اسناد

عنوان
موسسه کمیته رفاه مرکزی افغانستان مشاهده جزئیات
مجله عودت
محتوايات: مجله عودت
مشاهده جزئیات
گزارش سال 1397
محتوايات: گزارش سال 1397
مشاهده جزئیات
گزارش چهار ساله وزارت
محتوايات: گزارش چهار ساله وزارت
مشاهده جزئیات
فرمان 305
محتوايات: فرمان 305
مشاهده جزئیات
پلان مالی سال 1398
محتوايات: پلان مالی سال 1398
مشاهده جزئیات
فرمان 305 در مورد تشخیص وتوزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل های شهدای نیروی های امنیتی و دفاعی کشور
محتوايات: فرمان 305 در مورد تشخیص وتوزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل های شهدای نیروی های امنیتی و دفاعی کشور
مشاهده جزئیات
پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
محتوايات: پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
مشاهده جزئیات
گزارش سالانه اداره امور در سال 1396
محتوايات: گزارش سالانه اداره امور در سال 1396
مشاهده جزئیات
مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
محتوايات: مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
مشاهده جزئیات
گزارش کاری 1396
محتوايات: گزارش کاری 1396
مشاهده جزئیات
گزارش مختصر مشاهده جزئیات
چارچوب پالیسی برای عودت کنندگان وبیجاشدگان مشاهده جزئیات
طرز العمل ساحات تجارتی مشاهده جزئیات
طرز العمل توزیع زمین مشاهده جزئیات
فرمان 297 مشاهده جزئیات
فرمان 104 مشاهده جزئیات
اکش پلان چارچوب پالیسی مشاهده جزئیات
ضمیه طرح پورت فولیو مشاهده جزئیات
مقرره شورای وزیران در مورد ایجاد کمیته دولتی عودت مهاجرین مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 2
قبل12بعد