فعالیت های کاری ریاست پالیسی و پلان

 

 

18 الی 22 حوت 1397

نهایی سازی TOR  3 بست  EZ-TARواعلان بست درسایت ACBAR .

2 – نهایی سازی بست Communication coordinator و

فرستادن آن به بانک جهانی جهت اعلان بست .

3 – اشتراک درجلسه سه جانبه ودفاع ازکانسیپت تاسیسات مهاجرین درمرز

تورخم وسپین بولدک .

4-  تحلیل نمودن گزارشات ربع اول سال مالی 1398 ولایت بامیان ، زابل ، کنر ولوگر.

5– کار روی پلانهای پیشبینی شده سال مالی 1398 واحدهای اولی ودومی.

6– تهیه نمودن گزارش ازکارکرد های ربع اول (جدی، دلو،حوت ) سال مالی 1398 ریاست پلان .

7–  ارسال مکتوب به ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاه شده گان داخلی درخصوص موافقه پروپوزل ایجاد کمپ موقت برای 5604 فامیل بیجاه شده داخلی ازسوی وزارت مالیه .

8– ارسال مکتوب به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاه شده گان داخلی درمورد موافقت نمودن وزارت مالیه باپروپوزل هموارکاری زمین ساحه منطقه کله گک قریه عاشق محمدی ولسوالی کرخ ولایت هرات .

9– ارسال گزارش ازچگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان ازبابت ماه دلوسال مالی 1398 به وزارت مالیه .

10-جمع آوری وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن به اداره مربوطه .

11الی 15 حوت 1397

جلسه درسفارت چین دررابطه به :

- تمدیدتعهدات سفارت درقبال فرستادن کارمندان وزارت به بورسهای کوتاه مدت ودرازمدت .

- تعهد برای فراهم سازی ابزارالیکترونیکی ودفتری برای واحدهای اولی ودومی وزارت .

- اعمارتاسیسات برای مهاجرین درمرزهای سپین بولدک وتورخم .

- اعمارشهرکهای مهاجرین در(3) ولایت .

2 –  جلسه با AFGANISTAN COMPACT دررابطه :

 • گزارش ازدست آوردها درمطابقت باپالیسی بیجاه شده گان .
 • حل مشکلات انجوها که برای مهاجرین ودیگراقشارآسیب پذیرازخارج جنس وارد میکنند ، یعنی درواقع وزارت مالیه باید تکس رامعاف کند وهمچنین بخاطرحل ریشه یی این موضوع .
 • ارائه یک گزارش جامع  برای سفارت امریکا درخصوص تطبیق پالیسی بیجاه شده گان .

3 – اشتراک درجلسه همکاری های منطقوی درهماهنگی باوزارت خارجه !

-ترتیب کانسپت نوت برای اعمارشهرک های مهاجرین وتاسیسات دردومرز

(قندهار وننگرهار).

4 -  کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ازجلسات انکشافی (PDC)واحدهای دومی وزارت .

5– تحلیل نمودن گزارشات ربع چهارم سال 1397 ولایت لوگر ،زابل وگزارش ربع اول سال مالی 1398 ولایت هرات .

6-کارروی تحلیل نمودن گزارشات ربع چهارم سال1397 واحدهای دومی .

7- جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن به اداره مربوطه .

8 – کار روی توحید وتحلیل نمودن پلان 1398 اداره امور.

9-  ترتیب گزارش پروژه های RADA .

10 – تهیه وترتیب نمودارهای واحدهای اولی ودومی سال 1397 وزارت .

 

4 الی 8 حوت 1397

 1. تهیه گزارش معلوماتی درمورد برنامه عمل سازمان ملل متحد پیرامون جمعیت وتوسعه (ICPD) دررابطه به دوازدهمین تحقیق پیرامون مهاجرین
 2. کاربالای ارزیابی گزارش سالانه ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ مبتی برتحقق پالیسی های وزارت درطی سال 1397
 3. ارزیابی آفرهای پروژه تیل دیزل وپطرول مورد نیاز وزارت برای سال 1398.

 

27 دلو الی 1 حوت 1397

ارسال نمودن متن دری وپشتو گزارش سالانه ازکارکردهای سال 1397   وزارت امورمهاجرین به اداره امورریاست جمهوری .

2-کار روی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ازجلسات انکشافی(PDC)

   واحدهای دومی وزارت .

3- توحیدنمودن پلانهای پیشبینی شده سال 1398 ولایات(هلمند، بادغیس،

   نیمروزوخوست ).

4- ارسال مکتوب به ریاست امورمهاجرین ولایت نمیروزدرمورداعمارتعمیر

   اداری آن ریاست .

5- ارسال مکتوب به ریاست امورمهاجرین ولایت کاپیسادرمورد عدم دریافت

   اسناد کانسیپت نوت پروژه های پیشنهادی 1397 ازجانب ریاست اقتصادولایت کاپیسا به وزارت مالیه وهمچنان باقی نماندن بودجه تعهد

 شده کشورهندوستان .

6- ارسال تفاهم نامه فی مابین وزارت امورمهاجرین ،وزارت مالیه ودفتر

   (UNHCR) به ریاستهای عمومی عودت، رسیده گی به وضعیت بیجاه شده   گان ، هماهنگی امورولایات،منابع بشری،حمایت حقوقی،اطلاعات وارتباط عامه جهت ارسال نمودن پلانهای کاری ، پلان بودجوی ومعرفی یک تن

فوکل پاینت به ریاست پالیسی وپلان جهت تسریع روند کاری .

7- ارسال مکتوب به ریاست دفترمقام وزارت دررابطه به اجراات پیرامون

بند(2)مصوبه شماره (6) مورخ 8/5/1397 کمیته اقتصادی شورای وزیران .

8-کارروی تحلیل نمودن گزارشات ربع چهارم سال1397 واحدهای دومی .

9- جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن به اداره مربوطه .

 

 

20 الی 24 دلو 1397

ارسال طرح به وزارت اقتصاد درخصوص کاهش هزینه های انتقال پول به افغانستان .

2- ارسال پروپوزل (هموارکاری ساحه منطقه کله گک قریه عاشق محمدی ولسوالی کرخ ولایت هرات به ارزش مجموعی (16571400)به وزارت مالیه جهت اخذ موافقه .

3- ارسال پروپوزل (ایجاد کمپ موقت برای 5604فامیل بیجاه شده داخلی درولایت بادغیس به ارزش مجموعی 13618600 افغانی به وزارت مالیه جهت اخذموافقه .

4-ارسال پروپوزل (کمک های عاجل بشری برای بیجاه شده گان داخلی به ارزش مجموعی 145275000 افغانی به وزارت مالیه جهت اخذ موافقه .

5-ارسال پروپوزل (استقرارپایداربیجاه شده گان داخلی برای 1200 فامیل

 بیجاه شده داخلی به ارزش مجموعی 87504600 افغانی به وزارت مالیه جهت اخذموافقه .

6-ارسال پروپوزل(کمک های عاجل برای عودت کننده گان به ارزش مجموعی 139220400 افغانی به وزارت مالیه جهت اخذ موافقه.

7-ارسال مکتوب تعقیبی به وزارت تجارت وصنعت درمورد هدایت

جلالتماب رئیس جمهورجهت مهیا ساختن تسهیلات لازم درپارک های صنعتی برای مهاجرین .

8-توحید پلان پیشبینی شده 12 واحددومی سال 1398 .

9-توحید پلانهای سال 1398ریاست های مرکزوزارت.

10-تحلیل پلانهای 1398 واحد های اولی .

11-ترتیب وتهیه گزارش اجراات سالانه ریاست پالیسی وپلان سال 1397.   12-کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ازجلسات انکشافی (PDC)

      واحدهای دومی وزارت .

13- ترتیب وتهیه نمودن متن پشتو گزارش سالانه وزارت ازکارکردهای سال 1397 جهت ارسال به اداره امور ریاست جمهوری.

14-  جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن   به اداره مربوطه .

16- اشتراک غفارالدین صدیقی مدیرعمومی تحلیل وبررسی پلان غرض نظارت ازسروی وتوزیع مساعدت نقدی برای(900)فامیل بیجاه شده داخلی درولایت ننگرهار.

 

هفته چهارم: 22 الی30جدی

1 – اصلاح گزارش 1397  ادره امور

2 – کنترل گزارشات تعهدات وزارت در قبال ولایات وارسال جهت امضاء مقام وزارت .

3 – بازنگری در  فعالیت های سال آینده وزارت .

4 – ترتیب گزارشات تعهدات وزارت در قبال ولایات وارسال جهت امضاء مقام وزارت .

5 – اخذ امضاء مقام  جهت  ارسال گزارشات ادره امور 1397 به اداره امور ریاست جمهوری وتعهدات  وزارت در قبال ولایات به وزارت دولت درامو پارلمانی به شکل رسمی

6 – کا رروی گزارش های سالانه 1397 واحد های اولی ریاست های (تفتیش انجنری ومنابع بشری ) صورت گرفت . 

7- ارسال پروپوزل استقرار پایدار بیجا شدگان  داخلی از بابت سال مالی 1397 به وزارت مالیه جهت اخذ موافقه .

8 – ترتیب وتوحد گزارشات کمی وکیفی از چگونگی پشرفت پروژه های انکشافی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از بابت ربع جهارم سال مالی 1397 وارسال آن به وزارت اقتصاد . 

9 – ارسال پروپوزل کمک های عاجل بشری برای بیجا شدگان داخلی وعودت کنندگان داخلی وعودت کنندگان  برای سال مالی 1398 جهت اخذ موافقه به وزارت مالیه .

10 – در خواست طرح ها وپشنهادات مرتبط به عودت کنندگان از ریاست عمومی عودت 

 11 – دوقطعه مکتوب تعقیبی به وزارت زراعت ومالداری  راجع به موضوع نشست ماه اسد سال 1397 به مقام وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان فیصله که صورت گرفت  وزارت زراعت ومالداری در ولایات مورد نظر عودت کنندگان وبیجاشده گان  راتحت پوشش قرارداده تا با عث افزایش تولید محصولات زراعتی وبهبود بنیه اتصادی آنان گردد . براین اساس ریاست پالیسی وپلان لیست پروژه های مربوط را به عودت کنندگان راذریعه دوقطه مکتوب به وزارت زراعت ومالدلری ارسال داشت والی از جانب آن وزارت کدام جواب دریافت نکرده بناً موضوع یکبار دیگر تعقیب گردد

12 – ارئیه پشنهاد به مقام محترم وزارت در مورد پشنهاد ریاست مهاجرین ولایت پکتیا جهت تخصیص مبلغ 28000 افغانی برای کرائیه تعمیر اداری آن ولادرسال مالی 1397 واخذ احکام مقام وزارت وتکثیر مکا تیب به ریاست مالی وحسابی وآمریت تدارکات جهت آجراات بعدی .

13 – ارسال پروپوزل خدمات تخنیکی ، اساسی واجتماعی شهرک های افتاح شده عودت کنندگان بابت سال مالی 1397 به وزارت مالیه جهت اخذ موافقه .

هفته  سوم: 15جدی

1-کارروی تهیه وترتیب آماروارقام عودت کننده گان طی سالهای مالی (1396 الی 1397)ازکشورهای میزبان .

2-  جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن به اداره مربوطه .

3-  ارسال شش تن از کار مندان ریاست پالسی وپلان  ازطرف مقام وزارت به ولایات جهت توزیع  کمک نقدی به بیجاه شدگان داخلی .  

4-  تهیه پرزنتیشن ورکشاپ پلانگزاری  گزارش دهی  .

5– همکاری در ترح وترتیب رهنمود پلانگزاری انکشافی .

6– کنتورل گزارش سالانه اداره امور .

7- گزارش ابتدایی سالانه اداره ام1397 تکمیل وجه ابراز نظر به فوکل پاینت اداره امور ایمل گردید .

8– ا سناد 19 فعالیت تکمیل شد ه و به راداره ام  در1397 جهت ارائیه به ادار ه امور تهیه وترتیب گردید  .

9- کار روی بخشی از گزارش سالانه 1397 واحد های اولی (دفتر ،پالیسی وپلان واداری) صورت گرفت  .

10– تحلیل وبررسی (p,d.c)  جلسات کمیته های انکشافی ولایات   .

11 –گزارش سالانه اداره امور 1397 جهت اخذ تائید مقام محترم وزارت بهر یاست         

12 – اصلاح گزارشات  اداره امور 1397 .

13 –ترتیب گزارشات ولایات در قبال ولایات وارسال جهت امضاء مقام وزارت .

14- کار روی گزارشات سالانه 1397 واحد های اولی ریا ست های (بیجاه شده گان داخلی  ، عمومی عودت وحمایت حقوقی وآمریت جندر) صورت گرفت .

15 – کار روی گزارشات سالانه 1397 واحد های اولی ریاست های (ارتباط خارجه ،تکنالوژی وارتباط عامه وامور ولایات ) صورت گرفت .

16- پیگیری و پاسخ مصوبه شماره 11 . 

هفته دوم: 8جدی

1 -  ارسال شش تن از کار مندان ریاست پالسی وپلان  ازطرف مقام وزارت به ولایات جهت توزیع  کمک نقدی به بیجاه شدگان داخلی .                                     

2- ارسال مکتوب به وزارت تجارت وصنایع درمورد حل مشکلات سرمانه گذاری مهاجرین افغان درکشورپاکستان وهدایت رئیس جمهوردرزمینه تسهیلات سرامایه گذاری عودت کننده وکسبه کاران .

 3 - ارسال مکتوب ضم کانسیپت نوت به ریاست عمومی عودت جهت اعمار(200)باب شلتربرای عودت کننده گان وبیجاه شده گان بادغیس.

4- ارسال مکتوب به وزارت تجارت وصنایع درمورد حل مشکلات سرمانه گذاری مهاجرین افغان درکشورپاکستان وهدایت رئیس جمهوردرزمینه تسهیلات سرامایه گذاری عودت کننده وکسبه کاران .

ارسال اصل کانسپت نوت پروژه های انکشافی ریاست مهاجرین لوگربه ریاست عمومی عودت .

5 - ارسال مکتوب به ریاست عمومی عودت پیرامون منتقل شدن هماهنگی کمیته همکاری انکشافی افغان- هند ازوزارت اقتصادبه مالیه.

6 -کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ربع سوم وچهارم واحدهای دومی وزارت. .

7-کار روی ساختارتشکیلاتی ریاست پالیسی وپلان .

8-  ثبت اماروارقام احصائیوی ربع اول، دوم، سوم وچهارم سال (1394)ولایات دردیتای مربوطه .

9-کارروی تهیه وترتیب آماروارقام عودت کننده گان طی سالهای مالی (1396 الی 1397)ازکشورهای میزبان .

10-  جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن به اداره مربوطه .

11 -  ارسال شش تن از کار مندان ریاست پالسی وپلان  ازطرف مقام وزارت به ولایات جهت توزیع  کمک نقدی به بیجاه شدگان داخلی .

ارسال اصل کانسپت نوت پروژه های انکشافی ریاست مهاجرین لوگربه ریاست عمومی عودت .

12 - ارسال مکتوب به ریاست عمومی عودت پیرامون منتقل شدن هماهنگی کمیته همکاری انکشافی افغان- هند ازوزارت اقتصادبه مالیه

13 -کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ربع سوم وچهارم واحدهای دومی وزارت. .

14-کار روی ساختارتشکیلاتی ریاست پالیسی وپلان .

15-  ثبت اماروارقام احصائیوی ربع اول، دوم، سوم وچهارم سال (1394)ولایات دردیتای مربوطه .

هفته اول: جدی

1 - ارسال مکتوب ضم کانسیپت نوت به ریاست عمومی عودت جهت اعمار(200)باب شلتربرای عودت کننده گان وبیجاه شده گان بادغیس.

2 - ارسال مکتوب به وزارت تجارت وصنایع درمورد حل مشکلات سرمانه گذاری مهاجرین افغان درکشورپاکستان وهدایت رئیس جمهوردرزمینه تسهیلات سرامایه گذاری عودت کننده وکسبه کاران .

ارسال اصل کانسپت نوت پروژه های انکشافی ریاست مهاجرین لوگربه ریاست عمومی عودت .

3 - ارسال مکتوب به ریاست عمومی عودت پیرامون منتقل شدن هماهنگی کمیته همکاری انکشافی افغان- هند ازوزارت اقتصادبه مالیه.

4 -کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ربع سوم وچهارم واحدهای دومی وزارت. .

5-کار روی ساختارتشکیلاتی ریاست پالیسی وپلان .

6-  ثبت اماروارقام احصائیوی ربع اول، دوم، سوم وچهارم سال (1394)ولایات دردیتای مربوطه .

7-کارروی تهیه وترتیب آماروارقام عودت کننده گان طی سالهای مالی (1396 الی 1397)ازکشورهای میزبان .

8-  جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن به اداره مربوطه .

هفت چهارم قوس: 21الی30

1 - ترتیب تمام نقشه ها واحجام کاری پروژه آبرسانی شهرک شیخ متی ولایت زابل مجددآ تکمیل وجهت قراردا د به ریاست محترم اداری ارسال گردید.

2 - راپور کاری پروژه های انکشافی وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان از بابت سال های 1395 ، 1396 و 1397 ترتیب گردیده.

3- ازکار پروژه آبرسانی شهرک دشت قشقه ولایت بامیان که از طرف موسسه کوک تطبیق میگردد توسط یکنفرانجنیر ریاست خدمات انجنیری به طور دوامدار نظارت میگردد.

 4- ارسال مکتوب به ریاست عمومی عودت درمورد رفع نواقص اسناد پروژه تعمیراداری آمریت امورمهاجرین ولایت سرپل .

5-کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ربع سوم واحدهای دومی وزارت .

6- جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن   به اداره مربوطه

 7- ارسال گزارش ربع سوم سال (1397) به اداره امور

8 -  تحلیل ومشخص نمودن مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران درقسمت اخذ پاسپورت ، تمدید واخذ ویزه اقامت برای آنها ازطریق سفارت ج . ا. ا  .

9-کار یک حلقه چاه عمیق تحقیقاتی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان که مجددآ به تاریخ 12/08/1397 آغاز وکار نورمال جریان داشت ، که درنتیجه حمله اشخاص مسلح نا شناس ماشین برمه به تاریخ 19/08/1397 حریق وکار پروژه دوباره متوقف گردید. پروژه جدید سال 1397 .

10-کار عملی تحکیمات (12.312) کیلو متر (سنگ کاری) جویچه ها و ( 28 ) پلچک های سرک اعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت پروان توسط شرکت برنده ساختمانی برادران مسکن ساز به تاریخ 21/05/1397 آغاز وکار پروژه مذکور فعلآ نورمال جریان داردو(70) فیصد کار پروژه مذکور تا حال پیشرفته است.

11- سروی تخنیکی سرکهای شهرک بابا صاحب ولایت لغمان توسط دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 01/08/1397 آغاز وبه تاریخ 19/08/1397 تکمیل وگزارش کار انجام شده خویش را به شعبه مربوطه ارایه نموده اند .

12 - ترتیب تمام نقشه ها واحجام کاری پروژه آبرسانی شهرک شیخ متی ولایت زابل مجددآ تکمیل وجهت قراردا د به ریاست محترم اداری ارسال گردید ه وپروسه قرارداد آن جریان دارد.

24 - ازکار پروژه آبرسانی شهرک دشت قشقه ولایت بامیان که از طرف موسسه کوک تطبیق میگردد توسط انجنیر عبد الله سخی کارمند ریاست خدمات انجنیری به طور دوامدار نظارت میگردد.

13 - جهت برآورد کار وکارکرده گی پروژه آبرسانی شهرک شیخ متی ولایت زابل دونفر هیئت متخصص شهرکها ی ریاست خدمات انجنیری ودیگر عضوی آمریت تدارکات به تاریخ 16/08/1397 عازم انولا گردیده وکار برسی پروژه مذکوررا آغاز نموده وکاربرآوردو برسی نورمال جریان دارد .

14 - تحلیل ومقایسه چارچوب پالیسی عودت کننده گان وبیجاه شده گان داخلی بافرمان (305)رئیس جمهوری اسلامی افغانستان .

هفته سوم قوس:  14الی 30

1-  ترتیب تمام نقشه ها واحجام کاری پروژه آبرسانی شهرک شیخ متی ولایت زابل مجددآ تکمیل وجهت قراردا د به ریاست محترم اداری ارسال گردید

2 -  راپور کاری پروژه های انکشافی وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان از بابت سال های 1395 ، 1396 و 1397 ترتیب گردیده.

3 -   ازکار پروژه آبرسانی شهرک دشت قشقه ولایت بامیان که از طرف موسسه کوک تطبیق میگردد توسط یکنفرانجنیر ریاست خدمات انجنیری به طور دوامدار نظارت میگردد.

4- ارسال مکتوب به ریاست عمومی عودت درمورد رفع نواقص اسناد پروژه تعمیراداری آمریت امورمهاجرین ولایت سرپل .

5 -کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ربع سوم واحدهای دومی وزارت .

6- جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن   به اداره مربوطه .

7-  ارسال گزارش ربع سوم سال (1397) به اداره امور .

8- تحلیل ومشخص نمودن مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران درقسمت اخذ پاسپورت ، تمدید واخذ ویزه اقامت برای آنها ازطریق سفارت ج . ا. ا  .

 9 - کار عملی تحکیمات (12.312) کیلو متر (سنگ کاری )جویچه ها و(28 )پلچک های سرک آعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت پروان توسط شرکت برنده ساختمانی برادران مسکن ساز به تاریخ 21/05/1397 آغاز وکار پروژه مذکور فعلآ نورمال جریان داردو(45) فیصد کار پروژه مذکور تا حال پیشرفته است.پروژه جد ید سال 1397.

10- جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 08/06/1397 عازم ان ولا گردیده وکار خط اندازی راعملآ آغاز و ( 2351) نمرات رهایشی راخط اندازی نموده  کار خط اندازی شهرک مذکور تکمیل وسروی تخنیکی سرک ها را به تاریخ 01/08/1397 عملآ آغاز وکار سروی نورمال جریان دارد .

11 - جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک مار غر ولایت قند هار دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 08/06/1397 عازم ان ولا گردیده که کار خط اندازی راعملآ آغاز ودر حدود (644) نمرات رهایشی را خط اندازی نموده اند  .کار خط اندازی نمرات شهرک مذکور به تاریخ 1 / 7 1397تکمیل شده اند .کار سروی پلچکها ودیوار به تاریخ  28/07/1397 تکمیل گردیده اند .

هفته دوم قوس: 7 /9/1397

1 – مطالعه وتحلیل پالیسی کنترول وکااهش آلوده گی هوا وشریک ساختن نظریات وزارت در پالیسی .

2 – تهیه گزارش کاری وزارت در مورد تقحقق پلان تطبیقی موافقتنامه جابهار .

3- تهیه پرزنتیشن ورکشاپ پلانزاری وگزارش دهی .

4 – پیگیری گزارش اداره امور 1397 .

5– مدیریت وارائیه پرزنتیشن پلاگزاری وگزارشدهی برای احد های اولی وزارت .

6 – گزارش ابتداهی سالانه اداره اومور 1397 تکمیل وجهت ابراز نظر به فوکل پاینت اداره امور ایمیل گردید

7 – اصلاح گزارش سالانه 1397 اداره امور وارسال آن به مقام محترم وزارت وفوکل پاینت ادره امور .

8 – لست فوکل پاینت های ریاست مرکزی تهیه وترتیب گرید .

9 – اسناد 19فعالیت تکمیل شد اداره امور در سال 1397 جهت ارائیه به اداره امور تهیه و ترتیب گردی

10 – کار روی بخش از گزار سالانه 1397 واحد های اولی (دفتر، پالیسی وپلان واداری) صورت گرفت .

11 – گزارش سالانه اداره امور 1397 جهت اخذ تائید مقام وزارت به ریاست دفتر سپرده شد .

12 – اشتراک در جلسه 17A-S.D.G.S گروه کاری سوم

3 1- کار عملی تحکیمات (12.312) کیلو متر (سنگ کاری )جویچه ها و(28 )پلچک های سرک آعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت پروان توسط شرکت برنده ساختمانی برادران مسکن ساز به تاریخ 21/05/1397 آغاز وکار پروژه مذکور فعلآ نورمال جریان داردو(45) فیصد کار پروژه مذکور تا حال پیشرفته است.پروژه جد ید سال 1397.

14 -  جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 08/06/1397 عازم ان ولا گردیده وکار خط اندازی راعملآ آغاز و ( 2351) نمرات رهایشی راخط اندازی نموده  کار خط اندازی شهرک مذکور تکمیل وسروی تخنیکی سرک ها را به تاریخ 01/08/1397 عملآ آغاز وکار سروی نورمال جریان دارد .

15 - جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک مار غر ولایت قند هار دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 08/06/1397 عازم ان ولا گردیده که کار خط اندازی راعملآ آغاز ودر حدود (644) نمرات رهایشی را خط اندازی نموده اند  .کار خط اندازی نمرات شهرک مذکور به تاریخ 11 / 07 /1397تکمیل شده اند .کار سروی پلچکها ودیوار به تاریخ  28/07/1397 تکمیل گردیده اند

هفته اول  قوس: 1/9/1397        

1– ارایه پشنهاد به مقام محترم وزارت در مورد پشنهاد ریاست مهاجرین ولایت پکتیا جهت تخصیص مبلغ 28000 افغانی برای کرایه تعمیر اداری آن ولا در سال مالی 1398واخذ احکام مقام وزارت وتکثیر مکاتیب به ریاست مالی وحسابی و آمریت تدارکات جهت اجراات بعدی  

2 – ارسال دوقطعه مکتوب تطبیقی  به وزارت زارعت ومالداری راجع به موظوع نشت ماه اسد سال1397 مقامات وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان وزارت ومالراری به منظورتطبیق پرو ژه های انکشافی برای بیجاه شده گان داخلی وعودت کنندگان فیصله که صورت گرفت وزارت زار عت  ومال داری در ولایت مورد نظر عودت کنندگان وبیجاشده گان راتحت پوشش قرار داده تا باعث افزایش تولید محصولات زراعتی وبهبوت بنیه اقتصادی آنان گردد .  براین اساس ریاست پالیسی وپلان لیست پروژه های مربوط  به عودت کندگان وبیجاه شده گان را ذریعه دوقطعه مکتوب به وزارت زراعت ومالداری ارسال داشته از جانب آن وزارت کدام جواب در یافت نکرده بناء موضوع یک بار دیگر تعقیب گردید .

