فعالیت های ریاست ارتباط خارجه

 

18 الی 22 حوت 1397

 1. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با سفیر کشور دنمارک و آلمان در دفتر کاریشان.
 2. تنظیم جلسه معین صاحب امور پناهندگان با اعضای کمیته اتباع، مرزی و مبارزه با مواد مخدر دردفتر معینیت امور پناهنددگان.
 3. تنظیم ملاقات رئیس حمایت حقوقی و همکار شان در اولین جلسه تخنیکی وزارت با سفارت فرانسه در مقر آن سفارت.
 4. تنظیم ملاقات معین صاحب امور پناهندگان با آقای لورانس رئیس دفتر IOM دردفتر کاری شان.
 5. ارسال تائیدی از ملاقات معین صاحب امور پناهندگان با رئیس اداره کل حفاظت مدنی و کمک های انسان دوستانه کمیسیون اروپا به تاریخ 17  مارچ د ردفتر کاری معینیت از طریق ایمل.
 6. تنظیم ملاقات رئیس عمومی عودت با جمیعت هلال احمر ترکیه و موسسه ریت جرمنی در دفتر کاری ریاست.
 7. بر قراری تماس سکرتریت مقام محترم وزارت با رئیس دفتر حلال احمر افغانی.
 8. اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در جلسه معین امور پناهندگان  با رئیس IOM در دفتر کاری شان.
 9. اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در جلسه بررسی و ارائه نظر روی پلان اداره امور در ریاست پلان و پالیسی.
 10. اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها در  وزارت عدلیه از تاریخ  27دلو الی 8 حوت درمورد قاچاق انسان ومهاجران.
 11. اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه کمیته اتباع، مرزی و مبارزه با مواد مخدر در دفتر معینیت امور پناهندگان و ثبت رویداد جلسه.
 12. اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه ریاست حمایت حقوقی در رابطه به جلسه مشترک وزارت با سفارت استرالیا که قرار است در یک محفل بزرگ در تالار وزارت برگزار گردد.
 13. تکثیر گزارش سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و هیئت همراه شان از کشور ترکیه، به نهاد های مرتبط جهت اطمینان و آگاهی.
 14. تکثیر گزارش سفر رئیس تکنالوژی معلوماتی به مراجع مربوطه.
 15. معرفی دو تن عودت کننده از کشور ایران و پاکستان به کمشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.
 16. ارسال مکتوب به وزارت امور خارجه در مورد مساعد ساختن زمینه برگشت یک تن افغان به اساس درخواست اعضای فامیل شان که میخواهد بطور داوطلب به کشور برگشت نمایند.
 17. ارسال معلومات پیرامون موسسه انکشافی افغان یونیک و موسسه ریت جرمنی به ریاست حمایت حقوقی که قرار است یک تفاهمنامه به امضا برساند که این موسسات الی اکنون ثبت و راجستر وزارت نگردیده است.
 18. در یافت اطمینان از وزارت اقتصاد، ارسال مکتوب به ریاست حمایت حقوقی جهت اطمینان اسناد، براز نظر پیرامون تفاهم نامه و ترتیب جواز موسسه ARAA در ریاست.
 19. مواصلت نظریات ریاست حمایت حقوقی پیرامون موسسه احیای مجدد انصاری برای افغانستان در مورد ثبت وراجستر شان در وزارت؛
 20. ثبت و راجستر موسسه احیای مجدد انصاری برای افغانستان (ARAA).
 21. دریافت شکایت ریاست مهاجرین ولایت نیمروز در مورد موسسه MOVE.
 22. اخذ گزارش درمورد آمدن (7)تن اتباع پاکستانی ازطریق کشور ایران ازمسیر پل ابریشم در ولایت نیمروز و ارسال آن به ریاست های مربوطه، وزارت امورداخله و ریاست ع امنیت ملی.
 23. ارسال (4) قطعه مکتوب درمورد خواستن گزارش ربع چهارم سال 1397 علیه قاچاق انسان وقاچاق مهاجران از ریاست های مربوط.
 24.  ارسال (5) قطعه مکتوب درمورد آماروارقام بازگشت کنندگان از تاریخ 10الی 16 فبروری به تعداد ( 5085) از کشورایران وبه تعداد (319) از کشورپاکستان عودت نموده اند به سکرتریت محترم معینیت امورپناهندگان وریاست های مربوط.
 25.  ارسال (5) قطعه مکتوب درمورد آغار توزیع کارت های ACCدرساحه هزاره تاون شهرکویته با تلاش وهما هنگی اتشه امورمهاجرین وعودت کنندگان مقیم کویته به همکاری دفترکمیشنری افغان واداره نادرا ذریعه موترسیارMDVاداره نادرا آغاز گردید.
 26. ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم امورخارجه درمورد معرفی چهارتن گروپ تیم تخنیکی پیرامون انتقال معلومات مهاجرین دارنده کارت  ACC.
 27. ارسال گزارش بازدید معین صاحب مالی از کمپ توزلا به وزارت کار و امو راجتماعی جهت تکمیل گزارش سفر.
 28. تکثیر گزارشات فعالیت های برج جدی و دلو اتشه های امور مهاجرین زاهدان و مشهد به ریاست های مربوطه.
 29. ارسال یک نامه به شورای عالی صلح در مورد تقاضای مهاجرین افغان مقیم ایران جهت اشتراک شان در لویه جرگه صلح.
 30. تکثیر گزارش فعالیت های برج دول اتشه های امور مهاجرین مقیم  اسلام آباد، کویته و پشاور به ریاست های مربوطه.
 31. ترتیب رویداد جلسه کمیته اتباع، مرزی و مبارزه با مواد مخدر و ارسال آن به معین  صاحب امور پناهندگان جهت ملاحظه.
 32. ارسال مکتوب به اتشه پشاور درمورد تصفیه حساب محمد شفیع مراد از اتشه اسلام آباد.
 33. تکثیر گزارش شورای مشورتی مهاجرین به ریاست های مربوطه.
 34. تکثیر گزارش بازدید اتشه پشاور از کمپ ناگمان به ریاست های مربوطه.
 35. بازدید هیئت اعزامی افغانستان با مدیران مکاتب کویته در شهر پشاور.
 36. تکثیر گزارش فعالیت های برج جدی و دلو اتشه تهران به ریاست های مربوطه.
 37. تکثیر موضوع انتقال دفتر اتشه زاهدان به ریاست مالی و حسابی جهت آگاهی و اجراات بعدی.
 38. ترتیب یک قطعه پیشنهاد پیرامون تقاضای قونسلگری افغانی مقیم پشاور برای تقدیر اتشه پشاور از زحمات و فعالیت های شان پیرامون مهاجرین و ارسال به ریاست دفتر غرض منظوری.

 

اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج از کشور

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

 1. تعداد (18) معرفی نامه به طب عدلی (پزیک قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.
 2. تعداد دو معرفی نامه به اقارب قاقد مدرک محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.
 3. تعداد (4) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 4. تعداد (9) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.
 5. صدور (720) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.

اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

 1. صدور 41 قطعه معرفی نامه برای 41 فامیل عودت کننده خود معرف که شامل 36 مرد، 57 زن و 72 طفل می‌شوند با صدور 250 قطعه معرفی نامه برای 250 عودت کنندگان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشور.

اتشه های امور مهاجرین مقیم کویته

-هماهنگی در امورات مهاجرین افغان با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم کویته و سایر موسسات مربوط مقیم ایالت بلوچستان.

-توزیع تعداد 27 قطعه کارت مفقودی، 118 قطعه کارت پی سی ام، 32 قطعه کارت اطفال و تعدا 31 نوازد در کارت والدین شان افزود گردیده است.

 1. تنظیم جلسه ریاست حمایت حقوقی با سفارت آسترالیا و یک تعداد از وزارت های دولتی.
 2. تنظیم جلسه ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین با کارمندان دفتر IOM در دفتر کاریشان.
 3. اشتراک رئیس ارتباط خارجه در جلسه اداره امور جهت ایجاد پلان سفر به کشور ایران غرض بررسی مکاتب.
 4. سفر رئیس ارتباط خارجه جهت بررسی مکاتب بیرون مرزی و انگیزه آفرینی برای عودت از تاریخ 9-12 به کشور ایران.
 5. اشتراک آمر ارتباط خارجه، در جلسه دو جانبه میان وزارت و سفارت استرالیا که از جانب ریاست حمایت حقوقی راه اندازی شده بود.
 6. اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها درجلسه بورد وزارت.
 7. اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها درجلسه مورخه 18/12/1397بخاطر فیصدی کار ارتباط خارجه در ریاست پلان وپالیسی
 8.  اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها در جلسه تخنیکی آمریت پلان کار روی پلان اداره اموردرمورد مهاجرین.
 9. ارسال ایمل به تیکا در مورد اعمارمسجد و تعمیر نو ساز 24 اطاقه در صحن وزارت.
 10. معرفی یک تن عودت کننده از کشور ایران به کمشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.
 11. معرفی یک تن مراجعین به اتشه مشهد جهت مساعدت ساختن زمینه برگشت دو تن اقارب شان از کشور ایران.
 12. معرفی یک تن عودت کننده به وزارت مالیه پیرامون اخذ اسناد یک عراده موترسایکل شان که از کشور ایران حین عودت آورده بود.
 13. ابراز نظر کتبی پیرامون سه تفاهمنامه موسسات: کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان، اداره بازسازی دهات افغانستان و موسسه کمک های بین المللی جوهانیتر و ارسال آن به ریاست حمایت حقوقی.
 14. مواصلت نامه ریاست حمایت حقوقی در مورد موسسه بنیاد تعلیمی مطمئن جرمنی.
 15. اخذ (15) قطعه ایمل از اتشه امور مهاجرین نهادهای ملی و بین الملی در خارجه از کشور .
 16. ارسال (10) قطعه ایمیل  به اتشه های امور مهاجرین و موسسات ملی و بین المللی.
 17. ارسال ایمیل به وزارت امور خارجه در رابطه به سفر وزیرصاحب امور مهاجرین عودت کنندگان.
 18. ارسالایمیل به سفارت ترکیه در رابطه به زمان سفرمعین صاحب و هئیت همرایشان.
 19. ارسال مکتوب به تمام اتشه های امور مهاجرین مقیم ایران و پاکستان، در مورد شناسائی کمپ ها و اردوگاه های مهاجرین که تحت تهدیدات امنیتی قرار دارند.
تکثیر گزارش اولین جشنواره صنایع دستی مهاجرین افغان در ایران به ریاست های مربوطه.

 

11 الی 15 حوت 1397

 1. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با سفیر کشور دنمارک و آلمان در دفتر کاریشان.
 2. تنظیم جلسه معین صاحب امور پناهندگان با اعضای کمیته اتباع، مرزی و مبارزه با مواد مخدر دردفتر معینیت امور پناهنددگان.
 3. تنظیم ملاقات رئیس حمایت حقوقی و همکار شان در اولین جلسه تخنیکی وزارت با سفارت فرانسه در مقر آن سفارت.
 4. تنظیم ملاقات معین صاحب امور پناهندگان با آقای لورانس رئیس دفتر IOM دردفتر کاری شان.
 5. ارسال تائیدی از ملاقات معین صاحب امور پناهندگان با رئیس اداره کل حفاظت مدنی و کمک های انسان دوستانه کمیسیون اروپا به تاریخ 17  مارچ د ردفتر کاری معینیت از طریق ایمل.
 6. تنظیم ملاقات رئیس عمومی عودت با جمیعت هلال احمر ترکیه و موسسه ریت جرمنی در دفتر کاری ریاست.
 7. بر قراری تماس سکرتریت مقام محترم وزارت با رئیس دفتر حلال احمر افغانی.
 8. اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در جلسه معین امور پناهندگان  با رئیس IOM در دفتر کاری شان.
 9. اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در جلسه بررسی و ارائه نظر روی پلان اداره امور در ریاست پلان و پالیسی.
 10. اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها در  وزارت عدلیه از تاریخ  27دلو الی 8 حوت درمورد قاچاق انسان ومهاجران.
 11. اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه کمیته اتباع، مرزی و مبارزه با مواد مخدر در دفتر معینیت امور پناهندگان و ثبت رویداد جلسه.
 12. اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه ریاست حمایت حقوقی در رابطه به جلسه مشترک وزارت با سفارت استرالیا که قرار است در یک محفل بزرگ در تالار وزارت برگزار گردد.
 13. تکثیر گزارش سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و هیئت همراه شان از کشور ترکیه، به نهاد های مرتبط جهت اطمینان و آگاهی.
 14. تکثیر گزارش سفر رئیس تکنالوژی معلوماتی به مراجع مربوطه.
 15. معرفی دو تن عودت کننده از کشور ایران و پاکستان به کمشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.
 16. ارسال مکتوب به وزارت امور خارجه در مورد مساعد ساختن زمینه برگشت یک تن افغان به اساس درخواست اعضای فامیل شان که میخواهد بطور داوطلب به کشور برگشت نمایند.
 17. ارسال معلومات پیرامون موسسه انکشافی افغان یونیک و موسسه ریت جرمنی به ریاست حمایت حقوقی که قرار است یک تفاهمنامه به امضا برساند که این موسسات الی اکنون ثبت و راجستر وزارت نگردیده است.
 18. در یافت اطمینان از وزارت اقتصاد، ارسال مکتوب به ریاست حمایت حقوقی جهت اطمینان اسناد، براز نظر پیرامون تفاهم نامه و ترتیب جواز موسسه ARAA در ریاست.
 19. مواصلت نظریات ریاست حمایت حقوقی پیرامون موسسه احیای مجدد انصاری برای افغانستان در مورد ثبت وراجستر شان در وزارت؛
 20. ثبت و راجستر موسسه احیای مجدد انصاری برای افغانستان (ARAA).
 21. دریافت شکایت ریاست مهاجرین ولایت نیمروز در مورد موسسه MOVE.
 22. اخذ گزارش درمورد آمدن (7)تن اتباع پاکستانی ازطریق کشور ایران ازمسیر پل ابریشم در ولایت نیمروز و ارسال آن به ریاست های مربوطه، وزارت امورداخله و ریاست ع امنیت ملی.
 23. ارسال (4) قطعه مکتوب درمورد خواستن گزارش ربع چهارم سال 1397 علیه قاچاق انسان وقاچاق مهاجران از ریاست های مربوط.
 24.  ارسال (5) قطعه مکتوب درمورد آماروارقام بازگشت کنندگان از تاریخ 10الی 16 فبروری به تعداد ( 5085) از کشورایران وبه تعداد (319) از کشورپاکستان عودت نموده اند به سکرتریت محترم معینیت امورپناهندگان وریاست های مربوط.
 25.  ارسال (5) قطعه مکتوب درمورد آغار توزیع کارت های ACCدرساحه هزاره تاون شهرکویته با تلاش وهما هنگی اتشه امورمهاجرین وعودت کنندگان مقیم کویته به همکاری دفترکمیشنری افغان واداره نادرا ذریعه موترسیارMDVاداره نادرا آغاز گردید.
 26. ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم امورخارجه درمورد معرفی چهارتن گروپ تیم تخنیکی پیرامون انتقال معلومات مهاجرین دارنده کارت  ACC.
 27. ارسال گزارش بازدید معین صاحب مالی از کمپ توزلا به وزارت کار و امو راجتماعی جهت تکمیل گزارش سفر.
 28. تکثیر گزارشات فعالیت های برج جدی و دلو اتشه های امور مهاجرین زاهدان و مشهد به ریاست های مربوطه.
 29. ارسال یک نامه به شورای عالی صلح در مورد تقاضای مهاجرین افغان مقیم ایران جهت اشتراک شان در لویه جرگه صلح.
 30. تکثیر گزارش فعالیت های برج دول اتشه های امور مهاجرین مقیم  اسلام آباد، کویته و پشاور به ریاست های مربوطه.
 31. ترتیب رویداد جلسه کمیته اتباع، مرزی و مبارزه با مواد مخدر و ارسال آن به معین  صاحب امور پناهندگان جهت ملاحظه.
 32. ارسال مکتوب به اتشه پشاور درمورد تصفیه حساب محمد شفیع مراد از اتشه اسلام آباد.
 33. تکثیر گزارش شورای مشورتی مهاجرین به ریاست های مربوطه.
 34. تکثیر گزارش بازدید اتشه پشاور از کمپ ناگمان به ریاست های مربوطه.
 35. بازدید هیئت اعزامی افغانستان با مدیران مکاتب کویته در شهر پشاور.
 36. تکثیر گزارش فعالیت های برج جدی و دلو اتشه تهران به ریاست های مربوطه.
 37. تکثیر موضوع انتقال دفتر اتشه زاهدان به ریاست مالی و حسابی جهت آگاهی و اجراات بعدی.
 38. ترتیب یک قطعه پیشنهاد پیرامون تقاضای قونسلگری افغانی مقیم پشاور برای تقدیر اتشه پشاور از زحمات و فعالیت های شان پیرامون مهاجرین و ارسال به ریاست دفتر غرض منظوری.

 

اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج از کشور

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

 1. تعداد (18) معرفی نامه به طب عدلی (پزیک قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.
 2. تعداد دو معرفی نامه به اقارب قاقد مدرک محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.
 3. تعداد (4) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 4. تعداد (9) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.
 5. صدور (720) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.

اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

 1. صدور 41 قطعه معرفی نامه برای 41 فامیل عودت کننده خود معرف که شامل 36 مرد، 57 زن و 72 طفل می‌شوند با صدور 250 قطعه معرفی نامه برای 250 عودت کنندگان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشور.

اتشه های امور مهاجرین مقیم کویته

 1. هماهنگی در امورات مهاجرین افغان با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم کویته و سایر موسسات مربوط مقیم ایالت بلوچستان.

توزیع تعداد 27 قطعه کارت مفقودی، 118 قطعه کارت پی سی ام، 32 قطعه کارت اطفال و تعدا 31 نوازد در کارت والدین شان افزود گردیده است.

4 الی 8 حوت 1397

بخش اشتراک در جلسات

 1. اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در جلسه دفتر شورای امنیت در رابطه به بلوچ تباران پاکستانی مقیم در ولایت نمیروز.
 2. اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در جلسه دفتر اتحادیه اروپا در رابط به قاچاق انسان و مهاجران.
 3. اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در بررسی گزارشات ولایتی در رابطه به قاچاق انسان و مهاجران زیر نظر وزیر عدلیه.

بخش سفرها

 1. طی مراحل سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و هئیت همراه شان به کشور ترکیه.
 2. طی مراحل سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و هئیت همراه شان به کشور یونان.
 3. تنظیم و طی مراحل سفر معینان وزارت و کارمندان همراه شان به کشور ترکیه.
 4. بجا آوری مسایل تشریفات زیر و معینان این وزارت به در میدان هوایی.

در بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین

 1. همکاری در مساعد ساختن زمینه برگشت دو تن از مهاجر افغان مقیم کشور ترکیه به افغانستان.
 2. همکاری در مساعد ساختن زمینه برگشت یک تن مهاجر افغان مقیم کشور سوریه به افغانستان.

انجوها

 1. ارسال نظر ریاست ارتباط خارجه، پیرامون پروزل موسسه پلانگذاری افغان (PIN)  و موسسه بین المللی روانی اجتماعی (IPSO) به ریاست حمایت حقوقی.
 2. ارسال مکتوبه به موسسات اکتید (ACTED)،کمک های انکشافی (ORD) و آمریت مهاجرین ولایت سمنگان پیرامون مشکلات فعالیت شان و عدم هماهنگی شان با آمریت مهاجرین.
 3. ارسال مکتوب به موسسه (IOM) و ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز پیرامون عدم همکاری شان با هئیت اعزامی مرکز.
 4. ارسال شکایت ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز از عمکرد موسسه موف (MOVE) در نقط صفری سرحدی  مرز میلک.

در بخش پناهندگان خارجی

 1. ارسال مکتوب درمورد آماروارقام اتباع پاکستانی بلوچ تبار با تفکیک محلات مسکونی شان به ریاست امور مهاجرین ولایت قندهار.
 2. ارسال مکتوب از  سفر رفت و برگشت هیات مختلط به ولایت نیمروز بخاطر رسیدگی به مشکلات اتباع بلوچ تبار پاکستانی به وزارت خانه های امورداخله، سرحدات، ریاست ع امنیت ملی،اداره مستقل ارگان های محلی  و دفتر شورای امنیت.

در بخش قاچاق انسان و مهاجران

 1. ارسال یک قطعه مکتوب به اتشه امورمهاجرین مقیم تهران درمورد تسلیمی جنازه محمد حسین ولد نجف به فامیل شان که به علت ذغال گرفتگی فوت نموده است.
 2. ارسال شکایت رسمی رحمان ولد عبدالحق و نایب ولد محمد به وزرات امور خارجه، سفارت افغانستان مقیم تهران و جنرال قونسلگری افغانستان مقیم مشهد.

در بخش فاقدین مدرک

 1. ارسال یک قطعه مکتوب به اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام آباد دررابطه به معرفی چهارتن درترکیب هیئت تخنیکی پیرامون انتقال معلومات (DATA) مهاجرین دارنده کارت ACC .
 2. ارسال مکتوب همراه با یک کاپی پیشنهاد مقام وزارت، ذریعه ایمیل به اتشه امورمهاجرین مقیم کویته جهت هماهنگی با UNHCR و IOMدررابطه به کمک  به 105 فامیل که ازاثرجنگ در ولسوالی های جاغوری، مالستان و ارزگان به کویته مهاجرگردیده اند.
 3. ارسال گزارش دیدارسید جاوید کاظمی اتشه مهاجرین مقیم کویته دربرنامه افتتاحیه توزیع کارتهای پروسه ACCدرمرکز PCM به سکرتریت معینیت امورپناهندگان وریاست های مربوط.
 4.  ارسال آماروارقام بازگشت کنندگان فاقد مدرک ازتاریخ 3فبروری الی 9 فبروری 2019که ازکشور ایران به تعداد (5387 ) وازکشور پاکستان ( 361 ) عودت نموده است .
 5.  ارسال مکتوببه اتشه امورمهاجرین مقیم اسلام آباد درمورد مصارف رفت وبرگشت (3) تن از اعضای تیم تخنیکی پیرامون انتقال معلومات (DATA) مهاجرین دارند کارت  ACC.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. دریافت به تعداد (15) قطعه ایمیل از سفارت خانه ها، موسسات و ملی و بین و اتشه های امور مهاجرین مقیم در خارج از کشور.
 2. ارسال تعداد (7) قطعه ایمیل به اتشه های امور مهاجرین مقیم در خارجه از کشور که به ایمیل آدرس رسمی این ریاست مواصلت ورزیده بود.

اتشه های امور مهاجرین مقیم

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

 1. تعداد (27) معرفی نامه به طب عدلی (پزیک قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.
 2. تعداد (7) معرفی نامه به اقارب قاقد مدرک محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.
 3. تعداد (9) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 4. تعداد (9) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.
 5. صدور (890) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.

اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

 1. صدور 33 قطعه معرفی نامه برای 33 فامیل عودت کننده خود معرف که شامل 20 مرد، 40 زن و 45 طفل می‌شوند با صدور 153 قطعه معرفی نامه برای 153 عودت کنندگان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشور.
 

 

27 دلو الی 1 حوت 1397

بخش اشتراک در جلسات

 1. اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در جلسه دفتر شورای امنیت در رابطه به بلوچ تباران پاکستانی مقیم در ولایت نمیروز.
 2. اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در جلسه دفتر اتحادیه اروپا در رابط به قاچاق انسان و مهاجران.
 3. اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در بررسی گزارشات ولایتی در رابطه به قاچاق انسان و مهاجران زیر نظر وزیر عدلیه.

بخش سفرها

 1. طی مراحل سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و هئیت همراه شان به کشور ترکیه.
 2. طی مراحل سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و هئیت همراه شان به کشور یونان.
 3. تنظیم و طی مراحل سفر معینان وزارت و کارمندان همراه شان به کشور ترکیه.
 4. بجا آوری مسایل تشریفات زیر و معینان این وزارت به در میدان هوایی.

در بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین

 1. همکاری در مساعد ساختن زمینه برگشت دو تن از مهاجر افغان مقیم کشور ترکیه به افغانستان.
 2. همکاری در مساعد ساختن زمینه برگشت یک تن مهاجر افغان مقیم کشور سوریه به افغانستان.

انجوها

 1. ارسال نظر ریاست ارتباط خارجه، پیرامون پروزل موسسه پلانگذاری افغان (PIN)  و موسسه بین المللی روانی اجتماعی (IPSO) به ریاست حمایت حقوقی.
 2. ارسال مکتوبه به موسسات اکتید (ACTED)،کمک های انکشافی (ORD) و آمریت مهاجرین ولایت سمنگان پیرامون مشکلات فعالیت شان و عدم هماهنگی شان با آمریت مهاجرین.
 3. ارسال مکتوب به موسسه (IOM) و ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز پیرامون عدم همکاری شان با هئیت اعزامی مرکز.
 4. ارسال شکایت ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز از عمکرد موسسه موف (MOVE) در نقط صفری سرحدی  مرز میلک.

در بخش پناهندگان خارجی

 1. ارسال مکتوب درمورد آماروارقام اتباع پاکستانی بلوچ تبار با تفکیک محلات مسکونی شان به ریاست امور مهاجرین ولایت قندهار.
 2. ارسال مکتوب از  سفر رفت و برگشت هیات مختلط به ولایت نیمروز بخاطر رسیدگی به مشکلات اتباع بلوچ تبار پاکستانی به وزارت خانه های امورداخله، سرحدات، ریاست ع امنیت ملی،اداره مستقل ارگان های محلی  و دفتر شورای امنیت.

در بخش قاچاق انسان و مهاجران

 1. ارسال یک قطعه مکتوب به اتشه امورمهاجرین مقیم تهران درمورد تسلیمی جنازه محمد حسین ولد نجف به فامیل شان که به علت ذغال گرفتگی فوت نموده است.
 2. ارسال شکایت رسمی رحمان ولد عبدالحق و نایب ولد محمد به وزرات امور خارجه، سفارت افغانستان مقیم تهران و جنرال قونسلگری افغانستان مقیم مشهد.

در بخش فاقدین مدرک

 1. ارسال یک قطعه مکتوب به اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام آباد دررابطه به معرفی چهارتن درترکیب هیئت تخنیکی پیرامون انتقال معلومات (DATA) مهاجرین دارنده کارت ACC .
 2. ارسال مکتوب همراه با یک کاپی پیشنهاد مقام وزارت، ذریعه ایمیل به اتشه امورمهاجرین مقیم کویته جهت هماهنگی با UNHCR و IOMدررابطه به کمک  به 105 فامیل که ازاثرجنگ در ولسوالی های جاغوری، مالستان و ارزگان به کویته مهاجرگردیده اند.
 3. ارسال گزارش دیدارسید جاوید کاظمی اتشه مهاجرین مقیم کویته دربرنامه افتتاحیه توزیع کارتهای پروسه ACCدرمرکز PCM به سکرتریت معینیت امورپناهندگان وریاست های مربوط.
 4.  ارسال آماروارقام بازگشت کنندگان فاقد مدرک ازتاریخ 3فبروری الی 9 فبروری 2019که ازکشور ایران به تعداد (5387 ) وازکشور پاکستان ( 361 ) عودت نموده است .
 5.  ارسال مکتوببه اتشه امورمهاجرین مقیم اسلام آباد درمورد مصارف رفت وبرگشت (3) تن از اعضای تیم تخنیکی پیرامون انتقال معلومات (DATA) مهاجرین دارند کارت  ACC.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. دریافت به تعداد (15) قطعه ایمیل از سفارت خانه ها، موسسات و ملی و بین و اتشه های امور مهاجرین مقیم در خارج از کشور.
 2. ارسال تعداد (7) قطعه ایمیل به اتشه های امور مهاجرین مقیم در خارجه از کشور که به ایمیل آدرس رسمی این ریاست مواصلت ورزیده بود.

اتشه های امور مهاجرین مقیم

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

 1. تعداد (27) معرفی نامه به طب عدلی (پزیک قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.
 2. تعداد (7) معرفی نامه به اقارب قاقد مدرک محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.
 3. تعداد (9) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 4. تعداد (9) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.
 5. صدور (890) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.

اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

 1. صدور 33 قطعه معرفی نامه برای 33 فامیل عودت کننده خود معرف که شامل 20 مرد، 40 زن و 45 طفل می‌شوند با صدور 153 قطعه معرفی نامه برای 153 عودت کنندگان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشور.
 

 

20 الی 24 دلو 1397

بخش اشتراک در جلسات

 1. اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در جلسه دفتر شورای امنیت در رابطه به بلوچ تباران پاکستانی مقیم در ولایت نمیروز.
 2. اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در جلسه دفتر اتحادیه اروپا در رابط به قاچاق انسان و مهاجران.
 3. اشتراک آمر تنظیم مهاجرت ها در بررسی گزارشات ولایتی در رابطه به قاچاق انسان و مهاجران زیر نظر وزیر عدلیه.

بخش سفرها

 1. طی مراحل سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و هئیت همراه شان به کشور ترکیه.
 2. طی مراحل سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و هئیت همراه شان به کشور یونان.
 3. تنظیم و طی مراحل سفر معینان وزارت و کارمندان همراه شان به کشور ترکیه.
 4. بجا آوری مسایل تشریفات زیر و معینان این وزارت به در میدان هوایی.

در بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین

 1. همکاری در مساعد ساختن زمینه برگشت دو تن از مهاجر افغان مقیم کشور ترکیه به افغانستان.
 2. همکاری در مساعد ساختن زمینه برگشت یک تن مهاجر افغان مقیم کشور سوریه به افغانستان.

انجوها

 1. ارسال نظر ریاست ارتباط خارجه، پیرامون پروزل موسسه پلانگذاری افغان (PIN)  و موسسه بین المللی روانی اجتماعی (IPSO) به ریاست حمایت حقوقی.
 2. ارسال مکتوبه به موسسات اکتید (ACTED)،کمک های انکشافی (ORD) و آمریت مهاجرین ولایت سمنگان پیرامون مشکلات فعالیت شان و عدم هماهنگی شان با آمریت مهاجرین.
 3. ارسال مکتوب به موسسه (IOM) و ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز پیرامون عدم همکاری شان با هئیت اعزامی مرکز.
 4. ارسال شکایت ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز از عمکرد موسسه موف (MOVE) در نقط صفری سرحدی  مرز میلک.

در بخش پناهندگان خارجی

 1. ارسال مکتوب درمورد آماروارقام اتباع پاکستانی بلوچ تبار با تفکیک محلات مسکونی شان به ریاست امور مهاجرین ولایت قندهار.
 2. ارسال مکتوب از  سفر رفت و برگشت هیات مختلط به ولایت نیمروز بخاطر رسیدگی به مشکلات اتباع بلوچ تبار پاکستانی به وزارت خانه های امورداخله، سرحدات، ریاست ع امنیت ملی،اداره مستقل ارگان های محلی  و دفتر شورای امنیت.

در بخش قاچاق انسان و مهاجران

 1. ارسال یک قطعه مکتوب به اتشه امورمهاجرین مقیم تهران درمورد تسلیمی جنازه محمد حسین ولد نجف به فامیل شان که به علت ذغال گرفتگی فوت نموده است.
 2. ارسال شکایت رسمی رحمان ولد عبدالحق و نایب ولد محمد به وزرات امور خارجه، سفارت افغانستان مقیم تهران و جنرال قونسلگری افغانستان مقیم مشهد.

در بخش فاقدین مدرک

 1. ارسال یک قطعه مکتوب به اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام آباد دررابطه به معرفی چهارتن درترکیب هیئت تخنیکی پیرامون انتقال معلومات (DATA) مهاجرین دارنده کارت ACC .
 2. ارسال مکتوب همراه با یک کاپی پیشنهاد مقام وزارت، ذریعه ایمیل به اتشه امورمهاجرین مقیم کویته جهت هماهنگی با UNHCR و IOMدررابطه به کمک  به 105 فامیل که ازاثرجنگ در ولسوالی های جاغوری، مالستان و ارزگان به کویته مهاجرگردیده اند.
 3. ارسال گزارش دیدارسید جاوید کاظمی اتشه مهاجرین مقیم کویته دربرنامه افتتاحیه توزیع کارتهای پروسه ACCدرمرکز PCM به سکرتریت معینیت امورپناهندگان وریاست های مربوط.
 4.  ارسال آماروارقام بازگشت کنندگان فاقد مدرک ازتاریخ 3فبروری الی 9 فبروری 2019که ازکشور ایران به تعداد (5387 ) وازکشور پاکستان ( 361 ) عودت نموده است .
 5.  ارسال مکتوببه اتشه امورمهاجرین مقیم اسلام آباد درمورد مصارف رفت وبرگشت (3) تن از اعضای تیم تخنیکی پیرامون انتقال معلومات (DATA) مهاجرین دارند کارت  ACC.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. دریافت به تعداد (15) قطعه ایمیل از سفارت خانه ها، موسسات و ملی و بین و اتشه های امور مهاجرین مقیم در خارج از کشور.
 2. ارسال تعداد (7) قطعه ایمیل به اتشه های امور مهاجرین مقیم در خارجه از کشور که به ایمیل آدرس رسمی این ریاست مواصلت ورزیده بود.

اتشه های امور مهاجرین مقیم

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

 1. تعداد (27) معرفی نامه به طب عدلی (پزیک قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.
 2. تعداد (7) معرفی نامه به اقارب قاقد مدرک محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.
 3. تعداد (9) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 4. تعداد (9) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.
 5. صدور (890) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.

اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

 1. صدور 33 قطعه معرفی نامه برای 33 فامیل عودت کننده خود معرف که شامل 20 مرد، 40 زن و 45 طفل می‌شوند با صدور 153 قطعه معرفی نامه برای 153 عودت کنندگان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشور.
 

 

 

13 الی 17 دلو 1397

بخش تنظیم ملاقات ها

 1. تنظیم ملاقات رئیس تحقیق و هاشمی مشاور مقام با کارمندان دفتر IOM در دفتر کاری شان؛
 2. ترتیب و ارسال مکتوب به نهاد های مربوطه جهت اشتراک شان در جلسه روز شنبه بلوچ تباران دردفتر معینیت.

بخش اشتراک در جلسات

 1. اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسۀ وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با رئیس ملل متحد وزارت امور خارجه و نمایندگان دفتر ICMPD؛
 2. اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها ومدیر ع پناهجویان خارجی درمورد رسیدگی به مشکلات اتباع پاکستانی بلوچ تبار با اشتراک ارگان های ذیدخل درمقر معینیت امور پناهندگان.

در بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین

 1. معرفی یک تن مراجعین به وزارت امور خارجه در مورد مساعد ساختن زمینه برگشت اقارب شان از کشور ترکیه به وطن.

انجوها

 1. ثبت و راجستر موسسه کمک های آسایش جهانی (CAI) در این ریاست.

در بخش فاقدین مدرک

 1. ارسال یک قطعه مکتوب ذریعه ایمیل به اتشه مهاجرین اسلام آباد درمورد پول ذمت سفارت افغانستان مقیم پاکستان که بدون تصفیه باقیمانده است.
 2. ارسال مکتوب درمورد شکایت رسمی از طرف رحمان و نایب که توسط نیروهای انتظامی دستگیرشده بودند و بعداً بالای آنها فیرنموده که تعداد 4 کشته و 5 تن شان زخم برداشتند، جهت پیگیری آن به وزار ت خارجه.
 3. اخذ آمار و ارقام بازگشت کنندگان ازتاریخ 20جنوری 2019 الی 26جنوری که به تعداد (7063) تن ازکشورایران وبه تعداد (  216 ) تن از کشورپاکستان به وطن عودت نموده اند و ارسال آن به سکرتریت معینیت امورپناهندگان و ریاست های مربوط.

بخش گزارشات قاچاق انسان (کشته شده گان ، مجروحین وانتقال اجساد)

 1. خواستن گزارش ربع سوم سال 1397 علیه قاچاق انسان وقاچاق مهاجران از ریاست های حمایت حقوقی ،ریاست اطلاعات وارتباط عامه ، ریاست بیجاشدگان وریاست تحقیق وسیتم معلومات.

در بخش پناهجویان خارجی

 1. ارسال (6) قطعه مکتوب درمورد اعزام سفرهیات از ارگان های ذیدخل جهت رسیدگی به مشکلات اتباع پاکستانی بلوچ تباردرولایت نیمروز . به دفتر شورای امنیت ملی وارگان ذیربط.
 2. ارسال یک قطعه مکتوب دررابطه به گزارش جلسه تاریخی 13/11/1397که درمقر معینیت امور پناهندگان درمورد رسیدگی به مشکلات اتباع بلوچ تبار پاکستانی .به آمریت ارتباط خارجه.

دربخش مدیریت ع مهاجرت وانکشاف

 1. ارسال (4) قطعه مکتوب در رابطه به دیدار سید جاوید کاظمی اتشه امور مهاجرین مقیم کویته بلوچستان با آقای ارباب طالب معاون کمشنری افغان جهت حل مشکلات سفر های مهاجرین از یک ایالت به ایالت دیگر و موضوع نصاب تعلیمی  صورت گرفته  است ، به معینیت امور پناهندگان و ریاست های مرکزی.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. ارسال راپور حاضری برج دلو کارمندان اتشه مشهد بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت به ریاست مالی جهت اجراات بعدی.
 2. ارسال مکتوب اتشه تهران به ریاست مالی و حسابی در مورد کرائیه منزل کارمندان ان اتشه.
 3. ترتیب یک قطعه پیشنهاد در مورد اجناس مورد ضرورت دفاتر اتشه های امور مهاجرین مقیم ترکیه و یونان.
 4. تکثیر فیصله جلسه شورای وزیران پیرامون مشکلات مهاجرین افغان مقیم کشور های میزبان.
 5. تکثیر فعالیت های برج جدی اتشه های امور مهاجرین مقیم اسلام آباد و کویته به ریاست های مربوطه.

