ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان 59 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان به همکاری موسسه(ACTED) برای (59) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز دوشنبه، مورخ 5 حمل سال روان کمک نقدی مبلغ(11280) باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده  توزیع نمود.