3 – ارسال پروپوزل خدمات تخنیکی ، اساسی واجتماعی شهرک های افتاح شده عودت کنندگان از بابت سال مالی 1398 به وزارت مالیه جهت اخذ موافقه .

4 – ارسال گزارش سالانه سال مالی 1397 از کار کرد ها وفعالیت های انجام شده آمریت طرح بر نامه های استراتیژیک به آمریت پلان .

5 – در خواست گزارشات کمی کیفی چگونگی پشرفت پروژه های انکشافی وزارت ازبابت ربع چهارم از ریاست های عموم عودت ، مالی و حسابی .

6 – نظارت ازجریان توزیع مبلغ (2475000)افغانی پول کمکی برای (165) خانواده های بیجاه شده داخلی برای هر خانوانده مستحق(15000) افغانی در وایت ارزگان .

7 – نظارت از جریان توزیع مبلغ5.550.000 افغانی پول کمکی برای (370) خانواده بیجاه شده گان داخلی برای هر خانواده مستحق مبلغ (15000) افغانی در ولایت بدخشان .

8 – نظارت از جریان توزیع مبلغ(000/ 40  0 /41) افغانی پول کمکی برای(2736) خانواده بیجاشدگان داخلی برای هر خانواده مستحق مبلغ (15000) افغانی در ولایت بادغیس .

9– در خواست گزارش کمی وکیفی از چگونگی پشرفت پروژه های انکشافی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از بابت ماه عقرب سال مالی 1397 .

10 – ارسال مکتوب وزارت معارف جهت اعمار یک باب مکتب در شهرک مهاجرین ولایت زابل .

11- ارسال مکتوب به وزارت شهر سازی واراضی در مورد ارایه معلومات  اعمار تعمیراداری ریاست های امور مهاجرین ولایت ننگر هار ، پروان وبلخ .

12 – ار سال گزارش اجرات صورت گرفته پیرامون مصوبه شماره 13مورخ2/8/1397 جلسه کابینه ج . ا . ا .

13 – ارسال مکتوب به وزارت های مالیه ، اقتصاد در مورد پروژه های پشنهادی داری اولویت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای سال مالی 1398 .

14 – تهیه پلان عملیاتی وزارت جهت کاهش وجلوگیری از آلودگی هوا .

16– تهیه پلان کاری وزارت در عرصه همکاری بل معلولین و ورثه شهدا برای سال مالی 1398 .

17 –  تهیه طرح پشنهاد باز نگری چارچوب پالیسی عودت کنندگان نبیجاه شدگان داخلی .

18 – تهیه مسوده پلان مصوئنیت غذائی وتغذیه برای عودت کنندگان وبیجا شدگان داخلی .

19 – تهیه طرح پشنهادی بازنگری پالیی مبارزه علیه فساد اداری  

هفته سوم عقرب: 23/8/1397

1 - کار یک حلقه چاه عمیق تحقیقاتی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان که مجددآ به تاریخ 12/08/1397 آغاز وکار نورمال جریان داشت ، که درنتیجه حمله اشخاص مسلح نا شناس ماشین برمه به تاریخ 19/8/1397 حریق وکار پروژه دوباره متوقف گردید. پروژه جدید سال 1397 .

2- سروی تخنیکی سرکهای شهرک بابا صاحب ولایت لغمان توسط دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 1/8/1397 آغاز وبه تاریخ 19/8/1397 تکمیل وگزارش کار انجام شده خویش را به شعبه مربوطه ارایه نموده اند .

3 - ترتیب تمام نقشه ها واحجام کاری پروژه آبرسانی شهرک شیخ متی ولایت زابل مجددآ تکمیل وجهت قراردا د به ریاست محترم اداری ارسال گردید ه وپروسه قرارداد آن جریان دارد.

4- ازکار پروژه آبرسانی شهرک دشت قشقه ولایت بامیان که از طرف موسسه کوک تطبیق میگردد توسط انجنیر عبد الله سخی کارمند ریاست خدمات انجنیری به طور دوامدار نظارت میگردد.

5 - جهت برآورد کار وکارکرده گی پروژه آبرسانی شهرک شیخ متی ولایت زابل دونفر هیئت متخصص شهرکها ی ریاست خدمات انجنیری ودیگر عضوی آمریت تدارکات به تاریخ 16/08/1397 عازم انولا گردیده وکار بررسی پروژه مذکوررا آغاز نموده وکاربرآوردو برسی نورمال جریان دارد .

6 -  تحلیل ومقایسه چارچوب پالیسی عودت کننده گان وبیجاه شده گان داخلی بافرمان (305)رئیس جمهوری اسلامی افغانستان .

7 - تهیه وطرح بازنگیری چارچوب پالیسی عودت کننده گان وبیجاه شده گان داخلی برمبنای فرمان (305) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان .

8- ارسال مکتوب ضم کانسیپت نوت به ریاست عمومی عودت جهت اعمار(200)باب شلتربرای عودت کننده گان وبیجاه شده گان بادغیس.

9-  ارسال مکتوب به وزارت تجارت وصنایع درمورد حل مشکلات سرمانه گذاری مهاجرین افغان درکشورپاکستان وهدایت رئیس جمهوردرزمینه تسهیلات سرامایه گذاری عودت کننده وکسبه کاران

10 - ارسال اصل کانسپت نوت پروژه های انکشافی ریاست مهاجرین لوگربه ریاست عمومی عودت

11- ارسال مکتوب به ریاست عمومی عودت پیرامون منتقل شدن هماهنگی کمیته همکاری انکشافی افغان- هند ازوزارت اقتصادبه مالیه.

12- کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ربع سوم وچهارم واحدهای دومی وزارت. .

13-کار روی ساختارتشکیلاتی ریاست پالیسی وپلان .

14- ثبت اماروارقام احصائیوی ربع اول، دوم، سوم وچهارم سال (1394)ولایات دردیتای مربوطه .

15 - کارروی تهیه وترتیب آماروارقام عودت کننده گان طی سالهای مالی (1396 الی 1397)ازکشورهای میزبان

16 -   جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن به اداره مربوطه .                                             

هفته دوم عقرب. 16/8/1397

1 - قرارداد یک حلقه چاه عمیق تحقیقاتی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان به شهرکبرنده یاسر ابراهیمی به تاریخ 10 /1396 امضآ ، کار حفر چاه مذکور به تاریخ  18/1/1397 آغاز و(6 ) فیصد کارآن پیشرفته است.

2 - سروی تخنیکی سرکهای شهرک بابا صاحب ولایت لغمان توسط دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 1/08/1397 آغاز گردیده وکار سروی نورمال جریان دارد               

3-ترتیب تمام نقشه ها واحجام کاری پروژه آبرسانی شهرک شیخ متی ولایت زابل مجددآ تکمیل وجهت قراردا د به ریاست محترم اداری ارسال گردید .

4- ازکار پروژه آبرسانی شهرک دشت قشقه ولایت بامیان که از طرف موسسه کوک تطبیق میگردد توسط انجنیر عبد الله سخی کارمند ریاست خدمات انجنیری به طور دوامدار تحت نظارت میباشد .

5- جهت برآورد کار وکارکرده گی پروژه آبرسانی شهرک شیخ متی ولایت زابل دونفر هیئت ریاست خدمات انجنیری و آمریت تدارکات به تاریخ 16/08/1397 عازم آنولا گردیده اند تاازکارهای که توسط شرکت طارق جلیل دررابطه به پروژه آبرسانی انجام گردیده نظارت وبرسی نمایند.

6-گزارش از چگونگی تحقق پلان تطبیقی موافقت نامه چابهار وارسال آن به وزارت ترانسپورت.

7-کاربالای طرح تعدیلات وتکمیلات ساختار تشکیلات ریاست پالیسی وپلان برای سال 1398 کارروی

8-تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ربع سوم واحدهای دومی وزارت.

9-  جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن   به اداره مربوطه                                                                                        

10 - ارسال مکتوب به دفتر(IOM)جهت تعین محل جدید به منظورتطبیق برنامه ادغام مجدد وتوسعه برای عودت کننده گان ولایت بغلان .

11- ارسال مکتوب به وزارت احیا وانکشاف دهات جهت شامل ساختن شهرک البیرونی غزنی دربرنامه های میثاق شهروندی وهمبستگی ملی

21 - ثبت اماروارقام احصائیوی ربع سوم سال مالی1397 از29 واحد دومی دردیتای مربوطه .

هفته اول عقرب: 9/8/1397  :

1- کار عملی تحکیمات (12.312) کیلو متر (سنگ کاری )جویچه ها و(28 )پلچک های سرک آعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت پروان توسط شرکت برنده ساختمانی برادران مسکن سازی به تاریخ 21/05/1397 آغاز وکار پروژه مذکور فعلآ نورمال جریان داردو(45) فیصد کار پروژه مذکور تا حال پیشرفته است.پروژه جد ید سال 1397  

 2- جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری  به تاریخ 8/6/1397 عازم آن ولا گردیده وکار خط اندازی راعملآ آغاز و ( 2351) نمرات رهایشی راخط اندازی نموده  کار خط اندازی شهرک مذکور تکمیل وسروی تخنیکی سرک ها را به تاریخ 1/8/1397 عملآ آغاز وکار سروی نورمال جریان دارد .

3 -  جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک مار غر ولایت قند هار دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 8/6/1397 عازم ان ولا گردیده که کار خط اندازی راعملآ آغاز ودر حدود (644) نمرات رهایشی را خط اندازی نموده اند  .کار خط اندازی نمرات شهرک مذکور به تاریخ 11 / 7 /1397تکمیل شده اند .کار سروی پلچکها ودیوار به تاریخ  28/07/1397 تکمیل گردیده اند .

 4 - ترتیب تمام نقشه ها واحجام کاری پروژه آبرسانی شهرک شیخ متی ولایت زابل مجدداً تکمیل وجهت قراردا د به ریاست محترم اداری ارسال گردید.

5- راپور کاری پروژه های انکشافی وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان از بابت سال های 1395  1396 و 1397 ترتیب گردیده.

6-  ازکار پروژه آبرسانی شهرک دشت قشقه ولایت بامیان که از طرف موسسه کوک تطبیق میگردد توسط یکنفرانجنیر ریاست خدمات انجنیری به طور دوامدار نظارت میگردد.

7 -ارسال مکتوب به ریاست عمومی عودت درمورد رفع نواقص اسناد پروژه تعمیراداری آمریت امورمهاجرین ولایت سرپل .

8 -     کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ربع سوم واحدهای دومی وزارت .

   9  -  جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن   به اداره مربوطه .

10 -  ارسال گزارش ربع سوم سال (1397) به اداره امور  

11  - تحلیل ومشخص نمودن مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران درقسمت اخذ پاسپورت ، تمدید واخذ ویزه اقامت برای آنها ازطریق سفارت ج . ا. ا  .

 

30 میزان الی 2 عقرب 1397

کار عملی تحکیمات (12.312) کیلو متر (سنگ کاری )جویچه ها و(28 )پلچک های سرک آعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت پروان توسط شرکت برنده ساختمانی برادران مسکن ساز به تاریخ 21/05/1397 آغاز وکار پروژه مذکور فعلآ نورمال جریان داردو(45) فیصد کار پروژه مذکور تا حال پیشرفته است.پروژه جد ید سال 1397.

2:    جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 08/06/1397 عازم ان ولا گردیده وکار خط اندازی راعملآ آغاز و ( 2351) نمرات رهایشی راخط اندازی نموده  کار خط اندازی شهرک مذکور تکمیل وسروی تخنیکی سرک ها را به تاریخ 01/08/1397 عملآ آغاز وکار سروی نورمال جریان دارد .

3:     جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک مار غر ولایت قند هار دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 08/06/1397 عازم ان ولا گردیده که کار خط اندازی راعملآ آغاز ودر حدود (644) نمرات رهایشی را خط اندازی نموده اند  .کار خط اندازی نمرات شهرک مذکور به تاریخ 11 / 07 /1397تکمیل شده اند .کار سروی پلچکها ودیوار به تاریخ  28/07/1397 تکمیل گردیده اند .

4:     ترتیب تمام نقشه ها واحجام کاری پروژه آبرسانی شهرک شیخ متی ولایت زابل مجددآ تکمیل وجهت قراردا د به ریاست محترم اداری ارسال گردید.

5:     راپور کاری پروژه های انکشافی وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان از بابت سال های 1395 ، 1396 و 1397 ترتیب گردیده.

6:    ازکار پروژه آبرسانی شهرک دشت قشقه ولایت بامیان که از طرف موسسه کوک تطبیق میگردد توسط یکنفرانجنیر ریاست خدمات انجنیری به طور دوامدار نظارت میگردد.

7 : ارسال مکتوب به ریاست عمومی عودت درمورد رفع نواقص اسناد پروژه تعمیراداری آمریت امورمهاجرین ولایت سرپل .

8:        کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ربع سوم واحدهای دومی وزارت .

9:  جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن   به اداره مربوطه .

10-  ارسال گزارش ربع سوم سال (1397) به اداره امور .

  10 :  تحلیل ومشخص نمودن مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران درقسمت اخذ پاسپورت ، تمدید واخذ ویزه اقامت برای آنها ازطریق سفارت ج . ا. ا  .

7-11میزان

 1. کار عملی تـحکیمات (12.312) کیلو مـتر (سنگ کاری )جـویـچه ها و(28 )پلچک های سرک اعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت پروان توسط شرکت برنده ساختمانی برادران مسکن ساز به تاریخ 21/05/1397 آغاز وکار پروژه مذکور فعلآ نورمال جریان داردو(32 ) فیصد کار پروژه مذکور تا حال پیشرفته است.پروژه جد ید سال 1397.
 2. جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 08/06/1397 عازم آن ولا گردیده وکار خط اندازی عملآ نورمال جریان دارد وتا حال ( 1000) نمرات رهایشی راخط اندازی نموده اند.
 3. جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک مار غر ولایت قند هار دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 08/06/1397 عازم آن ولا گردیده وکار خط اندازی عملآ آغاز ونورمال جریان داردوتا حال در حدود (644) نمرات رهایشی را خط اندازی نموده اند . 
 4. جهت برسی وتا یید تامینات پروژه توزیع ونصب بسته های سولر شهرک رباط ولایت پکتیا انجیینر زکریا احمدی تعین وبه تاریخ 26/06/1397 عازم انولا گردیده و پروسه برسی ازپروژه مذکور جریان دارد.
 5. راپور کاری ربع سوم سال 1397 پروژه های وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان ترتیب وذریعه ایمل به وزارت محترم اقتصاد  ارسال گردید.
 6. کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ربع سوم واحدهای دومی وزارت
 7. گرفت.
 8. ارسال لست وکانسپت نوت پروژه های پیشنهادی ساختمانی وتعمیراتی برای سال مالی 1398 به وزارت شهرسازی ومسکن .
 9. ارسال لست پروژه های انکشافی برای بیجاه شده گان داخلی وعودت کننده گان به وزارت زراعت جهت پوشش دادن بیجاه شده گان وعودت کننده گان درولایات مختلف ازطریق آن وزارت .
 10. ارسال سه ورق جدول نیازمندیهای تجهیزات اداری وقرطاسیه باب ریاست مهاجرین ولایت بغلان به ریاست اداری .ا
 11. جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن   به اداره مربوطه .

1-4میزان

-  جدول امار وارقام احصائیوی ربع اول سال 1397 واحدهای دومی وزارت .

 2-   کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ربع سوم واحدهای دومی وزارت گرفت.

3-   سفرآمرصاحب نظارت وارزیابی غرض ارزیابی نهایی پروژه سرکسازی شهرک مهاجرین قلموال مینه ولایت خوست .

4-  جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن   به اداره مربوطه

 

24-28سنبله

 1. کار عملی تـحکیمات (12.312) کیلـو متر (سنگ کاری )جـویـچــه ها و(28 )پلچک های سرک آعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت پروان توسط شرکت برنده ساختمانی برادران مسکن ساز به تاریخ 21/05/1397 آغاز وکار پروژه مذکور فعلآ نورمال جریان داردو( 5) فیصد کار پروژه مذکور تا حال پیشرفته است.پروژه جد ید سال 1397.
 2. جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 08/06/1397 عازم ان ولا گردیده وکار خط انـدازی عملآ آغـاز وکار نـورمـال جـریان دارد وتـا حـال ( 600 ) نمرات رهایشی راخط اندازی نموده اند.
 3. جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک مار غر ولایت قند هار دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 08/06/1397 عازم ان ولا گردیده وکار خط اندازی راعملآ آغاز وکار نورمال جریان داردوتا حال در حدود (530) نمرات رهایشی را خط اندازی نموده اند  
 4. جهت برسی وتا یید تامینات پروژه توزیع ونصب بسته های سولر شهرک رباط ولایت پکتیا یک نفرانجینراین ریاست تعین وبه تاریخ 26/06/1397 عازم انولا گردید.
 5. کانسیپت نوت جهت اعمار تعمیرات اداری(22 )ولایت برای واحدهای دومی (ریاست های ولایتی) وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان تکمیل وذریعه مکتوب رسمی به وزارت شهر سازی  ارسال گردید.
 6. کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ربع سوم واحدهای دومی وزارت
 7. کار روی چک لیست گزارشات ربع دوم 1397 ، (34)ولایت صورت گرفت.

جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن   به اداره مربوطه .

17-21سنبله

 1. کار عملی تــحـکیمات (12.312) کیلو متر (سنگ کاری )جویچه ها و(28 )پلچک های سرک آعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت پروان توسط شرکت برنده ساختمانی برادران مسکن ساز به تاریخ 21/05/1397 آغاز وکار پروژه مذکور فعلآ نورمال جریان داردو( 3) فیصد کار پروژه مذکور تا حال پیشرفته است.پروژه جد ید سال 1397.
 2. جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 08/06/1397 عازم آن ولا گردیده وکار خـط انـدازی عملآ آغـاز وکار نـورمال جـریـان دارد وتـا حال ( 400 ) نمرات رهایشی راخط اندازی نموده اند.
 3. جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک مار غر ولایت قند هار دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 08/06/1397 عازم آن ولا گردیده وکار خط اندازی راعملآ آغاز ونورمال جریان داردوتا حال در حدود (420 ) نمرات رهایشی را خط اندازی نموده اند.  
 4. جهت برسی وتسلیمی نهایی سرک اعمارشده شهرک قلموال مینه ولایت خوست سه نفر هییت مختلط هریک انجینر سنگر مدیر پروژه های انکشا فی ، میر حشمت الله آمر نظارت وارزیابی وبریالی مدیر تدارکات ساختمانی به تاریخ 07/06/1397 عازم انولا گردیده وکار برسی وتسلیمی نهایی پروژه مذکور را تکمیل به تاریخ 17/06/1397 دوباره عازم کابل گردیده وگزارش خویش رابه شعبه مربوطه ارایه نموده اند. 
 5. ذریعه مکتوب رسمی که از طرف امریت تطبیق پروژه ها به شرکت یاسر ابراهیمی جهت آغاز مجدد کاریک حلقه چاه عمیق تحقیقاتی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان خبر داده شده اما تاحال شرکت مذکور کار پروژه را آغاز نکرده است.واز طرف شرکت تا حال کدام اقدام صورت هم نگرفته است.
 6. کانسیپت نوت جهت اعمار تعمیرات اداری برای واحدهای دومی (ریاست های ولایتی) وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان تکمیل گردیده است .
 7. کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ربع سوم واحدهای دومی وزارت
 8. کار روی چک لست گزارشات ربع اول ودوم سال 1397ولایات .
 9. تهیه وترتیب کارکردها، ودست آوردهای یکساله آمریت انکشاف پالیسی جهت ارایه پرزینتیشن در ورکشاپ وزارت .
 10. 10تهیه چک لیست مسئولیت های نهاد های ذیربط درمورد تکمیل مسوده پالیسی حفاطت اززنان آسیب پذیربیجاشده های  داخلی درحالات جنگ وحالات اضطراری .
 11. ارسال مکتوب بافارمت های پلان عمومی وزارت ، پلان اداره امور، پنج ورق فورمه های احصائیوی ،گزارش تفصیلی (تشریحی)ازبابت ربع سوم سال مالی(1397) بریاست های مرکزی و (34) واحددومی وزارت .
 12. جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن   به اداره مربوطه .

 

1-14سبنله

 1. کار عـملی تحکیمات (12.312) کیلو متر (سنگ کاری )جویچه ها و(28 )پلچک های سرک آعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت پروان توسط شرکت برنده ساختمانی برادران مسکن ساز به تاریخ 21/05/1397 آغاز وکار پروژه مذکور فعلآ نورمال جریان داردو( 2) فیصد کار پروژه مذکور تا حال پیشرفته است.پروژه جد ید سال 1397.
 2. جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 08/06/1397 عازم آن ولا گردیده وکار خط اندازی عملآ آغاز وکار نورمال جریان دارد .
 3. جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک مار غر ولایت قند هار دو نفر ازانجینران ریاست خدمات انجینری به تاریخ 08/06/1397 عازم آن ولا گردیده وکار خط اندازی عملآ آغاز وکار نورمال جریان .
 4. جهت برسی وتسلیمی نهایی سرک اعمارشده شهرک قلموال مینه ولایت خوست سه نفر هییت مختلط هریک انجینر سنگر مدیر پروژه های انکشا فی ، میر حشمت الله آمر نظارت وارزیابی وبریالی مدیر تدارکات ساختمانی به تاریخ 07/06/1397 عازم انولا گردیده وکار برسی وتسلیمی نهایی پروژه مذکور دوام دارد. 
 5. اگاهی ذریعه مکتوب رسمی به شرکت یاسر ابراهیمی جهت آغاز مجدد کاریک حلقه چاه عمیق تحقیقاتی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان اما تاحال شرکت مذکور کار پروژه را آغاز نکرده است.واز طرف شرکت تا حال کدام اقدام صورت نگرفته است.
 6. ترتیب وتهیه کانسیپت نوت جهت اعمار تعمیرات اداری برای واحدهای دومی (ریاست های ولایتی) وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان.
 7. کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ربع سوم واحدهای دومی وزارت
 8. کار روی چک لست گزارشات ربع اول ودوم سال 1397ولایات .
 9. تهیه وترتیب کارکردها، ودست آوردهای یکساله آمریت انکشاف پالیسی جهت ارایه پرزینتیشن در ورکشاپ وزارت .
 10. ارسال مکتوب به وزارت مالیه دررابطهبه گزارش کمی وکیفی پروژه های انکشافی وپلان کاری ربعوار
 11. جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن   به اداره مربوطه .
 12. جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن   به اداره مربوطه .

3-7سنبله

 1. ارایه گزارش کاری وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان دررابطه به تصفیه خانه های فضلاب (غیرمتمرکز) وارسال آن به اداره محترم ملی حفاظت محیط زیست .
 2. مطالعه وتحلیل مسوده طرح تشخیص منابع آبهای سطحی وزیر زمینی جهت تامین آب آشامیدنی پایدار برای شهرکابل.
 3. کاربالای انکشاف وبازنگری طرزالعمل تنظیم انسجام فعالیت های موسسات غیردولتی.
 4. تهیه وترتیب پلان بودجوی احجام کاری قیمت دارتصفیه خانه فاضله وزارت عودت مهاجرین وارسال به وزارت مالیه جهت اجرایی حواله های پولی آن .
 5. کار عملی تحکیمات (12.312) کیلو مـتر (سـنگ کاری )جـویــچـه ها و(28 )پلچک های سرک آعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت پروان توسط شرکت برنده ساختمانی برادران مسکن ساز به تاریخ 21/05/1397 آغاز وکار پروژه مذکور فعلآ نورمال جریان داردو( 1) فیصد کار پروژه مذکور تا حال پیشرفته است.پروژه جد ید سال 1397.
 6. کاردیزاین وبراورد پروژه آبرسانی شهرک  وچ تنگی ولایت ننگرهار به ناریخ 23/04/1397 آغاز وبه تاریخ 06/06/1397 تکمیل گردید.
 7. ترتیب  وتهیه نقشه ها ، برآورد وپروپوزل سه حلقه چاه های نیمه عمیق به کمک ما لی کشور دوست هند برای شهرک  دشت بابا صاحب  ولایت لغمان تکمیل وجهت منظور به ریاست مهاجرین ولایت لغمان ارسال گردید.
 8. اگاهی ذریعه مکتوب رسمی به شرکت یاسر ابراهیمی جهت آغاز مجدد کاریک حلقه چاه عمیق تحقیقاتی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان اما تاحال شرکت مذکور کار پروژه را آغاز نکرده است.
 9. ترتیب وتهیه نقشه ها وبل احجام کاری دهلیز امنیتی داخل وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان.
 10. انجینر محمد آصف صالحی سرپرست ریاست خدمات انجینری جهت نظارت ازکار های پروژه تحکیمات جویچه های سرک اعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت به تاریخ 03/06/1397 توظیف گردید.
 11. کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ربع سوم واحدهای دومی وزارت .
 12. ارسال مکتوب بخاطر بدست آوردن گزارش واحدهای دومی دررابطه به مبارزه علیه مواد مخدر، درآخیرهرماه وهرربع به ریاست پالیسی وپلان .
 13. ارسال فورم پیگیری هدایات جلسه مورخ 8/3/1397 گروه کوچک دوبلین دررابطه به مبارزه علیه موادمخدروسکرات ،بعدازخانه پری به ریاست دفترمقام وزارت.
 14. جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست وارسال آن   به اداره مربوطه .
 15. پروپوزل پروژه آبرسانی فاز اول وفازدوم شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی بعد ازتائید مقام محترم وزارت غرض منظوری ازکمک های کشورهندوستان به وزارت محترم اقتصاد ارسال گردید .
 16. تعداد (19)ورق کانسبت نوت ارسالی وزارت محترم مالیه (پروژه های پیشنهادی جدید ) سال مالی (1398)خانه پری گردیده وغرض اجراات بعدی بمرجع مربوطه ارسال گردید.
 17. ارسـال تـعداد(15)ورق گـزارش ازدسـتاورد هـاوفـعالیتـهای شـش مـاه اول سال 1397وزارت بـه مـعـاونـیت مـحـترم پــالـیسی ، نـظارت وبـررسی ریاست جمهوری .

