فعالیت کاری ریاست تحقیق ومعلومات مهاجرین

 

 

18 الی 22 حوت 1397

 1. پایان تحلیل معلومات، تحقیق میزان خشونت علیه زنان بیجا شده داخلی.
 2. کار روی گزارش تحقیق و شناسایی عوامل مهاجرت غیر قانونی شهروندان افغانستان.
 3. تنظیم و ترتیب گزارشات ریاست های مرکزی در شیر فولدر.
 4. اشتراک در جلسه با دفتر محترم IOM در مورد کورسهای آموزشی کارمندان ولایتی.
 5. بررسی و حل مشکلات تخنیکی دیتابیس چهار مرز رسمی کشور.
 6. اشتراک در برنامه ارائه پریزینتیشن برای کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی همراه با دفتر IOM.
 7. پاسخ به تماس های تلفونی، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی درباره مهاجرت امن با همکاری همکاران ریاست تحقیق.
 8. به روزرسانی صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت درباره معلومات بورسیه کشور هند.
 9. ارتباط و هماهنگی با وزارت حج و اوقاف، وزارت تحصیلات عالی، وزارت تجارت جهت برگزاری برنامه آگاهی رسانی مرکز معلومات مهاجرت برای کارمندان این وزارتخانه ها.
 10. ارتباط و هماهنگی با نهادهای همکار بورسیه برای دریافت و انعکاس معلومات بورسیه در فیسبوک MRC.
 11. ارتباط، هماهنگی و دیدار از ریاست عمومی پاسپورت جهت همکاری برای آگاهی رسانی به مراجعین این ریاست.
 12. تهیه گزارش از جلسات آگاهی رسانی MRC برای وزارت کار و امور اجتماعی برای درج در وبسایت وزارت امور مهاجرین.
 13. جواب مکتوب وزارت حج و اوقاف به منظور هماهنگی برای برگزاری برنامه آگاهی رسانی MRC.
 14. نرخ گیری برای تجهیزات اتاق دوم MRC.
 15. مرور بر پالیسی تقویت اشتراک زنان در پروسه انتخابات و درج موارد لازم آن.
 16. تکمیل مسوده طرح نخستین گفتمان ملی مهاجرت.
 17. تدویر جلسه یا نماینده ICMPD در ارتباط با امورات مرکز معلومات مهاجرت( MRC).
 18. تهیه و تدوین مسوده طرح رسیدگی به مشکلات دیتابیس.
 19. بررسی قضیه ثبت 3 نفر در دیتابیس که در مرز میلک و اسلام قلعه راجستر شده بودند. (هر 3  مورد رد شد).

 

11 الی 15 حوت 1397

 1. تدویر جلسه با اساتید دانشگاه در باره طرح ابتدایی گفتمان ملی.
 2. اشتراک در جلسه بررسی مجدد پلان سال آینده وزارت.
 3. آماده شدن بودجه گفتمان ملی.
 4. تحلیل معلومات تحقیق خشونت علیه زنان بیجا شده داخلی ولایات کابل و هرات.
 5. داخل نمودن معلومات پرسشنامه مرز تورخم در برنامه SPSS.
 6. توحید گزارشات ریاست های مرکزی و شریک نمودن آن با مقام وزارت از طریق شیر فولدر.
 7. نظارت از انتری معلومات عودت کنندگان در مرزها.
 8. همکاری در برگزاری کورس آموزش کارمندان ولایتی در بخش دیتابیس.
 9. همکاری با کارمندان IOM جهت برگزاری ختم برنامه آموزشی برای کارمندان دیتابیس ولایتی.
 10. اصلاح چندین نام افراد که قبلا در مرزها توسط کارمندان مرزی اشتباهاً به دیتابیس ثبت شده بود.
 11. تشریح نحوه گزارش گیری از دیتابیس به کارمندان ولایتی دیتابیس.
 12. . پاسخ به تماس های تلفونی، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی درباره مهاجرت امن با همکاری همکاران ریاست تحقیق.
 13. به روزرسانی صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت درباره برگزاری برنامه آگاهی رسانی مرکز معلومات مهاجرت برای حدود 170 تن از مدیران ریاست کودکستان های وزارت کار و امور اجتماعی در این ریاست و همچنین برنامه آگاهی رسانی برای کارمندان ریاست های مهاجرین وزارت امور مهاجرین.
 14. ارتباط و هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی جهت برگزاری جلسه آگاهی رسانی با کارمندان ریاست کودکستان ها و مدیران مکاتب این ریاست و ارسال عکسهای گرفته شده از این برنامه ها.
 15. برگزاری سه جلسه آگاهی رسانی با مدیران ریاست کودکستان های وزارت کار و امور اجتماعی جهت معرفی خدمات MRC.
 16. به روز رسانی پرزنتیشن MRC برای ارائه به کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی.
 17. کار روی گزارش مالی مرکز و بازبینی گزارش ماهوار برای ICMPD.
 18. تکمیل کار بازسازی اتاق دوم مرکز معلومات مهاجرت و نرخ گیری برای لوازم مورد نیاز برای این اتاق.
 19. تهیه فعالیتهای ماهوار و گزارش سفر کارمندان برای ماه فبروری.

قرارداد همکاری با ایکویل اکسس برای جوابگویی از شماره کوتاه 5588 مرکز معلومات برای ماه مارچ تمدید شده و کارمندان هم اکنون جوابگوی مراجعین تلفونی می باشند.

 

4 الی 8 حوت 1397

 1. سفر دو تن از کارمندان ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین برای انجام تحقیق ( شناسایی عوامل مهاجرت های غیر قانونی شهروندان افغانستان) در ولایت ننگرهار «مرز تورخم»
 2. داخل نمودن معلومات پرسشنامه میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در برنامه SPSS.
 3. تکمیل یافته های تحقیق (بررسی خشونت علیه زنان بیجا شده).
 4. جلسات گفتمان ملی مهاجرت.
 5. توحید گزارشات ریاست های مرکزی و شریک نمودن آن به مقام وزارت از طریق شیر فولدر.
 6. کنترول یوزرهای معلومات و عودت کنندگان از در مرزها به آن وارد می گردد.
 7. اشتراک یک تن از کارمندان آمریت معلومات در برنامه معلومات دهی دفتر مرکز معلومات مهاجرت که در  وزارت کار و امور اجتماعی گرفته شده بود. (95 نفر).
 8. پاسخ دهی سه تن از کارمندان آمریت معلومات به تماسهای مراجعین به دفتر مرکز معلومات مهاجرین برای دریافت معلومات به تماس می شدند.
 9. مدیریت برنامه آموزشی ظرفیت که برای کارمندان دیتابیس ولایتی مرکز برگزار گردیده  است.
 10. پاسخ به تماس های تلفنی، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و رهنمایی در باره مهاجرت امن با همکاری همکاران ریاست تحقیق.
 11. جمع آوری معلومات پروسه مهاجرت های قانونی در کشور های تاجکستان، هنگری و اکراین.
 12. به روز رسانی صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت در باره برگزاری برنامه آگاهی رسانی با کارمندان ریاست کودکستان ها و مدیران مکاتب این ریاست.
 13. برگزاری جلسه آگاهی رسانی با کارمندان ریاست کوکستانهای وزارت کار و امو راجتماعی جهت معرفی خدمات MRC.
 14. به روز رسانی دیتابیس ثبت تماسهای ارتباطات MRC.
 15. به روز رسانی پریزینتشن MRC برای ارائه به کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی.

نظارت بر اجرای باز سازی اطاق دوم مرکز معلومات مهاجرت.

 

27 دلو الی 1 حوت 1397

 1. تکمیل پرسشنامه های تحقیق بررسی عوامل مهاجرت های غیر قانونی شهروندان افغانستان از بازگشت کنندکان اجباری کشورهای اروپایی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی.
 2. ادامه کار تحقیق بررسی عوامل مهاجرت های غیر قانونی شهروندان افغانستان در مرز تورخم
 3. شرکت یک تن از کارمندان آمریت تحقیق در ورکشاپ ارتقای ظرفیت برای زنان.
 4. تهیه گزارش سمینار تخصصی کنوانسیون 1951.
 5.  اخذ و توحید گزارش ریاست های مرکزی و شریک نمودن آن با مقام وزارت از طریق شیرفولدر.
 6. کنترول یوزرهای که در مرز معلومات عودت کنندگان در آن وارد می شود.
 7. هماهنگی با چهار ولایت به شمول چند ریاست مرکزی جهت اشتراک آنان به کورس ارتقای ظرفیت که از طریق IOM بر گزار می شود.
 8. همکاری سه تن از کارمندان آمریت معلومات با دفتر مرکز معلومات مهاجرت جهت پاسخ دهی به تماس های مراجعین.
 9. اشتراک یک تن از کارمندان آمریت معلومات در برنامه معلومات دهی مرکز معلومات مهاجرین در وزارت کار و امور اجتماعی.
 10.  پاسخ به تماس های تلفونی، پیام، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و رهنمایی در باره مهاجرت امن.
 11. ارتباط و هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی جهت برگزاری جلسه آگاهی رسانی با کارمندان این وزارت در ریاست عمومی قوای بشری.
 12. برگزاری جلسه آگاهی رسانی با کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی، ریاست عمومی قوای بشری برای دو روز (سه شنبه و چهار شنبه) جهت معرفی خدمات MRC.
 13.  هماهنگی با ریاست تحقیق جهت تهیه مکتبو رسمی از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، ریاست تحقیق برای ارتباط و هماهنگی با وزارت های معارف، تحصیلات عالی، تجارت و صنایع، حج و اوقاف به منظور برگزاری برنامه معرفی مرکز معلومات مهاجرت برای کارمندان این وزارتها و ارسال به این ادارات با همکاری بخش آرشیف وزارت مهاجرین.
 14. تهیه گزارش سالانه فعالیت های مرکزی معلومات مهاجرین برای ICMPD.
 15. تهیه پروفایل مهاجرت قانونی به کشورهای دیگر (کشور هنگری).
 16. به روز رسانی دیتابیس ارتباطی MRC.
 17. نظارت بر اجرای بازسازی اتاق دوم مرکز معلومات مهاجرت.

20 الی 24 دلو 1397

 1.  اشتراک در جلسه آمادگی برای سفر ترکیه.
 2. معرفی دو طرح پیشنهادی برای جلسه ترکیه به معین اداری.
 3. کار روی طرح جامع رسیدگی به مشکلات دیتابیس.
 4. گفتمان ملی.
 5. جلسه هم اندیشی با اساتید پوهنتون ها.
 6. تهیه گزارش سمینار مهاجرت و توسعه برای چاپ.
 7. شرکت یک تن از کارمندان آمریت تحقیق در ورکشاپ ارتقای ظرفیت برای زنان.
 8. تهیه گزارش ابتدایی سمینار تخصصی کنوانسیون 1951.
 9. توحید گزارش هفته وار ریاست های مرکزی و شریک نمودن آن با مقامات وزارت از طریق شیر فولدر.
 10. کنترول یوزرهای که معلومات عودت کنندگان در حین ورود از طریق آن به دیتابیس وارد می شود.
 11. همکاری سه تن ازکامندان آمریت سیستم معلومات با مرکز معلومات مهاجرت.
 12. صحبت با بخش تخنیکی دفتر محترم IOM جهت حل مشکلات تخنیکی دیتابیس.
 13.  پاسخ به تماس های تلفونی، پیام، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و رهنمایی در باره مهاجرت امن (35 تماس، 4 پیام آنلاین).
 14. ارتباط و هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی جهت برگزاری جلسه آگاهی رسانی با کارمندان این وزارت در ریاست عمومی قوای بشری.
 15. برگزاری جلسه آگاهی رسانی با کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی جهت معرفی خدمات MRC.
 16. به روز رسانی صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت در باره برگزاری برنماه آگاهی رسانی این مرکزی برای کارمندان کار و امور اجتماعی (1 پست).
 17. نظارت بر اجرای بازسازی اتاق دوم مرکز معلومات مهاجرت.

جلسه هماهنگی با ریاست تحقیق در باره بازبینی نهایی معلومات مهاجرت کشورها برای ترجمه.

 

13 الی 17 دلو1397

 1. هماهنگی و دریافت مقالات متخصصین داخلی و بین المللی.
 2. پایان دیتا انتری تحقیق بررسی خشونت علیه زنان بیجاه شده داخلی در برنامه SPSS.
 3. پایان دیتا انتری تحقیق شناسایی عوامل مهاجرت های غیر قانونی از 3 مرز اسلام قلعه، میلک و سپین بولدک در برنامه SPSS.
 4. توحید گزارش ریاست های مرکزی و شریک نمودن آن به مقامات از طریق شیر فولدر.
 5. کنترول نحوه وارد کردن معلومات عودت کنندگان از طریق چهار مرز.
 6. برگزاری یک جلسه با انجینر دیتابیس که تازه از طریق IOM معرفی شده است.
 7. همکاری کامندان به نوبت با دفتر محترم MRC برای پاسخ دهی به تلفن های افراد که تصمیم مهاجرت دارد.
 8. کار روی گزارشات سفر های ولایتی که قبلا انجام شده است.
 9. کار روی توحید مشکلات و پیشنهادات که در جریان سفر های ولایتی دریافت شده است.
 10. پاسخ به تماس های تلفونی، پیام، واتساپ و ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی در باره مهاجرت امن ( حدود 40 تماس و ایمیل و وایبر).
 11. به روز رسانی صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت در باره اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و لیست انستیتیوتهای خصوصی و عمومی آن.
 12. تهیه و دسته بندی پروفایل کشورها وارسال 10 پرفایل جهت ترجمه به زبان دری.
 13. ارتباط و هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی جهت بر گزاری جلسه ی آگاهی رسانی با کامندان این وزارت .
 14. جلسات با ریاست تحقیق وزارت برای هماهنگی امور( برگزاری جلسه آگاهی رسانی در وزارت کار، بازسازی اتاق دوم)
 15. هماهنگی با کارمندان بخش سیستم معلومات جهت جوابگویی به مراجعین تلفونی مرکز معلومات مهاجرت.
 16. نظارت بر اجرای بازسازی اتاق دوم مرکزی معلومات مهاجرت.
 17. جمع آوری معلومات مهاجرت قانونی کشور یونان.
 18. تماس با سفارت انگلیس جهت گسترش ارتباط و سوال در باره خدمات این سفارت برای افغانها.

