تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین و موسسه (OHA) به امضا رسید

این تفاهمنامه روز سه شنبه، مورخ 4 ثور سال روان، میان شمس الحق صابر رییس عمومی عودت وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و موسسه (OHA) در رابطه به تطبیق پروژه کمک به مردم بی بضاعت ولایت هلمند، در مقر وزارت به امضا رسید.

بودجه این پروژه مبلغ (1631750) افغانی بوده که از طرف موسسه (WFP) تمویل می گردد. این پروژه از 1 مارچ سال 2018 الی 31 می سال 2018 ادامه خواهد داشت.