27-31اسد

کار عملی تحکیمات (12.312) کیلـو متر (سنگ کاری )جـویـچه ها و(28 )پلچک های سرک آعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت پروان توسط شرکت برنده ساختمانی برادران مسکن ساز به تاریخ 21/05/1397 تحت نظر هییت موظف رسمآ آغاز وکار پروژه مذکور فعلآ نورمال جریان دارد.معلومات آمریت تدارکات

1-        کاردیزاین وبراورد پروژه آبرسانی شهرک  وچ تنگی ولایت ننگرهار به تاریخ 23/04/1397 آغاز وعنقریب تکمیل خواهد گردید..

2-        ترتیب  وتهیه نقشه ها ، برآورد وپروپوزل سه حلقه چاه نیمه عمیق به کمک ما لی کشور دوست هند برای شهرک  دشت بابا صاحب  ولایت لغمان وارسال آن به ریاست مهاجرین ولایت لغمان .

3-        اگاهی ذریعه مکتوب رسمی به شرکت یاسر ابراهیمی جهت آغاز مجدد کاریک حلقه چاه عمیق تحقیقاتی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان.

4-        ترتیب وخانه پری فورمه های ارسالی وزارت محترم مالیه ووزارت محترم اقتصاد برای پروژه های پیشنهادی جدید انکشافی ( کانسپ نوت جدید ) سال مالی 1398 وارسال آن به مراجع مربوطه.

5-       تهیه وترتیب گزارش تحلیل شده ربع دوم واحدهای دومی وزارت

6-       تهیه گزارش ارقـام احصائیوی مـعرفی عــودت کننده گان وبیجاه شده گان غـرض کسب تعلیم ،آمـوزشهای حرفـوی، غـرض تـدا وی بــه صحت عامه وکورسهای سوادآموزی درطی هفت ماه اول سال مالی 1397 .

7-       جمع آوری توحید وتحلیل نمودن گزارشات آمریتهای تحت اثراین ریاست

         وارسال آن   به اداره مربوطه .

9-  توحید دستاوردهای چهارساله وزارت الی ماه جوزا سال مالی

13-17 اسد

: قـرارداد تـحـکیمات (12.312) کـیلو متـر (سنـگ کـاری )جویچه ها و(28 )پلچک های سرک آعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت پروان باشرکت ساختمانی برادران مسکن ساز امضآ گردیده ودر هفته آینده کار پروژه مذکور ازطرف شرکت ساختمانی برادران مسکن ساز آغازخواهد شد.(پروژه جدید سال 1397). به اساس اخذ معلومات از امریت تدارکات

2: کاردیزاین وبرآورد پروژه آبرسانی شهرک  وچ تنگی ولایت ننگرهار به تاریخ 23/4/1397 آغاز وعنقریب تکمیل خواهد گردید. دیزاینر انجینر سنگر. کار دیزاین پروژه مذکور جریان دارد.

3: ترتیب وخانه پری کانسپ نوت جدید ارسالی وزارت  محترم اقتصاد برای پروژه های انکشافی تآمین خدمات ، اعمار تعمیرات اداری برای واحد های دومی در ولایات ، استقرار بیجآ شده گان داخلی وکمک های عاجل برای عـودت کـننده گـان وبـیجآ شـده گان داخلی از بابت سال مالی 1398 (ترتیب وخانه پری کانسپ نوت جریان دارد.)

4: جهت نظارت وارزیابی پروژه آبرسانی شهرک دشت قشقه ولایت بامیان که کارآن ازطرف موسسه( CAWC)جدیداً آغاز گردیده دو نفر انجینران ریاست خدمات به تاریخ 08/05/1397 عازم آنولا وبعد ازختم تمام کار شان دوباره به تاریخ 12/05/1397 عازم کابل وگزارش کاری خویش را به شعبه مربوطه تسلیم نموده اند.

5: ترتیب پلان کاری پروژه تآمین خدمات وتعمیرات اداری برای واحد های دومی در ولایات از بابت  وسط سال مالی 1397وارسال  آن به وزارت مالیه.

6: ترتیب پروپوزل دوبا ره پروژه تآمین خدمات تخنیکی ، اساسی و اجتماعی جهت اخذ بودجه برای وسط سال مالی  1397  و ارسال آن به وزارت مالیه.

  7: نهایی سازی وتحلیل نمودن گزارشات ماه حمل ثوروجوزا واحددومی وزارت

 8 : تهیه وترتیب فورم پیگیری درمورد تحقق بند(1) مصوبه شماره (1) جلسه کمیته عالی رهبری اجندایی ملی مصئونیت غذایی وتغذیه افغانستان .

9 : کاربالای سوالنامه تحقیقی دررابطه به شناسایی مشکلات اجتماعی جوانان وزارت .

10: تهیه وترتیب فورم پیگیری احکام مقام وزارت دررابطه به امرتدویر ورکشاپ آموزشی دربخشهای پلان گذاری ، پالیسی سازی ، وگزارش نویسی به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان مرکز وولایات .

     11: تحلیل وجمع آوری گزارشات هفته وارآمریتهای مربوطه این ریاست.

12 : اجراات درمورد ارایه معلومات تعهدات ازولایات کشور

6-10 اسد

کـاردیـزاین تـحکیمات (12.312) کیلو متر (سنگ کاری )جویچه ها و(28 )پلچک های سرک آعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ 26 /12/1396تکمیل وجهت مراحل قرارداد به ریاست محترم اداری ارسال گردید وارزیابی اسناد قرارداد آن توسط هیئت موظف صورت گرفته وغرض اگاهی عامه به اعلان سپرده شده که بعد ازختم میعاد آگاهی عامه شرکت برنده به نام شرکت ساختمانی برادران مسکن ساز مشخص وتضمین بانکی خویش راتحویل بانک نموده و کار قرارداد آن فی مابین وزارت مهاجرین وشرکت برنده آمضآ گردیده .

2:   کاردیزاین وبرآورد پروژه آبرسانی شهرک  وچ تنگی ولایت ننگرهار به تاریخ 23/04/1397 آغاز وعنقریب تکمیل خواهد گردید. کار دیزاین پروژه مذکور جریان دارد.

3:   ترتیب وخانه پری کانسپ نوت جدید ارسالی وزارت  محترم اقتصاد برای پروژه های انکشافی تآمین خدمات ، اعمار تعمیرات اداری برای واحد های دومی در ولایات ، استقرار بیجآ شده گان داخلی وکمک های عاجل برای عودت کننده گان وبیجآ شده گان داخلی از بابت سال مالی 1398

4:   جهت نظارت وارزیابی پروژه آبرسانی شهرک دشت قشقه ولایت بامیان که کارآن ازطرف موسسه CAWC)) جدیدآ آغاز گردیده دو نفر انجینرا ریاست خدمات هر یک انجینر محمد آصف صالحی سرپرست ریاست خدمات انجینری وانجینر سنگر مدیر پروژه های انکشافی به تاریخ 08/05/1397 عازم انولا گردیده اند.

5:   ترتیب پلان کاری پروژه تآمین خدمات وتعمیرات اداری برای واحد های دومی در ولایات از بابت سال مالی

6:   تهیه وترتیب  مسوده پلان بودجوی مصئونیت غذایی وتغذیه براساس رهنمود وارسال به ریاست دفتر مقام وزارت .

کار بالای تهیه گزارش کاری (4) ساله وزارت ، برای سومی گزارش مرور دوره جهانی  (UPR).

      7:   تحلیل نمودن (48)قطعه گزارشات ماه حمل ثوروجوزا واحددومی وزارت

8 :   اجراات درقسمت مکتوب ارسالی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس درمورد ارقام احصائیوی مهاجرین وبیجاه شده گان داخلی .

: نهایی سازی گزارش تعهدات وزارت درقبال ولایات وارسال آن به اداره ارگانهای محل .

6:  تحلیل وجمع آوری گزارشات هفته وارآمریتهای مربوطه این ریاست

     و ارسال به مرجع مربوطه .

10- نهایی سازی گزارش درمورد مصوبه شماره (5) به ریاست دفتر.

11- نهایی سازی گزارش شش ماهه واحدهای اولی (1397) صورت گرفت.

1-4 اسد

: کار قراردادپروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگر(چاه عمیق به عمق 120 متر، قطر 18 انچ دیزاین وسیستم سولرآن 70 تخته تعین گردیده بود که در نتیجه شرکت برنده چاه مذکور   را 75 مترحفر نموده که به اساس تست های انجام شده ونظر هییت نظارت کننده آب چاه عمیق حفر شده نیاز مندی باشنده گان شهرک مذکور رامرفوع ساخته که درین صورت نیاز به 70 تخته سولر نبوده ونظر به فیصله وارایه نظریات هییت موظف تعداد تخته های سولر به 45 تخته کاهش یافته که این کار جلو گیری از مصارف اضافی نموده است.

2: کـاردیـزایـن تحکیمات (12.312) کیلو متر (سنگ کاری )جویچه ها و(28 )پلچک های سرک آعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ 26 /12/1396تکمیل وجهت مراحل قرارداد به ریاست محترم اداری ارسال گردید وارزیابی اسناد قرارداد ان توسط هییت موظف صورت گرفته وغرض اگاهی عامه به اعلان سپرده شده که بعد ازختم میعاد اگاهی عامه شرکت برنده به نام شرکت ساختمانی برادران مسکن ساز مشخص وتضمین بانکی خویش راتحویل بانک نموده ودر آینده نزدیک کار قرارداد ان فی مابین وزارت مهاجرین وشرکت برنده آمضآ خواهد گردید.(پروژه جدید سال 1397). به اساس اخذ معلومات از امریت تدارکات قراردادپروژه مذکور در هفته اینده امضآ خواهد گردید

 3: کاردیزاین وبرآورد پروژه آبرسانی شهرک  وچ تنگی ولایت ننگرهار به تاریخ 23/04/1397 آغاز وعنقریب تکمیل خواهد گردید. دیزاینر انجینر سنگر. کار دیزاین پروژه مذکور در هفته آینده تکمیل خواهد گردید.

   4: تحلیل نمودن (38)قطعه گزارشات ماه حمل ثوروجوزا واحددومی وزارت .

5: ترتیب ونهایی سازی پلان مصؤنیت غذایی وحفظ الصحه توسط آمریت پلان

 وارائه آن به فوکل پاینت ریاست بیجاه شده گان داخلی .

 : کارجمع آوری اسـناد فـعالـیتهای تـکمیل شـده گـزارش شش مــاهـه اداره

امورنهایی گردید.

6:  تحلیل وجمع آوری گزارشات هفته وارآمریتهای مربوطه این ریاست وارسال

آن ازطریق شیرفولدربه اداره مربوطه

7:ارسال گزارش ازچگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی بابت ربع دوم سال مالی 1397 به وزارت اقتصاد .                                                                                                               

23-27 سرطان

1-      کاری بالای پلان گذاری وتحلیل بودجه مصئونیت غذایی وتغذیه وزارت طبق رهنمود ریاست عمومی دارالانشایی شورای وزیران .

2-      ترتیب پلان کاری پروژه های انکشافی برای سال مالی آینده (1398) وارسال آن جهت منظوری به مقام محترم وزارت.

3-      ترتیب پلان کاری برای اعمار تعمیرات اداری واحد های دومی(مراکز ولایات) ازبابت سال مالی (1398.)

4-      کاردیـزایـن تـحکیمات(12.312) کیلو متر(سنگ کاری)جویچه ها و(28 )پلچک های سرک آعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ 26 /12/1396تکمیل وجهت مراحل قرارداد به ریاست محترم اداری ارسال گردید وارزیابی اسناد قرارداد آن توسط هیئت موظف صورت گرفته وغرض آگاهی عامه به اعلان سپرده شده که بعد ازختم میعاد آگاهی عامه شرکت برنده به نام شرکت ساختمانی برادران مسکن ساز مشخص وتضمین بانکی خویش راتحویل بانک نموده ودر آینده نزدیک کار قرارداد آن فی مابین وزارت مهاجرین وشرکت برنده آمضآ خواهد گردید.(پروژه جدید سال 1397).

5-      کاردیزاین وبرآورد پروژه آبرسانی شهرک  وچ تنگی ولایت ننگرهار به تاریخ 23/04/1397 آغاز وعنقریب تکمیل خواهد گردید.

6-      جهت سروی تخنیکی وجمع آوری ارقام دونفر از انجینران ه متخصص نظارت وارزیابی به تاریخ 16/04/1397 به شهرک وچ تنگی ولایت ننگرهارعازم آنولآ گردیده کارسروی پروژ مذکوررا در طول یک هفته تکمیل نمودندکه به اساس سروی تخنیکی و با در نظر داشت ارقام جمع آوری شده کار دیزاین وبرآوردپروژه آبرسانی شهرک مذکور آغاز گردید.

7-تحلیل نمودن گزارشات ماه حمل ثوروجوزا(26)واحددومی .وزارت

7-     ارسال فارمت تعهدات وزارت درقبال ولایات به ریاستهای مربوطه .

8-     :نهایی سازی فارمت تعهدات وزارت درقبال ولایات وایمیل آن به مقام محترم

9-      وزارت وارگانهای محلی .

10- تحلیل وجمع آوری گزارشات هفته وارآمریتهای مربوطه این ریاست و ارسال آن ازطریق شیرفولدربه اداره مربوطه 

16-20 سرطان

کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به طول 6400 متر توسط شرکت نظیف سدیدبه تاریخ 22/03/1396 آغاز وبه تاریخ 23/02/1397( 100)  فیصد کار آن تکمیل گردیده وجهت رفع نواقص ، دورتسلیمی وبرآورد ثانی کارپروژه مذکوریکنفرازانجینر توظیف وبه تاریخ 05/04/1397  عازم انولا گردید .کارتسلیمی وبرآورد ثانی پروژه مذکور به تاریخ  18/04/1397 تکمیل گردیده .

2: کاردیزاین تحکیمات (12.312) کیلو متر (سنگ کاری )جـویـچـه ها و(28 )پلچک های سرک آعمار شده شهرک بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ 26 /12/1396تکمیل وجهت مراحل قرارداد به ریاست محترم اداری ارسال گردید وارزیابی اسناد قرارداد آن توسط هییت موظف صورت گرفته وغرض اگاهی عامه به اعلان سپرده شده که بعد ازختم میعاد اگاهی عامه شرکت برنده به نام شرکت ساختمانی برادران مسکن ساز مشخص وبعد از تحویلی تضمین نقدی عنقریب قرارداد آمضآ خواهد گردید

3: پروپوزل پروژه های انکشافی به خاطر اخذ بودجه وسط سال مالی 1397 ازطریق ریاست محترم پالیسی وپلان به وزارت محترم مالیه جهت اخذ بودجه وسط سال مالی 1397 ارسال گردید .

4: جهت سروی تخنیکی وجمع اوری ارقام دونفر از انجینران متخصص نظارت وارزیابی به تاریخ 16/04/1397 به شهرک وچ تنگی ولایت ننگرهارعازم انولآ گردیده وسروی عملآ جریان دارد.که بعد ازختم کار سروی تخنیکی با در نظر داشت ارقام جمع آوری شده کار دیزاین وبرآوردپروژه آبرسانی شهرک مذکور آغاز خواهد گردید.

         5:تحلیل نمودن گزارشات ماه حمل ثوروجوزا(26)واحددومی .وزارت

6:  تحلیل وجمع آوری گزارشات هفته وارآمریتهای مربوطه این

ریاست وارسال آن ازطریق شیرفولدربه اداره مربوطه

7 : ارسال پروپوزل به وزارت مالیه واقتصاددرموردمساعدت های عاجل

    برای ولایات کندز وبدخشان .

8 :ارسال پروپوزل به وزارت مالیه واقتصاد درمورد استقرارپایداربیجاه شده گان

9 : ارسال پروپوزل به وزارت مالیه واقتصاد درمورد تامین خدمات اساسی ، تخنیکی واجتماعی شهرک های مهاجرین .

10 : ارسال پروپوزل به وزارت مالیه واقتصاددرمورد کمک های عاجل برای عودت کننده گان وبیجاه شده گان داخلی .

11 – پیگیری تعهدات وزارت درمقابل ولایات باریاست منابع بشری وریاست انجینری .

12– نهایی سازی گزارش شش ماهه سال مالی (1397)  اداره امور.

 13 - مطالعه مسوده پالیسی زمین وتهیه طرح ریاست پالیسی وپلان درمورد تکمیلات،غنی ساختن پالیسی وارسال آن به ریاست دفترم مقام وزارت .

14 - تهیه وترتیب گزارش کاری وزارت درمورد تحقق پیش نویس جدول فعالیت های طرح اجرایی شدن پلان تطبیقی موافقتنامه چابهار وارسال آن به وزارت ترانسپورت .

15 - مطالعه مقرره مکاتب خصوصی وتهیه طرح ریاست پالیسی وپلان در

مورد تکمیلات مقرره وارسال آن به دفتر محترم آسیا فوندیشن .                       

9-13 سرطان

کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به طول 6400 متر توسط شرکت نظیف سدیدبه تاریخ 22/03/1396 آغاز وبه تاریخ 23/02/1397( 100)  فیصد کار آن تکمیل گردیده وجهت رفع نواقص ، دورتسلیمی وبرآورد ثانی کارپروژه مذکوریک نفرانجینر توظیف وبه تاریخ 05/04/1397  عازم انولا گردید .

2:  ترتیب وتهیه پروپوزل پروژه های انکشافی به خاطر اخذ بودجه وسط سال مالی 1397 وارسال آن به ریاست محترم پالیسی وپلان مقام محترم وزارت .

3:  توظیف یکنفرانجنیربه خاطر چک وکنترول سیستم سولر پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه  وزیر ولایت لوگر .

4:  جمع آوری وتکمیل اسنادبراساس ظرفیت ساختاری وتخنیکی بخش های پلانگذاری وارسال آن به اداره امورریاست جمهوری .

        1 5:  تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ماه حمل ثور(19)واحددومی .وزارت

6:  تحلیل وجمع آوری گزارشات هفته وارآمریتهای مربوطه این

ریاست وارسال آن ازطریق شیرفولدربه اداره مربوطه            

2-6 سرطان

کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به طول 6400 متر توسط شرکت نظیف سدیدبه تاریخ 22/03/1396 آغاز وبه تاریخ 23/02/1397( 100)  فیصد کار ان تکمیل گردیده وجهت رفع نواقص ، دورتسلیمی وبرآورد ثانی کارپروژه مذکورانجینر عبد الله سخی توظیف وبه تاریخ 05/04/1397  عازم انولا گردید . (پروژه انتقا لی سال مالی 1396)

2: کارتهیه ونصب 900 تخته سولر برای باشنده گان شهرک امیر شنسیب ولایت غورتوسط شرکت برنده ( شرکت عبید الله نایبی) به تاریخ 23/01/1397 عملآتحت نظر هییت موظف آغاز وبه تاریخ 24/02/1397  کار پروژه (100) فیصد تکمیل وبه اساس مکتوب ارسالی شماره 119مورخ 31/02/1397 آمریت مها جرین ولایت غور از تکمیل شدن 100 فیصد کار پروژه اطمینان داده شده است. معلومات از انجنیر ذکریا .

        13– کارروی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ماه حمل ثورواحددومی .وزارت

4– تحلیل وجمع آوری گزارشات هفته وارآمریتهای مربوطه این

ریاست وارسال آن ازطریق شیرفولدربه اداره مربوطه                           

18-22

1-     کار پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیرولایت لوگر توسط شرکت برنده ریس خان به تاریخ 17/04/1396آغاز و (75)فیصد کارآن پیشرفته بودوکارآن به دلیل فرا رسیدن موسم سرما به تاریخ 15/ 09/1396 متوقف گردیده به نورمال شدن هوا کار آن مجدداً به تاریخ 20/12/1396آغازوتا حال جمعآ (82 ) فیصد کار ان پیشرفته است جهت نظارت از کار پروژه مذکور انجنیر هجرت الله به تاریخ 13/01/1397 عازم انولا گردید.

2-      کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به طول 6400 متر به تاریخ 22/03/1396 آغاز وتاحال (97 ) فیصد کار آن پیشرفته کارپروژه مذکور به دلیل فرا رسیدن موسم سرما به تاریخ 18/09/1396متوقف گردیده وبه مساعد شدن وضیعت هوا عنقریب کار آن مجدداً آغاز خواهد گردید

3-      قرارداد یک حلقه چاه عمیق تحقیقاتی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان به شرکت  برنده یاسر ابراهیمی به تاریخ  29 / 10 /1396 امضآ وکار حفر چاه مذکور به تاریخ  18/01/1397 آغاز گردید نظارت کننده از کار پروژه انجنیر محمد عظیم .

4-      ترتیب وارسال دو پروپوزل به وزارت مالیه تحت عناوین (کمک های عاجل برای عودت کننده گان وبیجاه شده گان) و (استقرارپایداربیجاه شده گان داخلی ).

5-      ارسال گزارش تفصیلی فعالیت ودستاوردهای وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان به وزارت اطلاعات وفرهنگ .

6-      تکمیل پلان سال 1397 وزارت، براساس نتیجه جهت ارائیه به اداره امور ریاست جمهوری .

7-       جریان کار روی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ماهوار واحد دومی وزارت .

8-      تحلیل نمودن گزاشات جلسات کمیته های انکشافی(PDC) ولایتی .

از 11ی الی 15 حمل
 1. تهیه وارسال گزارش کاری وزارت درمورد تحقق تعهدات وزارت به والیان طبق   هدابت مقام عالی ریاست جمهوری.
 2. تدوین طرح پشنهادی وپلان اجرایی برای تدویر ورکشاپ پلان گذاری ، پالیسی نویسی وگزارش نویسی برای کارکنان وزارت .
 3. تحلیل ومطاله مسوده سند اجماع جهانی برای مهاجرت وپناهندگان وجمع بندی نظریات ریاست ها بهمنظور پاسخدهی به نهاد های ذیربط.
 4. فارمت گزارش ربع اول سال 1397 واحدهای اولی مطابق پلان عمومی وپلان اداره امورترتیب وبه ریاستهای مرکزوزارت ارسال گردید.
 5. تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ماهوار14 واحد دومی وزارت .
 6. تحلیل نمودن گزاشات جلسات کمیته های انکشافی(PDC) ولایتی .
23الی 29
 1.  کار حفریک حلقه چاه آب اشامیدنی شهرک پنجوای ولایت قندهار به تاریخ 01/07/1395توسط شرکت اریوب دوبی آغاز وبه تاریخ 12/12/1396 (  100 )  کار آن تکمیل گردیده .
 2.  کار پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیرولایت لوگر توسط شرکت برنده ریس خان به تاریخ 17/04/1396آغاز والی تاریخ 20/12/1396 ( 80 ) فیصد کار آن پیشرفته است.
 3.  کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به طول 6400 متر به تاریخ 22/03/1396 آغاز وتاحال (97 ) فیصد کار ان پیشرفته است .
 4. تجزیه و تحلیل گزارش سالانه سال مالی 1396 ریاست های پالیسی وپلان، اداری، ارتباط خارجه، اطلاعات وارتباط عامه وآمریت جندر جهت ارزیابی میانی پلان استراتیژیک وزارت.
 5.  تحلیل گزارشات سالانه سال مالی 1396 واحدهای اولی وزارت درمطابقت باپلان استراتیژیک وزارت .
 6. کاربالای رهنمود نظارتی وپلان نظارتی ریاست های مرکزی وولایتی وزارت .
 7. کار روی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات واحدهای دومی وزارت دررابطه به جلسات کمیته های انکشافی (PDC).
از تاریخ 19 الی 23 حوت
 1. تهیه گزارش 1396 وزارت امور مهاجرین جهت ارائه به مقام محترم وزارت.
 2. ایجاد یک جدول کلی از ثبت و راجستر افغانهای فاقد مدرک در 21 مرکز کشور پاکستان که توسط تیم وزارت مهاجرین ثبت و راجستر گردیده است.
 3. ترتیب جدول آمار و ارقام عودت کنندگان کشورهای اروپایی، آسیایی و بیجاشدگان داخلی ماه فبروی.

4: کار احداث واعمار 14.286 کیلومتر سرک ، 7 پل چک و14.2 متر پایپ کلورت (Pipe Culvert ) شهرک بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ 15/07/1395 عملآ توسط شرکت برنده اریوب سپین غر آغازوبه تاریخ 29/09/1396  (100)   فیصد کار ان  تکمیل وجهت تسلیمی وبرآورد ثانی پروژه مذکور به تاریخ  11 /11/1396 هییت تعین وبه دلیل موجودیت  مشکلات تخنیکی کار برآورد وتسلیمی پروژه صورت نگرفته است.

5: کار حفریک حلقه چاه آب اشامیدنی شهرک پنجوای ولایت قندهار به تاریخ 01/07/1395توسط شرکت اریوب دوبی آغاز ونظربه معلومات اخذ شده از شرکت برنده ذریعه موبایل(97)  فیصد کار ان پیشرفته کار نورمال جریان داشت اما به دلیل تظاهرات مردم محل به تاریخ 29/08/1396 کار آن متوقف گردیده مشکل مذکور  حل وکار پروژه مذکور مجددآ به تاریخ 25 / 11 /1396 آغاز وبه اساس اخذ معلومت تیلیفونی  از مسول شرکت به تاریخ 12/12/1396 (  100 )  کار آن تکمیل گردیده است.

