فعالیت کاری ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات

 

 

18 الی 22 حوت 1397

 • جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد)۶۴۶۲)تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (۱۹۰) تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد (۶۶۵۲) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت محترم مقام وزارت:
  • معینیت مالی واداری
  • معینیت پالیسی وپلان
  • معینیت امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.

فارمت های گزارش دهی هفته سومبیجاشدگان داخلیماه  حوت (۲۲) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

 • فارمت های گزارش دهی  هفته سومعودت کنند گان ماه حوت (۲۳) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (۶۰) قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(۵۰) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(۱۱۰) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده.
 • بتعداد (۳) قطعه پیشنهادات از ولایات ٰ(هلمند،سمنگان،هرات،کندز) در طی این هفته اجراات گردیده.
 • (۴)  قطعه متحدالمال ازریاست محترم پالیسی وپلان وآمریتهای تهیه تدارکات ،جندربه واحدهای دومی تکثیر گردید.

ولایت بلخ: ازتاریخ  ۱۳ / ۱۸ حوت:

 • به (۷۲) فامیل بیجاشدگان داخلی به هرفامیل (۱۰۰) کیلوگرام ارد، (۷.۴) کیلوگرام لیتره روغن، (۷) کیلوگرام دالنخود، (۵۰۰) گرام نمکطعام ، (۲.۱۰) کیلو گرام بیسکویت ، (۱.۵) کیلوگرام  مواد تغذی اطفال  از سوی موسسه WFPسایروسایل مورد ضرورت  اطفال توزیع گردید.
 • (۴۵) فامیل بیجاشدگان داخلی  به خاطرشلتر ثبت گردید.
 • یک تیم مشترک موسسات همکاری مقیم آنولا عرایض (۵۰) فامیل بیجاشد گان داخلی را سروی نموده (۴۵) مستحق شناسایی گردید.
 • (۲۱) نفرعودت کننده  انفرادی ثبت وراجستر گردید.
 • (۷۵) فامیل عودت کننده وبیجاشده جهت در یافت مساعدت به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.

ولایت ننگرهار از تاریخ ۹/۱۵ حوت:

 • (۱۷) فامیل بیجاشدگان داخلی ازطرف موسسه NRC سروی گردید و به هرفامیل مبلغ (۱۲۰۰۰) هزارافغانی توزیع گردید.
 • با (۱۹) فامیل عودت کننده مساعدت غذایی وغیرغذایی صورت گرفت.
 • (۲) فامیل عودت کننده کشور پاکستان و (۶۰۰) تن عودت کننده  انفرادی  ثبت وراجستر گردید.
 • (۱) تن عودت کننده به خاطر ادامه تحصل به ریاست معارف معرفی گردید.
 • بیجاشدگان ولسوالی های چهارده از طرف موسسه IOM گردید و به هرفامیل مبلغ (۵۰۰) دالرامریکایی توزیع گردید.
 • بتعداد (۵۴) قطعه عرایض بیجاشدگان داخلی سروی گردید.
 • با (۲۷) فامیل عودت کننده فاقد مدرک از طرف موسسه IOM مساعدت زمستانی صورت گرفت.
 • با یک فامیل عودت کننده از طرفموسسه  IOM مبلغ (۱۱۲۸۰) افغانی مساعدت صورت گرفت.

ولایت سرپل از تاریخ ۱۹حوت:

(۱۳) فامیل عودت کننده  و بیجاشده که قبلاْ سروی شده بودند از طرف موسسه (ORD) به هر فامیل مبلغ (۸۰۰۰) الی (۱۳۰۰۰) افغانی مساعدت صورت گرفت.

به (۱) فامیل بیجاشده ولسوالی میرزالنگ از طرف موسسه (ORD) مبلغ (۱۰۰۰۰) افغانی توزیع گردید.

(۸) مرد مجرد رد مرزی ثبت وراجستر گردید.

ولایت بغلان:

 • با  (۱۵۴) فامیل بیجاشدگان ولسوالی بغلان مرکزی بعد از سروی به هرفامیل مبلغ (۲۰۰۰) افغانی پول نقدی ویک بسته کیت صحی از طرف موسسات کمک رسان مقیم آنولا توزیع گردید.

ولایت کنراز تاریخ ۲۰ حوت:

 • (۱۰) تن عودت کننده به خاطر مشکل شان به مراجع کمک کننده معرفی گردید.
 • (۱۲) قطعه عرایض فامیل بیجاشده سروی گردید.
 • (۵) تن عودت کننده کشور پاکستان به خاطر ادامه تحصل بریاست معارف معرفی گردید.

(۳۳) قطعه عرایض افراده عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

11 الی 15 حوت 1397

 • جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد)۴۴۴۹)تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (۱۷۷) تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد (۴۶۲۶) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت محترم مقام وزارت:
  • معینیت مالی واداری
  • معینیت پالیسی وپلان
  • معینیت امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.

فارمت های گزارش دهی هفته دومبیجاشدگان داخلیماه  حوت (۱۷) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

 • فارمت های گزارش دهی  هفته دوم عودت کنند گان ماه حوت (۱۶) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (۶۰) قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(۵۰) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(۱۱۰) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده.
 • بتعداد (۴) قطعه پیشنهادات از ولایات ٰ(هلمند،سمنگان،هرات،کندز) در طی این هفته اجراات گردیده.
 • یک قطعه متحدالمال ریاست محترم منابع بشری به واحدهای دومی وزارت تکثیر گردید.
 • ولایت بلخ:تاریخ ۸ ماه حوت:
 • به (۱۰۲) فامیل بیجاشده داخلی به هرفامیل مقدار( ۱۰۰) کیلوم گرام ارد،( ۷.۴ )کیلوگرام لیتره روغن ،( ۷) کیلوگرام دالنخود ،( ۵۰۰ ) کیلوگرام نمکطعام (۱.۵) کیلوگرام مواد تغذی اطفال از سوی موسسه WFP توزیع مساعدت صورت گرفت.
 • تیم مشترک موسسات کمک کننده مقیم آنولا (۱۰۰) فامیل  بیجاشده را سروی نموده ازجمله (۳۰ )مستحق شناسایی گردید.
 • (۷) فامیل عودت کننده شبت وراجستر گردید.
 • (۷۰) تن از عودت کننده گان وبیجاشدگان داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات  مشوره دهی معرفی گردید.
 • به (۱۱۹) فامیل بیجاشدگان فاریاب ، جوزجان، سرپلوولسوالی ، چمتال ، چهار بولک، (۲۰۰۰) افغانی پول نقد یک بسته لباس طفلانه شامل (۸) عدد کلاه بچه گانه و دخترانه (۸) جراب(۸) موزه پلاستیکی  یک تخته شال (۱۳) جوره لباس طفلانه (۱) سیت اشپزخانه(۶) تخته قاشق(۶) عدد گلاس (۶) تخته روی چانیک (۱۱۹) بسته چراغ وسایر وسایل ولازم ضرورت از طرف موسسهACTED به موسسات صورت گرفت.

ولایت لوگر:تاریخ ۸ حوت:

 • (۶۰) فامیل عودت کننده از طرف موسسه IRC واداره مهاجرین در حضورداشت مقام محترم وزارت برای هرفامیل مبلغ (۶۰۰۰) هزار افغانی به (۵) فامیل یک تشناب سیایر وبه (۱۵) فامیل دیگریک کیت حفظ الصحه توزیع گردید.
 • یک فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.
 • (۲۲) قطعه عرایض عودت کنندگان وبیجاشدگان وافراد محل از طرف موسسه افغان اید در قریه خواجه اکبر ، هویی سفلی ، پشتون آباد ، عمرآباد ارزیابی کردید.
 • یک تن عودت کننده جهت ادامه تحصیل بریاست معارف معرفی گردید.
 • (۶۵) فامیل عودت کننده ریاست حوادث، کاراموراجتماعی ،ریاست شاروالی کابل موسسه IRC سروی نمود.

ولایت ننگرهار: تاریخ ۷ حودت:

 • به (۱۷) فامیل عودت کننده کشورپاکستان از طرف موسسه IOM  مبلغ (۹۰۲۴)  افغانی مساعدت نمود.
 • به (۴) فامیل عودت کننده جمعاْ مبلغ (۳۳۸۴۰) افغانی مساعدت ازطرف موسسه IOM  صورت گرفت.

ولایت لغمان: از تاریخ ۱۲ حوت:

 • به (۷۴) فامیل بیجاشدگان داخلی به هرفامیل یک باب حمام ویک باب  بیت الخلا مواقتی اعمار گردید.
 • به (۱۳) فامیل بیجاشداز طرف موسسه اکتیدا سروی گردید.
 • به (۲) فامیل عودت کنندگان ثبت وراجستر گردید.

ولایت ننگرهار: تاریخ ۱۲حوت:

 • به (۱) فامیل شامل (۶) تن افراد  از طرف  موسسه IOMوجعماْ مبلغ (۱۱۲۸۰) افغانی پول نقد ومواد غیر غذایی مساعدت صورت گرفت.

(۲۷) فامیل ها ی عودت کننده فاقد مدارک از طرف موسسه IOM با هرفامیل مواد زمستانی مساعدت صورت گرفت.

4  الی 8 حوت 1397

 • جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد)۴۷۹۶)تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (۲۰۱) تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد (۴۹۹۷) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت محترم مقام وزارت:
  • معینیت مالی واداری
  • معینیت پالیسی وپلان
  • معینیت امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.

فارمت های گزارش دهی هفته اول بیجاشدگان داخلیماه  حوت (۲۲) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

 • فارمت های گزارش دهی هفته اولعودت کنند گان ماه حوت (۲۰) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (۴۰) قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(۵۰) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(۹۰) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده.
 • بتعداد (۸) قطعه پیشنهاد از ولایات ٰ(  دو قطعه از ننگرهار،تخار،نورستان،هرات،جوزجان،کاپیسا،فاریاب) در طی این هفته اجراات گردیده.

ولایتننگرها:تاریخ ۱۶ الی ۲۹ دلو:

 • یک فامیل عودت کننده شامل هفت نفر جهت مساعدت به موسسه  IOM معرفی گردید.
 • یک تن رد مرزی کشورپاکستان  از طرف موسسه IOM  مبلغ ۱۸۷۹افغانی پول نقدی مساعدت نمود.
 • به یک  فامیل بیجاشده از طرف موسسه 1OM مبلغ ۱۳۱۵۳ افغانی پول  نقدی و  ومواد غذایی وغیر غذایی مساعدت نموده.
 • با ۱۶۵ فامیل بیجاشده داخلی از طرف موسسهWFP با هرفامیل ۱۰۰ کیلو گرام آرد مساعدت نمود.
 • با ۲۰۰ فامیل بیجاشدگان داخلی از طرف موسسه IMC با هرفامیل اسباب مکمل آشپزخانه مساعدت نموده.
 • یک فامیل عودت کننده شامل ۵ نفر برویت کارت POR جهت مساعدت به اداره IOM معرفی گردید، که جعماْ مبلغ ۱۸۷۵ افغانی پول نقد  و  مواد غذایی وغیر غذایی مساعدت نمود.

ولایت لوگر: تاریخ ۲۵ دلوالی ۱۲ حوت:

 • بتعداد (۱۵) فامیل عودت کننده سروی گردید واز جمله ۱۲ فامیل مستحق شناسایی گردید.

به  (۴۱) نفر مواد لبنیات ، مواد خیاطی وبه (۲۰) نفرکیت سبریجات ، به ۲۰ نفرمواد موره دوزی ، به ۶۰ نفر عودت کننده وبیجاشدگان داخلی وافراد محل از طرف موسسه افغان در قریه خواجه اکبر مساعدت نمود.

- ۵ فامیل عودت کننده از طرف موسسه اکرو واداره مهاجرین سروی نموده  و از جمله ۳۹ فامیل مستحق شناسایی گردید.

 • به۲۲ فامیل عودت کننده از طرف موسسه IRC وموسسه داکار به هرفامیل ۶۰۰۰ افغانی وموسسه داکاربه هرفامیل یک کیت حفظ الصحه مساعدت نمود.
 • ۶ فامیل عودت کننده از طرف موسسه اکرو با همکاری ادارات  حوادث ، ریاست اموراجتماعی ، ریاست اعراضی واداره مهاجرین سروی گردید.
 • یک فامیل بیجاشدگان داخلی در مرکز ولایت جابجا گردید
 • ۴۰ فامیل عودت کنند جهت مساعدت به موسسه اکرو معرفی گردید.
 • یک فامیل بیجاشده ثبت وراجستر گردید.

ولایت کندز: تاریخ ۲۵ دلو:

 • بتعداد ۶۳۹ قطعه عرایض مبنی بربیجاشدگی  ثبت گردید.
 • ۸۲ فامیل  بیجاشد گان داخلی از طرف موسسات کمک رسان سروی گردید.
 • برای ۲۰۲ فامیل بیجاشد گان داخلی مناطق،  ایشان توپ نیک  پی ، قریع صفدر ، آب  گرمک ولسوالی خان آباد بعد از سروی از طرف موسسات همکار مساعدت نقدی وغیر نقدی صورت گرفت، و از طریق دفتر APA برای هرفامیل به مبلغ ۱۲ هزار افغانی توزیع گردید.
 • برای ۱۷ فامیل عودت کننده کشور پاکستان ازطرف موسسه IOM  به هرفامیل از مواد غذایی قرار ذیل:
 • یک بوری آرد
 • یک بوری برنج
 • دوکیلو چای
 • یک کیلو نخود
 • یک کیلولوبیا توزیع شد
 • ۴ فامیل عودت کننده کشورپاکستان از طرف موسسه IOM سروی گردید.
 • ۱۳ فامیل عودت کننده بخاطر سروی به موسسه IOMمعرفی گردید.
 • ۲۰ قطعه عرایضه جهت آموزش های حرفوی ثبت گردید.

ولایت لغمان: تاریخ ۲۸ دلو:

 • برای ۱۵۱ فامیل بیجاشدگان داخلی به فی فامیل لوزم خانه از طرف موسسه IMC توزیع گردید.
 • ۳۰ فامیل عودت کننده توسط کارمندان ریاست مهاجرین لغمان به همکاری موسسه IOM سروی گردید.
 • ۷ فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.
 • به ۲۷۲ فامیل بیجاشدگان داخلی به هرفامیل ۱۰۰ کیلوگرام آرد، ۵ کیلوگرام نمک ،۳۰پاکت ککو از طرف موسسه WFP توزیع گردید.
 • یک زن عودت کننده جهت تداوی بریاست صحت عامه بلخ معرفی گردید.

ولایت بلخ: تاریخ ا۲ دلو الی ۷ حوت:

 • تیم مشترک موسسات همکار مقیم ولایت بلخ به منظوررسیدگی به عرایض بربیجاشدگان داخلی  به ساحه رفتن.
 • ۸۰ تن عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات دهی معرفی گردید.
 • ۳ فامیل عودت کننده  و  ۱۶ نفر انفرادی  ثبت وراجستر گردید.
 • ۲۴۶ تن ذکور واناث شامل برنامه های بافندگی وساختمانی از جمله ۱۶۴ تن از خانم ها  مشمول برنامه بافندگی ،جاکت ، جراب ، دسکول وکلاه بافی مقیم پروژه امان آباد وشهرک علی آباد وبه ۶۵ تن از ذکور که شامل برنامه ساختمانی و ۶۶ تن خانم ها شامل برنانمه بافندگی هستند،  به هریک آنها مواد غذایی در بدل ۲۵۰۰ افغانی از طریق سیکارت از سوی موسسه WFP توزیع گردید.
 • تیم مشترک موسسات کمک رسان ۱۱۴ فامیل بیجاشدگان داخلی سروی وشناسیایی نموده واز جمله ۴۰ فامیل بیجاشده مستحق شناسایی گردید.
 • ۲۶ فامیل بیجاشده  داخلی مقیم پروژه نسیم مهدی جهت تداوی به ریاست  صحت عامه بلخ معرفی گردید.
 • ۸ فامیل و ۳ نفر انفرادی از عودت کنندگان ثبت وراجستر گردید.
 • ۹۰ تن از عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مربوطه مشوره دهی معرفی گردید.
 • به ۴۷ فامیل بیجاشدگان داخلی به هرفامیل مقدار۱۰۰ کیلو گرام ارد جمعاْ ۷۴۰۰ کیلوگرام ، ۷.۴ لیتر روغن جمعاْ ۵۴۷.۶ ، لیتر ، ۷ کیلوگرام نخود جمعاْ ۵۱۸ کیلوگرام ، ۵۰۰ گرام نمکطعام جمعاْ ۳۷ کیلوگرام ، ۱.۵کیلوگرام مواد تغذی اطفال جمعاْ ۱۱۱ کیلوگرام، از سوی موسسه WFP به مستحقین توزیع گردید.

ولایت کنر: تاریخ ۲۸دلو:

 • ۲۵ قطعه عرایض بیجاشدگن داخلیتوسط کارمندان ریاست مهاجرین کنرسروی گردید.
 • ۱۲ نفر انفرادی جهت ادامه تحصل بریاست معارف معرفی گردید.
 • ۶۰ نفر مراجعین به خاطر حل مشکلات به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.
 • به ۱۱۰ فامیل بیجاشدگان دخلی مواد غذایی در مرکز اسعد آباد توزیع گردید.

ولایت سرپل:  تاریخ ۳۰ دلو:

 • ۵۰ فامیل بیجاشد گان داخلی ولسوالی صاد ولایت سرپل ولسوالی توش تپه ولایت جوزجان توسط تیم موظف سروی گردید واز جمله  ۱۳ فامیل مستحق شناسایی گردید.
۸ مرد مجرد رد مرزی  دارنده کارت IOM ثبت وراجستر گردید.

 

20 الی 24 دلو 1397

 • جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار،هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • میلک: به تعداد  (۳۸۱۱) تن
 • اسلام قلعه (۱۵۸) تن
 • سپین بولدک( ۲۳ ) تن
 • تورخم (۱۱) تن
 • مجموعاْ از چهار نقطه مرزی کشور بتعداد (۴۱۰۵)  تن عودت نموده  که از جمله (۲۵۴۰) تن اجباری و (۱۵۶۵) تن بشکل اختیاری عودت نموده اند.
 • بتعداد)۳۹۶۹)تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (۱۳۶) تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد (۳۵۴۸) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت محترم مقام وزارت:
  • معینیت مالی واداری
  • معینیت پالیسی وپلان
  • معینیت امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته سومبیجاشدگان داخلیماه  دلواز(۲۷) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی  هفته  سومعودت کنند گانماه دلواز(۲۷) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (۴۰) قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(۶۰) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(۱۰۰) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده
 • بتعداد (۲) قطعه  مکاتیب متحدالمال یک  قطعه مکتوب تعقیبی اینریاست و یک قطعه مکتوب ریاست پالیسی وپلان به واحد های دومی تکثیر گردید است.
 • بتعداد (۴) قطعه پیشنهاد از ولایات ٰ(کندز، زابل،سمنگان،تخار) در طی این هفته اجراات گردیده.

ولایت بلخ: تاریخ ۲۰ دلو:

 • ۵۵۲۶ عرایض انفرادی بیجاشدگان داخلی ولایات فاریاب ، سرپل، جوزجان ، کندز، بغلان، سمنگان، و ولسوالی های ولایت بلخ سروی گردید از جمله ۲۸۸ قطعه عرایض مستحق مساعدت شناخته شد.
 • به ۲۰ فامیل بیجاشدگان داخلی مقیم نصرت آباد از طرف موسسه DACAAR به هرفامیل یک عدد سطل پلاستیکی  ۱۰ لتیر، یکدانه تملوت ، یکدانه افتابه پلاستیکی ، یکدانه اره ، یک دانه چکش ومقدار ۵ کیلو گرام چونه  توزیع گردید.
 • سه تن از بیجاشدگان مریض بخاطرتداوی بریاست صحت عامه بلخ معرفی گردید.
 • یک فامیل عودت کنند ثبت و راجستر گردید.
 • ۴۵ تن عودت کنند وبیجاشدگان داخلی به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.
 • تیم مشترک موسسات مقیم ولایت بلخ عرایض ۷۹ فامیل بیجاشدگان داخلی را بمنظور شلتر سروی نمودند.
 • ۴۲ فامیل بیجاشدگان داخلی ولسوالی دهدادی بعد از سروی از طرف موسسه NRC  بخاطر توزیع  سولر سروی گردید.
 • دو تن عودت کننده مریض بخاطر تداوی به ریاست صحت عامه بلخ معرفی گردید.
 • ۴۵ فامیل عودت کننده وبیجاشد گان داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.
 • ۲ تن عودت انفرادی ثبت وراجستر گردید.

ولایت کنر: تاریخ ۲۰ دلو:

 • ۱۵ ورق عرایض بیجاشدگان داخلی سروی گردید.
 • ۳ نفر عودت کننده  بخاطر ادامه تحصل به ریاست معارف معرفی گردید.

ولایت کندز: ازتاریخ ۱۳ الی ۱۸ دل:

 • بتعداد ۴۶ قطعه عرایض شامل ۶۶ فامیل مربوط  ولسوالی خان آباد ثبت گردید.
 • عرایض ۵۰۹ فامیل بیجاشدگان داخلی بخاطر مساعدت به موسسه اکتید ارسال گردید.
 • شش تیم  مشترک موسسات کمک کننده مقیم آنولا ۲۱۳ فامیل بیجاشدگان داخلی را سروی نمودند.
 • به ۷۴ فامیل بیجاشدگان داخلی مربوط ولسوالی خان آباد از طرف موسسات داکار و APA پول نقد ومواد غذاییو به  ۷۴ فامیل دیگر مواد غیر غذایی توزیع گردید.
 • ۳۴ فامیل از قریه ایشان توپ، زرکمر، نیک پی ولسوالی خان آباد داوطلبانه به محلات اصلی شان برگشتند.
 • ۳۳ فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.
 • ۱۳ قطعه عرایض عودت کنندگان بخاطر شلتر ثبت وراجستر گردید.
 • ۳ تن عودت کنندگان کشور پاکستان ویک تن عودت کننده کشور ایران به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.

ولایت سرپل تاریخ ۱۶ دلو:

 • ۴۹ فامیل بیجاشد گان داخلی مربوط قریجات یمچی ولسوالی صیاد ولایت سرپل توسط تیم موظف سروی گردید واز جمله ۴ فامیل مستحق شناسایی گردید.
 • ۷ مرد رد مرزی  دارنده کارت IOMثبت وراجستر گردید.

ولایت لغمان تاریخ ۲۱ دلو:

 • ۱۲ فامیل بیجاشدگان داخلی از طرف موسسه اکتید سروی گردید.
 • به ۲۷۲ فامیل بیجاشدگان داخلی به هرفامیل ۱۰۰ گرام ارد، ۳۰ پاکت ککو، نیم کیلو نمک از طرف موسسه WFP توزیع گردید.
 • ۱۰ فامیل عودت کننده بخاطر مساعدت به موسسه یونسیار معرفی گردید.
 • ۲ فامیل عودت کننده شامل ۹ تن ثبت وراجستر گردید.

ولایت لوگرتاریخ ۱۷دلو:

 • ۶۵ فامیل عودت کننده کشور پاکستان وایران سروی گردید ۵۷ فامیل مستحق شناسایی گردید.
به ۲۲ فامیل بیجاشدگان داخلی از طرف موسسه DRC مبلغ ۲۲۰۰۰ افغانی توزیع گردید.

 

13 الی 17 دلو 1397

 • جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد(۳۲۴۳) میلک تن
 • بتعداد(۲۷۰) اسلام قلعه تن
 • بتعداد(۲۴) اسپین بولدک تن
 • بتعداد (۵۴) تورخم تن
 • بتعداد)۳۵۱۳)تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (۷۸) تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد (۳۵۹۱) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت محترم مقام وزارت:
  • معینیت مالی واداری
  • معینیت پالیسی وپلان
  • معینیت امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.

فارمت های گزارش دهی هفته  دومبیجاشدگان داخلیماه دلو(۲۹) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

 • فارمت های گزارش دهی  هفته دوم عودت کنند گانماه دلو(۲۷) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (۵۰) قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(۵۰) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(۱۰۰) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده
 • بتعداد (۳) قطعه  مکاتیب متحدالمال دو قطعه مکاتیب ریاست دفتر ویک قطعه مکتوب  تعقیب آمریت جندر به واحد های دومی تکثیر گردید است.
 • بتعداد (۳) قطعه پیشنهاد از ولایات ٰ(لوگر،جند، پلان ) در طی این هفته اجراات گردیده.

ولایت بلخ: تاریخ ۱۰دلو

 • برای۷۱ فامیل بیجاشدگان داخلی یک بسته  وسایل طفلانه  یک بسته سیت آشپزخانه از طرف موسسه ACTEEDبه هرفامیل توزیع گردید.
 • ۳۱ فامیل بیجاشده ثبت وراجستر گردیده  به هرفامیل یک تخته کپمل از سوی موسسه خیریه کمک برای توزیع گردید.
 • یک تیم مشترک ازموسسات  مقیم انولا به ۷۶ فامیل را بیجاشده را سروی نمودند.
 • موسسه NRC۶ فامیل را به خاطر شلتر سروی نمودند.
 • ۱۰۷فامیل بیجاشده از طرف موسسه WAW   به منظور توزیع  خیمه ومواد غذایی سروی گردید.
 • ۹۰ فامیل بیجاشده داخلی به خاطر دریافت مساعدت به موسسه  ORD معرفی گردید.
 • ۱۶ تن عودت کنند انفرادی ثبت وراجستر گردید.
 • ۲۵۰ تن عودت کنندگان به منظوردریافت مساعدت بشعبات مربوط  مشوره دهی معرفی گردید.

ولایت کندزاز تاریخ ۶ الی ۱۲

 • چهار قطعه عرایضه شامل ۵ نفر از لسوالی قیصار ولایت فاریاب ثبت وراجستر گردید.
 • پنج تیم سروی از موسسات همکار به شمول ریاست مهاجرین آنولا، ۲۶۹ فامیل بیجاشدگان را سروی  ۸۷ فامیل مستحق شناسایی گردید.
 • موسسه داکار برای ۷۴ فامیل بیجاشدگان داخلی مربوط ولسوالی خان آباد از طریق موسسه ADA برای هرفامیل ۱۲ هزار افغانی یک کیت صحی در حضورداشت موسسه همکار توزیع گردید.
 • یک تن عودت کننده ولسوالی چهار دره بریاست صحت عامه ولایت کندز جهت تداوی معرفی گردید.
 • ۱۰ تن عودت کنندگان کشور ایران وپاکستان بشعبات مشوره دهی معرفی گردید.
 • ۳۳ فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

ولایت ننگرهار:تاریخ  ۱۲الی ۱۵ دلو:

 • ۴ فامیل شامل ۲۶ تن جهت مساعدت به موسسه IOM معرفی گردید ،مبلغ ۶۷۶۶۹ افغانی پول نقداْ  مواد غذایی  توزیع گردید.
 • ۳  فامیل شامل  ۱۲ تن  که جمعاْ مبلغ ۷۵۱۶ افغانی پول نقد ومواد غذایی وغیر غذایی از طرف IOM  معرفی گردید.
 • ۱۰ تن رد مرزی کشور پاکستان ثبت وراجستر گردید،با  پنج تن آنها جمعاْ مبلغ ۱۵۶۳۶ افغانی  پول نقداْ توزیع گردید.

ولایت لغمان:

 • به تعداد ۵۳ بیجاشده داخلی  به خاطر دریافت مساعدت به موسسه اکیتد معرفی گردید.

۱۵۰دالرامریکایی برای ۳۳ فامیل عودت کنندگان که ازطرف موسسه اکتید به منظوراعمار شلتر توزیع گردید.

۲ فامیل عودت کنندگان ثبت و راجستر گردید.

6الی 10 دلو 1397

 • جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد)۳۴۵۹)تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (۸۹) تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد (۳۵۴۸) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت محترم مقاموزارت:
  • معینیت مالی واداری
  • معینیت پالیسی وپلان
  • معینیت امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته چهارمبیجاشدگان داخلیماه جدیاز(۲۸) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی  هفته چهارم عودت کنند گانماه جدی از(۲۸) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (۵۰) قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(۶۰) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(۱۱۰) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده
 • بتعداد (۳) قطعه  مکاتیب متحدالمال دو قطعه مکاتیب ریاست دفتر ویک قطعه مکتوب  تعقیب آمریت جندر به واحد های دومی تکثیر گردید است.
 • بتعداد (۴) قطعه پیشنهاد از ولایات ٰ(لوگر، دایکندی، غزنی،هرات) در طی این هفته اجراات گردیده.

ولایت بلخ: تاریخ تاریخ ۴ الی ۷ دلو:

 • تیم مشترک از موسسات مقیم آنولا (۱۷۴) فامیل بیجاشدگان داخلی را سروی نموده  واز جمله (۲۷) فامیل شناسایی  گردید.
 • موسسه ORD (۴۹) فامیل بیجاشدگان داخلی را سروی نموده  واز جمله (۶) فامیل مستحق شناسایی گردید.
 • موسسه WAW (۱۰۷) فامیل بیجاشدگان داخلی را سروی کردن.
 • تعداد(۱۲۷) تن عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی جهت مساعدت به شعبات معرفی گردید.
 • به (۱۳۱) فامیل بیجاشدگان داخلی بعد از سروی به هرفامیل یک تخته کمپل از طرف موسسه خیریه مساعدت صورت گرفت.
 • (۲۱) فامیل بیجاشدگان داخلی به خاطرشلتر سروی گردید.
 • بتعداد(۱۴) قطعه عریضه مبنی بربیجاشدگی ثبت گردید.

ولایت سرپل ازتاریخ ۲ دلو:

 • (۵۶)  فامیل بیجاشدگان داخلی مربوط قریجات بلغلی وشیرم مرکز ولایت آنولا، قریه یمچی ولسوالی صیاد ولایت سرپل توسط تیم موظف سروی گردید.
 • (۵) مرد مجرد رد مرزی ثبت وراجستر گردید.
 • (۲۱) فامیل بیجاشدگان داخلی مربوط (گروپ) (۴۲۱) فامیلی قریجات بلند غور، یمچی ، آهو ولسوالی های صیاد ولایت سرپل ، قریجات علف سفید و قشقری مرکز ولایت سرپل، سروی گردید به هرفامیل مواد غیرغذایی از قبیل یک کیت آشپزخانه دو تخته کمپل دو تخته ترپال از طرف ریاست مبارزه با حوادث توزیع گردید.
 • (۵) فامیل رد مرزی ثبت و راجستر گردید.

ولایت لغمان۷ دلو:

 • به (۷۲) فامیل بیجاشدگان داخلی بعداز سروی از طرف موسسه ACTAD برای مساعدت انتخاب گردیده است.
 • برای (۱۲۹) فامیل بیجاشدگان داخلی از طرف موسسه داکا بسته های حفظ الصحه توزیع گردید.
 • (۵) فامیل عودت گان ثبت وراجستر گردید.

 

29جدی الی ۳ دلو ۱۳۹۷

 • جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد) ۳۳۸۶)تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (۲۰۷) تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد (۳۵۹۳) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:
  • مالی واداری
  • پالیسی وپلان
  • امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته چهارمبیجاشدگان داخلیماه جدیاز(۳۰) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی  هفته چهارم عودت کنند گانماه جدی از(۲۷) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (۴۰) قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(۶۰) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(۱۰۰) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده
 • بتعداد ( ۶) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید است.
 • بتعداد (۴) قطعه پیشنهاد در امورمهاجرین ولایات طی این هفته اجراات گردیده.

ولایت غزنی: از تاریخ ۲۲ الی ۲۹/۱۰/۱۳۹۷:

(۶) تن اخراج اجباری کشور ایران وپاکستان غرض تذکره تابعیت به اداره ثبت احوال نفوس معرفی گردید.

برای (۵۱۵) نفر فامیل بیجاشدگان داخلی از طریق ریاست مهاجرین غزنی مساعدت نقد صورت گرفت.

ولایت کنر تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷:

 • برای (۱۰۰) فامیل بیجاشدگان داخلی مقیم انولا از طریق موسسه یونسیار ۱۵۰ امپیره سولر شیشه ، یک پکی ، ۳۰متره لین برق و ۵ عدد گروپ درحضورداشت هیت  مقام ولایت وریاست مهاجرین آنولا توزیع گردید.

ولایت لوگر:تاریخ۲۷/۱۰/۱۳۹۷:

 • (۹) قطعه عریضه بیجاشدگان داخلی ثبت گردید.
 • (۴) فامیل بیجاشدگان داخلی ثبت و راجستر گردید.
 • (۶) قطعه اسناد عودت کنندگان دیتابیس گردید.
 • (۴۰) قطعه فورم عودت کنندگان دیتابیس گردید.

ولایت لغمان تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷:

 • برای (۳۱) فامیل بیجاشدگان داخلی به فی فامیل مبلغ ۱۲۰۰۰افغانی از طریق موسسه NRC و به (۸۳) فامیل بیجاشدگان داخلی به فی فامیل مواد غذایی ووسایل از طریق موسسه IMC به حضورداشت معاون مقام ولایت و رییس مهاجرین انولا توزیع گردید.
 • برای (۲۵) فامیل بیجاشدگان وعودت کنندگان از طرف موسسه یونسیار به فی فامیل یک تخته سولر، یک دانه بطری ۱۰۰ امپیر، یک پایه پکی زمینی ودیگرتجهیزات برق افتابی توزیع گردید.
 • (۴) فامیل بیجاشدگان داخلی ثبت و راجستر گردید.

ولایت بلخ: تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۷:

 • (۷) فامیل بیجاشدگان داخلی مریض جهت تداوی بریاست صحت عامه بلخ توزیع گردید.
 • (۵) فامیل عودت کنندگان ثبت وراجستر گردید.
 • بتعداد(۸۰) تن عودت کننده وبیجاشده جهت دریافت مساعدت وسایر برنامه ها به شعبات مربوطه رهنمایی گردید.
 • برای (۵۰۰) فامیل بیجاشد به هرفامیل یک تخته کمپل از طرف موسسه خیر کمک درحضورداشت مسولین موسسه متذکره توزیع گردید.

ولایت ننگرهار:تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷:

 • ۲۲ فامیل های بیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان مساعدت غذایی  از طرف موسسه IMCبا هرفامیل صورت گرفت.
 • یک فامیل شامل ۶ نفر جهت دریافت مساعدت به موسسه IOM معرفی گردید.

 

22 الی 26 جدی 1397

 • جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد (۳۵۱۳) تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (۱۶۱) تن از کشورپاکستان ،درمجموع بتعداد (۳۶۷۴) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:
  • مالی واداری
  • پالیسی وپلان
  • امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته سومبیجاشدگان داخلیماه جدیاز(25) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی  هفته سوم عودت کنند گانماه جدیاز(29) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (28) قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(60) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(88) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد ( 8) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید است.

ولایت ننگرهار: تاریخ ۱۹الی ۲۵:

 • برای ۵۰ فامیل عودت کننده وبیجاشده داخلی درحضورداشت جلالتماب وزیرصاحب امورمهاجرین مساعدت نقدی صورت گرفت، این درحال است که از بودیجه انکشافی مقام محترم وزارت برای ۹۰۰ فامیل بیجاشده برای هرفامیل  چک ۱۵۰۰۰ هزار افغانی توزیع گردید،روند توزیع ادارمه دارد.
 • برای ۱۰۹ فامیل بیجاشده وعودت کننده از طرف موسسه IMC مساعدت زمستانی وسایل اشپزخانه بشمول یک پایه بخاری همراه با  مواد سوخت آن مساعدت صورت گرفت.
 • ۵۸ تن عودت کننده کشورد پاکستان به محلات اصلی شان بر گشتند.
 • با ۲۷۳ فامیل بیجاشد گان داخلی وعودت کننده از طرف موسسه یونسیار به هر فامیل یک تخته شیشه سولر، یک عدد بطری ، یک پایه پکه سولر، کیبل برق سولری ومبلغ ۷۵۰ افغانی جهت انتقال ترانسپورت پول نقد توزیع گردید.
 • ۴ فامیل جهت مساعدت به موسسه IOM  معرفی گردید.

ولایت بلخ ۲۴ الی ۲۵ جدی:

 • ۲۸۷ فامیل بیجاشده داخلی مقیم پروژه فاریابی یک بسته البسه زمستانی توزیع گردید.
 • ۸ نفر عودت کننده انفرادی ثبت وراجستر گردید.
 • ۴۶ فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید ۴۰ فامیل مستحق شناسایی گردید.
 • ۷۰ تن عودت کننده وبیجاشدگان داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.
 • برای ۱۰۰  فامیل بیجاشده داخلی مواد غذایی و غیر غذایی توزیع گردید.
 • برای ۱۰۷ فامیل بیجاشده داخلی یک بسته زمستانی از طرف موسسه یونسیار توزیع گردید.
 • ۵۰ فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید.

ولایت لغمان:

 • برای ۳۳ فامیل بیجاشده داخلی به فی مبلغ ۱۲۰۰۰ افغانی از طرف موسسه به NRC توزیع گردید.
 •  ۲ فامیل عودت کنندگان شامل ۹ فامیل ثبت وراجستر گردید.
 • به ۳۳ فامیل بیجاشده داخلی برای فی فامیل یک سیت آشپزخانه توزیع گردید.

ولایت سرپل:

 • برای ۴۵۰ فامیل بیجاشده داخلی بعد از سروی به هرفامیل چک  ۱۵۰۰۰ افغانی

 توزیع گردید.

15الی 19 جدی 1397

 • جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد (5206) تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (214) تن از کشورپاکستان ،درمجموع بتعداد (5420) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:
  • مالی واداری
  • پالیسی وپلان
  • امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته دومبیجاشدگان داخلیماه قوساز(26) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی  هفته دوم عودت کنند گانماه قوس از(22) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (۵۰) قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(۶۰) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(۱۰۱) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد ( ۴) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید است.

