وزارت امور مهاجرین با موسسه ACF تفاهمنامه همکاری امضا نمود

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تفاهمنامه همکاری را با موسسه  مجادله بر ضد گرسنگی (ACF) در افغانستان روز یکشنبه 16 عقرب امضا نمود .

هدف از این تفاهمنامه کمک برای به بیش از 5 هزار نفر بیجا شده ، تقلیل در امراض ناشی از آب غیر صحی  ومصونیت غدائی خانواده های بی جاشده می باشد .

مهر خدا صبار رئیس عمومی بیجا شدگان وزارت امور مهاجرین در مورد امضای این تفاهمنامه گفت که موسسه یاد شده مطابق به این تفامنامه برای 750 خانواده بیجا شده که 5250 نفر را شامل می شود، به منظور کاهش امراض ناشی از آب غیرصحی و مصئونیت غذایی شان تصفیه کننده آب توزیع نموده و مراکز آموزشی حفظ الصحه و کشت و استفاده از سبزی ها را دایر می نماید.

موسسه مجادله با گرسنگی (ACF) برای خانواده های یاد شده در کمپ های بیجاشدگان در شهر کابل این خدمات را فراهم می نمایند. موسسه ACF در سال 1979 در شهر پاریس فرانسه ایجاد گردید و از همان سال به اینسو در افغانستان برنامه های تغذیه، صحت، مصئونیت غذایی و حفظ الصحه را برای افراد آسیب پذیر تطبیق نموده و اکنون در ولایات کابل، غور، بلخ، و هلمند فعالیت می نماید.

تفاهمنامه یاد شده مهر خدا صبار رئیس عمومی بیجا شدگان و هنسن رئیس عمومی موسسه مذکور به امضا رسید .