فعالیت ها و کار کرد های ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

 

 

18 الی 22 حوت 1397

تهیه و نشر(14)خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (33 )  سایت و 3 رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 0 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 9 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 30 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 4 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

10- ترجمه 11خبر دری به زبان انگلیسی و 14 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

11- جمع آوری و تهیه خبر از گزارشان واحد های دومی از طریق وایبر گروپ.

12-  تحویل دهی گزارش چهار ساله وزارت به مطبعه جهت دیزاین و چاپ .

13- ترتیب دو قطعه پیشنهاد به مقام محترم وزارت جهت چاپ جنتری سال ۱۳۹۸ و استخراج پروف

پوشه های معین. 

14-نهایی سازی متن مجله شماره 11 (زمستان1397) و نهایی سازی متن جنتری سال 1398 . 

آن.

15-تهیه و ترتیب پیشنهاد به مقام محترم وزارت بخاطر دیزاین، چاپ و نشر چهار شماره فصلنامه عودت در طی سال ۱۳۹۸

16-ارائه اطمینان از تحقق فورم پیگیری حکم مقام محترم وزارت در رابطه به دیزاین و چاپ گزارش کارکرد های چهارساله وزارت به شکل کتاب از طریق مطبعه تمدن.  

11 الی 15 حوت 1397

- تهیه و نشر( 10 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (35 )  سایت و 3 رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 0 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 10 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 35 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 5 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

10- ترجمه 5خبر دری به زبان انگلیسی و 25 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

11- جمع آوری و تهیه خبر از گزارشان واحد های دومی از طریق وایبر گروپ.

12-  تحویل دهی گزارش چهار ساله وزارت به مطبعه جهت دیزاین و چاپ .

13- ترتیب دو قطعه پیشنهاد به مقام محترم وزارت جهت چاپ جنتری سال ۱۳۹۸ و استخراج پروف آن.

4الی 8 حوت 1397

مانیتورینگ ( 29 )  سایت و 3 رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 10 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 15 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 45 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 4 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

10- ترجمه 3 خبر دری به زبان انگلیسی و 12 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

11- جمع آوری و تهیه خبر از گزارشان واحد های دومی از طریق وایبر گروپ.

12-  تعقیب و تهیه مکتوب غرص چاپ گزارشات چهار ساله وزارت از آمریت تدارکات.

13- ترجمه و تصحیح مواد گزارشات چهارساله وزارت به تعداد (96) صفحه.

 

 

13 الی 17 دلو 1397

تهیه و نشر( 7 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 24 )  سایت و 4 رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 5 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 17 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 52 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 8 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

10- ترجمه 6 خبر دری به زبان انگلیسی و 8 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت

11- ترجمه مطالب و گزارشات از زبان دری به پشتو جهت نشر در سالنامه ۱۳۹۷ .

12- پیشنهاد فرمایش چاپ گزارش چهار ساله وزارت بعداز ملاحظه شد مقام محترم وزارت غرض اجراات به آمریت تدارکات .

13- ایجاد وایبر گروپ بمنظور تامین هرچه بیشتر و بهتر ارتباط میان هیئت رهبری و رئسای مرکزی و ولایتی.

14- ارسال مکتوب در رابطه به تنظیم وبسایت وزارت، به وزارت اطلاعات وفرهنگ.

6الی 10دلو 1397

تهیه و نشر( 12 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 26 )  سایت و 2 رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 6 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 19 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 49 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 7 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

10- ترجمه 1 خبر دری به زبان انگلیسی و 7 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت

11- ترجمه مطالب و گزارشات از زبان دری به پشتو جهت نشر در سالنامه ۱۳۹۷ و گزارش چهار ساله وزارت و ترجمه متن دری به پشتو گزارش کارکرد یک ساله آمریت ارتباط عامه به اداره امور.

12- ارائه جواب به سوالات اداره امور در رابطه به وبسایت وزارت.

 

29 جدی الی ۳ دلو ۱۳۹۷

1- تهیه و نشر( 10 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 20 )  سایت و 2 رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 5 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 14 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 51 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 6 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

10- ترجمه 3 خبر دری به زبان انگلیسی و 14 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت

11- ترجمه مطالب و گزارشات از زبان دری به پشتو جهت نشر در سالنامه ۱۳۹۷ و گزارش چهار ساله وزارت.

 

22الی 26 جدی 1397

- تهیه و نشر(10 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 22 )  سایت و 3 رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 7 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 13 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 48 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 7 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت  با نهاد های بین الملی UNHCR  ، IOM  و نماینده خاص کشور فنلند ،و ثبت عکس از جریان ورکشاپ یکر روزه ریاست تحقیق در هوتل پارک استار آرشیف آنها.

9- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

10- ترجمه 3 خبر دری به زبان انگلیسی و 15 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت

11- ترجمه مطالب وگزارشات از زبان دری به پشتو جهت نشر در سالنامه 1397.

12- تهیه ونشر 5 بولتن خبری.

15 الی 19 جدی 1397

تهیه و نشر( 12 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 22 )  سایت و 3 رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 7 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 13 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 48 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 7 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

10- ترجمه 5 خبر دری به زبان انگلیسی و 13 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت

11- اخذ آمادگی ها بمنظور تجلیل از هفته قانون اساسی افغانستان.

1-5 جدی 1397

تهیه و نشر( 10 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 20 )  سایت و 2 رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 5 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 10 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 45 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 4 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

10- ترجمه 8 خبر دری به زبان انگلیسی و 12 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

11- انتقال فصلنامه عودت شماره دهم ، خزان ۱۳۹۷ از مطبعه به وزارت و توزیع آن به ریاست های مرکزی.

12- تهیه و ارسال اعلامیه مطبوعاتی به رسانه ها، در رابطه به مشکلات بیجاشدگان ولایت جوزجان.

24 الی 28 قوس 1397

- تهیه و نشر( 10 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 18 )  سایت و 2 رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 4 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 8 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 43 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 5 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

10- ترجمه 8 خبر دری به زبان انگلیسی و 13 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

11- تدویر محفل تجلیل از روز جهانی مهاجرین، 27 قوس.

 

۱۹ الی ۲۳ قوس ۱۳۹۷

- تهیه و نشر( 20 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 24 )  سایت و 3 رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 3)قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 14 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 48)تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 5 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

10- ترجمه 6 خبر دری به زبان انگلیسی و 8 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

11- اخذ آمادگی ها برای محفل تجلیل از روز جهانی مهاجرین 27 قوس.

12- تسلیمی مواد فصلنامه عودت شماره دهم ، خزان ۱۳۹۷ به دیزاینر و بعد از ابراز نظر هیئات تحریر جهت چاپ به مطبعه انتقال داده خواهد شد.

 

 

 

 

19-23عقرب

 

تهیه و نشر( 15 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 28 )  سایت و 3 رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 5)قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 12 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 68)تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 9 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

10- ترجمه 8 خبر دری به زبان انگلیسی و 11 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

11- کار بالای مواد فصلنامه عودت از بابت شماره دهم خزان سال 1397.

13- کار بالای صفحه جدید وبسایت در تفاهم با وزارت مخابرات.

14- جابجایی فعالیت های واحد های اول و دوم وزارت در صفحه وبسایت.

15-اشتراک در جلسه معینیت تخنیکی اداره امور ج ا ا در رابطه به بحث و تبادل نظر روی صفحه جدید وبسایت وزارت

12الی 16 عقرب1397

- تهیه و نشر( 16 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 30 )  سایت و 3 رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 6 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 8 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 70 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 8 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

10- ترجمه 4 خبر دری به زبان انگلیسی و 10 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

11- انتقال انتقال فصلنامه عودت شماره نهم تابستان 1397 از مطبعه به وزارت و توزیع آن طی مکاتیب جداگانه به ادارات و ریاست های مرکزی.

12- هماهنگی و ارسال مکتوب به مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت بمنظور ریزرف تالار برای محفل تجلیل از بیست سالگی اصول رهنمود سازمان ملل متحد در امور بیجاشدگان داخلی به تاریخ 29 عقرب 1397.