ولایت ننگرهار:

 • برای ۲۰ فامیل عودت کننده وبیجاشده داخلی از طرف موسسه DRC برای کرایه خانه از ۲۰۰۰ دوهزار فغانی الی ۴۰۰۰ چهار افغانی نقداْ مساعدت صورت گرفت.
 • برای ۹ فامیل عودت کننده وبیجاشده داخلی از طرف موسسه SCI به فی فامیل وسایل و پوشاک زمستانی ویک عراده کراچی سه تایره توزیع گردید.
 • برای ۱۶۳ فامیل عودت کننده وبیجاشده داخلی از طرف موسسه IRC برای ۳۵ فامیل مبلغ ۱۵۰۰۰ افغانی با ۱۲۸ فامیل فامیل عودت کننده مبلع ۱۲۰۰۰ هزار افغانی مساعدت صورت گرفت.

ولایت بلخ:

 • به ۱۱ فامیل بیجاشده داخلی به فی فامیل ۱۲۰۰۰ افغانی از طرف موسسه WFP توزیع گردید.
 • ۷ فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.
 • ۸۱ فامیل عودت کننده وبیجاشده جهت دریافت مساعدت و سایر برنامه ها به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.
 • ۳۹ فامیل بیجاشده داخلی سروی شد، ۵ فامیل مستحق شناسایی گردید.
 • ۸۰ قطعه عرایض مبنی بر بیجاشدگی ثبت گردید.

ولایت سرپل: - تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷:

 • تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۷-
 • ۲۱- فامیل بیجاشدگان داخلی ولسوالی صیاد ولایت سرپل سروی شد ۶ فامیل مستحق کمک شناسایی گردید.
 • ۲۳-  فامیل رد مرزی ثبت وراجستر گردید.

ولایت بامیان:

 • تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۷- برا ی ۲۹ فامیل به هرفامیل از طرف موسسه ACFسروی وشناسایی گردید وبه فی فامیل ۲۸۰۰۰ افغانی توزیع گردید.
 • سه فامیل عودت کننده ثبت وراجسترگردید.
 • ۴۰۰ تن بانوان واقایان از برنامه اموزشی حرفه  و فن فارغ گردید.
 • ۴ فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

ولایت کنر:

 • به ۷۰ فامیل بیجاشده داخلی به فی فامیل ۲۴۰۰۰ هزار افغانی توزیع گردید.

ولایت لوگر:

 • ۶ قطعه عرایض مبنی بربیجاشدگی ثبت گردید.
 • ۴۰ قطعه اسناد عودت کننده دیتابیس گردید.
 • ۷ فامیل بیجاشده داخلی از مناطق نا آمن در مرکز جابجا گردید.
 • به ۱۸ فامیل عودت کننده از طرف موسسه یونسیار ۲۰۰ دالر امریکایی توزیع گردید.

ولایت لغمان:

 • ۵۶ فامیل بیجاشده وعودت کننده از طرف موسسه یونسیار برای فی فامیل ۲۰۰ دالر امریکایی توزیع گردید.
 • برای ۵۴ فامیل عودت کننده ازطرف موسسه داکا به فی فامیل مواد غیرغذایی توزیع گردید.

ولایت غزنی:

 • شتراک در سروی وتوزیع مساعدت های نقدی برای ۱۱۰۰ فامیل بیجاشده داخلی
 • سروی یک فامیل بیجاشده که در جنگ سه فامیل خود را از دست داده است.
 • چهارتن اخراج شده اجباری کشور های ایران وپاکستان غرض ادامه تحصیل بریاست معارف معرفی گردید.
 • دو تن از بیجاشده ها غرض تداوی بریاست صحت عامه ولایت غزنی معرفی گردید.

ولایت خوست:

۱۲۰ تن شاگردان حرفوی از قبیل نلدونی، ترمیم موتر سایکل، خیاطی وپرده دوزی، گلدزوی، بعد از فارغت ۲۲۹۰۰ افغانی از جهت مسلکی بودن شان از طرف موسسه یونسیارتوزیع گردید.

 

1-5 جدی 1397

 • جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد (5869) تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (260) تن از کشورپاکستان ،درمجموع بتعداد (6129) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:
  • مالی واداری
  • پالیسی وپلان
  • امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • بهکمیته اجرایی عودت کنندگان وبیجاشده گان(DIREC)
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته سومبیجاشدگان داخلیماه قوس از(۲۸) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته سوم عودت کنند گانماه قوس از(25) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (99)قطعه مکاتیب در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(109) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(208) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد (3) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید است.

بتعداد (۲) قطعه پیشنهادهای ریاست های محترم امورمهاجرین ولایات بعد از حکم مقام محترم وزارت بریاست مربوط جهت اجراات بعدی ارسال گردید.

ولایت بلخ:

از تاریخ 29قوس الی1جدی:

 • بتعداد 276 فامیل بیجاشده  را خانه به خانه سروی نموده اند.
 • تیم مشترک موسسات همکارعرایض 122 فامیل بیجاشدگان را  سروی نمودن.
 • 19فامیل را بیجاشده ناامنی تثبیت نموده اند.
 • 194 فامیل عودت کننده  وبیجاشده جهت دریافت مساعدت ها ثبت وراجستر گردید.
 • ولایت بامیان:

تاریخ 17 قوس الی2-جدی

 • توظیف یکی ازکارمندان اداره باتیم سروی موسسه محترم ACF جهت توزیع پول نقدی برای هر فامیل مبلغ 13000 افغانی تا به 24000 افغانی.
 • توزیع کمک به مبلغ 7000 افغانی برای یک فامیل از طریق PSN از طرف موسسه UNHCR.
 • 17 قطعه مکتوب صادر و50 قطعه مکتوب وارده.

ولایت غزنی:

۱۷ الی ۲۲ قوس:

 • روند توزیع مساعدت های نقدی برای 1700 فامیل مبلغ 15000 افغانی.
 • بتعداد 3 تن از اخراج اجباری از کشور ایران غرض ادامه تعلیم بریاست معارف معرفی گردید.
 • همه روزه نظارت از کارکرد های موسسات در سروی وتوزیع برای بیجاشدگان.

ولایت کندز:

بتعداد 84 فامیل های بیجاشده گان ولسوالی علی آباد، زرخرید، شوره خاک، لودین، باغ میری به عنوان بیجاشد گان واقعی انتخاب گردیده است.

برای 211فامیل های بیجاشده موادغذایی وپول نقد از طرق دفتر محترم WFP ودفتر محترمRRAAتوزیع گردیده است.

بتعداد 63 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر دیتابس ARIS گردیده است.

ولایت کنرها:

بتعداد41 ورقه عرایض بیجاشدگان داخلی از طریق مقام محترم ولایت به ریاست مهاجرین راجع گردیده است.

بتعداد 3 فامیل عودت کننده کشور پاکستان فارمه های عودت کننده گان را جمع آوری و به مرجعه مربوطه ارسال گردید.

 

24 الی 28 قوس 1397

 • جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد (۴۹۶۱) تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (۲۸۲) تن از کشورپاکستان ،درمجموع بتعداد (۵۲۴۳) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:
  • مالی واداری
  • پالیسی وپلان
  • امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته سومبیجاشدگان داخلیماه قوس از(۲۸) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته سوم عودت کنند گانماه قوس از(۲۷) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (۵۰)قطعه مکاتیب در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(۵۰) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(۱۰۰) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد (۴) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید است.

بتعداد (۲) قطعه پیشنهادهای ریاست های محترم امورمهاجرین ولایات بعد از حکم مقام محترم وزارت بریاست مربوط جهت اجراات بعدی ارسال گردید.

ولایت بلخ:

از تاریخ ۲۰ ال ۲۷ قوس:

 • به ۱۳۲ فامیل بیجاشده داخلی از جمله به ۱۲۱ فامیل به هر فامیل مبلغ ۱۲۰۰۰ افغانی وبه ۱۱ فامیل به هر فامیل ۶۰۰۰ افغانی پول نقد از طرف دفترACTEED و به ۱۳۲ به هر فامیل یک سیت آشپزخانه مکمل السباب و تکه بهداشتی و تشت کالا شوی از طرف  دفتر CAER یک بسته البسه زمستانی شامل ۲۸ قلم مواد از طرف موسسه یونیسف در حضورداشت هیت توزیع گردید.
 • تیم مشترک موسسات همکارعرایض ۱۸۹ فامیل بیجاشدگان را  سروی نمودن.
 • ۹۵ تن عودت کننده وبیجاشده داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مشوردهی معرفی گردید.
 • ۴ فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.
 • ولایت سرپل:

تاریخ ۲۵ قوس

 • 29 فامیل بیجاشدگان داخلی مربوط  قریجات شیرم ، نیمدان مرکز ولایت سرپل، قریجات قره خوال ودره بند ولسوالی صیاد ولایت سرپل وقریه دوآبه  ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل توسط تیم موظف سروی گردید، ۴ فامیل مستحق کمک شناخته شد
 • 14 مرد مجرد رد مرزی دارند کارت IOM بسطح ولایت سرپل عودت نموده ثبت وراجستر گردید.
 • ۴۰ تن اطفال زیرسن ۱۸ سالگی دارنده کارت IOM برای هریک  مواد غذایی وغیر غذایی  از طرف موسسه IOM توزیع گردید.
 • ۲ فامیل عودت کننده و ۹ مرد مجرد رد مرزی ثبت وراجستر گردید.

ولایت غزنی:

۱۷ الی ۲۲ قوس:

 • تیم موظف بیجاشدگان قلعه آهنگران ، قلعه تحویدار، ده خدایداد، نواباد ، قلعه شهاده ، حکیم سنایی ۲۵۰ فامیل مستحق شناخته شده است.
 • بیجاشدگان ولسوالی های جاغوری ، مالستان و ارزگان در مربوطات قلعه امیرمحمد خان ، حیدرآباد ، شرک مهاجرین ، توحید آباد ونوآباد ۱۶۰ فامیل در بخش مواد غذای از طرف موسسه WFP مستحق شناخته شده.
 • به ۲۰  فامیل که قبلا از طرف موسسه CFP مبلغ ۲۰۵۰۰ افغانی توزیع گردید.

۳ فامیل اخراج شده کشور ایران بخاطر ادامه تحصل به ریاست معارف معرفی گردید.

۱۹ الی ۲۳ قوس ۱۳۹۷

 • جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد (۷۵۸۸) تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (۱۶۵) تن از کشورپاکستان ،درمجموع بتعداد (۷۷۵۳) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:
  • مالی واداری
  • پالیسی وپلان
  • امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته دومبیجاشدگان داخلیماه قوساز(۲۶) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی  هفته دوم عودت کنند گانماه قوس از(۲۷) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (۵۰) قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(۳۰) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(۸۰) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد ( ۳) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید است.

بتعداد  (۵) قطعه بیشنهاد ازاحکام  مقام محترم وزارت به مرجع مربوطه ارسال گردید.

ولایت بلخ:

 • بتاریخ ۸ الی ۱۴ قوس ۱۳۹۷
 • ۵۶ باب شلتر برای بیجاشدگان داخلی در قریه نوآباد بهاوالدین ولسوالی بلخ از سوی دفترGIZ به مالکین آن تسلیم داده شد.
 • تیم مشترک سروی حالت اضطراری موسسات رسان عرایض ۱۰ فامیل بیجاشده را سروی کردن.
 • به ۷۲۶ فامیل بیجاشده داخلیاز نواحی مختلف شهر مزارشریف به هرفامیل یک بسته وسایل طفلانه زمستانی از سوی موسسه یونسیار توزیع گردید.
 • جدول شهرت ۲۲۷ نفربیجاشده داخلی ولایات ، فاریاب و جوزجان، مقیم مزارشریف جهت اخذ تذکره تابعیت به امریت ثبت احوال نفوس رجعت داده شد.
 • ۲۷ فامیل عودت کننده کشور عربستان سعودی جهت تخفیف اموال استهلاکی شان  بریاست گمرک معرفی گردید.
 • ۵ فامیل عودت کننده کشور ترکیه ثبت وراجسترگردید.
 • ۱۰ نفر عودت کننده از کشور اتریش ثبت وراجستر گردید.
 • ۲۰۰ تن عودت کننده وبیجاشده داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.
 • ۴۵ تن عودت کننده وبیجاشده داخلی جهت اخذ مساعدت به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.
 • به ۱۷۵ فامیل بیجاشده داخلی  از طرف موسسه acted  به هرفامیل مبلغ ۱۶۰۰۰ افغانی وبرای ۱۷ فامیل دیگر ۵۰۰۰ افغانی توزیع گردید.
 • ۳۰۰۰ تن اطفال اناث و ذکور به ریاست معارف معرفی گردید.
 • ۳تن بیجاشده مریض بریاست صحت عامه بلخ معرفی گردید.

ولایت بامیان:

 • توظیف کارمندان ریاست مهاجرین با تیم های سروی موسسه ACF جهت توزیع پول نقد وکمپل به بیجاشدگان ولایت غزنی از تاریخ ۱۹/۸/الی ۱۳/۹/۱۳۹۷ برای ۶۴۷ فامیل ۲۴۰۰۰ افغانی وبرای ۸۷ فامیل ۱۳۰۰۰ افغانی به شمول ۴۰۰ تخته کمپل توزیع گردید.
 • ۲۱۰ فامیل بیجاشده داخلی  جهت مساعدت غذایی به موسسه آسایش جهانی معرفی گردید.
 • ۲ فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.
 • ۴۰۰ فامیل بیجاشده داخلی  به موسسه WFP  سروی گردید.
 • ۳۰۰فامیل بیجاشده داخلی به همکاری موسسه لپکو سروی گردید

ولایت سرپل:

 • بتعداد ۱۴ فامیل بیجاشده شامل (۶۹۸) فامیل قرغیتو ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل بعد از سروی گردید و۳ فامیل مستحق کمک شناخته شد.
 • بتعداد ۶ مرد مجرد رد مرزی دارنده کارت IOM ثبت وراجستر گردید

ولایت لغمان:

 • ۸۲۹ قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت گردید.
 • یک تن عودت کننده به منظور تداوی بریاست صحت عامه ولایت لغمان معرفی گردید.
 • ۱۱ فامیل عودت کننده ثبت  وراجسترگردید.
 • ۱۳ فامیل عودت کننده بی سرپرست به یونسیار معرفی گردید.
 • ولایت زابل:
 • بتعداد ۲۲ فامیل بیجاشده داخلی از اثر نا امنی وجنگ از ولسوالی های خاک افغان ومیزان ولایت زابل و ولسوالی های مالستان وجاغوی ولایت غزنی در مرکز قلات ونواعی مربوطه آن جابجا شدن، موسسات کمک رسان مواد غذایی ،غیرغذایی وپول نقد برای شان توزیع نمودند.
 • ۱۳۰ فامیل بیجاشدگان جدید از شهرقلات مربوطات ولسوالی های مختلف از اثرناامنی در مرکزآن ولایت  جابجا شده اند.
 • ۱۹ فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید برای  ۳ فامیل  مبلغ ۶۰۰۰ افغانی از طرف موسسه N.R.C توزیع گردید.

ولایت لوگر:

 • ۱۲ قطعه عرایش مبنی بربیجاشده گی ارزیابی گردید
 • یک فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

توزیع اسناد زمین برای ۱۳ فامیل بیجاشده داخلی توزیع گردید.

 

19-23عقرب

 • جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد (۶۸۴۶) تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (۵۵۶) تن از کشورپاکستان ،درمجموع بتعداد (۷۴۰۲) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:
  • مالی واداری
  • پالیسی وپلان
  • امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته سومبیجاشدگان داخلیماه عقرباز(۱۷) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته سومعودت کنند گانماه غقرباز(۱۹) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (۶۰)قطعه مکاتیب در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(۴۰) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(۱۰۰) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد ( ۵) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید است.

بتعداد (۲) قطعه پیشنهادهای ریاست های محترم امورمهاجرین ولایات بعد از حکم مقام محترم وزارت بریاست مربوط جهت اجراات بعدی ارسال گردید.

ولایت بلخ:

 • ۴۰ تن بیجاشدگان داخلی مریض بریاست صحت عامه بلخ معرفی گردید.
 • ۲۳ تن بیجاشدگان وعودت کنندگان جهت دریافت مساعدت به موسسات های کمک رسان معرفی گردید.
 • ۹ فامیل و۱۱ تن عودت کنند  انفرادی برویت اسناد ثبت وراجستر گردید.
 • ۵۵ تن عودت  کننده وبیجاشده داخلی جهت در یافت مساعدت به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.
 • برای ۱۵۸ فامیل بیجاشده داخلی از جمله ۹۰ فامیل به هرفامیل ۱۶۰۰۰ افغانی به ۵۷ فامیل دیگر مبلغ ۵۰۰۰ افغانی پول نقد از طرف موسسات کمک رسان توزیع گردید.
 • ۳۰ فامیل عودت کننده وبیجاشده داخلی ثبت وراجستر گردید.

ولایت لغمان:

 • ۴۰ فامیل عودت کننده از طرف موسساتFGA،WFP،BIMITRICبه خاطرمساعدت معرفی گردید.
 • برای ۳۰ فامیل عودت کننده  نمرات رهایشی در شهرک بابا از طرف تیم انجینری تسلیم  داده شد
 • به ۸۰ فامیل بیجاشده داخلی نمرات  رهایشی در شهرک بابا صاحب خط اندازی گردید.
 • ۳ فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.
 •  

ولایت لوگر:

 • ۳۹ فامیل بیجاشده داخلی وعودت کننده ثبت وراجستر گردید.

ولایت غزنی:

 • ۱۰۰۰ خانواده از ولسوالی جاغوری ومالستان در مرکز ولایت غزنی بیجاشد شده .
 • از اثر جنگ مخالفین مسلحه دولت در ولسوالی جاغوری و مالستان ولایت غزنی بیشتر از ۵۰۰۰ هزار خانواده در مناطق مختلف بیجاشده اند که امروز بیشتر از ۱۰۰۰ خانواده در مرکز ولایت غزنی بیجاشده اند وتعداد شان روبه افزایش است.
 • این بیجاشده گان جای بود وباش ندارند که فعلاْ در محوطه وبلاک های مرکزی ثقافت اسلامی ، مساجد قریه نوآباد ، قریه امیرمحمد خان وشهرک البیرونی جابجا شده اند، تلاش برای فراهم اوری جای بود باش ورسیدگی به وضعیت نامساعد ایشان جریان دارد ، ریاست حوادث برای ایشان به مدتی غذا آماده توزیع مینماید وتیم های سروی متشکیل از ریاست مهاجرین وموسسات همکار ادامه دارد.تیم سروی ریاست امورمهاجرین درولسوالی مالستان جهت رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان اعزام شده که از تشدید جنگ ونامساعد بودن وضعیت دوباره به مرکز غزنی باز گشت نمودن.

 

12الی 16 عقرب1397

 • جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد (1562) تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (359) تن از کشورپاکستان ،درمجموع بتعداد (7921) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:
  • مالی واداری
  • پالیسی وپلان
  • امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته دوم بیجاشدگان داخلیماه عقرباز(۲۱) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته دوم عودت کنند گانماه غقرباز(۸۱) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (۵۰)قطعه مکاتیب در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(۳۰) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(۸۰) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد ( ۱۲) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید است.

بتعداد ۶ قطعه پیشنهادهای ریاست های محترم امورمهاجرین ولایات بعد از حکم مقام محترم وزارت بریاست مربوط جهت اجراات بعدی ارسال گردید.

 

ولایت غزنی:

 • پنج تن عودت کننده غرض ادامه تحصل به ریاست معارف معرفی گردید.
 • به ۱۵ فامیل بیجاشده داخلی از طریق موسسه (CHA) مبلغ (۲۰۵۰۰) افغانی توزیع گردید.
 • اسناد دو فامیل عودت کننده  مبنی بر بیجاشد گی ثبت گردید.
 • ۲۷۱ فامیل عودت کننده جهت دریافت مساعدت به موسسات UN – OCHA معرفی گردید.

ولایت بلخ:

 • ۳ فامیل بیجاشده داخلی مقیم قریه یکه توت ولسوال ده دهدادی  از طرف موسسه یونسیار و ORD به خاطر شلتر سروی گردید، به هر فامیل مبلغ ۴۰۰۰۰

افغانی مساعدت صورت گرفت.

تیم مشترک عرایض مبنی بر بیجاشد گی۶۱فامیل بیجاشدگان را سروی نموده از جمله  ۳۵ فامیل مستحق کمک شناسایی گردید.

۵ فامیل عودت کننده به شکل انفرادی ثبت وراجستر گردید.

 • ۶۴تن عودت کننده وبیجاشده گان داخلی جهت دریاست مساعدت به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.

ولایت لغمان:

به  ۱۰ فامیل بیجاشدگان داخلی کمک نقدی صورت گرفت از جمله به  ۷ فامیل  مبلغ ۱۶۰۰۰ افغانی و به ۳ فامیل دیگر مبلغ ۵۰۰۰ افغانی از طرف موسسه NRC مساعدت صورت گرفت.

۴ فامیل بیجاشده شامل ۱۶ نفر ثبت وراجستر گردید.

ولایت بامیان:

سروی بیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان  اسیب پذیر ولسوالی  نمبر ۱ و ۲ یکه لنگ از طرف موسسه یونسیاربه همکاری دوتن کارمندان آنریاست  آغاز گردید.

5-9عقرب

 • جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد (9497) تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (383) تن از کشورپاکستان ،درمجموع بتعداد (9820) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:
  • مالی واداری
  • پالیسی وپلان
  • امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته اول بیجاشدگان داخلیماه  میزاناز(۱۶) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته  اول عودت کنند گانماه میزان از(۱۶) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (۳۰)قطعه مکاتیب در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(۱۵) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(۴۵) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد ( ۱) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید است.

ولایت بلخ:

الیوم ۳ عقرب ۷/۸/۱۳۹۷:

 • برای ۱۳۵ فامیل بیجاشد گان داخلی دو ماهه مساعدت غذایی وغیر غذایی توسط موسسه WFP  .  وموسسه یونسیار توزیع گردید.
 • ۱۴۹ فامیل از بیجاشدگان داخلی سروی گردید به ۱۰۶ فامیل به هرفامیل مبلغ (۲۰۰۰ افغانی به ۴۳ فامیل مبلغ ۶۰۰۰ افغانی از سوی دفتر ACTEED  یک بسته ایجینکیت شامل (۱۶) قلم مواد بهداشتی فامیلی از سوی دفتر محترم DACAAR توزیع شد. ریس مهاجرین از جریان توزیع بازدید به عمل اورد.

ولایت لوگر:

 • ۱۰ قطعه عرایض مبنی بربیجاشدگی ثبت گردید.
 • ۲ فامیل عودت کننده کشورپاکستان ثبت وراجستر گردید.
 • ۱۷۱ فامیل بیجاشده داخلی توسط موسسات همکار سروی گردید.
 • یک فامیل بیجاشده داخلی به مرکز انولا ثبت وراجستر گردید.

ولایت پکتیکا:

 • به ۸۴۳۰ فامیل بیجاشدگان داخلی وزیرستان شمالی مواد خوراکه  ازطرف دفتر  WFP و ORCD توزیع گردید.

ولایت سرپل:

 • دو مرد مجرد  رد مرزی ثبت وراجستر گردید
 • ۱۴۰ فامیل بیجاشدگان داخلی مربوط قریجات تبر وتغای خواجه سنچارک ولایت سرپل توسط تیم موظف سروی گردید ۷۷ فامیل مستحق شناسایی گردید.
 • ۱۰۶ فامیل بیجاشدگان داخلی قریه پسته مزار ولسوالی صیاد سرپل شیرم در مرکز ولایت انولا توسط تیم موظف سروی گردید به دو فامیل مبلغ ۳۰۰۰۰ افغانی وبرای دو فامیل دیگر مبلغ ۲۰۰۰۰ افغانی برای یک فامیل مبلغ ۷۰۰۰ افغانی از طرف دفتر ORD توزیع گردید.
 • دو فامیل عودت کننده دو مرد مجرد با کارت VRF ویک فامیل رد مرزی با کارت IOM مرکز انولا ثبت وراجستر گردید.

ولایت بامیان:

 • ارزیابی بیجاشدگان وعودت کنندگان توسط موسسه یونسیار درلسوالی نمبر ۱ یکه ولنگ صورت گرفت.
 • نظارت از روند کاری خانه های مسکونی  شهرک مهاجرین دشت قشقه وشبکه ابررسانی توسط موسسه یونسیار صورت گرفت.

ولایت کندز: تاریخ ۲۸ /۷/ الی ۳ / ۸ ۱۳۹۷

 • بتعداد ۶۰۰ قطعه عرایض مبنی بربیجاشدگی ثبت گردید.
 • ۱۷۸ فامیل بیجاشد گان داخلی ولسوالی حضرت امام صاحب . ولسوالی علی آباد . زرخرید . شوره خاک . لودین . باغی میری. دوبندی ولسوالی چهاردره درمراکز ان  ولسوالیها بیجاشده بودند توسط موسسات همکار با هماهنگی ریاست مهاجرین انولا سروی گردید.
 • ۲۱۱ فامیل های بیجاشده ولسوالی چهار دره  توسط موسسه DACAAR مواد غیرغذایی درجضورداشت هیات توزیع گردید.
 • برای ۴۴ فامیل بیجاشدگان داخلی منطقه باغ میری از اثرچنگ درمرکز انولا توسط موسسات کمک رسان سروی شد وبرای هرفامیل یک باب خیمه توزیع گردید.
 • به ۲۷ فامیل عودت کننده وبیجاشده داخلی  قسط چهارم پول شلتر توزیع گردید.
 • یک فامیل جهت دریافت مساعدت به موسسه یونسیار معرفی گردید.

ولایت لغمان: الیوم ۱/۸ ۱۳۹۷

 • برای ۲۵  فامیل بیجاشدگان داخلی از طرف موسسه NRC مبلغ ۱۶۰۰۰ افغانی کمک پول  نقدی توزیع گردید.
 • برای ۲۰ فامیل عودت کنندگان از طرف موسسه IRC به فی فامیل یک راس گاوشیری توزیع گردید.
 • ۲۳ فامیل بیجاشدگان داخلی بعد از سروی توسط موسسه IMC مستحق کمک شناخته شده است.
 • ۸۰ نمره رهایشی در شهرک بابا صاحب خطا اندازی گردید.
 • ۶ فامیل عودت کنندگان ثبت وراجستر گردید.

30-2عقرب

 • جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد (8178) تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (391) تن از کشورپاکستان ،درمجموع بتعداد (8569) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:
  • مالی واداری
  • پالیسی وپلان
  • امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته چهارم بیجاشدگان داخلیماه  میزاناز(11) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته چهارم عودت کنند گانماه میزان از(12) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (30)قطعه مکاتیب در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(45) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع(75) قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد ( 2) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید.

ولایت بامیان:

 • دو فامیل عودت جهت مساعدت به موسسه یونسیار معرفی گردید.
 • دو فامیل عودت کنند ثبت وراجستر گردید.

ولایت لوگر:

 • 17 قطعه عرایض مبنی بربیجاشدگی ثبت گردید.
 • 72 فامیل بیجاشد داخلی توسط موسسات همکار سروی گردید.
 • 8 فامیل بیجاشد داخلی از ولسوالی های ناامن به مرکزی جابه جا گردید.
4 فامیل عودت کننده کشورپاکستان وایران ثبت وراجستر گردید.

7-11 میزان

 • جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد (9339) تن عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (424) تن از کشورپاکستان ،درمجموع بتعداد (9339) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:
  • مالی واداری
  • پالیسی وپلان
  • امورپناهند گان
  • بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:
  •  اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  • بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجددارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته سومبیجاشدگان داخلیماه اسد از(17) ولایتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته سومعودت کنند گانماه اسد از(17) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (70)قطعه مکاتیب در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(100) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع170 قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد ( 5) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید.

ولایت لوگر:

ماه میزان از تاریخ 29 سنبله الی9 میزان –

- 10 قطعه عرایض عودت کنندگان وبیجاشده گان داخلی ثبت گردید.

- 18 فامیل فامیل عودت کننده کشور پاکستان به مرکز ولایت جابجاگردیدند.

- 3 فامیل بیجاشده داخلی ثبت وراجسترگردید.

- دوفامیل عودت کننده کشورپاکستان ثبت وراجسترگردید.

ولایت غزنی:

- ثبت سه قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کنندگان طی مراحل گردید.

- 5 تن عودت کننده غرض ادامه تحصل به ریاست معارف ولایت غزنی معرفی گردید.

- برای  8 فامیل بیجاشده از طرف موسسه CHA مواد غذای توزیع گردید.

- 35 فامیل از بیجاشده داخلی وعودت کننده کشورایران توسط موسسه CHA سروی گردید.

ولایت لغمان:

- 30  نمره رهایشی در شهرک باباصاحب خط اندازی گردید.

-130 فامیل عودت کننده  نمرات رهایشی درشهرک بابا صاحب از طرف تیم انجینری بریاست شهرسازی تسلیم داده شد.

-7 فامیل عودت کننده  ثبت وراجستر گردید.

ولایت بامیان:

-33  فامیل عودت کننده جهت مساعدت به موسسه OCHA معرفی گردید.

-  2 قطعه عرایض متقاضیان زمین ثبت وراجستر گردید.

1-4میزان

 • جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد (5539) تن  عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد 511)) تن از کشور پاکستان ، درمجموع بتعداد (6050) تن  عودت کننده از کشورهای ایران و پاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:
  • مالی واداری
  • پالیسی وپلان
  • امورپناهند گان
  •  بریاست های محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودت وریاست های محترم:
  •   اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  •  بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجدد ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته سوم بیجاشدگان داخلی ماه اسد از (19) ولایت بریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی  هفته سوم  عودت کنند گان ماه اسد از(19) ولایت بابت ماه سرطان 1397   بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (120) قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(100) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع 2200- قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد ( 8 ) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید.

ولایت لوگر:

 • 6 قطعه عریضه  مبنی بربیجاشدگی ثبت وراجستر گردید.

ولایت هلمند :

 • درولایت هلمند بیجاشد گان داخلی درکمپ مختاربود وباش دارند که زمین کمپ دولتی میباشد. تعداد شان درحدود 7000 فامیل میرسد یک باب کلنیک  ، دوباب مکتب موجود است که همه از خدمات کلنیک ومکتب برخوردار نمی شوند.

ولایت سرپل:

 • یک فامیل عودت کننده ثبت وراجستر  شد واز طرف موسسه PSN سروی گردید.
 •  69 فامیل بیجاشدگان داخلی از ولسوالیهای کوهستانات سرپل  توسط تیم موظف سروی گردید.
 • 3 مرد مجرد رد مرزی با کارت های IOM   ثبت وراجسترگردید.
 •  

ولایت بامیان:

 • 7 فامیل بیجاشده داخلی جهت اخذ مساعدت به یونسیار معرفی گردید.
 • 7 فامیل بیجاشده داخلی ثبت و راجستر گردید.
 • 13 قطعه عرایض متقاضیان زمین رهایشی بیجاشدگان وعودت گان ثبت وراجستر گردید.

,ولایت لغمان:

 • به  12 فامیل عودت کننده از طرف موسسه یونسیار یک عراده زرنج توزیع گردید.
 • 6 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.
 • 128 نمره رهایشی درشهرک بابا صاحب خط اندازی گردید.

ولایت بلخ:

 • یوم 22 الی  28  - بتعداد 33 فامیل عودت کننده وبیجاشده داخلی پول قیمت خریداری شلتر از طرف NRS مساعدت شده است.
 • دوتن بیجاشده مریض غرض تداوی به بریاست صحت معرفی گردید.

100اناث وذکور ولسوالی های بلخ ونهرشاهی شامل برنامه های اموزشهای فنی وحرفوی گردید.

24-28سنبله

 • جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد (8790) تن  عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد )1029) تن از کشور پاکستان ، درمجموع بتعداد (9819) تن  عودت کننده از کشورهای ایران و پاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:
  • مالی واداری
  • پالیسی وپلان
  • امورپناهند گان
  •  بریاست های محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودت وریاست های محترم:
  •   اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  •  بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجدد ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته سوم بیجاشدگان داخلی ماه اسد از (18) ولایت بریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی  هفته سوم  عودت کنند گان ماه اسد از(19) ولایت بابت ماه سرطان 1397   بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (91) قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(110) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع 211- قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد ( 7 ) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید.

  ورکشاپ سه روزه تحت عنوان مدیریت موثر عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی از تاریخ 25 الی 27 درهوتل پارک استار واقع  شهرنو کابل به منظور ارتقای ظرفیت روسآ وامرین 34 ولایت برگذارگردید   در رس ان رئیس امورولایات قرارداشت.

ولایت لوگر:

 • یک قطعه عریضه  مبنی بربیجاشدگی ثبت وراجستر گردید.

ولایت هلمند :

 • درولایت هلمند بیجاشد گان داخلی درکمپ مختاربود وباش دارند که زمین کمپ دولتی میباشد. تعداد شان درحدود 7000 فامیل میرسد یک باب کلنیک  ، دوباب مکتب موجود است که همه از خدمات کلنیک ومکتب برخورد نمی شوند.

ولایت سرپل:

 • یک فامیل عودت کننده ثبت وراجستر  شد واز طرف موسسه PSN سروی گردید.
 •  69 فامیل بیجاشدگان داخلی از ولسوالیهای کوهستانات سرپل  توسط تیم موظف سروی گردید.
 • 3 مرد مجرد رد مرزی با کارت های IOM   ثبت وراجسترگردید.

ولایت بامیان:

 • 2 قطعه عرایض زمین رهایشی ثبت گردید.
 • یک فامیل عودت کننده جهت خدا مساعدت از طریق برنامه PSN   به یونسیار معرفی گردید.

,ولایت لغمان:

 - 19 فامیل بیجاشده داخلی از طرف موسسه IRC سروی شد 7 فامیل مستحق شناسایی گردید.

 • 5 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.
 • 40 فامیل عودت کننده شهرک سرخکان از طرف موسسه IOM بخاطراموزش حوفوی انتخاب گردید.
 • 150 نمره رهایش درشهرک بابا صاحب خط اندازی گردید.

ولایت بلخ:

 • یوم 5 شنبه 45 تن عودت کننده وبیجاشده داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مشوره دهی معرفی گردیدند.
 • 100 تن اناث وذکور درولسوالی های بلخ ونهرشاهی شامل برنامه های اموزشی فنی حرفوی گردیدند.
عده زیاد عودت کننده کان وبیجاشدگان از محلات دو دست ولسوالی ها ثبت وراجسترگردیدند

17-21سنبله

 • جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد (6017) تن  عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (661) تن از کشور پاکستان ، درمجموع بتعداد (6678) تن  عودت کننده از کشورهای ایران و پاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:
  • مالی واداری
  • پالیسی وپلان
  • امورپناهند گان
  •  بریاست های محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودت وریاست های محترم:
  •   اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  •  بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجدد ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته سوم بیجاشدگان داخلی ماه اسد از (18) ولایت بریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی  هفته سوم  عودت کنند گان ماه اسد از(18) ولایت بابت ماه سرطان 1397   بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (91) قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(110) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع 211- قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد ( 6 ) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید.

ولایت بلخ: 5شنبه 15 سنبله  

 • به 107-  فامیل بیجاشده داخلی ازطرف موسسه WPF  به هرفامیل مواد غذایی توزیع گردید.
 • 15 تن عودت کننده ثبت راجستر گردید.
 •  ولایت هرات: تاریخ 10 الی 15 سنبله
 • به 10عودت کنند از طرف موسسه CHA به هرفامیل مبلغ 20000 افغانی توزیع گردید.
 • 40 فامیل بیجاشده از طرف موسسه CHA سروی گردید.

ولایت بامیان12سنبله:

 • دو فامیل عودت کننده از طرف موسسه یونسیار سروی گردید.
 • فامیل بیجاشده داخلی جهت مساعدت به موسسه یونسیار معرفی گردید.
 • دو فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

ولایت لغمان:

 • 100 نمره زمین رهایشی  بعد از خطا اندازی  برای عودت کنندگان توزیع گردید.
 • 4 فامیل عودت کننده کشور پاکستان ثبت وراجستر گردید.

10-14سنبله

 • جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد (4106) تن  عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (280) تن از کشور پاکستان ، درمجموع بتعداد (4386) تن  عودت کننده از کشورهای ایران و پاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:
  • مالی واداری
  • پالیسی وپلان
  • امورپناهند گان
  •  بریاست های محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودت وریاست های محترم:
  •   اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  •  بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجدد ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته سوم بیجاشدگان داخلی ماه اسد از (21) ولایت بریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی  هفته سوم  عودت کنند گان ماه اسد از(19) ولایت بابت ماه سرطان 1397   بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (50) مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(80) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع 130- قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد ( 9 ) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید.

ولایت بلخ: یوم سه شنبه 13 سنبله 

 • 129 فامیل بیجاشده داخلی مقیم شهرک ذیبح الله شهید  بخاطر شلتر سروی گردید.
 • دو تن عودت کننده وبیجاشده جهت تداوی بریاست صحت عامه  انولا معرفی گردید.
 • دوفامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.
 • 40 تن عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.

ولایت هرات: از تاریخ 3 الی 8 سنبله

 • 245  قطعه عریضه عودت کنند ه 245 سروی گردید

ولایت ننگرهار

 • 298 فامیل  عودت کنند ثبت وراجستر گردید است.
 • برای 87 فامیل عودت کننده از طرف موسسه wfp مواد غیر غذایی توزیع گردید.
 • 300 فامیل عودت کننده وبیجاشده داخلی ازطرف موسسه RRAA/NPO سروی شده 77 فامیل مستحق شناسایی گردید.
 • 7 فامیل عودت کننده جهت دریافت مساعدت به IOM معرفی گردید.
 • 3 فامیل عودت کننده جهت دریافت مساعدت به یونسیار معرفی گردید.

ولایت لوگرک:

 • یک فامیل عودت کننده کشورپاکستان ثبت وراجستر گردید.

ولایت لغمان:

 • 100 قطعه نمره رهایشی درشهرک مهاجرین باباصاحب خط اندازی گردید
 • 26 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.
 • 16 فامیل اسیب پذیر به منظوردریافت مساعدت به یونسیار معرفی گردید.

