ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات

معرفی مختصر ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات 

    ریاست ارتباط وهماهنگی امورولایات به منظور هماهنگی و بهبود بهتر امور از مرکز به ولایات  وبرعکس آن در زمینه امورمهاجرین وعودت کننده گان ، پناه هنده گان ، بیجاشده گان و همچنان استقرار مجدد آن ، در تشکیل سال 1391این وزارت  از آمریت به ریاست ارتقأ نموده ،وظایف و مسؤولیت های عمده ذیل را اجراء می نماید :- 

1-  تطبیق طرح و انکشاف برنامه ها به منظور نیل به اهداف استراتیژی ملی امورمهاجرین وعودت کننده گان.

2- جمع آوری ارقام واحصائیه عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی که به ولایات انتقال شده اند .

3- فراهم آوری زمینه مساعد کار واشتغال برای عودت کننده گان و بیجاشده گان در محلات اصلی شان در تفاهم با ارگان های ذیربط .

4- فراهم آوری زمینه انتقال بیجاشده گان داخلی از کمپ ها به محلات زیست شان در تفاهم وجلب همکاری مردمان محل آنها .

5- انعکاس پرالم و معضلات عودت کننده گان وبیجاشده گان به مقامات ذیربط و رهبری ولایات جهت دریافت راه های حل آن .

6-استفاده بجا ودقیق از بودیجه منظورشده عادی وانکشافی با رعایت اصول و شیوه درست مالی وحسابی که در آن شفافیت و حساب دهی مورد نظر قرار داده می شود .

7- تأمین روابط جهت هماهنگی امور با ارگانهای ذیربط دولتی وغیر دولتی که به ارتباط پناه گزینی کار وفعالیت می نمایند .

8- تنظیم کمک های که از جانب مؤسسات ونهاد های خیریه داخلی وخارجی کمک رسانی به امورمهاجرین صورت می گیرد.

9-  ارسال رهنمودها ، پالیسی ها ، پلان ، استراتیژی ها وهدایات مقام وزارت غرض تطبیق به ریاست ها و آمریت های امورمهاجرین ولایات .

10 سفرهای ولایتی  به منظور وارسی از امورات وتأمین هماهنگی بین ادارات مرکزی و ولایتی .

11- اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات رهبری وزارت در مطابقت با قانون سپرده می شود.