13- کار بالای صفحه جدید وبسایت در تفاهم با وزارت مخابرات.

14- جابجایی فعالیت های واحد های اول و دوم وزارت در صفحه وبسایت.

7-11میزان

- تهیه و نشر( 5 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 32 )  سایت و 3 رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 5 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 7 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 57 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 8 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

10- ترجمه 5 خبر دری به زبان انگلیسی و 6 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

11- انتقال مواد فصلنامه عودت شماره نهم تابستان 1397 به مطبعه به منظور دیزاین.

1-4میزان

تهیه و نشر( 10 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 30 )  سایت و 3 رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 6 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 10 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 56 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 8 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

10- تنظیم تالار کنفرانس های وزارت برای جلسه ریاست دریافت راه حل دایمی برای بیجاشدگان داخلی 4 میزان.

11- کاربالای مضامین فصلنامه عودت شماره نهم تابستان1397.

12-  ترجمه 2 خبر دری به زبان انگلیسی و 2 خبر به زبان پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

13- ارسال مکتوب دعودت به واحد های دومی 11 ولایت در ورکشاپ آموزش خبرنویسی به تازیخ 1 میزان.

27-31اسد

تهیه و نشر( 10 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 38 )  سایت و 3 رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 7 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 10 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 50 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 7 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- تدویر محفل گرامیداشت از روزهای بین المللی قربانیان تروریزم و جوانان.

10- دعوت از رسانه ها در محفل گرامیداشت از روزهای بین المللی قربانیان تروریزم و جوانان.

11- اخد آمادگی ها برای تدویر محفل تحویل گیری کمک های بلاعوض کشور چین به وزارت.

12-  آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

13-17اسد

تهیه و نشر( 10 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 43 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 6 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 12 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 51 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 9 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- ترجمه 10 خبر دری به پشتو، و 2 خبری دری به زبان انگلیسی جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

10- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

11- تماس های تیلفونی با رؤسا و آمرین امور مهاجرین ولایات در رابطه به اخذ گزارش سه ماهه غرض نشر در شماره بعدی فصلنامه عودت.

6-10اسد

1.     مصاحبه با رسانهای صوتی وتصویری  در رابطه به مهاجرین ،عودت کننده گان وبیجاشده گان .

2.  تهیه وترتیب تعداد10 عنوان خبر از ملاقات ها ، جلسات ومحافل وزارت وکار کرد های واحد های ولایتی وزارت امور مهاجرین

3.     پوشش خبری، عکاسی و فلمبرداری از جلسات مقام وزارتبا ادارات ملی و بین المللی ، عکاسی از پروسه امتحان.

4.     ذخیره تعداد ۱۰ قطعه عکس گرفته شده از ملاقات ها ومحافل ذکر شده با تفکیک تاریخ آن در پوشه های معین .

5.  بررسی وترتیب ۱۵ عنوان ایمیل و۴ عنوان گزارش که از طریق تیلفون به این مدیریت ارسال گردیده است .

6.     ذخیره ۲۰عنوان ایمیل ۸ گزارش تیلفونی و۱۰ عنوان خبر با تفکیک تاریخ آن در پوشه های معین.

7.        مصاحبه با خبرنگار تلویزیون زن در مورد کودکان مهاجر ،اشتراک در برنامه آغاز روز تلویزیون آریانا نیوز  دررابطه به وضعیت بیجاشدگان واشتراک در برنامه رادیوی آریانا نیوز دررابطه به وضعیت مهاجرین  .

8.     ترجمه(۱۰) خبر از زبان دری به پشتو ونشر آن از طریق  مدیریت وب سایت وزارت.

9- ترجمه  (۱۰) خبر از زبان دری به انگلیسی و نشر آن از طریق مدیریت وب سایت وزارت.

1-4 اسد

تهیه و نشر( 10 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 41 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 5 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 13 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 47 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 11 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- ترجمه 12 خبر دری به پشتو، و 10 خبری دری به زبان انگلیسی جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

10- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

11- انتقال فصلنامه عودت از بابت شماره هشتم بهار 1397 از مطبعه و توزیع آن به ریاست های مرکزی.

12- آماده سازی تالار کنفرانس های وزارت برای ورکشاپ یک روزه مبارزه با خشونت علیه زنان و اطفال.

23-27 سرطان

- تهیه و نشر( 10 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 45 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 8 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 16 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 42 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 13 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- ترجمه 11 خبر دری به پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

10- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

11- انتقال مواد دیزاین شده فصلنامه عودت از بابت شماره هشتم سال 1397 به مطبعه جهت چاپ.

16-20 سرطان

- تهیه و نشر( 10 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 49 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 5 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 17 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 44 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 13 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- ترجمه 4 خبر دری به زبان انگلیسی و 8 خبر دری به پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

10- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

11- انتقال مواد دیزاین شده فصلنامه عودت از بابت شماره هشتم سال 1397 به مطبعه جهت چاپ.

12- ترتیب و ارسال گزارش ربع اول و دوم سال مالی به ریاست پلان.

18-22

- تهیه و نشر( 20 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (122 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 6 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 49 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 70 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 18 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- ترجمه 15 خبر دری به زبان پشتو و 7 خبر به زبان انگلیسی.

10- تسلیمی مواد سالنامه سال ۱۳۹۶ به مطبعه غرض دیزاین و چاپ.

11- توزیع تقویم سال ۱۳۹۷هـ ،ش  به شعبات داخل وزارت. 

9-13 سرطان

- تهیه و نشر( 20 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 54 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 5 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 22 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 54 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 19 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- ترجمه 4 خبر دری به زبان انگلیسی و 13 خبر دری به پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

10- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

11- ارسال مواد نهایی فصلنامه عودت از بابت شماره هشتم سال 1397 از طریق ایمیل به هیئات تحریر جهت مطالعه.

 

12-  انتقال خبر و کلیپ ویدیویی جریان محفل افتتاح مرکز معلومات مهاجرت به تلویزیون ملی و سایر رسانه ها.

2-6 سرطان

تهیه و نشر( 15 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ ( 58 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 6 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 18 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 48 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 16 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- ترجمه 6 خبر دری به زبان انگلیسی و 14 خبر دری به پشتو، جهت نشر در وبسایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

10- آبدیت مطالب نشر شده در وبسایت وزارت.

11- تهیه مواد مضامین فصلنامه عودت شماره هشتم سال تکمیل وعنقریب سافت دیزاین شده آن غرض ملاحظه مقام محترم ارائیه خواهد گردید.

12- نشر یک اعلان کاریابی در وبسایت.

13- نشر یک اعلان داوطلبی در وبسایت.

11 الی 15 حمل

- تهیه و نشر( 20 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (120 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 7 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 546 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 72 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 18 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- ترجمه 14 خبر دری به زبان پشتو و 7 خبر به زبان انگلیسی.

10- تسلیمی مواد سالنامه سال ۱۳۹۶ به مطبعه غرض دیزاین و چاپ.

11- چاپ و انتقال تقویم سال ۱۳۹۷هـ ،ش  به شکل دیواری و سرمیزی از مطبعه و ترتیب اسناد آن غرض توزیع به ادارات.

 

1396/12/19-1396/12/23

 1. تهیه وترتیب تعداد ۲۵ عنوان خبر از کارکرد های واحد های مرکزی ولایتی وزارت و همچنان بررسی ایمیل ها و گزارشات وارده از طریق تیلفون به منظور تهیه اخبار.
 2. اشتراک خبرنگار و عکاس در محفل تجلیل از روز جهانی زن، جلسه کمیته مهاجرت درمعینیت امور پناهندگان، جلسه مهاجرین در ریاست حمایت حقوقی، ملاقات وزیر با رئیس مؤسسه IOM و ملاقات با رئیس مؤسسه هبیتات به منظور پوشش خبری آن.
 3. تهیه فلم از جریان امتحان تقریری ریاست مهاجرین ولایت بکتیکا و ذخیره آن در آرشیف.
 4. ذخیره ۱۰۰قطعه عکس گرفته شده از جریان ملاقات ها وجلسات مقام وزارت با تفکیک تاریخ آن در فولدر های معین آن  .
 5. نهایی سازی و اصلاح برخی از قسمت های مواد سالنامه وزارت.
 6. نهایی سازی مواد فصلنامه عودت شماره زمستانی و تحویل آن به آمریت اطلاعات.
 7. ترجمه (۱۲) خبر از زبان دری به پشتو ونشر آن از طریق  مدیریت وب سایت وزارت و ترجمه مواد سالنامه سال 1396 از زبان دری به پشتو جهت چاپ.
 8. ترجمه (۸) خبر از زبان دری به انگلیسی ونشر آن از طریق  مدیریت وب سایت .