اتشه های امور مهاجرین:

اتشهامور مهاجرین مقیم تهران

 1. تعداد (21) معرفی نامه به طب عدلی (پزیک قانونی) جهت تحویل جنازه های امهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.
 2. تعداد (3) معرفی نامه به اقارب قاقد مدرک محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.
 3. تعداد (4) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 4. تعداد (13) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.
 5. صدور (771) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.

اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

 1. صدور 47 قطعه معرفی نامه برای 47 فامیل عودت کننده خود معرف که شامل 38 مرد، 61 زن و 70 طفل می‌شوند با صدور 379 قطعه معرفی نامه برای 379 عودت کنندگان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشور.

اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام آباد

 1. دیدار و ملاقات با مسوولین موسسه (INSPIRE PAKISTAN) پیرامون تمدید معیاد ثبت نام برای متقاضیان کورس تعلیمات حرفوی و صحبت در مورد چگونگی روند جذب محصلین افغان در پروگرام DAFI اسکالرشیپ و همچنان شریک ساختن میکانیزم پروگرام متذکره با اتشه امور مهاجرین.
 2. ملاقات با مسئولین اداره IOM مقیم اسلام آباد، بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مرتبط به دارندگان کارت مهاجرت ACC و تلاش پیرامون چالش های موجود در روند توزیع کارت های متذکره و همچنان بحث پیرامون توزیع نگردیدن کارت ACC در ایالت های خیبرپختونخوا، بلوچستان و کراچی.
 3. بازدید و ملاقات با عده از نمایندگان مهاجرین، استماع نمودن مشکلات مهاجرین افغان مقیم در شهر های راولپندی، اتک و سایر نقاط ایالت پنجاب.
 4. حسب تقاضا سفارت کبرای ج.ا.ا؛ پیگیری و حل قضیه حقوقی یک تن از اتباع افغانستان در محکمه استناف شهر اسلام آباد.
 5. کار بالای تهیه و ترتیب آمار و ارقام زندانیان در ایالت پنجاب، سند و آزاد جمو کشمیر.
 6. صحبت با مسوولین اداره UNHCR پیرامون ترتیب پلان کاری و تهیه جدول زمان بندی سفرهای ساحوی به مناطق زیست مهاجرین در نقاط مختلف ایالت پنجاب و آزاد جمو کشمیر طی ربع اول سال 2019.
 

 

 

22 الی 26 جدی 1397

بخش تنظیم ملاقات ها

 1. تنظیم ملاقات رئیس انجنیری با دوتن از انجنیران دفتر IOM.
 2. تنظیم جلسه جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با نمایندگان باصلاحیت دفتر شورای امنیت ملی، وزارت های امور داخله، دفاع ملی، اداره ملی ثبت و احوال نفوس، IOM, UNHCR.
 3. تنظیم ملاقات جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با نماینده خاص و معاون سفیرکشور فنلند در دفتر کاری شان.
 4. تنظیم ملاقات رئیس پاسخدهی با دوتن از کارمندان دفتر OHW دردفتر کاری شان.

بخش اشتراک در جلسات

 1. اشتراک آمر ارتباط خارجه، در جلسه انسجام روابط بین المللی ریاست انسجام روابط بین المللی اداره امور ریاست جمهوری.
 2. اشتراک آمر ارتباط خارجه، در ملاقات جناب وزیر امور مهاجرین با نماینده خاص و معاون سفیر کشور فنلند در دفتر کاری شان.

بخش سفرها

 1. حصول موافقه وزارت امور خارجه به سفر جناب وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان وهیئت همراه شان.
 2. ترتیب پیشنهاد سفر جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به کشور یونان و ارسال به ریاست جمهوری جهت اخذ منظوری.
 3. ترتیب پیشنهاد سفر رئیس تکنالوژی به  کشور امارات متحده عربی و ارسال آن به ریاست جمهوری غرض اخذ منظوری.
 4. معرفی یک تن از کامندان ریاست اداری جهت اخذ پاسپورت سیاحت به وزارت امور داخله.
 5. ترتیب سه قطعه فورم قبل از سفر برای روئساء حمایت حقوقی، منابع بشری و تکنالوژی این وزارت جهت سفر به کشورهای یونان و امارات متحده عربی.

در بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین

 1. مساعد ساختن زمینه برگشت دو تن از مهاجرین افغان از کشور ایران به وطن.
 2. معرفی یک تن مراجعین به وزارت امور خارجه جهت مساعد ساختن زمینه برگشت پسر شان از کشور ترکیه.
 3. معرفی یک تن مراجعه کننده به وزارت امور خارجه جهت مساعد ساختن زمینه برگشت خانم شان از کشور ترکیه.

انجوها

 1. معرفی موسسه معاونت انسانی و انکشافی برای افغانستان به وزارت اقتصاد جهت ابراز نظر پیرامون ثبت و راجستر شان در آن وزارت.
 2. ثبت و راجستر بنیاد اجتماعی و خیریه الحاج خیر محمد حلیمی عرب.

در بخش فاقدین مدرک

 1. ارسال (4) قطعه مکتوب دررابطه به امـــاروارقام بازگشت کنندگـــان فـــاقد مـــدرک ازتاریخ 30دسمبر 2018الی پنجم جنوری2019تعداد (425) تن ازکشورپاکستان و(5721) تن ازکشورایران به وطن عودت نموده اند .به سکرتریت محترم معینیت امورپناهندگان وریاست های مربوط.
 2. ارسال (5) قطعه مکتوب درمورد آموزش برای محصلین دارالمعلمین و پیشنهاد یک باب دارالمعلمین در کویته بلوچستان به ریاست های مرکزی و معینیت امور پناهندگان.
 3. ارسال (6) قطعه مکتوب در مورد وضعیت عمومی و امار و ارقام مهاجرین افغانستانی مقیم در کشور های ایران و پاکستان

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. اخذ تعداد (20) قطعه مکتوب از اتشه های امور مهاجرین و سایر نهاد ها که به ایمل آدرس رسمی این ریاست مواصلت ورزیده بود و ارسال آن به آمریت آرشیف غرض هدایت بعدی مقام محترم وزرات.
 2. ارسال تعداد (15) قطعه مکتوب به اتشه ها و سایر ارگانها از طریق ایمل که از شعبات مربوط ریاست این مواصلت ورزیده بود.
 3. ارسال دو قطعه مکتوب به ریاست هماهنگی امور ولایت و اتشه مشهد در مورد ارائیه معلومات پیرامون آزار و اذیت اخراجی های افغان در مرز اسلام قلعه.
 4. تکثیر اشغال وظیفه محمد شفیع مراد به وظیفه اصلی شان در پشاور به ریاست های مربوطه.
 5. ارسال گزارش فعالیت های سال مالی 1397 اتشه کویته به ریاست های مربوطه.
 6. ترتیب گزارش صورت جلسه ریاست روابط بین المللی اداره امور.
 7. مواصلت موافقه کشور ترکیه مبنی بر ایجاد دفتر اتشه امور مهاجرین در آن کشور.
 8. تکثیر ملاقات سرپرست اتشه اسلام آباد با رئیس دفتر UNHCR در انکشور به شعبات مربوطه.
 9. تکثیر جلسه اتشه با اتحادیه جوانان مهاجر در صوبه پشاور به ریاست های مربوطه.

اتشه های امور مهاجرین:

اتشه کویته

 1. اشتراک سید جاوید کاظمی اتشه امور مهاجرین و عودت کنندگان مقیم کویته در محفل فراغت متعلمین صنوف دوازدم لیسه عالی مولوی شهید حبیب الرحمن و لیسه عالی استقلال مقیم کویته.
 2. ارسال گزارش مفصل کشته شده پنچ تن مهاجرین افغان در حادثه کان ذغال سنگ ساحه سماولنگ مقیم لورلایی.
 3.  توزیع 8 قطعه کارت تصحیح شده، (25) قطعه کارت مفقودی، (45) قطعه کارت اطفال و (70) نوزاد در کارت والدین شان افزود گردیده است.

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

 1. تعداد (16) معرفی نامه به طب عدلی جهت تحویل جنازه های مهجرین به اعضای خانواده های ایشان.
 2. تعداد (3) معرفی نامه به اقارب فاقد مدرک محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.
 3. تعداد (10) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 4. تعداد (6) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.
 5. صدور تعداد (722) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.
 

15 الی 19 جدی 1397

بخش تنظیم ملاقات ها

 1. ملاقات معین صاحب امور پناهندگان با سفیر کشور دنمارک در دفتر کاری شان؛
 2. تنظیم ملاقات سه تن از استادان دانشگاه کابل با معین صاحب امور پناهندگان؛
 3. تنظیم ملاقات رئیس حمایت حقوقی با یک تن از کارمند دفتر IOM
 4. تنظیم جلسه رئیس حمایت حقوقی با کارمندان دفتر IOM, UNHCR, HABITAT؛
 5. تنظیم ملاقات رئیس دفتر تیکا با جناب وزیر صاحب؛
 6. تنظیم ملاقات هیئت کشور ناروی با جناب معین صاحب امور پناهندگان؛
 7. تنظیم ملاقات رئیس امور قونسلی با معین صاحب امور پناهندگان؛
 8. تنظیم جلسه رئیس حمایت حقوقی با نمایندگان دفاتر UN-HABITAT, UNHCR, IOM در ریاست اجرائیه؛
 9. تنظیم ملاقات رئیس تحقیق و معلومات مهاجرین با نماینده دفتر IOM؛
 10. تنظیم ملاقات وزیر صاحب با سفیر کشور هالند و هیئت همراه شان همچنان بجاآوری مسایل تشریفاتی مهمانان،
 11. هماهنگی در ملاقات یاور مقام با تیم امنیتی دفتر کمشنری،

بخش اشتراک در جلسات

 1. اشتراک رئیس ارتباط خارجه درجلسه سباسیدی برای عودت کنندگان دراداره امور ؛

- 14اشتراک امر ارتباط خارجه در ورکشاپ آموزشی پلانگذاری ریاست پالیسی و پلان؛

- 15 اشتراک تمام کارمندان آمریت در محفل اعطای تقدیر نامه افتخاری برای اتشه و سکرتر زاهدان در دفتر ریاست؛

 

بخش سفرها

16-تکثیر متحد المال وزارت امور خارجه به تمام واحد های وزارت پیرامون ثبت بایومتریک متقاضیان پاسپورت؛

17-معرفی رئیس تکنالوژی معلوماتی در سفر دوبی جهت اشتراک در ورکشاپ؛

        18-معرفی فوکل پاینت وزارت امور خارجه به ریاست دفتر؛

19-تعقیب موضوع گزارش سفر سرپرست ریاست منابع بشری و دو رئیس ولایتی به کشور چین که اداره امور خواستار گزارش به فارمت خاص گردیده اند ؛

20-تکثیر سفر اتشه زاهدان به افغانستان به ریاست های مربوطه؛

21-ارسال سه قطعه دعوت نامه به وزارت امور خارجه عنوانی متخصصین بین المللی از کشور های مختلف در سمپوزیم وزارت؛

 1. پیگیری سفر رئیس تکنالوژی به امارات متحده عربی در وزارت امور خارجه؛

 

در بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین

 1. معرفی (4) تن عودت کننده به کمشنری (UNHCR) غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت؛

 

انجوها

 1. ارسال نظریات ریاست ارتباط خارجه، پیرامون تفاهمنامه های موسسه ORCD, IRC و WHH به ریاست حمایت حقوقی؛
 2. مواصلت نظر ریاست حمایت حقوقی در رابطه به موسسه تعلیمی و خیریه افغان؛
 3. معرفی بنیاد خیریه الحاج خیر محمد حلیمی عرب به وزارت عدلیه جهت تائید از ثبت شان در آن وزارت؛
 4. دریافت گزارش موسسه اطفال در معرض خطر؛
 5. دریافت گزارش موسسه خدمات صحی و اجتماعی تابش؛
 6. ثبت و راجستر موسسه تعلیمی و خیریه افغان (AEAO) به شماره 165 مورخ 17/10/1397؛

 

بخش گزارشات قاچاق انسان (کشته شده گان، مجروحین وانتقال اجساد):

 1. تکثیر جدول وفیات سال مالی افغانهای فاقد مدرک مقیم کشور ایران به ریاست های مربوطه ؛

در بخش فاقدین مدرک

 1. معرفی دوتن ازاداره ثبت واحوال نفوس ویک تن معاون اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام اباد جهت انتقال معلومات مهاجرین (کارت ACC ) به وزارت امور خارجه ؛
 2. ارسال تمدید اقامت سه ماهه کارت های ACCالی 23 مارچ 2019 به ریاست های مربوطه ؛

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. تکثیر کزارش امار وارقام بازکشت کنندگان فاقد مدرک از کشور های ایران ،پاکستان وسایر کشور ها به ریاست های مربوطه ؛
 2. اخذ تعداد (31) قطعه مکتوب از اتشه های امور مهاجرین و سایر نهاد ها که به ایمل آدرس رسمی ریاست مواصلت ورزیده بود و ارسال آن به آمریت آرشیف غرض هدایت بعدی مقام محترم وزرات؛
 3. دریافت مکتوب وزارت امور خارجه در مورد حصول موافقه کشور ترکیه به ایجاد اتشه مهاجرین؛
 4. تکثیر گزارش وضعیت مهاجرین افغان مقیم کشور صربیا به ریاست های مربوطه ؛
 5. ارسال ایمل به وزارت امور خارجه جهت هماهنگی ملاقات معین صاحب با سفیر کشور دنمارک؛
 6. ترتیب و ارسال مکتوب به مراجع ذیربط در رابطه به ملاقات وزیر صاحب با رئیس همکاری های کشور هالند؛
 7. تعداد (18) معرفی نامه به طب عدلی جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های شان.

       41- ساختن زمینه ملاقات مهاجرین افغان فاقد مدرک با محبوسین آن .

42- تعداد (10)قطعه مکتوب به ریاست شفاخانه ها ونهاد های مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی

43- تعداد (4) قطعه نامه عنوانی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و NRC

44-صدور تعداد (832) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت .

45- اشتراک در محفل گرامیداشت اولین سالیاد حادثه تروریستی 7 جدی دفتر فرهنگی و اجتماعی تبیان.

46-صدور تعداد (37) قطعه معرفی نامه به (37) فامیل عودت کننده خود معرف.

47- صدور تعداد (297) قطعه معرفی نامه برای عودت کننده گان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت عودت انها به کشور .

 

48-- اشتراک سید جاوید کاظمی اتشه مهاجرین در جلسات هفتوار جنرال قونسلگری افغانستان مقیم کویتهپ

49- اشتراک سید جاوید کاظمی اتشه مهاجرین در محفل فراغت متعلیمن لیسه مولوی حبیب الرحمن در کویته

50- ترتیب و ارسال گزارش مکمل سال 2018 اجراات اتشه به وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

51- اشتراک دوتن از کارمندان اتشه در جلسات هماهنگی در هزاره تاون، غوث آباد ) به اشتراک و هماهنگی کارمندان UNHCR با جمعي از متنفذین، بزرگان و نمایندگان مهاجرین .

52- صدور تعداد (22) فورمه های کارت مفقودی

53- توزیع تعداد (134) کارتهای پی سی ام

54- توزیع تعداد (32) کارتهای اطفال 5 ساله

55– ثبت تعداد (52) اطفال نوزاد

 

 

 

 

 

 

8-12 جدی 1397

بخش تنظیم ملاقات ها

 1. تنظیم جلسه جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با مسئولین دفتر کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان.
 2. هماهنگی در قسمت ملاقات تعارفی معین صاحب امور پناهندگان با دوکتور نسرین اوراخیل و خانم گلالی در دفتر کاری شان.
 3. تنظیم ملاقات سرپرست ریاست تحقیق با دوتن از کارمندان دفتر GIZ در دفتر کاری آن ریاست.

بخش اشتراک در جلسات

 1. اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان.
 2. اشتراک مدیر عمومی سفر ها در جلسه بحث روی متن اعلامیه همکاری های بین افغانستان و ترکیه.

بخش سفرها

 1. تکثیر گزارش سفر معین صاحب امور پناهندگان از کشور آلمان، به مراجع ذیربط.
 2. تکثیر گزارش سفر معین صاحب امور پناهندگان از کشور بلجیم، به مراجع ذیربط.
 3. تکثیر گزارش سفر محمد آصف کارمند ریاست حمایت حقوقی از کشور ترکیه به مراجع ذیربط.
 4. معرفی رئیس پلان و پالیسی به وزارت امور خارجه درمورد اخذ پاسپورت مخصوص.
 5. ارسال کاپی حکم منظوری سفر معین صاحب امور پناهندگان به کشور دنمارک، به وزارت امور خارجه.
 6. ارسال آجندأ و معرفی هیئت وزارت به سفر کشور یونان به وزارت امور خارجه.
 7. ارسال دعوتنامه به وزارت امور خارجه عنوانی متخصصین بین المللی از کشور های پاکستان، تاجکستان، ایران و هندوستان.

در بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین

 1. معرفی (2) تن عودت کننده از کشور ایران و پاکستان به کمشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

انجوها

 1. مواصلت دو تفاهمنامه موسسات از ریاست حمایت حقوقی پیرامون ابراز نظر.
 2. مواصلت تائیدی از ثبت و راجستر موسسه تعلیمی و خیریه افغان در وزارت اقتصاد.
 3. مطالبه نظر ریاست حمایت حقوقی پیرامون موسسه تعلمیی و خیریه افغان که اسناد هایشان آماده ثبت و راجستر میباشد.
 4. معرفی موسسه انسان ضرورتمند به وزارت اقتصاد پیرامون ثبت و راجستر آن در آن وزارت.
 5. مواصلت تفاهمنامه موسسه ولت هنگر هیلفه از ریاست حمایت حقوقی جهت نظر خواهی.

بخش گزارشات قاچاق انسان (کشته شده گان، مجروحین وانتقال اجساد):

 1. ارسال (3) قطعه مکتوب دررابطه به جدول وفیات ربع چهارم سال مالی 1397افغانهای فاقد مدرک مقیم زاهدان به سکرتریت محترم معینیت امورپناهندگان وریاست های مربوط.

در بخش فاقدین مدرک

 1. ارسال یک قطعه مکتوب به ریاست محترم عمومی ثبت احوال نفوس، وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره محترم احصائیه درمورد معرفی دوتن ازکارمندان تخنیکی که قبلاً برای پروسه ثبت وراجستریشن افغانهای فاقد مدرک توظیف گردیده بودند جهت انتقال معلومات مهاجرین دارنده کارت ACC.
 2. ارسال (3) قطعه مکتوب دراربطه به اماروارقام بازگشت کنندگان ازتاریخ 16دسامبرالی 22دسامبر2018 ک به تعداد( 11,141 ) ازکشورایران وازکشورپاکستان (508 ) عودت نموده اند به ریاست های اطلاعات وارتباط عامه،ریاست پالیسی وپلان وسکرتریت محترم معینیت امورپناهندگان.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. اخذ تعداد (13) قطعه مکتوب از اتشه های امور مهاجرین و سایر نهاد ها که به ایمل آدرس رسمی این ریاست مواصلت ورزیده بود و ارسال آن به آمریت آرشیف غرض هدایت بعدی مقام محترم وزرات.
 2. ارسال تعداد (10) قطعه مکتوب به اتشه ها و سایر ارگانها از طریق ایمل که از شعبات مربوط به این ریاست مواصلت ورزیده بود.
 3. ترتیب مکاتیب استندرد ریاست مطابق فارمت جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 4. تکثیر فارمت جدید مراسلات اداری به تمام اتشه های امور مهاجرین، که از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری مواصلت ورزیده بود جهت آگاهی و اجراات بعدی.
 5. ارسال سه قطعه دعوت نامه عنوانی متخصصین خارجی به وزارت امور خارجه جهت اشتراک در سمپوزیم ریاست تحقیق.
 6. تکثیر گزارش واصله از رویداد جلسه اتشه ها با شورای مهاجرین و موسفیدان، به شعبات مربوطه.
 7. ارسال درخواست مهاجرین مقیم ایران جهت اشتراک در پروسه انتخابات پیشروی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.
 8. تکثیر گزارش فعالیت های برج قوس اتشه تهران به ریاست های مربوطه.
 9. تکثیر گزارش فعالیت های برج قوس  و ربع چهارم اتشه زاهدان به ریاست های مربوطه.
 10. ارسال رسید کرائیه منزل معاون اتشه زاهدان به ریاست مالی وحسابی.
 11. تکثیر گزارش فعالیت های سالانه اتشه زاهدان به ریاست های مربوطه.
 

 

1-5 جذدی

بخش تنظیم ملاقات ها

 1. هماهنگی در قسمت ملاقات معین امور پناهندگان با نمایندگان دفتر GIZ در دفتر کاریشان.
 2. ترتیب و تنظیم جلسۀ در مورد وضعیت اتباع پاکستانی بلوچ تبار به اشتراک نهاد های مرتبط.
 3. تنظیم ملاقات رئیس صاحب تحقیق و معلومات مهاجرین با دوتن از کارمندان دفتر GIZ در دفتر کاری شان.
 4. هماهنگی و تنظیم سمینار توانمندسازی زنان در هوتل افغان خیبر.
 5. تنظیم جلسه معین صاحب امور پناهندگان با شش تن از کارمندان دفتر IOM.
 6. تنظیم ملاقات معین صاحب امور پناهندگان با خانم روهینا شهبانی کارمند اداره مرکزی ثبت و احوال نفوس.

بخش اشتراک در جلسات

 1. اشتراک رئیس و چند تن از  کارمندان این ریاست در سمینار توانمندسازی زنان در هوتل افغان خیبر.
 2. اشتراک در جلسه معین صاحب امور پناهندگان با رئیس اداره مرکزی ثبت و احوال نفوس در ادراه مستقل ثبت واحوال.
 3. اشتراکرئیس ارتباط خارجه، آمرتنظیم مهاجرت ها و مدیر عمومی پناهجویان خارجی درجلسه پیرامون رسیدگی به مشکلات اتباع بلوچ تبارپاکستانی درولایت نیمروز در مقر وزارت.

بخش سفرها

 1. ترتیب پیشنهاد مبنی بر سفر معین صاحب امور پناهندگان به کشور دنمارک.
 2. ارسال گزارش سفر معین صاحب امور پناهندگان از کشور بلجیم و آلمان به مراجع ذیربطه.
 3. تکثیر گزارش سفراز کشور ترکیه محمد آصف عباسی کارمند ریاست حمایت حقوقی به شعبات مربوطه.

در بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین

 1. معرفی (5) تن عودت کننده به کمشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

انجوها

 1. مواصلت تائیدی از ثبت موسسه کمک های آسایش جهان از وزارت اقتصاد که مطالبه گردیده بود.
 2. ارسال مکتوب به ریاست حمایت حقوقی جهت ابراز نظر پیرامون موسسه کمک های آسایش جهانی که اسناد هایش برای راجستر آماده شده است.

در بخش انکشاف مهاجرت

 1. ارسال یک قطعه مکتوب به ریاست عمومی بیجاشدگان داخلی درمورد مساعدت یک پناهجوکشورتاجکستان.
 2.  ارسال یک قطعه مکتوب درمورد معرفی حلیمه بنت سکندرعلی جهت تداوی به جمعیت هلال احمر.
 1.  ارسال رویداد گزارش پیرامون رسیدگی به مشکلات اتباع بلوچ تبار پاکستانی درولایت نیمروز به ادارات ذیربط.
 2. -ارسال مکانیزم موقت پناهجویان خارجی که کیس های شان ازطرف دفتر محترم (   UNHCR ) رد شده است به ادارات ذیربط.

در بخش قاچاق انسان و مهاجران

 1. ارسال (1) قطعه مکتوب درمورد معرفی ذکیه بنت عبدالغفار که پسرش به اسم لیاس فرزند میرآغا که چهارسال قبل طورقاچاق ازراه های غیرقانونی به کشورترکیه رفته بود تا پنجم عید ماه رمضان سال 1397 با فامیل خودتماس تلیفونی بود بعد ازآن مفقود گردیده است جهت مشکل شان به وزارت محترم عدلیه.

در بخش فاقدین مدرک

 1. ارسال یک قطعه مکتوب به جواب نامه وزارت امورداخله دررابطه به نظرخواهی پیرامون یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی افغانستان، ترکیه، ایران، پاکستان، عراق وبنگله دیش درعرصه مبارزه علیه مهاجرت غیرقانونی وقاچاق انسان.
 2. -ارسال سه قطعه مکتوب دررابطه به امـــاروارقام بازگشت کنندگـــان فـــاقد مـــدرک از کشورایــران به تعداد (10874)وازکشورپاکستان به تعداد (496) عودت نموده اند .به سکرتریت محترم معینیت امورپناهندگان وریاست های مربوطه.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. اخذ تعداد (17) قطعه مکتوب از اتشه های امور مهاجرین و سایر نهاد ها که به ایمل آدرس رسمی این ریاست مواصلت ورزیده بود و ارسال آن به آمریت آرشیف غرض هدایت بعدی مقام محترم وزرات.
 2. ارسال تعداد (5) قطعه مکتوب به اتشه ها و سایر ارگانها از طریق ایمل که از شعبات مربوط ریاست مواصلت ورزیده بود.
 3. ترتیب پلان تدابیری فعالیت های ریاست ارتباط خارجه.
 4. تعقیب موضوع موافقه کشور ترکیه پیرامون ایجاد اتشه مهاجرین در وزارت امور خارجه.
 5. ارسال قرارداد خط منزل ذبیح الله اختری عضو اتشه تهران به ریاست دفتر غرض حصول ملاحظه شد مقام محترم وزارت.
 6. معرفی موسسه تعلیمی و خیریه افغان به وزارت اقتصاد درمورد ثبت و راجستر شان در آن وزارت.
 

 

24 الی 28 قوس 1397

 1. اشتراک رئیس ارتباط خارجه، آمر تنظیم مهاجرت‌ها و سید احمد شکیب مدیر مهاجرت و انکشاف در تجلیل از روز جهانی مهاجرت در تالارقصر سپیدار ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان.
 2. اشتراک کارمندان ریاست ارتباط خارجه، در ورکشاپ آموزشی سلوک مامورین و تساوی جندر در تالار کنفرانس های وزارت که از جانب ریاست منابع بشری راه اندازی گردیده بود.
 3. اشتراک مدیر عمومی پناهندگان وپناهجویان خارجی، در جلسه‌ای در ریاست حمایت حقوقی، پیرامون پلان عمل ملل متحد.
 4. ارسال مکتوب به وزارت امور خارجه، پیرامون دعوت از یک تعداد سفراء و روئسای موسسات خارجی در محفل تجلیل از روز جهانی مهاجر، در قصر سپیدار تحت ریاست رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان.
 5. پیگیری و اطمینان از دریافت دعوت نامه برای سفرا و روئسای موسسات خارجی که از ایشان  در روز جهانی مهاجر دعوت شده بود از طریق ایمل و تیلیفون.
 6. بجا آوری مسایل تشریفاتی مهمانان داخلی و خارجی در محفل روز جهانی مهاجر در ریاست اجرائیه.
 7. تنظیم جلسه ریاست حمایت حقوقی با نهاد های:UNHCR, IOM, UNHABITAT در دفتر کاری شان
 8. تنظیم ملاقات رئیس عمومی بیجاشدگان با دو تن از کارمندان دفتر (UNHCR) در دفتر کاری شان.
 9. تنظیم ملاقات رئیس پلان و پالیسی با دو تن از کارمندان دفتر UNHCR در دفتر کاری شان.
 10. تنظیم ملاقات رئیس تحقیق با دوتن از کارمندان دفتر IOM و نماینده سفارت امریکا اقای عباد هاشمی.
 11. ارسال گزارش سفر مهر خدا صبار از کشور ترکیه به شعبات مربوطه.
 12. ارسال گزارش سفر معین امور پناهندگان در ولایت خوست، به مراجع ذیربط.
 13. ارسال مکتوب به وزارت امور خارجه پیرامون صدور پاسپورت مخصوص برای معین امور پناهندگان.
 14. طی مراحل و تنظیم سفر محمد آصف کارمند ریاست حمایت حقوقی به کشور ترکیه.
 15. معرفی دو تن عودت کننده از کشور (ایران و پاکستان) به کمیشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.
 16. مساعد ساختن زمینه برگشت سه تن از مهاجرین افغان در ایران که بدون اسناد زندگی داشتند و میخواستند طور داوطلب به افغانستان عودت نمایند.
 17. معرفی یک تن مراجعین به وزارت امور خارجه در مورد مساعد ساختن زمینه برگشت دختر شان به وطن.
 18. ارسال گزارش در مورد کمک سفارت کشور چین مقیم اسلام آباد به دانشجویان افغانستانی به معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.
 19.  اخذ گزارش در مورد بورس های تحصلی برای دانشجویان مهاجرین افغانی که از سوی یک نهاد جرمنی همه ساله در پشاور پاکستان مهیا می گردد و ارسال آن به معینیت و ریاست های ذیربط.
 20. مواصلت نامه در رابطه به انتخاب نمایندگان مهاجرین جهت دیدار با جلالتماب رئیس جمهور از طریق ایمل از اتشه امور مهاجرین مقیم پشاور.
 21. دریافت گزارش در مورد مشکلات انتقال (DATA) توسط اداره نادرا به جانب افغانی در ارتباط به کارت های (ACC) از اتشه امور مهاجرین مقیم پاکستان و ارسال آن غرض هدایت بعدی مقام وزارت.
 22. ارائه نظرخواهی پیرامون یادداشت تفاهم نامه میان کشور های ترکیه، ایران، پاکستان، عراق و بنگله‌دیش درعرصه مبارزه علیه مهاجرین غیرقانونی وقاچاق انسان و ارسال آن به وزارت امور داخله.
 23. اخذ گزارش از تدویر جلسات شوراء با بزرگان و متفذین مهاجرین افغان که ذریعه ایمیل از اتشه امورمهاجرین مقیم کویته و ارسال آن به معینیت امورپناهندگان و ریاست های مربوطه.
 24. اخذ تعداد (14) قطعه مکتوب از اتشه های امور مهاجرین و سایر نهاد ها که به ایمل آدرس رسمی این ریاست مواصلت ورزیده بود و ارسال آن به آمریت آرشیف غرض هدایت بعدی مقام محترم وزرات.
 25. ارسال تعداد (25) قطعه مکتوب به اتشه ها و سایر ارگانها از طریق ایمل که از شعبات مربوط به این ریاست مواصلت ورزیده بود.
 26. ترتیب گزارش فعالیت های یک ساله ریاست توسط مسئول دسک پاکستان.
 27. ترتیب گزارش مفصل از جمع‌آوری گزارشات موسسات خارجی مطابق فیصله جلسه بورد رهبری وزارت.
 28. کار روی رهنمود آموزشی ریاست، جهت غنی سازی و ستندر سازی اداره.
 29. ارسال راپور کرایه منازل کارمندان اتشه پشاور از بابت برج قوس به ریاست مالی و حسابی.
 30. ترتیب یک قطعه پیشنهاد برای تقدیر از کارمندان اتشه زاهدان به منظور بازگشائی دفتر نمایندگی.
 31. تعقیب موضوع حصول موافقه کشور ترکیه برای ایجاد دفتر اتشه امور مهاجرین در وزارت امور خارجه.
 32. ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امور خارجه درمورد تمدید تیم های سیار اداره مرکزی ثبت و احوال نفوس که مهاجرین افغان را در کشور تثبیت هویت نموده و تذکره صادر می کنند
 33. ارسال لست نهاد های فعال مهاجرین در پاکستان که از طرف اتشه ها شناسائی گردیده بود به ریاست حمایت حقوقی.

19 الی 23 قوس 1397

 1. تأمین ارتباط تیلیفونی و ارسال چندین قطعه مکتوب به مراجع مربوط در مورد ملاقات جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با سفیر کشور انگلستان مقیم در کابل.
 2. تنظیم ملاقات رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی با دو تن از کارمندان دفتر IOM.
 3. اشتراک رئیس  و دو تن از کارمندان ارتباط خارجه در ورکشاپ سه روزه رهنمود آموزشی در دفتر (GIZ).
 4. اشتراک آمرتنظیم مهاجرت‌ها درجلسه پیرامون گزارش کیس های رد شده پناهندگان و پناهجویان خارجی مقیم افغانستان در دفتر کاری (UNHCR).
 5. مساعد ساختن زمینه برگشت دو تن از مهاجرین بدون سرپرست از کشور ایران به وطن.
 6. ارسال نظریات ریاست ارتباط خارجه پیرامون تفاهمنامه موسسه حمایه اطفال، به ریاست حمایت حقوقی.
 7. ترتیب جلسه در ریاست ارتباط خارجه جهت ارائه فعالیت های سالانه آمریت های این ریاست.
 8. اخذ گزارش رهائی تعداد 35 تن از مهاجرین افغان مقیم کویته که به جرم اتباع خارجی دستگیر و حبس شده بودند که به اثر سعی و تلاش اتشه و جنرال قونسل افغانی آزاد شده بودند، تکثیر آن به ریاست های مربوطه.
 9. ارسال یک قطعه پیشنهاد اتشه مشهد در مورد خریداری یک پایه کلر گازی، به ریاست مالی و حسابی  غرض اجراات بعدی.
تکثیر مشکلات مهاجرین افغان در کویته و پشاور که از طریق ایمل مواصلت ورزیده بود، بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت به ریاست های مربوطه.

19-23عقرب

 1. تنظیم جلسه کمیته اتباع، مرزی و مبارزه با مواد مخدر بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایران در دفتر معینیت امور پناهندگان.
 2. هماهنگی در قسمت ورود محترم داکتر ملک ستیز جهت اشتراک شان درسمینار رهنمود آموزشی که در معینیت امور پناهندگان دایر گردیده بود.
 3. تنظیم جلسه  کارمندان (IOM) با رئیس تکنالوژی وزارت.
 4. هماهنگی در تنظیم ملاقات رئیس موسسه WHH با جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان.
 5. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با سفیر کشور دنمارک.
 6. تنظیم ملاقات کارمندان دفتر مرکز معلومات مهاجرین (MRC) با اتشه مهاجرین دنمارک.
 7. اشتراک رئیس و چند تن از کارمندان ریاست ارتباط خارجه در سمینار رهنمود آموزشی در معینیت امور پناهندگان.
 8. اشتراک رئیس ارتباط خارجه و آمر تنظیم مهاجرتها در جلسه  بحث روی میکانیزم پناهجویان خارجی در دفتر کاری معینیت امور پناهندگان.
 9. اشتراک رئیس ارتباط خارجه در ملاقات معین امور پناهندگان با سفیر کشور دنمارک.
 10. اشتراک رئیس و یک تن از کارمندان ریاست ارتباط خارجه، در جلسه کمیته اتباع، مرزی و مبارزه با مواد مخدر در دفتر معینیت امور پناهندگان.
 11. اشتراک آمر ارتباط خارجه، در جلسه امضای تفاهمنامه موسسه WHH با جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان.
 12. معرفی یک تن اخراجی افغان از کشور ترکیه به دفتر IOM غرض اخذ مساعدت.
 13. معرفی (2) تن عودت کننده از کشور ایران و پاکستان به کمشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.
 14. معرفی یک تن از اخراجی افغان از کشور آلمان به دفتر IOM غرض مساعدت.
 15. معرفی یک تن مراجعین در مورد حل مشکلات شان به وزارت امور خارجه.
 16. ابراز نظر درمورد تفاهمنامه موسسه افغان اید  و ارسال آن به ریاست حمایت حقوقی.
 17. ارسال گزارش به اداره امور و شورای امنیت ملی در مورد رسیدگی به مشکلات کارت های شناسایی اتباع بلوچ تبار پاکستانی در ولایت نیمروز.
 18. ارسال میکانیزم قاچاق انسان و مهاجران به اعضایی کمیسیون قاچاق انسان و معینیت امور پناهندگان.
 19. اخذ تعداد (11) قطعه مکتوب از اتشه های امور مهاجرین و سایر نهاد ها که به ایمل آدرس رسمی این ریاست مواصلت ورزیده بود و ارسال آن به آمریت آرشیف غرض هدایت بعدی مقام محترم وزرات.
 20. ارسال تعداد (4) قطعه مکتوب به اتشه ها و سایر ارگانها از طریق ایمل که از شعبات مربوط ریاست مواصلت ورزیده بود.
 21. ارسال لاگ فرم به تمام اعضای کمیته اتباع غرض مشخص شدن بودجه مطابق فیصله کمیته اتباع، مرزی و مواد مخدر بین افغانستان و ایران.
 22. ارسال راپور حاضری برج عقرب کارمندان اتشه مشهد به ریاست مالی  و حسابی جهت اجراات بعدی
 23. ارسال پیشنهاد اتشه تهران در مورد افزایش معاشات شان به ریاست مالی و حسابی.
 24. ارسال راپور معاش برج عقرب اتشه امور مهاجرین اسلام آباد به ریاست مالی و حسابی.
 25. ارسال مکتوب ریاست مالی به اتشه اسلام آباد در مورد قرارداد خط منزل محمد شفیع مراد.
 26. معرفی تعداد 69 خانواده که شامل 79 مرد، 94 زن و 98 طفل میشوند با تعداد 1275 تن مجرد خود معرف به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت برکشت به وطن از طریق اتشه زاهدان.
معرفی پنج تن از جهت تحویل گرفتن جنازه خویشاوندانش به پژشکی قانونی از طریق اتشه زاهدان.

