موسسه CHA براساس تفاهمنامه ای با وزارت امور مهاجرین، به 695 خانواده کمک می نماید

موسسه CHA تفاهمنامه را با وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان امضا نمود که بر اساس آن به 695 خانواده بیجاشده دارای اشد نیازمندی کمک رسانی می نماید.

این تفاهمنامه، روز یکشنبه 30 میزان توسط فضل احمد عظیمی معین پالیسی و پلان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و مسئول موسسه CHA در مقر وزارت امور مهاجرین به امضا رسید.

معین پالیسی و پلان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان هدف از این کمک ها را رفع نیازمندی های اولیه بیجاشدگان دانسته از موسسات بین المللی خواهان توجه بیشتر به افرادی گردید که دارای اشد نیازمند است.

موسسه مذکور به اساس این تفاهمنامه به خانواده های که از ولایات زون مرکز در شهر کابل بیجاشده اند، پول نقد و وسایل مورد نیاز خانگی توزیع می نماید.