1/ 12 /1396  8/12 /1396

1- تهیه و نشر( 20 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (120 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 4 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 53 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 73 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 19 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- ترجمه 25 خبر دری به زبان پشتو.

10- کاربالای تهیه مواد سالنامه سال 1396 ، طرزالعمل ها ، فصلنامه عودت از بابت شماره هفتم زمستان 1396.

21 – 25 دلو

تهیه و نشر( 30 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (123 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- آرشیف( 5 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

4- جمع آوری ( 51 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

5- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

6- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

7- برقراری( 70 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 19 )گزارش از آن ادارات.

8- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

9- ترجمه 12 خبر دری به زبان پشتو و 8 خبر به زبان انگلیسی.

10- کاربالای مواد تهیه شده سالنامه سال 1396 وزارت ، مجله عودت ، طرزالعمل ها، قوانین و لوایح  بخاطر چاپ آنها .

11- کپچر نمودن یک حلقه فلم ویدیویی از جریان اخذ امتحان یک بست ۲ ریاست تکنالوژی معلوماتی در CD.

12- ترجمه مواد سالنامه سال 1396 از زبان دری به پشتو جهت چاپ.

 

16 – 20 جدی

تهیه و نشر( 38 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

2- مانیتورینگ (122 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

5- آرشیف( 7 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

7- جمع آوری ( 54 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

8- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

10- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

11- ترجمه ( 20 ) خبر دری به زبان های پشتو و انگلیسی.

12- برقراری( 47 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 19 )گزارش از آن ادارات.

13- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

14- توزیع فصلنامه عودت از بابت شماره ششم خزان ۱۳۹۶ .

15- کار بالای سالنامه سال ۱۳۹۶.

16- کار روی پلان پیشنهادی ریاست از بابت سال مالی 1397

17- تنظیم تالار کنفرانس ها برای محفل تجلیل از هفته قانون اساسی.

9 – 13 جدی

- تهیه و نشر( 12 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (115 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

5- آرشیف( 6 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

7- جمع آوری ( 45 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

8- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

10- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

11- ترجمه ( 6) خبر دری به زبان های پشتو و انگلیسی.

12- برقراری( 45 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 15 )گزارش از آن ادارات.

13- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

14- توزیع فصلنامه عودت از بابت شماره ششم خزان ۱۳۹۶ .

15- کار بالای سالنامه سال ۱۳۹۶.

16- ترتیب گزارشات سالانه به اساس پلان عمومی وزارت، گزارش ربع چهارم براساس پلان اداره امور و گزارش ربع چهارم تشریحی این ریاست.

2 – 6 جدی

تهیه (85 ) قطعه عکس ، ثبت (90 ) دقیقه فلم و گزارش خبری از جریان سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به شهرک باریک آب ولایت پروان .

2- ترتیب (35 ) عنوان خبر از گزارشات و ایمیل های وارده از واحد های اولی و دومی ریاست ها و آمریت های مهاجرین ئ ارسال آن به مدیریت ویب سایت .

3- توزیع فصلنامه عودت از بابت شماره ششم خزان سال 1396 به ریاست های مرکزی و دیگر نهاد ها .

4- کار بالای سالنامه 1396 .

5- ترجمه و تایپ (12 ) خبر از جریان ملاقات ها و فعالیت های ریاست های امور مهاجرین مرکز و ولایات از زبان دری به پشتو و ترجمه (7 ) خبر از زبان دری به انگلیسی و تسلیمی آن غرض نشر به ویب سایت وزارت به امریت ارتباط عامه .

4

25 – 29 قوس

تهیه و نشر( 14 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (117 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- برگزاری محفل تجلیل از روز جهانی مهاجر در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت.

5- آرشیف( 5 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

7- جمع آوری ( 47 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

8- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

9- اعزام تیم مطبوعاتی کمره مین، عکاس و خبرنګار جهت تهیه خبر به  شهرک باریک آب ولایت پروان بمناسبت توزیع زمین به مستحقین آن.

10- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

11- ترجمه ( 7) خبر دری به زبان های پشتو و انگلیسی.

12- برقراری( 45 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 15 )گزارش از آن ادارات.

13- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

14- چاپ فصلنامه عودت از بابت شماره ششم خزان ۱۳۹۶ و پوستر تبلیغاتی در رابطه به کارکرد سه ساله وزارت به زبان دری و انګلیسی و انتقال به وزارت .

15- کار بالای سالنامه سال ۱۳۹۶.

16- طی مراحل  و تعقیب مکتوب در رابطه به تمدید قرارداد وبسایت به وزارت محترم مخابرات.

18 - 22 قوس

1-     تهیه عکس ، فلم و گزارش خبری از جریان دو ملاقات وزیر صاحب امور مهاجرین با موسسات بین المللی همکار .

2-  تهیه و ترتیب گزارش خبری از جریان جلسه بین الوزارتی معین صاحب امور پناهنده گان با نماینده های وزرات مالیه ، وزارت امور داخله ، شورای امنیت ، ریاست امنیت ملی و وزارت کار و اموراجتماعی .

3-  تهیه (30 ) عنوان خبر از کارکردهاو فعالیت های ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین مرکز و ولایات .

4-     دعوت رسانه ها در محفل افتتاحیه کمک های دفتر ( WFP  ) با همکاری وزارت امور مهاجرین برای خانواده های بی بضاعت در کابل از طریق سکوپ ( سیستم دییجیتلی مدیریت مستحقیق )

5-     فرمایش چاپ ( 500 ) قطعه پوستر تبلیغاتی در رابطه به کارکرد سه ساله وزارت به زبان دری و انگلیسی غرض چاپ به مطبعه .

6-     تهیه وتکمیل نمودن مواد فصلنامه عودت از بابت شماره ششم خزان 1394 غرض چاپ به مطبعه .

7-  ترجمه و تایپ (30) خبر از جریان ملاقات ها و فعالیت های ریاست های امور مهاجرین مرکز و ولایات از زبان دری به پشتو و تصحیح مطالب پشتو فصلنامه عودت و ترجمه (5) خبر از زبان دری به انگلیسی و تسلیمی آن غرض نشر به وبسایت وزارت به آمریت محترم ارتباط عامه .

11 - 15 قوس

1-        تهیه عکس از جریان ملاقات وزیر امور مهاجرین با رسانه های پاکستان، رئیس IOM و ریاست پلان وزارت کار، و محفل تقدیر از روز محو خشونت علیه زنان.

2-        ذخیره  (۳۰) قطعه عکس گرفته شده و ۳۰ عنوان خبر تهیه شده در فایل ها با تفکیک عناوین آن.

3-      فرمایش پوستر تبلیغاتی غرض چاپ به مطبعه و کار بالای مجله شماره ششم عودت.

4-     تهیه ۳۰ عنوان خبر از کارکرد ها و فعالیت های ریاست ها وآمریت های امور مهاجرین مرکز و ولایات.

5-     بررسی ایمیل های وارده و گزارشات وارده از طریق تیلفون جهت تهیه خبر.

6-        اشتراک خبرنگار در جلسات و محفل برگذار شده در وزارت جهت پوشش خبری.

7- ترجمه و تایپ (۲۱) خبر از جریان ملاقات ها و فعالیت های ریاست های امور مهاجرین مرکز و ولایات از زبان  دری به پشتو و ترجمه (۶) خبر از زبان دری به انگلیسی و تسلیمی آن غرض نشربه وب سایت وزارت به آمریت محترم ارتباط عامه .