3-7سنبله

 • جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:
 • بتعداد (2686) تن  عودت کنندگان از کشور ایران.
 • بتعداد (299) تن از کشور پاکستان ، درمجموع بتعداد (2985) تن  عودت کننده از کشورهای ایران و پاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:
  • به شورا ی محترم امنیت
  • به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:
  • مالی واداری
  • پالیسی وپلان
  • امورپناهند گان
  •  بریاست های محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودت وریاست های محترم:
  •   اطلاعات وارتباط عامه
  • پالیسی وپلان
  • به  کمیسیون عالی مهاجرت
  •  بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجدد ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی هفته سوم بیجاشدگان داخلی ماه اسد از (22) ولایت بریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • فارمت های گزارش دهی  هفته سوم  عودت کنند گان ماه اسد از(21) ولایت بابت ماه سرطان 1397   بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد  (40) مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(82) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع122- قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد ( 14 ) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید.

ــــــــــــولایت بلخ: از تاریخ  5 سنبله

 • 24 فامیل عودت کننده برویت اسناد ثبت و راجستر گردید.
 • تیم مشترک به منظور رسیدگی به وضعیت بیجاشد گان عرایض 14 فامیل را سروی نموده 9 فامیل مستحق شناسایی گردید.
 • 40 تن عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی جهت دریافت مساعدت شعبات مشوره دهی ارسال گردید.
 • 4 فامیل عودت کننده برویت ثبت وراجستر گردید.
 • 15تن عودت کننده وبیجاشده جهت دریافت مساعدت بشعبات مشوره دهی رهمنایی گردید.

 ـــــــــــــــــولایت گوگر:

تاریخ 18 اسد:

 • 13 قطعه عرایض بیجاشدگان ارزیابی گردید.
 • 15 فامیل عودت کننده  کشورپاکستان ثبت وراجستر گردید.
 • 6 فامیل بیجاشده مربوط ولسوالی های ناامن درمرکز انولا مستقر گردید.
 • برای 5 فامیل بیجاشده ولایات لغمان ، پکتیا، ومناطق اناامن انولا مبلغ 20500 پول نقد توزیع گردید.
 • 2 نمره زمین برای عودت کنند گان توزیع گردید.
 • 4 فامیل عودت کننده کشور پاکستان ثبت وراجستر گردید.
 • یک فامیل بیجاشده داخلی از اثر نا امنی درمرکز انولا مستقرگردید.

         ولایت بامیان:

 • تاریخ 12 الی 21 ماه اسد- 362 فامیل بیجاشده داخلی در مرکز ولایت از طرف موسسات کمک رسان به همکاری ریاست مهاجرین انولا سروی گردیدند.
 • 7 فامیل عودت کنند ثبت وراجستر گردید.

         ولایت سرپل:

 • 3 فامیل عودت کننده جهت دریافت مساعدت به موسسه IOM معرفی گردید.
 • برای 117 فامیل بیجاشده که قبلاً سروی شده بودن مواد غیر غذایی توزیع گردید.
 • 54 فامیل بیجاشده مربوط ولسوالی صیاد ولایت توسط تیم موظف خانه به خانه سروی گردید.

ولایت هرات:

 • 120 فامیل برای عودت کننده درمحلات اصلی شان برگشتند .
 • 48 فامیل عودت کننده سروی گردید.

ولایت بامیان:

 • معرفی 3 فامیل عودت کننده وبیجاشده به موسسه یونسیار وiom

3 قطعه عرایض بیجاشد گان ارزیابی گردید.

ولایت ننگرهار:

 • 77 فامیل عودت کننده شامل 53 مرد 123 زن جهت دریافت مساعدت به یونسیار معرفی گردید.

ولایت کندز:

تاریخ 20/ اسد:

 • برای 190 فامیل ها ی بیجاشدگان ولسوالی چهادره درمرکز انولا بعد از سروی  در محلات اصلی شان برگشت نمودن.
 • برای 264  فامیل بیجاشد گان داخلی مواد غذایی وغیر غذایی توزیع گردید
 • برای 178 فامیل به  هرفامیل مبلغ 12000 هزار افغانی و

برای 58 فامیل به هرفامیل 6000 افغانی توزیع گردید.

 • برای 36 فامیل بیجاشدگان ولسوالی بعد از سروی از طریق موسسه یونسیار به هرفامیل مواد غیر غذایی توزیع گردید.برای 166 فامیل

27-31اسد

-          جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:

-          بتعداد (8985) تن  عودت کنندگان از کشور ایران.

-          بتعداد (702) تن از کشور پاکستان ، درمجموع بتعداد (9687) تن  عودت کننده از کشورهای ایران و پاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:

o       به شورا ی محترم امنیت

o       به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم معینیت های:

o       مالی واداری

o       پالیسی وپلان

o       امورپناهند گان

o        بریاست های محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودت وریاست های محترم:

o         اطلاعات وارتباط عامه

o       پالیسی وپلان

o       به  کمیسیون عالی مهاجرت

o        بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجدد ارسال گردید.

-          فارمت های گزارش دهی هفته سوم بیجاشدگان داخلی ماه اسد از (25) ولایت بریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

-          فارمت های گزارش دهی  هفته سوم  عودت کنند گان ماه اسد از(23) ولایت بابت ماه سرطان 1397   بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          بتعداد  (40) مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(82) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع92 - قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد ( 4 ) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گر

ــــــــــــولایت بلخ: از تاریخ  20 الی 22 اسد:-

-          به 107  فامیل عودت کننده مواد غذایی از طرف موسسه WFP توزیع گردید است.

-          به 310 فامیل عودت کننده از طرف موسسه WFP مبلغ 18000 افغانی پول نقد توزیع گردید.

-          77 تن عودت کننده وبیجاشده داخلی ثبت وراجستر گردید.

-          8 فامیل بیجاشده داخلی  از طرف موسسه IOM سروی گردید.

-          27 باب شلتر درقریه رباط ولسوالی چمتال به مالکین ان تسلیم داده شد.

-          107 فامیل بیجاشده سروی گردید وبه 96 فامیل مستحق از طرف موسسه ACTEED مبلغ 12000 افغانی وبرای 11 فامیل دیگر مبلغ 6000 افغانی توزیع گردید.

-          35 تن عودت کننده وبیجاشده جهت دریافت مساعدت به شعبات مشوره دهی رهنمایی گردیدند.

ـــــــــــــــــولایت گوگر:

تاریخ 22/5/1397:-

-          100 قطعه اسناد عودت کننده ثبت گردید.

-          2 فامیل بیجاشده ازاثرناامنی درمرکز آنولا جابجا گردید.

-          به 5 فامیل بیجاشد گان داخلی ولایات پکتیا ولغمان از طرف موسسه CHA جمعاً مبلغ 20500 افغانی توزیع گردید.

-          9 فامیل عودت کننده به ولسوالی محمد اغه از کشورپاکستان ثبت وراجستر گردید.

-          2 تن عودت کننده جهت اصلاح اسم ولد به کمیشنری  سازمان ملل معرفی گردید.

-          8 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کنندگان توزیع گردید.

-          31 قطعه  عرایض عودت کنند گان وبیجاشدگان داخلی ثبت گردید.

-          به 13 فامیل بیجاشده از طرف موسسه  سی .اچ. ای مبلغ 6000 افغانی توزیع گردید.

         ولایت بامیان:

-          تاریخ 12 الی 21 ماه اسد- 362 فامیل بیجاشده داخلی در مرکز ولایت از طرف موسسات کمک رسان به همکاری ریاست مهاجرین انولا سروی گردیدند.

-          7 فامیل عودت کنند ثبت وراجستر گردید.

         ولایت سرپل:

-          تاریخ 13الی 18 – یک فامیل عودت کننده و51  فامیل رد مرزی ثبت وراجستر گردید.

-          به 68 فامیل بیجاشده داخلی  از طرف موسسه WFP مواد غذایی توزیع گردید.

-          16 فامیل بیجاشده داخلی از طرف تیم موظف سروی گردید.

-          39 فامیل بیجاشده داخلی  سروی گردید وبه   32 فامیل مستحق  از طرف موسسه NRC  جمعاً مبلغ  62200افغانی پول نقد توزیع گردید.

-          155 فامیل بیجاشده داخلی مربوط بلندغور، یمچی ولسوالی صیاد ولایت سرپل توسط تیم موظف  خانه به خانه سروی گردید.

-          3 فامیل رد مرزی به موسسه IOM ثبت وراجستر گردید.

              ولایت لغمان:

-          تاریخ 21 ماه اسد:- به 10  فامیل بیجاشده داخلی ازطرف موسسه APA و WFP  مواد غذایی توزیع گردید.

-          7 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

           ولایت پنجشیر:

-          برای فامیل های بیجاشده که جدیداً از ولایات نورستان ، بدخشان، لغمان، بغلان درولایت  پنجشیر مستقر شده اند از طرف موسسه DRC  جعماً مبلغ 308000  افغانی قرارذیل توزیع گردید:

-          برای 10 فامیل به فی فامیل مبلغ 28000 افغانی.

-          برای 2 فامیل به فی فامیل 17000 افغانی .

-          برای 54 فامیل بیجاشده داخلی  از اثرسیلاب در قریه پشغور مساعدت های ذیل صورت گرفته است:

-          سطل پلاستیکی 54 عدد

-          بشکه پلاستیکی 108 عدد

-          کیت صحی 54 بسته

-          بیل معه دسته 15 دسته

-          کلنگ معه دسته 15  دسته

-          چکش 15 دسته

-          نل هواکش 15 خاده

-          ترپال 15 تخته

توسط موسسه داکاربه همکاری این اداره توزیع گردید.

13-17 اسد

-          جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:

-          بتعداد (8985) تن  عودت کنندگان از کشور ایران.

-          بتعداد (702) تن از کشور پاکستان ، درمجموع بتعداد (9687) تن  عودت کننده از کشورهای ایران و پاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:

o       به شورا ی محترم امنیت

o       به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم:

o       مالی واداری

o       پالیسی وپلان

o       امورپناهند گان

o        بریاست های محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودت وریاست های محترم:

o         اطلاعات وارتباط عامه

o       پالیسی وپلان

o       به  کمیسیون عالی مهاجرت

o        بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجدد ارسال گردید.

-          فارمت های گزارش دهی هفته دوم بیجاشدگان داخلی ماه اسد از (21) ولایت بریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

-          فارمت های گزارش دهی  هفته دوم  عودت کنند گان ماه اسد از(24) ولایت بابت ماه سرطان 1397   بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          بتعداد  (85) مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(120) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع205- قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد ( 6 ) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید.

            ولایت ننگرهار

- تاریخ 7/5/1397 اسد: 

- 8 فامیل  اسیب دیده شامل 43 تن  برویت کارت به دفتر IOM معرفی گردید.

- برای 8 فامیل اسیب پذیر شامل 43 تن از طرف دفترIOM جمعاً مبلغ 135894 مساعدت گردید.

- به 17 فامیل عودت کنند کشورهای پاکستان  جمعاً مبلغ 1779 افغانی ازطرف دفترIOM  مساعدت گردید.

-           یک فامیل  عودت کنند اسیب پذیر شامل تن جهت اخذ مساعدت دفتر یونسیار معرفی گردید.

              ولایت سرپل:

-          تاریخ 4/5/1397- 2 فامیل عودت کنند یرویت کارت به دفتر IOM جهت کمک معرفی گردید.

-          38 فامیل بیجاشد داخلی سروی گردید و20 فامیل مستحق مساعدت شناخته شد.

-          79 فامیل بیجاشد توسط تیم موظف سروی وشناسایی گردید وبه هرفامیل مبلغ 24000 افغانی مساعدت صورت گرفت.

-          130 فامیل مرزی برای هرفامیل مبلغ 18000 افغانی از طرف دفتر NRC توزیع گردید.

              ولایت بامیان

-          تاریخ 14 /5/ الی 3/5/1397 ماه اسد:  از وضعیت زندگی 362 فامیل درمرکز  ولایت باز دید به عمل امد.

-          دو فامیل عودت ثبت وراجستر گردید.

             ولایت بغلان:

-          141 فامیل عودت کننده رد مرزی کشور ایران از طرف دفتر WFP  به همکاری NPO مساعدت نقدی صورت گرفت.

-          70 فامیل عودت کنند وبیجاشد داخلی دربخش های صنایع دستی شامل گردید.

-          66 فامیل نهایت مستحق توسط دفتر PSN کمک نقدی صورت گرفت.

-           

              ولایت کندز:

-          تاریخ 6/5/1397: - 60  فامیل بیجاش  ولسوالی چهار دره توسط دفتر ACTED   به همکاری ریاست مهاجرین ولایت کندز سروی گردید.

-          یک تن مریض جهت تداوی  به سره میاشت معرفی گردید.

-          دو فامیل مستحق از از طرف دفتر PSN سروی گردید.

-          16 فامیل عودت کنند کشور پاکستان بخاطر شلتر از طرف دفتر RRAA با همکاری ریاست مهاجرین انولا سروی گردید.

-          47 تن قامیل های عودت کنند وبیجاشد جهت اموزش های حوفی به دفتر RET معرفی گردید.

-          68 فامیل عودت  کننده کشور ایران به هرفامیل از طرف دفتر WFP مبلغ 18000 افغانی توزیع گردید.

-          12 فامیل بیجاشد داخلی از طرف دفتر PSN به همکاری ریاست مهاجرین انولا سروی گردید

-          10 قطعه عرایض بیجاشد ثبت گردید.

-          2000 قطعه عرایص بیجاشد جهت سروی بدفتر یونسیار سپرده شد.

                 ولایت بلخ

-          تاریخ 16 اسد – بتعداد سه نفر عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

-          26 فامیل بیجاشد توسط تیم مشترک موسسات کمک رسان مقیم ولایت بلخ سروی گردید.

-          به 107 فامیل عودت کننده از طرف دفتر WFP مواد غذای توزیع گردید.

-          40 فامیل عودت کنند ثبت و راجستر گردید.

               ولایت لوگر:

-          سه فامیل عودت کنند برویت کارت ثبت وراجستر گردید.

-          سه فامیل بیجاشد ثبت وراجستر گردید.

-          یک قطعه عرایض  بیجاشد گان ثبت گردید

-          دو قطعه استعلام جهت تائید اسم و ولد به اداره ثبت واحوال نفوس ارسال گردید.

              ولایت لغمان:

-          80 فامیل بیجاشد داخلی از طرف دفتر CWSA به فی فامیل مبلغ 6480 افغانی به حضورداشت والی صاحب توزیع گردید.

-          27 فامیل عودت کنند بمنظور توزیع پشه خانه بریاست صحت عامه معرفی گردید.

-          5 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

6-10 اسد

-          جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:

-          بتعداد (7873) تن  عودت کنندگان از کشور ایران.

-          بتعداد (395) تن از کشور پاکستان ، درمجموع بتعداد (8268) تن  عودت کننده از کشورهای ایران و پاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:

o       به شورا ی محترم امنیت

o       به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم:

o       مالی واداری

o       پالیسی وپلان

o       امورپناهند گان

o        بریاست های محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودت وریاست های محترم:

o         اطلاعات وارتباط عامه

o       پالیسی وپلان

o       به  کمیسیون عالی مهاجرت

o        بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجدد ارسال گردید.

-          فارمت های گزارش دهی هفته اول بیجاشدگان داخلی بابت ماه اسد از (23) ولایت بریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

-          فارمت های گزارش دهی  هفته اول عودت کنند گان بابت ماه اسد ار(15) ولایت بابت ماه سرطان 1397   بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          بتعداد  (88) مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(98) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع184- قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

بتعداد ( 7 ) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید.

              ولایت ننگرهار

- تاریخ 2/5/1397 اسد: 

- یک فامیل  اسیب دیده شامل 6 تن  برویت کارت به دفتر IOM معرفی گردید.

- یک تن رد مرزی کشور پاکستان از طرف دفتر  مبلغ2561 از طریق دفتر  IOM مساعدت دریافت نمود.

- 177 فامیل عودت کنند  از کشورهای ایران وپاکستان به وطن عودت نموده

34 فامیل عودت کننده جهت دریافت مساعدت به دفترCWS معرفی گردید.

-          108 فامیل بیجاشد گان داخلی از ولسوالی های مربوط این ولایت از طرف دفتر WFP مواد غذایی توزیع گردید.

                 ولایت لغمان

-          برای 20 فامیل بیجاشد گان داخلی از طرف دفتر DACAR به  فی فامیل بسته های حفظ الصحه بهداشتی  به حضورداشت رئیس مهاجرین توزیع گردید.

-          8 فامیل عودت کنند ثبت  وراجستر گردید.

-          برای 213 فامیل بیجاشد گان داخلی از طریق دفتر NRC پول نقد توزیع گردید.

                ولایت بامیان

-          تاریخ 28 /4/ الی 3/5/1397 ماه اسد: 300 فامیل بیجاشد داخلی از طرف کمیته رفاء مرکزی سروی گردید.

-          بازدید از وضعیت 300 فامیل بیجاشد گان داخلی در مرکز ولایت از طرف کمیته رفاء اجتماعی افغانستان به عمل امد.

-          20 فامیل عودت کنند ثبت وراجستر گردید.

                 ولایت بلخ

-          تیم مشترک از موسسات کمک رسان به منظوررسیدگی به عرایض بیجاشد گان داخلی 14 فامیل را سروی وشناسایی نمودند.

-          2 تن بیجاشدگان داخلی جهت تداوی به ریاست صحت عامه بلخ معرفی گردید.

-          20 تن عودت کننده گان وبیجاشد گان داخلی جهت دریافت مساعدت به ادارات مشوره دهی معرفی گردید.

                ولایت لوگر

-          تاریخ 9/5/1397:  برای 13 فامیل بیجاش  گان  داخلی از طرف موسسه داکا پول نقد توزیع گردید.

-          14 قطعه عرایض مبنی بربیجاشد گی  ثبت گردید.

3 فامیل بیجاشد گان داخلی ثبت وراجستر گردید.

1-4 اسد

1-      اشتراک در نخستین نشست گروه کاری تهیه  گزارش مرور دوره ای جهانی UPR درقصر ستوری وزارت امور خارجه.

2-      بررسی مجدد تفاهمنامه NRC در رابطه به پروژه اعمار کمپ عبوری میلک و پیشنهاد مجدد آن به مقام محترم وزارت

3-      پیشنهاد نمودن تفاهمنامه موسسه مدیرا و ارسال آن به ریاست عمومی عودت جهت امضا بعد از اخذ حکم مقام وزارت

4-      پیشنهاد نمودن دو تفاهمنامه موسسه WSTA و ارسال آن به ریاست عمومی بیجاشدگان داخلی جهت امضا بعد از اخذ حکم مقام وزارت

5-      تدویر جلسه با موسسه سولیدریتی و بحث در مورد تفاهمنامه شان

6-      ملاقات با نماینده وزارت معارف و بحث در مورد تفاهمنامه دو جانبه با آن وزارت محترم

7-      تهیه طرح مسوده با موسسات ORD و تابش و ارسال آن به ریاست های مربوطه غرض اظهار نظر

8-      ملاقات با موسسات WSTA، ACTED, NRC  در مورد تفاهمنامه هایشان

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظرخواهی

ارسال تفاهمنامه جهت تطبیق و نظارت/ امضا

تدویر جلسات

ملاقات ها

ملاحظات

1

-

تابش

ORD

تفاهمنامه مدیرا جهت امضا

2 تفاهمنامه WSTA  جهت امضا

جلسه با موسسه سولیدریتی

نماینده وزارت معارف

موسسه WSTA

موسسه NRC

موسسه ACTED

 

 

 

9-      از پـروسـۀ بـرگشت (34) تن طــی3  مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

10- بتعـداد (7) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های ، ناروی : 3تن ، ، ، هالند : 1 تن و انگلستان: 3 تن ) و به تعـداد (28) تن عــودت کنندگان داوطلب  (ازکشورهای ترکیه : 25 تن واطریش : 3 تن ( با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  ACE-ERIN و نهاد شاه جهان به وطن عـودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

11- ارسال مکتوب به  امورخارجه دررابطه به ارسال تاریخ دقیق عودت کنندگان ازکشورترکیه جهت فراهم  سازی کمک ها ، ازقبل با این وزارت شریک سازند.

12- ارسال آماروارقام تخمینی مهاجرین وپناهندگان افغان مقیم کشورهای میزبان با تفکیک مهاجرین قانونی وغیرقانونی به ریاست دافغانستان بانک..

13- ارسال مکتوب به سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) دررابطه به فراهم ساختن مساعدت ها برای عودت کنندگان داوطلب واجباری ازکشورهای میزبان بعد ازبازگشت به افغانستان. 

14- معرفی  4 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 2 تن عودت کننده کشور ایرا ن با تفکیک 4 تن طبقه ذکور 2 تن طبقه اناث جهت  ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف ازجمله برای 45 تن آن مشوره های سالم حقوقی داده شده است

15- ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم زنان در رابطه به گزارش ایجاد کمیته منع آزار و اذیت زنان و اطفال دراین وزارت.

16- کمپاین آگادهی جهت فراهم آوری سهولت بخشیدن به روند توزیع تذکره تابعیت برای بیجاشدگان داخلی و توزیع غذا برای آنها توسطه تیم موظف.

17- صدور15 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 29 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

23-27 سرطان

-          جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:

-          بتعداد (7501) افراد عودت کنندگان از کشور ایران.

-          بتعداد (1840) فامیل از مناطق اصلی شان بیجاشد شده اند. ودرمجموع بتعداد (7539) تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق بعد از توحید به مراجع ذیربط ارسال گردید.

o       به شورا ی محترم امنیت

o       به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم:

o       مالی واداری

o       پالیسی وپلان

o       امورپناهند گان

o       بریاستمحترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:

o        اطلاعات وارتباط عامه

o       پالیسی وپلان

o       به  کمیسیون عالی مهاجرت

o       بدفترمشاوریت  محترم ادغام مجددارسال گردید.

-          فارمت های گزارش دهی هفته سومبیجاشدگان داخلی(28) ولایت بابت ماه سرطان 1397 بریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

-          فارمت های گزارش دهی هفته سومعودت کنند گان (25) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          بتعداد  61 مکاتیب در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد(68) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع80 - قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

-          پنج قطعه پیشنهاد واحد های دومی بعد ازهدایت مقام محترم وزارت به مراجع ذیربط ان ارسال گردید.

-          گزارش هفته دوم ماه سرطان 97 بیجاشدگان داخلی از 25 ولایت بریاست ع بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

-          گزارش هفته دوم ماه سرطان 97 عودت کنندگان از 26 ولایت بریاست ع عودت ارسال گردید.

بتعداد ( 9 ) قطعه  مکاتیب متحدالمال از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید.

ولایت هرات:

-          16 قطعه عرایض بیجاشد گان ثبت و راجستر گردید.

-          141 فامیل بیجاشد داخلی سروی شده و 41 فامیل مستحق شناسایی گردید واز طرف موسسه OCT به فی فامیل مواد غذایی توزیع گردید.

-          برای 16 فامیل بیجاشد داخلی  به فی فامیل مبلغ 20000 افغانی ازطرف موسسه CHA توزیع گردید.

ولایت ننگرهار:

-          بتاریخ 24سرطان 97 - 28 فامیل عودت کنند به رویت کارت به موسسه IOM  معرفی گردید.

-          31 فامیل عودت کننده جهت دریافت مساعدت به موسسه یونسیار معرفی گردید.

-          برای 4 فامیل عودت کنند جمعاً مبلغ 89420 افغانی پول نقد از طرف موسسه IOM توزیع گردید.

-          11 فامیل بیجاشدداخلی جهت دریافت مساعد ت به موسسه IOM معرفی گردید.

-          7 فامیل عودت کننده  از طرف موسسه یونسیار مساعدت دریافت نمودند.

ولایت بامیان:

-          یک فامیل بیجاشد داخلی ولایت هلمند از طرف موسسه یونسیارسروی گردید.

-          4  قطعه استعلام برای عودت کنند گان جهت تائید اسم ولد توزیع گردید.

-          3 قطعه عرایض بیجاشد گان داخلی متقاضی زمین ثبت گردید.

-          3 فامیل بیجاشد جهت دریافت مساعدت به موسسه یونسیار معرفی گردید.

-          برای یک فامیل عودت کننده مبلغ 10000 هزار افغانی از طرف  موسسه یونسیارتوزیع گردید.

ولایت بلخ:

-          تاریخ 22 - 24سرطان 97 – 80 فامیل بیجاشد گان داخلی ولایت فاریاب مقیم انولا سروی گردید.

-          87 تن عودت کننده وبیجاشد گان داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مشورد دهی معرفی گردید.

-          60 فامیل بیجاشد داخلی ولایت فاریاب از طرف موسسه NRC مساعدت صورت گرفته است.

-          کارساختمان (166) باب شلتردرقریه رباط ولسوالی چتمال بشدت  ادامه دارد.

-          به 38 فامیل بیجاشدگان داخلی مقیم ولسوالی دهدادی پروژه نظرفاریابی به فی فامیل مواد ساختمانی توزیع گردید.

-          14 فامیل بیجاشد داخلی وعودت کنند گان  ثبت وراجستر گردید.

ولایت لغمان:

-          10 فامیل بیجاشد گان داخلی بعد از سروی از طرف موسسه IRC وریاست مهاجرین ان ولا سروی گردید.

-          9 فامیل عودت کننده ثبت راجستر گردید.

ولایت کندز:

-          تاریخ 24 سرطان 97 – 310 فامیل بیجاشد داخلی سروی گردید.

-          1176 قطعه عرایض  مبنی بر بیجاشد گی  قریه جات نهر صوفی ، خلازی ، سجانی .سروی گردید.

ولایت لوگر:

-          8 قطعه استعلام به احوال نفوس جهت تائید تذکره تابعیت ارسال گردید.

-          11 فامیل عودت کننده کشور پاکستان ثبت وراجستر گردید.

-          16 قطعه عرایض بیجاشد گان داخلی ثبت گردید.

-          43 فامیل بیجاشد داخلی توسط تیم مشترک موسسات همکار سروی گردید.

ولایت سرپل:

-          دربخش پروژه PON  - 2  فامیل بیجاشد داخلی سروی گردید

-          68 فامیل بیجاشد داخلی که قبلاً سروی شده بودند از طریق موسسه PON به فی فامیل مواد غذایی وغیر غذایی توزیع گردید.

ولایت پنجشیر:

-          به اثر سرازیر  شدن سیلاب مورخ 20 سرطان درقریه خارو پیشغور ولسوالی حصه اول سرک ع ولایت پنجشیر با ولسوالیپریان قطع گردیده تلفات وخسارات قرارذیل است:

-          تعداد شهدا 2 مرد ودو زن جمعاً 4 نفر

-          500 باب منازل رهایش

-          5000 راس مواشی تلف گردید

-          حدود 100  عراه وسایط

-          5000 جریب زمینهای زراعتی.

-          13 کانال برق  و 13کانال زاراعتی

-          8 کانال زاراعتی و 20 را های فرعی قریجات

-          3 باب مکاتیب ذکور واناث

-          8 محراب مساجد

7 کیلومتر دیوار اسنتاد بکلی تخریب گردیداست.

16-20 سرطان

-          جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:

-          بتعداد (6262) افراد عودت کنندگان از کشور ایران.

-          بتعداد (1118) افراد عودت کنند گان ازکشور پاکستان مجموعاً بتعداد (7380) تناز کشورهای ایران وپاکستان بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق بعد از توحید به مراجع ذیربط ارسال گردید.

o       به شورا ی محترم امنیت

o       به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم:

o       مالی واداری

o       پالیسی وپلان

o       امورپناهند گان

o       بریاستمحترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودتوریاست های محترم:

o        اطلاعات وارتباط عامه

o       پالیسی وپلان

o       به  کمیسیون عالی مهاجرت

o       بدفترمشاوریت  محترم ادغام مجددارسال گردید.

-          فارمت های گزارش دهی هفته اولبیجاشدگان داخلی (26) ولایت بابت ماه سرطان 1397 بریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

-          فارمت های گزارش دهی هفته اولعودت کنند گان (24) ولایت بابت ماه سرطان1397 بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          بتعداد  103 مکاتیب در دفتر وارده ثبت گردید وبه تعداد(98) قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع 89 - قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده

-          گزارش هفته دوم ماه سرطان 97 بیجاشدگان داخلی از 25 ولایت بریاست ع بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

-          گزارش هفته دوم ماه سرطان 97 عودت کنندگان از 26 ولایت بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          بتعداد ( شش ) قطعه متحدالمال مکاتیب از ریاست های مرکزی به واحد های دومی تکثیر گردید.

-          بتعداد 1100 بروشور 300 قطعه پوستر ریاست محترم ثبت واحوال نفوس را بمنظورآگاهی دهی مزایایی تذکره تابعیتبریاست ها و امریت های امورمهاجرین ولایات ارسال گردید است.

ولایت بلخ:

-          از تاریخ 7 الی 16 سرطان-  37  فامیل سروی شد برای 27 فامیل مبلغ 12000 افغانی پول نقد ازطریق موسسه WFP توزیع گردید.

-          18 فامیل عودت کننده برویت کارت ثبت وراجستر گردید.

-          به  93 فامیل بیجاشد داخلی از طریق موسسه DACAAR مبلغ 12000 هزاروبه  11 فامیل دیگر مبلغ 6000 افغانی پول نقد توزیع گردید.

-          دو تن عودت کننده بخاطر ادامه تحصل بریاست معارف معرفی گردید.

-          تیم مشترک موسسات همکار مقیم ولایت بلخ عرایض متقاضیان را سروی نموده 17 فامیل مستحق شناسائی گردید.

-          اعمار 29 باب شلتر برای بیجاشد گان داخلی مقیم پروژه برکیت ولسوالی نهرشاهی و200 شلتر در قرا رباط ولسوالی چمتال وچرخ فلک ولسوالی دهدادی از طریق موسسه GIZ  و IDPP باز دید نمودند.

ولایت لوگر:

-          بتاریخ 16/4/1397 – 2 قطعه فورم عدم سرپناه عودت کننده توزیع گردید.

-          2 قطعه استعلام جهت تائید تذکره تابعیت به اداره ثبت احوال نفوس توزیع گردید.

-          3  فامیل عودت کننده و2 فامیل بیجاشد داخلی ثبت وراجستر گردید.

ولایت زابل:

-          برای 152 فامیل از طریق موسسه PSN به ارزش 22000 افغانی مواد غذایی وغیرغذایی توزیع گردید.

-          برای 49 فامیل بیجاشد داخلی از طریق موسسه DRC  به ارزش  12000افغانیمساعدت صورت گرفت.

-          برای 18 فامیل بیجاشد داخلی از طریق موسسات کمک رسان مقیم انولا مساعدت صورت گرفت.

ولایت ننگرهار:

-          به 17 فامیل  بیجاشد داخلی مبلغ 8000 افغانی به  9 فامیل مبلغ 16000 افغانی پول نقد  ازطریق موسسه    NICتوزیع گردید.

-          5 فامیل عودت کنند برویت کارت ثبت وراجستر گردید.

-          22 تن عودت کنند کشور پاکستان با امکانات شخصی خویش به محلات اصلی شان برگشتند.

-          برای 8 فامیل عودت کنند از طریق موسسه یونسیار مساعدت دریافت نمودند.

ولایت غزنی:

-          نظارت از شهرک مهاجرین ابوریحان البیرونی جهت ساخت وساز واعمار خود سرانه نمرات رهایشی.

-          5 فامیل عودت کننده ثبت و راجستر گردید.

-          برای 3  فامیل بیجاشد داخلی ولسوالی مقربه 170 فامیل از طریق موسسه CHA کیت فامیلی بیجاشدگی توزیع گردید.

-          54 تن افراد عودت کنند وبیجاشد داخلی ازطریق موسسه CHT سروی گردید.

ولایت دایکندی:

-          7 قطعه عرایض بیجاشده گان داخلی ثبت گردید.

-          سه پایه خیمه برای مستحقین ان توزیع گردید.

ولایت بامیان:

-          برای 3 فامیل از طریق موسسه PSN به همکاری موسسه یونسیار جمعاً مبلغ 45000 افغانی توزیع گردید.

ولایت پنجشیر:

-          برای 85 تن بیجاشد گان داخلی ولایات لغمان ، نورستان ، بدخشان، بغلان وبلخ در مربوطات انولا توسط اداره احوال نفوس تذکره تابعیت  توزیع گردید.

-          75 فامیل بیجاشد داخلی ولایات نورستان ، بغلان، بدخشان، کندز، لغمان ، ثبت وراجسترگردید.

ولایت لغمان:

-          19 فامیل بیجاشد داخلی از طریق موسسه CWSAبه فی فامیل مبلغ 6500 افغانی توزیع گردید.

-          3 فامیل عودت کنند ثبت وراجستر گردید.

ولایت سرپل:

-          13 فامیل بیجاشد داخلی قریه یمچی ولسوالی صیاد ولایت سرپل در مرکز ولایت بیجاشد اند.

-          یک تن مجرد رد مرزی برویت کارت IOMثبت وراجسترگردید.

ولایت هرات:

-          35 فامیل از بیجاشد گان داخلی سروی گردید با 9 فامیل مستحق کمک صورت گرفت.

-          برای 21 فامیل بیجاشد داخلی مواد غذایی توزیع گردید.

کندهار:

-          37 فامیل عودت کنند ثبت وراجستر گردید

-          15 تن عودت کنند ثبت دیتابیس گردید.

-          336 تن اطفال به مرکزصحی واکسین معرفی گردید.

-          104 فامیل عودت کننده از طریق موسسه DDG برویت اسناد ثبت گردید

-          ولایت کندز:

-          تاریخ 16 سرطان –تیم مشترک به همکاری ریاست مهاجرین وموسسات همکار 100 فامیل بیجاشد داخلی  ولسوالی چهارده را سروی نمودند.

-          2000 عرایض  فامیل های بیجاشد داخلی جهت سروی به موسسه اکتید ارسال  معرفی گردید.

-          134 تن عودت کنند وبیجاشد گان داخلی جهت اشتغالزای به موسسه RET معرفی گردید.

34 فامیل عودت کنند کشور ایران وپاکستان ثبت و راجستر گردید

9-13سرطان

-          جمع اوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:

-          بتعداد (6710) افراد عودت کنندگان از کشور ایران.

-          بتعداد (747) افراد عودت کنند گان ازکشور پاکستان مجموعاً بتعداد (7457) تن از کشورهای ایران وپاکستان بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق بعد از توحید به مراجع ذیربط ارسال گردید.

o       به شورا ی محترم امنیت

o       به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم:

o       مالی واداری

o       پالیسی وپلان

o       امورپناهند گان

o        بریاست محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودت وریاست های محترم:

o         اطلاعات وارتباط عامه

o       پالیسی وپلان

o       به  کمیسیون عالی مهاجرت

o        بدفترمشاوریت  محترم ادغام مجدد ارسال گردید.

-          فارمت های گزارش دهی هفته اول بیجاشدگان داخلی (26) ولایت بابت ماه سرطان 1397 بریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

-          فارمت های گزارش دهی هفته اول عودت کنند گان (24) ولایت بابت ماه سرطان 1397   بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          بتعداد -66-  قطعه مکاتیب در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد -- قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع -60- قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده است.

 

-          یک قطعه پیشنهاد ریاست امورمهاجرین ولایات تخار بعد از هدایت مقام محترم وزارت به مراجع مربوطه ارسال گردید.

-          مکتوب  مورخ 29/3/1397 ریاست محترم دفتر در رابطه به لغو یا ساقط اعتبار مققرره ارزیابی اثرات محیط زیستی واجتماعی نشریه 18 قوس سال 1396 ه ش با نمبر مسلسل (1276) اجازه نامه محیط زیستی.

-          مکتوب  مورخ 6/4/1397 ریاست محترم دفتر در رابطه به رهمنود ارتباط کارکنان.

مکتوب  مورخ 10/4/1397 ریاست محترم دفتر در رابطه به نمونه امضا محترم روشان ولسمل سرپرست وزارت شهرسازی .

مکتوب  مورخ 10/4/1397 ریاست محترم دفتر در رابطه به نمونه امضا معینان وزارت شهرسازی .

مکتوب  مورخ 11/4/1397 آمریت تهیه وتدارکات در رابطه به قرار داد انترنت مرکز وزارت و ولایات (کندهار، ننگرهار، هرات، بلخ، بغلان، پکتیا، غزنی، پروان و کندز)

به واحدهای دومی تکثیر گردید

ولایت بلخ:

-          بتاریخ31 جوزا الی 6 سرطان- تیم مشترک از موسسات کمک رسان مقیم آنولا عرایض  بیجاشد گان داخلی را  سروی نمودند 6 فامیل مستحق شناسایی گردید.

-          یک فامیل شامل 8 تن افراد عودت کنند برویت کارت WFP راجستر گردید.

-          151 تن عودت کنند وبیجاشدگان داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مشوره دهی رهنمایی گردند.

-          140فامیل عودت کنند وبیجاشد گان داخلی و یک باب محراب مسحد بمنظور ترمیم سروی گردید.

ü      به تاریخ: 10 سرطان1397:

-          برای 148 فامیل یک بسته حفظ الصحه شامل 18 کلچه صابون کالاشویی، 70 کلچه صابون دیتول، یک عدد صابون دانی، دوبشکه آب خالی 20 لیتره، سطل پلاستیکی، آفتابه پلاستیکی، دومتر تکه، شش دانه برس دندان، اطفال و برزگ سالان، دو تیوب کرم دندان، پنج تخته جان پاک، یک عدد چراغ دستی، دوبسته کوتکس از طرف دفتر محترم (DACAAR) توزیع شده است.

-          نماینده این اداره در ترکیب تیم کاری دفتر محترم (GIZ-IDPP) از کار ساخت و ساز 166 باب شلتر بیجاشده گان داخلی درقریه رباج ولسوالی چمتال بازدید به عمل آورده است.

-          ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی دفتر محترم GIZ به منظور اعمار 29 باب شلتر به بجاشده گان داخلی مقیم پروژه برکیت ولسوالی نهر شاهی.

ولایت لوگر:

-          بتاریخ 2 /4/1397- یک نفر جهت تائیدی اسم و ولد به شورای قریه معرفی گردید.

-          لست 3873 فامیل های عودت کنند وبیجاشد گان داخلی بریاست انکشاف دهات ارسال گردید.

ولایت زابل:

-          150 فامیل دیپورتی کشور ایران وپاکستان از طریق  موسسه OHW  پول نقد به ارزش22000 افغانی همراه بامواد غذایی مساعدت دریافت نمودند.

-          49 فامیل بیجاشد  گان داخلی از طریق  موسسه DRS  مساعدت مواد غذای دریافت نمودند.