 

12الی 16 عقرب1397

1

بخش ملاقات ها:

در جریان هفته به تعداد (7) ملاقات مقامات وزارت تنظیم گردیده است که به شرح زیر است:

 1. تنظیم ملاقات جناب وزیر امور مهاجرین  با مسئول اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار).
 2. تنظیم جلسه معین امور پناهندگان با رئیس موسسه NRC در دفتر کاری شان.
 3. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با دوتن از کارمندان دفتر GIZ.
 4. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با معاون دفتر IOM.
 5. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با مسئول دفتر موسسه حمایت از اطفال.
 6. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با معاون دفتر GIZ.
 7. هماهنگی در جلسه ریاست تکنالوژی با نماینده دفتر IOM.
 8. بجاآوری مسایل تشریفاتی خبرنگاران تلویزیون Channel 4  سویدن.

 

بخش جلسات:

 1. تنظیم جلسه در ریاست ارتباط خارجه، جهت ترتیب رهنمود آموزشی به رهنمایی داکتر سیتز.
 2. اشتراک رئیس و چند تن از کارمندان ریاست در جلسه ترتیب رهنمود آموزشی به رهنمایی داکتر سیتز.
 3. اشتراک آمر ارتباط خارجه، در جلسه نوبتی معینیت امور پناهندگان و ارایه گزارش فعالیت هفته‌وار.
 4. اشتراک آمر ارتباط خارجه، در محفل معرفی رئیس دفتر مقام در تالار.

2

بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین:

 1. معرفی  دو تن  تن عودت کننده  از کشور ایران و پاکستان به کمیشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.
 2. مساعد ساختن زمینه دعوت یک عودت کننده از کشور ترکیه به کشور.

3

بخش انجوها:

 1. دریافت گزارش فعالیت های موسسات از ولایت فریاب.
 2. دریافت گزارش فعالیت های شش ماهه موسسه پلانگذاری افغان.
 1. ابراز نظر پیرامون تفاهمنامه موسسه وارچایلد انگلستان به پاسخ نامه ریاست حمایت حقوقی.

4

بخش سفر ها:

 1. معرفی غلام علی حیدری به ریاست پاسپورت در مورد اخذ پاسپورت سیاحت.
 2. تنظیم سفر فیض الرحمن خدام به کشور پاکستان غرض اخذ پاسپورت کشور یونان.
 3. تکثیر حکم منظوری مقام عالی ریاست جمهوری درمورد سفر دوتن از روئسای وزارت به کشور ترکیه.
 4. مواصلت تکت طیاره هیئت وزارت به کشور ترکیه و تسلیم دهی آن به کاندیدان سفر.
 5. معرفی مهرخدا صبار و اسلام الدین جرأت به وزارت امور خارجه، درمورد سفر شان به کشور ترکیه جهت اشتراک در جلسۀ وزرأ پروسه بوداپست.
 6. ترتیب دو قطعه فورم راجستریشن ICMPD برای هئیت وزارت به کشور ترکیه.
 7. ترتیب یک قطعه پیشنهاد عنوانی مقام محترم وزارت در مورد آمر اطلاعات که از سفر رسمی به کشور سویس بر نگشته است.
 8. تقاضای همکاری در قسمت حصول ویزه کشور پاکستان  الی مواصلت حکم مقام عالی برای هیئت وزارت.
 9. ترتیب و تهیه بعضی موادات برای غنامندی رهنمود ریاست و ارسال آن داکتر صاحب ستیز از طریق ایمل.

5

دربخش مدیریت عمومی پناهجویان خارجی :

 1. اخذ نامه درمورد ورود (5) تن اتباع پاکستانی بلو چ تبار که ازاداره ارگانهای محلی و ارسال آن به وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و ریاست اطلاعات وارتباط عامه.

دربخش مدیریت مهاجرت وانکشاف :

 1. ارسال نامه درمورد بورس های تحصیلی برای جوانان مهاجر مقیم پشاور پاکستان به معینیت امور پناهندگان و  ریاست مربوطه.
 2. ارسال نامه در مورد  نصاب تعلیمی مکاتب افغانی مقیم در کشور پاکستانبه معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

گزارشات قاچاق انسان (کشته شده گان، مجروحین وانتقال اجساد):

 1. دریافت آمارو ارقام کشته شدگان، زخمیان،زندانیان واعدام شدگان افغانهای فاقدمدرک به طور ماهوارطی سال 1397 که ذریعه ایمیل ازاتشه امورمهاجرین مقیم پشاورمواصلت ورزیده و ارسال آن به معینیت امورپناهندگان و ریاست های مربوطه.

6

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. اخذ تعداد (11) قطعه مکتوب از اتشه های امور مهاجرین و سایر نهاد ها که به ایمل آدرس رسمی ریاست مواصلت ورزیده بود و ارسال آن به آمریت آرشیف غرض هدایت بعدی مقام محترم وزرات.
 2. ارسال تعداد (14) قطعه مکتوب به اتشه ها و سایر ارگانها از طریق ایمل که از شعبات مربوط به این ریاست مواصلت ورزیده بود.
 3. ارسال مکتوب به ریاست مالی و حسابی در مورد اسناد عدم مسئولیت محمد آصف درزابی آمر اسبق نمایندگی های ایران.
 4. تکثیر گزارش فعالیت های برج میزان اتشه های امور مهاجرین مقیم ایران به شعبات مربوطه.
 5. تکثیر گزارش ربع سوم سال مالی فعالیت های اتشه امور مهاجرین مقیم کویته به شعبات مربوطه.
 6. تکثیر گزارش فعالیت های برج میزان اتشه پشاور به ریاست های مربوط.
 7. ارسال لاگ فرم به اعضای کمیته اتباع مطابق فیصله جلسه کمیته در اداره امور غرض ملاحظه و مشخص شدن بودجه تخمینی برای تطبیق فعالیت های مربوطه شان در لاگ فرم.
 8. ارسال مکتوب NOC هیئت تفتیش داخلی در پاکستان به شعبات مربوطه غرض آگاهی.
 9. تکثیر گزارش جلسه اتشه با شورا و بزرگان متنفذین مهاجرین افغان در شهر کویته.
 10. ترتیب پلان تدابیری برای سال 1398 درمورد پلان عمل کمیته بین الوزارتی اشخاص دارای معلولیت مهاجر.
 11. تکثیر گزارش محفل فاتحه خوانی جنرال عبدالرازق در دفتر قونسلی شهر کویته به شعبات مربوطه
 12. تعقیب مکتوب تقاضای موافقه اتشه امور مهاجرین در ترکیه در وزارت امور خارجه.
 13. تکثیر گزارش کاهش هزینه پاسپورت از 120 دالر به 20 دالر برای مهاجرین.

 

 

5-9عقرب

بخش ملاقات ها:

 1. تنظیم ملاقات سرپرست دفتر (GIZ) با جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان.
 2.  ارسال مکتوب به ادارات مختلف در مورد اشتراک نماینده شان در جلسه کمیته اتباع، مرزی و مبارزه با مواد مخدر در ریاست نظارت و ارزیابی اداره امور.
 3. ارسال مکتوب به ادارات مرتبط درمورد اشتراک نماینده شان در جلسه پیرامون وضعیت اتباع بلوچ تبار در ولایت نیمروز در تالار کنفرانس های وزارت امور مهاجرین.
 4. تنظیم جلسه محترم مهر خدا صبار رئیس عمومی حالات اضطرار  با نهاد های UN و انجو ها.
 5. تنظیم ملاقات مهر خدا صبار رئیس عمومی حالات اضطرار با دو تن از کارمندان دفتر UNHCR.
 6. تنظیم ملاقات رئیس عمومی عودت با سه تن از کارمندان دفتر IOM.
 7. تنظیم ملاقات رئیس پالیسی پلان با نماینده دفتر WFP.

بخش جلسات:

 1. اشتراک آمر ارتباط خارجه در ملاقات سرپرست دفتر GIZ با وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان.

بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین:

در جریان این هفته به تعداد (8) مراجعین نهادها، وزارت امور خارجه و نمایندگی های وزارت امور مهاجرین در خارجه از کشور معرفی گردیده است؛ قرار ذیل است:

 1. معرفی یک تن مراجعین به وزارت امور خارجه جهت زمینه بازگشت یک تن مهاجرین مقیم کشور ایران به وطن.
 2. معرفی ملالی بنت سید شاه جهان به سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) جهت اخذ مساعدت.
 3. معرفی محمد کاظم و خانم شان به اسم فرشته در مورد رفع مشکل شان در قسمت ویزه ایران به وزارت امور خارجه.
 4. معرفی دو تن از مهاجرین اخراجی افغان از کشور ترکیه به IOM غرض مساعدت.
 5. معرفی یک تن مراجعین به اتشه تهران در مورد مساعد ساختن زمینه برگشت خانم شان به کشور.
 6. معرفی دوتن از مراجعین به اتشه تهران در مورد همکاری و زمینه انتقال جسد یک تن از مهاجر افغان از کشور ایران به افغانستان.

بخش انجوها:

 1. معرفی موسسه وار چایلد انگلستان به وزارت اقتصاد غرض تائیدی از ثبت شان در آن وزارت.
 2. ثبت و راجستر موسسه عمل اجتماعی برای التیام فقر (CAHPO) بعد از طی مراحل اسناد شان در این ریاست.
 3. دریافت گزارش تائید شده موسسه (RET) از جانب ریاست امور مهاجرین ولایت کابل.
 4. مواصلت گزارش موسسه پلانگذاری افغان (APA) از ریاست مهاجرین ولایت خوست.
 5. دریافت گزارش ریاست مهاجرین ولایت غور در مورد عدم همکاری یک تعداد موسسات در آن ولایت و ارسال ان به کمیته تفاهمنامه در ریاست حمایت حقوقی.

بخش سفر ها:

 1. معرفی یک تن کارمند ریاست دفتر  و خانمش جهت اخذ پاسپورت سیاحتبه ریاست پاسپورت.
 2. پییگری پاسپورت مخصوص رئیس تکنالوژی در وزارت امور خارجه.
 3. تنظیم اشتراک جناب وزیر امور مهاجرین در ضیافت شام به میزبانی وزیر امور خارجه.
 4. معرفی محمد مسیح آمر استخدام به ریاست پاسپورت جهت اخذ پاسپورت سیاحت.
 5. ترتیب استعلام به منابع بشری درمورد حفیظ احمد میاخیل که از سفر سویس بر نگشته است.
 6. معرفی اعضای خانواده حبیب الرحمن شمس به وزارت امور خارجه جهت تمدید ویزه شان.
 7. ترتیب پیشنهاد سفر هیئت مختلط به کشور پاکستان و ارسال آن به ریاست دفتر غرض امضا.
 8. معرفی رئیس عودت و ادغام مجدد به وزارت امور خارجه درمورد همکاری در زمینه صدور پاسپورت خدمت.
 9. معرفی مهر خدا صبار رئیس عمومی بیجاشده گان و اسلام الدین جراأت رئیس ارتباط و اطلاعات جهت اشتراک در سومین نشست آمادگی برای ششمین کنفرانس وزراء پروسه بوداپیست به وزارت امور خارجه.
 10. اخذ یک جلد پاسپورت خدمت به رئیس عودت و ادغام مجدد.
 11. ارسال گزارش سفر معین امور پناهندگان از سفر ولایت هرات به اداره امور ریاست جمهوری.

دربخش مدیریت عمومی پناهجویان خارجی :

 1. ارسال مکتوب به ریاست محترم هماهنگی امور ولایات درمورد سفرمعین امورپناهندگان وهیئت همراه به ولایت خوست.
 2.  ارسال یک قطعه مکتوب به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، درمورد ورود(14) اتباع پاکستانی پلوچ تبارمربوط ایالت بلوچستان که ازاثرجنگ های داخلی واختلافات سیاسی از طریق کشورایران ومسیرپل ابرایشم وارد ولایت نیمروزگردیده.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. اخذ تعداد (11) قطعه مکتوب از اتشه های امور مهاجرین و سایر نهاد ها که به ایمل آدرس رسمی ریاست مواصلت ورزیده بود و ارسال آن به آمریت آرشیف غرض هدایت بعدی مقام محترم وزرات.
 2. ارسال تعداد (20) قطعه مکتوب به اتشه ها و سایر ارگانها از طریق ایمل که از شعبات مربوط به این ریاست مواصلت ورزیده بود.
 3. ارسال مکتوب به اتشه امور مهاجرین مقیم کشور پاکستان و ایران در مورد ارسال لیست متخصیصن افغان مقیم آن کشور.
 4. ارسال مکتوب تعقیبی به وزارت امور خارجه در مورد ارقام و آمار مهاجرین، پناهندگان و پناهجویان افغان مقیم کشور های اروپایی و استرالیا.
 5. دریافت ارقام توزیع تذکره و پاسپورت از اتشه تهران و ارسال آن به شعبات مربوطه.
 6. ارسال راپور معاشات برج میزان اتشه زاهدان بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت به ریاست مالی و حسابی.
 7. ارسال مکتوب اتشه تهران درمورد حواله معاش کارکن خدماتی آن اتشه به حساب سید ابراهیم حجازی اتشه تهران به ریاست مالی.
 8. ارسال درخواست اتشه مشهد به ریاست مالی در مورد تقاضای پول پیشکی برای شان.
 9. ارسال مکتوب اتشه مشهد درمورد ارسال جدول استحقاق معاشات شان به ریاست مالی.
 10. تکثیر منظوری رخصتی ذبیح الله اختری به شعبات مربوطه.
 11. دریافت سه قطعه مکاتیب اتشه های امور مهاجرین مقیم پاکستان درمورد سفر هیئت به آن کشور و ارسال آن به ریاست تفتیش داخلی.
 12. تکثیر منظوری رخصتی رفیع الله رستاقی به شعبات مربوطه.
 13. ارسال نامه اتشه پشاور در مورد مشکلات بودجه شان با دفتر یونیسیار به ریاست پلان و پالیسی.
 14. تکثیر هدایت مقام محترم وزارت در مورد توظیف محمد اکبر چخانسوری بحیث سرپرست اتشه پشاور به اتشه های امور مهاجرین.
 15. تکثیر حکم تخفیف در هزینه پاسپورت مهاجرین از 120 دالر به 20 دالر به شعبات مربوطه.
 16. ترتیب گزارش مختصر کمیته اتباع به اداره محترم امور ریاست جمهوری.

اتشه های امور مهاجرین مقیم در خارجه از کشور

 1. معرفی 23 تن به طب عدلی جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده ها ایشان
 2. 13 نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده شان.
 3. نامه به ریاست شفاخانها و نهاد های مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 4. تعداد 502 گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.
 5. معرفی تعداد 36 خانواده که شامل 27 مرد، 52 زن و 72 طفل می شوند با تعداد 689 تن مجرد خود انگیخته به اردوگاه الغدیر از طریق اتشه زاهدان.
 6. برگزارش فاتحه  شهید جنرال رازق، شهید عبدالجبار قهرما و شهید عبدالمومن در جنرال قنسولگری افغانستان مقیم کویته.
 7. توزیع 240  قطعه کارت مفقودی، تعداد 54 قطعه کارت اطفال، 18 قطعه سند تولد و 44 نوزاد در کارت والدین شان افزود گردیده از طریق اتشه پشاور.
 

 

30-2عقرب

بخش جلسات:

 1. اشتراک رئیس ارتباط خارجه، در جلسه بورد اجراییوی مقام وزارت.

بخش ملاقات ها:

 1. تعقیب تنظیم ملاقات رئیس دفتر GIZ با جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از طریق ایمیل.

بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین:

 1. ارسال مکتوب به اتشه کویته در مورد ترتیب و ارسال لست نمایندگان مهاجرین که قرار است با جلالتماب رئیس جمهور ملاقات نمایند.
 2. در جریان قرار دادن مقام محترم وزارت از موضوع اختر محمد یک تن از عارض که خود را نماینده مهاجرین در اسلام آباد معرفی نموده و خواستار معرفی شان به اتشه اسلام آباد گردیده تا فعالیت های خود را رسماً در آنجا انجام دهند که اتشه اسلام آباد هم ایشان را یک شخص استفاده جو و فاسد معرفی کرده است.

بخش سفر ها:

 1. ترتیب فورم قبل از سفر هئیت وزارت که قرار است به کشور ازبکستان سفر نمایند.
 2. معرفی یک از کارمندان وزارت جهت اخذ پاسپورت به وزارت داخله.

گزارشات قاچاق انسان (کشته شده گان ، مجروحین وانتقال اجساد):

 1. ارسال مکاتیب تعقیبی در مورد آمار و ارقام کشته شده‌گان، زخمیان وزندانیان مهاجرین افغان فاقد مدرک طور ماهوار به اتشه های امور مقیم کشورهای ایران و پاکستان.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. ارسال آمار و ارقام بازگشت کنندگان افغان های فاقد مدرک از تاریخ 9 الی 15 سپتامبر که مجموعاً به تعداد (41797) میشوند؛ به سکرتریت معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.
 2. اخذ تعداد (11) قطعه مکتوب از اتشه های امور مهاجرین و سایر نهاد های که به ایمیل آدرس رسمی ریاست مواصلت ورزیده بود و ارسال آن به آمریت آرشیف غرض هدایت بعدی مقام محترم وزارت.
 3. ارسال  تعداد (14) قطعه مکتوبه به اتشه ها و سایر ارگانها از طریق ایمیل که از شعبات مربوطه  به این ریاست مواصلت ورزیده بود.
 4. ارسال دو ایمیل به اتشه های امور مهاجرین درمورد ارسال ارقام توزیع تذکره و پاسپورت.
 5. ارسال مکتوب ریاست عمومی عودت در مورد ارسال لیست عراده جات مهاجرین که میخواهند به افغانستان انتقال نمایند به اتشه های امور مهاجرین مقیم پاکستان.
 6. ترتیب و ارسال یک قطعه استعلام عنوانی ریاست اداری در مورد اجناس ایکه در جمع محمد آصف در زابی قید می باشند.
 7. تکثیر منظوری رخصتی هفت روزه ذبیح الله اختری به شعبات مربوطه.

بخش نمایندگی های امور مهاجرین:

نمایندگی تهران:

 1. (19) معرفی نامه به طب عدلی (پزشکی قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.
 2. (15) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده شان.
 3. تعداد 407 گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.

نمایندگی کویته:

 1. توزیع به تعداد (55) قطعه کارت مفقودی، تعداد (216) کارت ACC، (76) کارت اطفال و (81) نوزاد در کارت والدین شان افزود گردیده است.
 

7-11میزان

بخش اشتراک در جلسات:

 1. اشتراک مدیرعمومی انکشاف مهاجرت درجلسه تاریخی پیرامون رسیدگی به مشکلات بیجاشده گان داخلی در تالار عمومی وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان.

بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین:

در جریان هفته به تعداد (8) تن از مراجعین به نهاد های مربوطه غرض رفع مشکلات شان معرفی گردیده است که قرار ذیل است:

 1. معرفی (2) تن عودت کننده از کشور پاکستان و ایران به کمیشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.
 2. معرفی  (2) تن مراجعه کننده به وزارت امور خارجه، جهت مساعد ساختن زمینه برگشت دختران شان بنام های پریسا وثریا ازکشور ترکیه به افغانستان.
 3. معرفی یک تن مراجعه کننده به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت جهت دریافت مساعدت.
 4. ارسال نامه به اتشه امورمهاجرین مشهد درمورد مساعد ساختن زمینه برگشت سه تن مهاجر افغان از کشور ایران به افغا نستان.

بخش ملاقات ها:

در جریان هفته به تعداد (4) ملاقات تنظیم گردیده است:

 1. تنظیم ملاقات معین امور پنا هندگان  با سفیر کشوراتریش.
 2. رر     رر    رر     رر    رر   رر  با سفیر کشور سویس.
 3. رر     رر     رر    رر    رر    رر رر   ررر   ترکیه.
 4. رر     رر    رر      رر   رر    رر با رئیس دفتر ایکو در افغا نستان.

انجوها:

 1. معرفی موسسه نسلهای آینده افغانستان (FGA) به وزارت محترم اقتصاد جهت تائیدی ازثبت وراجستر موسسه متذکره در آن وزارت.
 2. 2-ارسال نظریات ریاست پیرامون تفاهمنامه موسسه عمل اجتماعی برای التیام فقر (CAHPO)به ریاست حمایت حقوقی.

گزارشات قاچاق انسان (کشته شده گان ، مجروحین وانتقال اجساد):

 1.  اخذ (3) قطعه مکتوب که ذریعه ایمیل ازاتشه امورمهاجرین مقیم زاهدان که دررابطه به جدول وفیات افغانها طی ربع سوم سال 1397 و ارسال آن به سکرتریت معینیت امورپناهندگان وریاست های محترم اطلاعات وارتباط عامه وریاست پالیسی وپلان.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. اخذ تعداد  (15) قطعه مکتوب از اتشه های امور مهاجرین و سایر نهاد ها که به ایمیل آدرس رسمی ریاست مواصلت ورزیده بود و ارسال آن به آمریت آرشیف غرض هدایت بعدی مقام محترم وزرات.
 2. ارسال تعداد (17) قطعه مکتوب به اتشه ها و سایرارگانها از طریق ایمیل که از شعبات مربوط ریاست مواصلت ورزیده بود.
 3. ارسال یک قطعه مکتوب ذریعه ایمیل به جواب نامه اتشه امورمهاجرین کویته درمورد تسلیمی بی بی چناره به شوهرش
 4. - ارسال (8) قطعه مکتوب  که ذریعه ایمیل از اتشه امورمهاجرین مقیم کویته که دررابطه به تسلیمی بی بی چناره به شوهرش به وزارت محترم امورداخله ، وزارت محترم امورزنان ، ریاست های محترم اطلاعات وارتباط عامه ، ریاست حمایت حقوقی ، ریاست مهاجرین ولایت قندهاروریاست امورمهاجرین ولایت هلمند 
 5. ارسال (2) قطعه مکتوب درمورد ورود اتباع تبارپاکستانی به ولایت نیمروز به ریاست عمومی امنیت ملی ووزارت امورداخله .
 

1-4میزان

بخش اشتراک در جلسات:

 1. اشتراک رئیس ارتباط خارجه در جلسه بورد اجراییوی مقام محترم وزارت.
 2. اشتراک سیدصلاح الدین قادری مدیرعمومی تنظیم سفر جهت ارتباط با ملک سیز بخاطر بررسی رهنمود آموزشی این ریاست در معینیت امور پناهندگان.
 3. اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها به دفتر شورای امنیتدرمورد قاچاق انسان وقاچاق مهاجران.

بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین:

 1. معرفی یک تن عودت کننده به کمشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.
 2. معرفی یک تن مراجعه کننده به وزارت امور خارجه، جهت مساعد ساختن زمینه برگشت یک تن مهاجر افغان همراه با خانم اش از کشور ترکیه.
 3. معرفی یک تن مهاجر افغان مقیم کشور ایران به وزارت امور خارجه، غرض همکاری در قسمت اسناد مفقود شده حج شان.

بخش سفر ها:

 1. طی مراحل سفر معین مالی و اداری در وزارت امور خارجه جهت سفر بیشکک قیزغیزستان.

بخش ملاقات ها:

 1. ترتیب وتنظیم جلسه بین الوزارتی به اشتراک نمایندگان باصلاحیت وزارت های امور خارجه، امور داخله، عدلیه،کاروامور اجتماعی وشورای امنیت ملی جهت ترتیب اجندا وسایر اقدامات مینی بر سفر رئیس عمومی مهاجرت کشورترکیه که به کابل تشریف میاورند.
 2. تنظیم جلسه گروپ کاری راه حل های دایمی تحت ریاست جلالتماب  وزیر امور مهاجرین .
 3. تنظیم ملاقات معاون سفیراتحادیه اروپا با محترم معین امور پناهندگان .
 4. تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با دوتن از کارمندان بخش پروژه امانت.
 5. تنظیم ملاقات رئیس پلان وپالیسی با مشاور دفتر آسیا فوندیشن دربخش مکاتب کم هزینه خصوصی.

گزارشات قاچاق انسان (کشته شده گان ، مجروحین وانتقال اجساد):

 1.  

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. ارائه نظریات پیرامون تفاهمنامه اداره پلانگذاری افغان ( APA) وارسال آن به ریاست حمایت حقوقی.
 2. اخذ تعداد  (15) قطعه مکتوب از اتشه های امور مهاجرین و سایر نهاد ها که به ایمل آدرس رسمی ریاست مواصلت ورزیده بود و ارسال آن به آمریت آرشیف غرض هدایت بعدی مقام محترم وزرات.
 3. ارسال تعداد (10) قطعه مکتوب به اتشه ها و سایر ارگانها از طریق ایمل که از شعبات مربوط ریاست مواصلت ورزیده بود.
 4. ارسالی مکتوبی به وزارت امور خارجه جهت ارائه معلومات درمورد بست اتشه امور مهاجرین مقیم کشورترکیه.
 5. ارسالی مکتوبی به ریاست منابع بشری درموردمعرفی فیض الرحمن خدام به حیث اتشه امور مهاجرین مقیم کشور یونان به وزارت امور خارجه و نرسیدن موافقه کشور یونان به این وزارت .
 6. ارسالی علم وخبر محترم آصف درزابی آمراسبق نمایندگی های ایران به ریاست های مالی وحسابی، منابع بشری، اداری وریاست دفتر.
 7. ارسال گزارش عملکرد انجمن حامی که برای زنان وکودکان پناهنده کار می نمایند به ریاست مالی وحسابی .
 8. ارسالی تخصیص ربعواراتشه امورمهاجرین مقیم مشهد بریاست مالی وحسابی.
 9. ارسال  مکاتیب تعقیبی درمورد گزارش ربع دوم سال 1397 مبارزه علیه قاچاق انسان ومهاجران به ریاست های حمایت حقوقی ، ریاست عمومی عودت وادغام مجدد ، ریاست تحقیق وسیستم معلومات و ریاست عمومی بیجاشدگان داخلی.
 10.  ارسال مکاتیب درمورد گزارش قاچاق انسان وقاچاق مهاجران ازولایت بدخشان به سکرتریت محترم معینیت امورپناهندگان ، اطلاعات عامه و ریاست پالیسی وپلان.
 11. ارسال یک قطعه مکتوب به جمعیت هلال احمرافغانی در مورد رسیدگی به مشکل صحی یک تن پناهجوی کشور پاکستانی مقیم افغانستان.
 12. - ارسال مکتوب به وزارت امورداخله، ریاست امنیت ملی و ریاست اطلاعات وارتباط عامه در مورد ورود اتباع بلوچ تبار پاکستانی به ولایت نیمروز.

اتشه های امور مهاجرین:

اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

 1. معرفی (10) تن به طب عدلی جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده ها ایشان
 2. معرفی سه تن اقارب فاقد مدرک محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.
 3. 13 نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده
 4. نامه به ریاست شفاخانها و نهاد های مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 5. تعداد 472 گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.
 6. معرفی تعداد 55 خانواده که شامل 44 مرد، 50 زن و 91 طفل می شوند با تعداد 769 تن مجرد خود انگیخته به اردوگاه الغدیر از طریق اتشه زاهدان.
 7. توزیع 42 قطعه کارت مفقودی، تعداد 50  قطعه کارت اطفال، 11 قطعه نکاح خط و 65  نوزاد در کارت والدین شان افزود گردیده از طریق اتشه پشاور.

 

 

 

24-28سنبله

بخش اشتراک در جلسات:

 1. اشتراک رئیس ارتباط خارجه و سه از کامندان این ریاست در ورکشاوپ روئسای ولایتی در هوتل پارک استار.
 2. اشتراک ذبیح الله رحمت زاده در وزارت عدلیه جهت ترتیب مکانیزم ملی رجعت دهی برای قربانیان قاجاق انسان.
 3. اشتراک 6 تن کارمندان در ورکشاب آگاهی دهی دفتر MRCدر تالار وزارت.

بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین:

 1. معرفی(6) تن مهاجر اخراجی از کشور های (ترکیه و ایران) به موسسه IOM جهت مساعدت.
 2. مساعد ساختن زمینه بازگشت سه تن از مهاجرین افغان از کشور جمهوری اسلامی ایران به افغانستان.
 3. معرفی دو تن مراجعین به وزارت امور خارجه جهت مساعد ساختن زمینه برگشت اقارب شان از کشور ترکیه به افغانستان.
 4. معرفی دو تن از کشور های (ایران و پاکستان) به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، جهت اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت

بخش سفر ها:

 1. تجدید پاسپورت سیاسی جناب وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان.
 2. طی مراحل سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و هیئت همرای شان به کشور سویس در وزارت امور خارجه .
 3. تهیه و ترتیب پیشنهاد سفر رئیس ارتباط خارجه و طرح سفر شان به کشور پاکستان غرض توضیح وتشریح کنوانسیون 1951، پروتوکول 1967 وسائر میثاق های بین المللی به مهاجرین 57 کمپ مقیم در  کشور پاکستان.
 4. ارسال مکتوب به ریاست محترم تحقیق و معلومات مهاجرین در رابطه به عدم موافقه وزارت امور خارجه به سفر حسن رضایی آمر تحقیق به کشور جمهوری اسلامی ایران غرض تحقیق روی موانع عودت مهاجرین افغان به کشور.
 5. ارسال ایمیل به نادر فرهاد غرض معرفی دوتن سید حکیم کاتب و حفیظ احمد میاخیل جهت سفر به کشور سویس .
 6. ارسال پاسپورت های دو تن معرفی شده جدید در سفر سویس به UNHCRغرض طی مراحل بوکینگ تکت طیاره و هوتل در سویس.
 7. تهیه وترتیب VENDOR FORM  حیات الله سباوون، حفیظ احمد میاخیل و سید حکیم و ارسال ان به نادر فرهاد مسئول درUNHCR غرض پیشبرد امور مالی شان.
 8. معرف محمد هادی نوری آمر ارائه مشوره های حقوقی به وزارت امور داخله غرض اخذ پاسپورت سیاحت .

بخش ملاقات ها:

 1. هماهنگی در قسمت جلسه با نهادهای بین المللی جهت اشتراک شان در نشست کمک های زمستانی برای بیجاشدگان داخلی .
 2. هماهنگی در قسمت تدویر  جلسه کارمندان دفتر IOMبا رییس تحقیق ومعلومات مهاجرین.
 3. تتظیم ملاقات رئیس عمومی عودت این وزارت با مسئول دفتر موسسه مرسیکور.
 4. تنظیم جلسه کارمندان دفتر IOM با رئیس پلان و پالیسی این وزارت.

گزارشات قاچاق انسان (کشته شده گان ، مجروحین وانتقال اجساد):

 1. ارسال ( 6) قطعه مکتوب درمورد آماروارقام کشته شده گان ،زخمیان وزندانیان افغان که به طوررماهواربه اتشه های اسلام آباد ،پشاور،کویته، ایران، مشهد وزاهدان.
 2. ارسال یک قطعه مکتوب تعقیبی درمورد کشته شدن یک افغان توسط عساکرکشورپاکستان به اتشه امورمهاجرین مقیم پشاور.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. اخذ تعداد  (17) قطعه مکتوب از اتشه های امور مهاجرین و سایر نهاد ها که به ایمل آدرس رسمی ریاست مواصلت ورزیده بود و ارسال آن به آمریت آرشیف غرض هدایت بعدی مقام محترم وزرات.
 2. ارسال تعداد (10) قطعه مکتوب به اتشه ها و سایر ارگانها از طریق ایمل که از شعبات مربوط ریاست مواصلت ورزیده بود.
 3. ارسال ایمیل به اتشه های امور مهاجرین مقیم پاکستان و ایران جهت  ارسال گزارش فعالیت های برج اسد.
 4. ارسال رهنمود آموزشی ریاست ارتباط خارجه به داکتر صاحب ستیز.
 5. ارسال گزارش ملاقات معاون اتشه امور مهاجرین مقیم پشاور با مسئول عمومی UNHCR.
 6. ارسال راپور حاضری کارمندان اتشه پشاور از بابت برج سنبله به ریاست مالی و حسابی.
 7. ایمیل به موسسات IOM,UNHCR,WFP,OCHA, UN-HABITAT,WFPو EU غرض اشتراک شان در سیمینار سالانه وزارت امور مهاجرین برای روسای ولایات.
 8. ابراز نظر به پنج 6 تفاهمنامه موسساتACRU، WHH,WAWO,APA,ZOAو SI در رابطه به تطبیق پروژه های موسسات متذکره که از ریاست حمایت حقوقی مواصلت ورزیده بود.
 9.  ارسال مکتوب به ریاست هماهنگی امور ولایات تا گزارش فعالیت های موسسات را  بعد از تائیدی ریاست ها و آمریت های ولایتی به این ریاست ارسال دارند.
 10. ارسال سه قطعه مکتوب به ریاست های اطلاعات وارتباط عامه، ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین و ریاست حمایت حقوقی در مورد حادثه گوش بریدن یک پسر بچه افغان توسط یکی از ماموران انتظامی ایران، که بعد از تحقیقات اتشه های امور مهاجرین در این مورد  واقعیت یک شایعه و دروغ بوده است .
 11. معرفی 9 تن به طب عدلی جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده ها ایشان از طریق اتشه تهران.
 12. هشت نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده از طریق اتشه تهران.
 13. معرفی 5 ریاست شفاخانها و نهاد های مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی از طریق اتشه تهران.
 14. تعداد 771 گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت از طریق اتشه تهران.
 15. معرفی تعداد 45 خانواده که شامل 31 مرد، 57 زن و 37 طفل با تعداد 837 تن مجرد خود معرف بعد از ثبت نام و تثبیت هویت جهت اعزام به کشور به اردوگاه الغدیر از طریق اتشه زهدان.
 16. تعداد 45 قطعه نامه برای معرفی 45 خانواده و 837 قطعه نامه برای معرفی 837 تن عودت کننده خودت معرف مجرد به اردوگاه از طریق اتشه امور مهاجرین زاهدان صادر کردیده است.
 

17-21سنبله

بخش اشتراک مسئولین ریاست در جلسات و ملاقات ها:

 1. اشتراک رییس ارتباط خارجه در جلسه کمیته رهبری در وزارت امور خارجه.
 2. اشتراک ذبیح الله رحمت زاده در وزارت عدلیه جهت ترتیب مکانیزم ملی رجعت دهی برای قربانیان قاجاق انسان.

بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین:

 1. معرفی (5) تن مراجعه کننده به وزارت امور خارجه جهت مساعد ساختن زمینه برگشت اعضای خانواده ها شان از کشور های اروپایی.
 2. معرفی یک تن عودت کننده از کشور پاکستان جهت اصلاح اسم و توزیع مثنی فورم عودت شان به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR).
 3. معرفی یک تن اخراجی از کشور ایران جهت اخذ مساعدت به سازمان بین المللی مهاجرت (IOM).
 4. ارسال مکتوب تعقبی به وزارت امور خارجه جهت ارسال لست متخصیصن افغان مقیم کشور ایران.
 5. ارسال مکتوب تعقبی به وزارت امور خارجه جهت ارسال امار و ارقام جدید پناهندگان و پناهجویان افغان مقیم کشور های اروپایی.

بخش سفر ها:

 1. طی مراحلی سفر 19 تن از کارمندان وزارت جهت اشتراک در ورکشاپ آموزشی در کشور چین.
 2. اخذ ویزه سفر 19 تن از کارمندان وزارت به کشور چین.
 3. طی مراحل سفر وزیر صاحب و هئیت همراه شان به کشور ترکیه.
 4. ارسال مکتوب 19 تن از کارمندان وزارت به منابع بشری.

بخش ملاقات ها:

 1. هماهنگی در قسمت ملاقات دو تن از کارمندان دفتر سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) با صبار رییس عمومی بیجاشدگان داخلی (اضطراری).
 2. تنظیم جلسه معین صاحب امور پناهندگان با اعضای کمیته محترم مهاجرین در جلسه فوق العاده تحت ریاست رئیس اجرائیه دولت جهموری اسلامی افغانستان در قصر سپیدار.
 3. هماهنگی لازم در قسمت تدویر جلسه رئیس عمومی بیجاشدگا داخلی با نهاد های ملی و بین المللی.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. ابراز نظر به سه تفاهمنامه موسسات که از ریاست حمایت حقوقی مواصلت و رزیده بود.
 2. اخذ به تعداد (20) قطعه ایمیل از نهاد ها، سفارت ها و اتشه های امور مهاجرین مقیم خارجه از کشور.
 3. ارسال به تعداد (16) قطعه ایمیل به نهادها، سفارخانه ها و اتشه های امور مهاجرین که به ایمیل آدرس رسمی این ریاست مواصلت ورزیده بود.
 4. ارسال گزارش دیدار سفیر افغانستان مقیم تهران با کانون علمی فرهنگی اندیشه به ریاست های مربوطه.
 5. ارسال مکتوب در مورد معاش کرایه منازل و بیمیه صحی از بابت برج سنبله به ریاست مالی و حسابی.

