فراهم سازی زمینه کار برای برگشت کنندگان در محوریت برنامه های وزارت امور مهاجرین قرار دارد

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در محفل افتتاحیه سمپوزیوم مدیریت مهاجرت تاکید کرد که این وزارت به گونه متمرکز روی ایجاد کار برای برگشت کنندگان تلاش می نماید.

وی که روز یکشنبه 7 دلو سال روان ارگ ریاست جمهوری سخنرانی می کرد، افزود که وزارت امور مهاجرین با همکاری نهادهای بین‌المللی برنامه های کوچک اشتغال زایی را برای برگشت کنندگان در شهرک های مهاجرین تطبیق می نماید و اکنون با همکاری بانک جهانی روی یک برنامه بزرگ اشتغالزایی کار می نماید که 200 میلیون دالر برای آن در نظر گرفته شده است.

همچنان ایشان یادآور شد که حکومت افغانستان رسیدگی به مسئله مهاجرت و بیجاشدگی داخلی را در اولویت کاری خویش قرار داده و در برنامه میثاق شهروندی 80 میلیون دالر را برای اشتغال زایی برگشت کنندگان اختصاص داده است.

سیدحسین عالمی بلخی، تشکیل کمیسیون عالی امور مهاجرت، تشکیل کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرین، کمیته اجرایی عودت کنندگان و بیجاشدگان (دیریک)، کمیته راهبردی منطقه ای با اشتراک کشورهای ایران، پاکستان و اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان(UNHCR) ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین، تصویب فرمان 305 مقام ریاست جمهوری و دست یافتن به یک مدیریت مشترک با کشورهای میزبان را مهمترین اقدامات حکومت افغانستان برای مدیریت موثر مهاجرین عنوان کرد.

همچنان نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان به هماهنگی بیشتر افغانستان و همکاران بین المللی اش به مدیریت مهاجرت تاکید کرده ادامه همکاری هایش را با وزارت امور مهاجرین اعلام نمود.

در همین حال پیری مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان ضمن اعلام تعهدات اش با افغانستان خبر داد که کشور های اتحادیه اروپا 400 میلیون یورو را برای مدیریت برگشت کنندگان افغان در نظر گرفته است.
وی افزایش برگشت افغانها از کشورهای میزبان و افزایش مهاجرت های غیر قانونی از کشور را در سال جاری وابسته به ایجاد صلح دانست.

سمپوزیوم تخصصی مدیریت مهاجرت با ابتکار معینیت امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین طی دو روز 7 و 8 دلو در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد که متخصصين امور مهاجرت از دانشگاه های کشور و کشور های ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان و زیمبیا نظرات شان را پیرامون مدیریت مهاجرت ارائه و پیشنهادات شان را به حکومت افغانستان پیشکش کردند.