6:  کار قرار داد 21 حلقه چاه های نیمه عمیق شهرک عسقلان ولایت کندوز توسط شرکت برنده طارق جلیل   عملآ به تاریخ 27/09/1395 آغاز وبه تاریخ 24/10/1396 کار پروژه مذکور ( 100 ) فیصد تکمیل وبرسی پروژه مذکور توسط هییت مختلط ریاست پلان وخدمات انجنیری صورت گرفته که گزارش کاری خویش را رسمآ به مرجع مربوطه ارایه نموده است.

7:کار عملی پروژه آبرسانی ( شهرک حضرت سلطان ولایت سمنگان به تاریخ 13/03/1396 آغاز و(6 )فیصد کار ان پیشرفته  و به عمق 230 متر چاه حفرو به دلیل عدم آبدهی کار حفر چاه مذکور بی نتیجه وناکام مانده وبودجه به سال مالی 1397 انتقال گردید.

8: کار پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیرولایت لوگر توسط شرکت برنده ریس خان به تاریخ 17/04/1396آغاز و تا حال (75)فیصد کار آن پیشرفته وکارآن به دلیل فرا رسیدن موسم سرما به تاریخ 15/ 09/1396 متوقف گردیده وبه نورمال شدن هوا کار آن مجددآ آغاز خواهد گردید.

9: کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به طول 6400 متر به تاریخ 22/03/1396 آغاز وتاحال (97 ) فیصد کار آن پیشرفته کارپروژه مذکور به دلیل فرا رسیدن موسم سرما به تاریخ 18/09/1396متوقف گردیده وبه مساعد شدن وضیعت هوا عنقریب کار آن مجددآ آغاز خواهد گردید.

10:کارپروژه آبرسانی شهرک میدان شهر ولایت وردک به تاریخ 15/05/1396 توسط شرکت طارق جلیل آغاز وبعمق 120 مترچاه مذکوررا توسط ماشین روتری حفر و ( 6 ) فیصد کارآن پیشرفته .

11 : اینکه مشکل شهرک مهاجرین امیر شنسیب ولایت غوراز نگاه  آب اشامیدنی حل بوده بدین ملحوظ پروژه مذکوربه پروژه سولر تعدیل گردیده ،برآورد واحجام کاری آن ترتیب ومراحل  قراردادان تکمیل وقرار داد باشرکت برنده ( شرکت عبید الله نایبی) به تاریخ 14/09/1396 امضآ گردیده .

12: قرارداد پروژه آبرسانی شهرک شیخ متی ولایت زابل به تاریخ 08/08/1396 با شرکت برنده طارق جلیل امضآ و کار عملی پروژه مذکور تا حال آغاز نگردیده.

13: قرارداد یک حلقه چاه عمیق تحقیقاتی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان به شرکت  برنده یاسر ابراهیمی به تاریخ  29 / 10 /1396 امضآ وکار عملی پروژه مذکور عنقریب آغاز خواهد گردید.

14:پروسه خط اندازی نمرات رهایشی شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگرتوسط تیم تـخنیکی ریـاست خـدمـات انـجینری بـه تاریخ 10/  10 /1396 آغـاز وتـا حـال بـه تـعداد (  1100 ) نمره خط اندازی وکار نورمال جریان دارد.

15: پروسه سروی تخنیکی جهت تحکیما ت جویچه های سرک اعمار شده  شهرک بنی ورسک ولایت پروان توسط تیم تخنیکی ریاست خدمات انجنیری به تاریخ 11/11/1396 آغاز وبه تاریخ 1/121396 تکمیل وتمام ارقام ومعلومات جمع اوری شده را غرض دیزاین پروژه مذکور ارایه نموده که به اساس معلومات ارایه شده کار دیزاین پروژه مذکور جریان دارد.

-16کار روی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات واحدهای دومی وزارت دررابطه به جلسات کمیته های انکشافی (PDC).

-17تحلیل وجمع آوری گزارشات هفته وارآمریت های تحت اثروارسال آن به مرجع مربوطه .    

1_12 حوت 1396

1 تهیه گزارش توضیحی وتفصلی وزارت درمورد معرفی پالیسی ها ، برنامه ها وپلان های سال 1396 پرامون حمایت از جوانان عودت کننده وبیجاشده داخلی .

2 – ترتیب جدول مهاجرین وپناهنده گان افغان مقیم کشورهای خارج بااحتمال بازگشت شان به کشور عزیزخویش .

3 – نهایی سازی پلان سال مالی 1397 .

4 – کار روی توحید گزارشات واحدهای دومی وزا رت .

5 – تهیه وترتیب طرح پیرامون حمایت مالی مهاجرین افغان مقیم پاکستان که ازطریق بانک جهانی تمویل میگردد.

6 - ترتیب نیازمندی شهرک های مهاجرین ازقبیل مکتب ، کلینیک وغیره.

7 – کارروی تجزیه وتحلیل گزارشات  فعالیت های (12)ریاست مقروزارت .

8– کار روی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ماه قوس واحداهای دومی وزارت دررابطه به جلسات کمیته های انکشافی (PDC).

9– تحلیل وجمع آوری گزارشات هفته وارآمریت های تحت اثروارسال آن به مرجع مربوطه

21 – 25 دلو

1.      جلسه ای دربانک جهانی درمورد بودجه منطقوی برای تشویق مهاجرین برگشت کننده تدویر یافت .

2.      درجلسه مورد نظر با تیم بانک جهانی دردبی واسلام آباد بحث شد ، پروژه مورد نظر معرفی شد تقاضا ها مطرح گردید وبعد از تبادل  نظر تصمیم گرفته شد که دولت افغانستان یک پروپوژل به بانک بدهد ودرساحات مختلف کمک تقاضا کند ، از طرف دیگر تیم اسلام آباد وعده سپرد تا راه های برگشت ومشوق های که باعث برگشت آنها میگردد را بیشترتحقق ودراختیار کابل بگذارد ، درپیوند به همین قضیه تیم وزارت وظیفه دارند تا نیازمندی های خویش را لست کنند ودرقالب پروپوزل ارایه نمایند.

3.      جلسه درمودر میکانیزم مصرف بودجه سعودی !

4.      جلسه دروزارت خارجه برگزارشد، میکانیزم مطالعه وتصمیم آینده گرفته شد لست پروژه داده شد، قرار شد جلسه بعدی با حضور معین صاحبان برگزار گردد.

5.       ارزیابی میانی استراتیژیک پلان پنج سالانه وزارت درریاست های رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، تحقیق وسیتم مطالعات مهاجرین، وحمایت حقوقی.

6.      طرح مسوده اکشن پلان مبارزه علیه فساد اداری وزارت درروشنایی استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد ادرای نهایی وغرض منظوری بمقام محترم وزارت تقدیم گردید.

7.      تهیه گزارش کاری وزارت درمورد تحقق تعهدات وزارت، به جلسه کابینه ووالیان ولایات طبق فورم نمونویی وزارت دولت درامور پارلمانی .

8.      کار روی توحید نمودن جدول معلوماتی درمورد مکتب وکلینیک درشهرک های عودت کننده گان .

9.      کار روی تجزیه وتحلیل گزارش فعالیت های ریاست های پالیسی و پلان ، دفترمقام ، منابع بشری بابت سال مالی 1395 جهت ارزیابی میانی پلان استراتیژیک.

10. اشتراک در جلسه ریاست پالیسی و پلان درمورد تبادل نظر فعالیت های روزمره .

11. پلانهای واحدهای دومی 1397 توحید گردید.

12. ترتیب پلان سال مالی 1397 ادارۀ امور و ارسال آن به ریاست جمهوری به خاطر تصحیح.

13. کاربالای طرح وتدوین لایحه وظایف مشاور حقوقی که جدیدآ استخدام میگردد.

14. پاسخ به چگونگی  ازتطبیق پلان کاری وزارت درواحدهای دومی ذریعه فورم ....

15. توحید نمودن (11) پلان کاری واحد های دومی وزارت هریک هلمند ، خوست ، لغمان ، هرات ،  ارزگان ، بدخشان ، پکتیا ، قندهار ، کابل ، غور و ننگرهار. .

16. کار  بالای گزارش های کمیته های انکشافی ولایات .

17. تحلیل وبررسی گزارشات کمیته های انکشافی ولایات (PDC) .

 

14 – 18 دلو

1.      دردومین جلسه کمیته رهبری برنامه (RADA)  تحت نظر وزیر صاحب امور مهاجرین با حضورداشت رئیس (IOM) برگزارشد .دراین جلسه فیصله به عمل آمدکه تیم تخنیکی کاری روی انتخا ب پروژه ها را آغاز کند ، معیار انتخاب پروژه هارا معلوم کند وسرعت عمل درکاربه خرچ بدهند ، از جلمه (2) پروژه برای ولایت  کابل مشخص  شد. 

2.       درجلسه (BORRD) وزارت که تحت رهبری وزیرصاحب برگزارشد اشتراک نمودم،   رئیس امور مهاجرین ولایت کابل راپور فعالیت های خود را درجلسه ارائه نمود  ،  روی فارمت  گزارش دهی بحث صورت گرفت ، قرار شد یک فارمت واحد گزارش دهی ترتیب شود، وولایات بر علاوه گزارش درشکل فارمت، یک گزارش تفصیلی نیز آماده کرده روان کنند.

3.      طرح پلان برگشت (700) هزار مهاجرافغان از پاکستان آماده شد ، این طرح یک پلان جامع بخاطر ادغام واستقرار (700) هزار عودت میباشد ،طرح مورد قبول وزارت قرار گرفت فیصله بعمل آمد که طرح به کمیته دیرگ (DIREG) پشنهادگردد.

4.       درجلسه مرور استراتیژیک پلان که تحت نظر معین صاحب پالیسی وپلان برگزارشد اشتراک نمودم، دراین جلسه پشنهاد شد یک تیم تخنیکی کاری به منظور مرور استراتیژیک پلان وپلان تطبیقی آن ایجاد گردد ، در این جلسه، اعضای تخنیکی از ریاست های ذیرط معرفی شدند وکار را آغاز کردند .

5.      اشتراک درجلسه گروپ کاری انکشاف پایدار درجلسه تاکید شد که جدول شاخصه ها خانه پری و به وزارت اقتصاد ارسال گردد.

6.      کارروی طرح مسوده نهایی اکشن پلان مبارزه علیه فساد اداری وزارت صورت گرفته وبه جلسه کمیته کاری آماده گردید.

7.      تهیه کار شیوه ارزیابی میانی استراتیژیک پلان وزارت وپلان تطبیقی آن اماده گردید.

8.      پیگیری از ارائه گزارشهای کاری1396 ریاست های منابع بشری و ادغام مجدد.

9.      ارسال سافت گزارش دستاوردهای1396وزارت به شکل پاور پاینت  به رئیس پالیسی و پلان.

10. کار روی توحید گزارشات واحدهای اولی وزارت صورت گرفت.

11. گزارش کاری سالانه 1396 اداره امور به شکل مکتوبی ارسال گردید.

12. تهیه راپور فعالیتهای تکمیل شده وزارت،  وارائه آن به هیئت موظف تفتیش اداره امور. 

13. ترتیب جدول شهرک های عودت کنندگان به تفکیک نیازمندی های مورد نیاز(مکتب و کلینیک).

14. ترتیب جدول بیجاشدگان و عودت کنندگان به تفکیک ولسوالی ها.

15.  تهیه راپور نیازمندی های عودت کنندگان وبیجاشدگان درساحات بلند عودت اعم از(مکتب و کلینیک)  .

16. ارسال یکورق فورمه خانه پری شدۀ ارقام عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی از بابت ربع دوم سال مالی 1396 به وزارت محترم امور داخله.

17.  درخواست گزارش از ریاست های عمومی بیجاشدگان داخلی، حمایت حقوقی، اطلاعات و ارتباط عامه، تکنولوژی معلوماتی و ارتباط خارجه در مورد دست آوردها و تاثیرات مثبت پروژهای UNHCR براساس قرارداد PPA در سال مالی 20177.

18.  ارسال مکاتب به ریاست ها، مشاوریت ها و آمریت های مستقل مرکزی وزارت جهت جمع آوری معلومات الف: تاهنوز چند فیصد پلان استراتیژیک تطبیق نموده اید؟       ب: کدام موارد تطبیق نشده اند و علت عدم تطبیق آن چیست؟                           ج: کدام موارد پلان استراتیژیک قابل تطبیق نبوده و ضرورت به تطبیق آن نمی باشد؟ د: کدام موارد جدید در پلان استراتیژیک اضافه گردد؟

19.  توحید پلان های کاری پیشبینی شده سال مالی 1397 تمام ریاست های مرکزی.

20. توحید پلان های کاری پیشبینی شده سال مالی 1397 ولایتی  از(19) ولایت .

21. کار بالای پلان بودجوی  (SDG) یا انکشاف پایداروتکمیل آن .

22.  تهیه گزارش کاری عمومی وزارت، وارسال آن به ریاست عمومی اداره امورریاست جمهوری  .

23. کار بالای تدوین پلان ریاست های مرکزی وولایتی ادامه دارد .

اشتراک درجلسه اشتغال زایی که دروزارت کار وامور اجتماعی تدویر 

16 – 20 جدی

1-      اجراآت پیرامون پروپوزل 5 میلیون دالر از کود احتیاط جهت تهیه مسکن و معیشت برای بیجاشدگان و عودت کنندگان.

2-      جمع آوری معلومات درمورد چگونگی وضعیت کلینیک ومکتب در شهرک های مهاجرین  30 ولایت کشور.

3-      ترتیب پلان کاری سال مالی 1397 آمریت طرح برنامه های استراتیژیک وارسال آن به آمریت پلان.

4-      ارایه معلومات بجواب فورم پیگیری حکم مقام محترم وزارت در مورد تعمیر اداری ریاست های مهاجرین ولایات نمیروز و بدخشان.

5-      کار روی گزارش سالانه آمریت طرح برنامه های استراتیژیک بابت سال مالی 1396.

6-      توحید معلومات در مورد ساختمان های اداری واحد های دومی وزارت.

7-      تعقیب مکتوب به منظور ترتیب پلان عمومی سال مالی 1397 وزارت از ریاستهای مرکزی وواحد های دومی .

8-      همکاری با آمریت طرح برنامه های استراتیژیک در مورد پلان کاری واحدهای اولی و دومی وزارت.

9-      پیگیری پلان کاری سال مالی 1397 از ریاست حمایت حقوقی و ریاست عمومی عودت و ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی (اضطرار).

10- توحید پلان کاری ریاست های منابع بشری ،پالیسی وپلان .تفتیش داخلی و بیجاشده گان داخلی .

11- توحید پلان کاری ولایت های  بلخ ،پکتیکا ،زابل .

12- گزارشات ( 11 ) ولایت به سه بخش تشریحی ، احصائیوی و فارمت آن ترتیب و تنظیم گردید.

13- کار روی جمع آوری آمار حمایتهای حقوقی 1396 سراسر کشور صورت گرفت.

14- ایجاد سیستم جدید جداول احصائیوی به منظور درج ارقام احصائیوی

15- کار روی توحید پلان سال مالی 1397.

16- جمع آوری آمار و ارقام عودت کنندگان از سال 1388 الی سال 1396.

17- کار بالای فعالیت ها وتعین شاخص های مبارزه علیه فساد اداری درمورد تحقق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری.

18- تکثیر مسوده فعالیت های وشاخص های مبارزه علیه فساد اداری وشریک ساختن آن به اعضای کمیته کار.

19- جمع آوری توحید گزارشات کاری هفته وار، آمریت های تحت اثر ریاست پالیسی وپلان بعداز توحید ومطالعات دقیق وارسال آن درشیر فلدر وزارت ، غرض آگاهی عامه .

9 – 13 جدی

1-      برگزاری جلسه درمورد بودجه (30) ملیون دالری عربستان سعودی،  ایجاد میکانیزم برای مدیریت شفاف بودجه ، قرارشد که میکانیزم مجددآ توسط وزارت صحت ومعارف مرورگردد ونظریات خویش را شریک نمایند ، فیصله شد که لست نیازمندی پروژه های مکاتب وکلنیک ها از طریق وزارت امورمهاجرین در شهرک های مهاجرین وعودت کنندگان وساحات بلند عودت، ترتیب شود .

2-      جلسه اداری ریاست پالیسی وپلان برگزار شد،  فیصله به عمل آمد که همه آمریت ها ی ریاست پالیسی وپلان، درطی (15) روز یک تصویر بزرگ از روند کاری ریاست های مرکزی وزارت را ارائه نمایند تا درجلسه بورد با هیئت اداری وزارت شریک ساخته شود .

3-      هدف وشاخصه های (SDG) توسط تیم کاری نهایی شد ، آمادگی کامل برای تدوین لایحه بودجه برنامه های پیشبینی شده اتخاذ گردیده است .

4-      باموسسات ( WFP) و(IOM) هماهنگی صورت گرفت تا درهفته آینده  درمورد برنامه ( Scop ) و(      RADA ) بیشتر صحبت گردد  تافعالیت ها شروع شود.

5-      با دفتر محترم (UNHCR)  جلسه برگزارگردید وفیصله صورت گرفت   تا بودجه وگزارش مالی آن الی 16 جدی ارائه گردد تااین  فعالیت بسته شود ومذاکره روی  حمایت آنها درسال 2018 شروع گردد.

6-      تکمیل پروپوزل مسکن و معیشت  .

7-      گزارش کاری سالانه  1396 ریاست های حمایت حقوقی ، دفترمقام وزارت و آمریت جندر در فارمت مربوطه توحید گردید.

8-      آمار ضمایم بودجوی، در فارمت گزارش سالانه اداره امور 1396 توحید گردید.

9-      گزارش سالانه  1396 ریاست هماهنگی امور ولایات در فارمت مربوطه توحید گردید.

10-   گزارشهای سالانه واحدهای دومی در فایلهای مشخص ترتیب و تنظیم گردید و روی گزارش سالانه اداره امور 1396ریاست حمایت حقوقی نیز کار صورت گرفت.

11- توحید نمودن آمار سالانه حمایت حقوقی 13 ولایت انجام شد.

12- گزارش سالانه آمریت نظارت و ارزیابی در فارمت مربوطه واحدهای اولی سال 1396  توحید شد.

13- کار روی ترتیب بخشی از فارمت گزارش سالانه واحدهای دومی 1396 صورت گرفت.

14- ترتیب جدول آمار عودت کنندگان سال 2017 به تفکیک هر ماه که از کشورهای پاکستان، ایران، کشورهای اروپایی و سایر کشورها به وطن عودت می نمایند.

15- ترتیب گزارش سالانه ریاست پالیسی و پلان و ارسال آن به ریاست مالی و حسابی.

16- پیگیری گزارشات واحدهای اولی و دومی از طریق مکاتیب و تیلفون. 

17- ترتیب گزارش هفته وار و ارسال آن به مدیریت عمومی تحلیل و بررسی.

18- ترتیب وتنظیم پلان نظارتی وگزارش دهی سالانه به اساس پلان عمومی وزارت سال مالی 1396 به آمریت پلان .

19- پیگیری یک قطعه مکتوب به ریاست مهاجرین ولایت تخار دررابطه به تفاهمنامه فی مابین موسسه (UNHCR) وآنریاست .

20- نظارت از (20) حلقه چاه آب آشامیدنی شهرک عسقلان ولایت کندز به اساس مصوبه شماره 11 مورخ 19 /7/1396 جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان .

21- خانه پری فورم نمونه یی وزارت کاراموراجتماعی دررابطه به اشتغال زایی وارسال آن به وزارت کاراموراجتماعی .

22- جمع آوری گزارشات کمیته انکشافی ولایتی جهت تحلیل وبررسی آن ها(PDC) .

23- مطالعه وتحلیل مسوده مقرره تنظیم اجراأت وفعالیت های وزارت احیا وانکشاف دهات و ارسال جواب آن به ریاست حمایت حقوقی.

24- درخواست معلومات از ریاست خدمات انجینری در مورد نقشه، دیزاین وامورساختمانی  تعمیر اداری ریاست مهاجرین ولایت سرپل.

25- ارسال اسناد مربوط به تفاوت بودجه پلان تطبیقی پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی ولایت هرات جهت ابراز نظر وتأییدی به وزارت محترم مالیه.

26- ارسال گزارش به وزارت مالیه درمورد پیشرفت کمی وکیفی پروژه های انکشافی بابت ماه قوس سال مالی 1396.

27- ترتیب و ساخت پلان آمریت طرح برنامه های استراتیژیک برای سال مالی 1397 وارسال آن به آمریت پلان.

28- ترتیب وتنظیم نیاز مندیهای وزارت برای سال مالی 1397 وارسال آن به آمریت پلان.

29- جمع آوری اسناد گذشته و ثانوی مربوط به مبارزه علیه فساد اداری دروزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان.

30- تکثیرحکم مقام محترم وزارت به اعضای کمیتهء موظف بازنگری پالیسی واکشن پلان مبارزه علیه فساد اداری درمورد زمان ومکان، تدویراولین اجلاس کمیته کارموظف.

31- جمع آوری وتکثیر(10) موافقتنامه بین الوزارتی، (2) طرزالعمل، و متن انگلیسی مسوده قانون پناهندگی افغانستان، وارسال آن به کمیته متخصصین طرح وتدوین پالیسی جامع امور مهاجرت .

32- جمع آوری وتکثیر پالیسی ها واسناد ضروری وزارت وارسال آن به ریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت، به منظورپخش ونشر درسایت وزارت وآگاهی عامه .

33- پیگیری از تدویر اولین جلسه کمیته کاری، بازنگری پالیسی واکشن پلان مبارزه علیه فساد اداری، درمورد تحقق حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، درراستای استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری .

2 – 6 جدی

1-     نهایی سازی کار (SDG)  بادوهدف و(7) شاخصه .

·         تسهیل روند مهاجرت های مصئون ومنظم .

·         کاهش درهزینه حواله ها .

2-     اشتراک درکنفرانس چهارجانبه وارائه پریزنتیشن از حانب افغانستان درمورد دست آورد های وزارت وپشرفت درفعالیت ها.

3-     پشبرد پروسه اشتغال زایی با حمایت (250)  ملیون دالر کمک بانک جهانی  ، ارائه طرح ها وحمایت از سکتور خصوصی برای اشتغالزایی عودت کننده گان وبیجاشده گان .

4-     ترتیب وطرح میکانیزم مصرف بودجه محوری ، برای اعمار مکاتب وکلینک ، طرح را وزارت مهاجرین درست کرده ودرفت نهایی آن درست شده وبرای نهایی سازی به جلسه معینان ارائه شده است ، ودراین مورد کمیته رهبری ایجاد شده که قرار است پروژه ها وبرنامه هارا مدیریت کنند.

5-      هماهنگی با سفارت چین جهت حمایت این کشور از روند عودت وادغام عودت کنند گان وهمچنین حمایت وزارت وارتقاع ظرفیت .

6-     کار روی پروپوزل مسکن و معیشت .

7-     مطالعه رهنمود تکمیل فورم گزارش سالانه 1396 اداره امور جهت پیشبرد درست گزارش فوق.

8-     توحید گزارش سالانه 1396ریاست منابع بشری مطابق پلان عمومی وزارت در فارمت مربوطه تکمیل گردید.

9-     تنظیم گزارشهای مواصلت ورزیده سال 1396 از واحدهای اولی و دومی وزارت در فایلها 

10- کار روی گزارش سالانه 1396 اداره امور آغاز گردیده و روی بخشی از آن، کار جریان دارد .

11-  گزارش هفته وار مدیریت احصائیه و دیتابیس ترتیب و به مدیریت عمومی تحلیل و بررسی ارسال گردید."

12- ترتیب جدول عودت کنندگان کشورهای پاکستان، ایران و کشورهای اروپایی در هر ماه ، که عودت کنندگان ذیل را در بر می گیرد:

v     عودت کنندگان با اسناد؛

v     عودت کنندگان بدون اسناد؛

v     مجموع عودت کنندگان در یک ماه؛

v     مجموع عودت کنندگان ماه گذشته؛

v     مجموع کل در هر ماه.

این جدول مجموع عودت کنندگان را در هر ماه به کشور نشان می دهد.

13- جمع آوری معلومات احصائیوی عودت کنندگان پایین تر از سن 18 سال، جهت حمایت حقوقی، (کورسهای آموزشی، معرفی به تحصیلات عالی و وزارت معارف).

14- ترتیب فورم گزارشدهی سالانه نهایی جهت ارائه آن به اداره امور ریاست جمهوری مطابق پلان که چند فعالیت صد فیصد تکمیل گردیده و کدام فعالیتها به فیصدی معین پیشرفت نکرده است.

15-  کار روی فورم گزارشدهی سالانه نهایی اداره امور درباره ستون مشکلات و چالشهای وزارت امور مهاجرین و پیشنهادات ریاستها صورت گرفت.

16- ثبت دیتابیس مجموع راجستریشن مهاجرین که تا فعلا راجستر گردیده اند.

17- قید وارده گرفتن 12 قطعه مکتوب مواصلت ورزیده از مرکز و ولایات (گزارشات سالانه،جداول احصائیوی و ارقام راجستر شده و غیر راجستر شده مهاجرین کشور پاکستان) صورت گرفته است.

18- به تعداد 3 ورق فورم احصائیوی راجع به موجودیت کارکنان خدمات ملکی در این وزارت به ریاست محترم منابع بشری جهت خانه پری ارسال گردید.

19- توحید پلان کاری پیشبینی شده سال مالی (1397 ) از (5) ولایت اعم از ولایت فراه ، ولایت پنجشیر ، ولایت کابل ، ولایت بدخشان ، ولایت غزنی.

