ریاست ارتباط خارجه

تاریخچه ریاست ارتباط خارجه :

ریاست ارتباط خارجه که قبلاً در چوکات ریاست پلان و ارتباط خارجه به حیث آمریت اربتاط خارجه امورات یومیه خویش را به پیش می برد نظر به حجم کاری و جهت رسیده گی به مشکلات ، پرابلم های مهاجرین افغان در بخش های صحی ، تعلیمی ، تحصلی ، اجتماعی و حمایت بیشتر از آنها در کشور های میزبان خصوصاً در جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران که کتله عظیم از مهاجرین افغان در آنکشور ها زنده گی می نمایند ، نظر به لزوم دید مقام محترم وزارت فیصله کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بتاریخ ۸ ثور سال ۱۳۹۱ از آمریت  به ریاست ارتقا کرد .

ریاست ارتباط خارجه در تشکیل منظور شده خویش دارای سه آمریت ویک مدیریت اجراییه می باشد که عبارتند از :

  ۱- آمریت ارتباط خارجه و تمویل کننده گان .

۲ - آمریت عقد پرو تو کول ها .

۳- آمریت تنظیم مهاجرت ها

آمریت تنظیم مهاجرت ها هفت نماینده گی خارجی از جمله در کشور جمهوری اسلامی ایران در شهر های تهران ،آمریت و نماینده گی مشهد و زاهدان و در جمهوری اسلامی پاکستان در شهر اسلام آباد ، شهر کویته و شهر پشاور می باشد .

۱- آمریت ارتباط خارجه و تمویل کننده گان در بخش های تنظیم سفر های مقامات رهبری وزارت به خارج از کشور، تنظیم ملاقات های مقام  رهبری وزارت با سفارت خانه ها ، اخذ ارقام احصاییه مهاجرین خارج از کشور اخذ راپور معاشات و کرایه منازل اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج کشور اخذ گزارشات شان به وقت معینه و ارسال آن به مراجعه مربوطه ثبت و راجستر انجو های داخلی و خارجی و ظایف خویش را انجام می دهند .

۲- آمریت عقد پرتوکول ها که د ربخش های تدویر و تنظیم جلسات سه جانبه با کشور های میزبان مهاجرین ، عقد تفاهمنامه های دو جانبه با موسسات و انجو های خارجی و داخلی جهت جذب حمایت های تخنیکی و مالی برای عودت کننده گان و بی جاشده گان داخلی ، بازنگری موافقتنامه های سه جانبه و رسیده گی به مشکلات مهاجرین افغان مقیم خارج از کشور و ظایف خویش را انجام می دهند .

۳- آمریت تنظیم مهاجرت که در بخش های مشکلات مهاجرین غیر قانونی ، مهاجرت ها ، قاچاق اختطاف و تجارت انسان و پناهجویان خارجی مقیم افغانستان وظایف خویشرا انجام می دهند .