تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین و موسسه RWDOA به امضا رسید

این تفاهمنامه روز سه شنبه، مورخ 4 ثور سال روان، میان شمس الحق صابر رییس عمومی عودت وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و موسسه(RWDOA) در رابطه به توزیع مواد غذایی وکمک نقدی به بیجا شدگان داخلی برای 1000 نفر از عودت کنندگان و بیجا شدگان ولایت هرات، در مقر وزارت به امضا رسید.

بودجه این پروژه مبلغ (1019164) افغانی بوده که ازطرف موسسه (WFP) تمویل می گردد و میعاد پروژه از جنوری سال 2018 الی 30  جون 2018 میلادی می باشد.