20- اشتراک آمرنظارت وارزیابی  درجلسه کمیته اجرایی اشتغال زایی جوانان دروزارت محترم کار وامور اجتماعی .

21- ترتیب وتنظیم پلان نظارتی پروژه های انکشافی سال مالی 1397 ، وزارت وارسال آن به آمریت پلان جهت منظوری پلان عمومی وزارت .

22- فورمه نمونه ویی ارسالی وزارت کاراموراجتماعی بعداز خانه پری از طریق ایمل ارسال شد .

23- ارسال یک قطعه مکتوب بریاست مهاجرین ولایت تخار دررابطه به کاپی تفاهمنامه فی بین موسسه UNHCR وآن ریاست .

24- به اساس تقاضای تیم متخصصین تدوین مسوده پالیسی جامع امور مهاجرت،  متن انگلیسی (10) تفاهمنامه سه جانبه وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان،UNHCRو کشورهای میزبان مهاجرین افغان اعم ازکشورهای( بریتانیا، دنمارک، فرانسه، ناروی، هالند، آیرلند، آلمان و سویدن، پاکستان وایران ) تهیه وجمع آوری گردید.

25-  به اساس تقاضای وزارت محترم اقتصاد، برمبنای استراتیژیک پلان ریاست منابع بشری، مسوده برنامه های آموزشی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان برای سالهای 2018 الی 2021، مشترکاً با کمیته کاری وزارت، طرح وتدوین گردید.

26- بر مبنای حکم مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، طرح پیشنهادی به منظور تعین کمیت کمیته کاری تدوین پلان عمل وزارت، درمورد تحقق استراتیژی مبارزه علیه فساد ادری، ترتیب وبمقام محترم وزارت تقدیم گردید.

27- اشتراک درچهارمین جلسه کمیته همآهنگی محیط زیستی، دراداره ملی حفاظت محیط زیست، تحت آجندای، ( 1- بحث روی فیصله کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا، دررابطه به نهایی سازی پلان های عملیاتی، مقرره های کنترول ومراقبت کیفیت منابع آب ، کاهش وجلوگیری آلودگی صوتی،2- بحث روی موضوع حفاظت کشتار مواشی درداخل شهرکابل، وطرح بیرون رفت از این معضل آلودگی محیط زیستی، 3- بحث وتصامیم روی گازی سازی وسایط تمام وزارت خانه ها وادارات محترم ذیربط دولتی )، وارسال گزارش نتایج جلسه، طورتحریری ورسمی بریاست محترم دفترمقام وزارت.

28- جمع آوری وتوحید گزارشات کاری، هفته اول ماه جدی 1396 ، آمریت های چهارگانه ریاست پالیسی وپلان وارسال آن در شیرفولدر وزارت، غرض آگاهی عامه .

29- اجراات بالای مکاتیب وارده .

30- درخواست اسناد در مورد پروژه های انکشافی از آمریت پلان.

31- درخواست گزارش ازریاست مالی وحسابی درمورد پیشرفت کمی وکیفی پروژه های انکشافی بابت ماه قوس سال مالی 1396.

32- ارسال مکتوب تعقیبی به ریاست هماهنگی امورولایات در مورد چگونگی وضعیت زمین و ساختمان های اداری واحد های دومی وزارت.

33- اشتراک در کمیته تهیه  پلان استراتیژیک ارتقای ظرفیت در ریاست منابع بشری.

کار روی گزارش سالانه آمریت طرح برنامه های استراتیژیک .

25 – 29 قوس

1-      اشتراک مدیر عمومی طرح برنامه های استراتیژیک  در جلسه بانک جهانی در مورد گروپ کاری زیر بناها و معیشت.

2-      اشتراک مدیر عمومی طرح برنامه های استراتیژیک  در جلسه ریاست های عودت و ادغام مجدد و خدمات انجنیری در مورد تشخیص نیازمندی های کلنیک و مکاتب شهرک های مهاجرین .

3-      کار روی پریزنتیشن (ANPDF).

4-      ارسال مکتوب به جواب  مکتوب شماره 134 مورخ 12/9/1396 ریاست مالی و حسابی در مورد اسناد خط اندازی شهرک مهاجرین کندوز.

5-      ارسال مکتوب به آمریت پلان پیرامون درخواست اسناد و مکاتیب در مورد پروژه های انکشافی.

6-      ارسال مکتوب به ریاست مالی و حسابی در زمینه گزارش از پیشرفت کمی و کیفی پروژه های انکشافی بابت ماه قوس سال مالی 1396.

7-     ترتیب جدول در خصوص وضعیت زمین و ساختمان های اداری واحدهای دومی وزارت بر اساس مکاتیب که مواصلت ورزیده است.

8-     کار روی فارمت پلان کار کارمندان وزارت وسیستم پلانگذاری جدید.

9-     کار روی تهیه و ترتیب فارمت احصائیوی بخش عودت ، بیجاشده و زیربنایی صورت گرفت.

10- کار روی  توحید گزارشات ربع سوم ولایت کندز  .

11- گزارش سال مالی 1396 ریاست پالیسی و پلان تنظیم و ویرایش گردید.

12- ارسال 9 ورق فورمه های احصائیوی اداره مرکزی احصائیه جهت خانه پری به ریاستهای محترم مالی وحسابی ، اداری و ریاست عمومی عودت .

13- ارسال مکاتیب نیازمندی های بودیجه انکشافی به آمریت طرح پلان استراتژیک.

14- ترتیب جدول احصائیوی مجموع عودت کنندگان وبیجاشدگان در هر ماه .عودت کنندگانیکه از مرز میلک، تورخم ، سپین بولدک و اسلام قلعه عودت می نمایند و هم چنین ترتیب عودت کنندگان سایر کشورها به شمول کشورهای اروپایی.

15- اشتراک در توضیح فارمت گزارش سالانه وجداول احصائیوی در ارگ ریاست جمهوری.

16- توحید پلان های ریاست های مرکزی وواحدهای دومی وزارت سال 1397.

17-  تحلیل وبرسی گزارشات جلسات کمیته انکشافی ولایات ( PDC).

18- توحید وتحلیل گزارشات  کمیته های انکشافی ولایتی ازبابت برج 9 /1396.

19- جمع آوری اسناد ضروری وزارت اعم از استراتیژی ها ، موافقتنامه ها وکنوانسیون ها به منظور تدوین طرح مسوده پالیسی جامع امور مهاجرت .

20- پیگیری از حصول استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری .

مطالعه وتحلیل استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری .

18 – 22 قوس

1-     کار روی فارمت گزارش دهی جدول احصائیوی .

2-     اشتراک مدیر عمومی احصائسه درپروگرام آموزشی (3) روزه در اداره مرکزی احصائیه .

3-     ارسال گزارش به جواب استعلام ریاست تفتیش داخلی دررابطه به وارقام احصائیوی سال 1395.

4-     پیگیری گزارشات واحدهای اولی ودومی وزارت .

5-     مطالعه برای مصارفات پروژه های نکشافی وایجاد یک چارت مشخص  فیصدی پیشرفت کار از پروژه های انکشافی تاماه اول قوس.

6-     تهیه وترتیب پلان کاری سال 1397 خورشیدی .

7-     ارایه گزارش درمورد طرح وتدوین استراتیژی وپلان تطبیقی مبارزه علیه فساد ادرای وزارت .

8-     ارایه گزارش درموردتحقق فورم پیگیری مصوبه شماره (4) کمیته فرعی شورای وزیران درامورمهاجرت .

9-     توحید وانسجام آمار وارقام مواصلت ورزیده از گزارش ربع سوم سال مالی 1396 ،وفورم های احصائیوی آن جهت تهیه گزارش های ربعوار واحدهای اولی ودومی .

10- کار روی گزارش تفصیلی ، فارمت های اداره اموراز واحد های اولی ودومی درربع سوم سال مالی 1396 .

11- ارایه گزارش درمورد لست پروژه های انکشافی تحت پلان سال 1397 بودجه اختیاری .

12- کاری روی تحلیل وتوحید نمودن گزارشات ماه قوس ولایات دررابطه به جلسات کمیته انکشافی .

13-  جمع آوری وتحلیل گزارشات هفته وار از آمریت های تحت اثر وارسال آن به مرجع مربوطه .

14- تسلیمی و وارده گرفتن تعداد(21) قطعه مکاتب مواصلت ورزیده.

15- ارسال مکتوب به وزارت اقتصاد درمورد تفاهم نامه همکاری جهت فراهم نمودن تسهیلات برای کارمندان نظارت وارزیابی پروژه ها ی کوچک انکشافی (SPD).

16- ارسال گزارش ربع چهارم درمورد چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی وزارت به وزارت اقتصاد.

17- تحریر وارسال پیشنهاد به مقام محترم وزارت جهت توزیع گاز برای شعبه آمریت طرح برنامه های استراتیژیک.

18- ارسال مکتوب به ریاست عمومی عودت بخاطر اعمارصالون اجتماعی  درشهرک مهاجرین لوگر.

19- ارسال مکتوب به ریاست عمومی عودت درمورد درخواست پلان پروژه های انکشافی سال مالی 1397.

20- تعقیب وپیگیری مکتوب شماره 167مورخ 6/9/1396 درمورد گزارش ازوضعیت زمین وساختمانهای اداری واحد های  دومی وزارت.

21- ساخت پریزنتیشن (Sustainable Return) برای ریس عمومی عودت که درکنفرانس سوفیا ارایه خواهد کرد.

22- خلاصه سازی کانسپ نوت میثاق شهروندی صورت گرفت.

23-کار روی تهیه پریزنتیشن (ANPDF) صورت گرفته است.

11 – 15 قوس

1-  تهیه و ترتیب پریزینتیشن نیازمندی های انکشافی ساختمانی 1397 جهت ارائه در دونر میتینگ.

2-  گزارش کارکردها و دستاوردهای سال 1395 و برنامه های سال 1396 به ولسی جرگه جهت ایجاد فارمت گزارش کاملا تایپ گردید.

3-     ترتیب اسناد جهت ارائه تفتیش به اداره امور.

4-  پیگیری گزارشات از ریاستهای مرکزی (اداری،ارتباط خارجه و ریاست عمومی حالات اضطرار) مطابق فارمت که قبلا از طرف مدیریت احصائیه و دیتابیس ارسال گردیده بود.

5-  جمع آوری آمار و ارقام عودت کنندگان سالهای 2016-2017 که برای چه تعداد مساعدت گردیده است.

6-     اشتراک در پروگرام آموزشی اداره مرکزی احصائیه .

7-     پیگیری گزارشات واحدهای دومی مطابق جداول احصائیوی از 17 ولایت از طریق تیلفون به مدیر احصائیه مهاجرین هر ولایت.

8-     بازنگری جداول احصائیوی .

9-     ترتیب وتنظیم گزارشات  هفته وار و ارسال آن به مدیریت عمومی تحلیل و بررسی.

10- ترتیب وتنظیم پلان تظارتی از پروژه های انکشافی سال مالی 1397 مطابق به پلان عمومی وزارت جهت منظورآن به مقام وزارت ارسال شد.

11- ترتیب وتنظیم فارمت گزارش دهی سالانه پروژه های انکشافی سال مالی 1396 وزارت .

12- به تعداد (15) قطعه فورم داغمه جات تخت غور وبررسی قرار گرفت است .

13- تهیه گزارش کاری از تحقق تعهدات وزارت به والیان ولایات.

14- کار بالای طرح وتدوین پلان سال مالی 1397.

4 – 8 قوس

1-     ارسال (34)  قطعه مکتوب به ارتباط  تقاضا سالانه گزارشات تفضیلی ،پلان عمومی وزارت وفارمت اداره امور از ولایات سال مالی 1396 ریاست هاوآمریت های مهاجرین .

2-     ارسال یک قطعه مکتوب به ارتباط تقاضای آمار وارقام عودت کننده گان سال (2006- 2017 )ازریاست عمومی عودت.

3-     ارسال (22) قطعه مکتوب درمورد تقاضای گزارشات سالانه سال مالی 1396  پلان عمومی وزارت وگزارشات تفصیلی وفارمت اداره امور به ریاست های مرکزی وزارت .

4-     اشتراک مدیرعمومی طرح برنامه های  استراتژیک  در جلسه وزارت احیا وانکشاف دهات درمورد تشبثات عودت کنندگان .

5-     ارسال گزارش از چگونگی پیشرفت کار پروژه های بزرگ ملی کشور به دارالانشای شورای وزیران.

6-     ارسال مکتوب به وزارت اقتصاد در مورد مبلغ (511666) دالرامریکایی که جهت ثبت وراجسترنمودن مهاجرین فاقد مدرک در پاکستان اختصاص داده شده است.

7-     ارسال مکتوب به وزارت شهرسازی ومسکن درمورد اولویت ها ی پروژه تعمیرات واحد های دومی وزارت.

8-     ارسا ل مکتوب به ریاست ارتباط وهماهنگی امورولایات درمورد ارایه گزارش ازچگونگی وضعیت زمین وساختمان های اداری واحد ها ی دومی وزارت.

9-     مطالبه گزارشات سالانه از واحد های اولی ودومی مطابق فارمت .

10- توحید آمار وارقام عودت کننده گان وبیجاشده گان سال های (2016-2017).

11- کاربالای تدوین استراتیژی منابع بشری وارتقایی ظرفیت وزارت .

12- تحلیل وضعیت فهرست فرصت ها برای تعین استراتیژی های فرعی منابع بشری.

13-مطالبه نمودن پلان های کاری سال مالی 1397 ازریاست های مرکزی وواحد های دومی وزارت .

20 – 24 عقرب

1-     تعیین اهداف بلند مدت وزارت در هماهنگی با برنامه های دارای اولویت افغانستان و ارائه آن به ریاست محترم پالیسی و پلان.

2-     مطالعۀ استراتیژی انکشاف ملی افغانستان تا سال 2030 و تلاش جهت تعریف اهداف بلند مدت وزارت در مطابقت با این استراتیژی.

3-     اشتراک در جلسه در مورد طریق گزارش نویسی با خانم دلاویز هاشمی و کار روی اصلاح گزارش ربع سوم اداره امور صورت گرفت.

4-       اشتراک در نمایشگاه عکس "" مهاجرت به روایت تصویر""که توسط وزارت امور مهاجرین  در پوهنتون کابل برگزار گردیده بود و عکسهایی که توسط آقای جویل ون هات عکاس هالندی گرفته شده بود به نمایش گذاشته شد.

5-     کار روی اصلاح گزارش ربع سوم سال مالی 1396 اداره امور صورت گرفت.

6-       کار روی توحید گزارشهای درخور نشر ریاست پالیسی و پلان . تهیه و تنظیم گزارش هفته وار مدیریت احصائیه.

7-      توحید و انسجام آمار و ارقام مواصلت ورزیده از گزارشهای ربع سوم سال مالی 1396 در کمپیوتر و فورمهای احصائیوی جهت تهیه گزارشهای ربعوار واحدهای اولی و دومی.

8-     کار روی گزارش مواصلت شده گزارش تفصیلی، فارمت های اداره امور از واحدهای اولی و دومی در ربع سوم سال مالی 1396 جریان دارد.

9-     ارسال ارقام احصائیوی بیجاشدگان از سالهای 1392 الی شش ماه 1396 به ریاست حمایت حقوقی.

10-  ارسال یک کاپی گزارش پیشرفت 9 ماهه و پلان اداره امور 1396 به ریاست محترم نظارت از تطبیق تصامیم شورای وزیران.

11- ارسال دوباره (4) ورق فورم احصائیوی ارقام مهاجرین قانونی و غیر قانونی افغان به د افغانستان بانک بعد از خانه پری آنها.

12-  کار احداث واعمار 14.286 کیلومتر سرک ،(7 ) پلچک سلب مانند و( 2 ) عدد پایپ کلورت شهرک  بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ15 /07/1395 عملآ اغازوتا حال (87 ) فیصد کار ان  پیشرفته است کار پروژه فعلآ نورمال جریان دارد .

13- به تاریخ 18/07/1395پروژه اعمار4.217 کیلومتر سرک و2 پل  شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی باشرکت برنده امضآ که کارعملی ان  اغاز گردیده وکار پروژه به 21/08/ 1396 ( 100) فیصد  تکمیل گردید است.

14- کار عملی پروژه آبرسانی ( شهرک حضرت سلطان ولایت سمنگان به تاریخ 13/03/1396 آغاز و(6 )فیصد کار ان پیشرفته  و به عمق 230 متر چاه حفرو به دلیل عدم آبدهی کار حفر چاه مذکور بی نتیجه وناکام مانده و مدیریت پروژه های انکشافی جهت حل مشکل یک نفر انجینر را به ولایت سمنگان به تاریخ 29/05/1396 جهت انتخاب محل مناسب دیگربرای حفر چاه جدیداعزام  نموده انجینر موصوف بعد از چند  یوم سروی محل مناسب را جهت حفر چاه جدید تعین که اسناد سروی وگزارش چشم دید خویش را به ریاست خدمات انجینری تسلیم نموده است. (جهت حل مشکل مذکور چاه تحقیقاتی در نظر گرفته شده که عنقریب کار حفر چاه از طرف شرکت آغاز خواهد گردید.

15- کار قرارداد پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگر  به تاریخ 20/03/1396 به شرکت برنده ریس خان امضآ وحفر چاه توسط ما شین برمه به تاریخ 17/04/1396آغاز و تا حال (35 )فیصد کار ان پیشرفته بودوکار نورمال جریان داشت اما کار پروژه مذکور به تاریخ 24/07/1396 ازسوی اشخاص مسلح  متوقف وموضوع را شرکت قرار دادی به مقامات محلی خبر داده وارگان های دولتی در جستجوی حل مشکل مذکور بوده، مشکل درنتیجه جستجو مقامات دولتی حل وکار پروژه مجددآ به تاریخ 11/08/1396 مجددآ اغاز وکار نورمال جریان دارد و (40 ) فیصد کار ان پیشرفته است.(پروژه جدید سال مالی 1396)

16- کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ 22/03/1396 آغاز وتاحال(97 )فیصد کار ان پیشرفته کار نورمال جریان دارد .

17-  کار تحکیمات دیوار احاطه چاه عمیق خواجه الوان ولایت بغلان به اساس اخذ معلومات تیلیفونی از ریاست مهاجرین انولابه تاریخ 05/07/1396 آغاز وبه تاریخ 02/08/1396  (100) فیصد تکمیل گردیده است. پروژه جدید سال مالی 1396.

18- کارپروژه آبرسانی شهرک میدان شهر ولایت وردک به تاریخ 15/05/1396 توسط شرکت طارق جلیل آغاز وبعمق 120 مترچاه مذکوررا توسط ماشین روتری حفر و ( 6 ) فیصد کاران پیشرفته اما اندازه آّبدهی یک انچ میباشد که مغایرت با  لست احجام کاری و دیزاین ( سه انچ )  دارد مدیریت پروژه در جستجو حل مشکل مذکور است و کار متوقف است جهت حل مشکل مذکور بودجه اضافی به وزارت محترم پیشنهاد گردیده است.

19-  جهت خط اندازی نمرات رهایشی شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگرتیم سروی توظیف و عنقریب کار ان آغاز خواهد گردید.

20- اشتراک درجلسه (SDGs) به وزارت صحت عامه .

21- همکاری وهماهنگی باریاست های ذیدخل  مرکزی راجع به پلان مصرف بودجه که از طرف دفترمحترم (UNCHR)  درسال 2018 داده میشود .

22- اشتراک درورکشاپ چالش ها وفرصت ها که از طرف ریاست محترم تحقیق برگذار گردیده بود.

اشتراک درورکشاپ دررسانه های حکومت از ریاست اطلاعات وارتباط عامه دایر گردیده است .

 فعالیتهای مهم سال مالی 1396

ریاست پالیسی و پلان یکی از ریاستهای کلیدی وزارت امور مهاجرین است که در بخش های پلانگذاری و پالیسی سازی فعالیت می نماید . این ریاست دارای چهار آمریت ( پلان، نظارت و ارزیابی ، انکشاف پالیسی و طرح برنامه های استراتیژیک) می باشد که زیر نظر مستقیم رئیس ریاست پالیسی و پلان فعالیت می نمایند.

فعالیت ها و کارکردها:

1.   پلانهای پیشنهادی ریاستهای مرکزی در اول سال مالی جمع آوری گردید.

2.   پلانها از حیث عملی بودن و رعایت نکات تخنیکی بررسی شد.

3.   پلانهای دریافت شده بعد از تحلیل به طور اصلاح شده و توحید شده به مطالعۀ هیئت رهبری وزارت رسیده و منظور شد.

4.   پلان بر اساس فارمت ادارۀ امور (مبتنی بر نتایج) ایجاد و بعد از منظوری مقام محترم وزارت به ادارۀ امور ریاست جمهوری ارسال گردید.

5.   گزارش اجراآت پلان سال مالی 1395 از واحدهای اولی و دومی جمع آوری گردید و بعد از تحلیل گزارش اجراآت سال 1395 به صورت تشریحی و گرافیکی به مطالعۀ مقام محترم رسید.

6.   گزارشات ربعوار از اجراآت واحدهای دومی و اولی وزارت جمع آوری گردید و به ادارات ذیربط و متقاضی ارسال شد.

7.    گزارشات مبتنی بر پلان اداره امور ریاست جمهوری در آخر هر ربع و بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت به ادارۀ مربوطه ارسال گردید.

8.   بودجه سال مالی 1397- 1400 با حضور آمریت پلان ترتیب و به وزارت مالیه ارسال شد.

9.   کانسپت نوت بودجه پروژه تأمین خدمات اساسی ترتیب و به وزارت مالیه ارسال گردید.

10. صورت جلسه جلسات کمیته انکشافی ولایات مورد تحلیل قرار گرفت و نتیجه آن به مقام محترم وزارت در میان گذاشته شد.

11.  تحلیل لایحه وظایف کارمندان آمریت پلان با حضور نماینده کمیسیون اصلاحات اداری اصلاح شد.

12. ارقام احصائیوی که مشمول آمار بیجاشدگان ، عودت کنندگان و مهاجرین می باشد از ولایات جمع آوری و بعد از تحلیل به طور متحد المال به نهادهای ذیربط ارسال شد.

13. فرمتهای احصائیوی در 5 ورق ترتیب گردید که شامل فاکتورهای مشخص خدمات، پروژه ها و امکانات زیر بنایی شهرکها می باشد.

14. بعد از ارسال فارمتهای احصائیوی به ولایات داده ها جمع آوری گردید و بعد از تحلیل کمی و کیفی داده ها اطلاعات دست یافته به نهاد های ذیربط ارسال گردید.

15. اجراآت بر اساس قواعد و مقررات اداره در قسمت مکاتیب دریافتی انجام شد.

16.  اجراآت بر اساس دستور ریاست پالیسی و پلان بر اساس قانون انجام گردید.

17.  برنامه های ارتقای ظرفیت از طریق معرفی تعدادی از کارمندان به ورکشاپ های خارجی و داخلی انجام شد.

18. پلان سال 1396 آمریت پلان ترتیب و از پلانهای سالانه کلیه کارمندان نظارت به عمل آمد.

19.  همکاری در ترتیب پریزینتشن جامع عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی.

20. اشتراک در جلسات هیئت رهبری وزارت و جلسات هماهنگی با ریاستهای وزارت و مؤسسات بین المللی .

21.  درج نظرات اصلاحی در نتایج تطبیق پالیسی کمیته دریک که توسط مؤسسات IOM،  UNHCR ارائه گردیده بود.

22.  ترتیب فارمت نیازمندی های انکشافی سال مالی 1397 واحدهای مرکزی و توحید نیازمندی ها.

23.  اشتراک فعال در ورکشاپهای آموزش پلان گذاری به منظور افهام و تفهیم مسایل پلان گذاری با همکاران .

24. جمع آوری قوانین ، طرزالعمل های وزارت و ارسال آن به ریاست محترم دفتر معاونیت دوم ریاست ج.ا.ا.

25. جمع آوری گزارشات در رابطه کارکرد سه ساله حکومت وحدت ملی و ارسال آن به ریاست محترم مطبوعات ،ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا.

26. توحید نمودن تعهدات وزارت مطابق بند(3)مصوبه شماره (11)مورخ 15/6/1395 شورای وزیران دررابطه به حل مشکلات و چالشهای وزارت.

27. کار بالای پلان عمل وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در مورد تحقق مقرره کاهش و جلوگیری از آلوده گی صوتی برای سالهای 1396 الی1399.

28. پیگیری نتایج از تطبیق پلان تطبیقی مبارزه علیه فساد اداری از ریاستهای مرکزی و ولایتی وزارت .

29. تهیه گزارش از تحقق پلان مبارزه علیه فساد اداری در وزارت امور مهاجرین بر مبنای تعهدات کنفرانس بروکسل.

30. اشتراک  در اولین جلسه تیم متخصصین برای تدوین پالیسی جامع  مهاجرت درکشورترکیه مورخ (11-13) اکتوبر 2017 .

31. اشتراک درجلسه مشترک نماینده گان دولت و بانک جهانی به منظور تشخیص فرصت ها.

32.  ارزیابی از تحقق پلان مبارزه علیه فساد اداری در ریاست منابع بشری .

33. کار بالای طرح و تدوین پروپوزل پالیسی جامع امور مهاجرت .

34. تهیه گزارشات وزارت از تحقق مصوبه شماره (6) مورخ 11/6/1396 جلسه کابینه ج.ا.ا در مورد تحقق تعهدات وزارت به والیان ولایات و ارسال آن به اداره مستقل ارگانهای محلی .

35. تهیه گزارش کاری و چگونگی اجراآت وزارت در طی سه سال حکومت وحدت ملی .

36. تهیه گزارش کاری از چگونگی اجراآت وزارت در مورد تحقق پلان سه اولویت مبارزه علیه فساداداری .

37. اقتصادی برای مهاجرین و عودت کننده گان بتاریخ(24-26) میزان .