4 - 8 قوس

1- تهیه و نشر( 19 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (121 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- ارسال( 3 )بولتن  خبری به ایمیل آدرس وزیر ، معینان ، روسای مرکزی  ، ریاست ها (آمریت های  امور ولایات ) و اتشه های  وزارت امور مهاجرین.

4 - مطالعه و ایدیت مطالب تهیه شده خبری 3  بولتن  و نظارت از آبدت صفحات مذکور .

5- آرشیف( 6 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

7- جمع آوری ( 48 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

8- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

9 –  کار در زمینه تهیه مواد مجله شماره خزانی و سالنامه وزارت.

10- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

11- ترجمه ( 19) خبر دری به زبان های پشتو و انگلیسی.

12- برقراری( 48 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 16 )گزارش از آن ادارات.

13- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

 14-  انتقال بروشور چاپ شده ازمطبعه بوزارت در موارد اخذ تذکره تابعیت، ادامه تعلیم و ادامه  تحصیلات عالی جهت انتقال و توزیع به چهار ولایت مرزی کشور ( هرات، کندهار، نیمروز و ننگرهار) غرض آگاهی عودت کنندگان.

15- ترتیب گزارشات مرکزی برای مجله عودت و ترتیب و آماده نمودن مواد برای سالنامه وزارت.

20 - 24 عقرب

1- تهیه و نشر( 20 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (121 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- ارسال( 4 )بولتن  خبری به ایمیل آدرس وزیر ، معینان ، روسای مرکزی  ، ریاست ها (آمریت های  امور ولایات ) و اتشه های  وزارت امور مهاجرین.

4 - مطالعه و ایدیت مطالب تهیه شده خبری 4  بولتن  و نظارت از آبدت صفحات مذکور .

5- آرشیف( 7 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

7- جمع آوری ( 47 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

8- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

9 –  کار در زمینه تهیه مواد مجله شماره خزانی و سالنامه وزارت.

10- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

11- ترجمه ( 5 ) خبر دری به زبان های پشتو و انگلیسی.

12- برقراری( 52 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 15 )گزارش از آن ادارات.

13- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

13 الی 17 عقرب

1- تهیه و نشر( 28 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (125 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- ارسال( 3 )بولتن  خبری به ایمیل آدرس وزیر ، معینان ، روسای مرکزی  ، ریاست ها (آمریت های  امور ولایات ) و اتشه های  وزارت امور مهاجرین.

4 - مطالعه و ایدیت مطالب تهیه شده خبری 3  بولتن  و نظارت از آبدت صفحات مذکور .

5- آرشیف( 5 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

7- جمع آوری ( 57 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

8- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

9 –  کار در زمینه تدویر ورکشاپ آموزشی برا ی خبرنگران .

10- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

12- برقراری( 55 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 16 )گزارش از آن ادارات.

13- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

14- ترجمه ( 24 ) خبر دری به زبان های پشتو و انگلیسی.

15- کار بالای چاپ یکصدهزار قطعه بروشور و 500 قطعه پوستر تبلیغاتی جهت آگاهی دهی اذهان عامه.

6 الی 10 عقرب

1- تهیه و نشر( 28 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (125 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- ارسال( 3 )بولتن  خبری به ایمیل آدرس وزیر ، معینان ، روسای مرکزی  ، ریاست ها (آمریت های  امور ولایات ) و اتشه های  وزارت امور مهاجرین.

4 - مطالعه و ایدیت مطالب تهیه شده خبری 3  بولتن  و نظارت از آبدت صفحات مذکور .

5- آرشیف( 5 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

7- جمع آوری ( 57 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

8- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

9 –  کار در زمینه تدویر ورکشاپ آموزشی برا ی خبرنگران .

10- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

12- برقراری( 55 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 16 )گزارش از آن ادارات.

13- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

14- ترجمه ( 24 ) خبر دری به زبان های پشتو و انگلیسی.

15- کار بالای چاپ یکصدهزار قطعه بروشور و 500 قطعه پوستر تبلیغاتی جهت آگاهی دهی اذهان عامه.

29 میزان الی 3 عقرب

1- تهیه و نشر( 22 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (125 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- ارسال( 3 )بولتن  خبری به ایمیل آدرس وزیر ، معینان ، روسای مرکزی  ، ریاست ها (آمریت های  امور ولایات ) و اتشه های  وزارت امور مهاجرین.

4 - مطالعه و ایدیت مطالب تهیه شده خبری 3  بولتن  و نظارت از آبدت صفحات مذکور .

5- آرشیف( 7 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

7- جمع آوری ( 44 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

8- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

9 –  کار در زمینه تدویر ورکشاپ آموزشی برا ی خبرنگران .

10- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

12- برقراری( 51)تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 10 )گزارش از آن ادارات.

13- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

14- ترجمه ( 22 ) خبر دری به زبان های پشتو و انگلیسی.

15- توزیع فصلنامه عودت شماره پنجم تابستان۱۳۹۶ به ادارات دولتی ، موسسات بین المللی همکار و سایر نهاد ها.

22-26 میزان

1- تهیه و نشر( 25 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (135 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- ارسال( 3 )بولتن  خبری به ایمیل آدرس وزیر ، معینان ، روسای مرکزی  ، ریاست ها (آمریت های  امور ولایات ) و اتشه های  وزارت امور مهاجرین.

4 - مطالعه و ایدیت مطالب تهیه شده خبری 3  بولتن  و نظارت از آبدت صفحات مذکور .

5- آرشیف( 2 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

7- جمع آوری ( 50 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

8- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

9 –  فرمایش چاپ و دیزاین  فصلنامه  عودت شماره پنجم تابستان ۱۳۹۶ بریاست محترم اداری .

10- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

11- دعوت از خبرنگاران در نشست علمی تحت عنوان بازار کار... ریاست تحقیق.

12- برقراری( 60 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 10 )گزارش از آن ادارات.

13- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

14- ترجمه آبشن های دری وبسایت وزارت به زبان پشتو.

15- ترجمه ( 25 ) خبر دری به زبان های پشتو و انگلیسی.

16- خذ تعداد 20 قطعه عکس وثبت 12 دقیقه فلم از جریان ملاقات های وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان.

17- سلیم نمودن مواد تکمیل شده فصلنامه عودت شماره پنجم تابستان ۱۳۹۶ به مطبعه غرض چاپ .

18- تهیه 19 عنوان خبر از فعالیت های ریاست ها وآمریت های امور مهاجرین ولایات.

19-ترجمه و تایپ 19خبر از فعالیت های ریاست های  امور مهاجرین مرکز و ولایات از زبان  دری به پشتو و انگیسی و تسلیمی آن غرض نشربه وب سایت وزارت به آمریت محترم ارتباط عامه .

15-19 میزان

5- آرشیف( 7 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

7- جمع آوری ( 53 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

8- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

9 –  فرمایش چاپ و دیزاین  فصلنامه  عودت شماره پنجم تابستان ۱۳۹۶ بریاست محترم اداری .

10- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

11- دعوت از خبرنگاران در نشست علمی تحت عنوان بازار کار... ریاست تحقیق.

12- برقراری( 54 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 15 )گزارش از آن ادارات.

13- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

14- ترجمه آبشن های دری وبسایت وزارت به زبان پشتو.

15- ترجمه ( 16 ) خبر دری به زبان های پشتو و انگلیسی.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

- تهیه و نشر( 15 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (125 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- ارسال( 4 )بولتن  خبری به ایمیل آدرس وزیر ، معینان ، روسای مرکزی  ، ریاست ها (آمریت های  امور ولایات ) و اتشه های  وزارت امور مهاجرین.

4 - مطالعه و ایدیت مطالب تهیه شده خبری 4  بولتن  و نظارت از آبدت صفحات مذکور .

5- آرشیف( 5 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

7- جمع آوری ( 48 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

8- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

9 –  فرمایش چاپ و دیزاین  فصلنامه  عودت شماره پنجم تابستان ۱۳۹۶ بریاست محترم اداری .

10- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

11- تهیه مطالب و تدویر جلسه هیئت تحریر برای  نشروچاپ فصلنامه  عودت شماره پنجم تابستان 1396.

12- برقراری( 49 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 13 )گزارش از آن ادارات.

13- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

14- درج مشخصات افراد که از ریاست ها به عنوان فوکلپاینت در این ریاست معرفی می گردند.

15- ترجمه ( 15 ) خبر دری به زبان های پشتو و انگلیسی.

فعالیت کاری از 19 الی 22 سنبله 1396

- تهیه و نشر( 10 )خبر و گزارش به زبان های دری، پشتو و انگلسی همراه با عکس از ریاست های مرکزی، واحدهای دومی و اتشه ها و نشر آنها از طریق صفحات اجتماعی وزارت.

 2- مانیتورینگ (135 )  سایت و دو رادیوی متعبر جهان.

3- ارسال( 4 )بولتن  خبری به ایمیل آدرس وزیر ، معینان ، روسای مرکزی  ، ریاست ها (آمریت های  امور ولایات ) و اتشه های  وزارت امور مهاجرین.

4 - مطالعه و ایدیت مطالب تهیه شده خبری 4  بولتن  و نظارت از آبدت صفحات مذکور .

5- آرشیف( 8 )قطعه عکس از منابع بین المللی .

7- جمع آوری ( 48 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های امور ولایات و اتشته های  وزارت.

8- بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به تماس گیرند گان از طریق خط تلیفون و ایمیل.

9 –  کار روی گزارش ربعوار مطابق پلان عمومی وزارت، پلان اداره امور و همچنان گزارش مشرح برای ریاست پالیسی و پلان.

10- مصاحبه با رسانه های ملی و بین لمللی در مورد مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان.

11- آماده سازی تالار برای امتحان بست رقابنی و برگزاری ختم قرآن شریف به مناسبت هفته شهید.

12- برقراری( 57 )تماس تلفنی با واحد های دومی وزارت و اخذ ( 13 )گزارش از آن ادارات.

13- عکاسی و فلمبرداری از جریان ملاقات هیئت رهبری وزارت و آرشیف آنها.

14- تهیه جدول برای فوکلپاینت های ریاست ها در رابطه مجله عودت و درج افراد معرفی شده از ریاست ها

اجراآت ریاست اطلاعات وارتبا ط عامه از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

1.        تهیه( 20 ) خبر همراه با عکس و( 47 ) گزارش از ریاست های مرکزی، ولایات و اتشه ها و نشر آن در سایت و دیگر صفحات اجتماعی وزارت.

2.         مانیوتورینگ ( 140 ) سایت  مشهور و دو رادیوی معتبر جهان.

3.         ارسال( 3 )بولتن  خبری به ایمیل آدرس وزیر، معینان ، روسای مرکزی، ریاست ها وآمریت ها در ولایات و اتشه ها.         

4.         ذخیره ( 5 ) قطعه عکس از منابع بین المللی.

5.         جمع آوری( 80 ) ایمیل  از ریاست ها و آمریت های ولایات و اتشه ها.

6.         بررسی ایمیل های وارده و پاسخ به ایمیل ها و تماس های تلفنی.

7.         70 تماس تلیفونی با واحد های دومی وزارت  جهت اخذ گزارش.

8.         تماس روزانه با سکرتریت مقام در مورد برنامه های وزیر امور مهاجرین .

9.         نصب تابلوی رهنمایی شعبات تعدادی از ریاست ها.

10.         فلمبرداری از جریان امتحان آمریت استخدام ریاست منابع بشری.

11.         اخذ آمادگی و هماهنگی های لازم مدیریت مجله به منظور آماده سازی مجله عودت و نشر آن از طریق سایت.

12.         دیزاین و نشر( 4 )عکس در وبسایت و دیگر صفحات.

13.         ترتیب و تنظیم تالار کنفرانس ها برای ورکشاپ آمریت جندر.

14.         به نشر سپردن( ۲ )خبر  به لسان  پشتو   در  سایت و دیگر صفحات  اجتماعی .

15.       به نشر سپردن  میکانیزم اجراییوی معینیت امور پناهنده گان در سایت .

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

1-  به تعداد ( 103 ) خبر وگزارش نشراتی از جریان ملاقات ها وسایر مناسبت ها تهیه وبه دسترس مدیریت ویب سایت قرار داده شد .

2-  مانیو تورنگ ( 170 ) ویب سایت مشهور ودو رادیو ی معتبر جهان .

3-  ارسال ( 5 ) بولتن خبری به ایمیل ادرس وزیر ، معینان ، روسای مرکزی ، ریاست های ولایات  واتشه های وزارت انور مهاجرین .

4-  ذخیره (12 ) قطعه عکس از منا بع بین المللی .

5-  جمع آوری ( 92 ) ایمیل از ریاست ها وآمریت های امور ولایات واتشه های وزارت .

6-  آماده سازی تالار مقام وزارت در مواقع بر گزاری محافل ملی کشور مانند روز مادر .

7-  اخذ تعداد ( 30 ) قطعه عکس از جریان ملاقات ها ، توزیع مواد کمکی ، تدویر ورکشاب سه روزه توسط موسسه حمیده برمکی ، جتسه بین الوزارتی وتفاهمنامه باکشور فنلند .

8-  مصاحبه با خبر گزاری آمریکایی نیو یورک تایمز ، خبر گزاری جرمنی بلومبرک ، رادیو کلید ، سلام وطندار درمورد مشکلات پناهجویان در کشور های اروپایی ومشکلات مهاجرین درپاکستان .

9-  آماده گی برای تجلیل از ( 20 جون ) روز جهانی پناهنده در تالار مقام وزارت .

10-  آماده گی برای کنفرانس مطبو عاتی مقام محترم رهبری وزارت در مورد روز جهانی پنا هنده ( روز جهانی مهاجر ) .

11-   جلسه با ( Canada war child )درارتباط به تجلیل روز جهانی پناهنده .

فعالیت 

1-     تهیه بیست مطلب خبری همرا با عکس ونشر آن از طریق ویب سایت و صفحات اجتماعی وزارت  .

2-     ایدیت 48 مطلب تهیه شده و نظارت از آبدیت صفحات

3-     تهیه و نشر 28 گزارش از ریاست های مرکزی ، ولایتی و اتشه ها در مینو های مربوطه شان

4-     ارسال پنج بولتن خبری به ایمل آدرس های وزیر ، معینان ، روس های مرکزی ، ریاست ها و آتشه های وزارت امور مهاجرین  .

5-     ذخیره 6 قطعه عکس از منابع بین المللی

6-     در یافت نمودن اعلان کاریابی قبلا به نشر سپرده شده در ویب سایت

 

7-     مانیتورینگ 150 ویب سایت مشهور به دو رادیو معتبر جهان  .

ریاست اطلاعات وارتباط عامه

-          تهیه 23 مطلب خبری همراه با عکس ونشر آن از طریق ویب سایت وصفحات اجتماعی وزارت.

-          تهیه ونشر 36 گزارش از  ریاست های مرکزی ،ولایتی واتشه ها در مینو های مربوطه ایشان.

-          ایدیت مطالب تهیه شده ونظارت از آپدت صفحات مذکور.

-          مانیورینگ (200) سایت مشهور ورادیو های معتبر جهان.

-          ارسال 5 بولتن خبری به ایمل آدرس وزیر ،معینان ،روسای مرکزی ،ریاست ها وآمریت امور ولایات واتشه های وزارت امور مهاجرین.

-          ذخیره 6 قطعه عکس از منابع بین المللی.

-          نشر 7 بست کاریابی همراه با فورمه درخواستی کارکنان خدمات ملکی ولایحه وظایف آنها.

-          جمع آوری (60) ایمیل از ریاست ها وآمریت های امور ولایت واتشه های وزارت.

-          بررسی ایمیل های وارده وپاسخ به تماس گیرندگان از طریق خط تیلفون وایمیل.

