سیستم حاضری وزارت امور مهاجرین الکترونیک شد

سیستم الکترونیکی حاضری کارکنان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با حضور انجنیر احمد ولی حکمی معین مالی و اداری، روسای مرکزی و کارمندان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان روز شنبه، 29 جدی سال روان افتتاح گردید.

انجنیر احمد ولی حکمی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در این محفل، الکترونیک شدن سیستم حاضری را یک اقدام موثر و تحول رو به جلو عنوان کرده و این سیستم را به منظور افزایش شفافیت و کاهش فساد در این وزارت مهم خواند.

سید عبدالخالق موسوی رییس منابع بشری در بخش برنامه صحبت نموده و گفت: به کارگیری از این سیستم در جهت نظم دهی امورات کارکنان کمک کرده و هیچ گونه محدودیت برای کارمندان ایجاد نشده و تسهیلات لازم در این قسمت نیز در نظر گرفته شده است.

قابل یاد آوری است، این سیستم الکترونیکی دارای قابلیت ذخیره شخصی و مکمل اطلاعات مربوط به کارمندان وزارت بوده که مطابق قانون نافذه کشور هر ماه حضور و غیاب کارکنان را به شکل الکترونیکی تنظیم و گزارش می دهد.