ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار 300 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار به همکاری موسسه(WFP) برای (300) فامیل بیجا شده ولسوالی میوند این ولایت که در اثر سیلاب ها بیجا و متضرر شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز دوشنبه، مورخ 5 حل سال روان کمک های خوراکی باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع نمود.