اتشه های امور مهاجرین مقیم در خارجه از کشور

اتشه کویته:

 1. تجلیل از روز استقلال افغانستان در جنرال قنسولی افغانستان مقیم کویته.
 2. دیدار متنفذین ساحه گردی جنگل با سیدجاوید کاظمی مسئول اتشه امور مهاجرین مقیم افغان مقیم کویته.
 3. توزیع تعداد 274 قطعه کارت پی سی ام، تعداد 41 قطعه کارت مفقودی، 15 قطعه کارت مهاجرت، تعداد 72 قطعه کارت اطفال، تعداد 57 قطعه سند تولد و 85  نوزاد در کارت والدین شان افزود گردیده است.

اتشه تهران

 1. معرفی 19 تن به طب عدلی جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده ها ایشان.
 2. معرفی سه تن اقارب فاقد مدرک محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.
 3. 13 نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.
 4. نامه به ریاست شفاخانها و نهاد های مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 5. تعداد 1124 گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.
 

1-14سنبله

بخش اشتراک مسئولین ریاست در جلسات و ملاقات ها:

 1. اشتراک رییس ارتباط خارجه در جلسه کمیته رهبری در وزارت امور خارجه.
 2. اشتراک ذبیح الله رحمت زاده در وزارت عدلیه جهت ترتیب مکانیزم ملی رجعت دهی برای قربانیان قاجاق انسان.

بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین:

 1. معرفی (5) تن مراجعه کننده به وزارت امور خارجه جهت مساعد ساختن زمینه برگشت اعضای خانواده ها شان از کشور های اروپایی.
 2. معرفی یک تن عودت کننده از کشور پاکستان جهت اصلاح اسم و توزیع مثنی فورم عودت شان به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR).
 3. معرفی یک تن اخراجی از کشور ایران جهت اخذ مساعدت به سازمان بین المللی مهاجرت (IOM).
 4. ارسال مکتوب تعقبی به وزارت امور خارجه جهت ارسال لست متخصیصن افغان مقیم کشور ایران.
 5. ارسال مکتوب تعقبی به وزارت امور خارجه جهت ارسال امار و ارقام جدید پناهندگان و پناهجویان افغان مقیم کشور های اروپایی.

بخش سفر ها:

 1. طی مراحلی سفر 19 تن از کارمندان وزارت جهت اشتراک در ورکشاپ آموزشی در کشور چین.
 2. اخذ ویزه سفر 19 تن از کارمندان وزارت به کشور چین.
 3. طی مراحل سفر وزیر صاحب و هئیت همراه شان به کشور ترکیه.
 4. ارسال مکتوب 19 تن از کارمندان وزارت به منابع بشری.

بخش ملاقات ها:

 1. هماهنگی در قسمت ملاقات دو تن از کارمندان دفتر سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) با صبار رییس عمومی بیجاشدگان داخلی (اضطراری).
 2. تنظیم جلسه معین صاحب امور پناهندگان با اعضای کمیته محترم مهاجرین در جلسه فوق العاده تحت ریاست رئیس اجرائیه دولت جهموری اسلامی افغانستان در قصر سپیدار.
 3. هماهنگی لازم در قسمت تدویر جلسه رئیس عمومی بیجاشدگا داخلی با نهاد های ملی و بین المللی.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 1. ابراز نظر به سه تفاهمنامه موسسات که از ریاست حمایت حقوقی مواصلت و رزیده بود.
 2. اخذ به تعداد (20) قطعه ایمیل از نهاد ها، سفارت ها و اتشه های امور مهاجرین مقیم خارجه از کشور.
 3. ارسال به تعداد (16) قطعه ایمیل به نهادها، سفارخانه ها و اتشه های امور مهاجرین که به ایمیل آدرس رسمی این ریاست مواصلت ورزیده بود.
 4. ارسال گزارش دیدار سفیر افغانستان مقیم تهران با کانون علمی فرهنگی اندیشه به ریاست های مربوطه.
 5. ارسال مکتوب در مورد معاش کرایه منازل و بیمیه صحی از بابت برج سنبله به ریاست مالی و حسابی.

اتشه های امور مهاجرین مقیم در خارجه از کشور

اتشه کویته:

 1. تجلیل از روز استقلال افغانستان در جنرال قنسولی افغانستان مقیم کویته.
 2. دیدار متنفذین ساحه گردی جنگل با سیدجاوید کاظمی مسئول اتشه امور مهاجرین مقیم افغان مقیم کویته.
 3. توزیع تعداد 274 قطعه کارت پی سی ام، تعداد 41 قطعه کارت مفقودی، 15 قطعه کارت مهاجرت، تعداد 72 قطعه کارت اطفال، تعداد 57 قطعه سند تولد و 85  نوزاد در کارت والدین شان افزود گردیده است.

اتشه تهران

 1. معرفی 19 تن به طب عدلی جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده ها ایشان.
 2. معرفی سه تن اقارب فاقد مدرک محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان.
 3. 13 نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.
 4. نامه به ریاست شفاخانها و نهاد های مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.
 5. تعداد 1124 گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.
 

27-31اسد

بخش اشتراک مسئولین ریاست در جلسات و ملاقات ها:

1-     اشتراک رئیس ارتباط خارجه و سه تن از کارمندان  این ریاست در برنامه مهاجرت و وتوسعه در افغانستان در هوتل سرینا.

2-     اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه کمیته سفر های آموزشی در مقر وزارت.

بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین:

در جریان هفته به تعداد (4) تن از مراجعین به مراجع مربوطه معرفی گردیده که قرار ذیل می باشد:

3-     معرفی محمد گل یک تن عودت کننده از کشور تاجکستان به دفتر IOM غرض کمک.

4-      معرفی سه فامیل از عودت کنندگان افغان از کشور پاکستان به دفتر IOM غرض مساعدت.

بخش پناهندگان خارجی:

1-    ترتیب گزارش جلسه در رابط به وضعیت بیجاشدگان وزیرستان شمالی بااشتراک نمایندگان باصلاحیت ارگان های ذیدخل در دفتر معینیت امور پناهندگان و ارسال آنبه ارگانهای مربوطه.

2-    اخذ گزارش از ریاست دفتر مقام ولایت نیمروز درمورد ورود(70) تن اتباع پاکستانی  شامل (مرد زن وطفل )بلوچ تبار از طریق مرز پل ابریشم به ولایت نیمروز ، و تکثیر آن به وزارت امور داخله وریاست های مربوطه.

3-    اخذ گزارش ویادداشت از دفتر کمشنری عالی سازمان ملل متحد درمورد بازگشت اسمعیل حقه ایوب اوغلواتباع خارجی از شهر دهلی هند همراه با فرزندانش توسط پرواز شماره21SG به افغانستان و تکثیر آن به ریاست عمومی امنیت ملی،سکرتریت معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

بخش قاچاق انسان و مهاجران:

4-     ارسال گزارش ذریعه ایمیل جهت انتقال جنازه یک تن مهاجرین افغان به اتشه امور مهاجرینمقیم تهران.

5-     ارسال گزارش ذریعه ایمیل درمورد گم شدن سه تن از مهاجرین افغان به اتشه های زاهدان، اتشه امورمهاجرین مقیم کویته.

6-    اخذ گزارش درمورد کشته شدن یک تن افغان  به اسم بسم الله ولد سیدمیر توسط پولیس پاکستان و ارسال گزارش آنبه شورای امنیت، ریاست عمومی امنیت ملیو وزارت خانه های امورخارجه و داخله.

7-    ارسال نامه  دررابطه به گم شدن سه تن افغان توسط قاچاق بران در مسیر کابل و  نیمروز به وزارت های امورخارجه،داخله، عدلیه، ریاست عمومی امنیت وریاست دفترمقام این وزارت.

8-    اخذ  گزارش درارتباط به آماروارقام بازگشت کنندگان از کشورایران وپاکستان که از جمله به تعداد ( 954) تن از کشورپاکستان وبه تعداد (19513) تن ازکشورایران عودت نموده اند و ارسال آن  به سکرتریت محترم معینیت امورپناهندگان وریاست های مربوط.

9-     ارسال نامه درمورد انتقال بی بی چناره به افغانستان به اتشه امورمهاجرین کویته ووزارت محترم امورداخله.

بخش سفر ها:.

1-     پیگیری سفر هیئت تفتیش داخلی این وزارت جهت بررسی اتشه های امور مهاجرین مقیم کشور پاکستان، در وزارت امور خارجه.

بخش ملاقات ها:

1-     ارسال ایمل به وزارت امور خارجه و سفارت کانادا در مورد درخواست ملاقات جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با سفیر کشور کانادا.

2-     ارسال ایمل به سفارت خانه های آسترالیا و ناروی در مورد درخواست ملاقات جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با سفیر کشور های نامبرده.

3-     تنظیم ملاقات رئیس عمومی دفتر همکاری های کشور سویس در افغانستان با وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان.

4-     تنظیم ملاقات سفیر کشور ایتالیا با جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان.

بخش راجستر انجو های غیر دولتی:

1-      معرفی موسسه صحی، تعلیمی، زراعتی و انکشاف دهات به وزارت اقتصاد جهت ارایه معلومات از ثبت و راجستر آن در آن وزارت.

2-      ثبت و راجستر موسسه همبستگی توسعه و بازسازی افغانستان (CRDSA) به شماره 155 مورخ 23/5/1397.

 

بخش آمار و ارقام متعلمین و محصلین:

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

1-     اخذ تعداد (19) قطعه مکتوب از اتشه های امور مهاجرین و سایر نهاد ها که به ایمل آدرس رسمی ریاست مواصلت ورزیده بود و ارسال آن به آمریت آرشیف غرض هدایت بعدی مقام محترم وزرات.

2-      ارسال تعداد (20) قطعه مکتوب به اتشه ها و سایر ارگانها از طریق ایمل که از شعبات مربوط ریاست مواصلت ورزیده بود.

3-     به اساس هدایت جناب معین صاحب امور پناهندگان ارسال یک ایمل به موسسات IOM, UNHCR و وزارت امور داخله و اداره اترا در مورد توزیع سیم کارت رد یابی برای عودت کنندگان.

4-     ارسال یک ایمل به ریاست مهاجرین ولایت بدخشان در مورد معرفی کاندید شان به سفر چین و دریافت دوباره مکتوب معرفی شان.

 

 

6-10 اسد

بخش اشتراک مسئولین ریاست در جلسات و ملاقات ها:

1-     اشتراک رئیس ارتباط خارجه در جلسه بورد اجراییوی مقام محترم وزارت.

2-     اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه ارتقای ظرفیت در ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین.

3-     اشتراک آمر تنظیم مهاجرت در ورکشاپ تنظیم میکانیزم قاچاق انسان و مهاجران در وزارت عدلیه.

4-     اشتراک رئیس و کارمندان ریاست ارتباط خارجه، در تالار عمومی وزارت جهت ختم قرآن عظیم شان به روح شهدای حادثه غمناکجلال آباد.

بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین:

در جریان هفته به تعداد (3) تن از مراجعین به مراجع مربوطه معرفی گردیده که قرار ذیل می باشد:

1-     معرفی (2) تن عودت کننده از کشور ایران و پاکستان به کمشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

2-     معرفی یک تن مراجعین به ریاست افغانی سره میاشت در مورد همکاری مالی در قسمت اخذ پاسپورت و ویزه به کشور ایران.

بخش پناهندگان خارجی:

1-     اخذ گزارش از اداره محترم مستقل ارگانهای محلی در مورد آمدن 25 تن انباع پاکستانی بلوچ تبارکه از طریق مرز پل ابریشم وارد ولایت نیمروز گردیده که ازآن جمله تعداد (4) تن مرد و (21) تن شان شامل زن واطفال میباشد تکثیر آن به سکرتریت معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

بخش قاچاق انسان و مهاجران:

بخش سفر ها:

1-     طی مراحل سفر 19 تن از کارمندان وزارت به کشور چین جهت اشتراک در سفر آموزشی تحت نام تحلیل اطلاعات در وزارت امور خارجه و سفارت آن کشور.

2-     اخذ تعداد ده جلد پاسپورت خدمت به کارمندان وزارت که قرار است به کشور چین سفر نمایند.

بخش ملاقات ها:

بخش راجستر انجو های غیر دولتی:

3-      معرفی موسسه صحی تعلیمی زراعتی و انکشاف دهات به وزارت اقتصاد درمورد تائید از ثبت شان در آن وزارت.

بخش مهاجرین فاقد مدرک:

1-     ارسال لیست نمایندگان مهاجرین افغان مقیم پشاور به سکرتریت معینیت امورپناهندگان.

2-     معرفی یک تن وزارت امور خارجه و نمایندگیهای امور مهاجرین مقیم ایران و پاکستان کهاقارب اش در مسیر راهایران مفقودالاثر گردیده است.

3-     اخذ گزارش از اتشه امور مهاجرین پشاور دررابطه به ملاقات با معاون افغان کمشنری روی مشکلات مرکز ثبت و راجستر مهاجرین (PCM  ) ومرکز عودت داوطلبانه(VRC)ومسایل تعلیم وتربیه مهاجرین دررابطه به تطبیق پروژه اداره (UNHCR)درتطبیق نصاب تعلیمی برای مکاتب تحت حمایه یو ان اچ سی آربه سکرتریت معینیت امور پناهندگان وریاست های مربوطه.

بخش آمار و ارقام متعلمین و محصلین:

1-      

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

1-     معرفی تعداد 9 تن از مهاجرین متقاضی به وزارت حج و اوقاف.

2-     ارائه نظر در مورد چندین تفاهمنامه و ارسال آن به حمایت حقوقی.

3-     پاسخ به پرسش نامه معینیت جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ.

4-     ارسال ارزیابی دو تن از کارمندان ریاست به ریاست منابع بشری.

5-     اخذ تعداد (30) قطعه مکتوب از اتشه های امور مهاجرین و سایر نهاد ها که به ایمل آدرس رسمی ریاست مواصلت ورزیده بود و ارسال آن به آمریت آرشیف غرض هدایت بعدی مقام محترم وزرات.

6-     ارسال تعداد (25) قطعه مکتوب به اتشه ها و سایر ارگانها از طریق ایمل که از شعبات مربوط ریاست مواصلت ورزیده بود.

اتشه های امور مهاجرین

نمایندگی تهران

1-      تعداد (20) معرفی نامه به طب عدلی (پزشک قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده ایشان.

2-      معرفی دو تن اقارب فاقد مدرک محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان

3-      معرفی به تعداد (9) تن به ریاست شفاخانه ها و نهاد های مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.

4-      معرفی تعداد (23) نامه خروجی به همرا هان جنازه، مریض و خانواده.

5-      صدرو تعداد (5) گواهی غرض انبطال کارت یک نفر از اعضای خانواده های شان که به کشور ثالث و با افغانستان بازگشت نموده است با توجه به استشهاد شورای محل و شهادت دو نفر از اقارب شان جهت سرپرستی و صدور  کارت بقیه اعضای خانواده.

6-      ارسال نامه به گمرک میدان هوایی امام خمینی در خصوص انتقال جنازه به افغانستان.

7-      توزیع (770) گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.

8-      همکاری در پروسه تثبیت هویت با تیم اعزامی از مرکز.

9-      پیگیری و بررسی دوسیه های  حادثه ترافیکی و لسوالی ارومیه.

نمایندگی زاهدان:

1-     معرفی سه تن از مهاجرین افغان به پزشک قانونی جهت تحویل گرفتن جنازه اقارب شان.

2-     معرفی به تعداد (62) خانواده که شامل 65 مرد، 74 زن و 114 طفل می‌شوند با تعداد 189 تن مجرد خود معرف از طریق اردگای الغدیر جهت اعزام به کشور.

3-      توزیع به تعداد (98) فورمه مفقودی، تعداد (20) قطعه کارت مهاجرت، تعداد (17) سند ازدواج، تعداد (16) کارت طفل و 25 نوزاد در مهاجر کارت های والدین شان افزود گریده است.

 

1-4 اسد

بخش اشتراک مسئولین ریاست در جلسات و ملاقات ها:

1-     اشتراک رئیس ارتباط خارجه در جلسه امضای تفاهمنامه میان وزارت امور مهاجرین و موسسه مرسی کوپ.

2-     اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها درجلسه ای روی ترتیب میکانیزم در رابطه به قاچاق انسان ومهاجران در وزارت عدلیه.

بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین:

در جریان هفته به تعداد (5) تن از مراجعین به مراجع مربوطه معرفی گردیده که قرار ذیل می باشد:

1-     معرفی یک تن مراجعین به وزارت امور خارجه در مورد رفع مشکل شان در ایران.

2-     معرفی دو تن عودت کننده به کمشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

3-      معرفی یک تن از اخراجی افغان از ایران به دفتر IOM غرض همکاری و مساعدت.

 1. معرفی یک تن مراجعین به وزارت امور خارجه در زمینه مساعد ساختن برکشت پسرش از کشور یونان.

بخش پناهندگان خارجی:

1-     اخذ گزارش از اداره محترم مستقل ارگانهای محلی در مورد آمدن 25 تن اتباع پاکستانی بلوچ تبارکه از طریق مرز پل ابریشم وارد ولایت نیمروز گردیده که ازآن جمله تعداد (4) تن مرد و (21) تن شان شامل زن واطفال میباشد .تکثیر آن به سکرتریت معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

بخش قاچاق انسان و مهاجران:

بخش سفر ها:

در جریان هفته تعداد چهار تن به وزارت خارجه معرفی گردیده است:

1        طی مراحل سفر رئیس حمایت حقوقی و هیئت همراه شان به کشور سویدن در وزارت امور خارجه.

2-     طی مراحل سفر هیئت تفتیش داخلی در وزارت امور خارجه.

3-     طی مراحل سفر یک تن از کارمندان ریاست تحقیق در وزارت امور خارجه.

بخش ملاقات ها:

بخش راجستر انجو های غیر دولتی:

بخش مهاجرین فاقد مدرک:

1-     ارسال لست نمایندگان مهاجرین افغان از اتشه پشاور،به سکرتریت معینیت امورپناهندگان.

2-     ارسال مکتوب در رابطه به در خواستی یک تن مراجعین به وزارت امور خارجه و اتشه های امور مهاجرین افغان مقیم تهران،زاهدان، مشهد، کویته، پشاور و اسلام آباد.

3-     اخذ گزارش از اتشه امور مهاجرین پشاور دررابطه به ملاقات با معاون افغان کمشنری روی مشکلات مرکز ثبت و راجستر مهاجرین (PCM  ) ومرکز عودت داوطلبانه(VRC)ومسایل تعلیم وتربیه مهاجرین دررابطه به تطبیق پروژه اداره (UNHCR)درتطبیق نصاب تعلیمی برای مکاتب تحت حمایه یو ان اچ سی آر و ارسال به سکرتریت معینیت امور پناهندگان وریاست های مربوطه.

4-     - ارسال مکتوب دررابطه به حل مشکل بی بی چناره که از منزل شا ن از ولایت هلمند به اثر تهدید مرگ به شهر کویته فرار نموده است.

بخش آمار و ارقام متعلمین و محصلین:

1-     اخذ گزارش از وزارت معارف در مورد امار وارقام دانش آموزان، دانشجویان، تعداد مکاتب و استادان مهاجرین افغان مقیم درخارج ازکشور که مجموعاا به تعداد شاگردان (2،23376) تن تعداد(3،553)استاد (380) باب مکتب و تکثیر آن به سکرتریت معینیت امور پناهندگان وریاست های ذیربط.

2-     ارسال یک قطعه مکتوب درمورد مشکلات مهاجرین افغان وشکایات شان درکشور ایران مقیم مشهد ورسیدگی به خواست های آنان عنوانی وزارت معارف.

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

1-       تکثیر جدول لست انجوهای به تمام واحد های وزارت غرض آگاهی.

2-      معرفی تعداد (139) تن از متقاضیان حج از مهاجرین افغان مقیم کشور پاکستان به وزارت حج و اوقاف.

3-     معرفی به تعداد (37) تن متقاضیان حج از مهاجرین  افغان مقیم کشور ایران به وزارت حج و اوقاف.

4-     قرعه کشی رزیفی میان اشتراک کنندگان حجاج مهاجرین افغان مقیم ایران که در مجموع به تعداد (300) تن برنده گردیده و ترتیب لست آنها جهت طی مراحلی بعدی.

5-     ترتیب و ارسال لیست نیازمندی‌های بودجوی برای سال 1398 به ریاست مالی و حسابی.

6-     ارسال کاپی اسناد تمدید کارت های آمایش و POR مهاجرین و تمدید پاسپورت 450 هزار تن در ایران به ریاست پلان و پالیسی.

7-     ترتیب صورت جلسه کمیته اتباع مهاجرین و مرزی که بتاریخ 6 سرطان در دفتر معینیت امور پناهندگان صورت گرفته بود و ارسال آن به ادارات مربوطه.

8-     ارسال مصارفات موتر اتشه مشهد به ریاست مالی و حسابی.

9-     اخذ تعداد (9) قطعه مکتوب از اتشه های امور مهاجرین و سایر نهادهای که به ایمل آدرس رسمی ریاست مواصلت ورزیده بود و ارسال آن به آمریت آرشیف غرض هدایت بعدی مقام محترم وزرات.

10- معرفی دو تن جهت تحویل گرفتن جنازه به پزشک قانوی از طریق اتشه زاهدان.

11- معرفی تعداد 57 خانواده که شامل 47 مرد، 66 زن و 154 طفل با تعداد 135 مجرد به اردوگاه الغدیر جهت اعزام به کشور از طریق اتشه زهدان.

 

23-27 سرطان

بخش اشتراک مسئولین ریاست در جلسات و ملاقات ها:

1.      اشتراک رئیس ارتباط خارجه، در جلسه بورد اجراییوی مقام محترم وزارت.

2.      اشتراک آمر ارتباط خارجه، در جلسه ریاست حمایت حقوقی پیرامون ارائه پاسخ به استعلام کمیته موظف بررسی وضعیت بیجاشدگان که از طرف اداره اموردر وزارت توظیف گردیده اند .

3.      اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها درجلسه وضعیت پناهجویان خارجی مقیم افغانستان زیر نظر  رئیس ارتباط خارجه در دفتر معینیت امور پناهندگان.

4.      اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها درجلسه دوم درمورد میکانیزم پناهجویان خارجی مقیم افغانستان که کیس های شان از طرف دفتر سازمان مان ملل متحد درامور پناهندگان  رد میگردد در معینیت امور پناهندگان.

 

بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین:

 1. معرفی یک تن مراجعین به وزارت امور خارجه درمورد حل مشکل شان.
 2. معرفی یک تن عودت کننده به دفترکمیشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.
 3. معرفی غلام علی حیدری به دفتر IOMدر رابطه به حل مشکلات شان.
 4. معرفی  یک تن از مهاجرین افغان به نمایندگی مشهد درمورد حل مشکل بیمهصحیپدر شان در اداره اتباع داشتند.
 5. معرفی یک تن وارث لادرک شده افغان که از کویته غرض ادای حج آمده بود، به ادارات امنیتی افغانستان جهت پیدا کردن شان.

بخش پناهندگان خارجی:

1-     ارسال شش قطعه نامه درمورد اتباع بلوچ تبار پاکستانی به ریاست امنیت ملی و وزارت داخله.

2-    ارسال گزارش رویداد جلسه پناهجویان خارجی که کیس های شان از طرف دفتر سازمان مان ملل متحد درامور پناهندگان  رد میگردد به ارگان های ذیربط .

بخش قاچاق انسان و مهاجران:

1-     ارسال به تعداد هشت ورق گزارش اجراات کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان ومهاجران به ریاست های مربوطه.

2-     - ارسال (1) قطعه مکتوب کاپی پیشنهاد به وزارت محترم خارجه و اتشه امور مهاجرین مقیم تهران دررابطه به استهذاء صدورنامه برای متقاضیان خروج از ایران وتحویل جنازه .

بخش سفر ها:

1-       

بخش ملاقات ها:

در جریان هفته به تعداد یک ملاقات تنظیم گردیده است که قرار ذیل است:

3-     تنظیم جلسه ریاست ارتباط خارجه با نهاد های مرتبط در رابطه به ترتیب میکانیزم رسیدگی به پناهندگان خارجی مقیم افغانستان در دفتر سکرتریت معینیت امور پناهندگان.

بخش راجستر انجو های غیر دولتی:

4-     معرفی موسسه ریلیف انترنشنل که اسناد های‌شان تکمیل گردیده است به ریاست حمایت حقوقی.

5-     معرفی موسسه رفاه اجتماعی و بازسازی به وزارت اقتصاد غرض تائید از ثبت و راجستر آن.

بخش مهاجرین فاقد مدرک:

1-    ارسال (6) قطعه مکتوب دررابطه به آماروارقام بازگشت کنندگان از تاریخ اول جولای الی 7 جولای به تعداد (  13689 ) تن از ایران وبه تعداد ( 941  ) تن از کشور پاکستان به ریاست های ذیربط وسکرتریت معینیت امورپناهندگان .

بخش آمار و ارقام متعلمین و محصلین:

1-

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

2-      معرفی به تعداد (121) تن حجاج مهاجر افغان مقیم پاکستان به وزارت حج و اوقاف.

3-      معرفی دو تن متقاضی حج به دفتر کمشنری غرض تائید از عدم عودت شان به وطن.

4-    تکثیر پیشنهاد اتشه زاهدان به ریاست اداری جهت خریداری یک پایه کمپیوتر لب تاپ برای آن دفتر و ارسال دوباره آن اتشه.

5-      تکثیر رخصتی سید اسدالله  حیدری مسئول اتشه مشهد به شعبات مربوطه.

6-      تکثیر مکتوب اتشه مشهد در مورد تقدیر از مهاجرین افتخار آور و ترتیب پیام وزیر صاحب از طریق ریاست دفتر.

7-      ارسال اطمینانیه به ریاست دفتر در پاسخ به نامه رسمی شان پیرامون ترتیب مسوده میکانیزم اعزام مهاجرین به حج.

8-    ارسال دستاورد ها و فعالیت های شورای عالی ورزش مهاجرین، به ریاست عمومی تربیت بدنی و ورش و کمیته ملی املپیک غرض برقراری ارتباط با ایشان در ایران.

بخش اتشه های امور مهاجرین

اتشه مقیم کویته

9-      اشتراک محمد اکبر چخانسوری در ورکشاپ UNHCR.

10-  مساعدت به تعداد (35) فامیل مهاجرین افغان که شامل (159) تن از طریق مرکز VRC.

11- توزیع به تعداد (211) فورمه مفقودی کارت مهاجرت، تعداد (14) قطعه تصحیح کارت مهاجرت، تعداد (56) قطعه کارت اطفال و (73) قطعه نوزاد در کارت مهاجرت افزود گردیده است.

اتشه امور مهاجرین مقیم زهدان

1-      مساعد سازی زمینه عودت دوطلبانه به تعداد (71) خانواده که شامل 66 مرد، 77 زن و 94 طفل با تعداد 304 تن مجرد از طریق اردوگاه الغدیر.

 

16-20 سرطان

بخش اشتراک مسئولین ریاست در جلسات و ملاقات ها:

 

1.    اشتراک رئیس و آمر ارتباط خارجه، در جلسه معینیت امور پناهندگان در رابطه به ترتیب دستاورد های معینیت و ابراز نظر در آن.

2.      اشتراک آمر ارتباط خارجه، در جلسه کمیته تفاهمنامه‌ها در ریاست حمایت حقوقی.

3.    اشتراک رئیس ارتباط خارجه و آمر تنظیم مهاجرت‌ها پیرامون وضعیت پناهجویان خارجی بااشتراک  نمایندگان  با صلاحیت وزارت‌هایامور داخله، امور خارجه، شورای امنیت، ریاست ع امنیت ملی ودفتر کمیشنری در دفتر معینیت امور پناهندگان.

4.       اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها در جلسه در رابطه به قاچاق انسان ومهاجران در دفتر اتحادیه اروپا مقیم افغانستان.

بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین و مراجعین:

5.    معرفی (7) تن عودت کننده از کشور (ایران و پاکستان) به کمشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

بخش پناهندگان خارجی:

1-    ارسال گزارش ازوضعیت پناهجویان خارجی مقیم افغانستانبه UNHCR، وزارت خانه های امور داخله، امور خارجه، شورای امنیت وریاست عمومی امنیت ملی.

2     دریافت یک قطعه مکتوب از ارگانهای محلی درمورد هفت تن اتباع بلوچ تبار پاکستانی که از طریق مرز سپین بولدک کندهار وارد ولایت نیمروز شده اند و ارسال آن به ریاست عمومی امنیت ملی وریاست های مرکزی.

3     ارسالآخرین آماروارقام پناهچویان خارجی که ازطرف جمعیت هلال اهمر افغانی اطفال شان حمایت می‌گردید به معینیت امورپناهندگان .

1-      

بخش قاچاق انسان و مهاجران:

6.    ارسال یک قطعه مکتوب به آمریت نمایندگی های امور مهاجرین مقیم ایران دررابطه به پیگیری موضوع گزارش تجاوزجنسی بالای طفل شش ساله.

بخش سفر ها:

1-       

بخش ملاقات ها:

در جریان هفته به تعداد (3) ملاقات تنظیم گردیده است که قرار ذیل است:

1-    تنظیم ملاقات معین صاحب امور پناهندگان با نمایندگان وزارت امور خارجه، مالیهو رئیس دفتر IOMجهت پول کمکی عربستان سعودی به مهاجرین افغانستان در دفتر کاری شان.

2-     تنظیم ملاقات معین صاحب امور پناهندگان با رئیس دفتر IOM و نماینده دفتر اتحادیه اروپا.

3-     تنظیم ملاقات معین صاحب امور پناهندگان با سید جلال سفیر افغانستان مقیم عربستان.

بخش راجستر انجو های غیر دولتی:

7.      ثبت وراجستر موسسه همبستگی بعد از بررسی و طی مراحل اسناد شان.

8.      بررسی شکایت ریاست مهاجرین ولایت دایکند از موسسه (CAWC) در رابطه به عدم تطبیق پروژه شان.

9.      ابراز نظر در رابطه سه تفاهمنامه و ارسال آن به ریاست حمایت حقوق جهت اجراات بعدی.

بخش مهاجرین فاقد مدرک:

1-    ارسال مکتوب به آمریت نمایندگی‌های ایران  جهت معلومات دررابطه به پروسه سرشماری افغان‌های فاقد مدرک مقیم آن کشور.

10. ارسال گزارش دررابطه به پروسه توزیع کارت های(ACC) به ریاست عمومی اداره امور.

11. ارسال گزارش به وزارت محترم امورداخله دررابطه به یادداشت وزارت خارجه ایرانمبنی به برخی تجاوزات مرزی ووردی غیرمجازاتباع افغانستان به قلمروایرانکه  نسبیت به وضعیت حاکم اعتراض نموده است.

12.  ارسال مکاتیب به اتشه مهاجرین اسلام آباد،کویته وپشاوردرمورد لست اعضای کمیته های انتخاب شدهوگزارشات برگزای تدویرجلسات انتخابی اعضای کمیته ها را که از جانب خود مهاجرین راه اندازی شده بودند.

بخش آمار و ارقام متعلمین و محصلین:

1-

سایر اجراات مرتبط به ریاست:

1-     ترتیب و تنظیم قرعهبرای بیشتر از 8 هزار حجاج مهاجر مقیم در کشور ایران و پاکستان.

2-   برگزارش قرعه کشیبین متقاضیان حج بیت الله شریف که برای مهاجرین ایران 145 نفر و برای مهاجرین پاکستان نیز 145 نفر سهیمه در نظر گرفته شده بودند.

3-     ارسال لست برندگان مهاجرین حج به وزارت محترم حج و اداره امور ریاست جمهوری.

4-     ارسال لست برندگان مهاجرین حج به اتشه های امور مهاجرین مقیم در پاکستان جهت اعزام برندگان حج.

5-     اخذ امضای هیئت نظارت قرعه کشی پروسه حج مهاجرین مقیم ایران، در محلات کاری شان: اداره امور، دفتر شورای علما و پارلمان.

6-     تکثیر گزارش برج جوزا آمریت نمایندگی های ایران به ریاست های مربوطه.

7-    ترتیب صورت جلسه معین صاحب با نهاد های ذیربط پیرامون توزیع سیم کارت های ردیابی برای عودت کنندگان و ارسال آن از طریق ایمل به نمایندگان مجلس که قبلاً اشتراک ورزیده بودند.

8-    ارائه معلومات در رابطه به لاگ فرم ترتیب شده کمیته اتباع و پروسه توزیع سیمکارت های رد یابی برای عودت کنندگان به سکرتریت معینیت امور پناهندگان از طریق ایمل.

9-     ارسال راپور حاضری کارمندان آمریت نمایندگی‌ها از بابت برج سرطان به ریاست مالی و اداری.

10- ارسال رخصتی حیدر محقق معاون آمریت نمایندگی به ریاست منابع بشری.

11- ارسال مکتوب به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رابطه به پیشنهاد آمریت نمایندگی های ایران.

12- ارسال لاگ فریم و اسناد مربوطه آن به مظفر حسینی غرض درج در آجندای کمیته عالی مهاجرت از طریق ایمل.

13- ارسال نظر وزارت امور خارجه به ریاست مالی و حسابی در رابطه به بیمه صحی و کرائیه منازل اتشه ها.

 

بخش اتشه های امور مهاجرین

اتشه مقیم کویته

1-    تجلیل از روز مهاجرت درصالون سنتر تی سی سی شهر کویته از جانب موسسه مرسی کور به اشتراک محمد اکبر چخانسوری معاون و سرپرست اتشه امور مهاجرین و عودت کنندگان مقیم کویته، الحاج نجیب الله عبدالرحمن زی نماینده معارف مقیم کویته ..... اشتراک ورزیدن بودند.

2-    درخواست ازدیاد سهمیه حجاج از ایالت بلوچستان غرض ادای مناسک حج که 11 تن سهمیه ایالت بلوچستان براساس قرعه کشی تعیین گردیده است.

3-    به تعداد 7 تن از مهاجرین افغان فاقد مدرک جهت مستفید شدن از کمکهای این نمایندگی به دفتر IOM مقیم سپین بولدک معرفی گردیده است.

4-     به تعداد 48 فامیل مهاجرین افغان که 199 تن بودن توسط UNHCR مساعد گردیده است.

5-    توزیع به تعداد 250 فورم مفقودی، تعداد 13 قطعه کارت مهاجرت بعد از تصحیح، تعداد 107 کارت اطفال، 32 سند ازدواج و تعداد 90 نوزاد در کارت والدین شان افزود گردیده است.

 

18-22

 1. تنظیم جلسه پیرامون بیجاشدگان وزیرستان شمالی و اتباع بلوچ تبار زیر نظر معین امور پناهندگان به اشتراک نمایندگان محترم شورای امنیت ملی، وزرات های امور خارجه، امور داخله، سرحدات، دفاع ملی، امنیت ملیارگانهای محلی و ریاست عمومی بیجاشدگان داخلی.
 2. هماهنگی و بجا آوری مسایل تشریفات از اشتراک کنندگان در جلسه جناب وزیر امور مهاجرین  با موسسات UN، تعداد از ارگان‌های دولتی و مشاور ارشد ریاست جمهوری.
 3. تنظیم ملاقات معین محترم امورپناهندگان با معاون اتحادیه اروپا در مورد آماده گی برای چهارمین نشست اتحادیه اروپا و در دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
 4. تنظیم جلسه معین صاحب امور پناهندگان با نماینده گان ادارات ذیربطدر ارتباط به  امضای آخرین گزارش پروسه ثبت و راجستریشن افغانهای فاقد مدرک در جمهوری اسلامی پاکستان.
 5. اخذ موافقه سفر معین صاحب امور پناهندگان و هیئت همراه شان به کشور ترکیه از وزارت امور خارجه.
 6. طی مراحل و اخذ یک جلد پاسپورت خدمت برای یک تن اعضای فامیل جناب وزیر امور مهاجرین در وزارت امور خارجه.
 7. تکثیر مکتوب سفر مجاهد احمد به ریاست مالی و منابع بشری.
 8. ارسال مکتوب به ریاست حمایت حقوقی در مورد ابراز نظر پیرامون موسسه احیا و توسعه امور اجتماعی زنان و موسسه برای کمک های انکشافی.
 9. مواصلت مکتوب وزارت اقتصاد پیرامون تائیدی ثبت و راجستر موسسه برای کمک های انکشافی در آن وزارت.
 10. مطالعه و ارائه نظر پیرامون چهار تفاهمنامه موسسات غیر دولتی.
 11. معرفی (9) تن عودت کننده از کشور (پاکستان و ایران) به کمیشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.
 12. ترتیب و ارسال متحدالمال درمورد آغاز پروسه ثبت نام متقاضیان حج مهاجرین در نمایندگی های امور مهاجرین مقیم ایران و پاکستان.
 13. اخذ گزارش واصله مشهد درمورد قتل دختر 6 ساله مهاجر افغان در مشهد و ارسال آن به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه.
 14. معرفی یک تن مراجعین جهت حل مشکل پسرش در کشور ترکیه به وزارت امور خارجه.
 15. معرفی یک تن مراجعین درمورد حل مشکل برادرش در کشور بلغاریا به وزارت امور خارجه.
 16. معرفی یک تن مراجعین جهت مساعد ساختن زمینه برگشت داوطلبانه دختراش از ترکیه، به وزارت امور خارجه.
 17. تکثیر گزارش ارقام توزیع سیم کارت رد یابی عودت کنندگان به ریاست های مربوطه.
 18. تکثیر ارقام عودت کنندگان داوطلب از تاریخ اول الی (7) اپریل 2018 به ریاست های مربوطه.
 19. ارسال نامه پیرامون مشکلات مهاجرین افغان در ایران و پاکستان به ریاست حمایت حقوقی.
 20. ارسال مکتوب دفتر UNHCR درمورد مساعدت های آن دفتر برای افراد دارای معلولیت به ریاست پلان.
 21. ارسال گزارش ربع اول سال مالی 1397 به ریاست محترم پالیسی و پلان.
 22. اخذ گزارش درموردتدویر جلسه هماهنگی با کارمندان موسسه و دانش آموزان دردفتر اتشه امورمهاجرین کویته و   ارسال آن به سکرتریت معینیت امور پناهندگان وریاست های مربوطه.
 23.  کشته شدن چهار تن وزخمی شدن 15 تنمهاجرین افغاندر منطقه سراوان در پی تیر اندازی ماموران مرزی کشور ایران.
 24. مواصلتخلاصه گزارشدر رابطه به مشکلات مهاجرین افغان فاقد مدرک در ایالت بلوچستان و ارسال آن به ریاست های مربوطه.
 25. مساعد ساختن زمینه رهایی یک تن از مهاجرین افغان از قید زندان به اثر سعی و تلاش اتشه کویته.
 26. بازدید معاون قونسگری افغانستان از لیسه احمد شاه بابا مقیم کویته.
 27.  برگشت دوطلبانه 41 فامیل به شمول 157 نفر از طریق مرز سپین بولدک به وطن.
 28.  ارسال لیست فوت شدگان مهاجرین افغان مقیم زاهدان- ایران به ریاست های مربوطه.
 29.  تعداد375 قطعه فورم پیگیری،تعداد 37 قطعه کارت طفل، تعداد 172 قطعه سند تولد و 59 نوزاد در کارت های والدین شان از طریق اتشه کویته توزیع و افزود گردیده است.