ولایت ننگرهار:

-          بتاریخ 9/4/97- 48 فامیل عودت کننده  برویت کارت به موسسه IOM- به خاطردریافت  مساعدت معرفی گردید.

-          به همراه 27 تن عودت کنند کشور پاکستان  مبلغ (222400) افغانی از طریق موسسه IOM پول نقد مساعدت صورت گرفت وبرای 250 فامیل از طریق موسسه مذکور به فی فامیل مبلغ 100 دالرامریکائی توزیع گردید.

-          4 فامیل برویت کارت POR بتعداد 3 فامیل  بخاطردریافت مساعدت به یونسیار معرفی گردید.

-          برای 13 فامیل اسیب پذیر از طریق موسسه IOM مبلغ 265200 پول نقد مساعدت صورت گرفت.

-          23 تن عودت کننده  با امکانات شخصی خود به محلات اصلی شان برگشت نمودن.

-          10 فامیل عودت کنند دارنده  کارت راجستر گردید.

ولایت غزنی:

-          درجریان هفته اول ماه سرطان 1397 به تعداد (5) فامیل عودت نموده اند که شامل (6) تن ذکور و یک تن اناث و یک تن طفل میباشد.

-          درجریان هفته اول ماه سرطان 1397 به تعداد (28) فامیل بیجاشده داخلی ثبت و راجستر گردیده است.

-          نظارت و بازدید از ساحات مختلف شهرک ابوریحان البیرونی جهت توقف ساخت و ساز و اعمار خود سرانه نمرات رهایشی.

ولایت دایکندی:

-          توزیع سه پایه خیمه مطابق ماده (5) جلسه شماره (13) مورخ 23/3/1397 فیصله کمیته ولایتی حالات اضطراری به لیسه ذکور کمان پیشدرم، ولسوالی اشترلی این ولایت.

-          توزیع یک تخته ترپال بعد از سروی و مستحق شناختن، محمدعلی ولد دیدار بیجاشده از ولسوالی اشترلی.

ولایت بامیان:

-          توزیع کمک برای 3 فامیل از طریق برنامه PSN به همکاری موسسه محترم UNHCR که جمعا به مبلغ 45000 افغانی پرداخت شد

ولایت پنجشیر:

-          درمطابقت باتفاهمنامه منعقده میان وزارت امورمهاجرین واداره ملی احصائیه و معلومات برای تعداد (85) تن بیجاشده ولایت های لغمان، نورستان، بدخشان، بغلان وبلخ ساکن در مربوتاط ولایت پنجشیر توسط اداره ملی احصائیه و معلومات این والا به همکاری این اداره تذکره های کاغذی توزیع گردید.

-          برای تعداد 72 فامیل آسیب پذیر بیجاشده و متضررین آب خیزی های موسومی در سطح ولایت پنجشیر (قریه ارغج-عبدالله خیل ولسوالی دره، قریه شمالورده ولسوالی رخه و قریه تندخوی ولسوالی دره) مساعدتهای ذیل صورت گرفت:

-          آرد پنجاکیلویی  59 بوری

-          روغن پنج کیلویی 29 قطی

-          شکر 350 کیلو

-          لوبیا  203 کیلو

-          برنج پنجا کیلویی 13 بوری

      توسطه اداره آمادگی مبارزه با حوادث به همکاری این اداره توزیع گردید.

-          به تعداد دو تن از بیجاشده گان داخلی واجد شرایط جهت فراگیری آموزش خیاطی شش ماهه بریاست کارو امور اجتماعی ولای پنجشیر معرفی گردیدند.

ولایت لغمان:

-          برای (80) فامیل بیجاشده گان داخلی از طرف موسسه CWSA برای فی فامیل مبلغ (6500) افغانی مساعدت شد.

-          برای تعداد (136) عودت کننده بدون اسناد از طرف موسسه FGA سروی و به کمک مالی WFP برای هر فامیل مبلغ (6000) افغانی مساعدت گردید.

-          به تعداد 5 فامیل عودت کننده که جمعا 32 نفر میشود ثبت و راجستر گردید.

-          به تاریخ 10 سرطان 1397 برای تعداد 19 فامیل بیجاشده گان داخلی از طرف موسسه CWSA برای فی فامیل مبلغ 6500 افغانی توزیع گردید. و به تعداد 3 فامیل عودت کننده که جمعا 12 نفر میشود ثبت و راجستر گردید.

2-6سرطان

-          جمع اوری امار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی  (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:

-          بتعداد (3424) افراد عودت کنندگان از کشور ایران.

-          بتعداد (80) افراد عودت کنند گان ازکشور پاکستان مجموعاً بتعداد (3504) افراد از کشورهای ایران وپاکستان بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق بعد از توحید به مراجع ذیربط ارسال گردید.

-          به شورا ی محترم امنیت

-          به سکرتریت مقام محترم وزارت وسکرتریت های محترم:

-          مالی واداری

-          پالیسی وپلان

-          امورپناهند گان

-           بریاست محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و ع عودت وریاست های محترم:

-            اطلاعات وارتباط عامه

-          پالیسی وپلان

-          به  کمیسیون عالی مهاجرت

-           بدفترمشاوریت  محترم ادغام مجدد ارسال گردید.

 

-          فارمت های گزارش دهی هفته چهارم بیجاشدگان داخلی (17) ولایت بابت ماه جوزا 1397 بریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

-          فارمت های گزارش دهی هفته چهارم عودت کنند گان (13) ولایت بابت ماه جوزا 1397   بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          بتعداد 20  قطعه مکاتیب در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد 16 قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع 26 قطعه مکاتیب درطی این هفته اجراات گردیده است.

دو قطعه پیشنهادات امورمهاجرین ولایات لغمان وکندهار بعد از هدایت مقام محترم وزارت به مراجع مربوطه ارسال گردید.

-          مصوبه شماره (1) امورکوچیها. به واحدهای دومی تکثیر گردید.

ولایت بلخ:

-          بتاریخ 30 الی 31 جوزا - تیم مشترک از موسسات کمک رسان مقیم آنولا عرایض  بیجاشد گان داخلی را  سروی نمودند 5 فامیل مستحق شناسایی گردید.

-          یک فامیل شامل 8 تن افراد عودت کنند برویت کارت WFP راجستر گردید.

-          151 تن عودت کنند وبیجاشدگان داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مشوره دهی رهنمایی گردند.

-          140فامیل عودت کنند وبیجاشد گان داخلی و یک باب محراب مسحد بمنظور ترمیم سروی گردید.

ولایت لوگر:

-          بتاریخ 2 /4/1397- یک نفر جهت تائیدی اسم و ولد به شورای قریه معرفی گردید.

-          لست 3873 فامیل های عودت کنند وبیجاشد گان داخلی بریاست انکشاف دهات ارسال گردید.

ولایت زابل:

-          150 فامیل دیپورتی کشور ایران وپاکستان از طریق  موسسه OHW  پول نقد به ارزش22000 افغانی همراه بامواد غذایی مساعدت دریافت نمودند.

-          49 فامیل بیجاشد  گان داخلی از طریق  موسسه DRS  مساعدت مواد غذای دریافت نمودند.

ولایت ننگرهار:

-          بتاریخ 3/4/97- 4 فامیل عودت کننده از طریق موسسه IOM- به ارزش  71040 افغانی پول نقد  مساعدت دریافت نمودند.

-          12 تن افراد عودت کنند کشور پاکستان  پول نقد به ارزش 25370 افغانی از طریق موسسه IOM مساعدت دریافت نمودند.

-          11 فامیل عودت کننده  دارنده کارت از طریق موسسه  یونسیارمساعدت مواد غذایی  دریافت نمودند.

4  فامیل عودت کنند دارنده کارت به موسسه IOM معرفی گردید

18-22

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار)جمع اوری بعد از توحید به شورا ی محترم امنیت ،سکرتریت مقام محترم وزارت ، سکرتریت های محترم معینیت مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و ریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسال گردید.

-          مکتوب مهاجرین ولایت غزنی درمورد سروی بیجاشدگان داخلی ویک قطعه پیشنهاد درمورد عمارساخت وساز درشهرک مهاجرین انولا بعد از هدایت مقام محترم وزارت بریاست مهاجرین ,ولایت غزنی ارسال  گردید.

-          مکتوب مهاجرین ولایت غور درمورد معرفی  یک تن کارمندان طبقه اثاث. به امریت جندر ارسال گردید.

-          مکتوب مهاجرین ولایت هلمند درمورد نیازمند تعمیر ریاست مهاجرین درپلان سال 1397 بریاست دفتر ارسال گردید.

-          مکتوب مهاجرین ولایت نیمروز درمورد معرفی دوباره برکت الله امرسرحدی به انولا ارسال گردید

-          مکتوب ریاست مالی وحسابی درمورد فورم  - م – 50 به (10) ولایت تکثیر گردید.

-          مکتوب ریاست مالی وحسابی درمورد تحصیل باقیات به ولایت میدان وردک ارسال گردید.

-          مکتوب ریاست مهاجرین ولایت نیمروز درمورد اتباع  بلوچ تبار پاکستانی بریاست ارتباط خارجه ارسال گردید.

-          یکورق جدول دارای منقول وغیرمنقول بریاست اداری ارسال گردید.

-          مکاتیب متحدالمال قرار ذیل است.

-          سه قطعه مکاتیب  ریاست دفتر به واحد های دومی قرارذیل متحدالمال گردید.

1-      درمورد هدایت شفاهی رئس جمهور  درمورد قانون اساس وسایر قوانین نافذه.

2-     درمورد نمونه امضای محترم نجیب اقا فهیم به اساس فرمان شماره (1) رئیس جمهوری ا.ا .

3-     درمورد عدم اجرای  معاش های امتیازی برای تمام وزارت خانه ها و ادارات دولتی.

4-     درمورد مصوبه شماره (2) کابینه ج.ا.ا  به واحد های دوم تکثیر گردید.

-          مکاتیب مهاجرین ولایات قرار ذیل اند : پکتیا ، کندز، پروان ، بلخ ، غزنی ، بغلان درمورد اولین و دومین جلسه کمیته استقرار مجدد ولایتی، ، لغمان درمورد شهرک بابا ، دایکندی درمورد پمپ چاه عمیق، کندهاردرمورد موسسه MC ، سمنگان درمورد گلدوزی  ومهره دوزی ، هرات درموردعودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی، نیمروزدرمورد اعمارتعمیر ریاست مهاجرین ، لوگردرمورد گزارش موسسه افغان اید ،خوست درمورد گزارش PRC  ،  فارمت های گزارشدهی هفته واری هفته دوم  ماه حمل سال 1397 عودت کننده  گان ، کندهار درمورد نصب سیستم سولر برای واترپمپ شهرک مهاجرین ، کندز درمورد (40) باب سرپناه برای فامیل بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          مکاتیب مهاجرین ولایات قرارذیل اند: سرپل درمورد فامیل های بیجاشده، کنرها درمورد بیجاشده گان ، باغیس درمورد بیجاشده گان داخلی، ننگرهاردرمورد راپور  احصائیوی  ماه حوت سال 1396  از تاریخ 17 الی 23 و های گزارش دهی هفته دوم ماه حمل مهاجرین (23)،  بریاست رسیدگی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.

-          مکتوب ریاست مهاجرین تخاردرمورد سفریه کارمندان بریاست تفتیش داخلی ارسال گردید.

-          مکاتیب مهاجرین ولایات قرارذیل اند: فاریاب ، نیمروز ، لغمان ، تخار، غزنی، کندهار، خوست ،هلمند، بخشان، کاپیساء، هرات، نیمروز ، درمورد راپور حاضری ماه حمل 1397 روسا وامرین مهاجرین ولایات ، هرات درمورد فورم قراردادی پنج تن کارمندان  بالمقطع ، سمنگان درمورد گلدوزی ومهردوزی برای (25) تن خانم های از طرف موسسه یونسیار، میدان وردک درمورد لست نیاز مندهای اموزشی کارمندان، کابل درمورد تثبیت ساحه کلنیک صحی درشهرک مهاجرین باریک اب ، جوزجان درمورد تدویر برنامه های انگلیسی وکمپیوتر توسط موسسه GZ برای کارمندان، بریاست منابع بشری ارسال گردید.

-          مکاتیب مهاجرین ولایات قرارذیل اند: هلمند، بامیان، بغلان، کندز،  درمورد راپورمصارفات  فورم - م 22 ، جوزجان درمورد فورم – م 50 ، بدخشان  درمورد قرارداد یک دربند حویلی، پکتیکا درمورد بیجاشده گان وزیرستان شمالی، بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.

-          بتعداد (4) قطعه پیشنهاد مهاجرین ولایات قرار ذیل است:

-          لغمان درمورد ارزیابی پنج تن کارکنان  خدما تی .

-          غزنی درمورد تسلیم گیری یک عراده موتر ، نیمروز درمورد اعمارکمپ برای پذیرائی ، بعد از هدایت مقام محترم وزارت به مراجع های مربوطه ارسال گردید.

-          مکاتیب مهاجرین ولایات قرار ذیل اند: لوگر ، سرپل ، پروان ، ننگرهار، جوزجان ، کاپیساء ، هرات ، پکتیا ، هرات ، خوست ، فاریاب ، پروان ، بدخشان، نورستان، میدان وردک ، کاپیساء  درمورد گزارش ربع اول سال مالی 1397، غور درمورد  یک باب کلنیک درشهرک مهاجرین، هرات درمورد گزارش  PDC ، غور و هرات ،  درمورد امار وارقام  بیجاشد گان داخلی ،  سرپل درمورد فامیل های بیجاشده داخلی، بریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.

سرپل

-          بتاریخ 5/1/1397- (14) فامیل بیجاشد داخلی مربوط ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل ولسوالی صیاد که درمرکز سرپل زندگی دارد توسط تیم موظف سروی گردید 2 فامیل مستحق شناسائی شدند.

غزنی:

-          ­بتاریخ 11/1/1397- توزیع کمک های غذایی وغیر غذایی برای 12  فامیل عودت کننده  که غیرحاضربودند.

-          اشتراک درسروی بیجاشده گان 269 فامیل بیجاشده داخلی مربوط ولسوالی مقر.

بلخ:

-          بتاریخ 16/ 1/1397- برای  45 فامیل بیجاشد گان داخلی ولایت فاریاب مقیم پروژه فاریابی از طرف موسسه NRC مبلغ (25500) افغانی توزیع گردید.

-          25 تن عودت کننده وبیجاشد داخلی بخاطر دریافت مساعدت به شعبات مشوره دهی معرفی گردیدند.

-          بتاریخ 18/ 1/ 1397 برای 102 فامیل بیجاشد گان داخلی ولایات فاریاب ، جوزجان، مربوط ولسوالی های بلخ ، نهرشاهی ، نواحی شهر مزارش شریف به همکاری موسسه WFP برای هرفامیل 100 کیلو گرام ارد، 8.4 کیلوگرام روغن 7 کیلوگرام دانخود و500 گرام نمک طعام به همکاری موسسه PIN برای هرفامیل مبلغ (14000( افغانی پول نقد وسه تخته کمپل به همکاری موسسه SCL  به هرفامیل یک بسته سیت  اشپزخانه ، یک سیت لباس طفلانه ودو عدد پتوزنانه ومردانه به همکاری دفتر DACAAR به هرفامیل یک بسته ایجنکیت توزیع گردید.

-          سه نفرانفرادی از عودت کننده گان سال 2018 برویت اسناد MIL ثبت وراجستر گردید.

-          20 تن عودت کننده وبیجاشده داخلی به خاطر دریافت مساعدت ها به شعبات مشوره دهی معرفی گردیدند.

-          مکتوب مهاجرین ولایت غزنی مورد سروی بیجاشدگان ویک قطعه پیشنهاد درمورد اعمار وساخت وسازنمرات رهایشی رهایشی شهرک مهاجرین بعد از هدایت مقام محترم وزارت انولا ایمل گردید.

ننگرهار:

-          بتاریخ 18/1/1397-  13 فامیل عودت کننده شامل 65 نفر بخاطردریافت مساعدت و تراسپورت به  دفتر IOM معرفی گردید.

2 تن عودت کننده کشورپاکستان با امکانات شخصی شان به محلات اصلی خویش برگشتند.

13 فامیل شامل 44  نفر بخاطر دریافت مساعدت به دفتر یونسیار معرفی گردید.

عودت کننده گان راجستر شده وغیر راجستر  و رد مرزی جمعاً 111جمعا تن میباشد.

لغمان:

-          بتاریخ 2/1/1397 - 21 قطعه عرایض زمین عودت کننده گان ثبت وراجستر گردید.

-          5 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.

-          7 قطعه استعلام بخاطر تائید اسم وولد عودت کننده گان به اداره ثبت واحوال نفوس توزیع گردید.

-          4 نفر به خاطر ادامه تحصیل بریاست معارف معرفی گردید

2 فامیل بیجاشده از ولسوالی برکی به مرکز جابجا گردید.

از 11 الی 15حمل

 1. ریاست تثبیت و پاسخدهی به اساس لایحه وظایف کارمندان خویش در جریان هفته امورات ذیل را انجام داده است.
 2. ترتیب گزارش از وضعیت بیجاشدگان داخلی در سطح کشور و ارسال آن به دفتر شورای امنیت ملی.
 3. -ارسال گزارشات ولایات نا امن به خصوص ولایت کنر به دفتر شورای امنیت ملی و اشتراک رئیس تثبت و پاسخدهی و آمر پاسخدهی اضطراری در جلسه بررسی وضعیت بیجاشدگان و کمک های انجام شده به بیجاشدگان ولایت کنر در دفتر معاون دفتر شورای امنیت ملی.
 4. -اشتراک در جلسه کمیسیون حل اختلافات کارمندان وزارت
 5. -اشتراک در جلسه اسکرین کمیته (کمیته شناسای مستحقین) در ریاست امور مهاجرین ولایت کابل به اشتراک نمایندگان موسسات همکار ملی و بین المللی.
 6. -اجرای کار های روتین و سایر امورات که از طرف ریاست به این آمریت سپرده شده است.
 7. ارسال عرایض (7) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .
 8. ـ تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .
 9. تهیه گزارش 15 روزه ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان و ارا ئیه آن به شورای امنیت.
 10. ـ تهیه گزارش از ولایات نا امن کشور همه روزه .
 11. ـ سه تن  کارمندان این آمریت در پروسه سروی و توزیع مساعدت ها مشترکاً با موسسه (OHW) یعنی موسسه خیریه بشری معرفی گردیده است.
 12. -گزارش هفته وار از آمار و ارقام بیجاشده گان داخلی و ارائه آن به شورای امنیت.
 13. -جمع آوری آمار وارقام تعداد (180321) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.
 14. . بتعداد (18) نفر  از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کردند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند
 15. -. اشتراک در جلسه با مسولین ریاست محترم صحت عامه کابل .
 16. در نتیجه ایشان خواستار جدول محلات بیجاشده گان داخلی که تحت پوشش صحی قرار دارند و تحت پوشش صحی قرار ندارند شدند تا محلات که تحت پوشش صحی قرار ندارند تحت پوشش صحی قرار بگیرند .
 17. -ارسال جدول بیجاشده گان داخلی که تحت پوشش خدمات صحی قرار دارند و تحت پوشش صحی قرار ندارند ضم مکتوب رسمی بریاست محترم صحت عامه کابل..

4الی 8 حمل

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار)جمع اوری بعد از توحید به شورا ی محترم امنیت ،سکرتریت مقام محترم وزارت ، سکرتریت های محترم معینیت مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و ریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسال گردید.

 • بتعداد(6) قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات: نیمروزدرمورد فورم – ب 20 تحصیصات ،  ومکاتیب مهاجرین ولایت ارزگان درمورد فورم 50 ، تخصیص ربع اخیر، ودرمورد (2) تن شب باش. بغلان و نیمروز، میدان وردک ، غور درمورد فم م  22 مصارفات ماه جدی وحوت سالمالی 1396 کندز درمورد تصفیه مصارف  برق ،  بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.
 • بتعداد (3) قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات: پکتیکا در رابطه به یک قطعه  پیشنهاد درمورد رفت وامد  مهاجرین، خوست درمورد راپورCBR ، غور راجع به تقاعد محترم سید محمد کارمند انولا بریاست منابع بشری ارسال گردید.
 • بتعداد(3) قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات: بدخشان درمورد فامیل های بیجاشده داخلی، میدان وردک ، غزنی و لوگر درمورد  گزارش رسید گی از وضعیت  بیجاشده گان داخلی و بلخ درمورد دست های ماه حوت 1396 ، تخار درمورد بیجاشده گان ولسوالی خواجه بها والدین،  بریاست ع رسید گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.
 • بتعداد (3) قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات: لغمان درمورد سرک شهرک مهاجرین ، سمنگان درمورد تفاهم نامه که میان وزارت امورمهاجرین و موسسه ACTED بتاریخ 7/1/2018 به مضاء رسید است و نیمروز درمورد گزارش معلوماتی در رابطه مهاجرین وعودت کننده گان ، پروان درمورد عودت کننده گان رد مرزی ، بریاست ع عودت ارسال گردید.
 1. مکاتیب ریاست دفتر درمورد (3) ورق مصوبه شماره (21) جلسه فوق العاده کابینه ج.ا.ا.
 2. درمورد ایجاد ولسوالی موقت درجه سوم سپین غر در چوکات ولایت ننگرهار،
 1. مکاتیب ریاست پالیسی وپلان درمورد گزارش ربع اول  سالمالی 1397 مهاجرین ولایات.
 2. درمورد  ارسال گزارشات ماهوار (جدی ، دلو وحوت) الی دویوم)  به واحد های دومی تکثیر گردید.
 • مکتوب ریاست خدمات انجینری درمورد مساعدت (20) الی (100) ملیون دالرامریکائی جهت تطبیق پروژه ها کوچک انکشافی،   
 • بتعداد5)قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات: بادغیس درمورد عرایض بیجاشده گان ، ارزگان  و فراه ، درمورد گزارش تفصیلی ، خوست درمورد پلان پیشبینی شده سال 1397 ، لوگردرمورد ارقام احصائیوی ربع اول سال مالی 1397 ، فاریاب درمورد گزارش PDC و گزارش تشریحی مهاجرین ولایت تخار، بریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.
 • مکتوب مهاجرین ولایت پکتیا: درمورد 3 جلد مجله بریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسال گردید.
 • مکتوب مهاجرین ولایت بادغیس: درمورد وسایل منقول بریاست اداری ارسال گردید.

بلخ:

 • بتاریخ 6 حمل 1397 عرایض بیجاشده گان داخلی درمورد شامل (49) فامیل سروی گردید وازجمله (15) فامیل مستحق شناسائی گردید.
 • یکتن عودت کننده جهت شمولیت به مکتب بریاست معارف معرفی گردید.
 • (30) تن از عودت کننده ان وبیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت وسایر برنامه ها به شعبات مشوره دهی رهنمائی لازم گردید.
 • بتاریخ 7/حمل/1397عرایض (52) فامیل مبنی بربیجاشده گی  سروی گردید و 6 فامیل مستحق شناسائی گردید.
 • 20 تن عودت کننده وبیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت وسایر برنامه هابه شعبات مشوره دهی جهت رسیدگی ارسال گردید.
 • یک قطعه پیشنهاد مهاجرین بدخشان: درمورد سفر امرمهاجرین انولا به مرکز، بریاست مهاجرین بدخشان ارسال گردید.

بامیان:

 • معرفی سه تن متعلمین ذکورواناث جهت ادامه تحصل به ریاست معارف معرفی گردید.
 • یک فامیل بیجاشده داخلی از ولسوالی ورس درمرکزبامیان از اثر حوادث طبیعی جهت مساعدت با همکاری ریاست مبارزه به حوادث طبیعی سروی گردید.
 • (10) فامیل بیجاشده داخلی جهت مساعدت به موسسه یونسیار معرفی گردید.

لوگر:

 • بتاریخ 5/1/1397 (2) نفر به شورای قریه بخاطر تائید اسم وولدشان معرفی گردید.
 • (13) قطعه عرایض عودت کننده گان  ثبت وراجستر گردید.
 • (4) فامیل بیجاشده داخلی ثبت وراجستر گردید.
 • (10) قطعه استعلام جهت تائید اسم و ولد عودت کننده گان به  اداره ثبت واحوال نفوس توزیع گردید.
 • (3) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.
 • (4) نمره رهایشی برای عودت کننده گان توزیع گردید.
 • بتاریخ 4/1/1397(2) قطعه استعلام به ثبت واحوال نفوس جهت تائیدی اسم و والدشان توزیع.
 • (5) فامیل بیجاشده داخلی از ولسوالی محمد اغه در مرکز ولایت لوگر بیجاشده شده اند ثبت وراجستر گردید.
 • (3) فامیل عودت کننده از کشورپاکستان دارای کارت IOM ثبت وراجستر گردید.
 • (12) نمره رهایشی برای عودت کننده گان توزیع گردید.
 • یک نفرعودت کننده به خاطرتائید اسم ولد شان به شورای قریه معرفی گردید.

سرپل:

 • (5) فامیل از گروپ 922 فامیل های بیجاشده گان ولسوالی های کوهستانات ولایت سرپل توسط تیم موظف خانه به خانه سروی گردید و(3) فامیل مستحق کمک شناخته شد.

(2) مرد مجرد رد مرزی دارنده کارت IOM  ثبت وراجستر گردید.

23الی 29 حوت

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار)جمع اوری بعد از توحید به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم معینیت مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و ریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسال گردید.

 • بتعداد (8) قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات غزنی درمورد انفکاک محترم اجمل ماموراجرائیه بست (6) ریاست مهاجرین ولایت غزنی، مکاتیب  ولایات هلمند ، بدخشان ، تخارو خوست درمورد راپورحاضری امرین ورسا ، ویک قطعه پیشنهاد اجمل قریشی درمورد حل مشکلات پیشبینی شده97، بریاست منابع بشری ارسال گردید.
 • بتعداد(7) قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات فاریاب، گزارش PDC مکاتیب ولایت دایکندی و جوزجان درمورد گزارش ربع اول سالمالی97 ،  مکاتیب ولایات بامیان، بادغیس ، دایکندی، نورستان ، سرپل ، لغمان ، هرات ، فراه ، کنرها ، درمورد گزارش ماه حوت، بریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.
 • مکاتیب ولایت کندز درمورد حفر21 حلقه چاه  و ولایت غوردرمورد نصب شهرک مهاجرین. به امریت تدارکات ارسال گردید.
 • بتعداد (2) قطعه مکاتیب مهاجرین ولایت نیمروز درمورد اعاشه واباطه ومساعدت های نقدی دفتر IOM واقغ درکمپ موقت مهاجرین بابت ماه دلو سال 96 و مکتوب ولایت پکتیا درمورد فامیل های بیجاشد، مکتوب مهاجرین ولایت غور درمورد اقام بیجاشد گان داخلی ، بریاست رسیده گی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.
 • مکتوب ریاست مهاجرین ولایت کندهار درمورد  مبلغ 100000 یکصد هزار مصرف قطعی از بودجه عادی.بریاست تفتیش داخلی ارسال گردید.
 • مکتوب ریاست مهاجرین ولایت هرات درمورد شهرک مهاجرین و فارمت های گزارش دهی هفته چهارم ماه حوت (23) ولایت ،  بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • بتعداد(5) قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات کنرها ؛ کندهار، لوگر، درمورد راپورمصارف ماه های جدی ودلو و مکتوب ولایت کندز درمورد کرایه تعمیر انریاست ، بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.
 • مکتوب تعقیبی در رابطه به یک قطعه تفاهمنامه میان وزارت مهاجرین وموسسه پلانگزاری افغان (APA) به ولایات کندهار، هلمند، ارزگان، غزنی ، ننگرهار، کنر، وتخار ارسال گردید.

هرات:

 • ازتاریخ 19 الی 24  ماه حوت 24 تن از بانوان پس از اموزش توسط موسسه CRDSA فارغ وتمام ابزارفن وحرفه خیاطی برای شان توزیع گردید.
 • برای 52 فامیل به هرفامیل 100 کیلوگرام ارد ، 7.4 کیلوکرام روغن،  7 کیلوگرام لوبیا  و نیم کیلو نمک توسط موسسه WFP توزیع گردید.
 • 79 فامیل از بیجاشده گان ولسوالی شیندند وکشک کهنه توسط تیم OCT سروی گردید 12 فامیل مستحق شناسائی گردید.
 • 923 قطعه عرایض 267 فامیل قابل سروی شناخته شد.

بلخ:

 •  ازتاریخ 17الی 23 حوت بتعداد 100 فامیل عودت کننده مربوط ولسوالی دهدادی تخم برزی زراعتی از قبیلی مقدار (3) قطعی تخم بادرنگ ، 31 پاکت تخم گشنیز، 2 قطعی تخم طرب (مولی) صد گرامه به هرفامیل 38 قطعی از طرف دفتر همایه اطفال تحت نظر نماینده انراداره توزیع گردید.
 • 42 فامیل بیجاشده گان ولایت فاریاب مقیم در پروژه فاریابی جهت اعمار شلتر از طرف دفتر NRC به همکاری ان اداره سروی گردید.
 • 3 فامیل شامل 15 نفرعودت  کننده گان برویت کارت IOM ثبت وراجستر گردید.
 • 105 تن وبیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت وسایر برنامه ها به شعبات مربوط مشوره دهی رهنمائی گردیدند.
 • 2 نفر عودت کننده انفرادی برویت کارت IOM ثبت وراجستر گردید.

بامیان:

 • بتاریخ 17 الی 23 بتعداد 19 قطعه عرایض متقاضیان زمین احکام گرفته شد.
 • برای 600 فامیل عودت کننده  نمره زمین رهایشی درشهرک دشت قشقه نشان داده شد
 • 8 قطعه استعلام زمین برای عودت کننده بخاطر صحت وعدم صحت تذکره تابعیت به اداره ثبت احوال نفوس توزیع گردید.
 • 11 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.
 • یک تن بیجاشد داخلی میدان وردک بخاطر اخذ کمک به موسسه سولدریتی ویونسیار معرفی گردید.
 • یک تن متعلم بخاطر ادامه تحصل به ریاست معارف معرفی گردید.
 • 8 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

لوگر:

 • بتاریخ 23 ماه حوت 25 قطعه استعلام برای عودت کننده بخاطر صحت وعدم صحت تذکره تابعیت به اداره ثبت واحوال نفوس توزیع گردید.
 • 4 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.
 • 3 نفر عودت کننده به شورای قریه جهت اصلاح اسم معرفی گردید.
 •  6 فامیل بیجاشد از با بوس ، دوشنبه وکمال خیل به مرکز ولایت لوگر بیجاشد اند.

سمنگان:

 • ازتاریخ 3 الی 11/ 1396 بتعداد 25 تن خانم های عودت کنند پیشه خیاط را فرا گرفت و4 تن خانم عودت کننده به حیث استاد معرفی شد اند  وماهانه  مبلغ 200 & معاش تشوقی وخریداری ماشین خیاطی  ومواد غذایی به هراستاد مبلغ 150 & پرداخت گردید است ، بخش سوم این پروژه برای 70 نفر در 7 گروپ در نظر گرفته شده است ، 30 خانم درگروپ سوم دربخش مرغداری و 40 مرد در 4 گروپ دربخش مالداری تنظیم شده است برای هرفامیل مبلغ 125000 افغانی نقداً پرداخت شده است.
 • برای 104 فامیل بیجاشده گان در محل از طریق پروزه مرغدار برای هرفامیل مبلغ 9500 افغانی به خاطر ساختن مرغداری ومواد خوراکه مرغ وبرای هرفامیل مبلغ 20 قطعه مرغ مساعد گردید این پروژه از طرف موسسه یونسیار و از طرف UNHCR  و دفتر NRC تطبیق شده است.

غزنی:

 •  از تاریخ 19 الی 26 ماه حوت : توزیع کمک های مواد غذایی وغیر غذایی برا ی107 فامیل عودت کنند گان رد مرزی.
 • توزیع کمک نقدی برای 125 فامیل بیجاشده داخلی ولسوالی مقر.
 • توزیع کیت ها صحی از طرف موسسه NFI  برای 50 فامیل بیجاشد ولسوالی واغظ و خوگیانی.
 • توزیع کیت های صحی برای 65 فامیل بیجاشد توسط موسسه داکا.
 • توزیع مواد غذایی برای 320 فامیل بیجاشده از طریق ریاست مبارزه با حوادث.

ننگرهار:

 • ازتاریخ 24 الی  با 90 فامیل بیجاشده گان ولسوالی خوگیانی که قبلاً نیز همراه شان مساعدت های غذای وغیرغذای  مساعدت صورت گرفته بود یکبار دیگر نیز از طرف موسسه WFP مساعدت غذایی صورت گرفت.
 • 13 فامیل شامل 58 نفر که کارت نداشتند جهت مساعدت وترانسپورت به اداره IOM  معرفت گردیدند.
 • 2 تن عودت کننده  از کشور پاکستان به امکانات شخصی خویش به محلات اصلی برگشتند.
 • 5 فامیل عودت کننده شامل 14 تن  دارنده کارت همراه شان  از طرف موسسه یونسیار مطابق نورم مساعدت صورت.
 • قابل یاد اوری است که جمله افراد عودت کننده وراجستر ، وغیر راجستر رد مرزی 74 تن میباشد.

سرپل:

 • بتاریخ 22 ماه حوت:  بتعداد 50 فامیل بیجاشد گان از گروپ 922 فامیلی قریجات مربوط ولسوالی صیاد ولایت سرپل که درمرکز ولایت سرپل زندگی دارند توسط تیم موظف خانه به خانه سروی گردید ازجمله 2 فامیل مستحق شناسائی شده است.
 • درطی ربع اول سال مالی 1397بتعداد 1010 فامیل از جمله 1000 فامیل که از اثرجنگ از قریه تبر ولسوالی سنچارک در قریجات هموار ومرکز سرپل بیجاشده بودند دو باره به محلات اصلی شان برگشتند و10 فامیل دیگرنیز از قریه شاه توت دوباره به قریه اصلی شان برگشت نمودند.

فراه:

 • درطی ربع اول سال مالی1397 بتعداد 1082 فامیل از بیجاشدگان داخلی ازاثرجنگ از محلات اصلی خود بیجاشده بودند بعد از اخذ مواد غذایی وغیرغذایی وپول نقد دوباره به محلات اصلی شان برگشتند.

لغمان:

 • 152نمره رهایشی در شهرک بابا صاحب از طرف شهرسازی خط اندازی صورت گرفته.
 • 54 فامیل بیجاشده داخلی برای هر فامیل بیجاشد مبلغ 6000افغانی از طرف موسسه IRC مساعدت صورت گرفت.
 • برای 408 فامیل عودت کننده از طرف موسسه COAR برای هر فامیل یک بسته کیت توزیع گردید.
 • 3 فامیل عودت کننده شامل 12 فامیل ثبت وراجستر گردید.
 • 306 فامیل بیجاشده داخلی غرض سروی به اداره OCHA معرفی گردیدند.
 • یک نفر عودت کننده به منظور تداوی به صحت عامه ولایت لغمان معرفی گردید
 • 11 فامیل عودت کننده شامل 18 نفر ثبت وراجستر گردید.

بادغیس:

 • درطی ربع جاری سال بتعداد 448 عرایض مبنی بربیجاشدگی ثبت گردید.
 • 148 قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی  به کمیت 268 فامیل سروی گردید.
 • درماه حوت برای 51 فامیل بیجاشده داخلی از طرف موسسه NRC به هرفامیل مبلغ 14000 افغانی به همکاریت ریاست مهاجرین بادغیس توزیع گردید.
 • برای 273 فامیل بیجاشد که قبلاً سروی شده بودند از طرف موسسه WFP  به همکاری مستقیم ریاست مهاجرین ولایت بادغیس مواد غذایی بشمول 100 کیلوگرام ارد ، روغن ، دال ونمک توزیع گردید.
 •  درماه حوت برای 151 فامیل که قبلاً سروی شده بودند به هرفامیل مبلغ 6000 افغانی توسط موسسه IRC به همکاری انریاست توزیع گردید.
 • برای 288 فامیل بیجاشد که قبلاً سروی شده بودند مواد غذایی غیرغذایی از طرف موسسه CRDSA به همکاری انریاست  توزیع گردید.
برای 60 فامیل بیجاشد داخلی از طریق موسسه زمینه کار فراهم گردید.

از تاریخ 19 الی 23 حوت

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار)جمع اوری بعد از توحید به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم معینیت مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و ریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسال گردید.

 • بتعداد (6) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات (غزنی، بغلان ، کاپیساء، غور، سمنگان، پروان) بتعداد (2) قطعه مکاتیب ریاست منابع بشری درمورد عقد قرارد بالمقطع کارمندان  بست رتبه (5) و (2) قطعه پیشنهادات امریت محترم مهاجرین ولایات ( سمنگان وپروان درمورد خط اندازی شهرک مهاجزین) بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.
 • مکاتیب مهاجرین ولایات درمورد پکتیا، بادغیس درمورد عرایض بیجاشده گان داخلی ، هرات درمورد  توزیع مواد غذایی برای بیجاشده از طریق موسسه  RWDOA و فارمت های گزارش دهی هفته سوم ماه حوت 96 (21)  ولایت بریاست رسید گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.
 • مکاتیب مهاجرین ولایات: نورستان درمورد گزارش تشریحی ماه دلو، بامیان درمورد گزارش ربع اول سال مالی 97، بادغیس درمورد گزارش ماه حوت، فراه درمورد گزارش تشریحی ماه جدی، هرات درمورد گزارش حصائیوی ماه دلو،سرپل درمورد گزارش ماه دلو، بریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.
 • مکتاتیب مهاجرین ولایات: غور وکندهار، پروان ، زابل ، جوزجان ، درمورد اجناس منقول وغیرمنقول ، بریاست اداری ارسال گردید.
 • مکاتیب مهاجرین ولایات: لغمان درمورد توزیع نمرات زمین، کندهار در مورد دوعراده کاستر، کنردرمورد کریدت کارت انترنتی، پروان درمورد خط اندازی بلاک (4) مهاجرین کندز درمورد گزارش کاری شهرک مهاجرین ، کابل درمورد درمورد جز (7) مصوبه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، لغمان درمورد شهرک بابا صاحب،هرات درمورد عودت کنند گان رد مرزی، خوست درمورد اماده گی ریاست مبارزه به خاطر حوادث طبیعی وغیرطبیعی  مکتوب ریاست منابع بشری درمورد تقرر نعمت الله دربست (5)  امریت ارزکان بریاست ها وامریت های مهاجرین ولایات ارسال گردید.
 • مکاتیب مهاجرین ولایات: غزنی، سمنگان، لغمان، کندهار،نیمروز، جوزجان، درمورد راپورحاضری ماه حوت،  غزنی ودرمورد فورم ارزیابی، فاریاب وکندهار درمورد راپورحاضری CBR و مکتوب سمنگان درمورد استعفاء شفیع الله  بریاست منابع بشری ارسال گردید
 • مکتوب ریاست دفتردرمورد عدم درنظرگرفتن سلسله مراتب.
 • یک ورق فارمت معلوماتی درمورد شهرک مهاجرین اینریاست. به واحدها دومی وزارت تکثیر گردید.
 •  مکتوب مهاجرین ولایت بامیان درمورد سفریه کارمندان بعد از هدایت  مقام محترم وزارت  امریت مهاجرین بامیان اخبارگردید.
 • مکاتیب مهاجرین ولایات: فارمت های گزارشدهی درمورد هفته سوم ماه حوت 96 از (20) ولایت ، کندهاردرمورد نصب سیستم سولربرای واتر پبمپ شهرک مارغر، بریاست ع عودت ارسال گردید.
 • مکتوب مهاجرین ولایت کنر درمورد سه تن ازکارمندان بریاست تحقیق وسیستم معلومات ارسال گردید.
 • مکاتیب مهاجرین پکتیا  و بامیان درمورد شبکی انترنتی، بریاست تکنالوژی معلوماتی ارسال گردید.