تهیه و ارسال گزارش ماهوار از فعالیت های MRC.

 

6 الی 10دلو 1397

 1. پاسخ به تماس های تلفونی، پیام، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی درباره مهاجرت امن (61 تماس و 5 پیغام پاسخ داده شده است).
 2. به روزرسانی صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت درباره بورسیه های تحصیلی در کشورهای هند و بورسیه تحصیلی کشورهای اسلامی در پاکستان، و بورسیه کشور رومانی (3 پست).
 3. ارتباط و هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی جهت برگزاری جلسه آگاهی رسانی با کارمندان این وزارت.
 4. ارتباط و مکاتبه با همکاران ریاست تحقیق برای پیشبرد کارهای مشترک (برگزاری جلسه آگاهی رسانی در وزارت کار، کارگاه آموزشی در ایکویل اکسس، بازسازی اتاق دوم).
 5. نظارت بر اجرای بازسازی اتاق دوم مرکز معلومات مهاجرت.
 6. تهیه گزارش فعالیت و حاضری (timesheet) و گزارش سفر (travel log) ماهوار اعضای مرکز معلومات. مهاجرت از ماه می الی ختم دسمبر 2018 و ارسال به .ICMPD
 7. مشاوره به مراجع دفتر مرکز معلومات مهاجرت در زمینه دیاسپوراها در خارج از کشور.
 8. دومین دیدار از دفتر ایکویل اکسس جهت برنامه آموزشی درباره مرکز تماس (call center) این سازمان.
 9. دیدار از سفارت هالند جهت گسترش هماهنگی و ارتباط و آشنایی با خدمات قنسولی این سفارت برای افغانها.
 10. ارتباط با دفتر سازمان صلیب سرخ جهانی (ICRC) و دریافت معلومات درباره خدمات آنها برای مهاجرین.
 11. تحقیق« شناسایی عوامل مهاجرت های غیر قانونی در افغانستان».
 12. داخل نمودن معلومات پرسشنامه مرز اسلام قلعه در برنامه SPSS.
 13. داخل نمودن معلومات پرسشنامه  مرز میلک در برنامه SPSS.
 14. داخل نمودن معلومات پرسشنامه مرز اسپین بولدک در برنامه SPSS.
 15. شریک نمودن گزارشات ریاست های مرکزی به مقام وزارت از طریق شیر فولدر.
 16. نظارت از دیتا انتری مرزهای عودت کننده.
 17. همکاری در برگزاری سمپوزیم تخصصی«مدیریت مهاجرت».
 18. اشتراک 3 تن از کارمندان آمریت معلومات با کارمندان MRC در موسسه EQUEL ACCESS .
 19. کار روی برگزاری ورکشاپ کارمندان 5 ولایت که قرار است تا چند روز دیگر در وزارت از طریق موسسه IOM بر گزار گردد.
 20. اشتراک در جلسه رهبری پروژه ایجاد دیتابیس و بحث و گفتگو در باره مشکلات آن.
 21. تدویر جلسه با داکتر ستیز در باره برنامه های بعد از سمپوزیم و چگونگی نشر نتایج سمپوزیم.
 22. برگزاری سمپوزیم (مدیریت مهاجرت).

 

29جدی الی ۳ دلو ۱۳۹۷

 1. سمپوزیم بین المللی "مدیریت مهاجرت "در ارگ ریاست جمهوری برگزارگردید .
 2. کارروی وارد نمودن داده های پرسشنامه تحقیق عوامل مهاجرت های غیر قانونی .
 3. واردنمودن داده های پرسشنامه تحقیق در مورد خشونت علیه زنان بیجاشده داخلی در برنامه spss جریان دارد .
 4. نظارت از مرز های ورودی عودت کننده گان .
 5. اصلاح و کنترول 11 یوزر دیتابیس عودت کننده گان .
 6. اشتراک دوتن از کارمندان ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین با همکاران مرکز معلومات مهاجرت جهت بلدیت به سیستم پاسخ دهی به مشتریان .
 7. توحید گزارشات ریاست های مرکزی از طریق شیر فولدر و ارایه آن به مقام محترم وزارت .     
 8. پاسخ به تماس های تلفونی، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی درباره مهاجرت امن (4 تماس و پیغام)
 9. جمع آوری معلومات پروسه مهاجرت قانونی به کشورها (سویدن، اسپانیا، آذربایجان، جاپان)
 10. به روزرسانی صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت درباره فرصتهای تحصیلی در بخش طب در کشورهای دیگر، اعلان بورسیه ترکیه و فرصت آموزشی در رشته طب در کانادا
 11. برقراری تماس با مسئول هماهنگی سفارت اسپانیا برای دیدارهای مستقیم مرکز معلومات مهاجرت با این سفارت
 12. برقراری تماس با سازمان صلیب سرخ واقع در کابل جهت هماهنگی برای دیدار مستقیم مرکز معلومات مهاجرت با این سازمان
 13. تغییر و اصلاح فورم ثبت مراجعین مرکز معلومات مهاجرت و ارسال به ریاست تحقیق وزارت جهت پیوند با دیتابیس وزارت
 14. جلسه هماهنگی و آموزشی با سازمان ایکویل اکسس (Equal Access) و آشنایی با سیستم پاسخگوی مخابراتی (IVR) این سازمان
 15. جلسه ارتباطی و هماهنگی با کارمندان سیستم و معلومات ریاست تحقیق در وزارت.

22 الی 26 جدی 1397

 1.  برگزاری سمینار تحت عنوان " کنوانسیون 1951 تحولات جهانی پیرامون مهاجرت وپناهندگی و اقدامات حکومت افغانستان " در هوتل پارک استار شهر نو .
 2. وارد نمودن اطلاعات پرسشنامه های موضوع تحقیقی " شناسایی عوامل مهاجرت های غیر قانونی به spss .
 3. سمپوزیم مدیریت مهاجرت :
 • هماهنگی با اشتراک کنندگان داخلی وخارجی .
 • بررسی مواد سمپوزیم برای دیزاین
 1. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی از طریق دیتابیس .
 2. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 3. رفع نمودن مشکلات (11) کاربر دیتابیس .
 4. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 5. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 6. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 7. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 8. جمع آوری معلومات پروسه مهاجرت قانونی به کشورها ( سویدن ، اسپانیا ، آذربایجان وجاپان ).
 9. به روز رسانی صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت در باره فرصتهای تحصیلی در بخش طب در کشورهای دیگر ، اعلان بورسیه ترکیه و فرصت آموزشی در رشته طب در کانادا .
 10. برقراری تماس با مسئول هماهنگی سفارت اسپانیا برای دیدارهای مستقیم مرکز معلومات مهاجرت با این سفارت .
 11. پاسخ به سوالات تماس تلفنی ، واتساپ ، ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی در باره مهاجرت امن  ( 4 تماس و پیغام) .
 12. برقراری تماس با سازمان صلیب سرخ واقع در کابل جهت هماهنگی برای دیدار مستقیم مرکز معلومات مهاجرت با این سازمان .
 13. تغیر واصلاح فورم ثبت مراجعین مرکز معلومات مهاجرت وارسال به ریاست تحقیق وزارت جهت پیوند با دیتابیس وزارت .
 14. جلسه هماهنگی و آموزشی با سازمان ایکویل اکسس و آشنایی باسیستم پاسخگویی مخابراتی ( IVR ) این سازمان .

15 الی 19 جدی 1397

 1. کد گزاری پرسشنامه های موضوع تحقیقی " بررسی خشونت علیه زنان بیجا شده داخلی " در spss .
 2. کد گزاری پرسشنامه های موضوع تحقیقی "  بررسی عوامل مهاجرت های غیر قانونی شهروندان افغان " در spss .
 3. برگزاری سمپوزیم :
 • جلسه با موسسه GIZ .
 • تهیه لیست مهمانان داخلی وخارجی .
 • ارسال دعوتنامه ها به مهمانان خارجی .
 1. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی از طریق دیتابیس .
 2. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 3. رفع نمودن مشکلات (11) کاربر دیتابیس .
 4. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 5. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 6. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

12-8جدی 1397

 1. کار روی وارد نمودن دیتا تحقیق " عوامل مهاجرت های غیر قانونی شهروندان افغان " به برنامه spss .
 2. وارد نمودن دیتا تحقیق " منع خشونت علیه زنان بیجا شده داخلی " در برنامه spss .
 3. آمادگی برای برگزاری سمپوزیم مدیریت مهاجرت .
 4. سفر رئیس محترم علی رضا موحدی رئیس تحقیق به ولایت نیمروز .
 5. سفر یک تن از کارمندان آمریت معلومات این ریاست به ولایت هرات .
 6. سفر یک تن از کارمندان آمریت معلومات این ریاست به ولایت بلخ وسمنگان .
 7. برگزاری جلسه با کارمندان محترم IOM .
 8. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی از طریق دیتابیس .
 9. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 10. رفع نمودن مشکلات (11) کاربر دیتابیس .
 11. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 12. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 13. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 14. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 15. ارسال گزارش ماهوار از فعالیت های مرکز معلومات مهاجرت برای ICMPD .
 16. ارسال گزارش مالی مرکز معلومات مهاجرت برای ICMPD .
 17. پاسخ به سوالات از طریق برنامه های ارتباطی آنلاین در باره فرصتهای تحصیلی خارج از کشور .
 18. پاسخ به سوالات تماس تلفنی ( 3 تماس ) ، ( 3 پیام ) و ( 1 شخص حضوری ) در باره بورسیه ها و معلومات در باره مهاجرت های منظم .
 19. تنظیم ملاقات و بازدید از مرکز تلفنی دفتر اگول اکسس .
 20. درج نمودن فورم افراد در کمپیوتر مرکز معلومات مهاجرت .

1-5 جدی1397

 1. تهیه پریزنتیشن نتیجه تحقیق " توانمند سازی زنان " و ارایه آن در سمینار .
 2. اشتراک کارمندان این ریاست در سمینار توانمند سازی زنان .
 3. اشتراک در جلسه مشترک با GIZ برای سمپوزیم مدیریت مهاجرت .
 4. تهیه لست ابتدایی اشتراک کنندگان در سمپوزیم مدیریت مهاجرت .
 5. کار روی فارمت SPSS تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تحقیق " عوامل مهاجرت های غیر قانونی شهروندان افغان " .
 6. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی از طریق دیتابیس .
 7. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 8. رفع نمودن مشکلات (11) کاربر دیتابیس .
 9. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 10. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 11. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت

28-27قوس 1397

 

تکمیل طرح اجندای و لست اشتراک کننده گان سمینار مشترک .

2- تدویر جلسه با ICMPD و توافق روی موضوعات ذیل :

 • ترجمه طرزالعمل ها و مقررات 5 کشور در مرحله اول .
 • تکمیل پلان کاری 3 ماه آینده .
 • توافق روی کارمشترک با تیم ایکویل اکس و سیاره با MRC.
 • فعال شدن بخش پاسخ تلفنی با مراجعین .
 • معرفی دو شرکت ترجمه .

3- اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر و انگلیسی در داخل وزارت .

4- ارسال رهنمود های آموزشی به داکتر ستیز .

5- تدویر جلسه با IOM ( تیم رهبری پروژه و بحث روی موضوعات ذیل .

 • ارزیابی کارمندان مرزی .
 • تحریرقراردادکارمندان مرزی .
 • پیگیری فعالیت های کمیته ها .

6- تکمیل پرسش نامه های سروی ( بررسی وضعیت خشونت علیه زنان بیجاشده ) 400 پرسشنامه در هرات و 150پرسشنامه در کابل .

7- تماس با GIZ  (متاسفانه ) جواب ندادند .

8- کار روی گزارش ربع چهارم سال مالی 1397 .

9- سفر یک تن از کارمندان ریاست به ولایت زابل و کندهار .

10- نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کننده گان توسط کارمندان مرزی از طریق دیتابیس .

11- جمع آوری معلومات عودت کنندنه گان و شریک نمودن آن با مقامات وزارت .

12- رفع نمودن مشکلات (11) کاربردیتابیس .

13- مطالعه و  تحلیل گزارشات و مکاتیب واصله از ریاست های مرکزی و نماینده گی های ذیربط .

14- اخذ گزارشات در رابطه به عودت کننده گان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدگ ، تورخم و میلک ) .

15-اخذ و توحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت و شریک ساختن آن با مقامات محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

16- تسلیم گیری روزنامه ها و مجلات اختصاصی ادارات دولتی و غیر دولتی و توزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

17- مشوره دهی در مورد مهاجرت های منظم از طریق ایمیل و از طریق موبایل .

18- جلسه با مسئول دفتر Equal Access  در مورد انتقال دادن زنگ ها مرتبط به مشوره  دهی برای کارمندان مرکز معلومات مهاجرت و همچنان بقا خدمات مشریان این مرکز جهت پاسخگویی .

19- جمع آوری قوانین کشور های مختلف جهان .

20- اشتراک در روز جهانی مهاجرت .

19الی ۲۳ قوس ۱۳۹۷

 1. اشتراک در سمینار ایجاد رهنمود آموزشی ریاست های معینیت امور پناهندگان .
 2. انجام تحقیق " بررسی وضعیت خشونت زنان بیجا شده داخلی " .
 3. اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .
 4. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی از طریق دیتابیس .
 5. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 6. رفع نمودن مشکلات (11) کاربر دیتابیس .
 7. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 8. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 9. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 10. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 11. به روز رسانی صفحه معلوماتی فیسبوک MRC در باره اخبار مهاجرت وفرصتهای تحصیلی در هند وروسیه .
 12. پاسخ به سوالات از طریق برنامه های ارتباطی آنلاین در باره فرصتهای تحصیلی خارج از کشور .
 13. پاسخ به سوالات تماس تلفنی ( 1 تماس ) در باره بورسیه هند.
 14. جمع آوری معلومات در باره پروسه مهاجرت قانونی به کشورها ( ایران وپاکستان ).
 15. جلسه هماهنگی با نهادهای معلوماتی در باره فرصتهای تحصیلی ( دفتر افغان هوپ ودفتر هیله ) .
 16. هماهنگی برای بر قراری جلسه با سفارت های روسیه وانگلس .
 17. جلسه هماهنگی با رئیس سازمان شورای آموزشی افغانستان .
 18. جلسه هماهنگی آنلاین با دفتر ICMPD برای بهبود کارها.

