ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

     

معرفی مختصر ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

     این ریاست بمنظور انعکاس کارکرد ها  دست آورد های واحد های مرکزی و ولایتی ، عقد تفاهم نامه ها ، و ملاقات های هیئت رهبری این وزارت ،  در ارتباط به  مهاجرین ، عودت کننده گان و بی جاشده ها در تشکیل این وزارت جا دارد .

     بمنظور رسیده گی لازم به مسؤلیتهای سپرده شده ، آمریت های اطلاعات و ارتباط عامه در تشکیل این ریاست گنجانیده شده است و مدیریت های عمومی اطلاعات و نشرات تحت اثر آمریت اطلاعات ومدیریت های عمومی ویب سایت ، تأمین ارتباط داخلی و تأمین ارتباط خارجی تحت اثر آمریت ارتباط عامه فعالیت دارند .

    این ریاست با تشکیل موجود حتی الوسع تلاش نموده و می نماید تا در رابطه به وضعیت مهاجرین ، عودت کننده ها ، بی جاشده ها و آنچه را که این وزارت منحیث اداره مسؤل در قبال هموطنان دور از میهن و بی جاشده انجام می دهد ،علاوه  از طریق رسانه های صوتی ، تصویری ،واز طریق صفحات انترنتی وزارت (ویب سایت  ، فیسبوک ، تویتر) ، به زبانهای دری ، پشتو و انگلیسی نیزبطور همه روزه در ساعات رسمی وغیر رسمی  انعکاس دهد .