لوگر:

 • بتعداد 6 قطعه عرایض عودت کننده گان وبیجاشد گان داخلی ثبت گردید.
 • 7 قطعه استعلام به اداره ثبت واحوال نفوس بخاطرصحت وعدم صحت تذکره تابعیت برای عودت کنندگان توزیع گردید.
 • 4 قطعه نمره رهایشی در شهرک مهاجرین برای عودت کننده گان ولایت لوگرتوزیع گردید
 • 9 قطعه اسناد عودت کنند ثبت دیتابیس گردید.

سرپل:

بتاریخ 16/12/1396بتعداد 64 فامیل بیجاشد گان داخلی قریجات ولسوالی صیاد ولایت سرپل خانه به خانه سروی گردید، 11 فامیل مستحق کمک شناخته شد.

بتاریخ 12/12/1396 بتعداد 143 فامیل بیجاشد قریجات ولسوالی صیاد ولایت سرپل درمرکز زندگی میکنند توسط تیم موظیف خانه به خانه سروی گردید، 26 فامیل مستحق کمک شناخته شد.

 • بتعداد 97 فامیل بیجاشد سروی گردید وبرای هرفامیل 2 بوری ارد ، 7روغن، 7دالخود، ونیم نمک از طرف دفترWFP توزیع گردید.
 • 39 فامیل بیجاشد توسط دفترNRC سروی شد به هرفامیل مبلغ 26000 افغانی  وازطرف ویک کیت شلتر توزیع گردید.
 • 8 مرد مجرد رد مرزی با کارت IOM عودت نموده اند ثبت وراجستر گردید.

هرات:

 • بتاریخ 12/12/1396  برای 34 فامیل بیجاشد به هرفامیل مبلغ 20000 افغانی و برای یک فامیل 7000 افغانی از طریق پروژه PSN دفتر یونسیار مساعدت گردید.
 • سروی  164 فامیل توسط  دفتر IDPS خانه به خانه قبول شد.
 • توزیع پول نقد از طریق موسسه DRC  برای 13 فامیل بیجاشد صورت گرفت.

ننگرهار:

 • بتاریخ 20/12/1396 برای 38 فامیل عودت کننده از طرف دفتر NRC به هرخانواده مبلغ 14060 افغانی توزیع گردید.
 • بتعداد 4 فامیل شامل 25 نفر و4 فامیل شامل 25 نفر برویت کارت جهت مساعدت به اداره IOM معرفی گردید.
 • یک فامیل شامل 4 نفر دارنده کارت های از طرف موسسه یونسیار همراه شان مساعدت صورت گرفت.
 • قابل یاد اوریست که افراد عودت کننده راجستر وغیر راجستر 29 تن میباشد.
 • بتاریخ 17/12/1396 برای 250 فامیل بیجاشد از طرف اداره اسلامک ریلیف با هرخانواده اسباب زمستانی مواد غذایی و غیرغذایی مساعدت صورت گرفت.
 • بتعداد 10 فامیل شامل 58 نفربرویت کارت به موسسه IOM معرفی گردید.
 • یک تن عودت کنند کشور پاکستان با امکانات شخصی شان به محلات اصلی شان برگشتند.
 • 11 فامیل شامل 43 نفر دارنده کارت از طریق موسسه یونسیار مساعدت صورت گرفت.

بلخ:

 • 2 نفرانفرادی از عودت کننده گان 2018/2017 بروی کارت IOM وmil ثبت وراجستر گردید.
 • یک تن عودت کننده کشورپاکستان جهت ادامه تحصیل بریاست معارف معرفی گردید.
 • یک تن بیجاشد جهت تداوی معالجه بریاست صحت عامه ولایت بلخ معرفی گردید.
 • 18 تن عودت کننده کشورپاکستان ثبت دیتابیس گردید.
 • پنج گروپ از هئیت سروی بمنظور رسیدگی بمشکلات یکصد فامیل بیجاشد اسیب پذیر عازم محلات انان گردیدند.
 • 15 تن عودت کننده وبیجاشد داخلی جهت دریافت مساعدت  توسط کارمندان این ریاست به شعبات مشوره دهی معرفی گردیدند.

بامیان:

 • برای 600 فامیل عودت کننده نمره هرفامیل برایشان درشهرک دشت قشقه نشان داده شد وتحویلی داده می شود.
 • بتاریخ 12/12/1396 اغاز الی  23/12/1396 جریان دارد.
 • 8 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.
 • 2 قطعه استعلام جهت صحت وعدم صحت تذکره تابعیت برای عودت کننده گان توزیع گردید.
 • 4 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

غزنی:

 • بتاریخ 20/12/1396 برای 225 فامیل عودت کننده که از سال 2016 بدینسو به کشور باز گشت ودرولایت غزنی استقرار مجدد نموده بودند ثبت دیتابیس این ریاست گردید.

دایکندی:

 • 24 قطعه استعلام بخاطرصحت وعدم صحت تذکره تابعیت برای عودت کننده گان توزیع گردید.
 • 25 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کنند گان توزیع گردید.
 • 17 قطعه اسناد عودت گان دررابطه به فورم عدم سرپناه ثبت گردید.
 • (5) قطعه تعرفه بانکی جهت پرداخت قیمت زمین برای عودت کننده گان توزیع گردید.

 لغمان:

 • بتاریخ 20/12/96 برای 187فامیل عودت کنند گان به هرفامیل یک بسته هیجن کیت از طرف موسسه COAR توزیع گردید.
 • 3 فامیل عودت کنند شامل 18 نفرثبت وراجستر گردید.

25 – 21  دلو

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم معینیت مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و ریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسال گردید.

-          به اثر تماس تیلفونی بریاست مهاجرین تخارازجمله 37 فامیل بیجاشده ولسوالی ارچی ولایت کندز امشب یک خانم از اثر سرما و بارش برف فوت و دو نفربه شفاخانه انتقال داده شده است به محترم محمد ابراهیم  مدیر توزیع اطلاعات خبر دادشد.

-          بتعداد پنج قطعه مکاتیب  امورمهاجرین ولایات درمورد فامیلهای که ازمحلات اصلی شان بیجاشده اند، گزارش از وضعیت بیجاشده گان داخلی، گزارش رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی، توزیع زمین برای عودت کننده گان مستحق مطابق فرمان 104 ریاست جمهوری، بریاست دفتر ارسال گردید.

-          بتعداد (7) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی درمورد مختلف به مراجع ذیربط ان ارسال گردید.

-          بتعداد(2) قطعه مکاتیب در رابطه به  پنج جلد فصلنامه عودت بریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسال گردید.

-          مکتوب مهاجرین ولایت لوگر درمورد موسسه ACTED  که تفاهمنامه با وزارت به امضاء رسانده اند. بریاست حمایت حقوقی ارسال گردید.

-          بتعداد (6) قطعه پیشنهادات  امورمهاجرین ولایات در موارد مختلف به مراجع مربوطه ارسال گردید.

-          بتعداد (3) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات درمورد موسسات کمک رسان به ریاست ارتباط خارجه ارسال گردید.

-          بتعداد (3) قطعه مکاتیب متحدالمال درمورد ارسال فارمت های عودت کنند گان وبیجاشده گان داخلی ، ایجاد دیتابیس 22 ولایت باقی  و سفرمقامات عالی رتبه به خارج از کشور به واحد های دومی تکثیرگردید.

-          بتعداد (11) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات درمورد موسسات، اماروارقام بیجاشده گان داخلی وعودت کننده گان ، فارمت های گزارش دهی هفته وار هفته اول ودوم ماه دلو، راپور دربخش عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی بریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.

-          بتعداد (8) قطعه مکاتیب درمورد پول خط اندازی ، فورم م- 50 ، کود 10 معاشات، راپور مصارفات ماه قوس96، تخصیص ، فورم م 16 بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.

-          بتعداد (11) قطعه مکاتیب درموارد مختلف بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          بتعداد (8) قطعه مکاتیب درمورد پلان تدابیری 97، جلسه PDC لست پروژه ها بریاست  پالیسی وپلان ارسال گردید.

ولایت لغمان:

-          (10) فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

-           (15) فامیل بیجاشده گان داخلی از طریق موسسه DRC مستحق مساعدت شناخته شدند.

-          برای (50) فامیل بیجاشده داخلی از طریق موسسه ACTED مواد ساختمانی توزیع گردید.

ولایت ننگرهار:

-          برای (40) فامیل بیجاشده داخلی مربوط ولسوالی خوگیانی به هرفامیل مبلغ 6000 افغانی از طریق موسسه IRC توزیع گردید.

-          (2) فامیل عودت کننده برویت کارت بخاطر دریافت مساعدت به موسسه IOM معرفی گردید.

-          برای (100) فامیل بیجاشده داخلی از طریق موسسه UNICEF مواد زمستانی مساعدت صورت گرفت.

ولایت بادغیسی:

-          (8) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید.

-          (21) فامیل بیجاشده سروی گردید (2) فامیل مستحق شناخته شد.

-          برای (95) فامیل بیجاشده داخلی که قبلاً سروی شده بودند از طریق موسسه NRC به هرفامیل مبلغ (26000) افغانی توزیع گردید.

-          برای (95 فامیل بیجاشده ازطریق موسسه یونیسف به هرفامیل یک بسته لباس گرم زمستانی توزیع گردید.

ولایت کندز:

-           برای (198) فامیل بیجاشده داخلی مربوط ولسوالی امام صاحب  از طریق موسسه WFP مواد غذای وغیرغذای توزیع گردید.

-          برای (27) فامیل بیجاشده داخلی به هرفامیل مبلغ (6192) افغانی ، به  (22) فامیل بیجاشد مبلغ 14000 افغانی ومواد غذای از طریق موسسه فوق الذکر مساعدت صورت گرفت.

-          (8) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی (20) قطعه عریضه فامیل های اجباری و(160) قطعه عرایض  مبنی برشلتر ثبت و راجستر گردید.

-          (5) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.

ولایت دایکندی:

-          15 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.

-          برای (38) فامیل بیجاشده گان داخلی از طریق موسسه ACF به هرفامیل مبلغ (30000) افغانی توزیع گردید.

ولایت بلخ:

-          برای (80) فامیل بیجاشده داخلی از موسسه WFP مواد غذای ومبلغ (14000) افغانی  به هرفامیل پول نقد مساعدت نمود.

-          برای (28 ) فامیل بیجاشده گان داخلی از طریق موسسه WFPبه هرفامیل مبلغ(28000) افغانی وبه (13) فامیل ازطریق موسسه WFP مبلغ (14000) افغانی از طریق موسسه CAER به هرفامیل یک بسته بهداشتی صحی ویک سیت آشپزخانه ویک بسته اجناس متفرقه ، سه تخته کمپل توزیع گردید.

-          وبرای (28) فامیل بیجاشده داخلی ولایت فاریاب به هرفامیل مواد غذای و غیرغذای توزیع گردید.

-          برای (10) فامیل بیجاشده داخلی ازطریق موسسه GIZ مواد غیر غذای توزیع گردید.

-          (31) فامیل بیجاشده داخلی ثبت وراجسترگردید.

ولایت غزنی:

-          (484) فامیل بیجاشده داخلی به کمک موسسه DRC سروی گردید.

 

ولایت لوگر:

-          (29) فامیل بیجاشده داخلی ثبت وراجستر گردید.

-          (2) نفر عودت کننده به خاطر اصلاح اسم به  یونسیارمعرفی گردید.

-          (4) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجسترگردید.

-          (4) نفر عودت کننده به خاطراصلاح اسم به شورای قریه معرفی گردید

ولایت بامیان:

-          (4) فامیل عودت کننده سروی گردید وجهت مساعدت به یونسیار معرفی گردید.

-          برای (3) فامیل عودت کننده گان ولایت بغلان به هرفامیل مبلغ 12000 افغانی ازطریق یونسیار توزیع گردید.

-          (13) قطعه استعلام برای عودت کننده گان به خاطر  اخد فورم عدم سرپناه توزیع گردید

-          (2) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده توزیع گردید.

ولایت  سرپل:

-           (85) فامیل بیجاشده گان داخلی سروی گردید. –

-          (201) فامیل بیجاشده سروی وشناسائی گردید به هرفامیل مبلغ 28000  افغانی ازطریق موسسه NRC توریع گردید.

-           (12) فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید 5 فامیل مستحق شناسائی گردید.

(2) فامل عودت کننده (3) فامیل رد مرزی شبت وراجستر گردید.

14 – 18 دلو

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم معینیت مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و ریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسال گردید.

-          بتعداد (8)مکاتیب امورمهاجرین ولایات درموارد مختلف ،بریاست  تحقیق وسیستم معلومات ارسا ل گردید.

-          بتعداد (3) مکاتیب مکاتیب امورمهاجرین ولایات درمورد شهرک های مهاجرین ، نمرات زمین رهایش، فارمت های گزارش دهی سوم ماه دلو 1396 بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          بتعداد(14) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات درمورد فامیل های بیجاشده داخلی، توزیع مواد غذای وغیرغذای برای بیجاشده گان وعودت کننده گان ، سروی بیجاشده گان وعودت کننده گان ، فارمت های گزارش دهی هفته سوم ماه دلوسال 1396 بریاست رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.

-          بتعداد (15) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات درموارد مختلف بریاست منابع بشری ارسال گردید.

-          بتعداد(9) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات درموارد مختلف بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.

-          بتعداد (9) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات درمورد پلان ع سال 1397، پلان استراتیژی عمل ، گزارش P.D.C ، بریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.

-          بتعداد (4) مکاتیب امورمهاجرین ولایات درمورد فصلنامه عودت ، توزیع مواد غذایی وغیر غذایی  برای عودت کننده  گان وبیجاشده گان داخلی ، بریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسا ل گردید.

-          بتعداد(2) قطعه مکاتیب امور مهاجرین ولایات درمورد گزارش مصونت اجتماعی بریاست حمایت حقوقی ارسال گردید.

-          بتعداد (3) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات درمورد بیجاشده گان داخلی بیجاشده گان ناشی ازناامنی بریاست دفتر ارسال گردید.

-          بتعداد (7) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات درموارد مختلف به مراجع ذیربط ان ارسال گردید.

-          بتعداد (4) قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات درموارد یک عراده موتر، یک عدد کمره عکاسی وفلمبرداری به خاطر گزارشات بیجاشده گان ، بریاست اداری ارسال گردید.

-          مکتوب ریاست مهاجرین زابل: درمورد شهرک شیخ متی  به آمریت تدارکات ارسال گردید.

-          مصوبه شماره (16) بورد اجرائیوی وزارت  ، مکتوب ریاست مالی واداری درمورد اجناس و مکتوب ریاست حمایت حقوقی  درمورد کارمندان وکارکنان جدید تقرر بمنظور ثبت دیتابیس به واحدهای دومی تکثیر گردید.

-          مکتوب مهاجرین ولایت لوگردرمورد موسسات وانجوها درقبال عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی. بریاست ارتباط خارجه ارسال گردید.

-          به تعداد (4) قطعه پیشنهادات امورمهاجرین ولایات بعد از هدایت مقام محترم وزارت به مرجع ذیربط ارسال گردید.

ولایت سرپل:

-           برای 99فامیل بیجاشده داخلی مبلغ 14000 افغانی ازطریق موسسه NRC مساعدت گردید.

-          برای (37) تن اطفال بیجاشده داخلی از طریق موسسه IOM مساعدت صورت گرفت.

-          (13) فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید به هرفامیل 28000 افغانی ازطریق موسسه NRCمساعدت صورت گرفت.

-          (21) فامیل سروی گردید(11) فامیل مستحق شناسائی گردید.

ولایت ننگرهار:

-          (5) فامیل عودت کننده گان  جهت مساعدت به اداره IOM معرفی گردید.

-          بتعداد (40) تن  عودت کننده و رد مرزی ثبت راجستر گردید.

-          (7) تن دیپورتی  کشور پاکستان جهت مساعدت به IOM  معرفی گردید.

ولایت لوگر:

-          (20) قطعه عرایض عودت کننده  وبیجاشده گان داخلی ثبت وراجستر گردید.

-          (15) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.

-          (7) نفر عودت کننده به شورای قریه جهت اصلاح اسم معرفی گردید

-          (2) فامیل عودت کننده کشورپاکستان برویت فورم ثبت وراجستر گردید.

-          (8) فامیل بیجاشد داخلی ثبت و راجستر گردید.

ولایت کندز:

-          برای (100) فامیل بیجاشده داخلی از طریق موسسه WFP مواد غذایی غیر غذایی توزیع گردید.

-           برای (150) فامیل بیجاشده گان داخلی مواد غذایی ازطریق موسسه WFP توزیع گردید.

-          (114) فامیل بیجاشده داخلی از طریق موسسه NRC سروی گردید.

-          بتعداد(11) قطعه عرایض به خاطراخذ شلتر ثبت وراجستر گردید.

-          یک تن عودت کننده به خاطر ادامه تحصل بریاست معارف معرفی گردید.

ولایت ننگرهار:

-          (20) نفر دیپورتی ثبت وراجستر گردید.

-          (51) فامیل عودت کننده شامل (124) مرد (249) زن به خاطر اخذ مساعدت به  یونسیار معرفی گردید.

-          (92) قطعه عرایض بیجاشده گان داخلی ثبت وراجستر گردید.

ولایت لغمان:

-          برای (78) فامیل بیجاشده داخلی وبرای (25) فامیل عودت کننده  ازطریق موسسه CWSA به هرفامیل مبلغ 100  دالر امریکائی توزیع گردید.

-          (4) فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

ولایت هرات:

-          برای (100) فامیل بیجاشده داخلی توسط موسسه داکار مواد حفظ الصحه توزیع گردید.

(145) فامیل بیجاشده داخلی سروی وشناسائی گردید.

16 – 20 جدی

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم معینیت مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و ریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسال گردید.

-          بتعداد (18) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات: دررابطه به گزارش PDC ، تکس خدمات شهری ،جداول پلان ع  پروژهای انکشافی، بابت سال 1397،اعمار تعمیر اداری ، شهرک مهاجرین ، پلان پیشبینی شده سال 97، ونیازمند های شهرک مهاجرین. بریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.

-          به تعداد(18) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات:درابطه به فورم م- 91 قطعیه ، راپورقطعه انکشافی برای خط اندازی، مبنی برتمدید قرارداد کارمندان بالمقطع، راپورم-22 مصارفات بابت ماه قوس 96، جداول نیازمندی های بودجه وی، قطعه عادی سال مالی 96، وهمچنان به تعداد (3) قطعه پیشنهاد درموارد مختلف بعد ازاخذ حکم مقام محترم وزارت.

-          بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.

-          مکتوب پیگیری در رابطه به گزارش سالانه بولایات: دایکندی، کنر،تخار،نیمروز، کندز، بغلان، ننگرهار، سرپل، لوگر، بدخشان، هلمند، ارسال گردید.

-          به تعداد(12) قطعه مکاتیب در موارد سواد آموزی وافراد کم سواد مهاجرین عودت کننده ، اشتغال زایی، گزارش ماه قوس  در رابطه به بیجاشده گان وعودت کننده گان، درمورد شهرک البیرونی، معرفی افراد به بخش های اموزش حرفه خیاطی و فارمت گزارش دهی هفته دوم عودت کننده گان از (19) ولایت بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          بتعداد (6) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات: درموارد فامیل های بیجاشده داخلی، کمک به فامیل های بیجاشده داخلی، وفارمت گزارش دهی هفته اول و دوم  ماه جدی ، وهمچان چهار قطعه فارمت باقی مانده هفته سوم وچهارم بابت ماه قوس  ولایات میدان وردک، لوگر، بدخشان ، پکتیکا و بامیان بریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.

-          بتعداد(5) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات در مورد تجهیزات که از طریق موسسه IOM برای شان مساعدت شده، بریاست اداری ارسال گردید.

-          بتعداد(11) قطعه مکاتیب از ریاست محترم مرکزی درموارد مختلف به ولایات مربوطه اش ارسال گردید.

-          (2) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات کنروبامیان ، درمورد اختصاص بودجه مشخص جهت رسیده گی به بیجاشده گان داخلی، از طریق کمیته ادغام مجدد بریاست دفتر ارسال گردید.

-          به تعداد (3) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات در مورد تجهیزات الکترونیکی بریاست تحقیق وسیستم معلومات ارسال گردید.

-          بتعداد(4) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات: درمورد راپورحاضری امرین وروسای ولایات پکتیا، کندهار،غزنی ونیمروزبریاست منابع بشری ارسال گردید.

-          (2) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات خوست ودایکندی درمورد گزارش کارکرهای سال مالی 1396 بریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسال گردید.

-          مکتوب امورمهاجرین ولایت لوگر: درمورد فعالیت های حقوقی که دربخش مهاجرین وبیجاشده گان داخلی بابت ماه قوس انجام داده اند. بریاست حمایت حقوقی ارسال گردید.

ولایت لغمان:

-          18 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

-          برای 803 فامیل عودت کننده به رویت کارت از طرف موسسه NCRD مواد غذای توزیع گردید.

-          111 فامیل بیجاشده از طرف موسسه DRC سروی گردید واز طریق موسسه ECCO به فی فامیل مبلغ 18000 افغانی مساعدت دریافت کردند.

-          25 فامیل عودت کننده از طرف موسسه RSSAO به کمک مالی یونسیاروسایل مورد ضرورت خویش را دریافت کردند.

ولایت لوگر:

-          5 نفر عودت کننده ثبت ورجستر گردید.

-          11 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.

-          2 نفر به ولایت کابل معرفی گردید.

-          9 فامیل بیجاشده داخلی به مناطق اصلی شان برگشتند.

-          3 فامیل عودت کننده به خاطراصلاح اسم و ولد شان به دفتر یونسیار معرفی گردید.

ولایت دایکندی:

-          7 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کنند ه گان توزیع گردید.

-          3 تعرفه بانکی برای مستحقین ان توزیع گردید.

ولایت ننگرهار:

-          برای 90 فامیل مبلغ 14000 افغانی از طرف موسسه NRC مساعدت صورت گرفت.

-          برای 300 فامیل بیجاشده داخلی از طرف موسسه WFP برای مدت دو ماه مواد غذای توزیع گردید.

-          20 نفرعودت کننده جهت اخذ مساعدت به موسسهIOM معرفی گردید.

ولایت سرپل:

-          60 فامیل بیجاشده گان داخلی توسط موسسه NRC سروی گردید.

-          45 فامیل بیجاشده که قبلاً سروی شده بودند ازطرف موسسه NRC به هرفامیل 26000 توزیع گردید.

-          35 فامیل بیجاشده داخلی توسط تیم موظف سروی وشناسایی گردید واز طرف موسسه WFP  مبلغ 28000 افغانی  به هرفامیل توزیع گردید.

-          2 فامیل بیجاشده سروی گردید واز طرف موسسه به هرفامیل مبلغ 300 دالر امریکائی توزیع گردید.

ولایت هرات:

-          برای 218 فامیل بیجاشده از طرف موسسه WFP  مواد غذای توزیع گردید.

-          برای 25 فامیل عودت کننده توسط موسسه CHA پول نقد برا ی ایجاد شغل و برای 4 فامیل به هرفامیل مبلغ 6800 افغانی و برای 21 فامیل به هرفامیل مبلغ 20400 افغانی از طرف موسسه PSN توزیع گردید.

-          111 فامیل سروی گردید واز جمله برای 30 فامیل مساعدت نقدی صورت گرفت.

ولایت کندز:

-          437 فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید، به فی فامیل مبلغ 200 دالر امریکای ازطریق موسسه یونسیار توزیع شده.

-          برای 71 فامیل بیجاشده از طریق موسسه NRC مساعدت غذای  صورت گرفت.

-          برای 67 فامیل بیجاشده  ازطریق موسسهWFP مساعدت غذای صورت گرفت.

ولایت بلخ:

-          14 فامیل بیجاشده ولایت سرپل مقیم ولایت بلخ از طرف دفتر GIZ سروی گردید.

-          برای 104 فامیل بیجاشده ولایت فاریاب از طرف موسسه NRC مبلغ 5200 افغانی به هرفامیل مساعدت صورت گرفت.

-          توسط یک تیم مشترک موسسات همکار مقیم ولایت بلخ 11 فامیل بیجاشده سروی گردید.

20 فامیل بیجاشده وعودت کننده جهت دریافت مساعدت به شعبات مشوره دهی رهنمایئ گردید.

9 – 13 جدی

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم معینیت مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و ریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسال گردید.

-          مکاتیب امورمهاجرین ولایات در رابطه به معرفی بیجاشده گان به کورس های حرفوی ، درمورد  شهرک مهاجرین، جلسه کمیتی ولایتی ادغام مجدد، جداول توحیدی عودت کننده گان، اشتغالی زایی، ایجاد کورسهای سواد اموزی برای عودت کننده گان وافراد کم سواد، خط اندازی نمرات و گزارش کاری موسسه داکار،   بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          گزارش موسسه  DRC بریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسال گردید.

-          11قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات دررابطه به عودت کننده کان و بیجاشده گان داخلی،توزیع مواد غذای وغیر غذای به بیجاشده گان داخلی ، ، سروی بیجاشده گان داخلی، توزیع مواد زمستانی به بیجاشده گان وعودت کننده گان، شلتر، گزارش توحیدی ماه قوس 96 ، فارمت هفته چهارم ماه قوس و هفته اول ماه جدی سال 96 ، گزارش کاری ماه قوس 96 بریاست رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.

-          مکاتیب امورمهاجرین ولایات : در رابطه به ، پلان انکشافی 97 ،

-          پلان پیشبینی شده 97، ساختمان تعمیر اداری،    بریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.

-          مکاتیب امورمهاجرین ولایات: دررابطه به راپورم- 22 مصارفات، فورم - م - 16 مدت معاش ، فورم – م 91 راپور مصارفات،  بریاست مالی حسابی ارسال گردید.

-          مکاتیب امورمهاجرین ولایات: در رابطه به تفاهم نامه همکاری میان وزارت مهاجرین وهئیت ناوی بریاست حمایت حقوقی ارسال گردید.

-          3- مکاتیب امورمهاجرین ولایات :  در رابطه به فعالیت زنان درسطح ولایات،.امریت جندر ارسال گردید.

-          مکاتیب امورمهاجرین ولایات: درمورد اجناس مساعدت شده دفتر،  GTZ بریاست اداری ارسال گردید.

-          پنج قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی در رابطه به موارد مختلف به 34 ولایت تکثیر گردید.

-          دو قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات: خوست و غزنی ، درمورد موسسه یونسیار وموسسه APA، بریاست تفتیش داخلی ارسال گردید.

-          مکاتیب امورمهاجرین ولایات: دررابطه به راپور حاضری روسا وامرین بابت ماه جدی.

ولایت ننگرهار

-          دو فامیل عودت کننده شامل سه مرد ودو زن جهت دریافت مساعدت به دفتر یونسیارمعرفی گردید.

-          برای 267 فامیل عودت کننده گان کشور پاکستان توسط موسسه DRC مبلغ 14000 افغانی توزیع گردید.

ولایت بلخ:

-          برای  197 فامیل بیجاشده گان داخلی  از طریق موسسات مختلط مواد غذای وغیرغذای توزیع گردید.

-          10 تن عودت کننده کشور پاکستان ثبت وراجستر گردید.

-          15 تن عودت کننده وبیجاشده داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.

ولایت لغمان:

-          80 فامیل عودت کننده  توسط RSSAO سروی گردید.

-          یک تن عودت جهت ادامه تحصل به ریاست معارف معرفی گردید.

-          برای 50 فامیل عودت کننده توسط موسسه IOM مبلغ 4108 افغانی توزیع شد.

ولایت هرات:

-          421 فامیل بیجاشده داخلی توسط تیم ساحوی سروی گردید وبرای هرفامیل مواد  غذای وغیر غذای توزیع گردید.

-          14 فامیل دارای قضایای خاص سروی گردید ، برای 4 فامیل توسط موسسه CHA مبلغ 6800 افغانی و برای 10  فامیل بیجاشده دیگر مبلغ 20400 افغانی توزیع گردید.

-          164 فامیل بیجاشد سروی گردید و 47 فامیل مستحق کمک شناخته شد. 250 فامیل سروی گردید به هرفامیل مبلغ 200 دالر توسط موسسه WFP مساعدت صورت گرفت.

-          1182 قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ارزیابی شد 124 فامیل مستحق کمک شناخته شدند.

ولایت بادغیس:

-          38 فامیل بیجاشده داخلی توسط موسسه WFP سروی گردید و به هرفامیل یک سهمیه مواد غذای توزیع شد.

ولایت غزنی :

-          به 19 فامیل بیجاشده گان وعودت کننده گان توسط موسسات خارجی مقیم ولایت غزنی به هرفامیل مبلغ 250 الی 300 دالرامریکائی توزیع گردید

-          پنج باب خیمه برای بیجاشده گان داخلی توسط موسسه CHA توزیع شد.

-          2 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

-          7 فامیل عودت کننده وبیجاشده داخلی جهت مساعدت به موسسه سولدریتی معرفی گردید.

-          8 قطعه استعلام به  عودت کننده گان جهت صحت وعدم صحت تذکره تابعیت توزیع گردید.

-          2 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

ولایت لوگر:

-           4 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.

-          برای 4 فامیل بیجاشده شده ازطریق موسسه CHA پول نقد توزیع گردید.

46 قطعه اسناد عودت کننده گان دیتابیس گردید.

2 – 6 جدی

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم معینیت مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و ریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسال گردید.

-           (7)قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات:  در رابطه به اسیکچ زمین ،ساختن پروژه واعمار تعمیر، گزارش ربع چهارم سال 96،  گزارش کاری انگمنت سنتر پل چرخی  کابل ، گزارش تفصیلی و فارمت های گزارش دهی سالانه به اساس پلان عمومی وزارت سال مالی 96، ولایت بادغیس فاقد زمین برای اعمار تعمیر اداری است و گزارش ریع سوم سال 1396.ولایت فاریاب،  بریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.

-           فارمت های گزارش دهی هفته سوم بیجاشده گان داخلی ماه قوم 96 (21) ولایت ، بریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی، فامیل های بیجاشده داخلی، گزارش کارکرد موسسات که با مقام وزارت تفاهمنامه به امضا رسائیده اند،  بریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.

-           (10) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات: در رابطه به  زمین شهرک مهاجرین ، بیجاشده گان داخلی ، (19) قطعه فارمت های گزارش دهی عودت کننده گان ماه قوس 96 ، گزارش جلسه کمیته ادغام مجدد ولایتی، گزارش IRC، درمورد اتباع پاکستانی، به خاطراعمار پروژه شرکت قراردادی به یک نفرنگهبان ضرورت است، رابطه به جداول عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی، بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          مکتوب ریاست ارتباط خارجه درمورد اتباع پاکستانی به ولایت نیمروز، ارسال گردید.

-          مکتوب ریاست پالیسی وپلان درمورد ارایه گزارش از وضعیت زمین وساختمان های اداری.

-          مکتوب ریاست دفتر درمورد جلسه کمیته نوبتی اجرائی مصونیت غذایی وتغذیه ،

-            (7) ورق مصوبه شماره (12) مورخ 6/9/1396 جلسه نوبتی شورای محترم وزیران ج.ا.ا.

-           به 34 ولایت تکثیر گردید.

-          مکتوب مهاجرین ولایت کاپیساء درمورد سفرجلالتماب وزیرصاحب به ولایت کاپیساء بریاست دفتر ارسال گردید.

-          مکتوب مهاجرین ولایت کنر در مورد پروژه های انکشافی وبخش های کارمندان جدید تقرر قرار دادی

-          (7) مکاتیب ریاست مهاجرین ولایات  در رابطه به فورم – م 22 مصارفات،  .بریاست مالی وحسابی ارسال گردید

-          مکاتیب امورمهاجرین ولایات: هلمند، پروان و ننگرهار درمورد فامیل های بیجاشده  بی  بضاعت که توسط موسسه یونسیار وWFP مساعدت غذای میشوند.بریاست ارتباط واطلاعات عامه ارسال گردید.

-          مکاتیب امورمهاجرین ولایات: پروان،کنر، دررابطه به فعالیت های  زنان درسطح ولایات آمریت جندرارسال گردید.

-          (4) قطعه پیشنهاد در رابطه به موضوعات مختلف از ولایات هرات، فراه ، میدان وردک، بعد ازهدایت مقام محترم وزارت،

-          سه قطعه تصدیق مریضی محترم جسور معه ورقه درخواستی شان، بریاست منابع بشری ارسال گردید.

-          مکاتیب ریاست دفترحاوی دوقطعه پیشنهاد دررابطه به ایجاد ولسوالی گرده حیری بریاست مهاجرین  ولایت پکتیا ارسال گردید.

ولایت ننگرهار:

-          2 فامیل عودت کننده شامل 3 مرد 2 زن ثبت وراجستر گردید.

-           

ولایت غزنی:

-          یک تن عودت کننده بریاست معارف معرفی گردید.

-          15 قطعه کارت واسناد مهاجرین عودت کننده طی مراحلی گردید

ولایت هرات:

-          برای 2442 فامیل بیجاشده داخلی که قبلاً سروی شده بودند به هرفامیل مبلغ 200 دالرامریکائی وچهارتخته کمپل توسط دفتر یونسیار توزیع شد.

-          برای 2742 فامیل کمک زمستانی توسط یونسیار به هرفامیل 200 دالرامریکائی و 4 تخته کمپل توزیع گردید.

-          21 فامیل بیجاشده داری  قضایای خاص توسط PSN  و OCHA مبلغ 6800 الی 20400  افغانی توزیع گردید.

-          برای 60 فامیل توسط دفتر WFP مواد غذای توزیع گردید

ولایت دایکندی:

-          5 قطعه استعلام جهت صحت وعدم صحت تذکره تابعیت به عودت کننده گان توزیع شد.

-          5 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.

-           یک فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

ولایت بامیان:

-          7 قطعه فورم مبنی بربیجاشده گی ثبت ورجستر گردید.

-          2 تن بیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت به موسسه سولدریتی معرفی گردید.

-          یک قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.

-          2 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

ولایت لوگر:

-          9 قطعه فورم عدم سر پناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.

-          11 قطعه استعلام به منظورصحت وعدم صحت تذکره تابعیت به اداره احوال نفوس ارسال شد.

-          2 نفر عودت کننده به ریاست معارف معرفی گردید.

-          2 نفر عودت کننده جهت دریافت مساعدت به یونسیار معرفی گردید.

-          18 فامیل عودت کننده گان کشور پاکستان برویت فورم VRF سه قطعه استعلام توزیع گردید.

-          15 قطعه اسناد عودت کننده گان دیتابیس گردید.

ولایت بلخ:

-          به 519  فامیل بیجاشده گان داخلی مواد غذای توزیع گردید.

-          15 تن عودت کننده وبیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مشوره دهی معرفی شدند.

-          63 فامیل بیجاشده سروی گردید وازجمله 17 فامیل شناسائی گردید.

-          برای 655 فامیل بیجاشده داخلی از طریق موسسه یونسیار به هرفامیل مبلغ 200 دالرامریکائی همراه با چهارتخته کمپل توزیع گردید.

ولایت لغمان:

-          برای 176 فامیل عودت کننده از طرف موسسه WFP  به فی فامیل مبلغ 6000 افغانی توزیع گردید.

-          برای 127 فامیل عودت کننده  برویت  کارت VRF از طرف موسسه NCRC  به کمک موسسه WFP مواد غذای توزیع گردید.

-          10 فامیل عودت کننده برویت کارت از طرف موسسه RSSAO سروی گردیدند.

ولایت پکتیکا:

برای 4866  فامیل عودت کننده از طریق موسسه ORCD مواد غذای ، برای 1365 فامیل عودت کننده به هرفامیل یک باب خیمه، 4866 فامیل عودت به هرفامیل یک دانه پتو ، برای 740 فامیل عودت کننده  به هرفامیل یک تخته ترپال وبرای 4866 فامیل عودت کننده به هرفامیل 300 کلیو مواد غذای    توزیع گردید.

25 – 29 قوس

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم معینیت مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و ریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسال گردید.

-           (9)قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات: در رابطه به موصوعات مختلف بریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.

-           (10) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات: درمورد سروی بیجاشده گان داخلی ، توزیع  مواد غذای وغیرغذای زمستانی  برای  بیجاشده گان داخلی ، برگشت بیجاشده گان به محلی اصلی شان، فارمت های گزارش دهی هفته اول  و  دوم بیجاشده گان داخلی ماه قوس 1396 ، بریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.

-           (10) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات: در رابطه به  زمین شهرک مهاجرین ، اسکیج تعمیر،  آنعده عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی که ازطریق یونسیار کمک میشوند، گزارش کمیته های ادغام مجدد ولایتی ولایات، خط اندازی شهرک مهاجرین  ، توزیع نمره  برای عودت کننده گان مستحق بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          (7) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات: دررابطه به راپور م- 22 مصارفات ، کریدت کارت ، اعمار تعمیر مهاجرین ، بریاست مالی حسابی ارسال شد.