 

19-23 عقرب1397

 1. اجرای تحقیق " شناسایی عوامل مهاجرت های غیر قانونی " در مرز میلک نیمروز.
 2. اجرای تحقیق " بررسی وضعیت خشونت زنان بیجا شده داخلی " در شهرکابل .
 3. آماده سازی زمینه برگزاری سمینار " مهاجرت وتوسعه " .
 4. ترتیب وتنظیم سفر هیئت به ولایت کندهار .
 5. ترتیب  وتنظیم سفر هیئت به ولایت خوست .
 6. ترتیب وتنظیم سفر هیئت به ولایت بدخشان وتخار .
 7. پیگیری مشکلات مرز میلک ولایت نیمروز وشریک ساختن موضوع با موسسه IOM.
 8. تدویر جلسه با UNHCR در زمینه برگزاری سمینار مشترک .
 9. ترتیب وتنظیم طرح برگزاری سمینار مشترک .
 10. اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .
 11. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی از طریق دیتابیس .
 12. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 13. رفع نمودن مشکلات (11) کاربر دیتابیس .
 14. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 15. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

ملاحظات

افراد بون فامیل

فامیل

 

مرز

شماره

 

 

420

78

 

تورخم

 

1

 

 

5407

 

243

 

میلک

2

 

 

750

114

 

اسلام قلعه

3

 

 

626

 

125

 

اسپین بولدک

4

 

116

 

0

 

میدان هوایی

5

 

 

0

 

0

 

غلام خان

6

 

 

10

 

1

 

انگور ادا

7

 

 

0

 

0

 

لیزه

8

 

7329

 

561

 

مجموع

 

 1. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 2. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 3. جلسه آگاهی رسانی در لیسه سید محمد شا مینه (  به تعداد 1000شاگرد اناث وذکور تحت پوشش آگاهی رسانی قرار گرفت ) .
 4. جمع اوری قوانین کشورهای مختلف جهان از طرف کامندان MRC .
 5. جلسه با نماینده مهاجرت سفارت دانمارک در افغانستان در زمینه مهاجرت قانونی وامن در دفتر MRC
 6. مشاوره با مراجعین مستقیم به دفتر MRC در مورد مهاجرت های منظم ونا منظم ( 5 نفر ) .

 

12الی 16 عقرب1397

 1. رسال مقاله " بررسی خشونت علیه زنان بیجا شده " برای مجله عودت .
 2. جستجوی انترنتی موانع فرا روی عودت .
 3. شرکت نمودن 5 نفر از کارمندان این ریاست در ورکشاپ آموزش روش تحقیق در دانشگاه ابن سینا .
 4. اشتراک یک تن از کارمندان این آمریت در برنامه افتتاحیه کمیته ادغام مجدد ولایتی ولایت جوزجان .
 5. اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .
 6. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی از طریق دیتابیس .
 7. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 8. رفع نمودن مشکلات (16) کاربر دیتابیس .
 9. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 10. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

ملاحظات

افراد بون فامیل

فامیل

 

مرز

شماره

 

 

333

55

 

تورخم

 

1

 

 

3898

 

118

 

 

میلک

2

 

 

353

65

 

اسلام قلعه

3

 

 

317

 

54

 

اسپین بولدک

4

 

1

 

0

 

میدان هوائی

5

 

 

0

 

0

 

غلام خان

6

 

 

14

 

3

 

انگور ادا

7

 

 

0

 

0

 

لیزه

8

 

4916

 

295

 

مجموع

 

 1. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 2. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 3. مشاوره با مراجعین مستقیم به دفتر MRC در مورد مهاجرت های منطم ونا منظم .
 4. در یافت تماس های تلفنی جهت مشاوره وراهنمایی افراد تماس گیرنده
 5. هماهنگی مجدد با ریاست ارتباط خارجه جهت هماهنگی ملاقات با سفارت های کشورهای خارجی مقیم کابل .
 6. تهیه طرح برنامه های معرفی MRC به کارمندان وزارت امور مهاجرین .
 7. هماهنگی وارتباط با همکاران ICMPD در باره ارزیابی اعضای MRC ، به روز رسانی Facebook  .
 8. تغیر در پریزنتیشن های MRC مرتبط به محصلین دانشگاها شاگردان مکاتب و انستیتوت های تخنیکی ومسلکی .
 9. دیدار تیم MoRR ، MRC وICMPD  از سفارت استرالیا .
 10. به روز رسانی صفحه اجتماعی MRC .

ایجاد تغیرات در پلان کاری MRC وارسال آن برای نهایی سازی به ریاست تحقیق .

 

5-9عقرب1397

 1. برگزاری جلسه تیم رهبری پروژه " ایجاد دیتابیس و ایجاد کمیته های استقرار مجدد ولایتی " که در این جلسه موضوعات ذیل مورد بحث قرار گرفت :
 • ارسال لایحه وظایف وطرز العمل کمیته های استقرار مجدد به رئیس عمومی عودت .
 • تعین هدف ( تعداد ثبت وراجستر ) برای کارمندان مرزی .
 • ارسال مکتوب به ولایات در زمینه استفاده در ست از وسایل پروژه .
 • کم کاری برخی ولایات در برگزاری جلسات کمیته های استقرار مجدد .
 • معرفی دونفر از ریاست عودت و یکنفر از ریاست تحقیق برای درج گزارشات در دیتابیس.
 • معلومات تا سپتامبر 2018 ( صدیقی ) .
 • رفع مشکل یوزر رئیس عودت ( حکیمی ).
 • تهیه یک پلان نظارتی .
 • تهیه یک بسته معلوماتی برای نقاط مرزی .
 • تنظیم راه رو برای ورود عودت کنندگان در مرز اسلام قلعه .
 • ارسال مکتوب به وزارت داخله.
 1. اشتراک در ورکشاپ دو روزه " حقوق پناهندگان " .
 2. کار روی مقدمه طرح " بررسی پیامد های اقتصادی مهاجرت های غیر قانونی در کشور " .
 3. تهیه وتدوین مسوده میکانیزم حمایت موقت وبر گشت داوطلبانه .
 4. کار روی ترجمه فایل دیاسپورا .
 5. اشتراک چهار تن از کارمندان این ریاست در کورس آموزش روش تحقیق در پوهنتون ابن سینا .
 6. اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .
 7. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی از طریق دیتابیس .
 8. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 9. رفع نمودن مشکلات (13) کاربر دیتابیس .
 10. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 11. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 12. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 13. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 14. جلسه آگاهی رسانی در دانشگاه طب کابل ( در چهار صنف در حدود 800 دانشجو ).
 15. جلسه آگاهی رسانی در دانشگاه خصوصی جهان ( با حضور 70 دانشجو ) .
 16. جلسه اگاهی رسانی در دانشگاه خصوصی کاتب ( با حضور 180 دانشجو ).
 17. مشاوره با مراجعین مستقیم به دفتر MRC در مورد مهاجرت های منظم ونا منظم ( 3 ) نفر .
 18. پاسخ به تماس های تلفنی ، واتساپ وایمیل جهت مشاوره وراهنمایی درباره مهاجرت امن ( 2 ) تماس .
 19. جلسه با ریاست عمومی عودت در زمینه بررسی زمینه های همکاری فی مابین .
 20. جمع آوری معلومات در باره پروسه مهاجرت های قانونی به کشورها .
 21. ملاقات با دفتر ایکویل اکسس .
 22. هماهنگی برای جلسات اگاهی رسانی با حوزه تعلیمی ناحیه هفت ( لیسه حبیبیه ) .
 23. به روز رسانی فیسبوک MRC در باره برنامه آگاهی رسانی MRC .

30-2عقرب

 1. اشتراک در جلسه رهنمود های پژوهشی توسط محترم دکتر ملیک ستیز در ریاست تحقیق .
 2. سفررسمی  محترم علی رضا موحدی رئیس تحقیق ومعلومات مهاجرین به ولایت لغمان .
 3. اشتراک چهار نفر از کارمندان این ریاست در ورکشاپ روش تحقیق در دانشگاه ابن سینا .
 4. جستجوی مقالات مرتبط به مهاجرت در دو ویچه ویله ، ( صدای آلمان ) بخش دری .
 5. اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .
 6. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی از طریق دیتابیس .
 7. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 8. رفع نمودن مشکلات (16) کاربر دیتابیس .
 9. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 10. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 11. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 12. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 13. جلسه آگاهی رسانی با انستیتوت اتو میخانیکی کابل ( 80 )  .
 14. جواب ایمیل ، پاسخ به تماس های واتساپ و وایبر مراجعین جهت مشاوره وراهنــــــمایی در باره مهاجرت امن ( 5 ) نفر
 15. بر گزاری جلسه آگاهی رسانی با هیئت دانشگاه تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ( 11 ) نفر .
 16. جمع آوری مواد معلوماتی در باره مقررات مهاجرت کشورها .
 17. باز بینی واصلاح پریزنتیشن MRC برای محصلین .
 18. تهیه گزارش ربع دوم سال 1397 دفتر MRC در باره آگاهی رسانی در بخش " مبارزه علیه قاچاق انسان ومهاجران " .
 19. به روز رسانی فیسبوک و دیتابیس مراجعین MRC .

به روز رسانی لیست شرکای کاری MRC .

7-11 میزان

 1. اشتراک در جلسه رهنمود های پژوهشی توسط محترم دکتر ملیک ستیز در ریاست تحقیق .
 2. سفررسمی  محترم علی رضا موحدی رئیس تحقیق ومعلومات مهاجرین به ولایت لغمان .
 3. اشتراک چهار نفر از کارمندان این ریاست در ورکشاپ روش تحقیق در دانشگاه ابن سینا .
 4. جستجوی مقالات مرتبط به مهاجرت در دو ویچه ویله ، ( صدای آلمان ) بخش دری .
 5. اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .
 6. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی از طریق دیتابیس .
 7. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 8. رفع نمودن مشکلات (16) کاربر دیتابیس .
 9. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 10. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 11. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 12. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 13. جلسه آگاهی رسانی با انستیتوت اتو میخانیکی کابل ( 80 )  .
 14. جواب ایمیل ، پاسخ به تماس های واتساپ و وایبر مراجعین جهت مشاوره وراهنــــــمایی در باره مهاجرت امن ( 5 ) نفر
 15. بر گزاری جلسه آگاهی رسانی با هیئت دانشگاه تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ( 11 ) نفر .
 16. جمع آوری مواد معلوماتی در باره مقررات مهاجرت کشورها .
 17. باز بینی واصلاح پریزنتیشن MRC برای محصلین .
 18. تهیه گزارش ربع دوم سال 1397 دفتر MRC در باره آگاهی رسانی در بخش " مبارزه علیه قاچاق انسان ومهاجران " .
 19. به روز رسانی فیسبوک و دیتابیس مراجعین MRC .

به روز رسانی لیست شرکای کاری MRC .

1-4میزان1397

 1. اشتراک در جلسه بورد وزارت .
 2. سفر رسمی محترم علی رضا موحدی رئیس تحقیق به ولایت بدخشان .
 3. جمع آوری معلومات در باره موسسه IOM .
 4. انتخاب نمودن موضوع تحقیقی تحت عنوان " پیامدهای بازگشت نیروهای انسانی متخصص بر توسعه علمی کشور " .
 5. اشتراک چهار تن از کارمندان این ریاست در ورکشاپ روش تحقیق در دانشگاه ابن سینا
 6. اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .
 7. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی از طریق دیتابیس .
 8. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 9. رفع نمودن مشکلات (16) کاربر دیتابیس .
 10. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 11. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 12. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 13. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 14. مشاوره با مراجعین مستقیم به دفتر MRC در مورد مهاجرت ها ی منظم وغیر منظم .
 15. پاسخ به تماس های تلفنی ، واتساپ و ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی در باره مهاجرت های امن .
 16. اصلاح و نهایی سازی پرزنتیشن مرتبط به انستیتوت های تخنیکی .
 17. ارتباط وهماهنگی با انستیتوت اتو میخانیکی افغانستان به منظور جلسه آگاهی رسانی برای شاگردان .
 18. ملاقات با رئیس معارف شهر کابل جهت هماهنگی برای جلسه آگاهی رسانی برای آمرین حوزه های تعلیمی .
 19. ملاقات با دفتر Equal Access برای همکاری وهماهنگی بیشتر درآ ینده .
 20. ایجاد دیتابیس برای ثبت معلومات مراجعین MRC .
 21. کار بر روی پریزنتیشن آگاهی رسانی برای محصلین مکاتب ودانشگاها .
 22. جمع آوری معلومات در باره عودت کنندگان برای به روز رسانی پریزنتیشن .
 23. هماهنگی برای جلسه با دفتر FORD .
 24. به روز رسانی فیسبوک ، پست پیام به زبان پشتو .

24-28سنبله1397

 1. جمع آوری معلومات در باره موانع فراروی عودت .
 2. جمع آوری معلومات در باره چگونگی انترنتی نمودن موانع فراروی عودت .
 3. ویرایش ورو خوانی رهنمود آموزشی جهت ارایه به اقای دکتر ملک ستیز .
 4. اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .
 5. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی از طریق دیتابیس .
 6. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 7. رفع نمودن مشکلات (16) کاربر دیتابیس .
 8. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 9. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 10. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 11. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 12. ارتباط وهماهنگی با همکاران وزارت برای برگزاری برنامه معرفی MRC برای وزارت .
 13. بر گزاری برنامه معرفی خدمات مرکز معلومات مهاجرت ( MRC ) برای همکاران وزارت ( 150 نفرکارمند ) در دو تایم صبح وبعد از ظهر .
 14. تهیه گزارش برنامه معرفی خدمات مرکز معلومات مهاجرت ( MRC ) برای همکاران وزارت .
 15. تجدید نظر در پلان سه ماهه کاری وشریک ساختن با ریاست تحقیق وزارت .
 16. پریزنتیشن معرفی مرکز معلومات مهاجرت ( MRC ) به روسای ولایات در کارگاه مدیریت بیجا شدگان وعودت کنندگان از طرف وزارت مهاجرین .
 17. ارتباط وهماهنگی با اداره تعلیمات تخنیکی وحرفوی ومعرفی از طریق این اداره طی مکتوب رسمی به انستیتوت های تخنیکی ومسلکی برای برنامه های آگاهی رسانی .
 18. نهایی سازی پریزنتیشن آگاهی رسانی برای دانشگاها وانستیتوت های تخنیکی با همکاری ICMPD به روز رسانی فیسبوک MRC

نرخگیری و تدارکات برای برنامه معرفی MRC .

