ریاست امور مهاجرین ولایت فراه 462 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت فراه به همکاری موسسه(WFP) برای (462) فامیل بیجا شده که در اثر سیلاب ها متضرر و بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود ، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، مورخ 4 حمل سال روان باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده برای هر فامیل یک بسته مواد غذایی شامل( 100 کیلو آرد، 7 کیلو روغن و چند قلم دیگر مواد غذایی) توزیع شد.