-           (9) قطعه مکاتیب امورمهاجری ولایات: در رابطه به موضوعات مختلف ، به مرجع  مربوطه اش ارسال گردید.

-          (7) قطعه مکاتیب ریاست ها مرکزی در رابطه به موضوعات مختلف  بریاست هاوامریت های امورمهاجرین ولایات ارسال گردید.

-          مکاتیب ریاست مهاجرین ولایات: لوگر، پکتیکا،  کندهار. درمورد ارزیابی کارمندان .بریاست منابع بشری ارسال گردید

-          مکاتیب امورمهاجرین ولایات: هلمند، پروان و ننگرهار درمورد فامیل های بیجاشده  بی  بضاعت که توسط موسسه یونسیار وWFP مساعدت غذای میشوند.بریاست ارتباط واطلاعات عامه ارسال گردید.

-          مکاتیب امورمهاجرین ولایات: پکتیکا، لوگرو هلمند دررابطه به فعالیت های  زنان درسطح ولایات آمریت جندرارسال گردید.

1-     مکتوب  اطلاعات وارتباط عامه دررابطه به ارسال  گزارش کاری سالانه ولایات.

2-     مکتوب ریاست ع عودت : درمورد اشتغالزایی

3-     مکتوب ریاست دفتر: دررابطه به مصارف گزاف کرایه دفاتر.به 34 ولایت تکثیر گردید.

-          مکتوب ریاست مهاجرین ولایت هلمند: درموارد نیاز مندی های اداره

-          درعرصه خدمات صحی در قبال بیجاشده گان داخلی. بریاست حمایت حقوقی ارسال گردید.

ولایت غزنی:

-          توزیع کمک نقدی برای 36 فامیل بیجاشده داخلی از طریق موسسه CHA .

-          4 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

ولایت هرات:

-          برای 30 فامیل بیجاشده داخلی از طریق موسسه DRC مبلغ 8000 افغانی توزیع شد.

-          توزیع مواد غذای برای 448 فامیل بیجاشده گان داخلی توسط موسسه رادا توزیع .

-          توزیع مواد غذای زمستانی برای 5000 فامیل بیجاشده  داخلی توسط موسسه WFP درنظرگرفته شده است.

ولایت سرپل:

-          65 فامیل بیجاشده که قبلاً سروی گردید بود ند موسسه WFP مواد غذای برای شان توزیع نمود.

-          1000 فامیل بیجاشده داخلی ناشی ازجنگ سروی گردید.

-          یک فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

ولایت بامیان:

-          2100 فامیل بیجاشده گان داخلی  سروی گردید و به هرفامیل 8 بوری ذغال سوخت زمستانی در  نظرگرفته شده است.

ولایت بلخ:

-          17 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

-          10 فامیل عودت کننده به خاطر دریافت نمرات رهایشی ثبت وراجستر گردید.

-          7 قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی به شعبات مربوطه رجعت داده شد.

-          15 تن عودت کننده وبیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مربوط مشوره دهی رجعت داده شد.

ولایت بادغیس:

-          12 قطعه عرایض مبنی بربیجاشده ثبت گردید.

-          98 فامیل بیجاشده گان داخلی مستحق سروی  وشناسائی گردید.

-          برای 73 فامیل بیجاشده گان که قبلاً سروی گردیده بودند برای شان مواد غذای  ازطریق موسسه WFP توزیع گردید.

-          25 فامیل بیجاشده سروی گردید و ازجمله 8 فامیل تاید شد.

-          60 فامیل بیجاشده جدید توسط موسسه NRC سروی گردید وبه هرفامیل مبلغ 14000   افغانی توزیع گردید

ولایت لغمان:

برای 189 فامیل بیجاشده گان داخلی وعودت کننده از طریق موسسه VRF  و RSSAO به کمک یونسسار برای هرفامیل 200 دالرامریکائی و4 تخته کمپل  توزیع گردید.

18 – 22 قوس

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم معینیت مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و سکرتریت محترم عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

-          به تعداد(18)قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات در موارد مختلف بریاست محترم پالیسی وپلان ارسال گردید.

-          به تعداد (15) قطعه مکاتیب درمورد سروی ، توزیع  مواد زمستانی  و خیمه برای بیجاشده گان داخلی ، برگشت بیجاشده گان به محلی اصلی شان. بریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.

-          به تعداد (8) قطعه مکاتیب درمورد نقشه و خط اندازی شهرک مهاجرین  ، توزیع نمره  برای مستحقین  و جداول احصائیوی امار وارقام مهاجرین بابت ماه عقرب بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          بتعداد (8) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات درمورد راپور م- 22 مصارفات ، کریدت کارت ، فورم مصارف بودجه انکشافی ، بریاست مالی حسابی ارسال شد.

-          بتعداد (14) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی در رابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش ارسال گردید.

-          (7) قطعه مکاتیب ریاست منابع بشری دررابطه به راپور حاضری روسا وامرین ، تقرر،  انفکاک ، فورم های تثبیت فراغت ، به ریاست های مربوطه اش ارسال گردید.

-          مکتوب ریاست مهاجرین ولایت بدخشان در مورد یک عراده موتر پطری بریاست اداری ارسال گردید.

-          مکاتیب ریاست مهاجرین ولایات تخار وجوزجان درمورد راپور حاضرروسای بابت ماه قوس 1396و جدول دیتابیس کارمندان. بریاست منابع بشری ارسال گردید

-          بتعداد (7) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی متحدالمال ریاست ها وامریت امورمهاجرین ولایات قرارذیل تکثیر گردید.

1-     مکتوب ریاست منابع بشری درمورد توزیع قروض بانک ملی برای کارمندان دولت.

2-     مکتوب ریاست پالیسی وپلان درمورد تفاهمنامه در رابطه به امضای تفاهمنامه.

3-     مصوبه شماره 12 جلسه نوبتی شورای وزیران ج ا.ا و مصوبه شماره 13 جلسه کابینه ج ا.ا

4-     مکتوب ریاست امداد رسانی درمورد تطبیق پلان زمستانی برای بیجاشده گان داخلی.

5-     مکتوب ریاست اداری درمورد اجناس الکترونیکی.

6-     مکتوب ریاست عودت درمورد گزارش کمیته های ادغام مجدد ولایتی.

ولایت غزنی:

-          70 فامیل بیجاشد گان داخلی ازطریق ریاست مبارزه با حوادث سروی گردید.

-          30 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.

ولایت ننگرهار:

-          144 فامیل های بیجاشده  داخلی ازطریق موسسه NRC سروی گردید و به هرفامیل 18000  هزار افغانی مساعدت نمود.

-          ولایت لوگر:

-          22 قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید.

-          15 فامیل عودت کننده کشور پاکستان برویت فورم VRF  ثبت وراجستر گردید.

ولایت بادغیس:

-          12 قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی به مقام ولایت تقدیم شد.

-          15 فامیل بیجاشده داخلی ثبت وراجستر گردید.

-          240 فامیل بیجاشده که قبلاً سروی شده بودند موسسه WFP به هرفامیل مواد غذای همراه با یک سیت ظرف وسه عدد جاکت طفلانه از طریق یونسیف توزیع گردید.

ولایت لغمان:

-          برای 93 فامیل عودت کننده به هرفامیل 6000 افغانی از طریق موسسه NCRO پول نقد توزیع گردید.

-          دوتن متعلمین بخاطر ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت لغمان معرفی گردید.

ولایت بلخ:

- برای 471 فامیل بیجاشده داخلی وعودت کننده گان از طریق دفتر یونسیار به هرفامیل مبلغ 200 دالر پول نقد وچهار تخته کمپل توزیع گردید.

- 388 فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید وازطریق موسسه WFP  مود غذای برای شان توزیع شد.

- 17 فامیل عودت کننده کشور عربستان ثبت وراجستر گردید.

- برای 6 فامیل عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع گردید.

- 20 قطعه عرایض بربیجاشده گان ولایات فاریاب، جوزجان وسرپل بریاست شورای ولایتی رجعت داده شد.

ولایت کندز:

-          برای 489 فامیل بیجاشده داخلی ولایت کندز از طریق موسسه WFP مواد غذای توزیع شد وبرای 534 فامیل بیجاشده داخلی 200 دالر امریکائی توزیع گردید.

-          برای 34 فامیل بیجاشده داخلی از طریق موسسه NRC مواد غذای ،غیر، غذای وپول نقد مبلغ 14000 افغانی توزیع گردید.

ولایت بامیان:

-          13 تن بیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت به موسسه سولدریتی معرفی گردید.

-          53 قطعه عریضه متقاضیان زمین ثبت وراجستر گردید.

-          6 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.

-          8 قطعه استعلام به خاطر صحت وعدم صحت تذکره تابعیت ثبت گردید.

-          3 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

ولایت سرپل:

-          159 فامیل بیجاشده که قبلاً سروی گردید و برای هرفامیل 200 دالر امریکائی توزیع گردید.

-          دو فامیل عودت کننده دارنده کارت VRF ثبت وراجستر گردید.

-          481 فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید و ازجمله یک فامیل مستحق شناخته شد.

ولایت هرات:

-          132 فامیل با امکانات شخصی خویش به محلات اصلی شان برگشتند.

-           156 عرایص فامیل بیجاشده ثبت وراجستر گردید.

ولایت پنجشر:

204 فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید و به هرفامیل 200 دالر امریکائی ، یک بسته البسه و 4 تخته کمپل از طریق یونسیار توزیع شد.

11 – 15 قوس

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم معینیت مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و سکرتریت محترم عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

-          (16) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات:  دررابطه به بیجاشده گان داخلی، بابت ماه عقرب سال مالی 1396 بریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.

-          (13) قطعه مکاتیب امور مهاجرین ولایات: درمورد مساعدت های نقدی وغیر نقدی ، نقشه و خط اندازی شهرک مهاجرین بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          (3) فطعه مکاتیب امور مهاجرین ولایات:  در رابطه به  قاچاق غیرقانونی مهاجرین بریاست حمایت حقوقی ارسال گردید.

-          (10) قطعه مکاتیب امور مهاجرین ولایات:  درمورد راپور حاضری روسا وامرین، تقدیر نامه و فورمه های ارزیابی کارمندان بریاست منابع بشری ارسال گردید.

-          (16) قطعه مکاتیب امور مهاجرین ولایات:  درمورد اضافه کاری ماه میزان ، راپورم – 22 مصارفات ، قسط اول بودجه انکشافی سال 1396

-          پیشنهاد مهاجرین ولایت فراه درمورد اضافه کاری کارمندان که بعد از وقت رسمی بیجاشده گان را سروی مینمایند.

-           وپیشنهاد مهاجرین ولایت هرات درمورد صرفه جوی برق به ریاست مالی وحسابی ارسال گردید.

-          (11) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی  در رابطه به موضوعات مختلف به ولایات مربوطه اش ارسال گردید.

-          (3) قطعه مکاتیب امورمهاجرین ولایات:  در مورد گزارش PDC وگزارشات ربعوار بریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.

-          (4) قطعه مکاتیب متحدالمال قرارذیل به ولایات تکثیر گردیده

-          1- مکتوب منابع بشری درمورد فورم های ارزیابی کارمندان.

-          2- مکتوب مقام عالی ریاست جمهور اسلامی افغانستان درمورد ابلاغ اهدایات رئیس جمهوری.

-          3- در رابطه به مصوبه شماره (11) کابینه جمهوری اسلامی افغانستان.

ولایت بامیان:

-          برای 200 فامیل بیجاشده بعد ازسروی،  مساعدت زمستانی از طریق موسسه یونسیار صورت گرفت.

-          توزیع استعلام برای عودت کننده گان به منظور تصدیق صحت وعدم صحت تذکره تابعیت به اداره ثبت وحوال نفوس.

-          4 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.

-          دوتن بیجاشده داخلی جهت اخذ مساعدت به موسسه سولدریتی.

ولایت بادغیس:

-          78فامیل عودت کننده از کشورایران ثبت گردید.

-          از وضعیت شش فامیل بیجاشده باز دید به عمل امد.

-          توزیع مساعدت زمستان برای 585 فامیل بیجاشده داخلی که به هر فامیل مبلغ 200 دالر همراه با چهار تخته کمپل ازطریق یونسیار توزیع گردید.

-          مساعدت غذای از طریق موسسه WFP برای 182 فامیل بیجاشده داخلی صورت گرفت.

ولایت سرپل:

-          برای 3 فامیل بیجاشده که قبلاً سروی شلترشده  بودند از طریق موسسه NRC به هرفامیل 6760 توزیع شد.

-          برای 56 فامیل بیجاشده داخلی که قبلاً سروی شده بودند  برای شان مواد غذای توزیع گردید.

-          63 فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید وبه هرفامیل مبلغ 14000 ازطریق WFP توزیع گردید.

ولایت بلخ:

-          154 فامیل بیجاشده وعودت کننده گان سروی گردید وازطریق موسسه  یونسیار به هرفامیل مبلغ 200 دالر همراه چهارتخته کمپل توزیع گردید.

-          83 فامیل بیجاشده گان داخلی تثبیت هویت گردید وبه هرفامیل مبلغ 100 دالرامریکایی همراه مواد غذای توزیع گردید.

-          یک قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.

ولایت کندز:

-          توزیع مواد غذای برای (55) فامیل بیجاشده گان  داخلی ازطریق موسسه WFP صورت گرفت.

-          از طریق موسسه DACAAR  برای هرفامیل  مبلغ 14000  همراه با مواد غیرغذای توزیع گردید.

-          توزیع پول نقد برای 200 فامیل بیجاشده داخلی. از طریق موسسه NRC به حضورداشت هئیت توزیع گردید.

-          200 دالرامریکایی همراه با چهارتخته کمپل به عنوان  مساعدت زمستانی برای 351 فامیل بیجاشده توزیع گردید.

-          437 قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید.

ولایت ننگرهار:

-          383 فامیل عودت کننده به کمک یونسیارعودت نموده اند.

ولایت لغمان:

-          457 فامیل عودت کننده  از طرف موسسه NCRO سروی گردیده و ازطریق موسسه WFP مواد غذای دریافت نمودند.

برای 126 فامیل عودت کننده گان از طرف موسسه NCRO به کمک WFP هرفامیل مبلغ 6000 افغانی  پول نقد درحضورداشت هئیت دریافت نمودند.

4 – 8 قوس

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم معینیت مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و سکرتریت محترم عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

- مکتوب ریاست پالیسی وپلان درمورد اولویت های پروژه وبرنامه ریزی دقیق.

- مکتوب ریاست حمایت حقوقی درمورد ارسال یک کاپی تفاهمنامه که میان وزارت مهاجرین وهئیت ناروی از سوی دفتر NRC  توسط معین صاحب پالیسی وپلان به امضا رسیده.

مکتوب ریاست پالیسی وپلان در رابطه به گزارشات سالانه برساس پلان ع وزارت ، گزارش تفصیلی واحصائیوی بریاست ها وامریت های مهاجرین ولایات تکثیرگردید.

-12 قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات  در رابطه به فورم دیتابیس کارمندان، راپورحاضرCBR بابت ماه قوص، ، جدول حاضر یک نفر کارمند خدمتی ولایت بلخ ، معرفی دریور ریاست مهاجرین ولایت بدخشان ،  بریاست منابع بشری ارسال شد.

-   26قطعه مکاتیب مهاجرین  ولایات در رابطه به ارقام عودت کننده گان بریاست ع عودت ارسال گردید. 

-7 قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات درمورد سروی وتوزیع مواد برای بیجاشده گان داخلی بریاست رسیده گی بوضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.

- 9 قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات دررابطه به فورم  م- 16 ، مدت معاش ، سفریه وکرایه، را پور مصارفات می 22 ماه عقرب،بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.

-  5 قطعه مکاتیب  در رابطه به موارد مختلف بعد از هدایت مقام محترم وزارت. بریاست اداری ارسال گردید.

- 5  مکاتیب مهاجرین ولایات درمورد کاپی اسناد مکمل توزیع پول نقد برای بیجاشده گان وعودت کننده گان  از طریق برنامه PSN ، درمورد نیاز مندی های بیجاشده گان وعودت کننده گان و یک عراده موترسایکل دروجه  روشان فرزند حیات الله بریاست تفتیش داخلی ارسال گردید.

- دوقطعه مکاتیب مهاجرین ولایات درمورد طرزالعمل شمولت شاگردان عودت کننده واخراج شد های اجباری که متقاضی از 100 نفر بیشتر است ، بریاست حمایت حقوق ارسال گردید.

- 2 قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات غورو غزنی درمورد شهرک مهاجرین بریاست انجینری ارسال شد.

-7 قطعه پیشنهادات ریاست مهاجرین ولایات درموارد مختلف بعد از هدایت مقام محترم وزارت به مرجع مربوطه اش ارسال گردید.

- 5 قطعه مکاتیب ریاست منابع بشری در رابطه به موضوعات مختلف بولایات مربوط اش ارسال شد.

- گزارش ربع چهارم مهاجرین ولایات کنر وتخار بریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.

ولایت لوگر:

- 18 قطعه استعلام به اداره ثبت حوال نفوس بخاطر صحت واعدم صحت تذکره تابعیت ارسال شد.

- 19 قطعه عرایض عودت گان وبیجاشده گان داخلی اجراات گردید.

- 22 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.

- 5 نفرعودت کننده بخاطر اصلاح اسم و ولد به شورای قریه معرفی گردید.

- 56 فامیل عودت کننده وبیجاشده داخلی سروی گردید.

- 43 فامیل عودت کنندگان درشهرک مهاجرین سروی شد از جمله 31 فامیل مستحق شناخته شد.

ولایت غزنی:

-  برای 402 فامیل عودت کننده وبیجاشده وافراد نیازمند از طریق موسسات PSN و STA به هر فامیل 200 دالرامریکایی  یک تخته کمپل ویک بسته لباس زمستانی توزیع گردید.

برای عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی از طریق موسسه WASTA مواد زمستانی و همراه با 200 دالرامریکائی  و 4 تخته کمپل و یک بسته لباس زمستانی توزیع گردید.

ولایت بلخ:

- 74 فامیل بیجاشده های داخلی سروی گردید برای شان مواد غذای توزیع شد.

- به  100 فامیل بیجاشده داخلی سه تخته کمپل یک سیت آشپزی خانه ، دوجوره لباس طفلانه ویک دانه کلاه از طریق دفتر SCL  توزیع شد.

- تیم مشترک موسسات 19 فامیل را برویت کارت سروی کردند وازجمله 8 فامیل مستحق  را انتخاب نمودند.

- 126  فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید  و30 قطعه مرغ برای یک تعداد مستحق شان توزیع شد.

- 20 فامیل بیجاشده جهت دریافت مساعدت به شعبات مربوطه معرفی گردید.

ولایت دایکندی:

- 6 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.

-6 قطعه استعلام به خاطر تصدیق صحت وعدم صحت تذکره تابعیت عودت کننده گان توزیع شد.

- 9 قطعه تعرفه بانکی به تحویل پول زمین برای عودت کننده گان.

ولایت سرپل:

- 50 فامیل بیجاشده که قبلاً سروی ومستحق کمک شناخته شده بودند برای شان  مواد غذای وغیرغذای از طریق دفتر WFP توزیع شد.

ولایت کنرها:

- برای 38 فامیل بیجاشد گان داخلی ازطریق دفاترAMI  و  PU  به هر فامیل مبلغ 18000  افغانی توزیع شد.

- 16 طفل به خاطرادامه تحصیل بریاست معارف معرفی گردید.

ولایت لغمان:

- 1550 فامیل عودت کننده  سروی گردیده از جمله برای 416 فامیل از طریق موسسه NCRO به هرفامیل مواد غذای مساعدت صورت گرفت.

- برای 105 فامیل بیجاشده داخلی از طریق موسسه DRC به هرفامیل مبلغ 8000 هزار افغانی توزیع گردید.

- 170  فامیل عودت کننده به منظور اخذ مساعدت زمستانی از طریق موسسه RSSAO  سروی گردید

- 8 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

ولایت بامیان:

-  300 فامیل بیجاشده درمرکزولایت بامیان سروی گردید وبه هرفامیل مبلغ 200  دالرامریکای  ازطریق یونسیارمساعدت صورت گرفت.

ولایت هلمند:

- 278  فامیل بیجاشده  توسط موسسات IRC – HAPA- APAسروی گردید.

- برای 340 فامیل بیجاشده از طریق موسسه WFP  مواد غذای توزیع شد.

ولایت ننگرهار:

-برای 524 فامیل بیجاشده گان ولسوالی  خوگیانی  از طریق NRC مبلغ 18000 افغانی به هرفامیل  همراه با لولازم اشپزخانه   و دیگر اسباب زمستانی توزیع گردید.

- 4 تن عودت  کننده جهت اخذ  مساعدت  به دفترIOM.و31 فامیل عودت کننده دیگربه دفتر یونسیار معرفی گردید.

ولایت کندز:

- برای 185 فامیل بیجاشده مواد غذای از طریق  دفتر WFP توزیع گردید.

- 262 فامیل بیجاشده از طریق دفاتر همکار مقیم ولایت کندز به همکاری ریاست مهاجرین سروی گردید.

- برای 128 فامیل بیجاشده از طریق دفتر WFP  به همکاری ریاست مهاجرین  مواد غذای توزیع گردید.

- برای 139 فامیل بیجاشده از طریق دفتر NRC مبلغ 14000 هزار افغانی ومواد غذای  توزیع گردید

20 – 24 عقرب

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم معینیت مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ریاست محترم ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و سکرتریت محترم عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

- سفر الحاج خالد فیض به ولایات لغمان و کندهار بخاطرارزیابی روسا و امرمهاجرین ولایت زابل.

-گزارش کاری P.D.C  وپی ار سی مهاجرین ولایات خوست ،

- تفصیلی وغیرتفصیلی مهاجرین ولایات  فراه وپکتیا درمورد خانواده های بیجاشده وعودت کننده

- گزارش کمیته ولایتی PRC مهاجرین ولایت خوست .بریاست پالیسی وپلان ارسال است.

- راپور مصارفات م- 22 سال  مالی ، ماه میزان  عقرب سال مالی 96مهاجرین ولایات پروان، لوگر، کنرها، دایکندی، بامیان، هرات، غزنی، فاریاب، تخار، پکتیا، هرات وبغلان، بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.

- گزارش کاری اطفال بیجاشده  وعودت کننده گان ولایات لوگر ، لغمان ، کابل و پنجشیر،  بریاست حمایت حقوقی ارسال شد.

-          مکاتیب مهاجرین ولایات لغمان ، زابل ،هلمند، فاریاب، میدان وردک ، سرپل، پکتیا،  درمورد فامیل های بیجاشده.

قارمت گزارش دهی هفته سوم ماه عقرب 1396 بیجاشده گان از 27 ولایت جمع آوری. بریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال شد.

- پنج قطعه پیشنهاد مهاجرین ولایات درموارد مختلف بعد از هدایت مقام محترم وزارت  به ولایات مربوطه اش ارسال شد.

- مکاتیب ریاست منابع بشری دررابطه به فورم های ارزیابی ، راپورحاضری روسا وتمدید قرار داد خط کارمندان ،  دررابطه به تشکیل و بست در ولسوالی ها ، معرفی کارمندان به بورس هندوستان ، خدمتی محمد اسلام به ولایت پکتیکا،  

، به ولایات مربوطه اش ارسال گردید.

- مکاتیب مهاجرین ولایات هلمند ، میدان ، کندهارو پروان درمورد تجهیزات دفتر، بریاست دفترارسال شد.

- گزارش تفصیلی وغیر تفصیلیی مهاجرین ولایات غزنی وننگرهار، بریاست اطلاعات ارسال شد.

 • مکاتیب مهاجرین ولایات زابل ، لغمان ،سرپل،  درمورد اجناس دفتر بریاست اداری ارسال شد.
 • مکاتیب مهاجرین ولایت سرپل درمورد تفاهمنامه موسسات خارجه. بریاست ارتباط خارجه ارسال شد.
 • گزارش عودت کننده گان هفته سوم ماه عقرب 1396 از 26 ولایت جمع اوری بریاست عودت ارسال شد.
 • مکتوب ریاست رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی درمورد انعده بیجاشده گان که درز یرخیمه ها به سرمیبرند و مصوبه شماره (11) جلسه کابینه ج.ا.ا به 34 ولایت اخبار شد.

ولایت سرپل:

- 370 فامیل بیجاشده درمرکز سرپل خانه به خانه سروی شدند که ازجمله 56 فامیل ولسوالی صیاد میرزاولنگ شناسایی گردید.

- دو فامیل عودت کننده برویت کاریت V.R.F ثبت وراجسترشدند.

 - 6 فامیل عودت کننده سروی گردید به فی فامیل مبلغ 100 دالرامریکائی توزیع گردید.

ولایت هلمند:

- برای 54  فامیل بیجاشده 6000 افغانی و کیت حفظ الصحه ومواد زمستاتی توزیع شد.

127 فامیل بیجاشده 6000  افغانی ،  مواد و کیت حفظ الصحه.

- برای 147 فامیل بیجاشده مبلغ  6000  وکیت حفظ الصحه  از طریق موسسه IRC  توزیع گردید.

- 664 فامیل بیجاشده  از ولسوالی های مختلف توسط موسسات خارجه سروی گردید.

ولایت بادغیس:

- 18 قطعه عرایص مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید

54 فامیل بیجاشده بمنظوردریافت مساعدت زمستانی توسط یونسیار سروی گردید.

- 15 فامیل سروی شد واز جمله 5 فامیل بیجاشده مستحق شناسائی گردید.

- برای 12 فامیل بیجاشده داخلی به فی فامیل یکباب خیمه از طرف موسسه I.R.C توزیع شد.

برای 65 فامیل بیجاشده از طریق موسسه N.R.C بعد از سروی ۲۶۰۰۰ افغانی توزیع ګردید.

ولایت بلخ:

-          ۸۸ فامیل بیجاشده داخلی ولایات جوزجان ُ سرپل وفاریاب از سوی دفتر WFP مواد غذای و ازسوی دفتر  N.R.C به فی فامیل ۱۴۰۰۰ افغانی توزیع شد.

-          واز طرف DACAAR به هرفامیل یک سیت آشپزخانه  ، ازطریق دفتر CAFR  مواد غذای وغیر غذای توزیع شدږ

-          ۲۲ فامیل بیجاشده سروی شد واز جمله ۱۳ فامیل شناسایی ګردید.

-          ۱۱ قطعه عرایص مبنی بربیجاشده ګی  شامل لیست کمکی ګردید.

ولایت لوگر:

-          44 فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید.

-          2 نفر عودت کننده به شورای قریه جهت اصلاح اسم معرفی گردید.

-          6 فامیل عودت کننده تثیبت هویت گردید.

ولایت کندز:

-          737 فامیل بیجاشده توسط کارمندان ریاست  سروی وشناسایی گردید.

-          300 قامیل داوطلبانه به کندز بازگشت نمودن.

-          برای 192 فامیل بیجاشده دفتر اکتید مبلغ 14000 افغانی توزیع واز طرف موسسه WFP مواد غذای واز طرف موسسه SCI ۱۵ قلم جنس توزیع ګردید.

-          برای 24 فامیل مربوط ولسوالی امام صاحب از طرف دفتر NRC مبلغ ۱۴۰۰۰ واز طرف دفتر WFP مواد غذای توزیع ګردید.

-          14 فامیل های بیجاشده که درمرکز ولایت بود باش دارند از طرف موسسات خارجی سروی گردید.

-          11 فامیل بیجاشده توسط موسسه WFP سروی ګردید.

-          ۲۵ فامیل عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان ثبت وراجستر.

-          برای 3 فامیل عودت کننده وبیجاشد توسط PSN مبلغ ۱۵۰ دالر امریکایی توزیع ګردید.

ولایت غزنی:

-  سه تن عودت کننده کشور پاکستان بخاطر ادامه تحصیل بریاست معارف معرفی گردید.

- ۵۰ قطعه عرایص مبنی بربیجاشده ګی ثبت وراجستر ګردید.

ولایت ننگرهار:

-          برای 374  فامیل های بیجاشده داخلی از طرف موسسه WFP یک ماه مواد غذای توزیع شدږ

-          ۸ فامیل عودت کننده  شامل ۴۶ تن برویت کارت به دفترIOM جهت دریافت مساعدت معرفی ګردید.

6 فامیل عودت کننده شما 29 تن دارند کارت جهت دریافت مساعدت به یونسیار معرفی گردید.

17-13 عقرب

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم معینیت مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ریاست محترم ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و سکرتریت محترم عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

- گزارش  مصارفات مالی ماه میزان سال 96 مهاجرین ولایات پروان، لوگر، کنرها، دایکندی، بامیان، هرات بریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردید.

فارمت ها ی گزارش دهی27 ولایت  در رابطه به ارقام عودت کننده گان  بابت ماه عقرب سال 96 .

- دو قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات لوگر، کاپسیاء ،  درمورد شهرک های مهاجرین.

- مکتوب ولایت سرپل درمورد اعمار تعمیر ریاست مهاجرین آنولا بریاست ع عودت ارسال شد.

- گزارش کاری حمایت حقوقی مهاجرین ولایت کنروگرارش کاری دفترساحوی انگشتمت سنتر ریاست حمایت حقوقی ارسال شد.

-  بیست وسه قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات در رابطه به شهرک مهاجرین  ویک قطعه پیشنهاد مهاجرین ولایت لوگر درمورد نقشه تفصیلی فازدوم شهرک مهاجرین

بریاست ع عودت ارسال شد.

- مصوبه شماره (10)  جلسه نوبتی شورای محترم وزیران به ریاست مهاجرین ولایت کندهار ارسال گردید.

- مکتوب محاسبه جنسی درمورد اموال واجناس تجهیزات دفتر که درسال 96 از طریق موسسات خارجی وداخلی مساعدت گردیده است.

- دوقطعه مکاتیب مربوط وزارت مالیه در را بطه به  قطعیه  96 وسفریه های داخلی وخارجی.

- یک قطعه مکتوب به هدایت شفاهی مقام محترم وزارت در رابطه به این که دیگر مکاتیب خویش را عنوانی مقام وزارت ارسال نکنند.به واحد های دومی تکثیرشد.

- هفت قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات دررابطه به فامیل های بیجاشده بریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال شد.

- پنج قطعه پیشنهاد مهاجرین ولایات درموارد مختلف بعد از هدایت مقام محترم وزارت  به ولایات مربوطه اش ارسال شد.

- دوقطعه مکاتیب مهاجرین ولایات دایکندی  درمورد مصارف کرایه موتر ومقروضیت

- راپورمصارفات م- 22 مهاجرین ولایت نورستان، بریاست مالی وحسابی ارسال شد.

- گزارش ریاست مهاجرین لغمان درمورد دو عراده موتر سایکل مساعدت دفتر یونسیار، ریاست تفتیش داخلی ارسال گردید.

- گزارش کمیته ولایتی PRC مهاجرین ولایت خوست

- گزارش امار وارقام احصائیوی مهاجرین هرات بابت ماه میزان 96.

بریاست پالیسی وپلان ارسال شد.

- شش  قطعه مکاتیب  مهاجرین ولایات در رابطه به  اجناس دفتر بریاست اداری ارسال شد.

- 9 قطعه مکتوب ریاست منابع بشری دررابطه به فورم های ارزیابی ، راپورحاضری روسا وتمدید قرار داد خط  ، بریاست منابع بشری ارسال شد.

ولایت لوگر:

- 8 قطعه استعلام بخاطرصحت وعدم صحت تذکره تابعیت توزیع شد

-8 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.

- 13 نفر عودت کننده به خاطراصلاح اسم به  شورای قریه معرفی شد.

- 40 فامیل عودت کننده در سال 2017 دیتابیس گردید.

- برای 35 فامیل بیجاشده مواد و پول نقد مبلغ 6000 افغانی توزیع شد.

ولایت بلخ:

- 247 قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت گردید.

- برای 130 فامیل بیجاشده ولایات فاریاب ، کندز، سرپل، به هرفامیل مواد غذای توسط دفتر WFP توزیع گردید.

ولایت بامیان:

- 10 قطعه تعرفه بانکی جهت پرداخت قیمت برای مستحقین توزیع شد.

- 16 قطعه استعلام برای عودت کننده گان جهت صحت وعدم صحت تذکره تابعیت توزیع شد.

- 9 فامیل عودت کننده ثبت شد.

- 3 فامیل بیجاشده داخلی ولایات کندز ومیدان وردک ازطریق موسسه سولدریت سروی شدند.

ولایت سرپل:

- سروی بیجاشده گان درقریه میرزاولنگ  ولسوالی صیاد بخاطر مساعدت زمستان ازطریق دفتر یونسیار صورت گرفت.

- 2 فامیل عودت کننده ثبت شد.

ولایت هلمند:

- 119 فامیل بیجاشده سروی گردید ازطریق موسسه یونسیار WFP

ولایت هلمند:

- 55 فامیل بیجاشده گان داخلی ثبت و راجستر گردید.

ولایت کنرها:

- برای  110 فامیل عودت کننده مواد خوراکه توزیع گردید.

- عرایض 16 فامیل بیجاشده گان داخلی به مقام ولایت رجعت داده شد.

- 5 تن عودت کننده بخاطر ادامه تحصیل بریاست معارف معرفی گردید.

ولایت خوست:

- برای  2174 فامیل بیجاشده گان وزیرستان جنوبی مواد خوراکه توزیع گردید.

- 9 فامیل عودت کننده در ولایت خوست ثبت شد.

برای 264 فامیل بیجاشده وزیرستان جنوبی اجناس مورد ضرورت شان ازطرف موسسه DACAAR توزیع گردید.

10-6 عقرب

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت وسکرتریت های محترم  مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ریاست محترم ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و سکرتریت محترم عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

- فارمت گزارش آماروارقام عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی ولایات هفته سوم ماه میزان وهفته اول ماه عقرب1396

- مکتوب امورمهاجرین ولایت فراه ، در رابطه به ارقام بیجاشده گان داخلی،

- گزارشات کاری ماه میزان 1396 امورمهاجرین ولایات پنجشیر، بامیان، بلخ، سرپل، زابل،

 بریاست محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال شد.

- مکتوب ریاست مالی وحسابی در رابطه تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت امورمهاجرین و وزارت محترم مالیه ودفتر محترم یونسیار به 34 ولایت تکثیرشد.

- برای  100  فامیل عودت کننده مساعدت زمستانی صورت گرفت.

- 500 فامیل درمرکز ولایت بامیان سروی گردید.

- (2) تن عودت کننده بخاطر ادامه تحصیل بریاست معارف معرفی گردید.

- (19) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.

(28) قطعه استعلام جهت صحت وعدم صحت تذکره تابعیت توزیع شد.

- مکتوب امورمهاجرین ولایت سرپل، در رابطه به اسکیج تعمیر بریاست پالیسی وپلان ارسال شد.

-- مکتوب امورمهاجرین ولایت هلمند، درمورد ارزیابی کارمندان .

- مکتوب ریاست امورمهاجرین ولایت تخار، در رابطه به راپور حاضری روسا وامرین بریاست منابع بشری ارسال شد.

- دررابطه به انفکاک محترم مرتضی بست رتبه (8) شب باش بریاست امورمهاجرین ولایت غزنی ارسال شد.

- مکتوب ریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی دررابطه به ارقام بیجاشده گان داخلی به آمریت امورمهاجرین ولایت غورارسال شد.

- مکتوب ریاست دفتردرمورد فعال سازی نماینده گی های وزارتها ونهاد های عدلی وقضای در (2) ولسوالی موقت در ولایات کشور به ولایات مربوطه اش ارسال گردید.

- مکتوب ریاست منابع بشری دررابطه به  تمدید قرارداد خط محترم نصرت خان معادل بست (5) کارمند باالمقطع الی ختم سال مالی.

-  گزارشات مالی ماه های سنبله میزان وعقرب امورمهاجرین ولایات زابل، میدان وردک ،  بریاست مالی وحسابی ارسال شد.

- مکتوب امورمهاجرین ولایت بادغیس درمورد یازده قلم وسایل مخابراتی که از طرف موسسه یونسیار مساعدت شده است.بریاست اداری ارسال شد.

ولایت بلخ:

- (2) فامیل عودت کننده برویت اسناد VRF ثبت وراجستر گردید.

- برای (135) فامیل عودت کننده وبیجاشده گان داخلی (11) قلم اجناس ولازم فارم مرغداری توزیع گردید.

- (7) قطعه عریصه شامل (96) فامیل بیجاشده گان داخلی ولایات فاریاب جوزجان ، به شعبات مربوطه تسلیم داده شد.

- (20) تن عودت کننده و بیجاشده جهت دریافت مساعدت وسایر برنامه ها به شعبات مشوره دهی ارسال گردید.

ولایت بادغیس:

-(14 قطعه عریضه مبنی بربیجاشده گی ثبت و راجستر گردید.

- برای (142) فامیل بیجاشده گان داخلی مواد  غیرغذایی توزیع گردید.

- (11) فامیل بیجاشده گان داخلی سروی گردید.

ولایت لغمان:

- (6) فامیل عودت کننده گان ثبت وراجستر گردید.

- برای(361) فامیل عودت کننده از طرف NCRO مواد غذایی توزیع شد.

- برای یک فامیل بیجاشده مبلغ (250) دالر از طرف انجوRSSAO  مساعدت صورت گرفت.

ولایت هرات:

- درطی هفته گذشته برای (147) فامیل توسط موسسه NRC پول نقد مبلغ 1000 افغانی توزیع گردید.

- به تعداد (389) فامیل  سروی گردید وازجمله (55) فامیل مستحق شناخته گردید.

- (152) فامیل عودت کننده به محلات اصلی شان برگشت نمودن.

- برای (13) فامیل توسط موسسه CHA  پول نقد توزیع گردید  و (117) فامیل به خاطر کمک زمستانی سروی ومستحق شناخته شدند.

ولایت کندز:

- (1827) فامیل بیجاشده  از طرف ریاست مهاجرین وموسسات  مقیم ولایت کندز سروی گردید.

- برای (29) فامیل از طرف موسسه WFP 14000 افغانی توزیع گردید.

- (396) فامیل  از طریق یونسیار سروی گردید.