17-21سنبله1397

 1. ارسال مقاله " بررسی خشونت علیه زنان بیجا شده " برای مجله عودت .
 2. جستجوی انترنتی موانع فرا روی عودت .
 3. شرکت نمودن 5 نفر از کارمندان این ریاست در ورکشاپ آموزش روش تحقیق در دانشگاه ابن سینا .
 4. اشتراک یک تن از کارمندان این آمریت در برنامه افتتاحیه کمیته ادغام مجدد ولایتی ولایت جوزجان .
 5. اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .
 6. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی از طریق دیتابیس .
 7. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 8. رفع نمودن مشکلات (16) کاربر دیتابیس .
 9. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 10. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 11. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 12. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 13. مشاوره با مراجعین مستقیم به دفتر MRC در مورد مهاجرت های منطم ونا منظم .
 14. در یافت تماس های تلفنی جهت مشاوره وراهنمایی افراد تماس گیرنده
 15. هماهنگی مجدد با ریاست ارتباط خارجه جهت هماهنگی ملاقات با سفارت های کشورهای خارجی مقیم کابل .
 16. تهیه طرح برنامه های معرفی MRC به کارمندان وزارت امور مهاجرین .
 17. هماهنگی وارتباط با همکاران ICMPD در باره ارزیابی اعضای MRC ، به روز رسانی Facebook  .
 18. تغیر در پریزنتیشن های MRC مرتبط به محصلین دانشگاها شاگردان مکاتب و انستیتوت های تخنیکی ومسلکی .
 19. دیدار تیم MoRR ، MRC وICMPD  از سفارت استرالیا .
 20. به روز رسانی صفحه اجتماعی MRC .
 21. ایجاد تغیرات در پلان کاری MRC وارسال آن برای نهایی سازی به ریاست تحقیق .

10--14سنبله1397

1-      برگزاری جلسه هیئت تحریر مجله عودت .

2-      تدویر جلسه برگزاری ورکشاپ روسای ولایتی وتفاهم نهایی برای اجرای آن .

3-      جمع آوری معلومات برای تهیه رهنمود آموزشی وتحقیقی .

4-      ترجمه طرح سمپوزیم " مدیرت مهاجرت " به زبان انگلیسی .

5-      جلسات هماهنگی با ادارات و نهاد های ذیربط جهت بر گزاری ورکشاپ آموزش روش تحقیق .

6-      اشتراک یک تن از کارمندان این آمریت در برنامه افتتاحیه کمیته ادغام مجدد ولایتی ولایت جوزجان .

7-      تشریح مفصل دیتابیس به مفتشین کمیته مک ریاست جمهوری .

8-      هماهنگی تدویر جلسه با دفتر IOM به منظور برگزاری ورکشاپ روسای ولایتی 17 ولایت تحت پروژه .

9-      کار روی تهیه جدول ارقام عودت کنندگان .

10- اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .

11- نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی از طریق دیتابیس .

12- جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

13- رفع نمودن مشکلات (16) کاربر دیتابیس .

14- جمع آوری معلومات در باره قوانین ، نهاد مسئول در قبال مهاجرت کشورهای هند وچین .

15- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

16-   اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

آمار عودت کنندگان هفتهدوم ماهسنبله سال 1397 با تفکیک فامیل وافرادبدون فامیل از مرز های رسمی وغیر رسمی

ملاحظات

افراد بون فامیل

فامیل

 

مرز

شماره

 

 

603

131

 

تورخم

 

1

 

 

1658

 

123

 

میلک

2

 

 

623

131

 

اسلام قلعه

3

 

 

642

 

129

 

اسپین بولدک

4

 

 

66

 

1

 

میدان هوایی

5

 

 

0

 

0

 

غلام خان

6

 

 

0

 

0

 

ببرک تنه

7

 

 

0

 

0

 

لیزه

8

 

3592

 

515

 

مجموع

 

17- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

18- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

19- مشاوره به یک نفر مراجعه کننده مستقیم به دفتر MRC در مورد مهاجرت های منظم ونا منظم .

20- در یافت تماس های تلفنی جهت مشاوره وراهنمایی افراد .

21- تهیه پلان هفتگی برای هفته پیشروی .

22- اصلاح پلان کاری سه ماهه وزارت با افزودن پیشنهادات ریاست تحقیق .

23- جمع آوری معلومات مرتبط به مهاجرت برای ارتقای ظرفیت کارمندان .

24- دیدار با شرکای کاری در باره معلومات بورسیه های تحصیلی برای افغانستان .

25- تنظیم ملاقات با شرکای کاری ( سفارت خانه ها ) از طریق ریاست ارتباط خارجه .

26- نهایی سازی فورم مراجعین MRC .

27- جلسه هماهنگی با MRC .

28- تنظیم وقت ملاقات با دفتر equal Access .

29- ترجمه پریزنتیشن هایMRC همراه با اصلاحات به انگلیسی جهت بررسی ICMPD .

تنظیم وهماهنگی برای برگزاری جلسه آگاهی رسانی در باره فعالیت های MRC برای کارمندان وزارت امور مهاجرین با هماهنگی سایر همکاران ریاست تحقیق .

3-7 سنبله1397

1-      اشتراک در جلسه تعین برنامه های پیشنهادی به USAID در دفتر رئیس ارتباط خارجه .

2-      بررسی رهنمود آموزشی ریاست تحقیق با همکاری داکتر ملک ستیز .

3-      بررسی رهنمود معینیت امور پناهندگان .

4-      اشتراک در جلسه کمیته تخنیکی برگزاری ورکشاپ روسای ولایتی .

5-      برگزاری جلسه کمیته رهبری پروژه مشترک با IOM و5 ریاست وزارت .

6-      جمع آوری معلومات برای تهیه رهنمو اموزشی وتحقیقی .

7-      شرکت در جلسه تدوین میکانیزم حمایت از پناهجویان خارجی  مقیم افغانستان  .

8-      نهایی سازی فراخوان چهارمین دور مسابقه مقاله نویسی تحت عنوان " مهاجرت وتوسعه "

9-      اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .

10- نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی از طریق دیتابیس .

11- جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

12- رفع نمودن مشکلات (17 ) کاربر دیتابیس .

13- جمع آوری معلومات در باره قوانین ، نهاد مسئول در قبال مهاجرت کشورهای هند وچین .

14- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

15-   اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

 

آمار عودت کنندگان هفته اول ماه سنبله سال 1397 با تفکیک فامیل وافراد بدون فامیل از مرز های رسمی وغیر رسمی

ملاحظات

افراد بون فامیل

فامیل

 

مرز

شماره

 

 

405

68

 

تورخم

 

1

 

 

674

 

78

 

میلک

2

 

 

512

104

 

اسلام قلعه

3

 

 

276

 

47

 

اسپین بولدک

4

 

 

90

 

0

 

میدان هوایی

5

 

 

0

 

0

 

غلام خان

6

 

 

0

 

0

 

ببرک تنه

7

 

 

0

 

0

 

لیزه

8

 

1957

 

297

 

مجموع

 

16- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

17- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

18- مشاوره به یک نفر مراجعه کننده مستقیم به دفتر MRC در مورد مهاجرت های منظم ونا منظم .

19- در یافت تماس های تلفنی جهت مشاوره وراهنمایی افراد .

20- تهیه پلان سه ماهه و هفتگی برای ماه ها وهفته پیشروی

21- جمع آوری معلومات مرتبط به مهاجرت برای ارتقای ظرفیت کارمندان .

22- ارتباط ، هماهنگی ودیدار از ریاست تعلیمات تخنیکی ومسلکی .

23- تهیه لینک های معلومات ودر خواست ویزاهای کشورهای دنمارک ، آلمان ، بلجیم ، فنلند و فرانسه .

24- تهیه متن برای معرفت خدمات MRC وپیام های مرتبط به مهاجرت آمن .

25- ترجمه وارسال تغیرات ریاست تحقیق در پلان سه ماهه به انگلیسی برای ICMPD .

تهیه وارسال پلان هفتگی برای ICMPD .

27-31 اسد1397

1-      بررسی ومطالعه تعدادی ازکشورها ، متخصصین وبرنامه های مربوط به پدیده مهاجرت جهت برگزاری سمپوزیم " مهاجرت وتوسعه " .

2-      کار روی طرح سمپوزیم ( مدیریت مهاجرت در سطح منطقه ) .

3-      ارسال معلومات در باره فعالیت های ICMPD و MRC برای معین صاحب امور پناهندگان .

4-      تکمیل ارگانیگرام معینیت امور پناهندگان و3 ریاست دیگر .

5-      فراهم نمودن زمینه برگزاری مشترک ولایتی و ورکشاپ کمیته های ادغام مجدد ولایتی .

6-      اشتراک در جلسه امضا تفاهمنامه بین وزارت وسفارت چین .

7-      مشخص نمودن موضوعات چهارمین دور مسابقه مقاله نویسی تحت عنوان " مهاجرت وتوسعه " .

8-      اشتراک سه تن از کارمندان این ریاست در سمینار مرکز معلومات مهاجرت در هوتل کابل سرینا .

9-      اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .

10- نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

11- جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

12- رفع نمودن مشکلات (14) کاربر دیتابیس .

13- کار روی رفع مشکلات که در کمپیوترها وپرنترهای بعضی ولایات به وجود آمده است .

14- جمع آوری معلومات در باره قوانین ، نهاد مسئول در قبال مهاجرت کشورهای هند وچین .

15- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

16-   اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

آمار عودت کنندگان هفته چهارم ماه اسد سال 1397 با تفکیک فامیل وافرادبدون فامیل از مرز های رسمی وغیر رسمی

ملاحظات

افراد بون فامیل

فامیل

 

مرز

شماره

 

 

502

75

 

تورخم

 

1

 

 

772

 

66

 

میلک

2

 

 

1264

249

 

اسلام قلعه

3

 

 

278

 

61

 

اسپین بولدک

4

 

 

59

 

0

 

میدان هوایی

5

 

 

0

 

0

 

غلام خان

6

 

 

0

 

0

 

ببرک تنه

7

 

 

0

 

0

 

لیزه

8

 

2875

 

451

 

مجموع

 

 

17- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

18- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

19- تهیه پلان کاری سه ماهه MRC .

20- نهایی سازی فورم ثبت مراجعین MRC .

21- ترجمه پلان کاری سه ماهه MRC به دری .

22- به روز رسانی فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت .

23- جستجو وجمع آوری معلومات پروسه در خواست ویزای کشور های خارجی .

24- جلسه مشوره دهی با مراجعین MRC .

25- به روز رسانی لیست شرکای کاری واشتراک کنندگان کارگاه MRC .

26- اصلاح پریزنتیشن MRC برای شاگردان دانشگاه ها وانستیتوت های تخنیکی وحرفوی .

پیگیری طرح ترجمه قوانین مهاجرت همراه با همکاران ICMPD .

13-17 اسد1397

1-      اشتراک در جلسه بررسی طرح مکانیزم حمایت موقت از پناهجویان رد شده خارجی .

2-      نهایی سازی پرسشنامه تحقیق میدانی " بررسی خشونت علیه زنان بیجا شدگی داخلی "  وارایه آن به مقام محترم  معینیت امور پناهندگان جهت مطالعه وابراز نظر .

3-      اشتراک سه تن از کارمندان این ریاست در سمینار مرکز معلومات مهاجرت در هوتل کابل سرینا .

4-      اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .

5-      نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

6-      جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

7-      رفع نمودن مشکلات (13) کاربر دیتابیس .

8-      مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

9-      اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

ملاحظات

افراد بون فامیل

فامیل

 

مرز

شماره

 

 

546

90

 

تورخم

 

1

 

 

1423

 

87

 

میلک

2

 

 

1267

242

 

اسلام قلعه

3

 

 

376

 

73

 

اسپین بولدک

4

 

 

16

 

2

 

میدان هوایی

5

 

 

0

 

0

 

غلام خان

6

 

 

0

 

0

 

ببرک تنه

7

 

 

0

 

0

 

لیزه

8

 

3628

 

494

 

مجموع

 

10- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

11- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

12- تهیه لیست نهایی قوانین مهاجرت برای ترجمه .

13- جلسه هماهنگی اعضای تیم MRC با همکاران دفتر ICMPD برای آمادگی برای ورکشاپ روزهای یکشنبه و دوشنبه .

14- بر گزاری ورکشاپ ، ارایه معلومات وجلسه تبادل نظر وتقویت هماهنگی با شرکای کاری دولتی به شمول وزارت کار ، وزارت تجارت ، وزارت معارف ، ریاست پاسپورت ، ریاست معارف شهر کابل ، وزارت حج واوقاف ، وزارت امور خارجه ، پولیس سرحدی ودیگر نهاد های مرتبط .

15- بر گزاری ورکشاپ ، ارایه معلومات وجلسه تبادل نظر وتقویت هماهنگی با شرکای کاری نهادهای جامعه مدنی وساز مان های غیر دولتی .

16- بر گزاری ورکشاپ ، ارایه معلومات وجلسه تبادل نظر وتقویت هماهنگی با شرکای کاری سازمانهای بین المللی ونمایندگی های سیاسی کشورها .

17- بر گزاری ورکشاپ ، ارایه معلومات وجلسه تبادل نظر وتقویت هماهنگی با شرکای کاری نهادهای آموزشی به شمول حوزه های تعلیمی شهر کابل ، نماینده اتحادیه پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی ، انستیتوت تعلیمات حرفوی ، نماینده آموزشهای تخنیکی وزارت کار ودیگر نهادهای مرتبط .

18- دیدار هماهنگی وهمکاری تیم ICMPD- MRC با نمایندگان موسسات Equal Access وSayara international .

6-10 اسد1397

1-      کار روی یافته های تحقیق کتابخانه ای " بررسی مدیریت موثر مهاجرت مبتنی بر نتایج تحقیق " .

2-      اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .

3-      نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

4-      جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

5-      رفع نمودن مشکلات (17) کاربر دیتابیس .

