تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و انجمن مهاجرین دنمارک ( DRC ) به امضا رسید

هدف از امضای این تفاهمنامه همکاری و مشارکت جانبین جهت بهبود شرایط زندگی برای بیجاشدگان و عودت کنندگان در افغانستان می باشد.

این تفاهمنامه برای مدت یک سال، از طرف مهر خدا صبار  رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان( اضطرار )و بیری جولی رئیس عمومی موسسه دی آر سی در مقر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، سه شنبه 8 سرطان به امضا رسید.

دی آر سی یک موسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی با اهداف انسان دوستانه بوده که در سال 1956 ایجاد و در بیشتر از 30 کشور جهان فعالیت دارد.