- (3) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید

- برای (128) فامیل بیجاشده گان داخلی  از طریق دفتر اکتید مبلغ 18000  هزار افغانی توزیع شد.

- تکمیل وتسیلم دهی  (10) شلترخانه سازی برای فامیل های عودت کننده گان از طریق ریاست NRC توزیع گردید

- (34) نفرعودت کننده گان از طریق موسسه یونسیار مواد غذایی زمستانی دریافت نمودند.

ولایت هلمند:

- (119) فامیل بیجاشده داخلی ازطرف موسسه یونسیار WFP سروی گردید و مواد غذایی وپونقد برای شان توزیع شد.

ولایت سرپل:

- (489) فامیل بیجاشده گان داخلی سروی گردید وازجمله برای  485 فامیل مواد غیر غذایی ازطریق یونیسف  توزیع گردید.

- (20) فامیل بیجاشده جهت دریافت مساعدت به دفتر P.S.N معرفی گردید.

- (40) فامیل بیجاشده گان داخلی  به منظور توزیع مواد زمستانی سروی گردید.

- (264) فامیل سروی گردید وازجمله 12 فامیل مستحق شناسایی گردید.

ولایت میدان وردک:

- (92) فامیل بیجاشده سروی گردید.

3میزان -29 عقرب

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و مشاوریت محترم عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

- مکاتیب ریاست محترم مالی وحسابی درمورد فورم  م ب 23 به ولایات  سمنگان ، تخار و غزنی ارسال گردید.

- مکاتیب امورمهاجرین ولایات نیمروز، لوگر، غور، ننگرهار، غزنی ، زابل ، هرات ، تخار، جوزجان ، فاریاب ،  هلمند ،پنجشیر، کنر، زابل،  دررابطه  فامیل های بیجاشده داخلی .

- سه ورق جدول توزیع مساعدت های ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا .

- فارمت های هفته اول،  دوم وسوم ماه میزان  بیجاشده گان داخلی امورمهاجرین (20) ولایت.

- گزارشات کاری اجراات ماه میزان 1396 امورمهاجرین ولایات خوست، سرپل، بلخ،

- مکتوب امورمهاجرین ولایت سرپل درمورد باز کشت  6000 فامیل بیجاشده با امکانات شخصی خویش به محلات اصلی شان.

- دررابطه به فعالیت موسسه اموزشی حرفوی به بیجاشده گان.

بریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.

- گزارشات ماه میزان 1396 امورمهاجرین ولایت بلخ ، دایکندی،

- مکایب امورمهاجرین ولایات پکتیا و پنجشیر، درمورد زمین شهرک مهاجرین.

 بریاست محترم ع عودت ارسال گردید.

- مکتوب ریاست منابع بشری دررابطه به فعال سازی نماینده گی های وزارت ها ، ادارات ونهادی های عدلی وقضائی در (30) ولسوالی موقت درولایات کشور.

-  مکتوب ریاست حمایت حقوق در رابطه به تهیه سومین تا پنجمین گزارش دوره ای از تطبیق کنوانسیون حقوق طفل .

- طرزالعمل تنظیم فعالیت های موسسات غیردولتی ازجانب ریاست های ولایتی متوقف گردیده به 34 ولایت تکثیر گردید.

- مکتوب ریاست مالی وحسابی درمورد خط اندازی شهرک مهاجرین ولسوالی امام صاحب به ولایت کندز ارسال گردید.

- فورم م – ب 23 ریاست مالی وحسابی به امورمهاجرین ولایت تخار، غزنی وسمنگان، ارسال گردید.

- یک نقل احکام مقام محترم وزارت در رابطه به یک عراده موتر جدید کرولا.به امورمهاجرین ولایت لغمان ارسال شد.

- مکتوب امورمهاجرین ولایت لوگر درمورد معرفی محترم عبدالهادی مدیر ع ادغام مجدد جهت طی مراحل نقشه تعمیرریاست مهاجرین.

- مکتوب ریاست  امورمهاجرین ولایت غزنی درمورد یک پایه کمپیوتر مساعدت دفتر IOM جهت استفاده بمنظور ارقام عودت کننده گان.

- تمدید قرارداد خط حاوی حکم مقام محترم وزارت محترم ذبیح الله کارمند بالمقطع.

- مکتوب امورمهاجرین ولایت بادغیس درمورد اجرای کرایه وسفریه سید مهدی مدیر ع ادغام مجدد.

- مکتوب امورمهاجرین ولایت تخار در رابطه به کریدت کارت بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.

 - گزارش ماه میزان سال 1396 امورمهاجرین ولایت پنجشیر درمورد عودت کننده گان بریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسال گردید.

- مکایبت ریاست امورمهاجرین ولایات پکتیکا ، غور، درمورد ارقام بیجاشده گان داخلی ، عودت کننده گان و اطفال.

- مکتوب امورمهاجرین ولایت بلخ درمورد قاچاق انسان .

 بریاست محترم حمایت حقوقی ارسال گردید.

- راپورحاضری ماه میزان  رئیس وآمرامورمهاجرین ولایت لغمان، بریاست منابع بشری ارسال گردید.

- مکتوب ریاست منابع بشری در رابطه به تقرر روسان در بست رتبه (3) امرامورمهاجرین نیمروز.به ولایت مربوطه ارسال گردید .

- گزارش PDC امورمهاجرین ولایت پنجشیر وارزگان،  بریاست پالییسی وپلان ارسال گردید.

ولایت لوگر:

- (21) قطعه استعلام به اداره ثبت واحوال نفوس بخاطر صحت وعدم صحت تذکره تابعیت ارسال گردید.

- (11) فامیل عودت کننده کشور پاکستان برویت فورم  VRF  و IOM تثبیت هویت شد.

- (20) فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

- (24) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توریع گردید.

- (13) فامیل بیجاشده گان داخلی درمرکز ولایت لوگر ثبت وراجستر گردید.

ولایت غزنی:

- (50) تن عودت کننده گان ثبت وراجستر گردید.

- (3) فامیل عودت کننده کشورایران وپاکستان بخاطرادامه تحصیل ثبت وراجستر گردید.

- (20) فامیل نیازمند از طریق موسسه CHA سروی گردید.

 ولایت بامیان:

- (13) فامیل بیجاشده درمرکز ولایت بامیان جابجا شدند.

- (6) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.

- (3) فامیل عودت کننده ثبت وراجست گردید.

- (12) قطعه استعلام بخاطرصحت وعدم صحت تذکره تابعیت توزیع شد.

ولایت بادغیس:

- (7) قطعه عریضه مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید.

- (124) فامیل بیجاشده گان از طریق کمیته مصاحبه تاید گردید.

- (42) فامیل بیجاشده سروی گردید از جمله (12) فامیل تاید گردید.

ولایت سرپل:

- (290) فامیل بیجاشده ازطرف یونسیار سروی گردید وبرای فامیل های متذکره مواد غذایی وغذایی توزیع شد.

ولایت ننگرهار:

- (22) فامیل عودت کننده جهت اخذ مساعدت به اداره IOM  معرفی گردیدند.

- (18) تن اجراج شده کشورپاکستان با امکانات شخصی خویش به محلات اصلی شان بازگشت نمودند.

(25) فامیل عودت کننده جهت دریافت مساعدت به دفتر یونسیار معرفی گردیدند.

برای (200) فامیل عودت کننده از طرف اداره WFP باهرفامیل مبلغ (6000) افغانی مساعدت صورت گرفت.

ولایت سرپل:

- (489) فامیل بیجاشده گان داخلی سروی گردید وازجمله (371) فامیل آنها مستحق کمک شناخته شد.

- یک فامیل بیجاشده داخلی یک فامیل عودت کننده توسط تیم موظف سروی شدند.

ولایت بلخ:

- (284) فامیل بیجاشده گان داخلی که درفضا ی باز زنده گی میگردند ازطرف ریاست سره میاشت  و مبارزه با حوادث طبیعی مواد غیر غذایی توزیع گردید.

- (2) فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

- (20) تن عودت کننده کان ثبت دیتابیس گردیدند.

- (20) تن عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مربوطه اش ارسال گردید.

ولایت دایکندی:

- توزیع (17) قطعه تعرفه بانکی برای عودت کننده گان.

- یک قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.

- (1038) بیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت به موسسات کمک کننده معرفی گردید.

ولایت کنرها:

- (5) تن عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

- (8) فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید.

22-26 میزان

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، مشاوریت ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و مشاوریت محترم عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

گزارش کاری ماه سنبله ومیزان 1396امورمهاجرین ولایات بلخ ، ننگرهار.

- اسناد ملکیت زمین شهرک امورمهاجرین ولایت زابل،

- مکاتیب امورمهاجرین ولایات بامیان، درمورد شهرک مهاجرین

بریاست ع عودت ارسال گردید.

مکاتیب امورمهاجرین ولایات کندهار، میدان وردک، فاریاب،  درمورد معرفی

کارمندان شان به مرکز.

- راپور  حاضری برج میزان سال 1396 روسا وامرین امورمهاجرین ولایات تخار، سمنگان، خوست، غزنی، هلمند، نیمروز،

- اسناد ارزیابی کارمندان ریاست مهاجرین ولایت غزنی .کندهار، فراه ،

- یکورق پیشنهاد تمدید سرپرستی رئیس امور مهاجرین ولایت جوزجان. بریاست محترم منابع بشری ارسال گردید.

- مکاتیب امورمهاجرین ولایات غور، هرات ، فاریاب ، جوزجان ، خوست ،  هرات ، خوست ، زابل ، هلمند ، سرپل، غور، ننگرهار، بادغیس ، سرپل ، کندز،  فراه ، هلمند ، درمورد فامیلهای بیجاشده گان داخلی،

- گزارش هفته سوم ماه میزان سال 1396 امورمهاجرین 25ولایت.

- گزارشات کاری  ماه سنبله و میزان 1396 امورمهاجرین ولایات بلخ .ننگرهار، بامیان ، وماه اسد امورمهاجرین ولایت پکتیا،

- مکتوب امورمهاجرین ولایت تخار درمورد بازگشت بیجاشده گان به محلات اصلی شان.

بریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.

- مکتوب تعقیبی ریاست اداری درمورد فرمایشات اسناد بهادار وغیر بهادار.

- مصوبه شماره (10) مورخ 3/7/1396 جلسه نوبتی شورای محترم وزیران .

- مکتوب ریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی در رابطه به مساعدت در زمستان برای بیجاشده گان وعودت کننده گان از طرف نهاد های ملی وبین المللی .

 به 34 ولایت تکثیر گردید.

- مکاتیب امورمهاجرین ولایات نیمروزو غزنی ، درمورد تخصیصات ربعوار

- راپورمصارفات  م- 22 ماه سنبله 1396 امورمهاجرین ولایات.

- مکتوب امورمهاجرین ولایت زابل،  درمورد کرایه موتر .

- مکتوب مهاجرین ولایت پروان درمورد راپور تجهیزات ولوازم دفتر مساعدت اداره IOM . بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.

- مکتوب ریاست امورمهاجرین ولایت فراه درمورد ( کندن کاری جای پیپ آبرسانی) .

- مکتوب امورمهاجرین ولایت پنجشیر درمورد بلاک شهرک مهاجرین ولایت پروان.

- مکتوب ریاست امورمهاجرین ولایت فراه درمورد پروسه خط اندازی شهرک مهاجرین.

- گزارش جلسه PDC ریاست مهاجرین ولایت فراه .

بریاست پالیسی وپلان ارسال است.

- یک نقل تفاهم نامه موسسه خدمات اجتماعی زنان (واسا) بریاست مهاجرین ولایت هرات ارسال گردید.

 - مکتوب ریاست منابع بشری درمورد تقرر عبدالوهاب دربست (5) به حیث مدیرحاضری بریاست مهاجرین ولایت کندزارسال کردید.

- مکاتیب امورمهاجرین ولایات میدان وردک، بامیان، فاریاب،  دررابطه به   قاچاق انسان.

- مکتوب ریاست انجنیری درمورد سرک شهرک مهاجرین به ولایت بامیان ارسال گردید.

- مکاتیب ریاست منابع بشری درمورد تقرر محمد پرویز دربست رتبه (5) امریت مهاجرین زابل  ، تقرر اسدالله دربست رتبه (5) امریت مهاجرین تخار و انفکاک محترم جواد شب باش بست رتبه (8)  . , و تقررآمریت مهاجرین لوگر به ولایات اتی الذکرارسال گردید.

- مکتوب ریاست مهاجرین ولایت خوست دررابطه به دیتابیس بریاست IT  ارسال گردید.

ولایت لوگر:

- (13) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گان داخلی وعودت کننده گان ثبت وراجستر گردید.

- (5) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.

- (1) فامیل عودت کننده کشورپاکستان برویت فورم VRF  ثبت وراجستر گردید.

- (20) فامیل عودت کننده داخلی دیتابیس گردید.

-  یک فامیل عودت کننده جهت اصلاح اسم وولد به یونسیار معرفی گردید.

- یک نفر بخاطر ادامه تحصل بریاست معارف معرفی گردید.

ولایت کندز:

- (1) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان جهت اخذ زمین ثبت وراجستر گردید.

-  (4) فامیل عودت کننده بخاطر شلتر ثبت وراجستر گردید.

- (27) فامیل عودت کننده کشور ایران وپاکستان ثبت وراجستر گردید.

- (30) فامیل عودت کننده به دریافت مواد زمستانی ثبت وراجستر گردید.

- (32)عودت کننده وبیجاشده داخلی توسط PSN سروی گردید.

- برای (143) فامیل عودت کننده وبیجاشده داخلی از طریق موسسه PSNا اجناس مورد ضرورت شان توزیع گردید.

- برای (13) فامیل متضرر از طریق حوادث ، سرمیاشت، شاروالی  مواد غذایی وغیرغذایی توزیع گردید. وازطریق موسسه NRC مبلغ 26000 افغانی واز طریق موسسه DACAAR  ، از طریق WFP چهار بوری آرد توزیع گردید.

- برای (9) فامیل  که ازاثر سیلاب متضررگردید بودند از طریق یونسیار (9) باب خیمه توزیع گردید.

ولایت بادغیس:

- (8) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گان داخلی ثبت وراجستر گردید.

- (33) فامیل بیجاشده سروی شد واز طریق موسسه NRC به فی فامیل مبلغ (26000) افغانی توزیع گردید.

- (6) فامیل بیجاشده گان داخلی سروی شد به فی فامیل یک سهمیه مواد غیرغذای از طریق موسسه یونسیار توزیع شد.

ولایت سرپل:

- (29) فامیل بیجاشده  مستحق سروی گردید.

- (3) فامیل بیجاشده داخلی مستحق کمک شناخته شد.

ولایت هلمند:

- برای (111) فامیل بیجاشده داخلی ازطریق موسسات همکار مقیم ولایت هلمند به فی فامیل 12000 افغانی مساعدت صورت گرفت.

ولایت بلخ:

- (280) فامیل بیجاشده گان داخلی ولایت فاریاب مقیم ولایت بلخ توسط موسسات همکار مقیم ولایت بلخ سروی گردید.

- (10) فامیل عودت کننده مستحق ثبت وراجستر گردید.

- (6) قطعه عرایض بربیجاشده گان ولایات فاریاب ، جوزجان، کندز به شعبات مربوطه رجعت داده شد.

ولایت کنر:

- (309) فامیل بیجاشده گان داخلی سروی گردید.

- عرایض (22) فامیل بیجاشده داخلی ثبت وراجستر گردید.

ولایت غزنی:

- (20) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.

- یک تن عودت کننده کشورایران بریاست صحت عامه معرفی شد.

- (30) باب خیمه برای بیجاشده گان توزیع گردید.

ولایت بامیان:

- (700) فامیل بیجاشده ، عودت کننده و اسیب پذیر سروی گردید وازجمله (300) فامیل  مستحق سروی گردید.

- (11) قطعه فورم برای عودت کننده گان توزیع گردید.

- (17) قطعه استعلام بخاطر صحت وعدم صحت تذکره تابعیت برای عودت کننده گان توزیع گردید.

15-19 میزان

1-      گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت های مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت،  مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ریاست محترم ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و سکرتریت محترم عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

-          یک قطعه پیشنهاد ریاست امورمهاجرین ولایت جوزجان دررابطه به صلاحت پولی روسا وآمر .

-          مکتوب امورمهاجرین ولایت فاریاب، درمورد کرایه تعمیر ریاست مهاجرین انولا.

2-      فورم مصارفات م - 22 امورمهاجرین ولایات لوگر، کندز، هرات، زابل، بغلان،پکتیکا. بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.

-          گزارشات جلسه کمیته انکشافی (PDC) امورمهاجرین ولایات فاریاب وفراه،

-          گزارش ارقام وامار بیجاشده گان داخلی بابت ماه سنبله 1396هرات.

3-      بریاست پالیسی پلان  ارسال شد.

-          مکتوب ریاست رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی درمورد انتقال خانواده های بیجاشده به محلات اصلی شان. به 34 ولایت تکثیر گردید.

-          فورم های ارزیابی محترمان هریک  محمد جعفر احمدی امرمهاجرین  ولایت غزنی ، محمد محسن مدیر محاسبه جنسی ولایت سمنگان، عبدالوحد از ولایت بدخشان،

-          مکاتیب امور مهاجرین ولایات ارزگان و بامیان  دررابطه به  معرفی کارمندان شان به مرکز.

-          راپورحاضری ماه میزان روسا وامرین امورمهاجرین ولایات تخار ، پکتیا ، زابل، بریاست محترم منابع بشری ارسال شد.ُ

-          گزارش هفته چهارم ماه سنبله وهفته اول ماه میزان 1396 (10) ولایت.

-          فارمت های  اول ماه میزان بیجاشده گان داخلی امورمهاجرین (27) ولایت.

-          مکتوب ریاست مهاجرین ولایت بغلان درمورد عریضه سید فقیر نماینده سی فامیل بیجاشده

-          گزارش کاری ماه سنبله امورمهاجرین ولایت هرات. بریاست رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال شد.

-          مکتوب امورمهاجرین ولایت فراه ، راجع به خط اندازی  در شهرک مهاجرین.

-          گزارش کمک های بشری که ازطریق موسسه  IRC برای عودت کننده گان وبیجاشده گان درسال 1396 صورت گرفته است.

-          (21) ورق گزارش عودت کننده گان هفته دوم و(10) ورق هفته اول ماه میزان 1369

-          گزارش کاری ماه سنبله امورمهاجرین ولایت هرات. بریاست ع عودت ارسال گردید.

4-      ولایت کندز:

-          (13) فامیل بیجاشده  داخلی ازطریق موسسات همکار سروی گردید ازطرف سره میاشت ، ریاست مبارزه با حوادث وشهرداری کندزبرای شان مساعدت صورت گرفت.

5-      ولایت بادغیس:

-          (2) قطعه عرایص مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید.

-          (16) فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید.

-          برای (6) فامیل بیجاشده از طریق موسسه WFP  مواد غذای توزیع گردید.

6-      ولایت هرات:

-          (235) فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید.

-          برای (39) فامیل مبلغ 14000هزار افغانی توسط موسسه DRC توزیع گردید.

7-      ولایت بلخ:

-          برای (22) فامیل بیجاشده  گان داخلی ولایات بغلان مقیم ولایت بلخ پول شلتر به از طریق موسسه NRC  توزیع شده.

-          یک تن بیجاشده داخلی جهت همکاری بدفتر ACAPIIIمعرفی گردید.

-          (2) فامیل عودت کننده شامل 6 نفر برویت اسناد VRF به دفتر یونسیار ثبت وراجستر گردید.

-          (90) تن عودت کننده وبیجاشده گان داخلی که بخاطر دریافت به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.

8-      ولایت ننگرهار:

-          (71) فامیل عودت کننده بخاطر دریافت مساعدت ثبت وراجستر گردید.

-          برای (100) فامیل عودت کننده وبیجاشده از طریق موسسه دماشوم ساتنی به فی فامیل  مبلغ 6000 افغانی مساعدت صورت گرفت.

9-      ولایت سرپل:

-          (254) فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید ازجمله (29) فامیل مستحق شناسای گردید.

10- ولایت هلمند:

-          (73) فامیل بیجاشده بی بضاحت سروی گردید.

11- ولایت لغمان:

-          (145) فامیل بیجاشده داخلی بعد ازسروی بریاست حوادث ولایت لغمان معرفی گردید.

-          برای (265) نفرعودت کننده وبیجاشده گان داخلی درمقابل کارمبلغ 350 افغانی پول برای مدت 25 روز ازطرف موسسه DHSA توزیع گردید.

-          یک نفرمتعلم بریاست معارف ولایت لغمان معرفی گردید.

12- ولایت کنر:

-          (15) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید.

-          (9) نفرمتعلم بخاطر ادامه تحصل بریاست معارف معرفی گردید.

-          (20) تن عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

13- ولایت بامیان:

-          (4) قطعه استعلام بخاطر صحت وعدم صحت تذکره تابعیت برای عودت کننده گان به قومندانی امنیه ارسال شد.

-          (2) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.

-          یک نفر متعلم بخاطر ادامه تحصیل بریاست معارف معرفی شد.

-          مکتوب وزارت محترم کاراموراجتماعی در رابطه به رفع بیکاری وفراهم اوری سهولت های کاریابی خارج از کشوربریاست دفتر ارسال گردید.

از 8 - 12 میزان 1396

1-      گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت های مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت،  مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ریاست محترم ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و سکرتریت محترم عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

2-      فارمت های بیجاشده گان داخلی بابت هفته اول ماه میزان  1396امورمهاجرین ولایات(پنجشیر، سرپل، نورستان، کاپیساء ، غزنی، دایکندی، بامیان، خوست، فراه ،بلخ، بادغیس،بغلان، کندز، پکتیکا، زابل، فاریاب، هرات، لوگر، بدخشان)

-          مکاتیب  امورمهاجرین ولایات غور،  بلخ ، پکتیکا ، دررابطه به فامیل های بیجاشده

-          راپور مساعدت های نقدی وغیرنقدی امورمهاجرین ولایت نیمروز.

3-      بریاست رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.

-          مکاتیب امورمهاجرین ولایات هرات و کندز ، درمورد عودت کننده گان 

-          مکاتیب امورمهاجرین ولایات فراه، پروان ، پکتیکا ، دررابطه به  شهرک مهاجرین

4-      -گزارش کاری هفته سوم وچهارم ماه اسد 1396 امورمهاجرین (24) ولایت.

5-      بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          مکتوب امورمهاجرین ولایت بامیان دررابطه به تکنالوژی معلوماتی

-          راپورمصارفات م- 22 امورمهاجرین ولایات میدان وردک ، پروان، فاریاب،

6-      -دو قطعه پیشنهاد امورمهاجرین ولایت غزنی درمورد تجهزات ،  اداری. وتخصیص محروقات زمستانی، بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.

-          مکتوب ریاست اداری درمورد توزیع زمین برای عودت کننده گان به امریت محترم امورمهاجرین ولایت غورارسال گردید.

-          مکتوب ریاست مهاجرین بامیان درمورد سفرمقام محترم وزارت وهئیت همرایشان جهت افتتاح شهرک بریاست دفتر ارسال گردید.

-          تفاهمنامه موسسه تعلیم وتربیه زنان برای فردای بهتر ، بریاست مهاجرین ولایت هرات ارسال گردید.

-          گزارش کاری  امورمهاجرین ولایات کندهار، بلخ،

-          گزارش کاری جلسه کمیته انکشافی PDC امورمهاجرین ولایات پروان، هرات، فراه ، نیمروز،

-          مکاتیب امورمهاجرین ولایت لوگر، درمورد اسکیچ ساحه مکتب شهرک مهاجرین .

-          گزارش کاری ربع دوم  وپلان پیشبینی شده سال مالی 1396 امورمهاجرین ولایات جوزجان، کنر، بریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.

-          فارمت  استندرد بیجاشده گان وعودت کننده به 34 ولایت به هدایت وزیرصاحب ارسال گردید وضمن ان گزارش هفته وار از هفته اول الی چهارم هرماه  از 34ولایت مطالبه  شده است.

-          طرزالعمل برای شورای عالی کاهش فقر، عرضه خدمات ومشارکت شهروندی به مشاوریت محترم اموراجتماعی ارسال گردید.

-          یک قطعه پیشنهاد امورمهاجرین ولایت غزنی درمورد خریداری یکعراده موتر مورضرورت.

7-      ولایت کندز:

-          برای (58) خانواده های بیجاشد از طریق موسسه WFP  مواد غذائی توزیع گردید.

-          (2) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.

-          (6) فامیل عودت کننده جهت شلتر سازی ثبت وراجستر گردید.

-          (18) فامیل عودت کننده کشورایران وپاکستان ثبت وراجستر گردید.

8-      -(20) قطعه عرایضی مبنی بربیجاشده گی سروی شد ، از جمله (19) فامیل مستحق شناخته شد.

9-      ولایت لغمان:

-          (45) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید

-          (7) خانواده بیجاشده داخلی ازطریق موسسه DRC مستحق کمک  شناخته شدند.

-          برای (50) تن عودت کننده گان نمرات زمین رهایش توزیع گردید.

10- ولایت بامیان:

-          (4) قطعه مکتوب بخاطر صحت وعدم صحت تذکره تابعیت برای عودت کننده گان توزیع شد.

-          (3) قطعه عرایض متقاضیان زمین ثبت وراجستر گردید.

11- ولایت پروان:

-          (1000) فامیل از اثرجنگ از مربوطات ولسوالی سیاه گرد غوربند بیجاشده اند.

-          (10) فامیل بیجاشده درولایت پروان جابیجاشده اند

-          (7) خانواده عودت کننده بخاطر دریافت زمین رهایشی  ثبت وراجستر گردید.

-          برای (2) خانواده مستحق اسناد ملکیت توزیع شد.

-          (4) فامیل عودت کننده ازکشور پاکستان ثبت وراجستر گردید.

-          برای (7) فامیل مستحق تعرفه تحویلی پول قیمت زمین توزیع شد.

12- ولایت کنر:

-          (12) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید.

-          (5) تن عودت کننده کشورپاکستان بخاطر ادامه تحصیل بریاست معارف معرفی گردید.

-          (2) فامیل عودت کننده  کشورپاکستان ثبت وراجستر گردید.

13- ولایت هرات:

-          (236) فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید

-          برای (80) فامیل بیجاشده از طریق موسسه DRC به فی فامیل مبلغ (18) هزار افغانی توزیع شد.

14- ولایت غزنی :

-          برای (8) فامیل عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

-          (11) فامیل عودت کننده بخاطر دریافت مساعدت بریاست مبارزه با حوادث معرفی گردید.

15- - برای (15) فامیل عودت کننده به فی فامیل مبلخ (250) الی (300) دالراز طریق موسسه CHA   بخش نیاز مندی های خاص PSNصورت گرفت.

16- (3) تن عودت کننده بخاطر ادامه تحصل بریاست معارف معرفی گردید.

17- ولایت بلخ:

-          به (45) فامیل بیجاشده داخلی قسط اول ودوم شلترسازی توزیع شد.

-          برای (176) فامیل عودت کننده وبیجاشده داخلی ولایات فاریاب ، سرپل، جوزجان ، کندز، مواد غذای وغیر غذای توزیع شد.

18- (10) قطعه عرایض مبنی بر بیجاشده گی بیجاشده گان ولایات فاریاب ، جوزجان ، بلخ شهبات مشوره دهی رهنمائی گردید.

19- ولایت بادغیس:

-          (8) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید.

-          (93) فامیل بیجاشده که قبلاً سروی شده بودند مواد غیر غذای توزیع شد.

-          برای (14) فامیل عودت کننده از طریق موسسات PSN ,UNHCR و CHA به فی فامیل 300الی 250 دالر توزیع شد.

-          بعد از سروی فامیل های بیجاشده داخلی (62) فامیل مستحق مساعدت شناخته شدند.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت های (مقام محترم وزارت ، مالی واداری ، امورپناهنده گان ،معینیت پالیسی وپلان)، شورای محترم امنیت ملی،  ریاست محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ریاست محترم ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و مشاوریت عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

 • مکاتیب ریاست منابع بشری درموارد تقرر ی های محترمان هریک :عزیز الله دربست رتبه (4) به ولایت دایکندی، محمد نیسم دربست (4) ولایت نیمروز ونجیب الله دربست (3) به ولایت هرات ،سید امام الدین  دربست رتبه (6) و مکتوب دررابطه به  استعفای محافظ ریاست مهاجرین ولایت نیمروز  ارسال گردید.
 • مکاتیب امورمهاجرین ولایت لوگر، درمورد حفر (10) حلقه چاه اب اشامیدنی درشهرک مهاجرین.
 • گزارشات کاری ربع سوم امورمهاجرین ولایات پنجشیر، غزنی، فاریاب، جوزجان، فراه ، پکتیکا، لغمان، هلمند، بامیان، نورستان، تخار، کندهار، بلخ، بادغیس، سمنگان، لوگر، کنر، خوست، بدخشان،.
 • مکتوب امورمهاجرین ولایت بلخ درمورد سفریه آنعده کارمندان که بخاطرسروی وسایرامورات.
 • مکتوب امورمهاجرین ولایت کندز،درمورد معرفی امرین وکارمندان بخاطراخذ مدد معاش. بریاست پالیسی وپلان ارسال شد.]
 • مکاتیب امورمهاجرین ولایات پروان، بامیان، درمورد زمین شهرک مهاجرین .
 • مکاتیب امورمهاجرین ولایت بامیان درمورد نقشه شهرک مهاجرین.
 • مکتوب امورمهاجرین ولایت سرپل درمورد ساختن سرپناه برای بیجاشده گان داخلی.
 • فارمت عودت کننده بابت ماه اسد  وسنبله 1396  از34 ولایت جمع اوری ریاست ع عودت ارسال گردید.
 • گزارش کاری شش ماه اول ،لایحه وظایف ، پلان کاری ، سال مالی 1396 ریاست مهاجرین ولایت کندهار
 • مکتوب امورمهاجرین ولایت کندهار، دررابطه به معرفی نقب الله مدیرع بیجاشده گان.
 • راپورحاضری سه روزه خدمتی سید طالب سادات امرمهاجرین ولایت جوزجان.
 • راپور حاضری روسا وامرین امورمهاجرین ولایات هلمند، بلخ ، بابت ماه سنبله 1396 بریاست منابع بشری ارسال شد.
 • راپورم -22 مصارفات سال 1396 ولایات کندهار، میدان وردک،
 • مکتوب ریاست مهاجرین ولایت نیمروز درمورد تخصیصات ربع وار.
 • مکتوب ریاست منابع بشری درمورد تمدید یکورق اصل قرارداد خط سید حسین بست (5)  به حیث کارمند بالمقطع. بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.
 • مکاتیب ریاست امورمهاجرین ولایات نیمروز، میدان وردک ، غور،کندز،میدان وردک، بغلان،   درمورد فامیل های بیجاشده گان داخلی.
 • مکتوب امورمهاجرین ولایت بغلان،درمورد سروی فامیل های بیجاشده داخلی
 • فارمت بیجاشده هفته چهارم ماه سنبله 1396 امورمهاجرین ولایات.
 • بریاست رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال شد.
 • طرزالعمل تنظیم فعالیت های موسسات غیردولتی
 • فرمان شماره (161) مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان درمورد ایجاد شورای عالی کاهش فقر.
 • طرزالعمل وزارت معارف در رابطه به اطفال عودت کننده.
 • مکتوب ریاست محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشدگان داخلی در رابطه به وضعیت بیجاشده گان داخلی اسیب پذیرکه درسطح ولایت مربوط جابجا می باشد. بریاست ها وامریت های محترم امورولایات تکثیرشد.
 • مکتوب ریاست مهاجرین ولایت پکتیکا درمورد شهرک مهاجرین بریاست انجنیری ارسال شد.
 • مکتوب امورمهاجرین ولایت خوست درمورد تجهیزات دفتر بریاست اداری ارسال شد.

ولایت کندز:

 •  (31) فامیل بیجاشده گان داخلی توسط تیم مشترک سروی گردید.
 • توزیع مواد غذای برای (92) فامیل بیجاشده گان داخلی از طریق دفتر WFP .

ولایت هلمند:

 • (8) فامیل بیجاشده گان داخلی سروی گردید

ولایت سرپل:

 • (368) فامیل بیجاشده گان داخلی توسط تیم موظف سروی گردید از جمله (71) فامیل مستحق شناسای گردید.

ولایت دایکندی:

 • (5) قطعه استعلام جهت صحت وعدم صحت تذکره تابعیت عودت کننده گان به منظوردریافت نمرات رهایشی توزیع شد.
 • (9) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده کان توزیع شد.
 • (2) فامیل بمنظوردریافت مساعدت به ریاست مبارزه با حوادث معرفی گردید.
 • (30) فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید.

ولایت بامیان:

 • (6) قطعه عرایض متقاضی زمین ثبت وراجستر گردید.
 • (8) قطعه استعلام جهت صحت وعدم صحت تذکره تابعیت برای عودت کننده گان به قوماندانی امنیه توزیع شد.

ولایت کنرها:

 • (7) فامیل عودت کننده توسط موسسه VRF سروی شد.
 • (8) فامیل عودت کننده به منظوردریافت نمره زمین رهایش به ولایت  ننگرهار معرفی شد.
 • (21) فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید.
 • (4) فامیل عودت کننده کشورپاکستان ثبت وراجستر گردید.
 • (2) تن عودت کننده بخاطر ادامه تحصل بریاست معارف معرفی شدند.
 • عرایض (15) فامیل مبنی بربیجاشده گی به مقام محترم وزارت سپرده شد.

ولایت لوگر:

 • (30) فامیل عودت کننده کشورپاکستان برویت فورم VRF و IOM سروی . شد وازجمله (31) فامیل تثبیت هویت شد.
 • (24) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.
 • (6) قطعه استعلام به اداره ثبت ونفوس بخاطر صحت وعدم صحت تذکره تابعیت ارسال گردید.

ولایت پروان:

 • (350) فامیل بیجاشده به ریاست انکشاف دهات پروان معرفی شد.

ولایت غزنی:

 • (2) تن مهاجرین ایران غرض ادامه تحصل به ریاست معارف معرفی شدند.
 • یکتن بیجاشده داخلی به نسبت مریضی که داشت بریاست محترم سره میاشت معرفی شد.

ولایت بلخ:

 • (33) فامیل بیجاشده داخلی ولایت فاریاب مقیم شهرک دشت شادیان یک حلقه چاه عمیق ازطرف موسسات خیریه  حفر گردید.
 • برای (123) فامیل بیجاشده داخلی ولایات فاریاب ، سرپل ، وجوزجان از طریق دفترWFP  مواد غذای توزیع شد.
 • برای (123) فامیل بیجاشده داخلی ولایات فاریاب جوزجان و بلخ از طرف دفتر DAACAR مساعدت صورت گرفت.
 • (31) نفرعودت کننده وبروکارت VRF ثبت وراجسترگردید.
 • (19) فامیل بیجاشده سروی وشناسای شد.

ولایت بادغیس:

 • (4) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید.
 • (31) فامیل بیجاشده داخلی سروی شد از جمله (14) فامیل مستحق کمک شناخته شد.
 •  (450) نفر زن ومرد بیجاشده وعودت کننده به مدت شش ماه تحت پروژه BPRM درمرکز اموزشی موسسه محترم CRDSA درحرفه های مختلف اموزش دیدند.
 • برای (8) فامیل بیجاشده به فی فامیل مبلغ (20000) افغانی از طرف موسسه NRC توزیع شد.

ولایت لغمان:

 • (2) نفر متعلمین به خاطرادامه تحصلات شان بریاست معارف معرفی گردید.
 • (50) قطعه عرایض بیجاشده گان وعودت کننده ثبت وراجستر گردید .
 • (22) فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

ولایت ننگرهار:

 • برای (300) فامیل های عودت کننده از طرف دفترWFP مبلغ (6000) افغانی مساعدت صورت گرفت.
 • برای (67) فامیل عودت کننده برویت کارت POR مساعدت صورت گرفت.

ولایت هرات:

 • برای (89) فامیل بیجاشده گان داخلی از طرف موسسه DRC به فی فامیل مبلغ (18000 ) افغانی کمک صورت گرفت.

ولایت پنجشیر:

برای سه فامیل بیجاشده گان داخلی از طریق دفترPSN  البسه زمستانی تحت نظر موسسه CHA توزیع گردید.

فعالیت کاری ازتاریخ 19 الی 22 سنبله 1396

گزارش عودت کننده گان ازچهار ولایت مرزی (هرات ، ننگرهار، کندهار، ونیمروز) جمع آوری وبعد از توحید: به سکرتریت ها مقام محترم وزارت ، مالی واداری ، پالیسی وپلان و امورپاهنده گان و  بریاست شورای امنیت ، کمیسیون عالی مهاجرت ، ریاست های  محترم ع عودت  ومشاوریت ادغام مجدد و ریاست محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی. ارسال گردید.

