ریاست تحقیق و اداره سیستم معلوماتی

معرفی مختصر

ریاست تحقیق و اداره سیستم معلومات

 

تشکیل

تاریخچه و ضرورت ایجاد

 • وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان منحیث نهادی که مسئولیت اصلی مدیریت مهاجرت های داخلی و خارجی افغان ها را به عهده دارد، لازم است تا معلومات کافی و به روز شده( آبدیت) از وضعیت آنان را در اختیار داشته باشد.
 • نهادهای داخلی و خارجی زیادی در زمینه رسیدگی به وضعیت نابسامان مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی کار می نمایند. ولی فعالیت این موسسات و نهادها بیشتر جنبه بشردوستانه داشته و هر کدام ساحه خاصی از مشکلات موجود را تحت پوشش قرار می دهند. لذا بسیار ضروری است که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان منحیث نهاد اصلی مسئول از فعالیت این نهادها و موسسات در زمینه انواع و میزان کمک ها، ساحات تحت پوشش، مستفید شوندگان و میزان موثریت و عدم موثریت این کمک ها آگاهی کامل داشته باشد تا بتواند آن را بصورت درست و موثر رهبری نماید.
 • لازم است با کاهش میزان کمک های بین المللی به افغانستان، سطح خودکفایی ادارات دولتی افغانستان افزایش یابد. برای افزایش خودکفایی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بسیار ضروری است که این اداره تمامی نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدات پیش روی را شناسایی نماید. این هدف حاصل نمی شود مگر اینکه وزارت معلومات کافی و موثقی را از وضعیت تمامی بخش های خود داشته باشد. درنتیجه اجرای برنامه های تحقیقاتی و معلوماتی برای این وزارت بسیار مهم و اساسی خواهد بود.
 • برنامه های تحقیقاتی و معلوماتی علاوه بر اینکه می تواند به بخش عمده ای از اهداف وزارت کمک نماید، برای تعداد زیادی از ادارات دولتی دیگر نیز مفید باشد. بطور مثال: با جمع آوری معلومات در زمینه مهاجرت های داخلی وزارت های اقتصاد و کار و امور اجتماعی می توانند سیاست گذاریهای دقیقی در زمینه اشتغال زایی در کشور داشته باشند. یا اینکه اداره مبارزه با حوادث می تواند با داشتن معلومات دقیق از وضعیت هر منطقه؛ امکانات خویش را عیار نماید.

با نظر داشت موارد فوق ریاست تحقیق و اداره سیستم معلومات در سال 1391 به تشکیل وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افزوده شد.

 

استقامت کاری

 

وظایف ریاست تحقیق و اداره سیستم معلومات به دو بخش عمده تقسیم می گردد که به شرح ذیل است:

الف : ایجاد و انکشاف بانک معلوماتی(دیتابیس مرکزی) وزارت.

 1. ایجاد سیستم جمع آوری معلومات در وزارت.
 2. جمع آوری آمار و ارقام از وضعیت مهاجرت ها؛ عودت و استقرار پایدار؛ ارایه خدمات حقوقی و اجتماعی به مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان .
 3. به روز نگه داشتن(آپدیت) سیستم معلوماتی وزارت با همکاری سایر بخش های وزارت.
 4. ارائه گزارشات موثق و دقیق از آمار و ارقام جمع آوری شده به مقامات و بخش های وزارت و ادارات ذیربط.
 5. انکشاف بانک معلوماتی(دیتابیس مرکزی) وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تا سطح ملی.

ب: توسعه برنامه های تحقیقاتی

 1. تدوین و اجرای برنامه های مطالعاتی و تحقیقاتی در داخل یا خارج از کشور بطور مستقل و یا با اشتراک سازمان های بین المللی از جمله کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، سازمان بین المللی مهاجرت ودیگر سازمانهای ذیعلاقه در زمینه علل و عوامل مهاجرت افغان ها.
 2. ایجاد سهولت و پشتیبانی فنی و آموزشی برای سازمان ها و موسسات تحقیقاتی ذیعلاقه در زمینه انجام تحقیقات اجتماعی( مهاجرت، بیجاشدگی و...)
 3. سازماندهی گردهمایی های علمی از جمله میز گردها، سمینارها و کنفرانس ها بمنظور انتشار نتایج تحقیقات جدید در زمینه پدیده مهاجرت.
 4. توسعه سطح همکاری با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان ، سازمان بین المللی مهاجرت، NRC، سازمان بین المللی کار... و ارگانهای دولتی، نهادهای خصوصی داخلی، مؤسسات و مجامع بین المللی که درامورمهاجرین فعالیت های تحقیقاتی دارند.
 5. مطالعه و ارزیابی استراتیژی وزارت در ختم هر سال جهت سنجش میزان تطبیق آن و دریافت مشکلات و چالش های موجود و آینده با همکاری سایر بخش های وزارت.
 6. تحلیل و ارزیابی نتایج تحقیقات و ارائه آن به مقامات ذیصلاح جهت اتخاذ تصامیم و پالیسی های مورد ضرورت.
 7. کاردرمیان پناه گزینان افغان درکشورهای میزبان جهت حفظ وتوسعه فرهنگ ملی افغانها وبرگشت شان بوطن با استفاده از شیوه های تبلیغی وترویجی.
 8. تلاش در جهت افزایش سطح همکاری میان وزارت مهاجرین و وزارت های احیا و انکشاف دهات، کار و امور اجتماعی، شهر سازی و مسکن، معارف، صحت عامه و وزارتخانه های دیگر جهت تطبیق مفاد استراتیژی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان.
 9. انجام پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی که از جانب مقامات عالیرتبه وزارت یا سایر بخش های همکار به ریاست تحقیق محول گردد.

این ریاست گام های ابتدایی و زیربنایی را برای ایجاد سیستم جمع آوری معلومات در سطح وزارت برداشته و امیدواریم در آینده نزدیک بتوان این سیستم را ، ایجاد، تقویت و انکشاف دهیم. در حال حاضر بخش تحقیق این ریاست نیز فعال گردیده و کارهای نیز در این بخش انجام یافته است که می تواند زمینه انجام تحقیقات گسترده ای را در ساحات و موضوعات مورد نیاز وزارت فراهم نماید.

 

برنامه ها

برنامه های ریاست تحقیق برای پنج سال آینده شامل موارد ذیل می باشد:

 • راه‌اندازی برنامه‌های تحقیقی و معلوماتی از کم و کیف وضعیت مهاجرین.
 • ایجاد سیستم مدرن جمع‌آوری معلومات عودت‌کنندگان.
 • تدویر برنامه‌های مطالعه و ارزیابی جهت تثبیت ساحات همسان کمپ‌ها برای انتقال گروهی مهاجرین.
 • جمع‌آوری آمار و ارقام جهت تکمیل خلاهای معلوماتی در مورد بیجاشدگان.
 • ایجاد سیستم ارایه معلومات در مورد کاریابی و فراهم‌سازی زمینه‌های اشتغال پس از استقرار.
 • تشکیل گروپ مشترک مطالعات استراتیژیک پدیده مهاجرت با همکاری نهادهای مرتبط.
 • برگزاری سمینارهای علمی در جهت بهبود مدیریت مهاجرت با مشارکت و همکاری نهادهای ملی و بین‌المللی.
 • تدویر همایش‌های علمی بین‌المللی و هماهنگی جهت حضور وزارت در تمام کنفرانس‌ها و سمینارهای بین‌المللی مرتبط به مهاجرین افغان.