ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان 166 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان به همکاری موسسات (NRC،IMC، UNICEF) برای (166) فامیل بیجا شدگان داخلی که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، مورخ 30 جدی سال روان کمک نقدی و غیر نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (12000) افغانی برای (31) فامیل از طرف موسسه (NRC) و نیز وسایل و لوازم خانه برای (83) فامیل از طرف موسسه (IMC) و همچنان از طرف موسسه (UNICEF ) یک تخته سولر، یک دانه باطری، یک پایه پکه زمینی و نیز لوازم برق آفتابی برای (8) فامیل بیجا شده و (44) فامیل عودت کننده باحضور داشت نماینده موسسات نامبرده توزیع گردید.