برای 100 فامیل بی جاشده در ولایت نورستان مساعدت شد

 طبق گزارش اداره امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت نورستان این مساعدت شامل خیمه ،ووسایل منزل بود که از طرف موسس ای ،ام ،سی تهیه وبه تاریخ 13/11/97 برای 100 فامیل بی جاشده در مرکز ولایت نورستان وولسوالی واما توزیع گردید.