-          تماس روزانه با سکرتریت مقام در مورد برنامه های وزیر امور مهاجرین.

-          اخذ وتهیه عکس از جریان جلسات .ملاقات های مقام محترم رهبری وزارت ،جمعاً به تعداد (32 ) قطعه.

-          تهیه گزارش وخبر از جریان جلسات وملاقات های مقامات محترم رهبری وزارت ،با موسسات بین المللی UNHCR  و OCHA در مقر وزارت.

-          ارسال خبر از جریان ملاقات وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان با معاون وزیر امور داخله فنلند غرض نشر به آژانس اطلاعاتی باختر ،تلویزیون ملی روز نامه اطلاح ،هیواد.

-          فلمبرداری وثبت 6 دقیقه فلم از جریان ملاقات وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان با معاون زیر امور داخله فنلند وسفیر آن کشور مقیم کابل.

-          اشتراک در گفتمان تلویزیون کابل نیوز در ارتباط به سفر وزیر صاحب ب پاکستان.

-          مصاحبه با تلویزیون های (میوند وکابل نیوز) درمورد مشکلات مهاجرین در پاکستان وایران.

-          مصاحبه با رادیو های (آزادی وصدای آمریکا ) در مورد مشکلات مهاجرین در پاکستان ومشکلات پناهجویان افغان در اروپا.

گزارش کار و فعالیت از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱ الی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

رئیس اطلاعات وارتباط عامه علاوه از آنکه وظیفه محوله را در مطابقت به لایحه وظایف خویش انجام میدهد ، سمت سخنگوی وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان را نیز به عهده داشته ودر جریان این ربع در حدود بیش از (130) مصاحبه را از طریق خط تیلفون وبشکل حضوری در رسانه های صوتی وتصویری دولتی وخصوصی داده است .

اجراات آمریت اطلاعات :

 • تهیه گزارشات خبری  از جریان ملاقات های رهبری وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان درقبال مهاجرین عودت کننده وبیجاشده گان داخلی .
 • تهیه وارائیه گزارشات خبری از جریان تقرر جناب محترم وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان به سایت وزارت .
 • دعوت از رسانه ها غرض ملاقات های وزیر صاحب امورمهاجرین وعودت کننده گان با سفرای کشورهای خارجی مقیم افغانستان وتهیه گرازش خبر آن از جریان ملاقات ها  به رسانه ها صوتی وتصویری و ویب سایت وزارت غرض نشر .
 • دعوت از رسانه ها در مرکز رسانه های حکومت غرض اشتراک وزیر صاحب امور مهاجرین وعودت کننده گان طی سفررسمی که درقبال مهاجرین که به کشور جمهوری اسلامی پاکستان داشتند وتهیه کلیپ های خبری جریان مکمل نشست به رسانه ها به(رادیو ،تلویزیون ) وویب سایت وزارت غرض نشر .                           

مدیریت  عمومی اطلاعات :

 • بتاریخ 5 دلو برنامه کاری محترم سید حسین عالمی بلخی نامزد وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان که از طریق پارلمان افغانستان پخش گردیده بود توسط این مدیریت استخراج وجهت نشر به ویب سایت وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان اجراات گردید.
 • بتاریخ 9/11/1393 از اثر رای گیری در پارلمان افغانستان صورت گرفت محترم سید حسین عالمی بلخی با کسب (134) رای اعتماد از پارلمان بحیث وزیر امور مهاجرین انتخاب گردید معرفی موصوف در سایت وزارت برای مطا لعه علاقمندان پخش شد .
 • بتاریخ 11/11/1393 اعضای جدید کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به شمول رئیس امنیت ملی جهت به جا آوردن مراسم تحلیف در قصر ریاست جمهوری تشریف برد جریان آن مراسم ذریعه سایت این وزارت پخش گردید.
 • بتاریخ 13/11/1393 جناب محترم سید حسین عالمی بلخی توسط محترم انجینر محمد خان معاون اول رئیس اجرائیه ، نماینده گان مردم در پارلمان ، گل آغا شیرزی ،ملاتاج محمد ،سید اسحق گیلانی ،داکتر شاجهان به کارمندان وکارکنان وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان معرفی گردید گزارش خبر وجریان معرفی جناب ایشان غرض نشر به رسانه ها اجراات گردید.
 • از جریان ملاقات وحضور اشخاص وافرادسیاسی وفرهنگی  غرض معرفی جلالتماب وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان  درسمت ایشان تصاویر وفلم ها تهیه وآماده گردیده است .
 • از افراد واشخاص ولایات صفحات شمال کشور که جهت تبریکی بوزارت امور مهاجرین تشریف آورده بودند، عکس وفلم تهیه شده گزارش خبر از طریق تلویزیون ملی وآژانس اطلاعاتی باختر به نشر سپرده شد .
 • از جریان ملاقات رئیس جدید دفتر (UNHCR) کمیساری عالی سازمان  ملل متحد  در امور پناهنده گان با جناب محترم وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان  در مقر وزارت، عکس وفلم تهیه شده وغرض نصب در بلبورد ها اجراات گردید.
 • بیش از پانزده ملاقات وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان با سفرای کشور های خارجی مقیم کابل راجع به وضع آن عده از پناهجویان که تا کنون بحیث پناهجو قبول نشده برای راه حل آن تصمیم مشترک اخذ مینمایند و کمک های کشور به ارتباط بیجاشده گان داخلی زمینه های  سرپناه ملاقات نمود.
 • از جریان سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان از کشور اسلامی پاکستان و ملاقات آن با وزیر سفران امور داخله و وزیر اعلای صوبه خیبر پشتونخوا گزارش آماده گردیده است.
 • از جریان کنفرانس سه جانبه افغانستان، پاکستان و کمیساری ملل متحد در پاکستان راجع به وضع امور مهاجرین گزارش تهیه و به سایت این وزارت پخش گردید.
 • از جریان دید و بازدید وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان از شعبات مختلف این وزارت گزارش تهیه شده به سایت انتقال گردید.
 • از تشریف آوری شخصیت های ملی کشور مانند داکتر صاحب عبداله عبداله ، استاد عطا محمد نور و پسر جنرال دوستم که جهت ادای احترام و تبریکی به جناب محترم وزیر امور مهاجرین تشریف آورده بودند گزارش تهیه و به سایت نشر شد.
 • از جریان صحبت های وزیر امور مهاجرین در تالار رادیو تلویزیون ملی به مناسبت جرگه آزاد BBC لندن به ارتباط مهاجرین دایر شده بود که از کمیسیون امور مهاجرین ولسی جرگه نیز اشتراک داشتند گزارش تهیه و به سایت انداخته شد.
 • از ملاقات رئیس UNHCR به ارتباط آسیب دیده گان اخیر در اثر سرا زیر شدن برف کوچ در ولایات کشور برای آسیب دیده ها و بیجاشده های داخلی تفاهمنامۀ فی ما بین مؤسسه محترم (    ) امضاء شد، خبر آن به تلویزیون ملی جهت نشر ارسال شد.
 • از صحبت های وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان با روسای امور مهاجرین ولایات کشور در تالار وزارت صورت گرفته بود گزارش آن به سایت وزارت انتقال داده شد.
 • از صحبت های وزیر امور مهاجرین با معاون سفیر کشور بریتانیا در مقر وزارت راجع به وضع آن عده افغان هایکه تا کنون سند پذیرش آن کشور را دریافت نکرده قصد دیپورت دارند مطابق توافقنامه دو کشور در اتحادیه اروپا نباشد در کابل تحویل گرفته نمی شود گزارش تهیه و اجراات گردید.
 • کورس آموزشی لسان انگلیسی و کمپیوتر که از طرف آمریت آموزش ریاست منابع بشری دایر گردیده بود از جریان آموزش شاگردان در صنف عکس و فلم تهیه شده به سایت وزارت انتقال گردید.
 • از افتتاح پروژه آبرسانی آب آشامیدنی که در شهرک اسکان ولایت کابل برای خانواده های که در آنجا زنده مینمایند که ظرفیت 75000متر مکعب برای 1100 خانواده در ساحه 27 کیلو متری خبر آن به تلویزیون ملی و آژانس باختر انتقال داده شد.