38. ارزیابی ریاست های رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی، اداری وتدارکات، تفتیش، تکنالوژی معلوماتی، وریاست دفتر، درمورد تحقق پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت.

39. تهیه راپورمعلوماتی، پالیسی هاو استراتیژی های وزارت، برای تیم متخصیصین، به منظورطرح وتدوین پالیسی جامع امور مهاجرت.

40. تکثیرپالیسی های وزارت به واحد های اولی ودومی وزارت.

41. تحلیل وارزیابی مسوده مقرره تنظیم دفاتر خصوصی کاریابی به خارج از کشور.

42. تهیه پلان سه اولویت مبارزه علیه فساد اداری وزارت .

43. تهیه گزارش کار کرد های سه ساله وزارت در مورد تحقق پالیسی ملی جوانان افغانستان.

44. تهیه و ترتیب پروپوزل و ارسال آن به وزارت مالیه در مورد پروژۀ انکشافی اختیاری استقرار پایدار بیجاشدگان داخلی به ارزش مجموعی (2.000.000 دالر امریکایی) دو میلیون دالر آمریکایی.

45.  ارسال پروپوزل پروژۀ انکشافی اختیاری کمک های عاجل برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی به ارزش مجموعی (1.500.000 دالر امریکایی) یک میلیون و پنجصد هزار دالر امریکایی.

46.  ارسال پروپوزل به وزارت مالیه در مورد پروژۀ تأمین خدمات تخنیکی، اساسی و اجتماعی شهرکهای افتتاح شده عودت کنندگان به ارزش مجموعی (14.855.500 دالر امریکایی) چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار و پنجصد دالر امریکایی جهت غور و بررسی و تعیین بودجه آن برای سال مالی 1397.

47.  ترتیب و ارسال پروپوزل پروژۀ انکشافی اختیاری اعمار تعمیرات اداری واحدهای دومی به ارزش مجموعی (1.000.000 دالر امریکایی) یک میلیون دالر امریکایی.

48.  تهیه ، ترتیب و ارسال گزارش از پیشرفت کمی و کیفی پروژه های انکشافی سال مالی 1396 به وزارت های مالی و اقتصاد به طور ماهوار و ربعوار .

 مطالعه، تجزیه و تحلیل پلان استراتژیک وزارت و مطابقت آن به برنامه های ملی کشور.

  13-17 عقرب

1-      اشتراک رئیس پالیسی وپلان دررابطه به جلسه حقوق بشر .

2-      اشتراک درجلسه درمورد روی نقش زنان درجامعه .

3-      ارسال اسناد پروژه های انکشافی  وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان درمورد کمیت وکیفیت آنها به وزارت مالیه .

4-      تهیه گزارش از تحقق پالیسی ملی جوانان افغانستان .

5-      تهیه گزارش ازصورت تحقق مصوبه شورای عالی وحاکمیت قانون مبارزه علیه فساد اداری .

6-      همکاری درترتیب میکانیزم داخلی آمریت کارکنان منابع بشری .

7-      اجراأت مکتوب درمورد  غضب زمین،ولسوالی سروبی وتوزیع آن برای عودت کنندگان حزب اسلامی.

8-      اجراأت درمورد مکتوب ریاست دفتردررابطه به تحقق وفورم پیگیری آن.

9-      مطالعه،تحلیل وبررسی مکاتیب مواصلت ورزیده واجراأت آنها.

10-  اشتراک آمرطرح ومدیرعمومی طرح برنامه های استرایتژیک درجلسه ریاست راجع به بودجه 250000 دالری وتقسیم بندی آن برای بیجا شدگان داخلی وعودت کنندگان.

11-  صادرنمودن مکتوب به وزارت مالیه راجع به بودجه پنج میلیون.

12-  پیگیری مکاتیب ازریاست مالی وحسابی.

13-  مطالعه وبررسی پروپوزل های پیشنهادی سال مالی1397.

14-  ترجمه دوقطعه مکاتیب سفارت چین درمورد کمک های سفارت چین.

15-  تهیه لیست نیاز مندیهای آمریت طرح برنامه های استراتیژیک.

16-  مطالعۀ استراتیژی های ملی به منظور هویدا نمودن اهداف وزارت در تطابق با استراتیژی های کلان ملی.

17-  مطالعۀ گزارش ارائه شده از طرف مدیریت عمومی احصائیه و ارسال آن به ریاست محترم پالیسی وپلان جهت پاسخگویی به مکتوب ریاست محترم اجرائیه.

18-  اشتراک در جلسات ریاست دررابطه به پلان گزاری سال 1397.

19-  تکمیل گزارش مبتنی بر نتایج ربع سوم اداره امور و ارسال آن از طریق ایمیل.

20-  ایجاد، ترتیب و تنظیم فارمت گزارش ربع اول و دوم(مطابق پلان عمومی) واحدهای اولی 1396.

21-   گزارش (مطابق پلان عمومی وزارت ربع اول و دوم) ریاست های ارتباط عامه، پالیسی و پلان، دفتر، تحقیق، انجینری، تفتیش و خارجه در فارمت مربوطه توحید گردید.

22-  کار روی گزارش نه ماهه اداره امور 1396 صورت گرفته و تکمیل گردید.

23-  تکثیر گزارش نه ماهه اداره امور و مکتوب جهت ارسال به ریاست نظارت از تطبیق تصامیم شورای وزیران (دارالانشای شورای وزیران).

24-  توحید گزارش نیازمندی های انکشافی سال مالی 1397.

25-  تهیه آمار و ارقام بیجاشدگان داخلی و مساعدتهای حقوق بشری برای اطفال و نوجوانان و ارسال آن به ریاست حمایت حقوقی.

26- ارسال 9 ورق جداول احصائیوی به اداره مرکزی احصائیه .

              اینک راپور فعالیت های کاری هفته سوم برج عقرب سال مالی 1396 امریت تطبیق پروژه      ها ی انکشافی ذیلآ ارایه میگردد:

27- کار احداث واعمار 14.286 کیلومتر سرک ،(7 ) پلچک سلب مانند و( 2 ) عدد پایپ کلورت شهرک بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ15 /07/1395 عملآ اغازوتا حال (86 )  فیصد کار ان  پیش رفته است کار پروژه فعلآ نورمال جریان دارد .

28-  کار حفریک حلقه چاه اب اشامیدنی شهرک پنجوائی ولایت قندهار به تاریخ 01/07/1395 آغاز ونظربه معلومات  از شرکت برنده ذریعه موبایل ( 98.5) فیصد پیشرفته. وبه عمق 93 متر حفرچاه تکمیل گردیده وکار نورمال جریان دارد.(پروژه انتقالی سال 1395).

29-   کار 21 حلقه چاه های نیمه عمیق شهرک عسقلان ولایت کندوز توسط شرکت برنده به    تاریخ20/08/1395 امضآ گردیده وشرکت برنده تجهیزات ومواد ساختمانی راتهیه وعملآ به تاریخ 27/09/1395 کارعملی پروژه مذکوررا آغازنموده وکار پروژه جمعآ(96 ) فیصد پیشرفته .پروژه انتقالی سال مالی 1395(کمک مالی کشور هند) .

30-  کار قرارداد پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگر  به تاریخ 20/03/1396 به شرکت برنده ریس خان امضآ وحفر چاه توسط ما شین برمه به تاریخ 17/04/1396آغاز و تا حال (35 )فیصد کار ان پیشرفته بودوکار نورمال جریان داشت اما کار پروژه مذکور به تاریخ 24/07/1396 ازسوی اشخاص مسلح  متوقف وموضوع را شرکت قرار دادی به مقامات محلی خبر داده وارگان های دولتی در جستجوی حل مشکل مذکور بوده، مشکل درنتیجه جستجو مقامات دولتی حل وکار پروژه مجددآ به تاریخ 11/08/1396 مجددآ اغاز وکار نورمال جریان دارد و ( 37 ) فیصد کار ان پیشرفته است.(پروژه جدید سال مالی 1396) .

            31-کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ 22/03/1396 آغاز وتاحال( 95 )فیصد کار ان پیشرفته کار نورمال جریان                 دارد(پروژه جدید سال مالی 1396).

       10-6 عقرب

1.      کار روی گزارش نه ماهه واحدهای اولی و دومی صورت گرفت. ترتیب تعدادی از گزارشات واحدهای دومی به بخش های تشریحی، مطابق فارمت و احصائیوی.

2.      کار روی اصلاح گزارش ربع سوم اداره امور صورت گرفت.

3.      کار روی گزارش نه ماهه واحدهای اولی و دومی وزارت که گزارش ولایت کنر، لوگر، بامیان ، پروان، بغلان،پکتیا ، هرات و بلخ توحید گردید.

4.      کار روی توحید نیازمندی های انکشافی 1397 .

5.      تعقیب مکتوب از امور ولایات.

6.      اخذ مکاتیب ولایات (4 ولایت) از طریق شییر فولدر .

7.      ارسال یک قطعه مکتوب دربارۀ آمار و ارقام مهاجرین قانونی و غیر قانونی به د افغانستان بانک.

8.      ترتیب گزارش هفته وار و ارسال آن به مدیریت عمومی تحلیل و بررسی.

9.       تهیه پروفایل شهرک باریک آب کابل .

10. اشتراک آمر طرح برنامه های استراتیِژیک ومدیرعمومی طرح برنامه های استراتیژیک درجلسه ریاست راجع به برنامه های پشنهادی به سفارت هند.

11. ارسال نامه به وزارت مالیه برای (5) ملیون دالری به یک پزوژه دررابطه به عودت کننده گان وبیجاشده گان .

12. بحث روی شهرک مهاجرین باریک آب درمورد عمام اسکان توسط کشورچین .

13. ارسال یک قطعه مکتوب به جواب مکتوب زون پایتخت وتقاضا این آمریت یک کاپی قرار داد فی مابین ریاست مهاجرین ولایت پروان وزون پایتخت صورت گرفت .

14. ارزیابی ریاست تکنالوژی وریاست تفتیش داخلی دررابطه به مبارزه با فساد ادری .

15. به تعداد (8) قطعه فورم داغمه جات تحت غور وبررسی قرار گرفت .

16. : کار احداث واعمار 14.286 کیلومتر سرک و 160مترپایپ کلورت  ((Pipe Culverts  شهرک   بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ15 /07/1395 عملآ اغازوتا حال (86 )  فیصد کار ان  پیشرفته است کار پروژه فعلآ نورمال جریان دارد

17. کار حفریک حلقه چاه اب اشامیدنی شهرک پنجوای ولایت قندهار به تاریخ 01/07/1395 آغاز ونظربه معلومات شده از شرکت برنده ذریعه موبایل (97.5 ) فیصد پیشرفته. وبه عمق 93 متر حفرچاه تکمیل گردیده وکار نورمال جریان دارد .

18.  کار قرار داد 21 حلقه چاه های نیمه عمیق شهرک عسقلان ولایت کندوز با شرکت برنده به    تاریخ20/08/1395 امضآ گردیده وشرکت برنده تجهیزات ومواد ساختمانی راتهیه وعملآ به تاریخ 27/09/1395 کارعملی پروژه مذکوررا آغازنموده و کارحفاری بیست و یک (21)حلقه چاه تکمیل وبه اساس معلومات  تیلیفونی که ازریاست محترم ولایت کندز اخذ نموده پیشرفت فزیکی پروژه مذکور ( 88  )فیصد نشان داده شده که ازطرف تیم تخنیکی ریاست مهاجرین کندز70 فیصد تآیید گردیده وکار نورمال جریا ن داشت  اما به دلیل حا لات بد امنیتی کار پروژه مذکور به تاریخ 26/05/1396 متوقف بود، ارگان های دولتی مشکل راحل وکار پروژه مجددآ به تاریخ 24/07/1396آغاز وکار پروژه جمعآ(95 ) فیصد پیشرفته .پروژه انتقالی سال مالی 1395(کمک مالی کشور هند)

 

19- کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ 22/03/1396 آغاز وتاحال( 93 )فیصد کار ان پیشرفته کار نورمال جریان دارد).

       29 - 3 عقرب

1.     کار روی توحید گزارش نیازمندی های انکشافی سال 1397 ریاستهای مرکزی صورت گرفت.

2.     قید وارده گرفتن 10 قطعه مکتوب جداول احصائیوی واحدهای دومی و سومی وزارت.

3.     فهرست بندی گزارشات مواصلت ورزیده از دفتر iom ربع اول و دوم و سوم 1396.

4.     در جلسه معارف با رئیس جدید ریاست پالیسی و پلان شرکت نمودم.

5.     کار روی گزارش ربع سوم اداره امور صورت گرفت و ادامه دارد.

6.     ترتیب و تنظیم اسناد مورد نیاز برای فعالیت های تکمیل شده اداره امور صورت گرفت.

7.     ارسال  گزارش دررابطه به تطبیق وپیشرفت فزیکی پروژه های انکشافی بابت ربع دوم ولایت کاپیسا به ورازت اقتصاد.

8.     درمود پروپوزل های وزارت که به وزارت مالیه وبه وزارت اقتصاد قبلاً ارسال گردیده بود ، پیگیری صورت گرفت .

9.     ابراز نظر درمورد چارت تشکیلاتی ریاست درسال 1397 .

10.            همکاری درمورد لایحه وظایف کارشناس توسعه اقتصادی مهاجرت.

11.            ارسال گزارش دررابطه به چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی وزارت بابت ربع سوم به وزارت اقتصاد .

12.            اشتراک درجلسه ریاست دررابطه به تشکیل ریاست وایجاد تغیرات درآن .

13.            توحید گزارشات  درمورد تحقق احکام مقام وزارت درطی برج سال 1396 وارسال آن به ریاست محترم مقام دفتر .

14.            ارزیابی تحقق پلان تطبیق مبارزه علیه فساد اداری ریاست تفتیش داخلی .

15.            کار احداث واعمار 14.286 کیلومتر سرک و 160مترپایپ کلورت  ((Pipe Culverts  شهرک   بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ15 /07/1395 عملآ اغازوتا حال (85)   فیصد کار ان  پیشرفته است کار پروژه فعلآ نورمال جریان دارد .

16.             کار پروژه حفریک حلقه چاه عمیق،ذخیره اب،تمدید شبکه ابرسانی واحاطه دیوار چاه شهرک دشت مور ولایت دایکندی با شرکت یا سر پا میر به تاریخ 15/07/1395 امضآ گردیده و کاران (100 ) فیصد پیشرفته وعنقریب کار ان تکمیل خواهد گردید.

17.            کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ 22/03/1396 آغاز وتاحال (90)فیصد کار ان پیشرفته کار نورمال جریان دارد .

18.            کار قرار داد 21 حلقه چاه های نیمه عمیق شهرک عسقلان ولایت کندوز با شرکت برنده به    تاریخ20/08/1395 امضآ گردیده وشرکت برنده تجهیزات ومواد ساختمانی راتهیه وعملآ به تاریخ 27/09/1395 کارعملی پروژه مذکوررا آغازنموده و کارحفاری بیست و یک (21)حلقه چاه تکمیل وبه اساس معلومات  تیلیفونی که ازریاست محترم ولایت کندز اخذ نموده پیشرفت فزیکی پروژه مذکور ( 88  )فیصد نشان داده شده که ازطرف تیم تخنیکی ریاست مهاجرین کندز70 فیصد تآیید گردیده وکار نورمال جریا ن داشت  اما به دلیل حا لات بد امنیتی کار پروژه مذکور به تاریخ 26/05/1396 متوقف بود، ارگان های دولتی مشکل راحل وکار پروژه مجددآ به تاریخ 24/07/1396آغاز وکار پروژه جمعآ( 91) فیصد پیشرفته .پروژه انتقالی سال مالی 1395(کمک مالی کشور هند(.

19.             کاربالای گزارشات کمیته های انکشافی ولایات (pdc)

20.            تحلیل وبررسی کزارشات کمیته های انکشافی ولایات (pdc)

جمع آوری گزارشات از آمریت های مربوطه دررابطه به فعالیت ها روزمره آنها .

22-26 میزان

1.      ارسال پروپوزل های سال 1397 به وزارت اقتصاد وبه وزارت مالیه .

2.      اشتراک درجلسه (3) روزه دردولت داری باز درهوتل پارک ستار .

3.      اشتراک اولین جلسه تیم متخصصین برای تدوین پالیسی جامع  مهاجرت درکشورترکیه مورخ (11-13) اکتوبر 2017  ،

4.      اشتراک درجلسه مشترک نماینده گان دولت وبانک جهانی به منظور تشخیص فرصت های اقتصادی برای مهاجرین وعودت کننده گان بتاریخ(24-26) میزان .

5.      ترتیب پریزینتیشن جامع در مورد وضعیت فعلی عودت کنندگان و بیجاشدگان(آمریت پلان)،

6.      کار روی گزارش ربع سوم اداره امور و همچنان گزارش ربع سوم واحدهای دومی ( ولایت دایکندی، پنجشیر و بلخ) توحید گردید.

7.      ترتیب و تنظیم گزارشهای واحدهای دومی و کار روی توحید گزارشات ربع سوم واحدهای اولی صورت گرفت.

8.      ترتیب و تنظیم گزارشهای واحدهای دومی که مواصلت ورزیده به سه بخش تشریحی ، مطابق فارمت و احصائیوی.

9.      ارسال یک ورق فورم احصائیوی ارقام عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی به  وزارت  محترم امور داخله ج.ا.ا.

10. ترتیب گزارش هفته وار و ارسال آن به مدیریت عمومی تحلیل و بررسی.

11. کار احداث واعمار 14.286 کیلومتر سرک و 160مترپایپ کلورت  ((Pipe Culverts  شهرک   بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ15 /07/1395 عملآ اغازوتا حال (83)   فیصد کار ان  پیشرفته است کار پروژه فعلآ نورمال جریان دارد .

12. به تاریخ 18/07/1395پروژه اعمار4.217 کیلومتر سرک و2 پل  شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی باشرکت برنده امضآ که کارعملی ان  اغاز گردیده و(99) فیصد کاران پیشرفته (کار پروژه که به دلیل مشکلات تخنیکی متوقف بودمشکلات مذکورحل وکارپروژه مجددآ آغازو نورمال جریان داردوعنقریب تکمیل خواهد گردید.

13.  کار پروژه حفریک حلقه چاه عمیق،ذخیره اب،تمدید شبکه ابرسانی واحاطه دیوار چاه شهرک دشت مور ولایت دایکندی با شرکت یا سر پا میر به تاریخ 15/07/1395 امضآ گردیده و کاران (99.5 ) فیصد پیشرفته وعنقریب کار ان تکمیل خواهد گردید.

14. نظارت از پروسه کاری بعضی پروژه های تحت کار به شکل دوامدارتوسط انجینران موظف روزمره صورت گرفته وازاجرای کار های خویش به مرجع مربوطه اطلاع میدهند.

15. کار قرار داد 21 حلقه چاه های نیمه عمیق شهرک عسقلان ولایت کندوز با شرکت برنده به    تاریخ20/08/1395 امضآ گردیده وشرکت برنده تجهیزات ومواد ساختمانی راتهیه وعملآ به تاریخ 27/09/1395 کارعملی پروژه مذکوررا آغازنموده و کارحفاری بیست و یک (21)حلقه چاه تکمیل وبه اساس معلومات  تیلیفونی که ازریاست محترم ولایت کندز اخذ نموده پیشرفت فزیکی پروژه مذکور ( 88  )فیصد نشان داده شده که ازطرف تیم تخنیکی ریاست مهاجرین کندز70 فیصد تآیید گردیده وکار نورمال جریا ن داشت  اما به دلیل حا لات بد امنیتی کار پروژه مذکور به تاریخ 26/05/1396 متوقف بود، ارگان های دولتی مشکل راحل وکار پروژه مجددآ به تاریخ 24/07/1396آغاز وکار پروژه جمعآ( 90 ) فیصد پیشرفته .پروژه انتقالی سال مالی 1395(کمک مالی کشور هند) .

16. کار قرارداد پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگر  به تاریخ 20/03/1396 به شرکت برنده ریس خان امضآ وحفر چاه توسط ما شین برمه به تاریخ 17/04/1396آغاز و تا حال (35 )فیصد کار ان پیشرفته است وکار نورمال جریان داشت اما کار پروژه مذکور به تاریخ 24/07/1396 ازسوی اشخاص مسلح  متوقف وموضوع را شرکت قرار دادی به مقامات محلی خبر داده وارگان های دولتی در جستجوی حل مشکل مذکور اند. 

15-19 میزان

1-      پیگیری اسناد پروژه های انتقالی وانکشافی وزارت .

2-      ارسال مکتوب به ریاست مالی درمورد درخواست گزارشات از پیشرفت کمی وکیفی پروژه های انکشافی .

3-      ارسال مکتوب به ریاست های مالی وحسابی واداری درمورد اعمار تعمیر اداری ریاست مهاجرین ولایت کابل.

4-      مطالعه وابراز نظر درمورد اقدامات درراستایی ایجاد اشتغال زایی برای عودت کننده گان داداخل کشور ودردیگر کشور ها وارسال آن به ریاست محترم عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری .

5-      کار احداث واعمار 14.286 کیلومتر سرک و 160مترپایپ کلورت  ((Pipe Culverts  شهرک   بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ15 /07/1395 عملآ اغازوتا حال (81)   فیصد کار ان  پیشرفته است کار پروژه فعلآ نورمال جریان دارد .

6-      به تاریخ 18/07/1395پروژه اعمار4.217 کیلومتر سرک و2 پل  شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی باشرکت برنده امضآ که کارعملی ان  اغاز گردیده و(98) فیصد کاران پیشرفته (کار پروژه که به دلیل مشکلات تخنیکی متوقف بودمشکلات مذکورحل وکارپروژه مجددآ آغازو نورمال جریان داردوعنقریب تکمیل خواهد گردید.

7-      کار پروژه حفریک حلقه چاه عمیق،ذخیره اب،تمدید شبکه ابرسانی واحاطه دیوار چاه شهرک دشت مور ولایت دایکندی با شرکت یا سر پا میر به تاریخ 15/07/1395 امضآ گردیده و کاران 99 فیصد پیشرفته وعنقریب کار ان تکمیل خواهد گردید.

8-      کار حفریک حلقه چاه اب اشامیدنی شهرک پنجوای ولایت قندهار به تاریخ 01/07/1395 آغاز ونظربه معلومات شده از شرکت برنده ذریعه موبایل( 96)  فیصد پیشرفته. وبه عمق 93 متر حفرچاه تکمیل گردیده وکار نورمال جریان دارد.

9-      کار قرارداد پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگر  به تاریخ 20/03/1396 به شرکت برنده ریس خان امضآ وحفر چاه توسط ما شین برمه به تاریخ 17/04/1396آغاز و تا حال (35 )فیصد کار ان پیشرفته است وکار نورمال جریان دارد.

10- کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ 22/03/1396 آغاز وتاحال (88 )فیصد کار ان پیشرفته کار نورمال جریان دارد .

11- ترتیب و تنظیم گزارشهای ربع سوم واحدهای اولی در دوسیه ها و مراجعه به ریاست خدمات انجینری و منابع بشری جهت اصلاح گزارشات ربع سوم اداره امور.

12-  کار روی گزارش ربع سوم اداره امور ریاستهای (خدمات انجینری، حمایت حقوقی، بیجاشدگان داخلی، منابع بشری و تحقیق) صورت گرفته و توحید گردید و کار همچنان ادامه دارد.

13- گزارش ربع سوم واحدهای دومی (هلمند، فراه و میدان وردک ) توحید گردید.

تحلیل وبررسی گزارشات پروگرام های انکشافی ولایات (PDC).

فعالیت های کاری ریاست  پالیسی و پلان از 8 - 12 میزان 1396

) ریاست پالیسیی و پلان

1.      اشتراک رئیس پالیسی وپلان درجلسیه دولت داری باز دراداره امور.

2.      تهیه  وترتیب پروپوزل ها وارسال آن به وزارت مالیه ووزارت اقتصاد برای سال 1397.

3.      ابراز نظر به ارتباط پروژه های حمایت حقوقی عودت کننده گان وبیجاشده گان برای سال 1397.

4.      اشتراک 2تن از کارمندان ریاست پالیسی وپلان درنشست علمی هویت مهاجرین درپوهنتون کابل .

5.      ارزیابی چهارده قلم مفروشات ضرورت وزارت تکمیل وگزارش آن ارایه گردید.

6.      اشتراک 3 تن از کارمندان آمریت نظارت وارزیابی، سیمینار درکمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی .

7.      بررسی یک قطعه مکتوب توسط آمریت نظارت وارزیابی ازریاست مهاجرین ولایت لوگر دررابطه به (40) حلقه چاه آب آشامیدنی که از طرف موسسه (IRC) تمویل میشود .

8.      کار احداث واعمار 14.286 کیلومتر سرک و160 متر پایپ کلورت  شهر ک بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ 15/07/1395 عملا آغاز وتاحال (80.5%) آن پیشرفته است ، که کاراین پروژه نورمال به پیش میرود .

9.      به تاریخ 18/07/1395 پروژه عمار 4.217 کیلومتر سرک و2 پل درشهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی با شرکت برنده امضا که کار عملی آن اغاز گردیده و(98)فیصد کار آن پیشرفته است  (اما بنابرمشکلات تخنیکی کار پروژه متوقف گردیده وتاهنوز مشکلات آن حل نگردیده است .

10. کارپروژه حفر یک حلقه چاه عمیق ، ذخیره آب، تمدید شبکه آبرسانی واحاطه دیوار چاه شهرک دشت مور ولایت دایکندی با شرکت با سر پامیر به تاریخ 15/07/1395  امضاً گردیده وکار آن 98 فیصد پیشرفته است .

11. حفر  یک حلقه چاه آب آشامیدنی شهرک چنجوای ولایت قندهار  به تاریخ 01/07/1395 آغاز ونظر به معلومات شده ازشرکت برنده ذریعه موبایل (95) فیصد پیشرفته ، وبه عمق (93) متر حفر تکمیل گردیده وکار نورمال جریان دارد (پروژه انتقالی سال 1395  مسول شرکت اریوب دوبی. ار قرارداد پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگر  به تاریخ 20/03/1396 به شرکت برنده ریس خان امضآ وحفر چاه توسط ما شین برمه به تاریخ 17/04/1396آغاز و تا حال 26 فیصد کار ان پیشرفته است .

12. کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ 22/03/1396 آغاز وتاحال 87 فیصد کار ان پیشرفته کار نورمال جریان دارد.

13. سروی تخنیکی ودیزاین پروژه آبرسانی شهرک شیخ متی ولایت زابل تکمیل وبه تاریخ 25/03/1396 بریاست اداری جهت عقد قرار داد ارسال وبه تاریخ 14/04/1396 ارزیابی پروژه مذکور صورت گرفته کار قرارداد ان به دلیل بعضی نواقص تدارکاتی دور اول مسترد وبه تاریخ 16/05/1396 مجددآ  به اعلان  داوطلبی سپرده شده وآفر گشایی ان به تاریخ04/06/1396 صورت گرفته ارزیابی اسنادان تکمیل وجهت قرار داد به آگاهی عامه سپرده شده وو عنقریب کارقرارداد ان با شرکت برنده امضآ خواهد گردد.

14. کار روی گزارش مواصلت شده گزارش تفضلی ، فارمت اداره امور از واحد های اولی ودومی دربع سوم سال 1396 .

15. ارسال دوباره   7 قطعه فورم ارسالی اداره محترم احصائیه مرکزی بعدا از خانه پری آنها ، دررابطه به  تعداد موجودیت کارمندان خدمات ملکی .

16. توحید وانسجام آمار وارقام مواصلت ورزیده از گزراشهای ربع سوم سال مالی 1396 درکمپیوتر وفورمهای احصائیوی جهت تهیه گزارشات ربعوار واحد های اولی ودومی .

17. ترتیب وتنظیم کزارش سال تمام جلسات کمیته انکشاف ولایاتی (pdc).

18.  تحلیل وبررسی پروگرام های انکشافی ولایات .

19. جمع آوری قوانین ، طرزالعمل های وزارت وارسال آن به ریاست محترم دفتر معاونیت دوم ریاست ج.ا.ا.

20. جمع آوری کزارشات دررابطه کارکرد سه ساله حکومت وحدت ملی وارسال آن به ریاست محترم مطبوعات ،ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. روی گزارش ربع سوم اداره امور 1396 کار صورت گرفت.
 2. ارسال سافت فارمت گزارش ربع سوم به ریاست اداری. ترتیب و تنظیم نمودن گزارشات 12 ولایت و لیست نمودن آنها در سه بخش گزارشات تشریحی، مطابق فارمت و احصائیوی صورت گرفت.
 3. ترتیب و تنظیم احجام کاری آمریت پلان.
 4. اخذ گزارشات واحدهای دومی از طریق شییر فولدر.
 5. گزارش ربع سوم 1396 واحدهای دومی ولایات غزنی ، لغمان و غور توحید گردید.
 6. کار روی گزارشات مواصلت شدۀ احصائیوی ربع سوم.
 7. تحلیل وبررسی مکاتیب کمیته های انکشافی ولایات (PDC)
 8.  تحلیل وجمع آوری گزارشات کاری آمریت های تحت اثر وارسال آن به مرجعه مربوطه .
 9. تهیه گزارش سالانه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان درمورد پشرفت کاری درمقابل تصامیم جلسه کابینه ج.ا.ا وتعهدات وزارت برای ولایات .
 10. تعقیب مکتوب بخاطر پروپوزل برای سال مالی 1374.
 11. هماهنگی باریاست مالی وحسابی برای گزارش از پیشرفت کمی وکیفی پروژه های انکشافی وزارت به وزارت مالیه ووزارت اقتصاد.
 12. مطالعه وابراز نظر درمورد برنامه های استراتیژیک وپیشبینی پلان هابرای سال97.
 13. ابرازنظر درمورد طرزالعمل شورای عالی کاهش فقر وعرضه خدمات ومشارکت شهروندی.
 14. 1: کار احداث واعمار 14.286 کیلومتر سرک و 160مترپایپ کلورت  ((Pipe Culverts  شهرک   بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ15 /07/1395 عملآ اغازوتا حال (80)   فیصد کار ان  پیشرفته است کار پروژه فعلآ نورمال جریان دارد مسول نظارت : انجینر نظیف الله نجم صورت گرفته است .
 15. 2: به تاریخ 18/07/1395پروژه اعمار4.217 کیلومتر سرک و2 پل  شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی باشرکت برنده امضآ که کارعملی ان  اغاز گردیده و(98) فیصد کاران پیشرفته است (کار پروژه به دلیل مشکلات تخنیکی متوقف و مشکلات تاهنوز حل نگردیده است.
 16. کارپروژه اعمار3.204 کیلومترسرک و39 پلچکهای شهرک قلموال مینه ولایت خوست به تاریخ 15/08/1395از طرف شرکت برنده عملآ اغازگردیده. مسول نظا رت انجینر محمد اسما عیل.  کار پروژه مذکور به تاریخ 01/03/1396  100 فیصد تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده وهمچنان به اساس نیازمندی اهالی شهرک مذکور وپیشنهاد مسول پروژه 15 فیصد طلب اضافه کاری گردیده که ازجانب وزارت محترم مالیه 14.46فیصد بودیجه اضافی کاری منظور گردیده وکار اضافه کاری ان به تاریخ 01/05/1396 آغاز وبه تاریخ 28/06/1396(100 ) فیصد کار ان تکمیل گردیده است.
 17. 4:  کار پروژه حفریک حلقه چاه عمیق،ذخیره اب،تمدید شبکه ابرسانی واحاطه دیوار چاه شهرک دشت مور ولایت دایکندی با شرکت یا سر پا میر به تاریخ 15/07/1395 امضآ گردیده و کاران 97 فیصد پیشرفته است .
 18. 5: نظارت از پروسه کاری بعضی پروژه های تحت کار به شکل دوامدارتوسط انجینران موظف روزمره صورت گرفته وازاجرای کار های خویش به مرجع مربوطه اطلاع میدهند
 19. 6: کار حفریک حلقه چاه اب اشامیدنی شهرک پنجوای ولایت قندهار به تاریخ 01/07/1395 آغاز ونظربه معلومات شده از شرکت برنده ذریعه موبایل 94  فیصد پیشرفته. وبه عمق 93 متر حفرچاه تکمیل گردیده وکار نورمال جریان دارد.(پروژه انتقالی سال 1395). مسو ل شرکت اریوب دوبی :
 20. 7:  کار قرار داد 21 حلقه چاه های نیمه عمیق شهرک عسقلان ولایت کندوز با شرکت برنده به    تاریخ20/08/1395 امضآ گردیده وشرکت برنده تجهیزات ومواد ساختمانی راتهیه وعملآ به تاریخ 27/09/1395 کارعملی پروژه مذکوررا آغازنموده و کارحفاری بیست و یک (21)حلقه چاه تکمیل وبه اساس معلومات  تیلیفونی که ازریاست محترم ولایت کندز اخذ نموده پیشرفت فزیکی پروژه مذکور 88 فیصد نشان داده شده که ازطرف تیم تخنیکی ریاست مهاجرین کندز70 فیصد تآیید گردیده وکار نورمال جریا ن داشت  اما به دلیل حا لات بد امنیتی کار پروژه مذکور به تاریخ 26/05/1396 متوقف وارگان های دولتی در جستجوی حل مشکل اند .پروژه انتقالی سال مالی 1395(کمک مالی کشور هند) .
 21. قرارداد پروژه سیستم سولر برای باشنده گان شهرک رباط ولایت پکتیابه تاریخ 20/02/1396با شرکت گلکسی ایس امضآ کارسروی عملی ان به تاریخ 15/03/1396 آغاز وبه تاریخ 20/03/1396 در مدت پنج یوم تکمیل ولست مستحقین توسط هییت موظف ترتیب و پروسه توزیع تخته های سولر به فامیل های مستحق به تاریخ 14/04/1396 آغاز وبه تاریخ 29/05/1396 کارتوزیع تخته های سولر توسط هییت مختلط  100 فیصد تکمیل گردیده است.
 22. کار حفریک حلقه چاه عمیق ، تمدید شبکه ابرسانی ودیوار احاطه چاه عمیق شهرک لعل سر جنگل ولایت غور به تاریخ 26/01/1395 توسط شورای محلی ریاست انکشاف دهات ولایت غور آغاز وبه اساس مکتوب ارسالی شماره(889) مورخه 17/05/1396 ریاست انکشاف دهات ولایت غور کار پروژه مذکور100 فیصد تکمیل گردیده است
 23. 10:کار عملی پروژه آبرسانی ( شهرک حضرت سلطان ولایت سمنگان به تاریخ 13/03/1396 آغاز و6 فیصد کار ان پیشرفته  و به عمق .230 متر چاه حفرو به دلیل عدم آبدهی کار حفر چاه مذکور بی نتیجه وناکام مانده و مدیریت پروژه های انکشافی جهت حل مشکل یک نفر انجینر را به ولایت سمنگان به تاریخ 29/05/1396 جهت انتخاب محل مناسب دیگربرای حفر چاه جدیداعزام  نموده انجینر موصوف بعد از چند  یوم سروی محل مناسب را جهت حفر چاه جدید تعین که اسناد سروی وگزارش چشم دید خویش را به ریاست خدمات انجینری تسلیم نموده است.
 24. 11: کار قرارداد پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگر  به تاریخ 20/03/1396 به شرکت برنده ریس خان امضآ وحفر چاه توسط ما شین برمه به تاریخ 17/04/1396آغاز و تا حال 25 فیصد کار ان پیشرفته است .
 25. 12: کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ 22/03/1396 آغاز وتاحال 85 فیصد کار ان پیشرفته کار نورمال جریان دارد
 26. 13: بودیجه منظور شده پروژه تحکیمات دیوار احاطه چاه عمیق خواجه الوان ولایت بغلان از طریق ریاست مالی وزارت به ریاست مهاجرین بغلان ارسال ومراحل کار قرارداد ان مطابق طرزالعمل تدارکات  در ولایت بغلان صورت میگرد. پروژه جدید سال مالی 1396.
 27. 14:کارپروژه آبرسانی شهرک میدان شهر ولایت وردک به تاریخ 15/05/1396 توسط شرکت طارق جلیل آغاز وبعمق 120 مترچاه مذکوررا توسط ماشین روتری حفر و ( 6 ) فیصد کاران پیشرفته اما اندازه آّبدهی یک انچ میباشد که مغایرت با  لست احجام کاری و دیزاین ( سه انچ )  دارد مدیریت پروژه در جستجو حل مشکل مذکور است.
 28. سروی تخنیکی ودیزاین شهرک امیر شنسیب ولایت تکمیل و تمام اسناد ونقشه های کاری انرا جهت قرارداد به تاریخ 15/03/1396به ریاست محترم ادای وزارت ارسال گردیده و تحت مراحل قرارداد بود اینکه مشکل شهرک مهاجرین امیر شنسیب ولایت غوراز نگاه  آب اشامیدنی حل است بدین ملحوظ مراحل تعدیل پروژه مذکوربه پروژه سولر در جریان است  عنقریب مراحل قرارداد ان آغاز خواهد گردید. معلومات ازامریت تدارکات .
 29. سروی تخنیکی ودیزاین پروژه آبرسانی شهرک شیخ متی ولایت زابل تکمیل وبه تاریخ 25/03/1396 بریاست اداری جهت عقد قرار داد ارسال وبه تاریخ 14/04/1396 ارزیابی پروژه مذکور صورت گرفته کار قرارداد ان به دلیل بعضی نواقص تدارکاتی دور اول مسترد وبه تاریخ 16/05/1396 مجددآ  به اعلان  داوطلبی سپرده شده وآفر گشایی ان به تاریخ04/06/1396 صورت گرفته و اسناد ان تحت ارزیابی میباشد ، عنقریب کارقرارداد ان با شرکت برنده امضآ خواهد گردید.
 30. 16:سروی تخنیکی پروژه آبرسانی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان توسط نیم تخنیکی تکمیل واسناد وارقام سروی را به مدیریت پروژه های انکشافی جهت دیزاین تسلیم نموده است.
 31. 17: کار سروی تخنیکی ، دیزاین وبرآورد پروژه آبرسانی شهرک  دشت ناگمان ولایت کاپیسا تکمیل واسناد ان جهت قرارداد به ریاست اداری ارسال وبه دلیل تظاهرات مردم محل وکوچیها کار ان متوقف وبودجه ان به ولایت دیگر عوض شده است .
 32. پروسه خط اندازی 600 نمرات رهایشی شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ 04/06/1396 توسط تیم سروی آغاز و الی تاریخ 25/06/1396 در حدود 498 نمرات خط اندازی که فیصدی پیشرفت کار 83 میباشد . مسول تیم سروی انجینر سلمان شماره موبایل :

24-پروسه خط اندازی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان که توسط انجینران توظیف شده ریاست خدمات انجینری به تاریخ 30/11/1395آغاز وتا هنوزجمعآ948 نمرات رهایشی را خط اندازی که پیشرفت فزیکی کار 32 فیصد وکار خط اندازی تا امر ثانی به تاریخ 16/06/1396متوقف گردیده است

1.  کار بالای مسوده جندر .

2.  پیگیری اسناد ومطالبات وزارت کار وامور اجتماعی ، شهدا ومعلولین در مورد پرسشنامه نظارتی برای کاریابی اشخاص دارای معلولیت از ادارات دولتی وشاخصهای آن در ریاست های مرکزی وزارت .

3.  دیزاین پروژه سرک سازی شهرک مهاجرین بنی ورسک ولایت پروان ودیزاین پروژه سرک سازی شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی که مجموعآ ( 18.702 ) کیلو متر میشود .

4.  ارزیابی پروژه آبرسانی ولایت دایکندی در جریان می باشد .

5.  به ریاست های ولایات که قرار است خط اندازی صورت بگیرد مکتوب ایمیل گردید تا پیشنهاد نمایند که انجنیران برای خط اندازی به ولایت مذکور فرستاده شوند .

6.  سروی تخنیکی سرک های شهرک مهاجرین ولایت خوست تکمیل گردیده ودیزاین آن جریان دارد .

7.  دیزاین وبرآورد پروزه صحن وزارت وتسلیمی اسناد آن به ریاست اد اری .

8.  اعزام تیم انجنیران جهت خط اندازی شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی ولایت بلخ .

9.  کار روی تحلیل وتوحید نمودن پلان های استراتیژیک پنج ساله (از حمل سال مالی 1394 الی حوت سال مالی 1398 خورشیدی ) واحد های دومی وزارت .

10.  کار روی گزارش از پیشرفت کار وزارت امور مهاجرین در مقابل تصامیم کابینه .

11.   کار روی تحلیل وتوحید نمودن پلان های کاری یکساله ( 1395 ) واحد های دومی وزارت .

1-  توحید وانسجام آمار وارقام مواصلت ورزیده از گزارشهای ربع دوم سال مالی ( 1395 ) .

فعالیت 

1.      ارسال پلان کاری سال ما لی 1395 وزارت امور مهاجرین به اداره امور

2.      ارسال پلان کاری سال ما لی 1395  وگزارش مفصل و فشرده سال  1394  به دارالنشای شورای وزیران

3.      اشتراک در جلسه وزارت اقتصاد جهت خانه پری فورمه او لویت های درون سکتوری وزارت امور مهاجرین

4.      اشتراک محترم محمد انور قنبری در جلسه (  APPRO )در سفارت شاهی هالند در مورد نظارت حقوق اساسی شهر وندان افغانی

5.      رسیدگی ومدیریت از پروژهای تامین خدما ت اساسی

 

6.      تکثیر اسناد ومطالبات وزارت محترم کار وامور اجتماعی ، شهدا و معلولین در مورد پرسشنامه نظارتی برای کاریابی اشخاصی دارای معلولیت از ادارات دولتی  .

ریاست پالیسی وپلان

-          کار بالای مسوده پالیسی جندر.

-          تهیه طرح پیشنهادی اعمار تصفیه خانه غیر متمرکز برای تصفیه فاضلاب تعمیرات اداری مرکز وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان.

-          اعزام دو نفر هیئت از انجنیران به آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی.

-          معرفی دو نفر هیئت بخاطر بر آورد سرک وپلچک وگزراش شهرک قلموال مینه ولایت خوست به ریاست منابع بشری.

-          ارسال پول گرنتی شرکت ساختمانی وسرک سازی عمرزاخیلوال وقرار داد پروژه به ریاست مالی وحسابی.

-          ارسال گزارش از پیشرفت کار پروژه ها ویک ورق تقسیمات بودیجوی واحد های دومی از بودیجه سال مالی 1395 به ریاست اده امو ج.ا.ا.

-          ارسال اهداف میان مدت واولویت های پنج سال آینده وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان  جهت تدوین استراتیژی انکشاف ملی افغانستان به وزارت مالیه .

-          ارسال پلان صد روز سوم وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان به معاونیت دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ومعاونیت نظارت ارزیابی وتفتیش اداره امور.

-          ارسال گزارش پلان صد روز دوم وسوم وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان به کمیته مستقل مشترک نظرات وارزیابی مبارزه با فساد اداری.

 

-          تفاهم موسسه اکبر جهت نهایی شدن موافقتنامه بین وزارت وانجو ها که بعد از تفاهم با وزارت اقتصاد این موافقت نامه نهایی میشود.

گزارش ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 4 الی 7 ثور

-        جلسه با معاون موسسه اکبر در رابطه به تفاهمنامه عمومی میان وزارت وموسسات خارجی.

-        تهیه لایحه وظایف بست های مربوط به ارتقای ظرفیت پروژ تامین خدمات اساسی.

-        نظارت از تکمیل پروژه آب رسانی شهرک عودت کنندگان باریک آب کابل.

-        کار روی توحید پلان های استراتیژیک 5 ساله 1394 الی حوت 1398  واحد های دومی وزارت .

توحید پلان های کاری سال مالی 1395 واحد های دومی

گزارش ریاست پلان وپالیسی از تاریخ 28 حمل الی 1 ثور

 • کار روی مسوده پالیسی جندر.
 • اشتراک در جلسه اداره GIZ .
 • اعزام دو تن انجنیر جهت رفع مشکل شهرک مهاجرین ولایت خوست.
 • اعزام تیم تخنیکی به ولایات خوست ،قندهار ودایکندی.
 • ارایه گزارش از پروژه های نیمه کاره وزارت به وزارت اقتصاد.

گزارش ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 21 الی 25 حمل سال 1395

-        کار روی مسوده پالیسی جندر .

-        ارسال پلان صد روز دوم وسوم وزارت به کمیته مبارزه با فساد اداری.

-        بازنگری پلان ریاست اضطرار با پلان استراتیژیک جدید.

-        نظارت از کار پروژه آبرسانی شهرک مهاجرین باریک آب.

-        نهائی سازی پروژه های انکشافی وارسال پروپوزل های آن به وزارت اقتصاد.

-        نهائی سازی پلان سالانه ریاست های مرکزی.

گزارش ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 29 حوت الی 4 حمل سال 1395

 • کار روی توحید پلان های استراتیژیک 5 ساله ( حمل 1394 الی حوت 1398) واحد های دومی وزارت.
 • کار روی تحلیل وتوحید پلان های کاری 1395 واحد های دومی.
 • توحید وانسجام آمار وارقام مواصلت ورزیده از گزارش های ربع اول سال مالی 1395.
 • نظارت از تکمیل حفر چاه نمبر 6 شهرک باریک آب ولایت کابل به عمق 120 متر .
 • تدوین وتکمیل پروژه های انکشافی 5 ساله.
 • مشارکت در شارت لیست ریاست های مالی واداری تفتیش ومنابع بشری.
 • تشکیل کمیته شارت لیست وامتحان بست های بودجه انکشافی.

گزارش ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 7 الی 11 حمل

 • کار بالای تعین شاخص های مسوده پالیسی جندر.
 • کار بالای طرح پیشنهادی به منظور تدوین پلان تطبیقی پالیسی ملی بیجاشدگان.
 • تهیه پرزنتیشن پلانگذاری و گزارش دهی برای 15 نفر از روسای ولایتی .
 • ارسال جدول خط اندازی شهرک های مهاجرین که در الویت پلان سال 1395 این وزارت قرار دارد به ریاست عودت وادغام مجدد.
 • ارسال لیست پروژه های انکشافی به ریاست اداری.
 • شارت لیست کارمندان پروژه انکشافی.
 • جلسه با UNHCR در مورد تفاهمنامه کمیته ادغام مجدد.
 • دیزاین تمدید شبکه آبرسانی وذخیره آب برای شهرک پنجوائی قندهار.

فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 5 الی 9 جدی

 • توحید پلان های استراتیژیک واحد های دومی وزارت از آغاز سال 1394 الی اخیر سال مالی 1398 .
 • نهائی سازی گزارش پلان صد روز دوم.
 • ترتیب لیست پروژه های انکشافی سال 1395 وزارت از بودجه اختیاری وارسال آن به وزارت مالیه جهت تائید ومنظوری.
 • کارروی گزارش ربع چهارم سال مالی 1394.

گزارش ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 1 الی 5 حوت

 • کار بالای دیده گاه طرح وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در مورد پالیسی ملی جوانان مربوط وزارت اطلاعات وفرهنگ.
 • معرفی 2 انجنیر جهت سروی سرک وپلچک شهرک مهاجرین پروان.
 • نهائی سازی پروپوزل بودیجه انکشافی وزارت وارسال آن به وزارت مالیه.
 • تدوین شاخص های وزارت برای تدوین استراتیژی انکشاف ملی وبرگزاری جلسه با نمایندگان وزارت مالیه.

اجراآت ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 3 الی 7 دلو سال 1394

 • پاسخ گویی تحلیلی به سوالات ریاست بودجه وزار ت مالیه در مورد مصارف بودجه انکشافی این وزارت در پروژه ها ،طی سال 1395.
 • تهیه گزارش از پروژه های تطبیق شده سال 1394 الی 1395
 • نظارت از پروژه آب رسانی باریک آب ولایت کابل.
 • تهیه نقشه واحجام کاری یک محراب مسجد در شهرک مهاجرین ولایت جوزجان.
 • تبادل نظر با معین وزارت حج واوقاف در مورد زمین تعمیر اداری ریاست مهاجرین ولایت هرات.
 • تدویر جلسه با موسسه اکبر در مورد تفاهمنامه عمومی.
 • کار بالای تصحیح پلان تطبیق 5 ساله.
 • کار بالای پروژه انکشافی سال 1394.
 • جمع آوری نظریات در مورد پلان صد روز سوم از ریاست های مرکزی.
 • توحید جدول نیاز مندی های مالی سال 1395  ،15 ولایت.

فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 5 الی 9 جدی

 • توحید پلان های استراتیژیک واحد های دومی وزارت از آغاز سال 1394 الی اخیر سال مالی 1398 .
 • نهائی سازی گزارش پلان صد روز دوم.
 • ترتیب لیست پروژه های انکشافی سال 1395 وزارت از بودجه اختیاری وارسال آن به وزارت مالیه جهت تائید ومنظوری.
 • کارروی گزارش ربع چهارم سال مالی 1394.

اجراآت ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ عقرب

 • تهیه مطالب برای درج تفاهمنامه شورای مهاجرت ناروی.
 • کار بالای مسوده مقرره بی جاشده ها ، جمع آوری گزارشات از تطبیق سفارشات کمیته مک.
 • کار بالای مسوده تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت امورمهاجرین .
 • تهیه گزارش سفارشات کمیته مستقل نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری.

اجراآت ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۱۶ الی ۲۰ عقرب

 • کار بالای مسوده مقرره بی جاشده ها ، جمع آوری گزارشات از تطبیق سفارشات کمیته مک ،ارزیابی مسوده پالیسی مبارزه علیه فساد اداری،تهیه طرح اولیه صندوق حمایت از امور مهاجرت.
 • تهیه پروپوزل خط اندازی نمرات رهایشی شهرکهای عودت کنند گان .
 • تحلیل گزارشات سه ربع اول سال ۱۳۹۴ واحد های دومی.

فعالیت ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۳ الی ۱۳ عقرب

کار بالای طرح مسوده مقرره رسیده گی به بی جاشده گان.

تهیه پروپوزل استقرار وادغام مجدد، بی جاشده گان.

نهائی سازی پلان صد روز دوم وزارت .

درج ارقام احصائیوی ربع سوم سال روان به ارتباط توزیع زمین،انتقال بی جا شده گان ،آمار بی جا شده ها ،کشته شده ها ومجروهین افغان در کشور های میزبان.

ارسال پلان صد روز دوم وزارت به اداره امور.

تحلیل گزارشات سه ربع گذشته واحد های دومی .

جمع آوری معلومات عمومی شهرک های مهاجرین در ۳۴ ولایت.

 

 فشرده فعالیت های کاری ریاست پالیسی و پلان از تاریخ 2 الی 6 عقرب 1394

 1. کار بالای طرح مسوده مقرره رسیدگی به بیجاشدگان داخلی.
 2. تعین شاخص ها برای ارزیابی تطبیق پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی.
 3.  ثبت ارقام احصائیوی سال 1394 به ارتباط توزیع مساعدتها، بیجاشدگان داخلی، کشته شدگان و مجروحین افغان در کشور های میزبان .
 4. اشتراک در جلسه آمادگی امضای موافقتنامه استراتیژیک با ایالات متحده در وزارت مالیه.
 5. تدوین مسوده تفاهمنامه عمومی با انجوها و موسسات همکار برای انسجام دهی پروژه ها.
 6. کار بالای جمع آوری معلومات عمومی شهرکهای مهاجرین در 34 ولایت کشور.
 7. جمع آوری نظریات ریاست های مرکزی در مورد پلان صد روز دوم.
 8. ترتیب پیشنهاد جهت پرداخت 40000 افغانی بخاطر خط اندازی شهرک مهاجرین باریک آب ولایت کابل.