از 11 الی 15حمل

 1. ترتیب و تنظیم اشتراک جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در محفل در سفارت هند .
 2. تنظیم ملاقات معین صاحب امور پناهندگان با سفیر کشور ایران و اعضای کمیته اتباع و مهاجرین در معینیت امور پناهندگان.
 3. اشتراک رئیس و دو تن از کارمندان ریاست ارتباط خارجه، در جلسه معین صاحب امور پناهندگان با سفیر کشور ایران و اعضای کمیته مهاجرین واتباع.
 4. اشتراک رئیس ارتباط خارجه در جلسه امضای گزارش ثبت و راجستریشن افغانهای فاقد مدرک مقیم پاکستان در معینیت امور پناهندگان.
 5. طی مراحلسفر مهر خدا صبار رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی در وزارت امور خارجه  و ریاست جمهوری غرض اشتراک در اجلاس آمادگی برای ششمین نشست پروسه بوداپست در کشور ترکیه.
 6. پیگیری سفر معین صاحب امور پناهندگان و هئیت همراه شان  به کشور سویس در وزارت امور خارجه.
 7. ارسال مکتوب به وزارت امور خارجه، جهت موافقه به سفر غلام مرتضی رسولی در ترکیب هیئت این وزارت که قرار است به کشور ترکیه سفر نماید.
 8. اخذ یاداشت برای یک تن از اقارب جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان عنوانی سفارت ایران.
 9. دریافت تاییدی از وزارت اقتصاد در رابطه ثبت و راجستر موسسه خدمات اجتماعی صحی و تعلیمی تابش.
 10. دریافت تائیدی از وزرات اقتصاد در رابطه ثبت و راجستر موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان.
 11. ارسال مکتوب به ریاست حمایت حقوقی در مورد ابراز نظر پیرامون موسسات همبستگی و شلتر ناو انتر نشنل که اسناد های ثبت و راجستر شان ترتیب گردیده است.
 12. ارسال ابراز نظر کمیته دوم این ریاست پیرامون شش موافقتنامه موسسات غیر دولتی به ریاست حمایت حقوقی.
 13. معرفی (4) تن عودت کننده از کشور های (ایران و پاکستان) به کمیشنری (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.
 14. معرفی همسر ذبیح الله اختری معاون اتشه امور مهاجرین مقیم ایران به وزارت امور خارجه غرض اخذ پاسپورت خدمت و انتقال شان به ایران.
 15. شریک ساختن لاگ فریم معینیت امور پناهندگان با اعضای کمیته اتباع و مهاجرین.
 16. تکثیر ارقام عودت کنندگان داوطلب از تاریخ اول جنوری الی 24 مارچ 2018 به ریاست های مربوطه که از طریق دفتر (UNHCR) ذریعه ایمل مواصلت ورزیده بود.
 17. ارسال یک قطعه مکتوب به ریاست مالی در مورد معرفی وفی الله مسئول مالی پروژه ثبت وراجستر مهاجرین در پاکستان جهت محسوبی اسناد مصرفی.
 18. اخذ دو قطعه کارت دعوت از سفارت پاکستان عنوانی جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و معین صاحب امور پناهندگان و ارسال آن به دفاتر سکرتریت های مربوطه.
 19. ارسال فورم پیگیری از احکام مقام وزارت بعد از خانه پروی و مهر به ریاست دفتر.
 20. تکثیر گزارش تعداد توزیع سیم کارت رد یابی عودت کنندگان به ریاست های مربوط.
 21.  اخذ سه ایمیل دررابطه به لیست اردوگاه ومسوده پلان کاری سال مالی 1397 اتشه های  امور مهاجرینمقیم در کشور ایران.
 22. اخذ  (8) قطعه مکتوب که ذریعه ایمیل ازاتشه  پشاور درمورد ملاقات،بازدید  وتشویق شاگردان واستادان کمپ مردان وکمپ جلاله جهت تشویق کسب علم ودانش باروحیه عالی وطن دوستی و ارسال به سکرتریت معینیت امور پناهند گان وریاست های مربوطه.
 23. اخذ (9) قطعه ایمیل درموارد مختلف از وزارت امور خارجه، داخله، معارف واتشه های امورمهاجرین مقیم ایران وپاکستان و تسلیم آن به مرجع مربوطه اش.
 24. اخذ یک قطعه ایمیل ازاتشه امور مهاجرین درمورد به شهادت رسیدن دو تن وزخمی شدن هفت تن جوانان ازبیک افغان مقیم کویته که درحمله ترورستی مقیم شهر کویته ایالت بلوچستان و ارسال آن به شعبه مربوطه.

4الی 8 حمل

 1. اشتراک رئیس ، آمران و سایر کارمندان ریاست ارتباط خارجه، در محفل خدا حافظی معین صاحب پلان و پالیسی در تالار کنفرانس های وزارت.
 2. تنظیم ملاقات هیئت دفتر (ICMPD) با جناب وزیر امور مهاجرین در مقر وزارت.
 3. ترتیب و تنظیم اشتراک جناب وزیر صاحب در محفل فرهنگی  تحت عنوان راه ابریشم در مقر سفارت چین مقیم در کابل .
 4. ترتیب و ارسال اطمینانیه از فیصله جلسه کمیته اتباع مهاجرین که دفتر معینیت امور پناهندگان برگزار گردیده بود؛به نهاد های مرتبط.
 5. ارسال ایمیل به سفارت سویس در مورد تاخیر در سفر معین صاحب امور پناهندگان به آن کشور.
 6. ارسال ایمل به وزارت امور خارجه درمورد اطمینان از ملاقات جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با هیئت بانک جهانی.
 7. در خواست ارسال ارقام و آمار پناهندگان، پناه جویان افغان مقیم کشور های میزبان اززارت محترم  امور خارجه.
 8. ارسال مکتوب به وزارت خارجه، درمورد ملاقات معین صاحب امور پناهندگان با سفیر ایران.
 9. ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امور خارجه جهت بدسترس قرارگذاشتن لیست آنعده نهاد های بین المللی که در عرصه مهاجرت فعالیت دارند.
 10. ارسال مکتوب به اتشه های مقیم پاکستان در مورد ارائه گزارش از وضعیت کمپ های که تحت تهدیدات امنیتی قرار دارند.
 11. ترتیب و ارسال پیشنهاد سفر معین صاحب مالی و اداری عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری.
 12. معرفی (5) تن عودت کنندگان از کشور (ایران و پاکستان) به سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.
 13. معرفی یک تن به سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) غرض اخذ امتیازات عودت شان.
 14. معرفی یک تن رد مرز شده از کشور ایران به دفتر IOM غرض کمک و همکاری.
 15. در خواست معلومات از ثبت و راجستر موسسه دسترسی برای معلولین افغان از وزارت محترم اقتصاد.
 16. اخذ گزارش ملاقات مسئولین اتشه پشاور با مسئول عمومی دفتر UNHCRو ارسال آن به ریاست های مربوطه.
 17. اخذ ( 6) قطعه ایمیل از نمایندگی های اتشه امور مهاجرین مقیم پاکستان در موارد مختلف.
 18. اخذ گزارش از اتشه امورمهاجرین کویته درمورد دیدار سیدجاوید کاظمی ازمرکز عودت (VRC)، دفتر کمشنری افغان مقیم کویته و کارمندان ساحوی آن نمایندگی و تکثیر آن به سکرتریت معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.
 19. اخذ گزارش ازکمیته اجرائیه پروسه ثبت وراجستریشن افغان های فاقد مدرک مقیم پاکستان و تکثیر آن به شعبات مربوطه.
 20. اشتراک حفیظ الله حیدری آمر ارتباط خارجه در محفل فرهنگی راه ابریشم درسفارت چین.
 21. اشتراک حفیظ الله حیدری، در جلسه هیئت دفتر (ICMPD) با جناب وزیر امور مهاجرین در مقر وزارت.
 22. اشتراک ذبیح الله رحمت زاده، آمر تنظیم مهاجرت ها درمورد آخرین گزارش ACCکارت در معینیت امور پناهندگان. 
 23. عودت داوطلبانه تعداد 22 فامیل به شمول 100 نفراز طریق مرز سپین بولدک به وطن.
 24.  محترم سید جاوید کاظمی مسئول اتشه امور مهاجرین کویته به پاس قدر دانی به 19 تن از کارمندان پروسه (ACC) ایالت بلوچستان لوح تقدیر اهدا کردند.

25-  توزیع (75) قطعه کارت مفقودی، تعداد 37 قطعه کارت برای اطفال، تعداد 12 قطعه سند تولد و 51 طفل در کارت والدین شان افزود گردیدند.

23الی 29 حوت

 1. تنظیم جلسه اعضای کمیته اتباع و مهاجرین در دفتر کاری معینیت امور پناهندگان.
 2. ارسال یاداشت به مسئولین امنیتی وزارت در مورد ملاقات معین امور پناهندگان با رئیس پالیسی و پلان وزارت کار و امور اجتماعی.
 3. تکثیر محتوای نامه ریاست عمومی بیجاشدگان به ریاست حمایت حقوقی در مورد خلاف ورزی موسسه سولیدیریتی از اعلامیه امضا شده با وزارت.
 4. تنظیم ملاقات رئیس حمایت حقوقی با موسسات (ACE) ، (IOM) و شاه جهان.
 5. معرفی عبدالسلام کارمند ریاست عمومی بیجاشدگان داخلی به وزارت امور خارجه غرض اعاده پاسپورت خدمت شان.
 6. معرفی (13) تن عودت کننده از کشور های (ایران و پاکستان) به کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.
 7. ترتیب پیشنهاد در مورد مشکلات حاضری اتشه های امور مهاجرین مقیم ایران به مقام محترم وزارت و ارسال دوباره آن بعد از هدایت مقام محترم وزارت به ریاست مالی و حسابی.
 8. ارسال یک قطعه پیشنهاد پیرامون ازدیاد سهمیه حج مهاجرین افغان عنوانی ریاست اداره امور ریاست جمهوری.
 9. ارسال ایمیل به سفارت ترکیه در مورد سفر معین محترم امور پناهندگان.
 10. ارسال رسمی سپاس‌نامه عنوانی جنرال قونسل افغانی مقیم زاهدان به وزارت امور خارجه.
 11. ارسال مکتوب از طریق ایمیل به وزارت محترم سرحدات و اداره ثبت احوال نفوس در ارتباط به بازگشت سه تن از کارمندان آن وزارت از پروسه تثبیت هویت افغان های مهاجر مقیم پاکستان.
 12. ابلاغ اعلان بست های اتشه ها و ارسال طرزالعمل استخدام آنها به نمایندگی های امور مهاجرین مقیم ایران و پاکستان.
 13. اخذ ( 10) قطعه ایمیل ازآمریت نمایندگی های امورمهاجرین مقیم ایران واتشه های امورمهاجرین مقیم پاکستان وارسال آن به مراجع مربوطه.
 14. اشتراک رئیس و آمر ارتباط خارجه، در محفل سپاس گذاری  از یک تعداد کارمندان ریاست تحقیق که فعالانه در کورس‌های روش تحقیق اشتراک و در برگذاری سومین سمینار علمی مهاجرت سهم داشتند.
 15. اشتراک آمر ارتباط خارجه و احمد یما لعل زاده، در جلسه کمیته اتباع و مهاجرین در دفتر معین امور پناهندگان در مورد نهائی سازی لاگ فریم تعهدات جانب افغانستان و ایران.
 16. اشتراک آمر ارتباط خارجه، در ملاقات رئیس منطقوی دفتر هبیتاب با جلالتماب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در مقر وزارت.
 17. تکثیر گزارش اشتراک محترم سید جاوید کاظمی اتشه امور مهاجرین و نثار احمد عزیزی کارمند ساحوی این اتشه در جشن پرشکوه به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن که از جانب (UNCHR) و موسسه دانش تجلیل بعمل آمده بود به شعبات مربوطه.
 18. معرفی تعداد (4) فامیل به شمول (24) نفر به نمایندگی دفتر محترم (IOM) از طریق اتشه کویته.
 19. توزیع تعداد (134) قطعه فورمه مفقودی، تعداد (148) کارت نوزاد، تعداد (55) قطعه سند تولد،(42) قطعه سند ازدواج، تعداد (99) طفل از کارت های والدین شان خارج و  تصحیح (3) قطعه کارت مهاجرت از طریق اتشه کویته صورت گرفته است.
 20. تعداد (16) معرفی نامه به طب عدلی جهت تحول جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان از طریق اتشه تهران.
 21.  صدور تعداد (6) قطعه مکتوب به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی از طریق اتشه تهران.

22-  صدور تعداد (4) قطعه مکتوب به گمرک میدان هوایی امام خمینی در خصوص انتقال جنازه به افغانستان از طریق اتشه تهران.

ازتاریخ 19 الی 23 حوت

 1. تنظیم جلسه اعضای کمیته اتباع و مهاجرین در دفتر کاری معینیت امور پناهندگان.
 2. ارسال یاداشت به مسئولین امنیتی وزارت در مورد ملاقات معین امور پناهندگان با رئیس پالیسی و پلان وزارت کار و امور اجتماعی.
 3. تکثیر محتوای نامه ریاست عمومی بیجاشدگان به ریاست حمایت حقوقی در مورد خلاف ورزی موسسه سولیدیریتی از اعلامیه امضا شده با وزارت.
 4. تنظیم ملاقات رئیس حمایت حقوقی با موسسات (ACE) ، (IOM) و شاه جهان.
 5. معرفی عبدالسلام کارمند ریاست عمومی بیجاشدگان داخلی به وزارت امور خارجه غرض اعاده پاسپورت خدمت شان.
 6. معرفی (13) تن عودت کننده از کشور های (ایران و پاکستان) به کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.
 7. ترتیب پیشنهاد در مورد مشکلات حاضری اتشه های امور مهاجرین مقیم ایران به مقام محترم وزارت و ارسال دوباره آن بعد از هدایت مقام محترم وزارت به ریاست مالی و حسابی.
 8. ارسال یک قطعه پیشنهاد پیرامون ازدیاد سهمیه حج مهاجرین افغان عنوانی ریاست اداره امور ریاست جمهوری.
 9. ارسال ایمیل به سفارت ترکیه در مورد سفر معین محترم امور پناهندگان.
 10. ارسال رسمی سپاس‌نامه عنوانی جنرال قونسل افغانی مقیم زاهدان به وزارت امور خارجه.
 11. ارسال مکتوب از طریق ایمیل به وزارت محترم سرحدات و اداره ثبت احوال نفوس در ارتباط به بازگشت سه تن از کارمندان آن وزارت از پروسه تثبیت هویت افغان های مهاجر مقیم پاکستان.
 12. ابلاغ اعلان بست های اتشه ها و ارسال طرزالعمل استخدام آنها به نمایندگی های امور مهاجرین مقیم ایران و پاکستان.
 13. اخذ ( 10) قطعه ایمیل ازآمریت نمایندگی های امورمهاجرین مقیم ایران واتشه های امورمهاجرین مقیم پاکستان وارسال آن به مراجع مربوطه.
 14. اشتراک رئیس و آمر ارتباط خارجه، در محفل سپاس گذاری  از یک تعداد کارمندان ریاست تحقیق که فعالانه در کورس‌های روش تحقیق اشتراک و در برگذاری سومین سمینار علمی مهاجرت سهم داشتند.
 15. اشتراک آمر ارتباط خارجه و احمد یما لعل زاده، در جلسه کمیته اتباع و مهاجرین در دفتر معین امور پناهندگان در مورد نهائی سازی لاگ فریم تعهدات جانب افغانستان و ایران.
 16. اشتراک آمر ارتباط خارجه، در ملاقات رئیس منطقوی دفتر هبیتاب با جلالتماب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در مقر وزارت.
 17. تکثیر گزارش اشتراک محترم سید جاوید کاظمی اتشه امور مهاجرین و نثار احمد عزیزی کارمند ساحوی این اتشه در جشن پرشکوه به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن که از جانب (UNCHR) و موسسه دانش تجلیل بعمل آمده بود به شعبات مربوطه.
 18. معرفی تعداد (4) فامیل به شمول (24) نفر به نمایندگی دفتر محترم (IOM) از طریق اتشه کویته.
 19. توزیع تعداد (134) قطعه فورمه مفقودی، تعداد (148) کارت نوزاد، تعداد (55) قطعه سند تولد،(42) قطعه سند ازدواج، تعداد (99) طفل از کارت های والدین شان خارج و  تصحیح (3) قطعه کارت مهاجرت از طریق اتشه کویته صورت گرفته است.
 20. تعداد (16) معرفی نامه به طب عدلی جهت تحول جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان از طریق اتشه تهران.
 21.  صدور تعداد (6) قطعه مکتوب به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی از طریق اتشه تهران.
 صدور تعداد (4) قطعه مکتوب به گمرک میدان هوایی امام خمینی در خصوص انتقال جنازه به افغانستان از طریق اتشه تهران.

 

 

1_12 حوت 1396 

1-   تنظیم ملاقات جلالتمآب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با آقای لورانس رئیس دفتر سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در رابطه به مشکلات مهاجرین افغان مقیم کشور عربستان سعودی در مقر وزارت.

2-    تنظیم ملاقات جلالتمآب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با مسئول بخش مهاجرین دفتر ایکو در مقر وزارت.

3-   تنظیم ملاقات محترم معین امور پناهندگان با مسئول بخش حقوقی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در دفتر کاری شان.

4-   تنظیم ملاقات رئیس ارتباط خارجه با رئیس امور داخلی دفتر شورای امنیت در رابطه به وضعیت عمومی مهاجرین افغان مقیم کشور ایران در دفتر کاری ریاست.

5-   تنظیم ملاقات رئیس حمایت حقوقی با اتشه مهاجرین سفارت ناروی ، در رابطه به رسیدگی به مشکل یک خانواده اخراج شده از کشور ناروی در دفتر کاری شان.

6-   معرفی سید لطیف صدرا آمر تفتیش قسم اول ریاست تفتیش داخلی این وزارت به وزارت امور خارجه غرض حصول ویزه کشور عربستان سعودی جهت سفر موصوف در ترکیب یک هیئت غرض بررسی از امور سفارت افغانستان و قونسگری مقیم جده.

7-    معرفی (5) تن اعضای خانواده سید احمد فرید کاظمی عضو اتشه تهران به وزارت امور خارجه غرض تجدید پاسپورتشان.

8-   ترتیب و ارسال پاسخ به مکتوب وزارت امور خارجه، پیرامون موافقه به برگزاری دور سوم مذاکرات کمیته مهاجرین و اتباع در تهران جهت تحقق توافقات قبلی.

9-    معرفی (7) تن از مراجعین به دفتر کمشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان  غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

10-  ارسال پرسش‌نامه معینیت امور جوانان وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ بعد از خانه به ریاست دفتر.

11-   ترتیب گزارش فعالیت های انجام شده از استراتیژی وزارت توسط ریاست ارتباط خارجه و ارسال آن به ریاست پلان و پالیسی.

12- ارسال فورم پیگیری ریاست از احکام مقام محترم وزارت، بابت برج قوس به ریاست محترم دفتر.

13- ارسال مکتوب به دفاتر UNHCR, IOM جهت معرفی نماینده باصلاحیت وزارت امور داخله پیرامون هماهنگی در خصوص توزیع سیم کارت رد یابی.

14- ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت‌های امور داخله و سرحدات اقوام وقبایل در رابطه به اعزام تیم لیدران بعد از ختم پروسه ثبت وراجستریشن افغانهای فاقد مدرک مقیم پاکستان .

15- ارسال نامه دربارۀ  4 تن کارمندان وزارت امور مهاجرین به کمیته اجرائیه امورمهاجرین مقیم پاکستان غرض مشکل پیش آمده برایشان.

16- ارسال یک قطعه نامه‌ معرفی از بازگشت کارمندان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بعد از ختم پروسه به ریاست های مربوطه شان.

17-  ارسال گزارش از مراکز ثبت نام مهاجرین فاقد مدرک مقیم پاکستان الی اخیر فبروری به ریاست های مربوطه.

18-  ارسال چند قطعه مکتوب از طریق ایمیل به آمریت نمایندگی مقیم ایران و اتشه امور مهاجرین مقیم تهران در رابطه به استخدام کارمند محلی آن نمایندگی و اصلاحات ایجاد شده در سیستم معاشات اتشه.

19- ارسال آمار و ارقام محصلین در کشور های ایران و پاکستان به ریاست های مربوطه.

20-  اخذ مواصلت شکایت از آمریت امور مهاجرین ولایت لوگر از موسسه (UNOCHA) که بدون هماهنگی فعالیت دارند.

21- اخذ گزارش از ملاقات مسئول اتشه امور مهاجرین مقیم مشهد با مسئول کمیساریای عالی پناهندگان مشهد.

22- اشتراک آمر ارتباط خارجه، در اولین جلسه کمیته اضافه کاری در دفتر کاری منابع بشری.

23-  اشتراک آمر ارتباط خارجه، در جلسه شارت لیست بست هشتم کارمند خدماتی آمریت ارتباط خارجه.

24- مطالعه و تحلیل مکاتیب و ایمیل های واصله از ریاست های مربوطه و نمایندگی های امور مهاجرین.

25- مطالعه و تحلیل روی شش تفاهمنامه ارسالی ریاست حمایت حقوقی.

26- اخذ تعداد (23) قطعه ایمیل از سفارتخانه‌ها، اتشه‌های امور مهاجرین، موسسات ملی و بین المللی، زارت امور خارجه و ریاست‌های مربوطه.

27-  تحلیل (11) قطعه ایمیل وارده و پاسخ به مراجع آن از طریق تلفون و ایمیل.

28- صدور (10) قطعه مکتوب به شعبات مربوطه و (9)قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

21 - 25  دلو

1-    تنظیم جلسه با نمایندگان شورای امنیت ملی پیرامون مسئله امنیتی سفر قادر بلوچ وزیر سفران کشور پاکستان در دفتر کاری ریاست ارتباط خارجه.

2-    اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه جلالتماب وزیر امورمهاجرین و عودت کنندگان با  معاون دفتر (IOM)در رابطه به پلان اضطراری، فاقدین مدرک ثبت شده در پاکستان وسفر وزیر سفران کشور پاکستان به کابل.

3-     ارسال اجندایسفر وزیر سفران کشور پاکستان به شورای امنیت و وزارت امور خارجه.

4-    معرفی (7) تن از عودت کنندگان از کشور ایران و پاکستان به کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت اصلاح اسم و فورم عودت.

5-     ترتیب و ارسالفورم نیازمندی‌های آموزشی کارمندان در سال 1397 به ریاست منابع بشری.

6-     اخذ مکتوب از وزارت محترم اقتصاد در رابطه به تائیدی از ثبت و راجستر موسسه هماهنگی کمک‌ها برای افغانها (COAR).

7-    اخذ آمار ثبت و راجستریشن مهاجرین فاقد مدرک مقیم کشور پاکستان که از شروع پروسه الی تاریخ 21 دلو مجموعاً به تعداد (818323) تن راجستر گردیده است.

8-    ارسال آمار ثبت و راجستریشن مهاجرین فاقد مدرک مقیم پاکستان به دفتر شورای امنیت ملی، وزارت سرحدات، سکرتریت معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

9-    ارسال نامه به اتشه‌های امور مهاجرین مقیم ایران و پاکستان جهت در خواست معلومات در ارتباط به آمار دانش آموزان مهاجرین افغان در بخش‌های تحصیلی و حرفوی در طی سال 1396.

10- ارسال ایمیل ریاست محترم پالسی و پلان به اتشه های امور مهاجرین مقیم پاکستان در مورد کمک نقدی بانک جهانی برای مهاجرین افغان مقیم آن کشور.

11- ارائه پاسخ به ایمل دفتر شورای امنیت ملی در مورد گزارش از وضعیت مهاجرین افغان مقیم ایران.

12- ارسال گزارش از وضعیت کمپ‌های مهاجرین افغان مقیم کویته  و ایالت بلوچستان به ریاست های مربوطه.

13- ارسال مکتوب از بازگشت دو تن از کارمندان پروسه ثبت و راجستریشن مهاجرین فاقد مدرک مقیم پاکستانبه وزارت امور داخله، شورای امنیت ملی و ریاست منابع بشری.

14- ارسال جدول مصارفات پروسه ثبت و راجستریشن مهاجرین افغان فاقد مدرک مقیم پاکستان بریاست مالی.

15- اخذ مکتوب از اداره امور در مورد ارسال پیشنهاد سفرهای خارجی دو هفته قبل از زمان سفر، به این اداره و ارسال گزارش از سفر.

16- معرفی تعداد (30) خانواده که شامل 25 مرد، 39 زن و 49 طفل بودند؛ و هچنان تعداد (118) تن مجرد به اردگاه الغدیر جهت عودت به کشور از طریق اتشه زاهدان.

17- ملاقات با مسئولین بخش مهاجرت آلمان در تهران و انقره در رابطه به مشکلات مهاجرین از طریق اتشه زاهدان.

18- صدور (52) قطعه نامه جهت حل مشکلات مهاجرین به ادارات مختلف از طریق اتشه زاهدان.

19- پذیرش ده ها تن از مهاجرین افغان جهت رهنمایی و همکاری در قسمت مشکلات شان از طریق اتشه زاهدان.

20-  تعداد 21 قطعه معرفی نامه به طب عدلی جهت تحویل جنازه‌های مهاجرین به اعضای خانواده‌های ایشان از طریق اتشه تهران.

21- تعداد (7)قطعه معرفی‌نامه به اقارب محبوسین افغان جهت ملاقات با آنان از طریق اتشه مقیم تهران.

22- تعداد (15) نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده مهاجرین افغان.

23- ارسال نامه به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت مساعدت مالی به بیماران از طریق اتشه مقیم تهران.

24-  ارسال نامه به گمرک میدان هوایی امام خمینی در خصوص انتقال جنازه به افغانستان از طریق اتشه تهران.

26- ارسال نامه به ریاست شفاخانه‌ و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری‌های صحی از طریق اتشه مقیم تهران.

14 – 18 دلو

1-     اشتراک رئیس ارتباط خارجه، در جلسه وزارت امور خارجه در ارتباط به ضرورت اتشه های امور مهاجرین مقیم کشورهای خارجی.

2-     اشتراک رئیس ارتباط خارجه، در جلسه شورای امنیت ملی بحث روی تصمیم کابینه پاکستان پیرامون مهاجرین افغان مقیم آن کشور.

3-       اشتراک آمر ارتباط خارجه، در جلسه بورد اجرائیوی مقام وزارت.

4-     اشتراک آمر ارتباط خارجه، در جلسه تحت نام کمیته نظارت بر تطبیق پروژه‌ها که تحت ریاست، جلالتماب وزیرامور مهاجرین و عودت کنندگان، و به اشتراک تعداد از نهادهای ملی و بین المللی در مقر وزارت.

5-       اجرای تشریفات معمول از اشتراککنندگان در جلسه کمیته نظارت بر تطبیق پروژه‌ها.

6-       تنظیم ملاقات رئیس حمایت حقوقی با مسئول بخش مهاجرین سفارت دنمارک در دفتر کاری شان.

7-       بجا آوری مسایل تشریفات مسئول بخش مهاجرت سفارت دانمارک جهت ملاقات با رئیس حمایت حقوقی.

8-       اشتراک آمر ارتباط خارجه، در جلسه کمیته تفاهمنامه‌ها و ابراز نظر در مورد تفاهمنامه‌ها.

9-     اشتراک آمرارتباط خارجه، در جلسه پیرامون ترتیب  لاگ فرم ریاست و نهائی سازی آن جهت غنی سازی میکانیزم معینیت امور پناهندگان.

10-   ارسال مکتوب به وزارت امور خارجه جهت اخذ موافقه سفر معین امور پناهندگان و هئیت همراه شان به کشور ترکیه.

11-  ارسال دعوت نامه عنوانی جناب عبدالقادر بلوچ وزیر سفران کشور پاکستان جهت سفر به کابل و بحث روی  موضوعات مرتبط به مهاجرت، مشوق ها و تصمیم اخیر کابینه حکومت جمهوری اسلامی پاکستان.

12-  معرفی (10) تن عودت کنندگان از کشور ایران و پاکستان به کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

13-   معرفی یک تن جهت اخذ پاسپورت به وزارت امور داخله.

14-   ارسال نامه به وزارت محترم اقتصاد در مورد تایید از ثبت موسسه تعلیم، تربیه و صحت زنان.

15-  اخذ آمار ثبت و راجستریشن مهاجرین فاقد مدرک مقیم کشور پاکستان که از شروع پروسه الی تاریخ 14 دلو مجموعاً به تعداد (801237) تن راجستر گردیده است.

16-  ارسال آمار ثبت و راجستریشن مهاجرین فاقد مدرک مقیم پاکستان به دفتر شورای امنیت ملی، وزارت سرحدات، سکرتریت معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

17-   ثبت و راجستر موسسات دست به دست افغانستان (HIHAO) و حرکت نوین (NMO)بعد از طی مراحل اسناد آن.

18-   تکثیر گزارش آمار توزیع تذکره و پاسپورت های الکترونیکی برای مهاجرین در ایران به ریاست های مربوطه.

19-   ارائه معلومات به پاسخ استعلامیه ریاست تفتیش داخلی در مورد کمپ‌ها و اردگاه‌های مهاجرین در ایران و پاکستان.

20-  اخذ ایمیل از اتشه امور مهاجرین پشاور، در ارتباط به گزارش روزنامه‌های کشور پاکستان که اقامت مهاجرین افغان برای دوماه دیگر تمدید گردیده است.

21-   دریافت ایمیل از اتشه امور مهاجرین اسلام آباد در رابطه به ادامه کار شش مرکز راجستریشن الی ماه فبروری سال 2018.

22-   دریافت دو ایمیل از اتشه امور مهاجرین مقیم کویته، در رابط به مسدود شدن دو مرکز ثبت و راجستر در ایالت بلوچستان.

23-   تکثیر گزارش دیدار جنرال قونسل پشاور با مسئولین اتحادیه مهاجرین افغان در پشاور به ریاست های مربوطه.

24-  اخذ گزارش دیدار سید جاوید کاظمی اتشه امور مهاجرین کویته، با بزگان ساحه غوث آباد بلوچستان و ارسال آن به ریاست های مربوطه.

25-   اخذ گزارش از مشکلات و چالشها فرا راه مهاجرین افغان مقیم زاهدان و تکثیر آن به ریاست های مربوطه.

 26- تکثیر گزارش ملاقات مسئولین اتشه پشاور با رئیس بانک جهانی در مورد مشکلات مهاجرین به ریاست های مربوطه.

      16 – 20 جدی

1-    تنظیم جلسه فوق العاده تحت ریاست جلاالتمابوزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به اشتراک نمایندگان محترم با صلاحیت ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه، دفتر شورای امنیت ملی،  وزارت‌های محترم  امور خارجه، مالیه و روئسای دفاتر (UNHCR) و (IOM) بخاطر تمدید اقامت یک ماه مهاجرین افغان مقیم کشور پاکستان.

2-    تنظیم دومین جلسه پیرامون اقدامات ورسیدگی عاجل به حالات اضطراری ناشی از بازگشت احتمالی کتلوی مهاجرین افغان از کشور پاکستان به اشتراک نمایندگان با صلاحیت ریاست محترم اجرائیه، وزارت های محترم امور داخله، امور خارجه، اطلاعات و فرهنگ، دفتر شورای امنیت ملی و دفاتر محترم (UNHCR)، (IOM) و (WFP) در دفتر کاری معینیت امور پناهندگان.

3-    اشتراک رئیس ارتباط خارجه در ملاقات نمایند اقتصادی اتحادیه اروپا با جناب وزیر امور مهاجرین پیرامون اقدامات اخیر دولت پاکستان نسبت به تمدید یک ماه کارت (POR) مهاجرین افغان.

4-    اشتراک رئیس در دومین جلسه پیرامون اقدامات ورسیدگی عاجل به حالات اضطراری ناشی بازگشت احتمالی کتلوی مهاجرین افغان از کشور پاکستان در دفتر کاری معینیت امور پناهندگان.

5-     ارسال مکتوب سفر رئیس تحقیق و مطالعات به وزارت خارجه جهت ابراز موافقه از سفر شان به کشور ترکیه.

6-     مؤسسه بارسازی و انکشاف رفاه برای افغانستان (RWDOA) بعد از تائید وزارت اقتصاد ثبت و راجستر گردیده است.

7-    معرفی یک تن عودت کننده از کشورپاکستان به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

8-     ارسال در خواستی مهاجرین افغان مقیم فلند جهت حل مشکلات پاسپورت شان به وزارت محترم امور خارجه.

9-     ارسال گزارش ربع سوم قاچاق انسان به ریاست حمایت حقوقی.

10- بررسی و تحریر جواب به استعلام های ریاست تفتیش.

11- اخذ گزارش از مشکلات مهاجرین افغان از جمله محصلین، مکاتب و مدرسه های دینی در ایالت خیبر پختونخوا و ارسال آن معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

12- اخذ گزارش از مشکلات خدمات صحی، تعلیمی و پروسه توزیع پاسپورت الکترونیکی برای مهاجرین  راجستر شده مقیم کویته و ارسال آن به معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

13- اخذ گزارش از تجلیل فراغت (50) تن محصلین افغان مقیم پشاورو ارسال آن به معنیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

14- اخذ گزارش از نمایشگاه آثار فرهنگی از طرف محصلین مهاجرین افغان درپوهنتون اسلامیه پشاور و ارسال آن شعبات مربوطه.

15- اخذ گزارش از اتشه کویته در مورد بازدید هئیت اعزامی از مراکز ثبت و اجستریشن افغان‌های فاقد مدرک و ارسال آن به ادارات مربوطه.

16-اخذ گزارش از اتشه پشاور در رابطه به اخراج مهاجرین از کشور پاکستان و ارسال آن به شعبات مربوطه.

9 – 13 جدی

1-     اشتراک رئیس  و دوتن از کارمندان ریاست ارتباط خارجه در ورکشاپ میکانیزم معینیت امور پناهندگان در کشور هندوستان.

2-     اشتراک رئیس ارتباط خارجه در جلسه بورد مقام محترم وزارت.

3-     یک تن از کارمندان ریاست اطلاعات ارتباط عامه جهت اخذ پاسپورت به وزارت امور داخله معرفی گردیده است.

4-    تعداد (3) مؤسسه که عبارت از مؤسسات کمیته بین المللی نجات (IRC)،  پلانگذاری افغان (APA) و  افغان اید (AA) بعد از تائید وزارت اقتصاد ثبت و راجستر گردیده است.

5-    تعداد (3) تن عودت کننده از کشورهای  (ایران پاکستان) به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت معرفی گردیده است.

6-    اخذآمار و ارقام بازگشت کنندگان و اخراجی ها از طریق دفتر (IOM) از تاریخ 17 الی 23 دسامبر سال 2017و تکثیر آن به ریاست های مربوطه که مجموعاً تعداد (107،088) تن عودت نموده اند

7-    اخذ آمار و ارقام عودت کنندگان از تاریخ 24 الی 31 دسامبر سال 2017 از طریق دفتر (UNHCR) و تکثیر آن به ریاست های مربوطه که مجموعا به تعداد (58،780) تن عودت نموده است.

8-     در سال 2017 مجموعاً به تعداد (165،868) عودت کننده از طریق دفاتر (UNHCR) و (IOM) ثبت گردیده است.