مدیریت عمومی نشرات :

 • مدیریت عمومی نشرات با ارایه مشوره های مسلکی در قسمت نشرات و حمایت های تخنیکی تهیه وسایل تخنیکی در مورد ضرورت از قبیل کمره فلمبرداری، عکاسی، کست های مینی دسک، هاردسک و فعال ساختن دستگاه سوند در این ربع سال اجراآت صورت گرفته است.
 • مراقبت و بررسی از یونت خبری مانند تهیه اخبار و اعزام یونت به وظیفه.
 • چک و کنترول از فعالیت های مسولین جریده و استفاده از تصاویر گرفته شده و تطبیق موثر آن، اجراات صورت گرفته است.
 • کسب اطمینان در مورد پروسه فلم برداری و عکاسی جهت استفاده در نشریه های وزارت و بورد ها اجرآات گردیده است.
 • بررسی به موقع رسانه ها در مورد نشر گزارشات غیر مترقبه مصاحبه های مهم که از طریق رسانه های همگانی به نشر می رسد صورت پذیرفته است.
 • فلمبرداری و عکاسی توسط یونت به مناسبت های ذیل! و ارایه آن به مدیریت عمومی ویب سایت به منظور غنامندی سایت وزارت و آرشیف آن در فولدر مشخص.
 1. از روز معرفی وزیر صاحب جهت اشغال وظیفه در وزارت مهاجرین.
 2. فلم برداری و عکاسی از تشریف آوری مهمانان به خاطر تبریکی.

       ملاقات ها:

 • با سفیر آلمان مقیم کابل.
 • با سفیر دنمارک مقیم کابل
 • با سفیر ناروی مقیم کابل
 • با سفیر سویدن مقیم کابل
 • با سفیر استرالیا
 • با سفیر چاپان
 • با نماینده کشور دولت ترکیه
 • با سفیر کشور اطریش
 • با سفیر کشور انگلستان
 • با نماینده کشور عربستان سعودی
 • با نماینده یونسیار در کابل
 • با نماینده UNDP
 • جلسه ملی بیجاشده گان در تالار وزارت
 • دیدار وزیر صاحب با روسای تمام ولایات
 • اشتراک وزیر صاحب مهاجرین به منظور پاسخ دهی به مردم در پروگرام جرگه آزاد بی بی سی لندن.
 • اشتراک وزیر امور مهاجرین در کنفرانس مطبوعاتی به منظور ارایه گزارش سفرش به خبر نگاران.
 • فلم برداری و عکاسی از جریان سفر معین پالیسی و انسجام در شهر جلال آباد.
 • فلم برداری و عکاسی از جریان اخذ امتحانات پروسه اصلاحات اداری در وزارت.
 • فلم برداری و عکاسی از جریان سفر جماهیر انوری وزیر اسبق وزارت امور مهاجرین.
 • عکاسی و فلمبرداری از دیدار محترم سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین از شهرک باریک آب کابل.
 • استخراج بیانیه وزیر امور مهاجرین در پارلمان در روی کاغذ.

مدیریت مجله :

 • ارسال مکاتیب غرض تقاضا  گزارشات از اجراات، فعالیت ها، دستآورد های کاری ریاست های   امورمهاجرین واحد های اولی و دومی وزارت جهت نشر در مجله عودت طی ربع اول سال مالی 1394.
 • جمع آوری گزارشات از دستآورد ها، فعالیت ها و کارکرد ها، موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه، تدویر محافل و مجالس، ورکشاپ ها که بعد از مطالعه، تصحیح غرض نشر و چاپ مجله عودت و بروشور ارگان نشراتی وزارت.
 •   جمع آوری مضامین تهیه شده جهت مطالعه و تعین هیئت تحریر.
 •   فهرست بندی و شماره بندی مضامین تهیه شده و ارسال آن جهت مطالعه به رئیس اطلاعات و       ارتباط عامه، هیئات تحریر و ملاحضه شد مقام محترم وزارت بخاطر چاپ.
 •  جمع آوری مضامین بعد از تعین نظریات و هدایات مقام رهبری بخاطر نشر، چاپ و دیزاین به  یکی از  مطابع و همچنان غرض نشر در ویب سایت وزارت.
 • آماده ساختن زمینه نشست هیئت تحریر جهت مطالعه مضامین تعین شده مطابق به اجندای مرتبه.
 • ترتیب و تنظیم، تایپ، کمپیوتر و پرنت مضامین شامل استعلامیه ها، پیشنهادات، مکاتیب، فورمه جات و گزارشات کاری، فعالیت ها، موافقتنامه ها، تدویر ورکشاپ ها، تجلیل از روز های ملی و بین المللی و سایر موضوعات غرض نشر در مجله عودت.
 •  تهیه پیشنهادات غرض اخذ احکام مقام محترم وزارت بخاطر نشر و چاپ مجله و جنتری سال 1394  به یکی از مطابع.
 •  اجراات بموقع از مصوبات ، فرامین، مقررات مقامات ذیصلاح و کار در جهت تحقق آن.
 •  فهرست، ترتیب و تنظیم اسناد مجله، مکاتیب، پیشنهادات، استعلامیه ها، مصوبات ، فرامین و گزارشات کاری به دوسیه و کارتن های مربوط که شامل (3 ) کارتن حفظیه و گزارشات  (11 ) دوسیه اسناد مجله، بروشور و اسناد متفرقه در الماری مربوطه غرض حفظ و نگهداشت.
 •   اشتراک فعال مدیر مجله در جلسات اداری ریاست و کار در جهت تحقق آن.

مدیریت کتابخانه :

 • ترتیب پلان تدابیری ربع اول سال مالی 1394 مدیریت کتابخانه .
 • تسلیمی وتوزیع نشریه ها شامل (بولتن خبری 170جلد، اخبار خاص ،روز نامه انیس 255شماره ،هیواد255شماره ،پامیر694 شماره ،هفته نامه اصلاحات 229شماره ،هفته نامه آگاهی حقوقی 34 شماره ، ماه نامه عدالت وقضاً 14 جلد، ماهنامه آغاز تغیر32جلد،ماهنامه افغان بسیم 12 جلد، ماهنامه حقوق بشر 323 جلد، ماهنامه مجاهد 108 شماره ، ارشاد النسوان 17جلد ، جنتری های کمیسیون اصلاحات اداری ،اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری وشاروالی جمعاً 18 جلد، پالیسی ملی بیجاشده گان داخلی 12 جلد،مجله میرمن 14جلد ،مجله اریکه 16جلد، مجله مشرانوجرگه 22 جلد ،مجله جیوماتیک 22 جلد ،مجله آزادی 467 جلد، توزیع کتب ،جراید رسمی ،کنوانسیون ها ،دیکشنری ها ، مجلات ازطریق راجستر وتسلیم گیری دوباره در سطح کارمندان ریاست های مرکزی جمعاً 20 جلد ، بمنظور غنامندی واکمال کتابخانه تسلیمی 52 شماره جرایدرسمی از وزارت محترم عدلیه .
 • ترتیب کلکسیونها از تمام روزنامه ها ،هفته نامه ،ماهنامه ها که به کتابخانه مواصلت ورزیده وتوزیع شده است جمعاً 8 کلکسیون .

