ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند 462 فامیل بیجا شده را مساعدت نقدی نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند به همکاری موسسه(ASF) برای (462) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز دو شنبه، مورخ 5 حمل سال روان کمک نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ(6000) افغانی برای هر فامیل باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع نمود.

همچنان برای (141) فامیل بیجا شده دیگر  این ولایت که در اثر سیلاب ها بیجا شده بود، از طرف موسسه (IRC) برای هر فامیل مبلغ(6000) افغانی و یک بسته صحی و از طرف موسسه(WFP) برای هر فامیل یک بسته مواد غذایی شامل(200 کیلو آرد، 15 کیلو روغن، 15 کیلو  دال و یک کیلو نمک روز یک شنبه، مورخ 4 حمل سال روان،  توزیع شد.