ریاست امور مهاجرین ولایت تخار 117 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت تخار به همکاری موسسات(WFP،UNHCR) برای (117) فامیل بیجا شده ولسوالی دشت قلعه این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز دوشنبه، مورخ 5 حمل سال روان کمک های غذایی و غیر غذایی باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع نمود.