آمریت امور مهاجرین ولایت غور 80 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

آمریت امور مهاجرین ولایت غور به همکاری موسسه(ACF) برای (80) فامیل بیجا شده ولسوالی های چهار سده و دولت یار این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز دوشنبه، مورخ 5 حمل سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ(12000) افغانی برای هر فامیل باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.