9-      اخذآخرین آمار و ارقام مهاجرین افغان مقیم کشورهای خارجی از طریق وزارت خارجه و ارسال آن به ریاست مربوطه.

10- اخذ آمار ثبت و راجستریشن تعداد (620004) تن مهاجرین فاقد مدرک مقیم پاکستان از شروع پروسه الی تاریخ 8 جدی 1396 و ارسال آن به معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

11- تکثیر آمار ثبت و راجستریشن مهاجرین فاقد مدرک به شورای امنیت و وزارت سرحدات.

12- بررسی ایمیل های واصله و پاسخ به آن ها ارسال گردیده است.

13- ترتیب گزارش ربع چهارم و سالانه ریاست و ارسال آن به شعبات مربوطه.

14- ارسال گزارش سفر رسمی رئیس صاحب ارتباط خارجه به ریاست  مالی و حسابی 

2 – 6 جدی

1-    تنظیم  سفر ده تن از از مقامات و کارمندان وزارت جهت اشتراک در سمینار ایجاد سیستم نظارتی از میکانیزم معینیت امور پناهندگان  به کشور هندوستان.

2-    دریافت آمار ثبت و راجستریشن مهاجرین فاقد مدرک که از شروع پروسه الی تاریخ 1 جدی  مجموعاً به تعداد (581702) تن راجستر گردیده است.

3-    معرفی سه تن عودت کننده از کشور (ایران پاکستان) به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

4-    تائید از ثبت و راجستر موسسات اکتید (ACTED) و افغان اید (AA)  و ارسال نامه از تائیدی موسسات هماهنگی کمکها برای افغانها (COAR)، دی جونیتر و موسسه آموزشی و خدمات اجتماعی بهار به وزارت اقتصاد.

5-     تکثیر گزارش ربع چهار اتشه مشهد به ریاست های مربوطه.

6-     تکثیر گزارش ماه عقرب نمایندگی های امور مهاجرین مقیم ایران.

7-    اخذ گزارش مشکلات مهاجرین کمپ کوهاتاز اتشه امور مهاجرین مقیم پشاور و ارسال آن به سکرتریت معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

8-    تکثر گزارش  سفر هیئات اعزامی به کشور پاکستان، جهت حل مشکلات سایت ها و تمدید پروسه ثبت و راجستریشن مهاجرین فاقد مدرکبه سکرتریت معینیت امور پناهندگان.

9-     ارسال گزارش سفر هیئات اعزامی کشور پاکستان به دفتر شورای امنیت ملی، وزارت های  امور داخله و سرحدات.

10- اخذ گزارش مشکلات مهاجرین در کمپ هریپور و صوابی و ارسال آن  به معینیت امور پناهندگان.

11- تقاضای افغان کمشنری و جنرال قونسگری ج.ا.ا مقیم کویته وخواست مهاجرین افغانمبنی بر تمدید پروسه تثبت هویت  فاقد مدرک و فعالیت یک موتر سیار جهت ثبت نام مهاجرین افغان که بعد از ملاحظه شد معینت امور پناهندگان به کمیته اجراییه راجع و مشکل رفع گردید است.

12- صدور10 قطعه مکتوب به شعبات مربوطه و مواصلت22 قطعه مکتوب به این اداره که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

13

25 – 29 قوس

1-     اشتراک رئیس ارتباط خارجه در تجلیل از روز جهانی مهاجر.

2-     ارسال طرزالعمل استخدام کارمندان نمایندگی های امور مهاجرین به منابع بشری و نمایندگی های امور مهاجرین خارج از کشور.

3-     ارسال دعوت نامه به سفارتخانه ها و موسسات خارجی جهت اشتراک  شان در تجلیل از روز جهانی مهاجر.

4-     ملاقات معین امور پناهندگان با نمایندۀ سفارت سویدن تنظیم گریده است.

5-    ارسال مکتوب به ادارۀ امور پیرامون سفر چهار تن از هیئت وزارت جهت اشتراک در سمینار ایجاد سیستم نظارتی از میکانیزم معینیت امور پناهندگان.

6-    پیگیری و طی مراحل اسناد سفر ده تن از از مقامات و کارمندان وزارت جهت اشتراک در سمینار ایجاد سیستم نظارتی از میکانیزم معینیت.

7-      گزارش توزیع پاسپورت، تذکرۀ و تائید پاسپورت برای مهاجرین مقیم ایران و ارسال آن به دفتر شورای امنیت ملی.

8-     ترتیب گزارش از پیشرفت پروسه ثبت و راجیتریش مهاجرین فاقد مدرک در پاکستان و ارسال آن به دفتر شورای امنیت ملی.

9-    اخذ آمار ثبت و راجستریشن تعداد (540،668) تن مهاجرین فاقد مدرک مقیم پاکستان از شروع پروسه الی تاریخ 27 قوس 1396 و ارسال آن به معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

10- ارسال آمار ثبت و راجستریشن مهاجرین فاقد مدرک در کشور پاکستان به دفتر شورای امنیت ملی و وزارت سرحدات.

11- پاسخ به استعلامیه های ریاست تفتیش داخلی.

12- معرفی (6) تن عودت کنندۀ از کشور (ایران پاکستان) به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

13- تکثیر گزارش جلسات شورای مهاجرین افغان مقیم کویته به ریاست های مربوطه.

14- اخذ آمار مهاجرین مقیم پشاور با تفکیک راجستر و غیر راجستر و ارسال آن به ریاست های مربوطه.

15- ترتیب گزارش مفصل مشکلات اتباع بلوچ تبار پاکستانی مقیم در ولایت نیمروز و ارسال آن به ریاست هماهنگی امور ولایات.

16- ارسال آمار و ارقام دانش آموزان مکاتب افغانی مقیم کشور های ایران و پاکستان به معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

17- ارسال جدول وفیات افغانهای مقیم زاهدان به معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

18- معرفی (16) تن به طب عدلی جهت تسلیمی جنازه اقارب شان از طریق نمایندگی تهران.

19- تعداد (4) معرفی نامه به اقارب فاقد مدرک محبوسین افغان جهت ملاقات آنها.

20- ارسال تعداد (2) نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی از طریق نمایندگی امور مهاجرین تهران.

21-  تعداد (13) نامه خروجی به همراهی جنازۀ، مریض و خانوادۀ از طریق نمایندگی مهاجرین تهران.

22- ارسال نامه به گمرک میدان هوای امام خمینی در خصوص انتقال جنازۀ به افغانستان از طریق اتشه کویته.

23- ارسال نامه به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت مساعدت مالی به بیماران از طریق نمایندگی تهران.

24-به تعداد (400) قطعه کارت مفقودی ، تعداد (14) قطعه تصحیح کارت مهاجرت، تعداد(81) قطعه کارت اطفال، تعداد (102) سند تولد،و تعداد (57) سند ازدواج  توزیع و تعداد (137) نوزاد در کارت والدین شان از طریق اتشه کویته افزود گردید است.

18 – 22 قوس

1-     اشتراک رئیس ارتباط خارجه و دوتن از کارمندان در ورکشاپ میکانیزم معینیت امور پناهندگان.

2-     اشتراک آمر ارتباط خارجه، در جلسه کمیته تهیه طرزالعمل استخدام نمایندگی‌های امور مهاجرین.

3-    تنظیم سفر سرپرست ریاست عمومی عودت و احمد یما، جهت اشتراک در جلسه مشترک پروژه راه ابریشم و گروپ کاری بحیره سیاه در کشور ترکیه و بلغاریا.

4-     تکثیر گزارش نشست سه جانبه و چهار جانبه به ریاست اجرائیه ج.ا.، وزارت امور خارجه و اداره امور.

5-     معرفی دوتن از کارمندان ریاست تحقیق به وزارت امور خارجه و دفتر (ICMPD) جهت سفر به کشور پاکستان.

6-    معرفی (8) تن عودت کننده از کشور (ایران پاکستان) به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

7-     ثبت و راجستر موسسه سازمان اجتماعی جوانان و موسسه مجادله بر ضد گرسنگی در وزارت.

8-    تکثیر  آمار عودت کنندگان داوطلب از کشور ایران و پاکستان و سایر کشورها از تاریخ 3  الی 9 دسیمبر2017 به ریاست مربوطه که مجموعا به تعداد (( 58,735 تن می‌شوند.

9-    اخذ آمار ثبت و راجستریشن تعداد (482,104) تن مهاجرین فاقد مدرک مقیم پاکستان از شروع پروسه الی تاریخ 17 قوس 1396 و ارسال آن به معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

10- تکثیر آمار ثبت و راجستریشن مهاجرین فاقد مدرک به شورای امنیت و وزارت سرحدات.

11- اخذ گزارش کشته شدگان، زخمیان، اعدام شدگان و زندانیان از مسیر راه کشور ایران، ترکیه و سایر کشورها که عازم کشورهای اروپای بودند و ارسال آن به دفتر محترم (IOM).

12- معرفی یک تن به طب عدلی جهت تسلیمی جنازهاقارب شان از طریق نمایندگی زاهدان.

13- مساعد ساختن عودت داوطلبانه تعداد (14) خانواده که شامل (111) تن از طریق اردوگاه الغدر به کشور از طریق نمایندگی زاهدان.

14-  صدور7  قطعه مکتوب به شعبات مربوطه و مواصلت20قطعه مکتوب به این اداره که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

11 – 15 قوس

1-     تدویر جلسه اداری جهت رفع چالش ها، هماهنگی و اجرای بموقع امورات یومیه.

2-    تنظیم جلسه با مسئولین محترم موسسات (UNHCR,IOM,UNDP,UNODC,DRC)، پیرامون تطبیق کمک های کشور استرالیا در افغانستان.

3-     ارسال دعوت نامه برای تعداد از سفراء و مؤسسات بین المللی، جهت اشتراک شان در برنامه تجلیل از روز جهانی مهاجرت.

4-     طی مراحل سفر سرپرست ریاست عمومی عودت به کشور بلغاریا.

5-    ارسال مکتوب جهت اخذ معلومات از ثبت و راجستر " نهاد اجتماعی زنان سائس" از وزارت محترم عدلیه و طی مراحل نمودن اسناد آن بعد از دریافت نامه تأییدی.

6-    اخذ معلومات از ثبت و راجستر موسسه هیئت ناروی برای مهاجرین (NRC) در وزارت محترم اقتصاد و طی مراحل نمودن اسناد آن.

7-    اخذ آمار عودت کنندگان فاقد مدرک از کشور ایران و پاکستان از تاریخ 19 الی 25 نوامبر 2017 از طریق موسسه (IOM) و تکثیرآن به معینیت محترم امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

8-     تکثیر آمار عودت کنندگان از کشور ایران و پاکستان و سایر کشورها 26 نوامبر الی 2 دسمبر 2017 به ریاست مربوطه.

9-    معرفی (8) تن عودت کننده از کشور (ایران پاکستان) به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

10- معرفی (15) تن به طب عدلی جهت اخذ جنازهای اقارب شان از طریق نمایندگی تهران.

11- مساعد نمودن ملاقات دوتن از اقارب محبوسین فاقدرک از طریق نمایندگی تهران.

12-  صدورمعرفی نامه برای  تعداد (91) تن از مهاجرین داوطلب جهت بازگشت به کشور از طریق نمایندگی مشهد. 

13- رهنمای و ترجمانی (628) نفر مهاجر در مراکز ثبت و راجستر از طریق اتشه پشاور.

14- معرفی تعداد (16) خانواده بدون کارت طی مکاتیب جداگانه و گروپی به مقام محترم وزارت و ریاست های مهاجرین ولایات مختلف از طریق اتشه پشاور.

15- صدور 10 قطعه مکتوب به شعبات مربوطه و 15قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

4 – 8 قوس

1-     تدویر جلسه اداری جهت رفع چالش ها، هماهنگی و اجرای بموقع امورات یومیه.

2-     اخذ آمار راجستریشن مهاجرین فاقدین مدرک مقیم پاکستان،که از شروع پروسه تا کنون (3 قوس 1396) مجموعا به تعداد (451528) تن که شامل( 104545) فامیل (183308) مرد (158777) زن (109443)طفل می‌شود؛ ثبت و راجستر گردید است.

3-     راجستر موسسات د بشری خیریه (OHW)، ادرا (ADRA)، قواوو انکشافی ادرا (HRDA) و آرزو (ARZU) به از طی مراحل اسناد قانونی آنها.

4-     اخذگزارش فعالیت های آمریت نمایندگی امور مهاجرین مقیم ایران و ارسال آن به معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

5-     ارسال گزارش از اجراآت بند (6) مصوبه شماره 4 مورخ 30/12/1395 کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به ریاست محترم دفتر.

6-     اخذآمار وارقام بازگشت کنندگان از ( کشور ایران و پاکستان ) از تاریخ 12 نوامبر الی 18 نوامبر 2017 از دفتر محترم (IOM)  و ارسال آن به معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

7-     اخذگزارش از ایجاد مرکز ثبت سرویس موبایل (MRV) در منطقه هزاره تاون ایالت بلوچستان و ارسال آن به معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

8-     معرفی پنج تن عودت کننده از کشور(ایران پاکستان) به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت .

9-     معرفی یک تن از کارمندان وزارت جهت اخذ پاسپورت سیاحت به وزارت امور داخله.

10- مراجعه سه تن از مهاجرین ردمرزی از کشور ترکیه و معرفی آنهابه وزارت امور خارجه جهت حل مشکل شان.

11- اخذ گزارش بازدید از سایت های ثبت و راجستریشن مهاجرین فاقد مدرک و ارسال آن به معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

12- رهنمای و ترجمانی (631) نفر مهاجر در مراکز ثبت و راجستر از طریق اتشه پشاور.

13- عودت داوطلبانه تعداد (155) خانواده که شامل (631) تن از طریق مرکز عودت چمکنی به کشور.

14- معرفی تعداد (4) خانواده بدون کارت طی مکاتیب جداگانه و گروپی به مقام محترم وزارت و ریاست های مهاجرین ولایات مختلف از طریق اتشه پشاور.

 25-صدور 14 قطعه مکتوب به شعبات مربوطه و 23 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

20 – 24 عقرب

1-     تدویر جلسه اداری جهت رفع چالش ها، هماهنگی و اجرای بموقع امورات یومیه.

2-     تنظیم ملاقات معین امور پناهندگان با سفیر اتحادیه اروپا.

3-     تنظیم جلسه بین الوزارتی پیرامون کمیته مهاجرین،کمیسیون مشترک همکاریها بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایران در دفتر کاری معینیت امور پناهندگان.

4-     دعوت از سفراء کشورهای دوست مقیم کابل و روئسای محترم موسسات خارجی در سومین سمینار علمی زیر نام "مهاجرت، فرصت ها و چالشها" به همکاری وزارت خارجه.

5-     تنظیم ملاقات جلالتماب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با سفیر کشور ترکیه و رئیس (UNHCR).

6-     اشتراک رئیس ارتباط خارجه، در ملاقات جلالتماب وزیر امور مهاجرین با سفیر اتحادیه اروپا و رئیس (UNHCR).

7-     اشتراک رئیس و کارمندان ریاست ارتباط خارجه در سومین سمینار علمی زیر نام "مهاجرت، فرصت ها و چالشها" در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت.

8-     اشتراک (4) تن ازکارمندان ریاست ارتباط خارجه، در برنامه افتتاحیه نمایشگاه عکس تحت نام "مهاجرت به رویت تصویر" در مرکز منبع معلومات دانشگاه کابل(ACKU).

9-     طیمراحل اسناد سفر معین مالی و اداری، جهت اشتراک در برنامه "study tour" درکشور هندوستان.

10- طی مراحل اسناد سفر شخصی معین صاحب مالی و اداری جهت تداوی به کشور هندوستان.

11- طی مراحل اسناد سفر رئیس حمایت حقوقی و شمس الحق صابر سرپرست ریاست عمومی عودت، جهت اشتراک در نشست تخنیکی امور مهاجرین در جمهوری سوسیالیستی ویتنام.

12-  طی مراحل اسناد سفر محمد هادی نوری آمر ارائه مشوره های حقوقی، جهت اشتراک در نشست زیر نام "kick- off meeting for the second RELE phase" در شهر انقره کشور ترکیه.

13- اخذ و ارسال گزارش از پروسه ثبت و راجستریشن مهاجرین فاقد مدرک مقیم پاکستان که از شروع پروسه الی 12 عقرب سال روان به تعداد (74674) خانواده که شامل (331227) نفر میشود به معینیت امور پناهندگان،شورای امنیت ملی، وزارت سرحدات و اقوام قبایل و ریاست های مرکزی.

14-  اخذ گزارش از چگونگی کارکرد مراکز ثبت و راجستریشن مهاجرین افغان مقیم پاکستان که به تعداد (600) توکن برای دو هفته توزیع و در هر هفته تعداد (300) تن را ثبت و راجستر میشوند. ارسال گزارشبه معینیت امور پناهندگان و ریاست های مرکزی.

15- اخذآمار وارقام بازگشت کنندگان از ( کشور ایران و پاکستان ) از تاریخ 29 اکتوبر الی 4 نوامبر 2017 از دفتر محترم (IOM)  و ارسال آن به معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوطه.

16- معرفی یک تن عودت کننده از کشور پاکستان به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

17-13 عقرب

1-     تدویر جلسه اداری جهت رفع چالش ها، هماهنگی و اجرای بموقع امورات یومیه.

2-     اشتراک رئیس و آمر ارتباط خارجه در ورکشاپ (4) روزه در ارتباط به میکانیزم معینیت امور پناهندگان.

3-     اشتراک احمدیما عضوی مسلکی ارتباط با تمویل کنندگان در ورکشاپ یک روزه پیرامون قانون پناهندگی درهوتل انترکانتینتال.

4-     طی مراحل سفر جلالتماب وزیر صاحب و هیئت همراش به کشور ترکیه جهت اشتراک در نشست سه جانبه و چهار جانبه.

5-     طی مراحل سفر معین امور پناهندگان و فیض الرحمن خدام آمر نظارت از تطبیق موافقت نامه ها به کشور بلجیم در سومین گروه کاری در مورد تطبیق راهکاری مشترک.

6-     طی مراحل سفر معین امور پناهندگان و حفیظ الله حیدری آمر ارتباط خارجه به کشور ترکیه جهت اشتراک در ششمین کنفرانس وزرای پروسه بوداپست.

7-     ثبت و راجستر موسسه حمایت از مهاجرین (ZOA) بعد از طی مراحل اسناد قانونی شان.

8-     معرفی یک تن از عودت کنندگان از کشور ایران و پاکستان به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت اصلاح فورم عودت شان.

9-     ارسال آمار عودت کنندگان از کشورهای ایران و پاکستان وسایرکشورها، از تاریخ 29 اکتوبر الی 4 نومبر ریاست های محترم مرکزی.

10- اخذگزارش ازتوزیع کارت و مشکلات تخنیکی ثبت و راجسترمهاجرین فاقد مدرک در کشور پاکستان و ارسال آن به ریاست مرکزی مربوطه.

11-  گزارش از کمک به اطفال مهاجر در کشور ایران و پاکستان به ریاست محترم حمایت حقوقی.

12- رهنمای و ترجمانی (462) نفر مهاجر در مراکز ثبت و راجستر از طریق اتشه پشاور.

13- عودت داوطلبانه تعداد (94) خانواده که شامل (402) تن از طریق مرکز عودت چمکنی به کشور.

14- معرفی تعداد (32) خانواده بدون کارت طی مکاتیب جداگانه و گروپی به مقام محترم وزارت و ریاست های مهاجرین ولایات مختلف از طریق اتشه پشاور.

15- صدور 15 قطعه مکتوب به شعبات مربوطه و 24 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

10-6 عقرب

1-  تدویر جلسه اداری جهت رفع چالش ها، هماهنگی و اجرای بموقع امورات یومیه.

2-      اشتراک رئیس ارتباط خارجه در ملاقات جلالتمأب وزیر امور مهاجرین با سفر کشور ناروی.

3-     اشتراک رئیس ارتباط خارجه در جلسه بورد اجرائیوی وزارت.

4-     تنظیم ملاقات معاون دفتر (UNHCR) با معین امور پناهندگان در رابطه به بیجاشدگان وزیرستان شمالی.

5-  تنظیم جلسه به اشتراک نمایندگان با صلاحیت دفاتر محترم مشاوریت شورای امنیت ملی، (UNHCR)، (IOM) و اداره تنظیم مخابراتی افغانستان در دفتر کاری معینیت امور پناهندگان.

6-     اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه توزیع سیم کارت برای عودت کنندگان در دفتر معینیت امور پناهندگان به اشتراک رئیس محترم دفتر (IOM) و نمایندگان (UNHCR).

7-  اشتراک آمر ارتباط خارجه، در جلسه مشترک میان وزارت امور مهاجرین، اداره اترا و شرکت مخابراتی سلام در مورد توزیع سیم کارت برای مهاجرین.

8-  طی مراحل سفر حکمت الله کارمند ریاست مهاجرین قندهار جهت اشتراک در نامه آموزشی در کشور هندوستان.

9-     طی مراحل سفر هفت تن از کارمندان وزارت جهت اشتراک در برنامه آموزشی در کشور هندوستان.

10-  معرفی یک تن از کارمندان وزارت جهت اخذ پاسپورت سیاحت به وزارت محترم امور داخله.

11-  معرفی تعداد (4) تن عودت کننده از کشور پاکستان و ایران به کمشنری عالی سازمان ملل متحد امور پناهندگان جهت اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

12-  ثبت و راجستر موسسات "پروگرام کمکهای دهاتی غزنی" و "نوی مشورتی او مرستندویه" بعد از طی مراحل اسناد قانونی.

13-  اخذ گزارش از آمار ثبت و راجستر مهاجرین فاقد مدرک در پاکستان از طریق کمیته اجرائیه، که مجموعاً به تعداد (292363) تن که شامل (67455) خانواده (115553) مرد، (101292) زن، (75518) طفل میگیرد و تکثر آن به شورای امنیت ملی، وزارت امور سرحدات، معنیت امور پناهندگان و ریاست مرکزی.

14-  گزارش از اجراآت فقرۀ (2) بند (1) جلسه شمارۀ کمیته فرعی شورای وزیران به ریاست محترم دفتر.

15- اخذ گزارش در مورد بازدید از مراکز ثبت و راجستر مهاجرین فاقد مدرک توسط کمیته اجرائیه و نمایندگی های امور مهاجرین در کشور پاکستان و ارسال ان به شعبات مربوطه.

اخذ آمار بازگشت کنندگان فاقد مدرک از کشور ایران و پاکستان از دفتر محترم (IOM   16- و تکثیر آن به معینیت امور پناهندگان و ریاست های مرکزی

29 میزان -3 عقرب

1-     تدویر جلسه اداری جهت رفع چالش ها، هماهنگی و اجرای بموقع امورات یومیه.

2-      تنظیم جلسه کمیته مهاجرین،کمیسیون مشترک همکاری ها بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایران به اشتراک نمایندگان با صلاحیت وزارت های محترم امور داخله، امور خارجه، مبارزه با مواد مخدر، کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، دفتر مشاوریت شورای امنیت ملی و ریاست عمومی امنیت ملی در دفتر معینیت محترم امور پناهندگان.

3-  تنظیم جلسه میان روسایی دفاتر (UNHCR) و (IOM) پیرامون توزیع سیم کارت برای عودت کنندگان در دفتر کاری معینیت محترم امور پناهندگان.

4-  تنظیم جلسه پیرامون توزیع سیم کارت برای عودت کنندگان با رئیس اداره تنظیم مخابراتی افغانستان (اترا) و مسئول شرکت مخابراتی سلام در دفتر کاری معینیت محترم امور پناهندگان.

5-     طی مراحل اسناد سفر شمس الحق صابر رئیس عودت و رئیس حمایت حقوقی جهت اشتراک در ورکشاپ آموزشی تحت نام "همکاری در عودت با تمرکز مشخص روی عودت دوطلبانه و استقرار مجدد."در شهر باکو کشور آذربایجان.

6-  معرفی یک تن از کارمندان وزارت همرا با پنج تن از اعضای فامیلش جهت اخذ پاسپورت سیاحت به وزارت محترم امور داخله.

7-     ارسال آمار عودت کنندگان از کشورهای ایران و پاکستان وسایرکشورها، از تاریخ 16 الی 21 اپریل به ریاست های محترم مرکزی.

8-      معرفی تعداد (6) تن عودت کننده از کشور پاکستان و ایران به کمشنری عالی سازمان ملل متحد امور پناهندگان جهت اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

9-  ثبت و راجستر موسسه دترحم لشکر (merce corps) با مخفف (mc) بعد از طی مراحل اسناد قانونی آن.

10- ثبت و راجستر موسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان با مخفف (WASSA) به بعد از طی و مراحل اسناد های قانونی آن.

11- ارسال آمارثبت و راجستریشن افغان های فاقدمدرک ازآغازپروسه الی 14 میزان به سکرتریت محترم معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوط.

12- ارسال گزارش از بازدید مراکز ثبت و راجستر فاقدین مدرک به معینیت محترم امور پناهندگان.

فشرده گزارش فعالیت‌های ریاست ارتباط خارجه

1.                ترتیب و تنظیم تعداد (70) ملاقات هیئت رهبری وزارت با سفرا و روئسای موسسات خارجی.

2.               معرفی تعداد (477) تن از عودت کنندگان به اداره عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت صدور مثنی فورم عودت و اصلاح اسم شان در فورم عودت.

3.               ثبت و راجستر تعداد (9) موسسه غیر دولتی در وزارت غرض عرضه خدمات برای بیجاشدگان داخلی و تمدید جواز تعداد (4) موسسه بعد از یک سال فعالیت.

4.               مساعد ساختن زمینه برگشت تعداد (11) تن از پناهجویان افغان که میخواستند طور داوطلب به افغانستان برگردند به همکاری وزارت امور خارجه و اقارب شان.

5.               طی مراحل و تنظیم تعداد (24) سفر هیئت رهبری و کارمندان وزارت به کشورهای مختلف غرض اشتراک در جلسات، کنفرانس ها، ورکشاپ ها و سمینارها و ارسال گزارش ترتیب شده سفر به مراجع مربوطه.

6.               مساعد ساختن زمینه صدور تعداد (4) جلد پاسپورت سیاسی، تعداد (17) جلد پاسپورت خدمت و تعداد (48) جلد پاسپورت سیاحت برای کارمندان وزارت و اعضای خانواده هایشان از طریق وزارت خانه های محترم امور داخله و امور خارجه.

7.               معرفی تعداد (6) تن از رد مرزی ها به وزارت امور خارجه غرض اخذ ویزه و الحاق به اعضای فامیل.

8.               شناسایی تعداد شش کمپ ( کمپ گیرد جنگل، کمپ جنگل پیر علیزی، کمپ بیراری، کمپ حاجی آباد، کمپ باغچه) مهاجرین در پاکستان که تحت تهدیدات امنیتی جهت اقدامات بعدی.

9.               به اثر سعی و تلاش کارمندان اتشه های امور مهاجرین مقیم پاکستان کاهش در هزینه مصرف برق کمپ های مهاجرین مانند سایر اتباع کشور پاکستان.

10.           آغاز پروسه تمدید ویزه (450) هزار تن دارندگان پاسپورت خانوار مقیم جمهوری اسلامی از اول برج میزان سال 1396 برای مدت اعتبار یک سال.

11.           به اثر سعی و تلاش کارمندان اتشه های امور مهاجرین در پاکستان اجازه فعالیت برای نهاد های (خانم های مهاجرین یا کدواله، انجمن محصلین افغان، انجمن معیوبین مهاجر، انجمن فرهنگی مهاجرین) همچنان (شواری وحدت مهاجرین، شواری وحدت تشیع، شواری وحدت تسنن، اتحادیه فردا، انجمن ادنا دانشجویان کمپ رفسنجان، گروه تئاتر آیینه، گروه رباتیک دانش آموزی و دانشجویی فردا، گروه سازه ماکارونی فردا، گروه بن بیان و سخنرانی فردا و موسسه فرهنگی و هنری پرهام) در جمهوری اسلامی ایران.

12.           مساعد ساختن زمینه ادای مراسم فرضیه حج بیت الله شریف برای تعداد مجموعی (290) تن مهاجرین افغان مقیم کشورهای ایران وپاکستان که از جمله تعداد (145) تن سهمیه برای متقاضیان در ایران و تعداد (145) تن دیگر هم برای متقاضیان مهاجر در پاکستان از طریق وزارت ارشاد، حج و اوقاف.

13.           تنظیم  بیست و هشتمین نشست سه جانبه در جمهوری اسلامی پاکستان در رابطه به تمدید کارت های اقامت (POR) مهاجرین افغان مقیم آن کشور که در نتیجه الی اخیر سال 2017 تمدید گردید.

14.           اجازه ورد محصلین مهاجران افغان در رشته های ممنوعه مانند انجنیری، طب و غیره.

15.           اجازه فراگیری تعلیم برای فرزندان آن عده مهاجرین که بدون مدرک می‌باشند در مکاتب ایرانی.

16.           آغاز پروسه تٍثبیت هویت و توزیع تذکره برای مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران.

17.           کاهش در پرداخت هزینه های شهرداری، فیس مکاتب و غیره برای مهاجرین بی‌بضاعت مقیم در جمهوری اسلامی ایران.

18.           همکاری اتشه های امور مهاجرین مقیم ایران در زمینه مساعد ساختن زمینه انتقال اجساد کشته شدگان افغان در حادثات به افغانستان همچنان معرفی عودت کنندگان خود معرف به اردوگاه غرض عودت به وطن.

19.           باز شدن دوباره مرز اسلام قعله برای عودت کنندگان و اخراجی های افغان.

20.           به اساس فیصله شماره (4) مورخ 30/12/1396 کمیته فرعی شورای محترم وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در امـور مهاجرت، که رهبری پروسه ثبت وراجستریشن افغانهای فاقد مدرک، در داخل کشور به دوش وزارت امورمهاجرین سپرده شد، که در رابطه (8) جلسه بین الوزاتی به اشتراک وزارت های محترم ذیدخل ودفترمحترم (IOM) تحت ریاست محترمه داکتر عا لمه معین امورپناهندگان دایر گردید. که درآن چنین فیصله به عمل آمد، تا ورکشاپ یک روزه برای (27) نفرتیم لیدران به خاطرآگاهی دهی وچگونگی، روند پروسه ثبت نام افغانهای فاقد مدرک به تاریخ سوم اسد سال روان درتالارکنفرانس های عمومی وزارت دایر گردید. که به تاریخ 16اگست 2017 در21 سایت رسماً پروسه ثبت و راجستریش مهاجرین فاقد مدرک آغاز گردید، که از شروع پروسه تا تاریخ 2/8/1396  مجموعاً به تعداد (292363) تن که شامل (67455) خانواده (115553) مرد، (101292) زن، (75518) طفل میگیردد ثبت وراجستر گردیده است. 

- تعداد (11) سایت درپشاور.

- تعداد (5) سایت درکویته .

- تعداد (5) سایت دراسلام آباد .                                                                                                                                                                                                                                                              

21.           به اساس معلومات که ذریعه نامه شماره 6 ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروزو نامه شماره 45/30 ارگانهای محل به این اداره مواصلت ورزیده است اتباع بلوچ تبار پاکستانی براثر ظلم واستبداد حکومت پاکستان که از مرز پل ابریشم زرنج  ولسوالی چهار بولک ولایت قندهار وریگستان ولایت هلمند وارد ودرقریه جات ولایت نیمروز مهاجر  ومسکن گزین شده اند که طی جلسات معتددی با وزارت خانه های ذیدخل درمقر وزارت امورمهاجرین دایر گردید، که در نتیجه براساس پیشنهاد مورخ 7/3/1396 ریاست محترم امنیت ملی واحکام مورخ 8/3/1396 مقام محترم ولایت که ازتاریخ 24/4/1396 الی 18/5/1396 این ریاست به همکاری ریاست محترم امنیت ملی  بتعداد  (161) فامیل را شناسایی و تعداد (531) قطعه کارت شناسائی را بعدازمهروامضاء برای شان توزیع گردند.

22.           فراهم نمودن زمینه تعلیم برای اطفال پناهجویان خارجی مقیم افغانستان درمکاتب خصوصی که ازطریق جمعیت هلال احمرافغانی برای هریک طفل مبلغ (3500) افغانی پرداخت میشود.

 

 

22-26 میزان

1-      تدویر جلسه اداری جهت رفع چالش ها، هماهنگی و اجرای بموقع امورات یومیه.

2-      تنظیم ملاقات تعارفی جلالتمأب وزیر امور مهاجرین با سفیر اتحادیه اروپا پیرامون وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی.

3-  تنظیم ملاقات سفیر کشور آلمان با معین صاحب امور پناهندگاندر ارتباط به رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان مقیم آن کشور.

4-      اشتراک رئیس ارتباط خارجه در ملاقات جناب وزیر امور مهاجرین با سفیر اتحادیه اروپا.

5-     اشتراک رئیس ارتباط خارجه در ملاقات معین صاحب امور پناهندگان با سفیر کشور آلمان.

6-     طی مراحل سفر سه تن از کارمندان این وزارت یک نفر از وزارت سرحدات و امور قبایل جهت معرفی به پروسه ثبت و راجستریشن مهاجرین فاقد مدرک درجمهوی اسلامی پاکستان.

7-     تکثیر گزارش سفر جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و هیئت همراهش شان به اداره امور، ریاست اجرائیه، وزارت امور خارجه و ریاست های دفتر و مالی و حسابی.

8-     تکثیر گزارش سفر معین صاحب مالی و اداری از نشست مشورتی پروسه بالی در کشور ترکیه به اداره امور، وزارت امور خارجه و ریاست های دفتر و  مالی و حسابی.

9-      تکثیر گزارش ربع اول و دوم اتشه امور مهاجرین پشاور به شعبات مربوطه.

10-  تکثیرگزارش برج سنبله آمریت نمایندگی های امور مهاجرین مقیم ایران به ادارات مربوطه.

11-  تکثیر آمار و ارقام عودت کنندگان افغان از کشور های ایران و پاکستان و سایر کشورها از بابت هفته شصت یکم سال 2017 م به شعبات مربوطه.

12-  اخذ گزارش بررسی و بازدید از مراکز ثبت و راجستریشن مهاجرین افغان در کشور پاکستان و تکثیر آن بعد از هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه.

 

13-  معرفی تعداد (6) تن عودت کننده از کشور پاکستان و ایران به کمشنری عالی سازمان ملل متحد امور پناهندگان جهت اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

14-   معرفی یک تن مراجعه کننده به وزارت امور خارجه جهت جستجوی فرزندش که در بین مرز کشور مکسیکو و امریکا لادرک گردید است.

 اخذ تعداد (20) قطعه مکاتیب از طریق ایمل از نمایندگی های امور مهاجرین مقیم کشور ایران و پاکستان مواصلت ورزیده بود بعد از هدایات مقام محترم و ارسال آن به شعبات مربوطه.

15-19 میزان

1-      تدویر جلسه نوبتی ریاست زیر نظر رئیس ارتباط خارجه و انتقال هدایات مقامات وزارت به کارمندان همچنان رهنمای و استقامت دهی وظایف و تشویق کارمندان در اجراات بهترکارهای روزانه شان.

2-      تنظیم ملاقات جلالتماب محترم وزیر صاحب امور مهاجرین و معینان محترم مالی و اداری و امورپناهندگان با سفیر کشور دنمارک و رئیس بخش مهاجرین کشور دنمارک.

3-      ترتیب و تنظیم دومین نشست کمیته مهاجرین کمیسیون مشترک همکاری های بین افغانستان و ایران میان هیئات عالی رتبه دولت جمهوری افغانستان و هیئت اعزامی کشور ایران در قصر ستور وزارت امور خارجه.

4-      اشتراک رئیس ارتباط خارجه و آمر ارتباط خارجه دردومین نشست کمیته مهاجرین کمیسیون مشترک همکاری های بین افغانستان و ایران میان هیئات عالی رتبه دولت جمهوری افغانستان و هیئت اعزامی کشور ایران در قصر ستور وزارت امور خارجه.

5-      اشتراک رئیس ارتباط خارجه و آمر ارتباط خارجه در جلسه ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه با سفیر کبیر افغانستان مقیم تهران پیرامون موضاعات قابل بحث.

6-      اشتراک رئیس ارتباط خارجه و آمر ارتباط خارجه در جلسه کمیته مهاجرین در دفتر معین صاحب امور پناهندگان جهت ترتیب اجندای مقدماتی برای مذاکره با هیئت ایرانی در کابل.

7-      طی مراحل سفر رییس حمایت حقوقی به کشور دبی جهت اشتراک در نشست تخنیکی میان افغانستان و استرالیا به منظور تبادل معلومات پیراموان تفاهمنامه و پروژه استرالیا برای مهاجرین افغان.

8-     ارسال گزارش فعالیت های ربع دوم سال (1396) طبق پلان عمل ملی مبارزه علیه قاچاق انسان به ریاست محترم حمایت حقوقی.

9-      اخذ یک کاپی گزارش در رابطه به کار و فعالیت ربع دوم و سوم از نمایندگی امور مهاجرین مقیم زاهدان و ارسال آن به سکرتریت محترم معینیت امور پناهندگان و ریاست های مرکزی.

10- ارسال گزارش ارقام ثبت و راجستریشن مهاجرین افغان مقیم کشور پاکستان از (21) سایت، به سکرتریت محترم معینیت امور پناهندگان و ریاست های مرکزی.

