ریاست امور مهاجرین جوزجان 235 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان به همکاری موسسه(WFP) برای (235) فامیل بیجا شده ولسوالی های المار، قیصار، شرین تگاب و بلچراغ ولایت فاریاب و نیز ولسوالی نا امن این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز دوشنبه، مورخ 5 حمل سال روان کمک غذایی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ دو بوری آرد، هفت کیلو دال نخود، هفت و نیم کیلو روغن، بیست و یک دانه بیسکویت غنی شده، نیم کیلو نمک با حضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع شد.