6-      مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

7-      اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

8-      اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

9-      تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

10- تنظیم دیدار با رئیس انستیتوت های تخنیکی وحرفوی وزارت معرف .

11- تهیه لیست مدعوین برای کارگاه مرکز معلومات مهاجرت در روزهای 5 و6 آگوست سال جاری .

12- تهیه متن دعوتنامه وارسال برای مدعوین ازطریق ایمیل .

13- ایجاد ارتباط وهماهنگی با اتحادیه ئانشگاه ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی .

14- ترجمه وبه روز رسانی پریزنتیشن MRC  برای کارگاه 5 و6 آگوست از انگلیسی به دری .

ترجمه وبه روز رسانی آجندای کارگاه دو روزه .

1-4اسد1397

1-      کار روی یافته های تحقیق کتابخانه ای " بررسی مدیریت موثر مهاجرت مبتنی بر نتایج تحقیق " .

2-      تهیه وتکمیل پرسشنامه های تحقیق میدانی " بررسی خشونت علیه زنان بیجا شده داخلی " .

3-      اشتراک یک تن از کارمندان این ریاست در جلسه کمیته ادغام مجدد ولایتی ولایت بلخ .

4-      اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .

5-      نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

6-      جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

7-      رفع نمودن مشکلات (17) کاربر دیتابیس .

8-      مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

9-       اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

ملاحظات

افراد بون فامیل

فامیل

 

مرز

شماره

 

 

258

41

 

تورخم

 

1

 

 

821

 

134

 

میلک

2

 

 

1141

214

 

اسلام قلعه

3

 

 

26

 

0

 

اسپین بولدک

4

 

 

12

 

0

 

میدان هوایی

5

 

 

0

 

0

 

غلام خان

6

 

 

0

 

0

 

ببرک تنه

7

 

 

0

 

0

 

لیزه

8

 

2258

 

389

 

مجموع

 

10- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

11- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

12- پاسخ به تماس های تلفنی ومشاوره حضوری به تماس گیرندگان ومراجعین در مورد مهاجرت های منظم وغیر منظم .

13- اخذ مکتوب رسمی از وزارت داخله عنوانی ریاست پاسپورت جهت همکاری با تیم MRC جهت آگاهی دهی به مراجعین ریاست پاسپورت .

14- ارسال گزارش سالانه MRC به ریاست تحقیق .

15- ملاقات تیم MRC با خانم دینا عزیزی مدیره انستیتوت حسابداری ومسلکی جهت فراهم نمودن زمینه برگزاری جلسه آگاهی رسانی به محصلین این انستیتوت .

جلسه تیم MRC با رئیس معارف شهر کابل مبنی بر معرفی مرکز معلومات مهاجرت واخذ لیست مکاتب شهر کابل جهت فراهم نمودن زمینه آگاهی رسانی در این مکاتب .

23-27 سرطان1397

1-       تهیه وآماده گزارش تحقیق کتابخانه ای " بررسی علل وچگونگی خشونت علیه زنان بیجا شده وارائه راه حل ها " .

2-       تهیه مقدمه تحقیق کتابخانه ای " بررسی مدیریت موثر مهاجرت مبتنی بر نتایج تحقیق " .

3-       کار روی یافته های تحقیق کتابخانه ای " بررسی مدیریت موثر مهاجرت مبتنی بر نتایج تحقیق " .

4-       آمادگی سفر محترم حسن رضایی آمر تحقیق این ریاست به کشور ایران جهت انجام تحقیق میدانی " بررسی موانع فراروی عودت مهاجرین به کشور " .

5-       کار روی کمیته های ادغام مجدد ولایتی .

6-       اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .

7-       نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

8-       جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

9-       رفع نمودن مشکلات (13) کاربر دیتابیس .

10-   مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

11-   اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

ملاحظات

افراد بون فامیل

فامیل

 

مرز

شماره

 

 

693

114

 

تورخم

 

1

 

 

1391

 

220

 

میلک

2

 

 

796

109

 

اسلام قلعه

3

 

 

556

 

107

 

اسپین بولدک

4

 

 

61

 

1

 

میدان هوایی

5

 

 

0

 

0

 

غلام خان

6

 

 

0

 

0

 

ببرک تنه

7

 

 

0

 

0

 

لیزه

8

 

3497

 

551

 

مجموع

 

12-   اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

16-20 سرطان1397

1-      ختم تحقیق کتابخاته ای " بررسی علل وچگونگی خشونت علیه زنان بیجا شده وارائه راه حل ها " وکار روی گزارش آن .

2-      بازنگری لیست قوانین کشور های مختلف در زمینه مهاجرت .

3-      تدویر برنامه اختتامیه ورکشاپ ده روزه دیتابیس .

4-      پیشنهاد تقدیر نامه برای 4 نفر از کارمندان ریاست و3 نفر کارمندان  MRC به خاطر افتتاح مرکز معلومات مهاجرت .

5-      تدویر جلسه هفتگی اداری کارمندان ریاست .

6-      شارت لست بست 4 مدیر عمومی تحقیق پیرامون وضعیت مهاجرین این ریاست .

7-      جمع اوری معلومات مقدماتی برای تحقیق کتابخانه ای " بررسی مدیریت موثر مهاجرت مبتنی بر نتایج تحقیق " .

8-      هماهنگی وبر گزاری جلسه با سه مرکز جهت برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست تحقیق ومعلومات مهاجرین .

9-      تهیه پلان عملیاتی وبرآورد هزینه  دوره های آموزشی ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست تحقیق .

10- سهم فعال جهت برگزاری ورکشاپ دیتابیس برای کارمندان ولایتی ومرکز .

11- اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .

12- نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

13- جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

14- رفع نمودن مشکلات (11 ) کاربر دیتابیس .

15- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

16- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

17- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

ملاحظات

افراد بون فامیل

فامیل

 

مرز

شماره

 

 

951

158

 

تورخم

 

1

 

 

728

 

100

 

میلک

2

 

 

9

2

 

اسلام قلعه

3

 

 

533

 

113

 

اسپین بولدک

4

 

 

5

 

0

 

میدان هوایی

5

 

 

11

 

1

 

غلام خان

6

 

 

0

 

0

 

ببرک تنه

7

 

 

0

 

0

 

لیزه

8

 

2237

 

374

 

مجموع

 

 

 

 

18- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

19- مشاوره با مشتریان  در دفتر مرکز معلومات مهاجرت در داخل وزارت، رسیدگی به  تماس ها و مشاور تیلفونی مراجعین

20- ترجمعه وتهیه فورمه سپت نام مراجعین، خانه پری فورمه و درج ان در جدول دیتابیس

21- بررسی دوباره  و نهایی سازی فورمه سپت نام مراجعین در هم آهنگی با ریس و اعضای ریاست تحقیق ومعلومات و شریک ساختن ان با روسا واعضای  ICMPD جهت نظر سنجی نهایی برای چاپ آن

22- جلسه همآهنکی تیمی میان کارمندان مرکز معلومات مهاجرت، ریس و کارمندان ریاست تحقیق ومعلومات جهت هم آهنگ ساختن امورات روزمره مرتبط میان مرکز معلومات مهاجرت و ریاست تحقیق ومعلومات، توزیع معلومات وتبادل افکار، درخواست پیش نویس برای مترجم عربی،

23- تهیه و ترتیب لست نام و مشخصات اشتراک کنندگان نهایی شده در مراسم افتتاحیه و شریک سازی ان با اعضای مرتبط داخلی و خارجی و درج ان درجدول ایکسل. 

24- جلسه همآهنکی تیمی میان کارمندان مرکز معلومات مهاجرت، ریس و کارمندان ریاست تحقیق ومعلومات جهت هم آهنگ ساختن امورات روزمره مرتبط، مشاوره با مشتریان  در دفتر مرکز معلومات مهاجرت در داخل وزارت، رسیدگی به  تماس ها و مشاور تیلفونی مراجعین

25- تهیه و ارسال گزارش هفته وار مرکز معلومات مهاجرت  به مسولین  وزارت و ICMPD.

 

 18-22 سرطان 1397

1-     تکمیل گزارش تحقیق "شناسایی مشکلات و موضوعات تحقیقی در زمینه مهاجرت ".

2-     برآورد بودجه سه طرح تحقیق و پیشنهاد آن به مقام وزارت جهت اجرای تحقیق .

3-     ملاقات با استاد شهاب عضو دیپارتمنت اقتصاد دانشگاه کایل جهت بررسی طرح و پرسشنامه تحقیق "بررسی وضعیت رمیتانس در افغانستان با تاکید برمقدار و تاثیر آن در اقتصاد کشور " .

4-     اشتراک رئیس و کارمندان آمریت تحقیق در کنفرانس بررسی سه نتایج تحقیق در باره مهاجرت در مرکز معلومات دانشگاه کابل .

5-     جلسه با کمیته ارزیابی کارمندان وزارت .

6-     کار روی پریزنتیشن MRC .

7-     اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .

8-     نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

9-     جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

10-  رفع نمودن مشکلات (16 ) کاربر دیتابیس .

11-مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

12-اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

 

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

198

1033

 

2

میلک

143

1997

 

3

اسلام قلعه

109

796

 

4

سپین بولدگ

128

614

 

5

میدان هوائی

1

41

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

579

4481

 

 

13-  اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

14-  تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

15-  بازبینی وبررسی فلایرهای آگاهی رسانی MRC همراه با همکاران بخش معلومات ریاست تحقیق .

16-  بررسی و اصلاح ترجمه دری وپشتو پریزنتیشن های MRC با همکاران ریاست تحقیق .

17-  ارسال نرخگیری دفاتر خدمات چاپی برای مواد چاپی ومعلوماتی بخش MRC به ICMPD .

18-  جلسه هماهنگی با ریاست تحقیق جهت آمادگی برای مراسم افتتاحیه .

19-  تهیه نرخ خدمات هوتل کابل سرینا .

20-  پیگیری درخواست های اداری .

21-  تولید وترجمه پیام ها ، مواد آگادهی ومطالب جدید به زبان های انگلیسی ، دری وپشتو توسط کارمندان MRC .

جلسه همکاری با عکاس منتخب برای مراسم افتتاحیه .

9-13 سرطان1397

1-      افتتاح مرکز معلومات مهاجرت با حضور مقامات عالیرتبه وزارت ونهاد های بین المللی .

2-      افتتاح کورس آموزشی دیتابیس برای کارمندان 5 ولایت .

3-      ایمیل به دفتر بنیاد آسیا برای انجام سروی عودت کنندگان در پنج ولایت .

4-      جمع آوری معلومات مقدماتی ذر باره تحقیق کتابخانه ای " بررسی مدیریت موثر مهاجرت مبتنی بر نتایج تحقیق " .

5-      جمع آوری معلومات برای تحقیق کتابخانه ای " بررسی علل وچـــــــگونگی خشونت علیه زنان بیجاشده وارائه راه حل ها " .

6-      سهم فعال جهت برگزاری ورکشاپ دیتابیس برای کارمندان ولایتی ومرکز .

7-      اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .

8-      نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

9-      جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

10- رفع نمودن مشکلات (17) کاربر دیتابیس .

11- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

12- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

 

 

 

ملاحظات

افراد بون فامیل

فامیل

 

مرز

شماره

 

 

928

160

 

تورخم

 

1

 

 

882

 

79

 

میلک

2

 

 

244

36

 

اسلام قلعه

3

 

 

562

 

117

 

اسپین بولدک

 

4

 

 

2

 

0

 

میدان هوایی

 

5

 

 

0

 

0

 

غلام خان

 

6

 

 

0

 

0

 

ببرک تنه

 

7

 

 

0

 

0

 

لیزه

 

8

 

2618

 

392

 

مجموع

 

 

 

13- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

14- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

15- تهیه لینک برای وبسایت MRC افغانستان .

16- دیدار هیئت ICMPD از MRC و وزارت امور مهاجرین .

17- آمادگی برای مراسم افتتاحیه MRC ( دعوت از مهمانان وتهیه مواد چاپی از قبیل بنر ، فلایر  ، دوسیه کاغذی ، کتابچه و استند ) .

18- مصاحبه با تلویزیون طلوع نیوز وتهیه گزارش در باره خدمات مرکز .

19- دیدار با مراجعین مرکز معلومات مهاجرت وارائه معلومات به ایشان .

2-6 سرطان1397

1-      به اساس هدایت مقام معینیت امور پناهندگان طرح سمپوزیم " مدیریت مهاجرت در منطقه وافغانستان " مورد بازبینی قرار گرفت .

2-      ارسال میکانیزم معینیت به ریاست های ارتباط خارجه وحمایت حقوقی ومعینیت امور پناهندگان جهت دریافت نظریات نهایی .

3-      ارسال لاگفرم های 3 ریاست به آقای مجید مشاور معینیت امور پناهندگان .

4-      تماس با ICMPD برای هماهنگی برنامه افتتاحیه MRC در وزارت .

5-      هماهنگی با ریاست های مرکزی برای فراهم نمودن زمینه برگزاری افتاحیه MRC .

6-      کار روی جمع آوری معلومات تحقیق کتابخانه ای " بررسی علل وچگونگی خشونت علیه زنان بیجاشده وارائه راه حل ها " .

7-      کار روی کانسیپت نوت طرح " بررسی موانع فرا روی عودت مهاجرین " به زبان انگلیسی .

8-      اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .

9-      نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

10- جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

11- رفع نمودن مشکلات (17) کاربر دیتابیس .

12- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

13- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

14- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

15- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

از تاریخ 11 الی 15 حمل1397

تدویر جلسه با نماینده icmpd  برای بررسی چگونگی برنامه افتتاحیه مرکز MRC  .

2- اطاق برای مراجعین MRC  تهیه گردیده است .

3- جلسه با IOM  برای رفع مشکلات دیتابیس و کارمندان مرزی .

4- تهیه گزارش تحقیق پیرامون "شناسائی مشکلات و موضوعات تحقیقی در زمینه مهاجرت "

5- تهیه طرح "اموزش احصائیه توصیفی و استنباطی "

6- تکمیل طرح " سروی ملی مهاجرت ".

7- مطالعه و بررسی اسناد در زمینه بیجاشده گان داخلی .

8- کارروی طرح و پرسشنامه تحقیق رمیتانس  .

9- کار روی پرزنتیشن MRC  .

10- جلسه با کمیته ارزیابی کارمندان .

