وزارت امور مهاجرین با موسسه شلتر نو تفاهمنامه همکاری امضا نمود

روز یک شنبه، 30 ثور سال روان، مهر خدا صبار وارسی کننده معینیت پالیسی وپلا ن وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با رییس موسسه شلتر نو تفاهمنامه همکاری در رابطه به اجرای پروژه حمایت از انجمن بانوان شهرک مهاجرین سعادت ولایت هرات در مقر وزارت به امضا رسانید.

این پروژه از طرف موسسه شلتر نو جرمنی با بودجه 50 هزار یورو می باشد تمویل شدهذاند ور ذلتئ و برای عودت کنندگان شهرک سعادت ولایت هرات تطبیق خواهد شد.