 • گزارشات کاری ربع دوم سال مالی 1396 ریاست محترم امورمهاجرین ولایات زابل ، سرپل،
 • مکتوب امورمهاجرین ولایات لغمان ، درمورد کریدت کارت ومدت معاش.
 • مکتوب امورمهاجرین ولایات  میدان وردک ، درمورد نقشه شهرک مهاجرین 
 • بریاست پالیسی وپلان ارسال شد.
 • گزارشات کاری ماه اسد سال 1396 امورمهاجرین ولایات لوگر، هلمند ، ننگرهار، کنر، هرات،
 • ، گزارشات 17 ولایت پیرامون حوادث طبیعی  درطی  ربع اول ودوم ،
 • مکتوب امورمهاجرین ولایات کندز، دررابطه ارقام عودت کننده گان .
 • گزارش هفته وار بیجاشده گان داخلی بابت ماه سنبله از 23ولایت.
 •  بریاست رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال شد.
 • راپور مصارفات م- 22 امورمهاجرین ولایات پروان ، پکتیا، نیمروز ،غزنی ، غور، بغلان، هلمند، پروان، میدان وردک،
 • مکاتیب امورمهاجرین ولایات سمنگان و غزنی ، درمورد عدم پرداخت کرایه تعمیرریاست مهاجرین و کمبود تخصیص. بریاست مالی وحسابی ارسال شد.
 • راپورحاضرماه اسد وسنبله روسا وامرین امورمهاجرین ولایات غزنی،  کندهار ، زابل ،هرات ،  بریاست منابع بشری ارسال شد.
 • مکاتیب امورمهاجرین ولایات بامیان ،  کندز ، لوگر، جوزجان ، پنجشیر، پروان ، دررابطه به معلومات از تمام شهرک ها مهاجرین.
 • مکتوب امورمهاجرین ولایات کندهار، درمورد پروژه های ابرسانی خدمات اجتماعی.
 • گزارش کاری ماه اسد سال 1396 امورمهاجرین ولایت ننگرهار،
 • مکاتیب امورمهاجرین ولایات سمنگان،هلمند و کندز درمورد ارقام عودت کننده گان بریاست ع عودت ارسال شد.
 • مکتوب  امورمهاجرین ولایات لوگر ، درمورد مشکل وبسایت، بریاست حمایت حقوقی ارسال شد.
 • مکاتیب امورمهاجرین ولایات بلخ ، کندهار، باغیس ، سمنگان،  درمورد  تجهیزاتیکه از طرف موسسه یونسیار وiom  مساعدت کرده است. بریاست اداری ارسال شد.
 • مکاتیب امورمهاجرین ولایات ننگرهار، درمورد بررسی همه جانبه شهرک شیخ مصری ولایت ننگرهار بریاست دفتر ارسال شد.
 • مکاتیب ریاست منابع بشری در رابطه به  تقرر بست ها کمبود.بنابرضرورت اداره.درحیطه صلاحیت مقام محترم وزارت بریاست مهاجرین ولایت فراه ، وتقرر محترم محمد زاهد فرزند فضل نور در بست رتبه (5) به حیث عضو حالات اضطراری  بریاست لغمان ارسال گردید.

ولایت میدان وردک:

 • 64 فامیل سروی گردید ازجمله برای یک فامیل مساعدت صورت گرفت و 22 فامیل دیگرنیز مستحق کمک شناخته شد.

ولایت بلخ:

 • 33 فامیل بیجاشده گان داخلی ثبت وراجستر گردید 13 فامیل عودت کننده برویت فورم VRF ثبت وراجستر گردید.

ولایت لغمان:

 • 136 نمره رهایشی خط اندازی گردید.
 • 19 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.
 • 113 فامیل بیجاشده داخلی غرض سروی به موسسه DRC معرفی گردید.

ولایت پروان:

 • 2 قطعه عرایض جهت دریافت زمین  رهایشی ثبت وراجستر گردید.

ولایت لوگر:

 • 8 فامیل عودت کننده کشورپاکستان ثبت وراجستر گردید.
 • 3 قطعه استعلام به اداره ثبت احوال نفوس بخاطرصحت وعدم صحت تذکره تابعیت ارسال شد.
 • 3 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.
 • 8 فامیل عودت کننده کشورپاکستان به دفتریونسیار معرفی گردید.

ولایت خوست

 • 62 فامیل بیجاشده داخلی از طریق موسسات مدد رسان مقیم ولایت خوست  به فی فامیل مبلغ 2000 افغانی مساعدت صورت گرفت
 • 4 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید

ولایت غزنی:

 • 100قطعه اسناد مهاجرت ثبت وراجستر گردید.
 • 20 قطعه  فورم مهاجرت ثبت وراجستر گردید.
 • 5 فامیل متضرر از طریق ریاست مبارزه با حوادث ثبت وراجستر گردید.

ولایت بامیان:

 • 3 قطعه استعلام جهت مغایرت اسم به قوماندانی امنیه ارسا ل شد.

ولایت غور:

 • 29 فامیل بیجاشده داخلی از مناطق اصلی خود بیجاشده  بودند به مرکز ولایت غور جابجا شدند و بعد از سروی به فی فامیل مبلغ 14000 افغانی پول نقد  ازطریق موسسه ACF مساعدت گردید.

ولایت کندز:

 • 471 فامیل بیجاشده داخلی از طریق موسسه NRC برای فی فامیل مبلغ 14000 افغانی پول نقد و دفتر WFP  به فامیل های مذکورمواد غذایی مساعدت نمود.
 • 130 فامیل بیجاشده از مناطق مختلف سروی وشناسایی کردید.

30 فامیل عودت کننده توسط پروژه PSN سروی شد.

اجراآت ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

      1.            حل مشکلات ریاست ها و آمریت های ولایات بصورت تیلفونی .

 1. مشکل یک تن کارمند آمریت ولایت دایکندی از طریق مدیریت سوانح ریاست منابع بشری.
 2. در مورد سفریه کارمندانکه از ولایت به  ولسوالی ها سفر نموده بودند به این ریاست مواصلت بعد ازمنظوری مقام محترم وزارت دوباره زریعه انترنیت بریاست امور مهاجرین ولایت تخار خبر داده شد.
 3. مکتوب آمریت امورمهاجرین ولایات غور، نیمروز، پنجشیر،  درمورد معلولیت ومعیوبیت مهاجرین ، یک ورق جدول ارقام بیجاشده گان داخلی آمریت امورمهاجرین ولایت غور، مکتوب امورمهاجرین ولایت هرات ، درمورد پلان استراتیژیک، مکتوب امورمهاجرین ولایت بدخشان ، درمورد شهرک مهاجرین ،  بریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.
 4. مکاتیب ریاست و آمریت امورمهاجرین ولایات  خوست ، جوزجان ، زابل، بادغیس ، سرپل ، فاریاب،  غور، فراه ،  درمورد توزیع نمرات زمین،  بریاست عودت وادغام مجدد ارسال گردید.
 5. مکتوب امورمهاجرین ولایت سرپل درمورد قیمت زمین ، بریاست مالی وحسالی وریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.
 6. مکتوب مدیریت تحریرات ریاست دفتر، درمورد 6 ورق مصوبه شماره 6 بریاست ها وآمریت های امورمهاجرین 34 ولایت اخبارشد.

1 - ولایت بامیان

احکام 4  قطعه عریضه متقاضیان زمین ، توزیع 4 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کنندگان و ثبت و راجستر یک کارت عودت کننده.

2 -  ولایت غزنی

o       حل مشکل سب استیشن برق شهرک امور مهاجرین، توزیع (2) فورم عدم سرپناه برای فامیل های عودت کننده .

o       دو تن از اخراج شده گان اجباری از کشور ایران بعداز تثبیت مهاجریت و شان غرض ادامه تحصیل به ریاست  معارف ان ولا معرفی گردید.

o       چک و بررسی نمودن جدول شهرت شهرک معلمین غرض تفکیک معلمین که از طریق ریاست امور مهاجرین نمره رهایشی اخذ نموده اند

 3 -  ولایت نیمروز

o       فامیل های اجباری از کشور ایران ( 8 ) فامیل ( 520) مرد ( 20 ) زن 

o       فامیل های داوطلب از کشور ایران ( 4 ) فامیل ( 10 ) مرد ( 59) زن

o       3فامیل کمک شده   ( 7 ) فامیل ( 16) مرد ( 19)  زن 

o       ( 8) فامیل شامل ( 31 ) نفر و (21 ) نفر مجردین آسیب دیده در کمپ  موقت مهاجرین اعاشه و اباطه  گردیدند .

o       مجردین اجباری از کشور ایران  ( 275 ) نفر که از جمله مجردین اجباری 6 تن اطفال زیر 18 سال میباشند.

o       مجردین داوطلب از کشور ایران  ( 190 ) نفر میباشد.

4-   ولایت پروان

o       برای دو تن از عودت کننده زمین توزیع گردید،معرفی یکتن از عودت کننده بریاست معارف ولایت پروان

o       برسی یک تن از مهاجرین عودت کننده فورم عدم سرپناه

o       برسی دو فامیل مهاجر عودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی

 5 -  ولایت ننگرهار:

o       بتعداد 28 فامیل داوطلب دارنده کارت های POR ( 143 تن) از پاکستان عودت و جهت دریافت کمک به یونسیار معرفی و کمک صورت گرفت.

o       بتعداد 217 فامیل داوطلب بدون کارت (1285 تن ) از پاکستان عودت که از جمله 16 فامیل ( 101 تن) جهت مساعدت تراسپورت به  IOM معرفی گردید.

6 -  ولایت پنچشیر

o       بتعداد(2)فامیل بیجاشده به نسبت ناامنی ها و جنگ ازقریه شهر کهنه ولسوالی نهرین ولایت بغلان جدیداًدرقریه شصت ولسوالی رخه ولایت پنجشیرمسکن گزین شده اند،ثبت وراجستر گردید.

o       برای تعداد(200) فامیل آسیب دیده به اثر حوادث درمربوطات ولسوالی پریان این ولایت جابجاه گردیده اند با همکاری آمریت امور مهاجرین ولایت پنچشیر از طرف ریاست مبارزه با حوادث برایشان روغن مایع به مقدار 2400 لیتر توزیع گردیده .

 7-  ولایت دایکندی

سفر به ولسوالی شهرستان غرض سروی و توزیع کمک نقدی در بخش  PSN همراه هئیت و نمایده گان موسسه UNHCR مقیم بامیان .

o       2- توزیع یک قطعه فورم عدم سرپناه برای یک تن عودت کننده .

o       توزیع شش قطعه تعرفه بانکی برای عودت کننده گان .

o       درج 50 قطعه اسناد مهاجرین در دیتابیس معلومات و لسوالی مربوطه .

 8 -  ولایت فاریاب

o       بتعداد 27 فامیل بیجاه شده از ولسوالی گرزیوان در مرکز شهر میمنه جابجاه گردیده اند .

o       یازده فامیل بیجاه شده از ولسوالی شرین تگاب کرزیوان و المار در بخش های PSN همراه با نماینده دفتر محترم CHA از جمله بتعداد 2 فامیل آن مورد تائید قرار گرفته است.

o       بتعداد 10 قطعه عریضه که شامل 83 تن میشود از ولسوالی پشتون کوت و گرزیوان رسماً ثیت و داجستر گردیدند.

9 -  ولایت بارغیس :

o       بتعداد 12 فامیل بیجاه شده در پروژه PSN موسسه یونسیار معرفی گردیده بودند ار جمله 7 فامیل آنها مورد تائید و متباقی رد گردید.

o       اسامی تعداد(52) فامل بیجاه شده گان که ازطریق کمیته مصاحبه بابیجاه شده گان واجد شرایط سروی دانسته شده اند .

10 -  ولایت کندهار

بتعداد 12 فامیل عودت کننده که شامیل 34 مرد و 28 زن از کشور ایران عودت نموده اند و 3 تن مجردین اجباری شامیل میباشد.

11 -  ولایت ننگرهار:

بتعداد 39 فامیل از کشور پاکستان عودت نموده در ریاست امور مهاجرین ثبت و راجستر گردیده اند.

 12 -  ولایت خوست:

o       بتعداد 225 فامیل بیجاه شوده داخلی ار وزیرستان جنوبی بیجاه گردیده در وزیرستان شمالی در کمپ گلان جابجاه گردیده از طرف موسسه APA برایشان مواد غدائی توزیع گردید.

o       چهار تن از محصلین از گشور پاکستان عودت نموده اند جهت ادامه تعلیم بریاست معارف ولایت خوست معرفی شدند.

13 -  ولایت لوگر

o       توزیع 5 قطعه تعریفه بانکی جهت اخذ زمین رهایشی،اجراات بالای 2قطعه عریضه بیجاه شده گان داخلی .

o       توزیع 2 قطعه فورم تثبیت بیجاه شده داخلی ، تثبت هویت 4 فامیل بیجاه شده.

o       سروی 59 فامیل بیجاه شده داخلی صورت گرفته و سروی متباقی بیجاه شده گان جریان دارد .

14 -  ولایت بلخ

o       رهنمای 15 تن از عودت کننده گان و بیجاه شده گان داخلی جهت در یافت مساعدت ها.

o       حل مشکلات تعداد 6 نفر متقاضی نمرات رهایشی شهرک مهاجرین بطور شفاهی مرفوع گردید.

o       بتعداد 4 فامیل از بیجاه شده گان داخلی ولایت سرپل و فاریاب مقیم در مزار شریف تقاضای شلتر نمودند صحبت و راهنمایی لازم صورت گرفت .

15 -  ولایت غور

1- جلسه هماهنگی موسسات ملی وبین الملی تحت ریاست سرپرست ولایت غور روی مشکلات وهمکاری های لازم با ریاست های سکتوری وهمچنان موضوع (429 ) فامیل بیجاه شده گان قریجات کمنج ولسوالی شهرک  که در این آواخر از اثر اختلافات ذات البینی از محلات اصلی خود بیجا وبه قریه جات همجوار همان ولسوالی جابجاه شده اند، صورت گرفت. 16 -  ولایت میدان وردک:

برای 50 تن از طبقه اناث هر فامیل بیجاه شده داخلی چوب سه متره ، جالی سیمی 4 متر و نیم کیلو میخ دو انچ توزیع گردید.

17 -  ولایت هلمند :

o       بتعداد 232 فامیل از ولسوالی نهر سراج از اثر نا امنی بیجاه گردیده در ولسوالی گرشک جابجا و با همکاری آمریت امور مهاجرین سروی گردیده اند.

o       یک فامیل از کشور پاکستان عودت نموده ثبت راجستر مدریت احصائیه گردید.

o       بتعداد 60 تن ار اغضای فامیل های بیجاه شده و عودت کننده به ورکشاپ حقوقی OHW مقیم هلمند معرفی گردید.

o       بتعداد 80 عریضه مختلف ثبت و را جستر گردیده است.

18 -   ولایت هرات :

o    بتعداد 38 فامیل داو طلب شامل 63 مرد و 60 زن و بتعداد 2631 تن مجردین داوطلب از کشور ایران عودت نموده اند.

o    بتعدات 25 فامیل اجباری که شامل 38 مرد و 45 زن و بتعداد 2687 تن مجردین اجباری اخراج گردیده اند.

 

ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات

ارجاع پیشنهادات، مکاتیب، گزارشات و سایر اسناد ریاست ها و آمریت های ولایتی به مقامات ذیصلاح و ریاست های مرکزی و بالعکس.

ولایت غور:

o       چهار فامیل بیجاشدگان داخلی ولسوالی جند ولایت بادغیس که از اثر ناامنی به غور آمده اند بعد از سروی توسط موسسات همکار یک فامیل مستحق شناخته شد  .

o       برای دوازده فامیل بیجاشده داخلی مواد غیر غذایی مثل ترپال ،کمپل ،سطل فلزی ،ظروف آشپزخانه ،صابون و غیره توزیع گردید

ولایت فراه:

o       سروی بیجاشدگان نیازمند که قبلا در شهرک مهاجرین کرجی جابجا شده بود توسط هیت مختلط نماینده مقام ولایت ، نماینده WFP و نماینده اداره مهاجرین ولایت فراه  .

o       به تعداد 1500 قطعه مرغ گلدین تخم دار برای 60 فامیل عودت کننده و بیجاشدگان داخلی مستحق در حضور نمایندگان  CRDSA   و نماینده ریاست امو مهاجرین فراه توزیع صورت گرفت .

ولایت خوست:

o       دو قطعه فورم عدم سر پناه برای دو فامیل توزیع و سه شاگیرد به ریاست معارف معرفی گردید

ولایت پنجشیر:

 • به چهار فامیل بیجاشده مستحق از ولایات بغلان وبدخشان در مربوطات ولایت پنجشیر از طریق برنامه PSN  مبلغ 800 دالر امریکایی توسط نماینده موسسه APA  توزیع گردید  .
 • دو فامیل بیجاشده که به نسبت نا امنی از کندز و بغلان در مربوطات این ولایت جای گزین شده اند ثبت وراجستر گردید
 • حواله مبلغ  ( 420000 ) افغانی قیمت زمین به منظور اعمار تعمیر آن اداره ترتیب گردیده و از طریق مستوفیت به حساب شاروالی ولایت پنجشیر انتقال گردید  .

ولایت بامیان:

 • احکام یک قطعه عریضه متقاضی زمین اخذ گردید و همچنان یک قطعه عریضه در بخش PSN  ثبت و یک قطعه کارت عودت ثبت گردید  .

ولایت لوگر:

 • معرفی یک نفر به UNHCR  جهت تاید فورم شان  .
 • توزیع سه قطعه فورم عدم سرپناه .
 • 75 فامیل بیجاشده کان داخلی .
 • مدغم نمودن پنجاه قطعه اویز با اسناد عودت کنندگان .

ولایت غزنی :

 • یک فامیل بیجاشده داخلی مربوط ولسوالی دهیک ثبت و راجستر گردید

ولایت بلخ :

 • خط اندازی ( هزار نمره زمین ) در شهرک های مهاجرین و توزیع سه قطعه فورم عدم سرپناه  .
 • سروی 60 فامیل بیجاشدگان سرخ کوتل ولایت بغلان مقیم قریه علی چوپان وکمپ سخی ،علی آباد وسجادیه  ازین جمله چهارده فامیل بیجاشده ناامنی ثبت گردیده است  .
 • توزیع پنج قطعه فورم عدم سرپناه برای متقاضیان و معرفی نمایندگان دوازده فامیل بیجاشده داخلی جهت معلومات و حل مشکلات به شعبات مختلیف مشوره دهی و همچنان ثبت و راجستر کردن یک فامیل عودت کننده .

ولایت قندهار :

o       به تعداد هشت فامیل عودت کننده (بیست دو مرد وچهارده زن ) و تعداد فامیل های اجباری (بیست وپنج مرد وسه زن ) ثبت وراجستر گردید  .

ولایت کنر :

o       به تعداد 10 شلتر به همکاری موسسه NRC  انجام و عرایض 9 فامیل بیجاشده داخلی ثبت وراجستر گردید

ولایت فاریاب :

o       سه قطعه عرایض 27 فامیل بیجاشده داخلی مربوط ولسوالی قیصار ثبت و راجستر گردید .

o       27 فامیل بیجاشده داخلی مربوط ولسوالی گرزیوان ، کوهستان ، المار ، شرین تکاب ، قیصار و پشتون کوت که در داخل شهر میمنه مهاجر شده بود از طریق دفتر CHA مقیم میمنه مساعدت صورت گرفت  .

ولایت هلمند :

o       سروی 349 فامیل که  در مربوطات شهرک بیجاشده بود 285 فامیل تثبیت گردید .

o       ثبت وراجستر 59 قطعه عرایض مراجعین و لیست 390 فامیل بیجاشده داخلی به دفتر ساحوی اوچا مقیم کندهار جهت اخذ کمک .

o       315 فامیل بیجاشدگان داخلی در چهار اطراف شهر لشکرگاه  .

o       395 فامیل بیجاشدگان داخلی مربوط ولسوالی نادعلی سروی شد .

ولایت بادغیس :

o       چهارفامیل بیجاشده گان داخلی به پروسه  PSN  توسط هیت سروی به دفتر UNHCR معرفی شد .

o       23 فامیل که قبلا سروی شده بود توسط دفتر  NRC برای فی فامیل (8000) افغانی مساعدت صورت گرفت .

o       برای 6 فامیل بیجاشده گان داخلی که قبلا سروی شده بود از طریق  WFP مواد غذایی توزیع گردید

ولایت سرپل :

o       14 فامیل بیجاشده داخلی سروی و از جمله دو فامیل مستحق کمک شناخته شد .

فعالیت

ارجاع پیشنهادات، مکاتیب، گزارشات و سایر اسناد ریاست ها و آمریت های ولایتی به مقامات ذیصلاح و ریاست های مرکزی و بالعکس.

1- اشتراک ریس و آمر این ریاست به ورکشاب " حقوق مهاجرین "

ولایت غور:

o       یک فامیل بیجا شده داخلی که قبلا سروی گردیده بود از طرف موسسه PSM مستحق کمک شناخته شد

o       دو فامیل اناث از طرف موسسه PSN مستحق کمک شناخته شد و برای فی فامیل یک پایه ماشین گلدوزی ،53 متر تکه و تار خامک دوزی توزیع گردید

ولایت فراه:

o       ملاقات آمر امور مهاجرین ولایت فراه با موسفیدان بیجاشده ولسوالی پشترود .

ولایت خوست:

o       برای شش فامیل فورم عدم سر پناه توزیع گردید

 

ولایت پنجشیر:

 • برای 20 فامیل آسیب دیده از اثر زلزله ،بارندگی وسیلاب 40 تخته کمپل 480 لیتر روغن از دیپویی ریاست مبارزه با حوادث توزیع گردید
 • یک فامیل بیجاشده ولایت بغلان در قریه شصت ولسوالی رخه ولایت پنشیر مسکن گزین گردیده .

ولایت نیمروز:

 • 26 فامیل کمک شده شامل 53 مرد و 69 زن
 • 30 فامیل اجباری و 15 فامیل داوطلب داخیل این ولایت گردیده

ولایت فاریاب: به تعداد 8 فامیل بیجاشده داخلی شامل 17 نفر مربوط پشتون کوت و گرزیوان ثبت وراجستر گردید

ولایت بامیان:

 • توظیف هیت سروی و خسارات ناشی از حوادث طبیعی ولسوالی های کهمورد ، سیغان و شیبر ناشی از سیلاب ها
 • توزیع یک قطعه فورمه عدم سر پناه برای یک فامیل عودت کننده .

ولایت کابل:

 • 29 فامیل ارزیابی و جهت سروی به موسسه اوچا معرفی گردید
 • برای مساعدت افتاری ( ماه مبارک رمضان ) 62 فامیل جهت اخذ مساعدت به موسسه ( اسلامیک ریلیف ) معرفی گردید
 • برای 7 تن از مراجعین فورم عدم سرپناه توزیع گردید
 • 150 قطعه آویز بانکی ضم اسناد ثبت وراجستر گردید

 

ولایت لوگر:

 • توزیع 23 قطعه استعلام به ثبت و احوال نفوذ
 • توزیع 6 قطعه تعرفه بانکی
 • ثبت 2 فامیل بیجا شده داخلی و 2 فامیل عودت کننده
 • سروی 15 تن افراد آسیب پزیر توسط ( PSN ) در شهرک مهاجرین

ولایت غزنی :

 • ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی معلومات دقیق از ساحات بیجا شدگان داخلی که در این ولایت بیجا شده اند وبا تفکیک محلات اصلی شان در سال 1393 و 1394 به موسسات همکار سروی گردیده اند

ولایت دایکندی :

 • توزیع یک قطعه فورم عدم سرپناه
 • ثبت 20 قطعه اسناد مهاجرتی در دیتابیس و تامین ارتباط با مقام ولایت و سکرتریت مقام وزارت در مورد چگونگی آفر گشایی حفر چاه واخذ هدایت در مورد محل ارزیابی پروژه 

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از از تاریخ 28 الی اول ثور سال 1395

 • ارسال مکاتیب وپیشنهادات حاوی احکام مقام وزارت به 14 ولایت.
 • اخذ 15 گزارش از واحد های دومی در ارتباط به بیجاشده ها ،عودت کننده ومساعدت به آنها .

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ 21 الی 25 حمل سال 1395

-        اخذ 19 قطعه مکتوب وگزارش از واحد های دومی وارجاع آن به مراجع زیربط.

-        اخذ 12 گزارش احصائیوی از ولایات در ارتباط به عودت کننده ها ،بیجا شده ها ومساعدت به آنها.

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ 7 الی 11 حمل سال 1395

 • اخذ 23مکتوب و راپور از واحد های دومی وارسال آن به مراجع زیربط .
 • اخذ 19 گزارش از واحد های دومی به ارتباط مهاجرین ،بیجاشده ها ومساعدت به آنها.

 

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ 3و 4حمل سال 1395

 • اخذ مکاتیب از واحد های دومی سه ولایت وارجاع آن به مراجع زیربط.
 • اخذ 8 گزارش از واحد های دومی وزارت در رابطه به عودت مهاجرین ،بیجاشده ها وتوزیع مساعدت به آنها.

گزارش ریاست ارتباط هماهنگی امور ولایات از تاریخ 1 الی5 حوت سال روان

 • اخذ 10 قطعه مکتوب از واحد های دومی وارجاع آن به مراجع زیربط.
 • اخذ 13گزارش از ولایات در رابطه به مهاجرین ،عودت کننده ها ،بی جاشده ها ومساعدت به آنها.

فعالیت ریاست هماهنگی امور ولایات از تاریخ 11 دلو سال 1394

ریاست هماهنگی امور ولایات در کنار سایر فعالیت های رزوانه اش مهمترین گزارشات که از ولایات به دست آورده را قرار ذیل گزارش می دهد.

هرات

به تعداد 37 خانواده و 993 تن مجرد به شکل اجباری از ایران به کشور از طریق مرز هرات به کشور برگشته اند. همچنان در این لیست 16 فامیل و 1247 تن به شکل داوطلب نیز به کشور برگشت نموده است.

همچنان از مرز تورخم ولایت ننگرهار نیز خبر رسیده است که طی هفته گذشته به تعداد 16 فامیل و 83 تن مجرد به شکل اجبار از کشور پاکستان به افغانستان برگشته اند.

همچنان در ولایت نورستان نیز برای 33 خانواده مواد زمستانی توزیع شده است این خانواده ها در شهر پارون مرکز این ولایت جاگزین هستند.

ریاست ارتباط هماهنگی امور ولایات از تاریخ 3 الی 7 دلو

 • اخذ 20 قطعه مکتوب از واحد های دومی وارجاع آن به مراجع زیربط.
 • اخذ 7 گزارش از واحد های دومی به ارتباط عودت ،بیجاشده گی ومساعدت به آنها.
اجراآت ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ ۵ الی ۱۱ قوس
 • اخذ ۹ مکتوب در موارد مختلف از واحد های دومی وزارت.
 • اخذ ۳ گزارش از ولایات در مورد عودت کننده ها بیجاشده ها ومساعدت به آنها.

مساعدت برای 39 فامیل بی جاشده در پروژه میدان شهر

موسسه DRC برای 39 خانواده بی جاشده در پروژه میدان شهر در جریان ماه عقرب سالروان کمک نموده است.

به اساس معلومات ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات مساعدت یادشده شامل 8000 افغانی پول نقد ، ترپال ،کمپل وسایل آشپزی وسیت های صحی برای هر فامیل بوده است.

اجراآت ریاست ارتباط وهماهنگی ولایات از تاریخ ۲۸ عقرب الی ۴قوس

 • ۵۷ قطعه مکتوب از ولایات اخذ وجهت اجراآت به مراجع زیربط ارسال شد.
 • گزارشات کاری ولایات ننگرهار ،لوگر ،نیمروز ،بدخشان وغزنی
 • اخذ گزارش ۸۱ فامیل عودت کننده به ولایت ننگرهار،۵ فامیل به هرات و همچنان گزارش ۳۳ فامیل بیجاشده از ولسوالی یمگان به اشکاشم بدخشان .

اجراآت ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ ۲۰ الی ۲۷ عقرب

 • اخذ ۱۴ قطعه مکتوب احصائیوی در رابطه به عودت کننده ،بی جاشده ورد مرزی ها از ولایات.
 • اخذ گزارش توزیع مساعدت در ولایت فاریاب.
 • اخذ حدود ۲۰ قطعه مکتوب وگزارش از واحد های دومی در موارد مختلف.
 • اخذ۱۵ روق گزارشات کاری از ریاست های مهاجرین هرات،ننگرهار،خوست ونمیروز.

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ ۱۶ الی ۲۰ عقرب

 • ارسال مکاتیب وسایر اسناد به برخی از ولایات.
 • اخذ ۸ گزارش از ولایات.
 • ارسال سفارشات مقام وزارت از طریق مخابره به برخی از ولایات.

فشرده اجراآت ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات

اخذ گزارش از ولایات لغمان،خوست،ارزگان،زابل،هرات،نیمروز وننگرهار.

ارسال مکاتب متحد المال به یک تعداد ولایات.

اخذ وارسال یک تعداد مکاتب از واحد های دومی وعکس آن همچنان اجراآت در قبال یکتعداد مسایل دیگری مرتبط به ولایات.

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات 15 الی 22 میزان

 • اخذ گزارش عودت کننده گان از ولایت هرات .
 • اخذ گزارش عودت کننده گان از ولایت نیمروز .
 • اخذ گزارش عودت کننده گان از ولایت ننگرهار .
 •  اجراآت در قبال یکتعداد مکاتیب وارده از واحد های دومی به این ریاست .

فشرده فعالیت کاری ریاست ارتباط وهماهنگی ولایات از تاریخ 22 سنبله الی 7 میزان 1394

 • حکم نمبر 796 ریاست اجرائیه به واحد های دومی وزارت ارسال شد.
 • گزارش فوت دونفر مهاجر در کشور ایران اخذ وبه مراجع مربوط ارسال شد.
 • 34 قطعه مکتوب اخذ وارسال گردید.
 • درمورد اقامت قانونی وغیر قانونی اتباع افغانستان در پاکستان از 16 واحد دومی بطور رسمی معلومات اخذگردید.
 • مکاتیب وارده از ریاست های امور مهاجرین جوزجان ،تخار،لوگر ،بادغیس ،بامیان وکاپیسا اخذ وبه کمیته طرح وپالیسی ومبارزه علیه فساد اداری ارسال شد.
 • اخذ گزارش عودت 78 فامیل از پاکستان.
 • جمع آوری گزارشات عودت کننده گان از ولایات.
 • اخذ گزارش عودت کننده گان از بندر تورخم از طریق تلفن .
 • اجراآت در مورد برخی مسایل متفرقه دیگر.

فعالیت ریاست ارتباط هماهنگی امور ولایات از تاریخ ۱۱ الی ۲۱سنبله ۱۳۹۴

 • ثبت ۳۲۵ فامیل عودت کننده خود انگیخته به ولایت هرات
 • ثبت ۲۳ فامیل عودت کننده به ولایت ننگرهار.
 • اجراآت درقبال ۱۰ قطعه مکتوب واصله از ولایات .
 • ارسال مکاتیب متحد المال د رموارد مختلف به ریاست ها وآمریت های امور مهاجرین ولایات وبه ریاست های مرکزی.
 • اخذ توزیع مواد برای ۱۰۱ خانواده بی جا شده به ولایت پنجشیر از طرف UNHCR ,WFP و WSTA.

فعالیت کاری ریاست ارتباط و همآهنگی امور ولایات از تاریخ 27 اسد الی 4 سنبله

 • اخذ حکم از مقام وزارت در مورد یک ماه معاش 11 نفر از کارمندان آمریت امور مهاجرین پنجشیر .
 • ارسال مکاتیب معلومات عمومی در شهرکها و پروژه ها که د رولایات از سال 1389 به اینطرف تحت کار قرار دارد .
 • تکثیر مکتوب آمریت سرحدی ولایت نیمروز در ارتباط به فوت یکنفر از مهاجرین افغان ، به مراجع مربوط .
 • ارسال خبر سروی 250 فامیل بی جاشده به ریاست های زیربط مرکزی .
 • دعوت رؤسا و آمرین 34 ولایت بمنظور آموزش ، از طرف انستیتوت خدمات ملکی .
 • 111 قطعه مکتوب در موارد مختلف صادر ، 67 و 6 قطعه حفظ گردیده است .
 • اخذ گزارش در مورد 6 خانواده از ساکنین ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس که از جانب طالبان مجبور به ترک خانه های شان شده و 2عضو خانواده های آنها راکشته بودند.
 • اخذ گزارش در مورد بی جاشدن 716 خانواده از برخی ولسوالی های ولایت کندز از اثر نا امنی و ارائه معلومات در رابطه به سروی آنها غرض توزیع مساعدت .
 • اخذ گزارش در مورد کشته شدن دو نفر افغان توسط پولیس ایران در استان سیستان بلوچستان که طور قاچاقی از پاکستان داخل خاک ایران شده بودند.
 • اخذ گزارش ار ولایت بادغیس در مورد بی جاشدن 350 خانواده و توزیع مواد خوراکی برای آنها .
 • جمع آوری یکتعداد گزارشات دیگر ولایات و ارسال آن به مراجع زیربط .

گزارش ربع دوم سال مالی ۱۳۹۴

 • ارسال مکاتیب ، مصوبات، فیصله ها ، هدایات ، اوامر و پلان پالیسیها ی مقام وزارت بریاست ها و آمریت های امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایات .
 • جمع آوری گزارشات ماهوار، ربع وار وسالانه از ریاستها وآمریتهای امورمهاجرین  و عودت کننده گان ولایات و ارائه آن بمقامات محترم ذیصلاح و مراجع ذیربط .

اخذ گزارشات آمار وارقام احصائیوی برخی از ریاستهای امور مهاجرین در جریان ربع دوسال روان که قرار ذیل است:

1- ریاست امورمهاجرین ولایت هرات ،بندراسلام قلعه :

 • عودت کننده بتعداد 4925تن
 • خودانگخته  بتعداد 19744 تن.

2- ریاست محترم امورمهاجرین ولایت ننگرهار،بندر تورخم :

 • عودت کننده  بتعداد 3493 تن

3- ریاست محترم امورمهاجرین ولایت نیمروز:

 • عودت کننده بتعداد 819تن
 • خودانگخته بتعداد 5961تن

اخذ گزارشات درمورد حوادث طبیعی و غیرطبیعی از ولایات کندز، بدخشان و سرپل که ازطریق تماسهای تیلفونی اخذ گردیده است قرار ذیل است:

 • 20156 فامیل که ازاثر جنگ و نا امنی های اخیر  ازمناطق اصلی   شان بیجا شده بودند،ثبت وراجسترگردیده اند. 
 • 3177 فامیل بیجاشده مستحق به تاریخ12/2/1394 توسط 9 تیم سروی با همکاری موسسات مقیم این ولا  درمرکزشهر کندز تشخیص شدند.
 • ازتاریخ 19/2/1394 الی 30/2/1394 مواد کمکی غذائی و غیر غذائی برای (1696) فامیل بیجاشده گان ازمربوطات ولایت کندز، درمرکز آنولایت از طریق موسساتUNICFF- UNHCR – WFP  توزیع گردیدکه شامل30 کیلوآرد،  3کیلو بوره ،3قطی روغن  ، 14 کیلو دال نخود ، (60) بیسکویت ، یک کیلونمک ، یک تخته ترپال، یک بالون گاز، 6تخته کمپل  ، یک عدد سطل، ، پشه خانه یک دانه ، بسته حمام یک سیت و سیت آشپزخانه یک بسته بود برای هر فامیل توزیع گردیداست.
 • سروی وشناسائی (279) فامیل آسیب دیده از اسر سیلاب ،به بتاریخ 21/2/1394،به همکاری ریاست مبارزه با حوادث وموسسات NRC- WFP  میقم آنولا صورت گرفت که به اساس سروی یاد شده، (99) منزل مسکونی بکلی تخریب وده ها منرل دیگربشکل قسمی آسیب دیده بود.
 • (373) فامیل بیجاشده ازاثر جنگ های اخیراز قریه قره خائی ولسوالی چهاردره ، قریه جات گل تپه و قریه جات مختلف ولسوالی خان آباد ولایت کندزبی جا شده بودندودر زیر خیمه ها زنده گی می کردند،به تاریخ23/ 2/ 1394  توسط پرسونل آمریت حالات اضطرار ، ریاست امورمهاجرین به همکاری موسسات  NRC-WFP-UNHCR  سروی شدند.
 • از تاریخ 21/2/1394به اینطرف از جانب این اداره به همکاری موسسه یونسار (272 ) فامیل بی جاشده از اثرجنگ و ناامنی رااز ولسوالی وردوج به ولسوالی بهارک آنولا سروی نموده است .
 • برای چهار فامیل که ازقریه نواباد  ولسوالی ارگو ولایت بدخشان به اثرلغزش کوه ازمنارل شان بیجا و درنزدیک دریا امو جابجا گردیده اند، ازطرف هلال احمر افغانی خیمه و مواد غذائی در تفاهم با آمریت امورمهاجرین انولا کمک شده است.
 •  بتاریخ 15/2/1394برای (237) فامیل بیجاه  شده از اثر لغزش کوه ،مئاد مساعدتی توسط هیکوبتربه ساحه انتقال داده شدو بعداً  توسط موسسه IOM ،به همکاری ریاست حالات اضطرار برای فامیل آسیب دیده توزیع گردید که شامل خیمه ومواد غذائی بود.
 • بتارخ 17/2/1394 برای 38 فامیل بیجاشده که قبلاً سروی شده بودند ازطرف دفتر NRC برای فی فامیل مبلغ 6000 به همکاری کارمندان آمریت امورمهاجرین انولا توزیع گردیده است.
 • همچنان بیش یکهزارقطعه مکتوب واستعلام در ارتباط به موضوعات ومطالب مرتبط به مها جرین وبیجاشده ها، به واحد های اولی ودو می وزارت ارسال گردیده است ودو کارمند آن اداره غرض اجرای اموررسمی به ولایات اعزام شده اند.

بیش از 25 هزار نفر مهاجر در جریان ربع دوم سال 1394 بطور خود انگیخته و 9237 نفر بطور داوطلبانه از ایران و پاکستان به کشور عودت نموده اند .

تاریخ نشر: Jul 07, 2015 رده : عمومی

به اساس گزارش ریاست ارتباط و هماهنگی ولایات ، در جریان ربع دوم سال مالی 1394 ، ،19744 نفر مهاجر مقیم ایران از طریق مرز اسلام قلعه و 5961 نفر از طریق مرز نیمروز بطور خود انگیخته به کشور عودت نموده اند .

همچنان در گزارش مذکور آمده است که در مدت یاد شده 4925 نفر مهاجر مقیم ایران از طریق بندر اسلام  قلعه هرات ، 819 نفر از طریق مرز ولایت نیمروز و 3493 نفر مهاجر مقیم پاکستان از طریق بندر تورخم بطور داوطلبانه عودت نموده اند.

گفتنی است که نزدیک به یک میلیون نفر مهاجر دارائی مدرک و یک میلیون و 400 هزارنفر فاقد مدرک در و یک میلیون و 600 هزار نفر دارای مدرک و کمتر از یک میلیون نفر فاقد مدرک در پاکستان زنده گی می نمایند.

بیش از ۷۶۰ خانواده به کشور عودت نمودند .

بیش از ۷۰ فامیل از آغاز حمل سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۴/۱/۱۸ از پاکستان و ایران بطور داوطلبانه به کشور عودت نموده اند .

به اساس معلومات واصله از ریاست هماهنگی امور ولایات ، به ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت ، ۶۶۱ خانواده ، شامل ۴۱۶۴ نفر از پاکستان به ولایت ننگرهار ، ۷ خانواده شامل ۴۰ نفر از ایران به ولایت نیمروز و ۴ فامیل شامل ۱۱ نفر از ایران به ولایت هرات بطور داوطلبانه عودت نموده اند .