ریاست حمایت حقوقی

معرفی مختصر ریاست حمایت حقوقی

      ریاست حمایت حقوقی در چوکات وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به هدف حمایت از مهاجرین، عودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی و مساعدت های حقوقی در پرتو قوانین ملی و بین المللی، فرامین و سایر اسناد تقنینی ایجاد گردیده است. این ریاست به مشکلات حقوقی مهاجرین در کشور های میزبان از طریق مراجع دیپلوماتیک پرداخته و با برنامه های منظم با درنظر داشت قوانین و معیارهای بین المللی در عرصه مهاجرت و پناهنده گی روند عودت مهاجرین و پناهنده گان افغان را از کشور های میزبان تحت برنامه های حمایت شده و داوطلبانه تنظیم نموده،  از چگونگی برگشت آنها نظارت به عمل میاورد و به موارد نقض و تخطی های حقوق بشری آنها از طریق مراجع ذیربط در هماهنگی با سفارت خانه ها و موسسات بین المللی رسیده گی مینماید.
     همچنان این ریاست قوانین و پالیسی های ملی را در سکتور مهاجرت مرور نموده و با طرح های موثر و مفید تلاش مینماید تا زمینه دسترسی و مطالبات حقوقی عودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی را به حقوق اساسی و بشری شان در پرتو قانون، فرامین و پالیسی ها با ارائه مشوره ها و مساعدت های حقوقی در عرصه های حل منازعات حقوقی، استرداد ملکیت هیا غصب شده، تخفیف در محصولات گمرکی، عدم تساوی جنسیتی، تعلیم و تربیه، حق صحت، اشتغال، سرپناه و موارد دیگر بشری آنها مساعد سازد