11- اشتراک دو تن کارمنداین ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر و انگلیسی در داخل وزارت .

12- نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کننده گان توسط کارمندان مرزی .

13- جمع آوری معلومات عودت کننده گان و شریک نمودن آن با مقامات وزارت .

14- رفع نمودن مشکلات ( 13 ) کاربر دیتابیس .

15- مطالعه و تحلیل گزارشات و مکاتیب واصله از ریاست های مرکزی و نماینده گی های ذیربط .

16- اخذ گزارش در رابطه به عودت کننده گان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدگ ، تورخم و میلک ) .

 

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

186

973

 

2

میلک

49

707

 

3

اسلام قلعه

16

144

 

4

سپین بولدگ

124

607

 

5

میدان هوائی

0

3

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

375

2434

 

 

17- اخذ و توحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت و شریک ساختن آن با مقام وزارت از طریق شیر فولدر .

18- تسلیم گیر ی روزنامه ها و مجلات اختصاصی ادارات دولتی و غیر دولتی و توزیع انها  به ریاست های مرکزی وزارت .

 1. نرخ گیری انترنت از سه شرکت خدمات انترتی و ارسال به ICMPD
 2. نرخ گیری از دفاتر خدمات چاپی برای مواد چاپی و معلوماتی بخش MRC
 3. تماس با  سازمان همکار Equal Access درباره و صحبت درباره هماهنگی و همکاری در زمینه آگاهی رسانی
 4. ترجمه پشتو پرزنتیشن آگاهی رسانی برای محصلین و متعلمین
 5. جمع آوری قوانین کار کشورهای مقصد افغانها
 6. جلسه هماهنگی میان همکاران بخش MRC و آمریت معلومات و رییس تحقیق و معلومات در ابتدای هفته
 7.  گزینش قوانین و پروسیجرهای مهاجرت جمع آوری شده برای ترجمه
 8. جلسه هماهنگی با همکاران بخش معلومات برای تهیه پیشنهاد ترجمه قوانین
 9. جلسه هماهنگی با همکاران بخش تحقیق بر روی مواد معلوماتی MRC
 10. پیگیری درخواست های اداری

تولید و ترجمه پیام ها ، مواد اگاهی دهی و مطالب جدید به زبان های انگلیسی، دری و پشتو توسط کارمندان  MRC

از تاریخ 4 الی 8 حمل1397

 1. تدویر جلسه با ICMPD در ریاست تحقیق .
 2. جلسه با موسسه ( Save the children ) .
 3. اصلاح متن تفاهمنامه با  GIZ .
 4. اشتراک در جلسه مشترک GIZ ، ICMPD ووزارت مهاجرین در دفتر مرکزی GIZ .
 5. تجزیه وتحلیل پرسشنامه های جمع آوری شده مرتبط به موضوع تحقیقی " شناسایی مشکلات وموضوعات تحقیقی در زمینه مهاجرت " .
 6. تکمیل گزارش تحقیق " توانمند سازی زنان وزارت " .
 7. کار روی تهیه گزارش ربع اول سال مالی 1397 .
 8. اشتراک دونفر کارمند این ریاست در برنامه آموزشی زبان انگلیسی وکمپیوتر .
 9. اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .
 10. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .
 11. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 12. رفع نمودن مشکلات (43) کاربر دیتابیس .
 13. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

14-اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

 

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

148

769

 

2

میلک

74

653

 

3

اسلام قلعه

63

329

 

4

سپین بولدگ

146

782

 

5

میدان هوائی

0

5

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

116

1481

 

 

 

 1. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 2. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 3. ترجمه پشتو ودری پریزنتیشن آگاهی رسانی برای ترننگ های مسلکی .
 4. ترجمه پشتو ودری پرزنتیشن آگاهی رسانی برای محصلین ومتعلمین .
 5. جمع آوری قوانین مهاجرت کشور های مقصد افغانها .
 6. ترجمه اخبار وزلرت برای سایت از دری به انگلیسی .
 7. جمع آوری اطلاعات مرتبط به فرصت های آموزشی در کشورهای دیگر برای افغانها .
 8. جلسه مشترک تیمی مدیران هماهنگ کننده ICMPD ، نماینده کشوری ICMPD ، مدیر وکارمندان MRC در هوتل کابل سرینا .
 9. هماهنگی وارتباط با ریاست حمایت حقوقی در رابطه به قوانین ومقررات مهاجرت کشور های مختلف جمع اوری شده توسط کارمندان  MRC وریاست تحقیق ومعلومات مهاجرین .
 10. هماهنگی در قسمت صدور تمام مواد تولید شده وترجمه شده توسط کارمندان MRC به ریاست تحقیق ومعلومات .
 11. تولید پیام ها ، موادآگاهی دهی ومطالب جدید به زبان های انگلیسی ، دری وپشتو توسط کارمندان MRC .

23الی 29 حوت1396

 1. اشتراک درجلسه بررسی همکاری میان GIZ وIOM  و وزارت مهاجرین در دفتر معین صاحب امور پناهندگان .
 2. تدویر جلسه هماهنگی با مسئول ICMPD درکابل وتأکید وتفاهم روی همکاری های بیشتر .
 3. تدویر جلسه برای بررسی چگونگی یافتن کنوانسیونها ، اسناد بین المللی وقوانین داخلی ورهنمودها وسایر اسناد مرتبط به مهاجرت کشورهای مختلف وهمچنان بررسی چگونگی ترجمه این اسناد به زبانهای ملی .
 4. اشتراک در جلسه برگزاری کنفرانس بین المللی کار .
 5. کار روی توزیع پرسشنامه ها مرتبط به تحقیق " شناسایی مشکلات وموضوعات تحقیقی درزمینه مهاجرت " به پاسخ دهندگان وجمع آوری آن .
 6. کار روی تهیه گزارش تحقیق " توانمند سازی زنان وزارت " .
 7. اشتراک در جلسه مشترک باریاست پالیسی وپلان ونماینده های وزارت تجارت ، وزارت مخابرات وافغانستان بانک برای ایجاد میکانیزم رمیتانس .
 8. تهیه پلان عملیاتی وبرآورد بودجه تحقیق " بررسی وضعیت رمیتانس درافغانستان " .
 9. بررسی تفاهمنامه باموسسه Appro وارایه نظرات در باره آن .
 10. اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .
 11. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .
 12. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 13. رفع نمودن مشکلات (18) کاربر دیتابیس .
 14. تصحیح اسامی22 نفر عودت کنندگان که توسط کار مندان ولایتی اشتباه درج گردیده بود .
 15. جلسه با کارمندان دفتر MRC .
 16. جلسه با هماهنگ کننده دفتر MRC در افغنستان .
 17. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 18. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

76

366

 

2

میلک

173

1863

 

3

اسلام قلعه

63

424

 

4

سپین بولدگ

141

770

 

5

میدان هوائی

1

5

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

418

3451

 

 

 

 1. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 2. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 3. جمع آوری قوانین مهاجرت کشور های مهاجر پذیر .
 4. جمع آوری معلومات درباره فرصت های تحصیلی در کشور های دیگر برای افغانها .
 5. تکمیل جمع آوری وترجمه مواد معلوماتی MRC ازسایت MRC پاکستان .
 6. تکمیل ترجمه پریزنتیشن های MRC برای محصلین دانشگاه وانستیتوت تخنیکی به دری وپشتوبرای فعالیت های آگاهی رسانی  .
 7. بررسی واصلاح ترجمه پلان آگاهی رسانی MRC  ( Communication and Strategic plan ) .
 8. پیگیری پیشنهادات این مرکز از قبیل صفا کار ، اطاق مشوره دهی ، انترنت نامحدود ، ای دی کارت وتلفن ملی .
 9. دسته بندی قوانین مهاجرت کشورهای مهاجر پذیر .
 10. جلسه کاری با رئیس تحقیق وهماهنگ کننده کشوری .

جلسه کاری با رئیس وامرین ریاست تحقیق در مورد دسته بندی کردن قوانین مهاجرت

1396/12/19-1396/12/23

 1. توزیع پرسشنامه های " شناسایی مشکلات وموضوعات تحقیقی درزمینه مهاجرت " .
 2. تجزیه وتحلیل معلومات معلومات بدست آمده ازپرسشنامه های توزیع شده  مرتبط به تحقیق " توانمند سازی زنان وزارت " .
 3. اشتراک درجلسه تفاهمنامه بین GIZ  ووزارت امور مهاجرین .
 4. تدویر جلسه تخنیکی باموسسه سیاره در زمینه انجام همکاری های مشترک .
 5. بررسی مجدد پرسشنامه های شناسایی عوامل مهاجرت های غیر قانونی .
 6. اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .
 7. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .
 8. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 9. رفع نمودن مشکلات (22) کاربر دیتابیس .
 10. تصحیح اسامی13  نفر عودت کنندگان که توسط کار مندان ولایتی اشتباه درج گردیده بود .
 11. اشتراک یک تن ازکارمندان این ریاست به جلسه وزارت و  ICMPD که در دفتر معینیت پلان وپالیسی  .
 12. تهیه گزارش ماهوار دیتابیس وشریک نمودن آن با 12 ولایت تحت پروژه دفتر IOM ومقام وزارت .
 13. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 14. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

80

417

 

2

میلک

122

1572

 

3

اسلام قلعه

65

355

 

4

سپین بولدگ

77

417

 

5

میدان هوائی

0

5

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

344

2762

 

 

 

 1. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 2. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 3. جمع آوری قوانین مهاجرت کشور های مهاجر پذیر .
 4. جمع آوری معلومات درباره فرصت های تحصیلی در کشور های دیگر برای افغانها .
 5. جمع آوری وترجمه مواد معلوماتی MRC ازسایت MRC پاکستان .
 6. ترجمه پریزنتیشن های MRC برای محصلین دانشگاه وانستیتوت تخنیکی به دری وپشتو .
 7. بررسی واصلاح ترجمه پلان آگاهی رسانی MRC  ( Communication and Strategic plan ) .
 8. پیگیری پیشنهادات این مرکز از قبیل صفا کار ، اطاق مشوره دهی ، انترنت نامحدود ، ای دی کارت وتلفن ملی .
 9. جلسه کاری با مشاورین معینیت امور پناهندگان .

 

1 / 12 /1396  8/12 /1396

1-     همکاری در طرح وتدوین پرسشنامه مبنی برتوانمند سازی زنان وزارت .

2-     اشتراک در ورکشاپ بازنگری نصاب درسی دیپارتمنت احصائیه دانشکده اقتصاد .

3-     طی مراحل اسناد قرار داد بالمقطع کارمندان دیتابیس 3 مرز ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ومیلک ) .

4-     تهیه وترتیب گزارش یکساله ( 1396 ) شعبه ریاست ( رئیس صاحب تحقیق ) .

5-     تکمیل طرح ابتدایی رمیتانس با همکاری مشاور وزارت جناب محمد هادی حکیمی .

6-     تکمیل مقدمه سرود ملی مهاجرت .

7-     تهیه مقدماتی  بیان مسئله سرود ملی مهاجرت .

8-     مطالعه وبررسی تحقبقات مرتبط به زنان بیجا شده .

9-     نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

10- جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

11- رفع نمودن مشکلات (17 ) کاربر دیتابیس .

12- جلسه کارمندان آمریت سیستم معلومات به منظور بهبود کارها وشناسایی چالشهای فرا روی این آمریت .

13- جلسه با رئیس ادغام مجدد به منظور شامل ساختن معلومات ادغام مجدد به دیتابیس .

14- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

15- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

16-       اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک )

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

32

156

 

2

میلک

33

1061

 

3

اسلام قلعه

1

9

 

4

سپین بولدگ

50

298

 

5

میدان هوائی

0

2

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

116

1481

 

 

 

1-     اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

2-     تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

3-     جمع آوری قوانین مهاجرت کشور های مهاجر پذیر واصول زندگی در این کشور ها .

4-     ارسال گزارش هفته وار به ICMPD .

5-     نرخ گیری ونهایی سازی مینوهای غذایی هوتل ها برای مهمانان واشتراک کنندگان در مراسم افتتاحیه MRC .

6-     ترجمه اولیه استراتیژی آگاهی رسانی وارتباطات بخش پ  MRC.

7-     ارسال سنجش ابتدایی ازمصارف روز افتتاحیه که قرار است در ماه می سال روان صورت بگیرد برای ICMPD .

8-     جلسه با ریاست تحقیق در باره نحوه انجام کار های آینده .

کار روی فرصتهای تحصیلی درکشور های دیگر برای افغانها .

21 – 25 دلو1396

1-      تکمیل پرسشنامه موضوع تحقیقی " شناسایی موضوعات که وزارت قادر به انجام آن نیست .

2-      کار روی طرح برگزاری " آموزش روش تحقیقی کیفی ، کمی واحصائیه توصیفی " وارائیه آن به بخش های مربوط .

3-      تهیه وتنظیم پیشنهادات مهم وکاربردی سومین سمینار وارائیه آن به نهاد های ذیربط  .

4-      مطالعات مقدماتی وکار روی سرود ملی مهاجرت .

5-      تدویر جلسه بررسی پیشنهاد ات که در سومین سمینار مطرح شده است .

6-      کار روی اصلاح پیشنهادات مطرح شده در سومین سمینار .

7-      کار روی تحقیق ساحات ومیتودولوژی شناسایی عوامل مهاجرت های غیر قانونی شهروندان افغان .

8-      نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

9-      جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

10- رفع نمودن مشکلات (13 ) کاربر دیتابیس .

11- اشتراک آمر سیستم معلومات در جلسه مشترک با ریاست پلان به منظور بحث روی استراتیژی وزارت .

12- برگزاری جلسه بین کارمندان آمریت معلومات به منظور بهبود کارها وشناسایی چالش های فرا روی این آمریت  .

13- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

14- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

15- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

16- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

94

300

 

2

میلک

21

1019

 

3

اسلام قلعه

10

100

 

4

سپین بولدگ

46

275

 

5

میدان هوائی

0

0

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

126

1701

 

 

 

17- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

18- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

19- تهیه گزارش فعالیتها واجراآت دوهفته ای شعبه MRC وارسال آن به ICMPD .

20- کار روی ترجمه استراتیژی آگاهی رسانی بخش MRC .

21- پیگیری ، تماس ونرخگیری دیزاینر های مواد معلوماتی MRC وارسال آن به ICMPD  .

22- ترجمه مکاتیب وگزارشات وزارت .

23- ترجمه پریزنتیشن دری به انگلیسی برای افتتاحیه وارسال به ICMPD .

24- جمع آوری قوانین مرتبط به مهاجرت درباره کشور های مهاجر پذیر برای دیتابیس MRC  .

25- ملاقات کارمندان MRC ورئیس تحقیق ومعلومات مهاجرین با مقام محترم وزارت .

26- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

14 – 18 دلو1396

1-       کار روی طرح توانمند سازی زنان وزارت .

2-       کار روی تهیه وتدوین گزارش سالانه ریاست تحقیق .

3-       تدویر جلسه با نماینده ICMPD  در باره بررسی همکاری دوجانبه .

4-       مطالعه مقدماتی وجمع آوری معلومات برای تدوین طرح بررسی رمیتانس وجایگاه آن در اقتصاد کشور

5-       طرح "  آموزش روش تحقیق کیفی ، کمی واحصائیه توصیفی " برای ارائه به بخش های ذیربط تکمیل شده است .

6-       مرور وبررسی مطالعات وتحقیقات بین المللی در مورد بیجاشدگان .

7-       تهیه گزارش کارکرد های آمریت تحقیق برای کمیته بررسی پلان استراتیژیک .

8-       نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

9-       جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

10-   رفع نمودن مشکلات (10  ) کاربر دیتابیس .

11-   ارایه راپور مکمل عودت کنندگان ماه جنوری در دفتر IOM وتمام ولایات که دیتابیس به آن وصل گردیده اند .

12-   برگزاری جلسه بین کارمندان آمریت معلومات به منظور بهبود کارها وشناسایی چالش های فرا روی این آمریت  .

13-   تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

14-   مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

15-   اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

27

132

 

2

میلک

48

887

 

3

اسلام قلعه

17

128

 

4

سپین بولدگ

49

269

 

5

میدان هوائی

0

4

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

141

1411

 

 

 

16-   اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

17-  تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

18-  تهیه نسخه ابتدایی اوراق تبلیغاتی وارسال آن به ICMPD به شمول فعالیت های ام ار سی که قرار است در روز افتتاحیه از آن استفاده شود .

19-  هماهنگی وصحبت با دیزاینران به منظور دیزاین اوراق تبلیغاتی MRC .

20-  ارسال سنجش ابتدایی از مصارف روز افتتاحیه که قرار است در ماه می سال روان صورت بگیرد برای  ICMPD .

21-  ارسال گزارش هفته وار به ICMPD .

22-  ترجمه استراتیژی پلان  MRC از انگلیسی به دری جریان دارد .

جمع آوری قوانین مرتبط به مهاجرت درباره کشور های مهاجر پذیر برای دیتابیسMRC  جریان دارد .

16 – 20 جدی1396

1-      ترتیب وتنظیم برنامه استخدام کارمندان جدید برای دو مرز اسلام قلعه و میلک .

2-      کار روی پریزنتیشن معرفی میکانیزم اجرایی معینیت .

3-      تد ویر جلسه با کار مندان MRC در زمینه ترتیب برنامه های کاری این بخش .

4-      ترتیب وتنظیم برنامه استخدام ( 3 ) نفر کارمند جدید برای مرز سپین بولدک قند هار .

5-      تماس با روسای مهاجرین هرات ، نیمروز و IOM جهت تنظیم برنامه استخدام کارمندان مرزی در ولایت هرات .

6-      مطالعه مقدماتی برای شناسایی موضوعات که وزارت قادر به انجام آن نیست .

7-      تهیه گزارش تفصیلی سالانه آمریت برای ارایه به بورد وزارت .

8-      بررسی مجدد وتکمیل لیست متخصصان وآگاهان برای بررسی اعتبار پرسشنامه ای عوامل مهاجرت های غیر قانونی .

9-      نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

10- جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات مرزی .

11- رفع نمودن مشکلات ( 14 ) کاربر دیتابیس .

12- برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

13- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

14- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

15- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

16- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

36

233

 

2

میلک

4

356

 

3

اسلام قلعه

0

4

 

4

سپین بولدگ

28

197

 

5

میدان هوائی

0

0

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

78

790

 

 

 

17- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

18- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

19-        تغییرات متن پرزنتیشن معرفی بخش آگاهی رسانی مهاجرت (MRC)

20- ترجمه و دیزاین فلایر  معلوماتی نمونه جهت معرفی بخش

21- تهیه کانسپت نوت مجلس افتتاحیه MRC

22- تهیه دو خط انترنت با همکاری سکرتریت وزارت و بخش تکنالوجی معلوماتی (IT)

23- همکاری با مقام وزارت در ترجمه اخبار وزارت و ترجمه شفاهی

24- مرور پلان آگاهی رسانی بخش MRC

25- دیزاین لوحه راهنمای MRC و بیزینس کارت و ارسال به دفتر ICMPD

26- تهیه گزارش سفر پاکستان به انگلیسی و ارسال به ICMPD

27- تماس تلفونی با دفتر the Migrant Project درباره همکاری متقابل

9 – 13 جدی1396

1-      اشتراک در جلسه بورد رهبری وزارت .

2-      اهدأ (30 ) جلد کتاب مجموعه مقالات مهاجرت ، فرصت ها وچالش ها ازسه دور سمینار ، چاپ شده توسط این ریاست به مرکز منبع معلومات پوهنتون کابل ( ACKU ) .

3-      ایمیل به اشتراک کنندگان سمینارهند جهت تکمیل برنامه های محول شده .

4-      ایمیل به IOM در زمینه استخدام کارمندان مرزی در3 مرز میلک ، اسلام قلعه واسپین بولدک .

5-      تنظیم وارسال خبرگزاری سمینار نهایی سازی میکانیزم اجرایی معینیت امور پناهندگان به ریاست اطلاعات وارتباط عامه جهت نشر در سایت وزارت .

6-      اشتراک ( 3 ) تن ازکارمندان این ریاست در ورکشاپ احصائیه  موسسه آسیا فوندیشن .

7-      تهیه وآماده سازی پیشنهاد های کاربردی ازنتایج سومین سمینار علمی مهاجرت ، فرصت ها وچالش ها .

8-      تهیه لیست آدرس موسسات ودانشگاه های خصوصی برای توزیع کتاب .

9-     جمع آری معلومات عودت کنندگان  شریک نمودن آن با مقامات وزارت.

10- نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی

11- رفعنمودن مشکلات 12 کاربر دیتابیس

12- اخذ گذارش ازریاست های مرکزی وشریک نمودن آن با مقامات وزار ازطریق شیر فولدر.

13- اشتراک نمودن دوتن ازکارمندان این آمریت به برنامه ارتقای ظرفیت ااشیا فوندیشنAsia Foundation

آمار عودت کنندگان هفته گذشته با تفکیک فامیل، افراد ومرز ها 

شماره

مرز

فامیل

افراد

1

تورخم

33

203

2

میلگ

9

350

3

اسلام قلعه

0

4

4

سپین بولدگ

35

197

5

میدان هوای

0

0

6

غلام خان

0

0

7

ببرگ تنه

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

77

754

 

 

14- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

15-تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

16- تهیه متن پرزنتیشن معرفی بخش آگاهی رسانی مهاجرت (MRC)

17- تهیه و ترجمه بروشور معلوماتی نمونه جهت معرفی بخش

18- تهیه تجهیزات و امکانات گرمایی بخش MRC

19- تهیه یک خط انترنت با همکاری بخش تکنالوجی معلوماتی (IT)

20- تهیه یک خط تلفون داخلی

21- هماهنگی و طی مراحل اداری برای خرید تدارکات با فروشندگان کمپیوتر و ICMPD

22- تهیه پیشنهادات تجهیزات و لوازم برای تایید مقام وزارت

23-تهیه مواد معلوماتی (مانند بروشور) از بخش نشرات وزارت امور مهاجرین جهت استفاده در بخش مرکز معلومات مهاجرت (MRC)

2 – 6 جدی1396

1-      سفر محترمان  علی رضا موحدی رئیس تحقیق ومعلوات مهاجرین  وحسن رضایی آمر تحقیق  به کشور هندوستان .

2-      در هفته چهارم قوس به تعداد ( 102 ) فامیل و به تعداد ( 886 ) نفر غیر فامیل ازچهار مرز رسمی کشور عودت نموده اند .

3-      اشتراک ( 3 ) تن ازکارمندان این ریاست در ورکشاپ احصائیه  موسسه آسیا فوندیشن .

4-      تهیه وترتیب چکیده ازگزارش های نهاد های بین المللی در باره مهاجرت .

5-      بررسی مجدد پلان پیشنهادی مالی 1397 آمریت تحقیق .

6-      تهیه گزارش فعالیت های ربع چهارم وسالانه 1396سال  این ریاست .

7-      برگزاری جلسه با کارمندان MRC .

8-      رفع نمودن مشکلات 17 کاربر دیتایس .

9-      نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

10- جمع آوری معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

11- آموزش دونفر کار آموز معرفی شده از انستیتوت اداره وحسابداری .

12- برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

13- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

14- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

15- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

16- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

17- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

18-تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

25 – 29 قوس1396

1-      برگزاری جلسه با کارمندان دفتر NRC .

2-      در هفته چهارم قوس به تعداد ( 210 ) فامیل و به تعداد ( 1819 ) نفر بدون فامیل ازچهار مرز رسمی کشور عودت نموده اند .

3-      اشتراک ( 3 ) تن ازکارمندان این ریاست به برنامه ارتقای ظرفیت موسسه آسیا فوندیشن .

4-      مطالعه ابتدایی کتاب سروی مردم افغانستان ( چاپ شده توسط موسسه آسیا فوندیشن ) .

5-      انجام یک مصاحبه با یک نهاد ارزیابی کننده کتاب سروی مردم افغانستان وارایه دیدگاه ها ونظریات خاص در باره این کتاب .

6-      آموزش دونفر کار آموز معرفی شده از انستیتوت اداره وحسابداری .

7-      برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

8-      برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

9-      تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

10- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

11- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

12- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

18 - 22 قوس1396

1-      اشتراک در ورکشاپ تهیه رهنمود آموزشی مکانیزم معینیت امور پناهندگان .

2-      تدویر جلسه با داکتر ملک " ستیز " به منطور پیاده سازی طرح میکانیزم معینیت در ریاست تحقیق .

3-      تهیه گزارش فعال سازی کمیته های استقرار مجدد ولایتی در ( 12 ) ولایت .

4-      اشتراک در جلسه بررسی گزارش شاخص های کمیته دایرک ، در این جلسه موضوعات ذیل مورد بحث وبررسی قرار گرفت .

·         بررسی شاخص ایجاد کمیته های ولایتی ( 10 ) ولایت .

·         بررسی شاخص تعدیل فرمان 104 .

·         بررسی شاخص CBR .

5-      ملا قات با نماینده موسسه آسیا فوندیشن وتوافق روی موضوعات ذیل :

o       معرفی ( 5 ) نفر برای آموزش به این نهاد .

o       توافق روی نوشتن یک  طرح برای انجام یک سروی ملی مهاجرت .

o       تدویر یک برنامه آموزشی اختصاصی برای کارمندان ریاست تحقیق .

6-      مطالعه ابتدایی کتاب سروی مردم افغانستان ( چاپ شده توسط موسسه آسیا فوندیشن ) .

7-      انجام یک مصاحبه با یک نهاد ارزیابی کننده کتاب سروی مردم افغانستان وارایه دیدگاه ها ونظریات خاص در باره این کتاب .

8-      آموزش دونفر کار آموز معرفی شده از انستیتوت اداره وحسابداری .

9-      برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

10- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

11- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

12- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

13- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

14- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

15- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

16-  تکمیل پلان پیشنهادی مالی 1397 این آمریت .

17- کار روی بررسی گزارش های نهاد های بین المللی در باره مهاجرت .

11 - 15 قوس1396

1-          بررسی فعالیت ها وگزارش های نهاد های بین المللی .

2-      آماده سازی طرح " شناسایی وضعیت حقوقی وقضایی مهاجرین افغانستان در ایران " .

3-      کار روی پلان سال 1397 این آمریت .

4-      کار روی گزارش ربع چهارم سال 1396

5-      آموزش دونفر کار آموز معرفی شده از انستیتوت اداره وحسابداری .

6-      برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

7-      برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

8-      تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

9-      مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

10- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

11- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

4 - 8 قوس1396

1-      تهیه گزارش سمیتار برای سایت وزارت .

2-      پیگیری درج نظریات دو ریاست در میکانیزم معینیت .

3-      بررسی موارد باقیمانده ریاست تحقیق در مکانیزم معینیت .

4-      اشتراک در جلسه هفته وار معینیت .

5-      تهیه مسوده تفاهم نامه با تابش وارسال آن به این نهاد .

6-      اهدای کتاب به ACKU .

7-      تنظیم برنامه اهدای کتاب برای مراکز علمی وادارات دولتی .

8-      تدویر جلسه IMMAP .

9-      کار روی پلان MRC .

10- تهیه گزارش تفصیلی سومین سمینار .

11- بررسی موضوعات مختلف جهت تهیه یک طرح در باره مهاجرت وانتخاب آن موضوع .

12- آموزش دونفر کار آموز معرفی شده از انستیتوت اداره وحسابداری .

13- برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

14- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

15- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

16- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

17- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

18- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

19-تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

20 - 24 عقرب1396

1-      اشتــــــــراک در ورکشاپ بررسی سیستم های ثبت وراجستر اتباع افغانستان ومهاجرین درنقاط مرزی در دفتر iom .

2-      ایمیل به داکتر ستیز و دعوت از ایشان به سومین سمینار .

3-      ایمیل به iom  وصحبت با مسئولین این سازمان مبنی بر بررسی ورفع مشکل انترنت وکارمند در نقاط مرزی ومیدان هوایی .

4-      تدویر جلسه با کارمندان ساموئل هال در زمینه انجام یک تحقیق درسطح دو ولایت کابل وهرات .

5-      بررسی ابتدایی مسوده پالیسی دیاسپورا .

6-      تدویر جلسه با دونفر از دانشجویان درز مینه دوره کار آموزی آنها .

7-      تکمیل گزارش نشست علمی " هویت ومهاجرت " .