11- ارسال یک قطعه مکتوب در مورد جلسه مشترک پروسه ثبت و راجستریشن فاقدین مدرک با اشتراک اتشه خیبر پختونخوا نماینده وزارت امور داخله، نادرا، نماینده سازمان جهانی مهاجرت، مسئول بخش حفاظتی افغان کمیشنری، روی مسایل و مشکلات مراکز ثبت و راجستر، پیشنهاد و طرح حل مشکلات در مراکز موجوده؛ به سکرتریت محترم معینیت امور پناهندگان و ریاست های مرکزی.

12- ارسال یک قطعه مکتوب در مورد امار بازگشت کنندگان فاقد مدرک مقیم کشور پاکستان و ایران از تاریخ 24 الی 30 سپتامبر 2017 به سکرتریت محترم معینیت امور پناهندگان و ریاست های مرکزی.

13- ارسال گزارش در مورد وضعیت پروسه  ثبت و راجستریشن جهت بررسی از مراکز ACC در شهر پشاور؛ به سکرتریت محترم معینیت امور پناهندگان و ریاست های مرکزی.

14- ارسال گزارش در رابطه به بازدید از مراکز ثبت و راجستر در مناطق پشتون گلی جهت بررسی مشکلات و نظم و دیسپلین به سکرتریت معینیت محترم امور پناهندگان و ریاست های مرکزی.

15- ارسال یک قطعه مکتوب در مورد جلسه همآهنگی و بحث روی مشکلات های ثبت و راجستریشن افغان های فاقد مدرک در مقر کمیشنری شهر کویته به سکرتریت محترم معینیت امور پناهندگان و ریاست های مرکزی.

16- معرفی (6) فامیل پناجوی کشور پاکستان بخاطر مساعدت جهت پیشبرد تعلیم اطفال شان در مکاتب خصوصی به جمعیت احلال احمر افغانی.

17- معرفی به تعداد (7) تن از عودت کنندگان به دفتر محترم کمشنری ملل متحد در امور پناهندگان جهت اصلاح فورم عودت شان.

18- تائیدی ثبت و راجستر دافغانستان دشخود آسودگلوی او خدمتونوموسسه (SWRCA) از وزارت محترم اقتصاد طی مکتوب شماره (559/849) مورخ 16/7/1396.

از 8 - 12 میزان 1396

1-     تدویر جلسه نوبتی ریاست زیر نظر رئیس ارتباط خارجه و انتقال هدایات مقامات وزارت به کارمندان همچنان رهنمای و استقامت دهی وظایف و تشویق کارمندان در اجراات بهترکارهای روزانه شان.

2-      تنظیم ملاقات سفیر کشور دنمارک با معین صاحب امور پناهندگان، معین صاحب مالی و اداری و رئیس حمایت حقوقی ( رسولی).

3-      تنظیم ملاقات جناب محترم معین امور پناهندگان با جناب سفیر کشور دنمارک و سفیر محترم اتحادیه اروپا.

4-      ارسال مکتوب به وزارت محترم امور خارجه جهت اطمینان ار اشتراک محترمان داکتر عالمه معین امور پناهندگان، رئیس حمایت حقوقی، آمر ارتباط خارجه و آمر طرح تسوید تفاهمنامه های این وزارت در دومین نشست کمیته مهاجرین که قرار است در وزارت امور خارجه برگزار گردد.

5-     معرفی به تعداد (7) تن از مراجعین به کمشنری ملل متحد غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت شان؛

6-      تایید ثبت و راجستر موسسه بازسازی اجتماعی و خدماتی شهکار، موسسه خدمات اجتمای زنان افغانستان واسا و موسسه همبستگی و مساعدتی افغانستان که از طریق وزارت محترم اقتصاد مواصلت ورزید است.

7-      ارسال مکتوب به در مورد مشکلات پروسه ثبت و راجستریشن فاقدین مدرک  در مراکز پبی نوشهره  و کوهات انگو مقیم پاکستان به معینیت محترم امور پناهندگان.

8-      طی مراحل سفر رئیس پلان سلطان علی جاوید و هئیت همراش به کشور ترکیه جهت اشتراک در اولین جلسه تیم متخصصین برای پالیسی جامع مهاجرت در افغانستان.

9-      طی مراحل سفر سید احمد شکیب هاشمی به کشورتایلند جهت اشتراک در جلسه آمادگی برای مجمع مهاجرت مصئوت، دوامداد و منظم.

10-  طی مراحل سفر رئیس عموی بیجاشده گان داخلی (اضطراری) به کشور ایتالیا جهت اشتراک در سیزدهمین کورس سالانه در مورد حقوق بیجاشده گان.

11-  طی مراحل سفر رییس حمایت حقوقی به کشور دبی جهت اشتراک در نشیت تخنیکی میان افغانستان و استرالیا به منظور تبادل معلومات پیراموان تفاهمنامه و پروژه استرالیا برای مهاجرین افغان.

12-  اخذ گزارش در مورد سفر محترم زردشت شمس معاون سفیر کبیر، شارزدافیر ج.ا.ا با اعضای کمیته اجرائیه و اتشه مهاجرین به پشاور در رابطه به بهبود کار جلوگیری از بی‌نظمی و فراهم آوری سهولت های لازم از قبیل آب آشامیدنی، تشناب و انتظارگاه برای خانم ها به سکرتریت معینیت امور پناهندگان و ریاست های ذیربط.

13-  شکایت ریاست امور مهاجرین ولایت فراه بعد از نظارت دوامدار از کارکرد های دفتر (CRDSA) طی گزارش پیرامون پروژه آبرسانی در شهرک مهاجرین ساحه دشت کرجی ولایت فراه، طی مکتوب شماره (198/134) موزخ 28/6/1396 به این ریاست مواصلت ورزیده است.

14-  ارسال یک قطعه مکتوب در مورد آمار و ارقام دانش آموزان و اشخاصی که مشغول کار های حرفوی در کشور ایران هستند به سکرتریت معینیت امور پناهندگان و ریاست های ذیربط.

15-  اخذ نامه اتشه کویته در رابطه به غیابت دو تن از سوپروایزران پروسه ثبت و راجستر و ارسال آن به معینیت امور پناهندگان غرض هدایت بعدی.

16-  مواصلت دو قطعه نامه اتشه کویته در رابطه به تدویر جلسات و مشکلات پروسه ثبت و راجستر و ارسال آن به معینیت امور پناهندگان غرض هدایت بعدی.

مواصلت آمار و ارقام بازگشت کنندگان فاقد مدرک از طریق دفتر IOM     17-   و ارسال آن به معینیت امور پناهندگان غرض هدایت بعدی.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. تدویر جلسه نوبتی ریاست زیر نظر رئیس ارتباط خارجه و انتقال هدایات مقامات وزارتبه کارمندان همچنان رهنمای و استقامت دهی وظایف و تشویق کارمندان در اجراات بهترکارهای روزانه شان؛
 1. تدویر جلسه پیرامون طرح توزیع سیم کارت برای عودت کننده گان ، تحت ریاست رئیس صاحب ارتباط خارجه و به اشتراک نمایندگان با صلاحیت وزارت محترم داخله،اداره محترم تنظیم مخابراتی برای افغا نستان ( اترا) شرکت مخابراتی سلام ودفاتر UNHCR وIOM ؛
 2. اشتراک آمر ارتباط خارجه درجلسه توزیع سیم کارت ها برای مهاجرین ؛
 3. دریافت یک قطعه دعودت نامه برای معین صاحب امور پناهندگان از سفارت سویدن پیرامون اشتراک شان در جلسه زنان در سفارت ؛
 4. مواصلت لست نهاد های مهاجرین مقیم ایران وارسال آن به ریاست دفترغرض هدایت بعدی؛
 5. مواصلت نامه آتشه زاهدان پیرامون مشکلات روند پاسپورت وویزه در ایران وارسال آن به ریاست دفتر؛
 6. اخذ گزارش فعالیت های ربع سوم آتشه کویته وارسال ان به مدیریت اجرائیه غرض تکثیر؛
 7. مواصلت نامه آتشه پشاور پیرامون تهدایدات کمپ های مهاجرین وارسال آن به ریاست دفتر غرض هدایت بعدی ؛
 8. ارسال جدول مشخصات آتشه ونمایندگی های مهاجرین مقیم ایران وپا کستان بریاست اطلاعات وارتباط عامه ؛
 9. ارسال مسوده طرالعمل کاهش فقر وعرضه خدمات ومشارکت به امریت ها غرض ابراز نظر؛
 10. ارسال گزارش شهادت ( 5) تن قوم هزاره وزخمی شدن(1) تن درمنطقه قشلاق واقع شهرکویته به سکرتریت معینت امورپناهندگان وریاست های مرکزی وزارت .
 11. ارسال آمار بازگشت کنندگان فاقدین مدرک از کشور پاکستان و ایران که از طریق  سازمان بین المللی مهاجرت مواصلت ورزیده ، به سکرتریت معینیت امور پناهندگان  وریاست های مرکزی وزارت .
 12. ارسال یک قطعه مکتوب در مورد رخصتی که از طرف دولت پاکستان که از تاریخ اول ماه محرم الی دهم محرم  تعطیل از طریق تماس تیلیفونی کمیته اجرائیه ثبت وراجسترافغان های فاقد مدرک مقیم  کشور پاکستان ولزوم دید دولت پاکستان ،به سکرتریت معینیت های محترم وزارت امورمهاجرین وریاست های مرکزی .
 13. ارسال یک قطعه مکتوب  به جواب نامه ریاست محترم حمایت حقوقی درمورد آماروارقام فوت شدگان ازسال 1395 که ذریعه ایمیل ازاتشه امور مهاجرین مقیم ایران دریافت نمودیم ؛
 14. ارسال گزارش هشتمین جلسه مقامات ارشد، پیرامون اعزام یک تیم مختلط از وزارت های ذیدخل جهت بررسی  پروسه ثبت وراجستریشن افغانهای فاقد مدرک کشور پاکستان  به دفاتر مربوطه ؛
 15. معرفی به تعداد (18) طفل پناهجو خارجی  جهت پیشبرد تعلیم شان جهت پرداخت فیس که در مکاتب خصوصی مشغول فرا گرفتن تعلیم و تربیه می باشند به جمعیت هلال احمر افغانی .

فعالیت کاری از تاریخ 19 الی 22سنبله1396

      تدویر جلسه نوبتی ریاست زیر نظر رئیس ارتباط خارجه و انتقال هدایات مقامات وزارت به کارمندان همچنان رهنمای و استقامت دهی وظایف و تشویق کارمندان در اجراات بهترکارهای روزانه شان؛

 1. اشتراک آمر ارتباط خارجه دراولین جلسه کمیته تفاهمنامه های موسسات غیر دولتی در دفتر ریاست حمایت حقوقی ؛
 2. اشتراک سید شکیب سرپرست آمریت تنظیم مهاجرت ها در مقر ریاست تحقیق در رابطه به تبادل نظر در امور ( اجتماعات افغانان مقیم خارج )؛
 3. ارسال گزارش بازدید مسولین آتشه پشاور از مرکز ثبت وراجستر فاقدین مدرک ناحیه نشتر اباد وارسال آن به شعبات  مربوطه ؛
 4. تکثیر آمار وارقام بازگشت فاقدین مدرک از ایران وپا کستان به شعبات مربوطه ؛
 5. ارسال گزا رش امار متوفیات درسال 1395 در جمهوری اسلامی ایران به شعبات مربوطه ؛
 6. ارسال گزا رش بازدید از مرکز ثبت وراجستر ناحیه ناصر باغ وارسال آن به ریاست دفتر ؛
 7. ارسال مکتو ب به اتشه های امور مهاجرین مقیم پا کستان پیرامون تحلیل وضعیت کمپ های تحت تهدیدات امنیتی ؛
 8. معرفی سه تن عودت کننده از کشور ایران وپا کستان به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد جهت اصلاح اسم هایشان ؛
 9. ارسال نامه درمورد تخلیه وانتقال دفتر اتشه زاهدان به قونسلگری به وزارت امور خارجه ؛
 10. معرفی دو تن مراجعه کننده به وزارت امور خارجه جهت مساعد ساختن زمینه رهایی برادرش از زندان کشور هنگری و زمینه برگشت شوهر و پسرش از کشور یونان  ؛
 11. ارسال یک قطعه مکتوب جهت اخذ امار و اقارم کشته شدگان ، زخمیان، اعدام  زندانیان مهاجرین افغان در کشور (ایران و پاکستان)به وزارت امور خارجه .
 12. ارسال یک قطعه مکتوب در مورد LIVEBACKUP  یعنی گزارش زنده مورخ 3 سنبله 1396 اعضای تیم کاری کمیته اجرایی ثبت و راجستر افغانهای فاقد مدرک که در راس ان محترم زردشت شمس قرار داشت. به سکرتریت محترم معینیت امور پناهندگان و به ادارات ذیربط.
 13. ارسال گزارش امار وارقام ثبت و راجستر افغان های فاقد مدرک مقیم پاکستان از 22 اسد الی 6 سنبله 1396 در فارمت PDFکه ذریعه ایمیل از کمیته اجرایی ثبت و راجستر افغان فاقد مدرک مقیم پاکستان اخذ شد .به ریاست های محترم اطلاعات و ارتباط عامه ، پالیسی و پلان ،حمایت حقوقی  تحقیق و سیستم معلومات ، ریاست عمومی عودت و ادغام ، آمریت ارتباط خارجه.

15-ارسال گزارش آمارو ارقام پروسه ثبت و راجستریشن افغانهای فاقد مدرک مقیم پاکستان از تاریخ 3 سنبله الی 9 سنبله سال جاری . به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه.

16- ارسال گزارش در رابطه به بازدید از مراکز ثبت و راجستر مهاجرین فاقد مدرک توسط اتشه مهاجرین ایالت خیبرپختونخوا در ضمن ارایه مشکلات عمده این مرکز عبارت از نبود سایه بان، آب نوشیدنی ، بادپکه ، محل مناسب برای انتظار خانم ها اطفال و غیره. به سکرتریت معینیت محترم امور پناهندگان . به ریاست های اطلاعات و ارتباط عامه، حمایت حقوقی ، تحقیق و سیستم معلومات.

17- ارسال گزارش بازدید از مراکز ثبت و راجستر مهاجرین فاقد مدرک مقیم پشاور به تاریخ 7/6/1396 در حضور داشت حبیب الرحمن شمس ( سکرتر اول اتشه مهاجرین مقیم پشاور ) صورت گرفت. به سکرتریت معینیت محترم امور پناهندگان . به ریاست های اطلاعات و ارتباط عامه، حمایت حقوقی ، تحقیق و سیستم معلومات.

18- ارسال یک قطعه مکتوب در مورد گزارش هفته وار آمار و ارقام ثبت و راجستر فغان های فاقد مدرک در سایت های آسلام آباد ، کویته، خیبرپختونخوا. که ذریعه ایمیل از کمیته اجراییه اخذ شد. به سکرتریت معینیت امور پناهندگان ، ریاست های اطلاعات و ارتباط عامه ، پالیسی و پلان، حمایت حقوقی، تحقیق و سیستم معلومات .

19- معرفی محترم محمد غنی یک تن از مهاجرین افغان فاقد مدرک که از کشور پاکستان عودت نموده غرض اخذ مساعدت به دفتر محترم (IOM)

20- نشست اتشه امور مهاجرین مقیم پشاور با ادرات نادرا وکمیشنری ملل متحد به خاطرفراهم اوری سهولتهای لازم برای مراکز ثبت وراجستر فاقدین مدرک ؛

21-رهنمایی وکمک با 135 نفر مهاجر ازداخل دفتر ومرکزمعلومات در محل عودت به خاطر حل مشکلات شان ؛

22-توزیع به تعداد 53 تصدیق مفقودی کارت ؛

23- صدور به تعداد 2 تصدیق فوتی ؛

24- توزیع 150 کاپی اطلاعیه های گشایش دوباره مرکز عودت وتمدید کارت های مهاجرین الی 31 دسامبر سالجاری به مهاجرین افغان در ساحات مهاجر نشین ؛

25-توضیح 350 فورم ثبت وراجستر به مراکز ثبت وراجستر ؛

26- عودت به تعداد  30 فامیل متشکل از 137 تن از طریق مرز چمن و سپین بولدک به کشور؛

27-صدور 23 قطعه فورم مفقودی کارت مهاجرت غرض طی مراحل به دفتر نادرا ؛

28- صدور 149 کارت مهاجرت بعداز تصحیح وطی مراحل فورمه مفقودی ؛

29- صدور 77 طفل از کارت های والدین شان خارج وبرای شان کرات مستقل داده شد ه است ؛

30-صدور 121 قطعه سند تولدی صادر شده است ؛

اجراآت ریاست ارتباط خارجه از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

       1.      تنظیم ملاقات وزیر صاحب با سفیر کشور ناروی .

       2.       ثبت و راجستر دو موسسه  بنام شلتر ناو انتر نشنل و وار چایلد انگلستان .

       3.      اخذ گزارش فعالیت های موسسه PIN از ولایت جوزجان و محول آن به بورد ارزیابی موسسات غیر دولتی.

       4.      معرفی دوتن مراجعین به وزارت امور خارجه جهت مساعد ساختن زمینه برگشت اعضای فامیل شان از کشور یونان.

       5.      طی مراحل سفر وزیرصاحب به کشور ناروی.

       6.      طی مراحل سفر معین صاحب پناهندگان و هیئت همراه شان به کشور قزاقستان.

       7.       طی مراحل سفر اتشه ها و رئیس صاحب ارتباط خارجه به کشور تاجکستان جهت فراگیری آموزش برنامه موسسه حمیده برمکی.

       8.      معرفی یک تن از کارمند وزارت به وزارت امور خارجه جهت اخذ پاسپورت سیاحت.

       9.        ارسال گزارش سفر وزیرصاحب از پاکستان که در نشست سه جانبه اشتراک ورزیده بود به مراجع مربوطه .

   10.      اخذ گزارش از وزارت محترم  دولت درامور پارلمانی درمورد آزار واذ یت مهاجرین افغان توسط پولیس  پاکستان وتکثیرآن بریاست های حمایت حقوقی ، اطلاعات وارتباط عامه ، تحقیق ومطالعات وریاست پلان وپالیسی .

   11.      معرفی یک تن بنام محمد ایمل بوزارت امور خارجه که برادرش در کشور المان دچارمشکل روانی گردیده ودوباره به کشور عودت نماید .

 

 

ریاست ارتباط خارجه

1.  تدیر جلسه اداری ریاست .

2.  نظارت و رهنمایی کارمندان داخل ریاست و اتش های امر مهاجرین مقیم کشور های ایران و پاکستان .

3.  اشتراک ریس ارتباط خارجه در ورکشاب پنج روزه تحت عنوان " میکانیزم اجرایی معنیت امور پناهنده گان " در مقر معنیت امور پناهنده گان .

4.  اشتراک آمر ارتباط خارجه ، مدیر عمومی سفر ها و احمد یما لعل زاد عضوی مسلکی ارتباط با تمویل کننده گان در جلسه فوق العاده ریاست در مورد پلان یکساله وزارت .

5.  اخذ گزارش از بازدید معاوین اتشه اسلام آباد و سفیر کبیر افغانستان با موسفیدان و نماینده شورای متحد افغان که راجع به مشکلات آنان بحث صورت گرفت .

6.  اخذ گزارش از سفر معاوین اتشه اسلام آباد در مناطق مختلیف پنجاب به خصوص در کمپ میانوالی ، خوشاب ، سرگودها ، گجرات و سرای علمگیر که روی مشکلات مهاجرین بحث های صورت گرفت .

7.  اخذ گزارش از ملاقات مسولین اتشه پشاور با مقامات UNHCR در مورد مشکلات مهاجرین افغان مقیم پاکستا ن  .

8.  اخذ گزارش نماینده گی زاهدان در مورد زخمی شدن تعداد از افغان های فاقد مدرک که به طور غیر قانونی از مرز پاکستان وارد ایران میشدند  .

9.  اخذ راپور حاضری برج جوزا نماینده گی ها و اتش های مقیم شهر های ایران وپاکستان و ارسال آن به مراجع زیربط  .

10.    معرفی حیدر محقق به اتشه مشهد جهت همکاری وپشبرد امورات رسمی آن اتشه به اساس لزوم دید مقام محترم وزارت .

11.   ارسال گزارش سفر هیت وزارت به مراجع مربوطه که در هشتمین نشست گروپ کاری سه تن از کارمندان وزارت ( معین مالی واداری ، ریس پلان و آمر ارتباط خارجه ) در آن اشترک ورزیده بود  .

یک ایمیل از سفارت کشور شاهی ناروی در مورد دعوت وزیر صاحب به کشور ناروی مواصلت ورزیده است  .

فعالیت 

1.      اشتراک رئیس ارتباط خارجه و 4 تن از کارمندان این ریاست در ورکشاب "حقوق مهاجرین "

فشرده گزراش فعالیت نماینده گی های امور مهاجرین مقیم ایران و پا کستان ؛

اتشه اسلام آباد

1-  اشتراک فعال مسولین نمایندگی ها در جلسه اداری ، در مراسم فراغت متعلمین صنف12 مکتب های استقلال و ملالی و ملاقات های که نمایندهای شهر پیشاور با سفیر افغانستان داشته

2- به تعداد 65 مکتوب مفقودی کارت ،اصلاح نام ،فورم نکاح خط ، شمولیت اطفال در کارت های والدین شان ، تصحیح کارت ، تصدیق به مراجع مربوطه ارسال گردید .

اتشه پشاور

 1. توزیع 58 قطعه فورم مفقودی، اصلاح نام، نکاح نامه ، شمول وخروج اطفال از کارت والدین شان و تصدیق فورم فوتی
 2. رهنمایی وترجمانی 239 نفر در مرکز VRC و رهنمایی وترجمانی 309 نفر در مرکز PCM
 3. بازدید ازمهاجرین کارگر اطراف شهرپشاور و انعکاس مشکلات پاسپورت و ویزه آنان به قنسولگری.
 4. انتخاب ریس شورای شش کمپ ازمهاجرین افغان درپشاور.
 5. رهنمایی (1377) نفردرمراکز ثبت وراجستروعودت دوطلبانه و توزیع (113) قطعه فورم مفقودی کارت، تصحیح کارت ، نکاح خط ،تصدیق فوتی،شمولیت اطفال درکارت والدین شان و اخراج اطفال ازکارت والدین شان که سن قانونی را تکمیل نموده باشد .

اتشه کویته

1.      توزیع 300 جلد اوراق معلوماتی در مناطق مهاجر نشین اتشه کویته

2.      معرفی 31 فامیل به کمیت ( 10 ) نفر از طریق مرکز عودت داوطلبانه جهت عودت به کشور

3.      توزیع 257 قطعه فورم مفقودی ، اصلاح نام ، نکاح نامه ، شمول وخروج اطفال از کارت های والدین شان وتصدیق فورم فوتی

اتشه تهران

گزارش ارائه نکرده است.

اتشه زاهدان

 1. معرفی 2 نفر مهاجر افغان به پزشک قانونی ولسوالی ایران شهر جهت تحویل گرفتن جنازه پسران شان به نام های عبدالله عرب وسهراب بامری
 2. معرفی 43 خانواده و319 تن مجرد  به اردوگاه الغدیر جهت برگشت به کشور

اتشه مشهد

گزارش ارایه نکرده است

 

گزارش ریاست ارتباط خارجه از تاریخ 1 الی 7 ثور 1395

-        اشتراک در جلسه طرح تفاهمنامه باکشور جرمنی درمقر وزارت.

-        اشتراک درجلسه نهائی سازی طرح تفاهمنامه با کشور آلمان در دفتر وزیر .

-        سفر به کشور پاکستان به منظور راجستریشن فاقدین مدرک.

-        اخذ گزارش ها از نمایندگی های مهاجرین مقیم پاکستان وایران در موارد مختلف.

-        ارسال مکاتیب به وزارت های معارف وصحت عامه جهت رفع مشکلات تعلیمی وصحی مهاجرین مقیم کویته.

گزارش ریاست ارتباط خارجه هفته اخیر برج حمل

 • شرکت درملاقات های مقام رهبری وزارت با هیئت عالیرتبه اتحادیه اروپا و معاون دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان.
 • تنظیم ملاقات های وزیر امور مهاجرین ومعین امور پناهندگان با سفیر ترکیه ،هیئت اتحاد اروپا ورئیس دفتر IOM.
 • اخذ گزارش فعالیت های موسسه CRDSA از ولایات فراه وغور.
 • اخذ گزارش هلاکت 5 تن از اتباع افغانستان در اثر حادثه ترافیکی در ایران .

گزارش ریاست ریاست ارتباط خارجه از تاریخ 21 دلو سال 1394

ریاست ارتباط خارجه در کنار فعالیت های روزانه خود از اتشه های زاهدان و پشاور نیز خبر داده است که طی هفته ای سوم ماه دلو به تعداد 23 خانواده و 121 فرد مجرد به شکل خود معرف از طریق نمایندگی وزارت مهاجرین در زاهدان ایران به کشور برگشت نموده است.

همچنان اتشه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در شهر پشاور پاکستان معلومات اولیه را در مورد قضیه اهانت به یک خانم مهاجر در کوهات توسط یک افسر پولیس ارائه داده و هیئتی را نیز در این زمینه موظف نموده است تا قضیه را پی گیری نموده و گزارشات بعدی را به مراجع تقدیم نماید.

فعالیت ریاست ارتباط خارجه در تاریخ 1394 – 11 – 10

ریاست ارتباط خارجه طی گزارشات کاری اش مبنی بر گزارشات نمایندگی های وزارت امور مهاجرین خبر داده است که نمایندگی وزارت امور مهاجرین در ولایت زاهدان ایران در کنار سایر فعالیت هایش هفته ای گذشته به تعداد 35 خانواده و 175 نفر مجرد به شکل خود معرف از طریق این نمایندگی به کشور عودت نموده اند.

همچنان نمایندگی وزارت امور مهاجرین در شهر کویته پاکستان از رهایی تعداد 23 تن مهاجر افغان که هفته گذشته توسط پولیس این شهر به انواع مختلف دستگیر شده بود، خبر داده است.

این نمایندگی ها درکنار موارد یاد شده از سایر فعالیت یومیه و ارائه خدمات و کمک هایش به مهاجرین نیز خبر داده اند.

  ریاست ارتباط خارجه

ریاست ارتباط خارجه علاوه از فعالیت روزمره ، ازعودت یکتعداد مهاجرین ازایران نیز خبر داده است.

این منبع به نقل ازاتشته استان زاهدان ایران، می افزاید که 27 فامیل و 151 نفر مجرد به شکل خود معرف از طریق این دفتر به کشور بازگشت نموده اند.

همچنان اتشه های ، اسلام آباد و کویته فعالیت های شان را طی این ماه، تمدید کارتهای مهاجرین برای شش ماه ورهایی یک تعداد مهاجرین رااز توقیف پولیس وانمود کرده اند .

فعالیت ریاست ارتباط خارجه

برای عبدالقادر بلوچ به خاطر احساس نیک و همدردی که نسبت به مهاجرین افغان دارند و در قسمت تمدید کارت های افغانها تلاش نموده است ازطرف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان توسط  ریاست اربتاط خارجه یک عنوانی تقدیر نامه به وزارت امور خارجه ارسال گردید تا آنها به وی تقدیم نمایند.

گزارش کارت های مفقودی، تصحیح کارتها، اسناد تولدی، اطفالی که در کارت مهاجرت والدین شان افزوده شده اندو فورم های نکاح نامه که  از اتشه امور مهاجرین مقیم کویته صورت گرفته است به و ریاست های پلان و پالیسی، حمایت حقوقی و اطلاعات و ارتباط عامه ارسال گردید.

معاون اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام آباد از مزکز آموزشی موسسه ARC که در این کورس اضافه از 100 نفر در رشته های صحی، کمپیوتر و انلگیسی آموزش داده می شوند به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه خبر داده شد.

اتشه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان خبر داده است  که به تعداد 1324  فامیل از طریق مرکز  VRC واقع بلیلی شهر کویته طی مراحل و به شکل داوطلبانه عودت نموده اند.

ملاقات معاون اتشه امور مهاجرین و عودت کنندگان مقیم اسلام آباد با محترم عمران ذیب کمیشنر عالی پاکستان در امور مهاجرین افغان که روی مشکلات مهاجرین افغان از جمله تمدید کارتها، جلوگیری از آزار و اذیت مهاجرین افغان در مناطق کشمیر، رسیدگی به مشکل مهاجرین افغان در سبزی مندوی اسلام آباد گفتگو صورت گرفت.

از اتشه زاهدان ایران خبر رسیده است که طی هفته گذشته از این ولایت ایران 36 خانواده و 186 تن به شکل خود معرف به کشور عودت نموده اند.

 

گزارش فعالیت ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۱۴ الی ۱۸ قوس

 • اخذ وارسال ۱۱ گزارش واجراآت لازم در قبال آن .
 • اخذ وارسال بیش از ۱۰ قطعه مکتوب به مراجع داخلی وخارجی .

گزارش کاری  ریاست ارتباط خارجه

 • ارسال هدایات مقام وزارت به اتشه اسلام آباد در ارتباط به مهاجرین افغان درکمپ ها وسایر محلات بودوباش شان.
 • تهیه  کاپی متن دری وانگلیسی موافقتنامه سه جانبه با کشور فرانسه وطرح بازنگری با تعدیلات آن غرض ملاقات با سفیر آن کشور در مقر وزارت .
 • ارسال گزارش ملاقات معاون اتشه اسلام آباد با نمایندگان مهاجرین مقیم پشاور به مراجع زیربط.
 • ارسال هدایت مقام وزارت به اتشه امور مهاجرین اسلام آباد در مورد اظهارات غضفر علی.
 • ارسال ۳۰ قطعه مکتوب به مراجع مختلف در ارتباط به ا مهاجرین.
 • مواصلت بیش از ۱۰ نامه از مراجع مختلف واجراآت در قبال آن .
 • اخذ ۳۰ گزارش وراپور از مراجع داخلی ونماینده گی  های مهاجرین در خارج از کشور.
 • معرفی ۵ کارمند به وزارت خارجه جهت اشتراک در ورکشاپ آموزشی.
 • تنظیم ملاقات های وزیر امور مهاجرین با یک تعداد از مسولین نهاد های همکار ودیپلومات های خارجی.

اجراآت ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۲۴ الی ۳۰ عقرب

 • تهیه اسناد موافقتنامه های سه جانبه با کشور های میزبان .
 • ارسال گزارشات نماینده گی های امور مهاجرین به مراجع زیربط.
 • ارسال کاپی صدور کارت های مخصوص رهداری برای باشندگان ننگرهار به مراجع مربوط.
 • ارسال اطلاعیه جمهوری اسلامی ایران در مورد بیمه سلامت به مراجع زیربط.
 • اخذ ۱۱ گزارش در مورد مختلف.
 • تنظیم ملاقات های  وزیر امورمهاجرین.
 • اخذ آمار عودت کننده ها.
 • اخذ وارسال ۲۴ قطعه مکتوب واجراآت در قبال یک تعداد اسناد دیگر.

فعالیت کاری ریاست ارتباط خارجه از تاریخ 7 الی 13 عقرب

 • اخذ 9 گزارش از مراجع داخلی و خارجی به ارتباط مهاجرین و عودت کنده گان .
 • اخذ و ارسال 28 قطعه مکتوب به مراجع مختلف .
 • تنظیم ملاقات معاون نماینده سرمنشی سازمان ملل متحدبا وزیر امور مهاجرین .
 • تنظیم ملاقاتهای  وزیر مهاجرین باسفرا دنمارک ، آسترالیا .

فعالیت کاری ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۲۵ الی ۲۹ میزان ۱۳۹۴

 • اخذ ۱۰ گزارش از نماینده گی های خارجی وزارت وسایر مراجع زیربط در ارتباط به مهاجرین ،بی جا شده ها وعودت کننده گان.
 • اخذ وارسال ۴۸ قطعه مکتوب.
 • طی مراحل اسناد سفر معین مالی و اداری به ایران وسفر رئیس دفتر به اتریش.
 • تنظیم ملاقات های وزیر امورمهاجرین وعودت کننده گان با سفرای سویدن وآلمان .
 • اجراآت مقتضی در قبال یک سلسله مسایل دیگر اداری.

فشرده فعالیت های کاری ریاست ارتباط خارجه از تاریخ 14 الی 21 میزان

 • اخذ 13گزارش از مراجع زیربط داخلی و خارج از کشور در موارد مختلف .
 • اخذ ارسال 20 قطعه مکتوب .
 • اجراآت مقتضی در قبال یکتعداد اسناد دیگر .

فشرده فعالیت ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ میزان ۱۳۹۴

 • اخذ ۱۲ گزارش در موارد مختلف از نماینده گی های وزارت مقیم در خارج کشور.
 • تنظیم سفرهای وزیر امور مهاجرین به عربستان ،سویس وترکیه .
 • تنظیم جلسه وزیر امور مهاجرین با مارک بودن معاون نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد ونماینده گان وزارت های اقتصاد، خارجه ومالیه.
 • ارسال کاپی تفاهنمامه امضا شده میان این وزارت وموسسه مبارزه علیه گرسنگی وواحد های اولی ودومی وزارتبه مراجع زیربط
 • ارسال ۲۰ قطعه مکتوب به مراجع مرتبط.
 • مواصلت ۱۰ قطعه مکتوب در موارد مختلف.
 • اجرای سایر امور یومیه.

فشرده فعالیت کاری ریاست ارتباط خارجه در جریان ماه سنبله 1394

 • ارسال 115 قطعه مکتوب به مراجع داخلی وخارجی در ارتباط به مهاجرین وعودت کننده گان.
 • تنظیم ملاقات های وزیر امور مهاجرین بانماینده مهاجرین مقیم امارات محتده عربی،سفیر ترکیه ،رئیس رفتر UNODC ، و رئیس کمک های بشری اتحادیه اروپا .
 • طی مراحل اسناد سفر وزیر امورمهاجرین به کشور سویس .
 • صدور 35 قطعه مکتوب به مراجع زیربط در رابطه به سفر های مربوط به وزارت.
 • اخذ 21 گزارش از نماینده های خارج از کشور وبرخی مراجع داخلی.
 • اخذ گزارش عودت 40 فامیل از طریق کویته.
 • ارسال گزارش سفر وزیر امور مهاجرین به مراجع زیربط.
 • ثبت وراجستر موسسات ونهاد های بهبود مشارکت زنان، نهاد اجتماعی خدمتگاران ،بازسازی وتحفظ انرژی برای افغانستان وتمدید جواز فعالیت انجمن مهاجرین دنمارک(DRC) .
 • ارسال جدول توحیدی بی جاشده گان داخلی وجدول مقایسوی در سطح کشور به کمیسیون حقوق بشر.
 • ارسال نتایج نشست سه جانبه ودوجانبه میان ایران ،پاکستان و UNHCR درکابل ،به مراجع زیربط داخلی وخارجی.
 • ارسال 12 گزارش در مورد موضوعات مختلف مرتبط به مهاجرین وعودت کننده گان به مراجع زیربط در داخل وخارج از کشور .
 • اجراآت مقتضی در ارتباط به ده ها موضوع دیگر.

گزارش کاری ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۱۷الی ۲۴ سنبله

 • ارسال نتایج جلسات سه جانبه با ایران وپاکستان به ریاست های زیربط وزارت خارجه .
 • ارسال گزارش اتشه  امورمهاجرین مقیم کویته به ریاست های زیربط.
 • اخذ وارسال 9 قطعه نامه راپور وگزارش.
 • ارسال 17 قطعه مکتوب در رابطه به مهاجرین وفامیل های آنها به مراجع زیربط در داخل وخارج کشور.

گزارش فعالیت های کاری ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۷ الی ۱۰ سنبله  ۱۳۹۴

 • اخذ و ارسال بیش از 30 قطعه مکتوب و گزارش در ارتباط به وضعیت مهاجرین در اتریش ، سفرسفیر سویدن و مسؤل IOM به جنوب غرب افغانستان ، اجندا جدید اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت ، مهاجرین افغان تحت نظارت ترکیه ، اعطای 20 بورسیه اسکارلرشیب به مهاجرین افغان مقیم پاکستان ، نتایج نزدهمین  نشست سه جانبه میان افغانستان ، ایران و UNHCR.
 • توقیف 60 مهاجر در پشاور تخریب کمپ مهاجرین در منطقه بنو پاکستان .
 • اخذ حدود 10 گزارش در مورد عودت 62 فامیل از بلوچستان پاکستان ، توقیف 100 نفر مهاجر از اسلام آباد ، وسایر مسایل و موضوعات مرتبط به مهاجرین و عودت کننده گان در کشور های دور و نزدیک و در داخل افغانستان .
 • ثبت و راجستر 3 موسسه و نهاد اجتماعی ، ارسال جدول انجو های که در وزارت ثبت و راجستر اند و همچنان ارسال یک تعداد نامه ها به نماینده گی های امور مهاجرین در خارج از کشور .