مدیریت اجرائیه :

 • تسلیمی اسناد ومکاتیب  وپیشنهادات وغیره اسنادکه عنوان اینریاست طی این ربع مواصلت ورزیده است عندالموقع به دسترس قرار دادن بعداز ملاحظه شد رئیس اطلاعات وارتباط عامه تکثیر آن به شعبات مربوطه اینریاست صورت گرفته است .
 • تهیه وترتیب ف.س.9 حواله قرطاسیه باب وغیر اجناس مورد ضرورت جمعاً (3) فورم.
 • تهیه پیشنهادات واستعلامیه ها غرض طی مراحل به شعبات مرکزی بتعدا د (13) قطعه.
 • حفظ ونگهداری فهرست وکارتن بستی اسناد شامل (مکاتیب پیشنهادات ،استعلامیه ها مصوبه ها ، گزارشات ،فورمه جات جمعاً (11) کارتن .
 •  تسلیمی وارسال مجلات ،بروشور ها وجنتری ها بعداز ملاحظه شد مقام ریاست به      مدیریت کتابخانه غرض اجراات بعدی .
 • فوتوکاپی اسناد رسمی شعبات مربوطه بتعداد (380) ورق .
 • بتعداد (250) قطعه مکتوب قید وارده گرفته شده است وبتعداد (66) قطعه مکتوب صادر گردیده است .
 • گزارشات ریاست های امور مهاجرین ولایات بعداز ملاحظه شد مقام ریاست به آمریت ارتباط عامه غرض نشر در ویب سایت وزارت به تعداد (20) گزارش .
 • اشتراک در جلسات اداری ریاست وکار در جهت تحقق آن .

 اجراآت آمریت ارتباط عامه:

مطالب تهیه شده غرض نشر از طریق رادیو، تلویزیون ملی و صفحات انترنتی وزارت.

مدیریت ویب سایت:

الف دربخش ایجادمینوها :  بیوگرافی، برنامه ها، کمک های اضطراری، معرفی ریاست ها، فرصت ها(اعلانات کاریابی، داوطلبی ) و گزارشات ولایتی که به ۷ زون تقسیم گردیده است :.

۱- بیوگرافی وزیرامورمهاجرین وعودت کننده گان.

۲- برنامه های کاری وزیر.

۳- بیوگرافی معین پالیسی وپلان.

۴- کمک های اضطراری.

۵- معرفی مختصر ریاست عودت وادغام مجدد.

۶- رقم عودت کننده گان .

۷- فرصت ها، اعلانات کاریابی وداوطلبی ها.

۸- گزارشات ولایتی.

۹- زون مرکز، ریاست امورمهاجرین ولایت کابل ،آمریت امورمهاجرین ولایت لوگر،آمریت امورمهاجرین ولایت میدان وردک، ریاست امورمهاجرین ولایت پروان،آمریت امورمهاجرین ولایت کاپیسا،آمریت امورمهاجرین ولایت پنجشیر،آمریت امورمهاجرین ولایت دایکندی وآمریت امورمهاجرین ولایت بامیان.

۱۰- زون شرق ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار، ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان، آمریت امورمهاجرین ولایت کنروآمریت امورمهاجرین ولایت نورستان.

۱۱- زون غرب ریاست امورمهاجرین ولایت هرات ،آمریت امورمهاجرین ولایت فراه، آمریت امورمهاجرین ولایت غور و آمریت امورمهاجرین ولایت بادغیس .

۱۲- زون جنوب : ریاست امورمهاجرین ولایت قندهار،آمریت امورمهاجرین ولایت هلمند،ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز و آمریت امورمهاجرین ولایت ارزگان.

۱۳- زون شمال : ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ، ریاست امورمهاجرین ولایت جوزجان ، ریاست امورمهاجرین فاریاب، آمریت امورمهاجرین ولایت سمنگان و آمریت امورمهاجرین ولایت سرپل .

۱۴- زون شرق : ریاست امورمهاجرین ولایت خوست ،آمریت امورمهاجرین ولایت پکتیکا،آمریت امورمهاجرین ولایت پکتیا و آمریت امورمهاجرین ولایت غزنی.

۱۵- زون شمال شرق : ریاست امورمهاجرین ولایت کندز،ریاست امورمهاجرین ولایت بغلان ،آمریت امورمهاجرین ولایت تخار و آمریت امورمهاجرین ولایت بدخشان.

 

ب  دربخش  تصاویر:

۱۶- به تعدادی ۳۶ قطعه عکس به گالری عکس ها افزوده شده است .

۱۷- به تعداد ۵۸قطعه عکس درسرخط  اخبار ، صفحه (دری ،پشتو ،انگلیسی ) اخبار افزوده شده است .

۱۸- به تعدادی (۸۴( قطعه عکس بجای آرم دولت درمینوی اخبار جابجا گردیده است .

۱۹- دریافت 40 ایمیل ازریاست ها وآمریت های امورمهاجرین ولایات وIOM  .

۲۰- ارسال نمودن 45 ایمیل بخاطر جمع آوری معلومات مورد نیاز به بخاطر غنی شدن ویب سایت وشبکه های رسمی وزارت .

۲۱- ارسال نمودن ( 11) قطعه خبرو(11)قطعه عکس از جریان ملاقاتهای جناب وزیر صاجب به آژانس اطلاعاتی باختر(باخترفوتو،باخترنیوز).

۲۲- ارسال نمودن اعلامیه ها و دعودت نامه های خبری به رسانه های ، دولتی وخصوصی  وبرقرارنمودن تماس های مکرر باآنها درواقات رسمی وغیررسمی.

مطالب تنظیم شده درصفحات انترنتی وزارت طی ربع اول سال مالی 1394

مدیریت عمومی تامین ارتباط داخلی :

دربخش تامین ارتباط با رسانه ها .

 1. تالار بخاطر محف معرفی وزیر صاحب امور مهاجرین وعودت کننده گان تنظیم وآماده گردید.
 2. بلبورد های تهیه شده در داخل تالار وصحن وزارت نصب گردید.
 3. تالار کنفرانس های وزارت جهت پذیرایی مهمانان تنظیم شد.

دربخش پیشنهادات:

 1. 18 قطعه عکس از معرفی محترم وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان در ویترین ها نصب شد .
 2. پیشنهاد (18) قاب عکس رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی تهیه شد .

در بخش اطلاعات :

 1.  غرض تهیه لوحه وزارت بتاریخ های 17و22 /10/1393 دوباره به آمریت تهیه وتدارکات مراجعه صورت گرفته ،اما نتیجه منفی بود.
 2. بیرق صحن وزارت که فرسوده شده بود تبدیل ونصب گردید.
 3. بیرق صحن وزارت در سه روزماتم ملی (به ارتباط قربانیان حوادث طبیعی در کشور ) نیمه برافراشته شد .
 4. موضوع لوحه وزارت مورد پیگیری قرار گرفت باز هم نتیجه منفی بود.
 5. اهداف ومسولیت های عمده هراز کارمندان اینریاست ترتیب وبدسترس شان قرار گرفت .
 6. تعقیب وبررسی سرویس های خبری بی بی سی وصدای آزادی .

 

 

 

مدیریت عمومی تامین ارتباط خارجی :

 دربخش گزارشات ولایتی .

غرض اخذ گزارشات به ارتباط عودت کننده ها وبی جاشده های داخلی ،روزانه با هفت زون کشور تماس تیلفونی صورت میگیرد .

 1. از 13 ولایت ( کابل ،فراه ف سرپل ، پنجشیر، لغمان ، بلخ ، پروان ، فاریاب ، سمنگان ،ننگرهار،بادغیسومیدان وردک ) گزارشات هفته وار در اتباط به مساعدتها، تدویرکورسهای حرفویوآموزشی ،اعمارکلینیک ها، برف کوچ هاوایجادشهرک ها،سروی وسایر بخش ها اخذ گردیده است .
 2. جهت حصول گزارشات تازه طبق تقسیم اوقات روزانه با هر زون از طریق تیلفون تماس حاصل شده است .
 3. تامین ارتباط روزانه با ریاست ارتباط خارجه جهت اخذ گزارشات به ارتباط مهاجرین واتشه های امور مهاجرین افغانستان .

در بخش تایپ :

 1. تایپ ،ترتیب وتنظیم لوایح وظایف کارمندان ریاست اطلاعات وارتباط عامه .
 2. تایپ نمودن مکاتیب ،پیشنهادات واستعلامیه ها .
 3. ترجمه چهار مطالب خبری انگلیسی به دری که از دفتر IOM مواصلت ورزیده بود.

وهمچنان اشتراک در برنامه آموزشی ژورنالیزم به مدت یک هفته در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت.