وزارت امور مهاجرین و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تفاهمنامه همکاری امضا نمود

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان و نجیب فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث به پای تفاهمنامه ای امضا نمودند که همکاری های دو اداره در زمینه رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی در مرحله اضطرار تقویت می بخشد.

این تفاهمنامه روز دوشنبه 12 قوس سال روان با حضور دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجراییه کشور در مقر ریاست اجراییه به امضا رسید.

وزیر امور مهاجرین هدف این تفاهمنامه را رسیدگی به نیازمندی های اولیه و عاجل بیجاشدگان داخلی، جلوگیری از وقوع حوادث ثانوی برای بیجاشدگان ،کاهش اثرات ناگوار ناشی از وضعیت اضطراری و تفکیک وظایف هر دو اداره در جهت رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان در مرحله اضطراری و بعد از آن عنوان کرد.

وزیر دولت در امور حوادث همچنان در مورد تفاهمنامه یادشده بیان نمودکه اداره اش در حالت اضطرار طی 72 ساعت اولیه در زمینه های سرپناه موقت، تامین مواد غذایی و البسه، مواد سوختی و محروقاتی و خدمات صحی فعالیت و ارایه خدمات می نماید.

گفتنی است که این تفاهمنامه ضمن تقویت همکاری های  دو اداره وظایف آنان را در امور رسیدگی به بیجاشدگان مشخص می سازد.