فشرده فعالیت های کاری ریاست ارتباط خارجه در جریان ماه اسد ۱۳۹۴

 • تنظیم ملاقات های وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان با وزیر سفران پاکستان ، رییس دفتر UNODC ، سفیر عراق ، رییس دفتر UNICEC ، سفیر ایران و تنظیم ملاقات هئیت پاکستانی با وزرای امور داخله و خارجه ، رییس اجراییه و رییس جمهور کشور .
 • طی مراحل اسناد سفر هئیت ایرانی و هئیت پاکستانی به کابل و تنظیم سفر وزیر امور مهاجرین به پاکستان.
 • اخذ 25 گزارش از نماینده گی های مقیم در ایران و پاکستان و از برخی نهاد های همکار بین المللی و کشور ها در موارد مختلف مرتبط به مهاجرین عودت کننده گان و بی جاشده گان .
 • پیگیری ویزه برای 19 تن کارمند به کشور پاکستان جهت تثبیت هویت افغان های فاقد مدرک .
 • ارسال گزارشات سفر های وزیر امور مهاجرین به تاجکستان و رییس حالات اضطرار به ترکمنستان ، به ادارات ذیربط
 • پذیرای از هئیت های ایرانی و پاکستانی .
 • اشتراک یکتعداد از کارمندان این ریاست در جلسات تثبیت هویت ، ترتیب آجندا نشست های دو جانبه و سه جانبه .
 • اخذ گزارشات بازگشت کننده گان داوطلب و اخراجی های فاقد مدرک از پاکستان در جریان ماه های جولای و آگست 2015 .
 • ارسال دعوت نامه ها به وزیر سفران جمهوری اسلامی پاکستان، کمشنری سازمان ملل متحددر امور پناهنده گان مقیم پاکستان  جهت اشتراک در جلسه سه جانبه منعقده کابل .
 • ارسال دعوت نامه به وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران و کمیشنری سازمان ملل متحد مقیم جمهوری اسلامی ایران جهت اشتراک در نزدهمین  نشست کمیسیون سه جانبه .
 • ارسال 94 قطعه مکتوب به مراجع داخلی و خارجی در ارتباط به امور مرتبط به مهاجرین ، عودت کننده گان ، تفاهمنامه ها ، دعوت نامه ها و مسایل اداری .

فعالیتهای ریاست  ارتباط خارجه از تاریخ اول الی ۲۴ اسد ۱۳۹۴

 •  ۳۰ قطعه مکتوب در رابطه به مهاجرین عودت کننده گان ، بی جا شده گان ومسایل اداری از مراجع مختلف اخذ وبمراجع زیربط ارسال شده است.
 • اخذ ۱۰ گزارش از داخل وخارج وزارت وتکثیر برخی آن بمراجع زیربط.
 • تنظیم ملاقاتهای وزیر امور مهاجرین باسفرای ایران وعراق ورئیس دفتر UNICEF

فشرده گزارش فعالیت های ریاست ارتباط خارجه در جریان ماه سرطان ۱۳۹۴

 • معرفی 6 نفر پناهجو شهر کویته مقیم کابل به جمعیت هلال احمر افغانی.
 • ارسال بیش از 60 قطعه مکتوب وگزارش به مراجع وسایر مسایل زیربط.
 • اخذ بیش از 40 گزارش ومکتوب از مراجع مربوط به وزارت وسایر ادارات درپیوند به مهاجرین ،بی جاشده ،دیپورتی ها ،اجراآت نماینده گی ها وسایر موضوعات.
 • ترتیب بیش از 10 پیشنهاد به ارتباط مسایل وموضوعات مختلف به مقام وزارت.
 • ثبت 5 موسسه دربخش ثبت وراجستر انجوها.
 • تنظیم ملاقات های وزیر امورمهاجرین با دیپلوماتهای خارجی ومسولین برخی از نهاد های بین المللی.
 • 27 جلد پاسپورت برای مامورین وزارت از وزارت امور خارجه اخذ و 6 جلد دیگر اعاده شده است.

گزارش اجراآت ریاست ارتباط خارجه در ماه جوزا 1394

 1. معرفی نماینده مهاجرین افغان مقیم گجرات پاکستان به دفتر (IOM) جهت دریافت فورمه عودت برای افراد فاقد مدرک نظ ر به احکام مقام وزارت.
 2. ارسال (5) قطعه مکتوب بخاطر مشکلات مهاجرین افغان مقیم سراوان کشور ایران.
 3. ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امور خارجه در رابطه به تعین دقیق تاریخ نشست دوجانبه پیرامون تعدیلات در یاد داشت تفاهم نامه میان آسترالیا وافغانستان که قرار است بعد از ماه مبار ک رمضان در شهر دوبی،امارات متحده عربی برگذار گردد.
 4. ارسال (4) قطعه مکتوب بخاطر تکثیر گزارش ملاقات وحیدالله مومند جنرال قونسل افغانستان مقیم کویته با رئیس دفتر(UNHCR) بلوچستان.
 5. تهیه وارسال گزارش اضافه کاری سه تن (3) از کارمندان ،از بابت برج ثور سال جاری.
 6. معرفی یک فامیل(4) نفری از پناهجویان شهر کویته مقیم کابل به جمعیت هلال احمر افغانی جهت حل مشکلات شان.
 7. ارسال یک قطعه مکتوب به جواب نامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور اجتماعی وبررسی شکایات در مورد اسناد سفر حج عمره میر حمزه پناهجوی کشور تاجکستان مقیم افغانستان.
 8. ارسال(5) قطعه مکتوب در رابطه به موضوع اخراج اجباری افغانهای فاقد مدرک ودارای مدرک از پاکستان به کشوربه وزارت امور خارجه .
 9. ارسال (4) قطعه  مکتوب در رابطه به عریضه یک خانم افغان درسویدن که دوتن(2) از فامیل شان درحادثه تصادف قطار درکشور مقدونیه از دست داده وخواهان معلومات در مورد اجساد وجای دفن شان شده بود.
 10. ارسال یک قطعه مکتوب جوابیه به وزارت امور خارجه در مورد 28 تن افغان زیر سن که در مرز ترکیه دستگیر شده ونمی خواهند به کشور بطور داوطلبانه عودت نمایند.
 11. ارسال (4) قطعه مکتوب در رابطه به گزارش وزارت امور خارجه باسفارت آسترالیا دررابطه به تعدیلات دریاداشت تفاهمنامه میان دو کشور و مشکلات مهاجرین در آسترالیا در دوبی برگزار گردد؟

 

گزارش فعالیت های آمریت ارتباط خارجه وتمویل گنندگان از بابت برج جوزا سال 1394

شماره

موضوع

توضیح فعالیت ها انجام شده

ملاحظات

1

بخش تنظیم ملاقات های مقامات رهبری وزارت با سفرا وموسسات خارجی

 1.  تنظیم ملاقات وزیر صاحب با رئیس موسسه بنیاد آسیا ،با رئیس دفتر IOM وبا مارک بودن معاون نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد.

 

2

طی مراحل 5 سفر وزیر وبرخی از روسا به خارج از کشور.

در برج ثور سال جاری مجموعاً به تعداد(5) سفر به کشور های ذیل طی مراحل و تنظیم شده است:-

 1. طی مراحل سفر رئیس حمایت حقوقی وپلان به کشور امارات متحده عربی.
 2. طی مراحل سفر وزیر صاحب به کشور هالند.
 3. طی مراحل سفر وزیر صاحب به جمهوری اسلامی ایران جهت اشتراک در نشست چهار جانبه.
 4. طی مراحل سفر رئیس صاحب دفتر وعودت وادغم مجدد به جمهوری اسلامی پاکستان.
 5. سفر حفیظ الله حیدری به جمهوری اسلامی پاکستان جهت اشتراک در ششمین نشست گروپ کاری مسیر راه ابریشم

 

3

اخذ 16 گزارش از نماینده گی های امور مهاجرین ، اتشه ها وبرخی مراجع زیربط دیگر.

بخش اخذ گزارش از نماینده گیهای امور مهاجرین مقیم ایران و پاکستان .

 1. اخذ گزارش تخریب کمپ اضاخیل وتسلمی آن به آمریت عقد پروتوکول ها جهت اجراآت بعدی.
 2. اخذ گزارش د رمورد ثبت نام مهاجرین فاقد مدرک مقیم پاکستان وتکثیر آن به مراجع مربوط.
 3. اخذ گزارش عودت گروهی مهاجرین افغانستان و ارسال آن به ریاست های مربوط.
 4. اخد گزارش جرگه مهاجرین مقیم اسلام آباد و بعد تسلیم آن به آمریت عقد پروتوکول ها جهت اجراآت بعدی.
 5. اخذ راپور حاضری اتشه های امور مهاجرین مقیم پاکستان از بابت برج جوزا و ارسال آن به شعبه مربوط.
 6. اخذ گزارش  ملاقات اتشه کویته با نمایند گان UNHCR
 7. اخذ نامه اتشه های امور مهاجرین مقیم پاکستان در مورد اجرای کرایه دفتر پشاور و منازل کارمندان اتشه از بابت برج جوزا وارسال آن به شعبه مربوطه.
 8. اخذ قرار داد خط منازل نور احمد حقجو وحبیب الرحمن شمس وارسال آن به شعبه مربوطه.
 9. اخذ گزارش برج ثور اتشه مشهد.
 10. اخذ گزارش سفر کارمندان اتشه های ایران همار با نمایند گان UNHCR به ولایت یزد ایران وارسال آن به مراجع ذیربط.
 11. اخذ راپور حاضری وکرایه منازل اتشه های امور مهاجرین مقیم ایران وارسال آن به مراجع ذیربط.

 

4

بخش اخذ پاسپورت وویزه وتکثیر گزارش سفر ها به مراجع ذیربط

 1. مجموعاً (2) جلد پاسپورت برای کارمندان وزارت از طریق وزارت امورخارجه اخذ گردیده است.
 2. مجموعاً (1) گزارش سفر به مراجع ذیربط جهت اجراآت بعدی تکثیر گردید.

 

5

بخش تقرر وتبدیل کارمندان نمایند گی ها

 1. منظوری تقرر یک نقر شب باش در اتشه زاهدان.

 

6

اشتراک کارمندان آمریت ارتباط خارجه در جلسات داخل کشور وخارج

 1. اشتراک کارمندان آمریت د ر8 جلسه اداری ریاست.
 2. اشتراک آمر ارتباط خارجه در ششمین نشست گروپ کاری مسیر راه ابریشم در شهر اسلام آباد پاکستان.
 3. اشتراک آمر ارتباط خارجه د رجلسه تیم موظف تنظیم محفل روز پناهنده.

 

7

بخش ثبت وراجستر انجوها ، شورا وانجمن در وزارت  امور مهاجرین وعودت کننده گان

دربرج جوزا کدام موسسه ثبت وراجستر نگردیده است.

 

 

8

بخش معرفی عودت کنند گان به کمیشنری جهت اخذ مثنی فورم عودت واصلاح اسم

 1. مجموعاً (9) نفر عودت کنند گان جهت اخذ مثنی فورم عودت واصلاح اسم به دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد معرفی گردیده است.

 

10

بخش تکثیر گزارش عودت کننده گان و اخراجی ها که از طریق UNHCR و IOM مواصلت میورزد.

1-اخذ گزارش عودت کننده گان داوطلب از بابت برج اپریل سال 2015 و سال آن به شعبات ذیربط .

 

11

منظوری رخصتی کارمندان نماینده گی ها

 1. منظوری رخصتی سید فرید احمد کاظمی به مصرف شخصی به کابل .
 2. منظوری رخصتی جمال انصاری به مصرف شخصی به کابل

 

 

12

بخش معرفی رد مرزی ها به وزارت امور خارجه جهت اخذ ویزه دوباره .

معرفی 4 نفر رد مرز شده از برخی کشورها به وزارت خارجه

1-معرفی قربان فرزند دولت رد مرزی ایران به وزارت امور خارجه جهت اخذ ویزه ایران و انتقال دختر شان به افغانستان .

2-معرفی رد مرزی جمشید مهاجر افغان به وزارت خارجه جهت رفع مشکل شان به کشور بلغاریا.

3-معرفی عوض ناصری به وزارت امور خارجه جهت رفع مشکل شان در ایران .

4-معرفی یک تن افغان به وزارت خارجه جهت انتقال جسد پسر کاکایش که در ایران به اثر حادثه و فات نموده بود .

 

13

بخش گرفتاری های مهاجرین در کشور های میزبان

دربرج جوزا کدام راپور در مورد گرفتاری مواصلت نورزیده است.

 

 

 

 

واخذ وارسال حدود 180 قطعه مکتوب در موارد مختلف به داخل وخارج کشور از وزارت

گزارش کاروفعالیت آمریت عقد پروتوکول ها طی   برج جوزا سال۱۳۹۴

ارسال یک قطعه مکتوب به ریاست حمایت حقوقی به ارتباط تفاهمنامه انگلستان که الـــــــی اخیرتذ ئید ویا تعدیل درمواد ، موافقتنامه متذکره مـــــرعی الاجرا میباشد،غرض اگاهی واجراات بعدی شان وارسال چهارقطعه مکاتیب بریاست هــــــــای دفــــتر، حمایت حقوقی، پالیسی وپلان واطلاعات وارتباط عامه به ارتباط تصحیح مهاجرکارت ، مهاجرین افغان مقیم شهرکویته پاکستان غرض اگاهی واجرات بعدی.    

-تهیه یک قطعه پیشنهاد به ارتباط  تعین و توظیف کمیته تخنیکی درمورد ابرازنظرپیرامون تفاهمنامه موسسه پا ملرنه که میخواهد جهت خدمت به بیجاشده گان وزیرستان شمالی که در ولسوالی گربز ومتون ولایت خوست میبا شند  با وزارت امورمهاجرین  عقد نماید غرض هدایت بمقام محترم وزارت.   

   وارسال سه قطعه مکتوب و کاپی پیشنهاد به  اعضا ی تعین وتوظیف کمیته تخنیکی درمورد ابرازنظرپیرامون تفاهمنامه پاملرنه بریاست های رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی، حمایت حقوقی وعودت وادغام مجدد.

- ارسال پنج قطعه مکاتیب به ریاست های هماهنگی امورولایات، عودت وادغام مجدد، ریاست حمایت حقوقی وریاست اطلاعات وارتباط عامه درمورد تخریب کمپ اضاخیل مقیم شهرپشاوربمنظورعودت دسته جمعی مهاجرین افغان ازکمپ متذکره جهت آماده گی های لازم را جهت جابجا نمودن عودت کنند گان اتخاذ نمایند.

-ارسال دوقطعه مکتوب تعقیبی به وزارت محترم امورخارجه ودفترکمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهـــــنده گان به ارتبــــاط چهــــــــارورق مشکلات مهاجرین افغــــــان مقیم کشورسوریه.

 • ارزیابی تفاهمنامه موسسه پاملرنه باهمکاری ،نماینده گان ریاست عــــــــودت وادغام مجدد، حمایت حقوقی تحت ریاست رئیس رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی.
 • ارسال نظر وزارت امورمهاجرین ذریــــــعه نامــه نمبر (187) مورخ13/3/1394 به پاسخ نامـــــــه شماره(837) مورخ5/3/1394 ریاست حقوق ومعاهدات وزارت محترم امورخارجه درمورد موافقتنامه سه  جانبه با کشوریونــــــان که  وزارت امورمهاجرین با درنظرداشت قوانین نافذه هردو کشور وکنوانسیون 1951وپروتوکول 1967اعلا میه حقوق بشر 1941میثاق بیــــــــن لمللی1966حقوق مـــــدنی سیاسی  جهت حل مشکلات مهاجرین  میخواهد که  موافقتنامه سه جانبه را با کشوریونا ن امضا نماید  .
 • ارسال نامه بـــــــه  ریاست هــــای مرکزی  و ریاست محتــــــرم هماهنگی امورولایات تااز طریق خویش بریا ست های امورمهاجرین ولایات( ننگرهار ، لغمــــــان ، کنـــــــر ها ، لوگر ، پکتیا وخوست اطلاع دهند تا درصورت عودت دسته جمعی مهاجرین افغان ازکمپ اضاخیل مقیم پشاور به وطن بمنظور  جا بجا  نمودن شان  تدابیر و اماده گی های لازم را اتخا ذ  نمایند.
 • ارسال نامه بدفترمحترم UNHCR بمنظورآماده گی هــــــای لازم به ارتباط عــــودت مهاجرین ازکمپ اضاخیل مقیم پشاور به  منطقه دوبندی ولایت لوگر.
 • مطالبه اسناد و قیمت یک پایه جنراتور مساعدت اهـــــدا شـــده موسسه محترم IOM  وبعد از مواصلت معلومات درمورد قیمت یک پایه جنراتوربرقی ازدفترIOM  وارسال اسناد اهدا یک پایه جنراتوروقیمت آن بریاست محترم اداری غرض اجراات بعدی شان.

ارسال سه قطعه مکاتیب بریاست هـــــــــــای  عــــــــــودت وادغام مجدد، حمایت حقوقی واطلاعات وارتباط عامه به ارتباط ا حتمال  عـــــــــودت گروپـــــی مهاجرین افغان ازپاکستان که ریاست محتـــــــرم عودت وادغام مجدداز ظرفیت شهرکهای خویش معلومات دهند که تاچه اندازه  در شهرکهاهــــــــای خویش امکانات جذب عودت کنند گان را دارا میباشد. 

 • ارسال یک قطعه مکتوب بریاست هماهنگی امورولایات درمورد عودت 400 فامیل ازکمپ اضاخیل به لوگردرمنطقه  دوبندی  تا به همکاری مسولین مربوطه  تدابیرلازم را  بمنظور جا بجا نمودن  مهاجرین درآن ولایت اتخاذ نمایند .
 • ارسال  مکتوب به ارتبا ط  عقد تفاهم نامه ها وموافقتنامه ها که باید شخص اول اداره بعد از موافقه وزارت امور خارجه عقد گردد به پاسخ نامه  ریاست محترم دفتر که  تمام  موافقتنامه عقد شده این ریاست ازطریق ریاست حقوق ومعاهدات وزارت محترم امورخارجه طی مراحل گردیده بعد از اخذ صلاحیت نامه  امضا گردیده است.  
 • اسال نامه بریاست محترم حقوق معاهدات وزارت امورخارجه جهت ابراز نظر درمورد تفاهم نامه موسسه پاملرنه ودرضمن نظرخاص خویش را پیرامون بند (12) مصوبه نمبر(8)مورخ 12 /12/19شورای محترم وزیران درمورد صلاحیت عقد تفام نامه ها موافقتنامه درروشنی مصوبه متذ کره ابراز داشته واز نتیجه آن این وزارت را درجریان قرا داده تا درآینده مطابق آن عمل نمائیم
 • ارسال نامه به مقام وزارت امورخارجه غرض معرفی نماینده با صلایت خویش   بمنظور بحث پیرامون تعدیلات درموافقتنامه سه جانبه با کشوراستر الیا که دروزارت امورخارجه ویا این وزارت تدویرگردد.

گزارش ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۹ الی ۱۳ جوزا

 • ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امورخارجه د ررابطه به تعین دقیق تاریخ نشست دو جانبه پیرامون تعدیلات در یاد داشت تفاهم نامه میان آسترالیا و افغانستان.
 • ارسال(4) قطعه مکتوب بخاطر تکثیر گزارش ملاقات وحیدالله مومند جنرال قونسل افغانستان مقیم کویته با رئیس دفتر(UNHCR) بلوچستان.
 • معرفی یک فامیل (4) نفری از پناهجویان شهر کویته مقیم کابل به جمعیت هلال احمر افغانی جهت حل مشکلات شان.
 • ارسال یک قطعه مکتوب بجواب نامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امو راجتماعی وبررسی شکایات د رمورد اسناد سفر حج عمره میر حمزه پناهجوی کشور تاجکستان مقیم افغانستان.
 • ارسال(5) قطعه مکتوب در رابطه به موضوع اخراج اجباری افغانهای فاقد مدرک ودارای مدرک از پاکستان.
 • ارسال (4)قطعه مکتوب در رابطه به عریضه یک خانم افغان در سویدن که دو تن (2) از اعضای فامیل شانرا درحادثه تصادف قطار در کشور مقدونیه از دست داده.
 • ارسال یک قطعه مکتوب جوابیه به وزارت امور خارجه در مورد 28 تن افغان زیر سن که در مرز ترکیه دستگیر شده اند.
 • ارسال (4) قطعه مکتوب در رابطه به گزارش 28 تن از افغانان زیر سن 18 در مرز ترکیه که نمی خواهند طور داوطلبانه عودت نمائید.
 • ارسال(4)قطعه مکتوب در رابطه به گزارش وزارت امور خارجه به سفارت آسترالیا در رابطه به تعدیلات در یاد داشت تفاهم نامه میان دو کشور.
 • ارسال(4) قطعه مکتوب در رابطه به تکثیر گزارش ورود غیر منظم وغیر قانونی مهاجرین افغان به قلمرو اتحادیه اروپا.

 

گزارش هفته دوم برج جوزا سال ۱۳۹۴ آمریت عقد پروتوکول ها

 • ارزیابی تفاهم نامه موسسه پاملرنه به همکاری،نماینده گان ریاست عودت وادغام مجدد حمایت حقوقی تحت ریاست رئیس رسیده گی به وضعیت بیجا شده گان داخلی.
 • ارسال نظر وزارت امور مهاجرین ذریعه نامه نمبر(187) مورخ 1394/3/1در مورد موافقت نامه سه جانبه با کشور یونان.
 • ارسال نامه به ریاست های مرکزی و ریاست محترم هماهنگی امور ولایات در رابطه به اخراج مهاجرین از کمپ اضاخیل پاکستان.
 • ارسال سه قطعه مکتوب بریاست های عودت وادغم مجدد،حمایت حقوقی و اطلاعات وارتباط عامه به ارتباط احتمال عوت گروپی مهاجرین افغان از پاکستان.
 • ارسال یک قطعه مکتوب بریاست هماهنگی امور ولایات  درمورد عودت 400 فامیل از کمپ اضاخیل به لوگر.
 • مکتوب به ارتباط عقد تفاهم نامه ها وموافقت نامه ها که باید شخص اول اداره بعد از موافقه وزارت امور خارجه عقد گردد .

فشرده گزارش ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۱ الی ۸ جوزا ۱۳۹۴ .

معرفی نماینده مهاجرین افغان مقیم گجرات و راولپندی پاکستان به دفتر IOM جهت دریافت فورمه عودت برای افرادفاقد مدرک نظر به احکام مقام وزارت .

ارسال 5 قطعه مکتوب بخاطر مشکلات مهاجرین افغان مقیم سراوان کشور ایران .

دربخش تنظیم ملاقات های مقامات رهبری وزارت باسفرا و موسسات خارجی

 • تنظیم ملاقات ها با وزیر امور مهاجرین با سفرای کشورهای  امارت متحده عربی ، جمهوری ترکیه ، هندوستان ، جمهوری اسلامی ایران و نماینده وزارت اقتصاد ، صندوق سازمان ملل متحد و رییس موسسه بنیاد اسیا.

تنظیم سفرهای وزیر امور مهاجرین  به کشور های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان.

 • اخذ گزارش از نماینده گی های امور مهاجرین مقیم کشور های ایران و پاکستان
 •         //  مشکلات 300 فامیل مهاجر که زمین های شان در ولایت تخار غصب گردیده و ارسال آن بمراجع ذیربط جهت حل مشکل .
 •         //  آمار و ارقام مهاجرین به اساس تفکیک از نماینده گی ها و ارسال آن به مراجع ذیربط .
 •         //   کشته و زخمی شدن هفت تن از مهاجرین افغان در ایران .
 •          // مساعد ساختن زمینه عودت مهاجرین کمپ باغیچه از آتشه پشاور و تسلیمی آن به شعبه مربوطه .
 •         //  حریق شدند موتر حامل مهاجرین فاقد مدرک افغان و تکثیر آن بمراجع ذیربط .
 •          //  بازدید حبیب الرحمن شمس از مرکز دفتر PCM کویته .
 •         // سفر وزیر امور مهاجرین از ایران و تکثیر آن بمراجع ذیربط .
 •          // ملاقات حبیب الرحمن شمس با مسولین وزارت سفران پاکستان و بزرگان مهاجرین در کویته.
 •          // وضعیت رقتبار زندانیان افغان در زندان های پاکستان و تکثیر آن به شعبه مربوطه .
 •         //  تخریب منازل مهاجرین افغان مقیم اسلم دیری پشاور و ارسال آن بمراجع مربوطه .
 •           //  تعین ضرب العجل کشور پاکستان برای تخلیه کمپ اضاخیل و تکثیر آن به شعبات مربوطه .
 •          //  آزار واذیت مهاجرین د رپوسته پلچرخی و تکثیر آن جهت حل مشکل به ریاست حمایت حقوقی .

بخش تقرر و تبدیل کارمندان نماینده گی ها

 • معرفی حبیب الرحمن شمس معاون اتشه پشاور بحیث سرپرست نماینده گی کویته .
 • معرفی ده نفر عودت کننده گان جهت اخذ مثنی فورم عودت و اصلاح اسم به دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد .
 • ترتیب و ارسال پیام امتنانیه ای از طرف وزیر امور مهاجرین عنوانی معاون صدر اعظم کشور اذربایجان .
 • ارسال استراتیژی وزارت به دفتر های UNHCR و IOM جهت ابراز نظر .
 • تکثیر مکلفیت های موسسات ثبت شده در وزارت به ریاست پالیسی و پلان جهت اجراآت بعدی .
 • معرفی نماینده گان قوم گجر به نماینده گی امور مهاجرین مقیم پاکستان و ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار جهت مساعد ساختن زمینه عودت شان .
 • اخذ اسناد در مورد اهدای یک پایه جنراتور به وزارت از جانب دفتر IOM .
 • ترتیب پیشنهاد به مقام محترم وزارت در مورد نشر فلم های کوتاه آزار و ازیت مهاجرین توسط پولیس ایران .
 • تکثیر گزارش برج های مارچ و اپریل سال 2015 عودت کننده گان داوطلب و اجباری که از طریق IOM و UNHCR همچنان تکثر گزارش اخراجی های جبری فاقد مدرک از طرف پاکستان .
 • معرفی یک تن نماینده مهاجرین افغان مقیم پاکستان به وزارت امور خارجه و نماینده گی های امور مهاجرین مقیم پاکستان جهت رسیده گی به مشکلات شان .
 • معرفی میرآغا پدر شخص به قتل رسیده در ایران جهت انتقال جنازه پسرش به وزرت امور خارجه و آمریت نماینده گی ایران .
 • اخذ معلومات از اتشه پشاور در مورد هویت گارد امنیتی دفتر اتشه پشاور .
 • تکثیر گزارش در مورد سهمیه حج برای مهاجرین به مراجع ذیربط .
 • اخذ منظور پرداخت مصارف دو روزه آمریت نماینده گی ها به ولایات ایران جهت سفر رسیمی همرای مسولین دفتر UNHCR .
 • معرفی پدر یکتن مهاجر در کشور ایتالیا جهت انتقال پسر شان از کشور ایتالیا به وزارت خارجه .
 • اخذ گزارش گرفتاری (17) تن افغان توسط پولیس پاکستان و ارسال آن به شعبات مربوط جهت هائی آنها .
 • ارسال حدود 20 قطعه مکتوب به ریاست های مرکزی وزارت وسایر ادارات دولتی در رابطه به مسایل مرتبط به مهاجرین ، عودت کننده گان و تعقیب موضوعات اداری .

گزارش کار و فعالیت برج ثور سال ۱۳۹۴ ریاست ارتباط خارجه

 • ارسال گزارش در رابطه به وضعیت مهاجرین افغان مقیم پاکستان بعد از سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان بریاست های دفتر ، پالیسی و پلان ، حمایت حقوقی و اطلاعات ارتباط عامه .
 • ارسال گزارش تصحیح کارت های مهاجرین مقیم پاکستان بریاست های دفتر ، پالیسی و پلان ، حمایت حقوقی و اطلاعات وراتباط عامه .
 • ارسال نامه به وزارت امور خارجه در مورد مسدود شدن دفتر PCM (تصحیح کارت ) مقیم راولپندی پاکستان .
 • ارسال درخواستی های مهاجرین افغان مقیم شهر پشاور به اداره امور و دارالانشای شواری وزیران غرض اجراآت بعدی .
 • ارسال مکاتیب به آمریت نماینده گی امور مهاجرین مقیم ایران و نماینده گی های امور مهاجرین مقیم پاکستان د رمورد سهمیه حج بیت الله شریف .
 • ارسال نامه تعقیبی به وزارت امور خارجه در مورد موافقتنامه سه جانبه با کشور اطریش.
 • ارسال نامه تعقیبی به دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان به ارتباط ترتیب موافقتنامه یو نان به زبان دری .
 • ارسال مکاتیب تعقیبی به وزارت امور خارجه در مورد بازنگری موافقتنامه سه جانبه که قبلاً غرض طی مراحل به آنوزارت ارسال گردیده بود .
 • ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امور خارجه در مودر تنظیم جلسه دوجانبه با مقامات ایرانی در حاشیه جلسات چهار جانبه که بتاریخ 19 ماه می 2015 در شهر تهران برگزار می گردد.
 • ارسال گزارش بازید اتشه امور مهاجرین مقیم پشاور از کمپ های مهاجرین مقیم پاکستان بریاست های دفتر ، پالیسی و پلان ، حمایت حقوقی و اطلاعات ارتباط عامه .
 • طی مراحل اسناد سفر هئیت وزارت امور مهاجرین به کشور پاکستان در مورد راجستریشن افغانهای مهاجر مقیم آن کشور.
 • ترتیب و تنظیم جلسه امضاء موافقتنامه دو جانبه میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و دفتر محترم IOM به ارتباط همکاری های دو جانبه برای مهاجرین عودت کننده و بی جاشده گان داخلی در مقر وزارت .
 • ارسال کاپی موافقتنامه دو جانبه iom به ریاست های پالیسی و پلان ، حمایت حقوقی و رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان داخلی بمنظور پیگیری از پروژه های آن موسسه برای عودت کننده و بی جاشده گان .
 • ارسال یک نامه به وزارت امور خارجه به ارتباط وضعیت رقتبار مهاجرین افغان د محابس بمنظور تماس به مسولین جانب پاکستان غرض حل مشکلات مهاجرین .
 • ارسال یک قطعه مکتوب به دفتر محترم UNHCR در مورد تخریب منازل مهاجرین در شهر پشاور.
 • ارسال چهارورق گزارش مشکلات (1500])  مهاجر افغان مقیم کشور سوریه به وزارت محترم امور خارجه ، دفتر محترم UNHCR  و IOM غرض رسیده گی به وضعیت زنده گی رقت بار آنها در آنکشور.
 • تهیه اسناد جلسه چهار جانبه که میان جمهوری اسلامی افغانستان ، پاکستان ، ایران و UNHCR در شهر تهران تدویر می یابد به مقام محترم وزارت وهئیت شان .
 • ارسال یک قطعه مکتوب به دفتر محترم UNHCR به ارتباط تخلیه کمپ اضاخیل مهاجرین افغان مقیم پشاور غرض رفع مشکل و کمک به ایشان .
 • ارسال کاپی نامه وزارت امور خارجه به ریاست حمایت حقوقی در مورد تفاهنامه کشور شاهی انگلستان الی تغیر و تعدیل مرعی الاجرا بودن آن غرض آگاهی واجراآت بعدی شان .
 • معرفی 5 تن از پناهجویان شهر کویته مقیم کابل به کمیشنری عالی ملل متحد UNHCR در کابل جهت حل مشکلات شان.
 • ارسال مکاتیب بخاطر تکثیر گزارش حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه بندر عباس شهرستان خاش .
 • ارسال مکاتیب بخاطر تکثیر گزارش 13 نفر افغان گروگان گرفته شده توسط قاچاقچیان در سراوان سیستان و بلوچستان ایران .
 • پیشنهاد در رابطه به وضعیت رقتبار محبوسین افغان در زندان های پاکستان به مقام وزارت .
 • ارسال مکاتیب در مورد محبوسین افغان در پاکستان به ریاستهای مرکزی ، وزارت خارجه و اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام آباد و ریاست عمومی امنیت ملی .
 • ارسال مکاتیب بخاطر تکثیر گزارش مفصل قاچاق انسان و کشته شدن اتباع کشور در مرزهای ایران به ریاست های مرکزی .

فعالیت کاری ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۲۹ حمل الی ۲ ثور ۱۳۹۴

دربخش موافقتنامه ها :

 • ارسال گزارش ارقام عودت کننده گان را جستر شده از شهر کویته پاکستان بریاستهای زیربط .
 • ارسال مکاتیب به ارتباط عملیات نیرو های پاکستانی در منطقه کبابیان پشاور، ایجاد شورای کوچیهای در مورد مهاجرکارت و گزارش تصحیح کارتهای مهاجرین افغان مقیم کویته به ریاستهای زیربط وزارت
 • .دربخش تنظیم مهاجرت ها :
 • ارسال مکاتیب بخاطر تکثیر گزارش چپه شدن موتر مهاجرین حین ورود از پاکستان به ایران ، اخراج اجباری ۲۰۲ فامیل مهاجر افغان از پاکستان به ولایت پکتیا .
 • پیگیری موضوع سرپرست های  ۵۲  خانواده مهاجرین جبراً اجراج شد ه ازپاکستان که سرپرست های  آنها هنوز در پاکستان محبوس اند.
 • پیگیری موضوع مساعدت ساختن زمینه عودت ۳۲ فامیل که از اثر جنگ به آنسوی مرز بی جاشده بودند.
 • ارسال مکاتیب بخاطرتکثیر گزارش به گروگان گرفته شدن ۵۳ نفر افغان در ولسوالی زابل ایران ، تکثیر گزارش کشته و سو ختانده شدن ۷ نفر افغان که بطور قاچاق به ایران میرفتند ، توسط قاچاقبران .

فعالیت کاری ریاست ارتباط خارجه در جریان ماه حمل ۱۳۹۴

دربخش بازنگری موافقتنامه ها :

 • ارسال طرح متن باز نگری شده موافقتنامه سه جانبه به کشور های هالند ، ناروی ، دینمارک ، انگلستان ، فرانسه ، سویدن ، و مسولین وزارت امور خارجه ، غرض طی مراحل بعدی .
 • ارسال تفاهمنامه دو جانبه که با موسسه GTZ  المان به استناد بند ۱۱ مصوبه شماره ۸ ، مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱ ، به امضاء رسیده بود ، جهت ابراز نظر به وزارت عدلیه .

دربخش ارسال گزارشات وسایر اجراآت :

 • ارسال ده ها قطعه مکتوب و گزارش در ارتباط  به نتایج بیست و پنجمین نشست سه جانبه به جمهوری اسلامی پاکستان ، UNHCR ،ورود هیئت ایرانی جهت نشست دو جانبه به کابل ، نتایج سفر وزیر امور مهاجرین به پاکستان ، سهمیه حج بیت الله شریف برای مهاجرین مقیم پاکستان ، تاریخ دقیق نشت مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه در جلسه موافقتنامه آُسترالیا ، مسدود شدن تونل کوهات و سایر موضوعات مرتبط به مهاجرین به ریاست مرکزی وزارت و بعضی از ادارات دولتی و نهاد های بین المللی .

دربخش مهاجرت های غیر منظم :

 • ارسال مکاتب متعدد در مورد افغانهای که بطور غیر قانونی در عربستان سعودی زنده گی می نمایند ، آزادی ده افغان فاقد مدرک از محبس کراچی ، زمینه عودت ۳۲ فامیل از آن سوی خط دیورند ، تلفات افغانها از اثر حادثه ترافیکی در ایالت سیستان ایران ، اخراج ۲۰۲فامیل مهاجر از پاکستان به ادارات دولتی ، موسسات بین المللی و بعضی از ریاست های مرکز .

دربخش پناهجویان خارجی مقیم افغانستان :

 • پیگری موضوعات مرتبط به سه نفر از پناهنده گان خارجی به افغانستان ، غرض ادامه تحصیل به وزارت های معارف و تحصیلات عالی و مساعدت نقدی برای ۳۲ طفل پناهجو از طریق هلال احمر افغانی .

دربخش سفر ها :

 • تنظیم و طی مراحل اسناد سفر وزیر امور مهاجرین به هالند ، سویدن و انگلستان جهت رفع مشکلات مهاجرین در آنکشور ها ، طی مراحل اسناد سفر رییس پلان و پالیسی به هالند جهت شرکت در کنفرانس مهاجرت ، تنظیم امور مرتبط به سفر رییس رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان داخلی به ترکیه غرض آموزش .

دربخش ارسال گزارشات :

 • ارسال گزارشات سفر های هیئت وزارت از پاکستان ، به اداره امور ، آمر ارتباط خارجه به گرجستان ، معین مالی و اداری به بلغاریا ، تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شده است .

دربخش تنظیم ملاقات ها :

 • تنظیم ملاقات  وزیر امور مهاجرین با سفرای کشور های دنمارک ، ناروی ، هالند ، المان ، ایران ، فرانسه در رابطه به وضعیت مهاجرین ، تنظیم ملاقات وزیر اعلی خیبر پشتونخوا ، با رییس اجراییه و تنظیم ملاقات نماینده گان مهاجرین با رییس اجراییه .

دربخش تدویر جلسات و راجستر انجو ها :

تدویرسومین جلسه بین الوزارتی کمیته ملی رهبری تطبیق ستراتیژی راه حل های پناهنده گان ، طی مراحل اسناد انجمن صلح برای زنان و موسسه انکشاف اجتماعی آینده افغانستان ، جهت ثبت و را جستر آنها در شهرک های مهاجرین و ده ها مطلب مرتبط دیگر به مهاجرین و عودت کننده گان را بطور مکتوب به سایر ادارات ارسال و یا از بعضی منابع اخذ نموده است .