 

فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۲۵ الی ۲۹ میزان ۱۳۹۴

 • کار بالای مسوده مقرره تنظیم امور مهاجرت ،عودت وبی جاشده گی وارزیابی تطبیق پالیسی ملی بی جا شده گان.
 • ترتیب گزارش وزارت در راستای پلان تطبیقی کنفرانس لندن وارسال آن به وزارت مالیه وریاست دفتر.
 • کار بالای پلان صد روزه دوم وزارت امورمهاجرین وترتیب گزارش شش ماه وزارت.
 • جمع آوری معلومات عمومی از شهرک های مهاجرین در ۳۴ ولایت .
 • کار بالای  پلان طرح کاری نظارتی از پروژه های انکشافی.
 • ارسال پلان کاری وزارت برای صد روز اول به دارالانشاه شورای وزیران وریاست دفتر.
 • کار روی گزارش تفصیلی ربع سوم سال روان وزارت،ترتیب پروژه های انکشافی ۵ ساله وزارت همراه با سابقه پروژه  ها وارسال آن به وزارت اقتصاد.
 • تدویر جلسه تخنیکی وزارت باکمیته تخنیکی UNHCR در مورد بررسی پروژه مشترک وزارت ونهاد مذکور.

ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۱۵ الی ۲۲ میزان ۱۳۹۴ ،درمورد مسوده مقرره تنظیم امور مهاجرت،عودت وبی جا شده گی ،نتایج پروژه های انکشافی وزارت طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۴ ،پیش بینی برنامه های انکشافی وزارت برای سالهای ۱۳۹۵- ۱۳۹۹ خورشیدی.

 • روی پلان صد روز دوم وزیر امورمهاجرین اجراآت نموده است .

همچنان درمدت یاد شده پروپوزل از پروژه های پلان شده سال ۱۳۹۵،فهرست پروژه های تطبیق شده سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ ،تهیه واسناد اداره واحد مساعدت ها با هیئت ریاست تفتیش داخلی بررسی شده است.

طبق معلومات واصله بالای طرح برنامه نظارتی وتهیه پلان آن ،جمع آوری معلومات عمومی شهرکهای مهاجرین در ۳۴ ولایت کشور ،تحلیل گزارشات سه ربع اول سال مالی ۱۳۹۴ واحد های دومی مطابق پلان پیش بینی شده اجراآت به عمل آمده وعلاوه برآن دست آورد های عمده سال ۱۳۹۴ وزارت به وزارت اقتصاد ارسال شده است.

 • ترتیب وارسال گزارش در مورد خواست های مهاجرین مقیم ایران به ریاست دفتر ،ارسال پلان استراتیژیک کوتاه مدت(یک ساله) به معاونیت اول ریاست جمهوری ،جمع آوری وتنظیم جدول معلوماتی دست آورد ها ،آمار وارقام عودت کننده گان وبی جاشده ها در سال ۱۳۸۹ الی نیمه سال ۱۳۹۴ وزارت بطور فشره از اقدامات دیگر این ریاست در مدت یادشده است.

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ میزان ۱۳۹۴

 • تدوین دوطرح جداگانه پیشنهادی برای ساختار تشکیلاتی ریاست پالیسی وپلان جهت ارایه به منابع بشری.
 • پیگری ورهنمایی در مورد تهیه اسناد مربوطه به دفاع بودجه انکشافی.
 • ارایه گزارش در مورد پرسشنامه های پالیسی ادارات محلی.
 • ارسال گزارش پلان کاری صد روزه پس از تکمیل کابینه به دارالانشاء شورای وزیران ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ویک کاپی آن به ریاست محترم اداره امور.
 • مذاکره با Unhabitt در مورد پلان ارتقا ظرفیت  کارمندان وزارت.
 • تهیه مجموع پروژه های ۵ساله وزارت جهت ارسال به وزارت اقتصاد.
 • تهیه دستاورد های عمده وزارت به منظور ترتیب بودجه  سال مالی ۱۳۹۵ وارسال آن به وزارت مالیه وریاست مالی وحسابی.
 • پاسخ به چهار قطعه استعلام های ریاست تفتیش داخلی وڅارنوالی ،مبنی بر سو استفاده از منابع مالی وبودجه اداره واحد مساعدت ها که توسطه کارمندان اسبق GMU صورت گرفته بود.
 • پاسخ به دو قطعه استعلام څارنوالی درمورد سؤ استفاده از بودجه مالی GMU که توسط مسؤلین اسبق اداره واحد مساعدت ها صورت ګرفته بود.
 • تهیه وترتیب فورم جدید در رابطه به آماروارقام عودت کنندگان وبیجاشده گان ومساعدت به آنان از سالهای ۱۳۸۹ الی نیمه سال مالی ۱۳۹۴.
 • تهیه وترتیب فشرده گزارش دستاورد های کاری شش ماهه سال مالی ۱۳۹۴.
 • کار بالای جمع آوری معلومات عمومی از شهرکهای مهاجرین در ۳۴ ولایت کشور.

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 5 الی 8 میزان 1394

 • تدوین گزارش سفر هرات.
 • رهنمائی وپیگری تدوین بودجه انکشافی سال 1395.
 • کار روی اصلاح ساختار تشکیلاتی ریاست.
 • تصحیح ونهایی سازی پلان استراتیژیک وپلان تطبیقی جهت ارسال آن به کمیته فرعی شورای وزیران جهت تصویب.
 • تهیه گزارش در مورد تطبیق سفارشات کیمته مستقل نظارت وارزیابی مبارزه علیه فساد اداری MEC وارسال آن به مرجع  مذکور.
 • کار بالای مسوده مقرره چگونگی اجراآت وزارت امور مهاجرین.
 • جواب به استعلام های ریاست تفتیش داخلی در رابطه به اسناد ومصارفات دفتر اداره واحد GMU.
 • کار بالای پلان نظارتی .
 • کار بالای گزارش شش ماهه سال مالی 1394.
 • کار روی پلان صد روز دوم وزیر صاحب.
 • کار بالای جمع آوری معلومات عمومی شهرکهای مهاجرین در 34 ولایت کشور.
 • کار روی مسوده پروژه های سال 95-97 خورشیدی.
 • ایجاد آرشیف غرض حفظ ونگهداری فایل های مربوط آمریت پلان.
 • ترتیب واحجام کاری،برآورد و نقشه تشناب های منزل سوم بلاک اول وزارت.
 • ارسال 13 قطعه مکتوب با ضمیمه فورمه های احصائیوی برای واحد های اولی وزارت.

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تارین 28 الی 31 سنبله 1394

 • کار بالای طرح پیشنهادی اصلاح ساختار تشکیلاتی ریاست پالیسی وپلان.
 • کار بالای مسوده مقرره چگونگی اجراآت وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان .
 • ارسال 13 قطعه مکتوب فورم احصائیوی به ریاست های مرکزی.
 • آمادگی در تهیه وترتیب گزارش ربع سوم سال مالی 1394 خورشیدی.
 • کار بالای تهیه وترتیب طرح نظارتی که از اداره امور مواصلت ورزیده است .
 •  پاسخ به  استعلام های څارنوالی وتفتیش داخلی در موارد مختلف.
 • اجراآت در مورد فورم پیگیری احکام مقام وزارت وارسال آن جهت اجراآت بعدی به ریاست دفتر.
 • ترتیب احجام کاری حفر دوحلقه چاه عمیق در شهرکهای پنجوائی ولایت کندهار ،دشت مور ولایت دایکندی.
 • اجراآت در رابطه به نقشه یک محراب مسجد در شهرک نور آباد ولایت جوزجان.
 • کار بالای جمع آوری معلومات عمومی شهرکهای مهاجرین در 34 ولایت کشور.
 • تحلیل وجمع آوری گزارش هفته وار از آمریت های زیربط.
 • ارسال جدول بودیجوی برای برگزاری سیمنار علمی مهاجرت،ریشه ها وراه حل ها .
 • تهیه وترتیب فورم پیگیری مصوبه شماره 11 مورخ 12/5/1394 جلسه شورای وزیران به ریاست محترم دفتر.

فشره فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۱۴ سنبله الی ۱۷ سنبله ۱۳۹۴

 1.  کاری بالای پلان تطبیقی استراتیژی پنج ساله وزارت به منطور پیش بینی اولویت ها ومصارف پروژه های انکشافی برای سالهای( ۱۳۹۵- ۱۳۹۹)
 2.  ارسال پنج ورق فورمه های گزارشدهی برای واحد های دومی وزارت غرض مطالبه نمودن گزارش ربع سوم مالی ۱۳۹۴ خورشیدی.
 3. کار روی جمع آوری معلومات عمومی شهرک های مهاجرین ولایات .
 4. کار بالای فهرست اسناد کارمندان دفتر (GMU).
 5. ترتیب وتنظیم دسته های اسناد (GMU).
 6. ترتیب احجام کاری ، بر آورد ونقشه دیوار احاطوی پارک وسایط وزارت بریاست اداری کسیل گردیده.
 7. ارسال گزارش پروژه های انکشافی وزارت در سالهای (۱۳۹۵-۱۳۹۴ )بریاست مالی.
 8. نظر خواهی ریاست پالیسی وپلان در مورد پلان کاری ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست دفتر.
 9. ارسال پلان استراتیژیک کوتاه مدت یک ساله به ریاست دفتر
 10. تحلیل وجمع آوری گزارشات هفته وار ،آمریت های مربوطه.
 11. تهیه گزارش هفته وار ریاست پالیسی وپلان به مرجع مربوطه.

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۲۶ ثور الی ۲۴ سرطان ۱۳۹۴

 • - طرز العمل توزیع زمین برای عودت کنندگان وبی جا شده گان داخلی ،نهایی وتوسط مقام محترم وزارت منظور گردید.
 • - گزارش تفصیلی ربع اول سال مالی ۱۳۹۴ وزارت تکمیل شد.
 • - مکتوب تعقیبی به ریاست های مرکزی در مورد پلان های بودجوی تفاهمنامه UNHCR  ارسال شد.
 • - پلانهای پیشبینی شده واحد های دومی وزارت تحلیل ونهایی شد.
 • - پلان عملیاتی برای آسیب پذیری های معروض به فساد اداری ترتیب وتدوین شد.
 • - ارقام احصائیوی به ارتباط توزیع زمین بیجا شده گان داخلی ،تعداد کشته شده گان ومجروهین افغان در کشور های میزبان درج گردید.
 • - ارایه پیشنهاد به مقام وزارت درمورد تشکیل گروپ کاری برای تهیه وترتیب فورم گزارش دهی به رئیس جمهور.
 • - ارسال مکتوب به ریاست های مرکزی در مورد گروپ کاری برای تهیه وترتیب فورم گزارش دهی به رئیس جمهور.
 • - نهائی سازی پلان کاری بعضی از آمریت های مهاجرین واحد های دومی وزارت.
 • - تدویر جلسه با کارمندان ریاست دفتر ،حالات اضطرار ،ارتباط هماهنگی امور ولایات در مورد چگونگی ترتیب جدول مصارف بودجه تفاهنامه UNCHR.
 • - تهیه وترتیب پلان عملیاتی ورکشاپ برای کارمندان مالی واداری وروسای ولایات.
 • - ارسال معلومات راجع به ارقام عودت کنندگان وبیجا شده گان در ربع اول سال مالی ۱۳۹۴  به ریاست عمومی ثبت احوال نفوس وزارت محترم امور داخله .
 • - تحلیل وارزیابی نظریات ریاست ها وآمریت های امور مهاجرین ولایات در مورد مسوده پلان استراتیژیک  پنج ساله وزارت.
 • - اجراآت پیرامون اسکور کارت.
 • - ترتیب جدول بودجه سفر مقامات به زون های کشور.
 • - اجراآت در مورد مکتوب ارسالی وزارت امور داخله در قبال عودت کننده گان وبیجا شده گان داخلی در بع چهارم سال مالی ۱۳۹۴ خوشیدی.
 • - ارسال جدول پلان انکشافی وتقسیمات بودجوی جهت خط اندازی ،اعمار دیوار احاطوی  شهرک مهاجرین ولایت بغلان ،حفر شش  حلقه چاه و نصب ۹ واحد سیستم سولر در شهر باریک آب کابل به ریاست مالی .
 • ترتیب پلان عملیاتی مبارزه علیه فساد اداری.
 • ترتیب پلان اجرائیوی وزارت برمبنای تعهدات کنفرانس لندن.
 • ترتیب وتنظیم ۶  فارمت احصائیوی جهت جمع آوری معلومات ربع دوم سال مالی ۱۳۹۴.
 • ترتیب وارسال جدول خط اندازی ۷۰۰۰  نمره رهایشی به ریاست عودت وادغام مجدد.
 • ترتیب واحجام کاری دروازه  سابقه وزارت وارسال آن به ریاست اداری.
 • مسوده استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر وبرنامه ملی مبارزه علیه مواد مخدر، ارسالی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مورد تحلیل قرار گرفت ونظریات وزارت امورمهاجرین در مورد تداوی مهاجرین وعودت کننده گان از کشور های همسایه واشتغالزایی برای آنها ،با وزارت مواد مخدر شریک ساخته شد.
 • ارسال پنج نوع فورم طرح شده مدیریت احصائیه جهت اخذ گزارش فعالیت ها ودستاورد های ربع دوم واحد های دومی.
 • بر آوری احجام کاری از ترمیم سرک های تخریب شده صحن وزارت به ریاست محترم اداری.
 • تصحیح واکمال دو قطعه فورم قبلاً تهیه شده وارسال آن به ریاست ارتباط خارجه جهت گزارش گیری وحصول ارقام جدید از کشور های میزبان.
 • بر آورد مواد مصرفی غرض رنگ مالی جدول ها وپنجره های چمن صحن وزارت ،پارک وسایط وزارت وارسال آن به ریاست اداری.
 • ترتیب نمودن گزارش ماهوار ریاست پالیسی وپلان.
 • ارسال جدول نیازمندی های سال ۹۵-۹۴ واحد های دومی در بخش پروژه های انکشافی وزارت ،به آمریت طرح وتطبیق پروژه ها.
 • همکاری در مورد ارقام مهاجرین ،عودت کنندگان حمایت شده ومهاجرین افغان درسالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۰ برای خانه پری سکور کارت.
 • ارایه پیشنهاد به مقام محترم وزارت جهت اعزام هیئات به ولایات ننگرهار ،لغمان وکنرها.
 • کار بالای مسوده مقرره وزارت امور مهاجرین .
 • تدوین ونهایی سازی گزارش احصائیوی برای اداره امور.
 • ارسال گزارش احصائیوی به ریاست تحقیق وانکشاف پالیسی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.
 • جمع آوری گزارش سفرها مقامات وزارت به کشور پاکستان به منظور اشتراک در اجلاس دوجانبه وسه جانبه.
 • مطالعه گزارش سفر های مقامات واخذ یادداشت برای گزارش ۲۵ روز نخست پلان کاری صد روزه وزارت.
 • تهیه مکتوب ارسال پلان کاری صد روزه به وزارت های اقتصاد ،اداره امور وکمیته مبارزه با فساد اداری.
 • تطبیق پلان عملیاتی سفر مقامات وزارت به هفت زون کشور.
 • گزارش در رابطه به ترتیب وتنظیم جدول مصارفاتی خط اندازی تخمینی شهرک مهاجرین ولایات میدان وردک ،پروان ،قندهار،دایکندی وبامیان.
 • ترتیب وارسال فورم گزارش دهی مصارفات بودجه ربع دوم سال مالی ۱۳۹۴ وزارت امور مهاجرین به وزارت محترم اقتصاد جهت اجراآت ارسال شد.
 • ارسال فورم های گزارش گیری به ریاست های مرکزی ،جهت حصول ارقام احصائیوی وتهیه گزارش.
 • اجراآت درمورد فورم گزارش دهی از پیشترفت کار فزیکی پروژه ها به وزارت اقتصاد.
 • ترتیب جدول بر آورد ترمیم سرک وساحات تخریب شده وزارت به ریاست اداری.
 • همکاری پیرامون تهیه پلان ربع سوم وزارت جهت ارسال به شورای وزیران.
 • همکاری پیرامون پلان تعهدات کنفرانس لندن جهت ارسال به اداره امور وزارت مالیه.
 • پلان اصلاحی تطبیق وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان در راستای تعهدات کنفرانس لندن به معاونیت انسجام امور کابینه ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری وبه وزارت مالیه ارسال گردید.
 • فورم پییگیری مصوبه شماره ۷،۵  جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان خانه پری وبه ریاست دفتر مقام ارسال گردید.
 • همکاری پیرامون تهیه گزارش دستاورد ها، چالشها ونظریات وزارت امور مهاجرین درمورد کمک های جامعه جهانی.
 • ترتیب ،تنظیم وتسوید دستاورد های ۱۳ ساله وزارت طور فشره جهت ارایه گزارش درملل متحد.

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 19 الی 23 ثور 1394 .

 • تکییل مسوده پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت .
 • ترتیب فشرده گزارش سفر وزیر امو رمهاجرین در جلسه بیست و پنجمین نشست سه جانبه در شهر اسلام آباد و ارسال آن به ریاست دفتر مقام وزارت .
 • ارسالی مکتوب با یک قطعه فورم احصائیوی به اداره محترم احصائیه مرکزی ، به ارتباط عودت کننده گان .
 • درج ارقام جدید مهاجرین در سال مالی 1394 خورشیدی در جدول مربوط به مهاجرین .
 • تحلیل و بررسی پلان پیشبینی شده آمریت مهاجرین دایکندی ، پنجشیرو لغمان .
 • تکیمل میکانیزم نظارتی غرض نهایی شدن.
 • تهیه و ترتیب پروژه های پلان شده وزارت از سال مالی 1395 -1397 و ارسال آن به آمریت بودجه وزارت .
 • طرح پیشبنی بودجه انکشافی نیازمندی یهای 34 واحد دومی وزارت امور مهاجرین تکمیل و به ریاست مالی و حسابی غرض اجراآت بعدی ارسال گردید.
 • ارسالی مکتوب پروژه 6 حلقه چاه نیمه عمیق و نصب 9 واحد سیستم سولر شهرک باریک آب ولایت کابل جهت اعلان داوطلبی به ریاست اداری .
 • پروژه اعمار دیوار احاطوی شهرک خواجه الوان ولایت بغلان با تغیر قیمت و ترتیب احجام کاری غرض داوطلبی مجدد بریاست اداری و تدارکات گسیل گردید.
 • جدول تقسیم بندی بودجه تخصیص وزارت جهت آگاهی بریاست اداری و تدارکات گسیل گردید.
 • اجراآت پیرامون مکتوب اخذ موافقت و منظوری وزارت مالیه در مورد پروژه های انکشافی وزارت .
 • جمع آوری معلومات و تهیه بخش ساختار خلاصه وضعیت قبلی ، فعلی و پلان استراتیژیک وزارت .
 • ارسال مکتوب به ادراه امور در مورد پلان کاری صد روزه وزارت .
 • ارسال مکتوب به ادراه امور در مورد پلان کاری صد روزه وزارت .
 • تکثیر 30 نسخه مسوده پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت و ارسال آن بمنظور نظر خواهی بمراجع ذیربط ملی وبین المللی .
 • ارسال مکتوب به ریاست دفتر مقام راجع به فورم پیگیری مصوبه کابینه در مورد پلان کاری صد روزه وزارت .
 • تهیه فرمت پلان تطبیقی جهت اجرای تفاهنامه UNHCR برای ریاست های مرکزی .#

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی و پلان از تاریخ ۱۲الی ۱۶ ثور ۱۳۹۴

 • باز نگری مسوده طرز العمل توزیع زمین برای عودت کننده گان و بی جاشده گان داخلی .
 • جلسه مقدماتی برای آماده گی  شناسائی مفردات ، چارچوب مقرره جدید توزیع زمین برمبنای فرمان ۱۰۴ ریاست جمهوری.
 • تسریع روند مطالعه و تدقیق بالای پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت .
 • تشخیص و اولویت بندی پروژه های انکشافی و طرح پیشنهادی برای دریافت بودجه سال مالی ۱۳۹۵
 • توحید و نهائی سازی پلان کاری ریاست مهاجرین جوزجان ، دایکندی ، فراه ، سمنگان ، پکتیا ، ننگرهار  وکنر ها .
 • اجراآت پیرامون  پلان عملیاتی تفاهمنامه با (UNHCR) و ارسال آن به ریاست های مرکزی وزارت .
 • تحلیل پلانهای پیش بینی شده آمریت مهاجرین ولایت سمنگان و ولایت لوگر.
 • ترتیب و احجام کاری نقشه پهره دار خانه و گارد  دروازه وزارت و ارسال آن به ریاست اداری .
 • اجراآت در مورد فورم پیگیری پیشرفت کار و مصارفات مالی پروژه انکشافی به وزارت های مالیه و اقتصاد .
 • ترتیب جدول پروژه های انکشافی حفر چاه آب آشامیدنی با سیستم سولر در شهرک باریک آب و اعماردیوار احاطوی چاه آب شهرک ولایت بغلان و ارسال آن جهت اجراآت بریاست مالی و اداری.
 • ترتیب احجام و بر آورد آهن پوش بلاک اول ، دوم  و بام کودکستان محل کار وزارت و ارسال آن جهت اجراآت بعدی به ریاست مالی و اداری .
 • اقدام و تدابیر جهت بازگشت مهاجرین از کشور های میزبان ، که هزینه مجموعی آن مبلغ (۴۰۴۷۹۶۸۴ (دالر امریکائی بوده که برای پنج سال یعنی از (۱۳۹۸-۱۳۹۴) در نظر گرفته شده که اسناد آن به ریاست مالی و حسابی ارسال گردیده.
 • ترتیب گزارش هفته وار ریاست پالیسی و پلان .
 • آغاز کار جهت تدوین پلان تطبیقی برای پلان استراتیژیک 5 ساله وزارت .

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی و پلان ۵ الی ۲ ثور ۱۳۹۴

 • تهیه و ترتیب ۹ اکشن پلان تفاهم نامه (UNHCR) ، با وزارت برای ریاست های مرکزی وزارت .
 • تحلیل و توحید فعالیت های سال مالی 1393 خورشیدی مرکز وزارت و واحد های دومی .
 • ارسال فورم به 34 ولایت کشور غرض خانه پری راجع به معلومات عمومی در شهرک های مهاجرین .
 • جمع آوری نیازمندی های سال مالی 1395 ریاست های مرکزی و واحد های دومی وزارت بمنظور دریافت فنداز دفتر(UNHCR) .
 • توحید و تنظیم پلان کاری سال مالی 1394 ولایات هلمند و ولایت بادغیس .
 • اسناد تفاهمنامه همکاری های سه جانبه میان وزارت امور مهاجرین ، وزارت مالیه و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین نهایی و به امضاء رسید .
 • گزارش تحلیلی فعالیت های موسسه پاملرنه که از طریق ریاست مهاجرین ولایت پروان مواصلت ورزیده بود تهیه و ترتیب گردید.
 • ترتیب گزارش هفته وار ریاست پالیسی و پلان .

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی و پلان از تاریخ ۲۵ الی ۳۱ حمل ۱۳۹۴

 • توحید و تنظیم پلان کاری سال ۱۳۹۴ ولایات خوست ، کندز ، بغلان و پنجشیر.
 • سروی ، برآورده و ترتیب احجام آهن پوش های بلاک اول و دوم و تعمیر کودکستان مقر وزرات .
 • ارزیابی تخنیکی آفرهای پژوژه دیوار احاطوی چاه و ذخیره آب آَشامیدنی شهرک خواجه الوان ولایت بغلان .
 • ارسال گزارش تفصیلی فعالیت ها ودستاورد های وزارت امور مهاجرین به وزارت اطلاعات و فرهنگ .
 • درج ارقام احصاییوی توزیع زمین ، انتقال بی جاشده گان به محلات اصلی شان ،آمار بی جاشده گان ، تعداد کشته شده ها و مجروحین افغان در کشور های میزبان .
 • جمع آوری فورمه های احصاییوی مربوط اداره مرکزی احصاییه ازشعبات ذیربط و ارسال فورمه های خانه پری شده به آن اداره .
 • ترتیب گزارش سالانه واحد های وزارت .
 • تحلیل گزارشات ریاست ها و آمریت های ولایات ، و آماده ساختن گزارش آن به این ریاست .
 • کار بالای تکمیل خلا های تخنیکی پروتوکول ، بین وزارت امور مهاجرین و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان و تفاهم با وزارت مالیه .

فشرده گزارش کاری ریاست پالیسی و پلان از تاریخ ۱۵ ۲۱ حمل ۱۳۹۴

۱- توحید پلان کاری سالانه ۱۷ واحد اداری ولایتی .

۲- توحید نیاز مندی یکعده  از ریاست های امور مهاجرین ولایات.

۳- فورم خلاصه وضعیت قبلی ، فعلی و پلان استراتیژیک وزارت امور مهاجرین بر مبنای برنامه های موجود وزارت ، خانه پری ، تکمیل وبه اداره امور ریاست جمهوری جهت ابراز نظر گسیل گردید.

۴- توحید ارقام احصاییو ۵ولایت و (۳) ریاست مرکزی به ارتباط فعالیت ها و دست آورد ها .

۵- مسوده فصل دوم پلان استراتیژیک وزارت امور مهاجرین آماده گردید.

۶- در دو جلسه کاری در مورد میکانیزم واحد نظارتی تطبیق پالیسی ملی بی جاشده گان داخلی با نماینده ریاست عمومی اداره امور و کمیسیون مستقل حقوق بشر تفاهم صورت گرفت .

۷- گزارش هیات نظارتی که به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل اعزام گردید بود ، مورد تحلیل قرار گرفت .

۸- پیشنهاد طرح غیر راجستر شده های مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی پاکستان به شورای محترم وزیران ج . ا . ا .

۹- اجراآت کاری در مورد تطبیق مصوبات ، فرامین و مکاتیب وارده و غیره .