8-      تکمیل گزارش نشست علمی " بازار کار ، سرمایه انسانی ومهاجرت " .

9-      کار روی صفحه آرایی مجموعه مقالات واصله به سومین سمینار .

10- ارزیابی مجموعه مقالات واصله به سومین سمینار توسط کمیته هیئت داوران وانتخاب مقالات  برتر .

11- جلسه مشورتی با موسسه ساموئل هال در باره پروژه های تحقیقی .

12- برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

13- تشریح دیتابیس وتمام برنامه های آن به نماینده دفتر IMMP وبحث روی بهتر شدن وجامع شدن دیتابیس .

14- تهیه نمودن گزارش عودت کنندگان سال 2017 وشریک نمودن آن با مقام محترم وزارت .

15- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

16- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

17- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

18- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

19- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

13 - 17 عقرب1396

     - ارسال کتاب مجموعه مقالات جهت چاپ .

     2- تهیه لست نهائی مهمانان سومین سمینار کارت دعوت و تهیه بنر .

     3- اشتراک رئیس وآمر تحقیق در ورکشاپ میکانیزم معینیت امورپناهنده گان .

      4- آموزش دو تن از کارآموز معرفی شده توسط انستتیوت اداره و حسابداری.

      5- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک )

    6- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

      7- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت 

        6 - 10 عقرب1396

1-      فراهم نمودن زمینه برگزاری نمایشگاه عکس ( مهاجرت های غیرقانونی به روایت تصویر ) .

2-      تهیه متن تقدیر نامه ازجوایل وآقای شریف رئیس نهاد هندی " هند سالار " .

3-      هماهنگی با ACKU برای ریزرف محل برگزاری نمایشگاه عکس ، تهیه متن دعوت نامه مهمانان نمایشگاه عکس ، تهیه متن بنر نمایشگاه عکس وهمکاری در تهیه آجندای محفل برگزاری نمایشگاه عکس .

4-      کار روی تهیه نقشه دیاسپورا

5-      اشتراک در جلسه هیئت رهبری .

6-      ارسال گزارش شیر فولدر به مقام وزارت ومعینان .

7-      اشتراک در جلسه معارفه با جوایل وآقای شریف .

8-      تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز کارمندان جدید مرکز معلومات مهاجرین .

9-      ختم صفحه آرایی وویرایش کتاب " مجموعه مقالات " وآماده آن برای چاپ .

10- تهیه لیست مهمانان واشتراک کنندگان سومین سمینار علمی " مهاجرت ، فرصت ها وچالش ها " .

11- تهیه پیشنهادات وانتقادات ازنتایج 5 نشست علمی ( رسانه ومهاجرت ؛ عودت وادغام پایدار مهاجرین در کشور ؛ هویت ومهاجرت ؛ زنان ، اطفال ومهاجرت وبازاز کار ، سرمایه انسانی ومهاجرت ) .

12- برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

13- آموزش دونفر کار آموز معرفی شده از طرف انستیتوت اداره وحسابداری .

14- تهیه نمودن گزارش عودت کنندگان سال 2017 وشریک نمودن آن با مقام محترم وزارت .

15- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

16- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

17- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

18- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

19- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

 

20- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

        29 - 3 عقرب1396

1-      اشتــــــــراک در ورکشاپ بررسی سیستم های ثبت وراجستر اتباع افغانستان ومهاجرین درنقاط مرزی در دفتر iom .

2-      ایمیل به داکتر ستیز و دعوت از ایشان به سومین سمینار .

3-      ایمیل به iom  وصحبت با مسئولین این سازمان مبنی بر بررسی ورفع مشکل انترنت وکارمند در نقاط مرزی ومیدان هوایی .

4-      تدویر جلسه با کارمندان ساموئل هال در زمینه انجام یک تحقیق درسطح دو ولایت کابل وهرات .

5-      بررسی ابتدایی مسوده پالیسی دیاسپورا .

6-      تدویر جلسه با دونفر از دانشجویان درز مینه دوره کار آموزی آنها .

7-      تکمیل گزارش نشست علمی " هویت ومهاجرت " .

8-      تکمیل گزارش نشست علمی " بازار کار ، سرمایه انسانی ومهاجرت " .

9-      کار روی صفحه آرایی مجموعه مقالات واصله به سومین سمینار .

10- ارزیابی مجموعه مقالات واصله به سومین سمینار توسط کمیته هیئت داوران وانتخاب مقالات  برتر .

11- جلسه مشورتی با موسسه ساموئل هال در باره پروژه های تحقیقی .

12- برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

13- تشریح دیتابیس وتمام برنامه های آن به نماینده دفتر IMMP وبحث روی بهتر شدن وجامع شدن دیتابیس .

14- تهیه نمودن گزارش عودت کنندگان سال 2017 وشریک نمودن آن با مقام محترم وزارت .

15- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

16- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

17- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

18- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

19- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

22-26 میزان1396

1-      برگزاری جلسه کمیته داوران مقالات .

2-      مطالعه گزارشات نشست های برگزار شده قبلی .

3-      تهیه وتکمیل گزارش نشست علمی " زنان ، اطفال ومهاجرت " .

4-      کار روی گزارش نشست علمی " هویت ومهاجرت " .

5-      کار روی گزارش نشست علمی " بازار کار ونیروی انسانی " .

6-      کار روی ویراستاری مقالات واصله به سومین سمینار علمی " مهاجرت ، فرصت ها وچالش ها " .

7-      هماهنگی برای انتخاب سخنرانان ، مهمانان ویژه وسایر مهمانان جهت اشتراک در سومین سمینار علمی " مهاجرت ، فرصت وچالش ها " .

8-      برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

9-      تعقیب وپیگیری مشکلات انتر نت مرز میلک ولایت نیمروز .

10- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

11- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

12- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

13- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

14- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

15-19 میزان

1- تدویر یک جلسه با دانشگاه تابش در زمینه همکاری های مشترک علمی و تحقیقی بین وزارت و این دانشگاه .

2- برگزاری نشست علمی "بازار کار ، سرمایه و مهاجرت "در تالارکنفرانس وزارت کار و امور اجتماعی .

3- کارروی گزارش نشست علمی "هویت و مهاجرت ".

4- تهیه و تکمیل نموده گزارش نشست علمی "عودت و ادغام پایدار مهاجرین در کشور "جهت چاپ .

5- تماس  با ریاست مهاجرین ولایت نیمروز جهت حل مشکلات مرزی .

6- برقراری ارتباط با کارمندان مرزی جهت حل مشکلات آنها برچگونگی درج معلومات عودت کننده گان در دیتابیس .

7- تماس با (12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکردو فعالیت های دیتابیس ولایات فوق .

8- مطالعه و تحلیل گزارشات و مکاتیب واصله از ریاست های مرکزی و نماینده گی های ذیربط .

9- اخذ گزارش در رابطه به عودت کننده گان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدگ ، تورخم و میلک ).

10- اخذ و توحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت و شریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

11- تسلیم گیری روزنامه ها و مجلات اختصاصی ادارات دولتی و غیر دولتی و توزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

فعالیت کاری از تاریخ 8 الی 12 میزان 1396

1- تدویر کمیته تخنیکی پروژه دیتابیس و بحث روی ادامه قرارداد انترنت وزارت و ( 12 ) ولایت شامل پروژه و مشکلات ثبت و راجستر در مرزها .

2- اشتراک در جلسه کمیته تخنیکی IMMAP در ارتباط با چگونگی تقویت و گسترش دیتابیس وزارت و بررسی نقش UNHCRو IMMAP درزمینه .

3- برگزاری نشست علمی " هویت و مهاجرت "با حضور اساتید دانشگاه ها ، متخصصین ، روسا و کارمندان وزارت و محصلان در دانشگاه کابل .

4- دومین جلسه با مشاور وزارت کار و امور اجتماعی شهداو معلولین در زمینه برگزاری نشت علمی " بازار کار و نیروی انسانی "

5- تکمیل ویراستاری و صفحه بندی گزارس نشت علمی " عودت و ادغام پایدار مهاجرین درکشور ".

6- مصاحبه یک تن از کارمندان این ریاست با دانشگاه مشعل تابش در رابطه به چگونگی برقاری ارتباط دیتابیس مرکزی وزارت با نقاط صفری .

7- برقراری ارتباط با کارمندن مرزی جهت حل مشکلات آنها مبنع بر چگونگی درج معلومات عودت کننده گان در دیتابیس .

8- تماس (12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد و فعالیت دیتابیس در ولایات فوق .

9- مطالعه و تحلیل گزارشات و مکگاتیب واصله از ریاست های مرکزی و نماینده گی های ذیربط .

10- اخذ گزارش در رابطه به عودت کننده گان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدگ ، تورخم و میلک .

11- اخذ و توحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت و شریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر ).

12- تسلیم گیری روزنامه ها و مجلات اختصاصی ادارات دولتی و غیر دولتی و توزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

فعالیت کاری از تاریخ 1 الی 5 میزان1396

 1. پیگیری موضوعوع استخدام کارمندان مرکز معلومات .
 2. پیگیری موضوع برگزاری نشست علمی مشترک با دانشگاه کابل .
 3. کار روی ویراستاری وصفحه بندی گزارش نشست علمی " عودت وادغام پایدار مهاجرین در کشور " .
 4. تکمیل کار های مقدماتی نشست علمی " هویت ومهاجرت " .
 5. جلسه با مشاور وزارت کار وامور اجتماعی وشهدا ومعلولین در زمینه برگزاری نشست علمی " بازار کار ونیروی انسانی
 6. تکمیل گزارش نشست علمی " رسانه ومهاجرت " وارسال آن برای چاپ .
 7. تهیه وترتیب گزارش ربع سوم ( براساس پلان اداره امور وپلان عمومی وزارت ) .
 8. برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .
 9. تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .
 10. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 11. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 12. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

فعالیت کاری از تاریخ 19 الی 22 سنبله 1396

 1. تهیه وتدوین پریزنتیشن دیتابیس .
 2. اشتراک در جلسه Direc وارایه پریزنتیشن دیتابیس .
 3. تدویر اولین جلسه هماهنگی برای آغاز فاز دوم پروژه دیتابیس با IOM ، ریاست عمومی عودت وریاست تکنالوژی معلوماتی ( IT ) .
 4. اشتراک در سمینار روند ساختن پالیسی مهاجرت در دانشگاه کابل .
 5. اشتراک در محفل بزرگداشت از خانم نانسی دوپری .
 6. کار روی تهیه گزارش نشست علمی " عودت وادغام پایدار مهاجرین در کشور " .
 7. تهیه لیست اشتراک کنندگان در نشست علمی " هویت ومهاجرت " .
 8. دعوت از سخنرانان جهت اشتراک وسخنرانی درنشست علمی " هویت ومهاجرت " .
 9. تهیه پیشنهادات جهت برگزاری سومین سمینار وارایه آن به مقام محترم وزارت .
 10. ارایه پیشنهاد تعین هیئت داوران جهت ارزیابی مقالات واصله به سومین سمینار علمی " مهاجرت ف فرصت ها وچالش ها " به مقام محترم وزارت .
 11. تهیه وآماده سازی دومقاله علمی توسط کارمندان این ریاست .
 12. تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .
 13. کار روی توحید گزارشات ( 12 ) ولایت .
 14. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 15. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 16. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

      17 -تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

 

اجراآت ریاست تحقیق از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

   1.    ارزیابی اسناد تدارکاتی پروژه جغل اندازی ( 5) کیلومتر سرک شهرک مهاجرین یکاولنگ ولایت بامیان .              

2.       تکمیل پلان عملیا تی پنچ سال آینده ( 1394 – 1398 ) ریاست تحقیق .

3.       اشتراک آمر سیستم معلومات در ور کشاپ یک هفته یی جندر در وزارت .

4.       اشتراک در جلسه مشترک IOM  وریاست تحقیق ومعلومات مهاجرین .

5.       اشتراک یکی از کارمندان درسمینار لیدر شیب .

6.       مطالعه مقدماتی روی شناسایی وتثبیت نیازمندیهای عودت کننده گان .

7.       مطالعه وبررسی گزارش های واصله ریاست های مرکزی نسبت به مشکلات مهاجرین وپناهنده گان .

8.       مطالعه وبررسی در رابطه به حقوق بیجاشده گان براساس پروتکول اصول رهنمودی ساز مان ملل متحد .

9.       تسلیم گیری مجلات اختصاصی ، ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به دفاتر رهبری وریاست های مرکزی وزارت .

 

ریاست وسیستم معلومات تحقیق

1- همکاری در تهیه وتدوین مکانیزم اجرای معینیت امور پنا هنده گان .

2-کار روی تهیه وتر تیب مسوده یاد داشت تفاهم نامه با فنلند .

3- شارت لست بست آمرتحقیق ریاست تحقیق وسیستم معلومات .

4- اشتراک آمر سیستم معلومات در کمیته مشترک IOM ووزارت مهاجرین وعودت کننده گان در رابطه به کار روی فارم دوم دیتا بیس .

5- کار روی گزارش سروی پناهنده گان در شهر کابل .

6- تر تیب جدول پناهنده گان که در ولا یت کابل زنده گی میکند .

7- مطالعه وبررسی مقرره اجراآت وفعالیت های وزارت جهت اخذ موضوعات کاری وزارت برای انجام تحقیق از موضوع ساحات ارایه خدمات وزارت به مردم .

8- تهیه لیست از فعالیت ها واجراآت وزارت در ارتباط با بیجا شده گان داخلی ومهاجرین .

9- طبقه بندی اجراآت وفعالیت های وزارت براساس مستفید شونده گان ازارایه خدمات وزارت .

10- تسلیم گیری مجلات اختصاصی  ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به دفاتر رهبری وریاست های مرکزی وزارت

11- توزیع کتا ب جهت مطالعه برای کار مندان .

 

12- اشتراک تمامی پرسونل ریاست تحقیق وسیستم معلومات در جلسه اداری این ریاست .

فعالیت ها 

1-     همکاری در طرح وتدوین استراتیژی معینیت امور پناهندگان

2-     پیگیری پروژه ارتقای ظرفیت که توسط IOM اجرا میگردد

3-     سروی پناهندگان خارجی توسط آمریت سیستم معلومات به مدت چهار روز

4-      مراجعه به محترم عدلیه مطا لبه واخذ جدول فهرست کتب وتسلیمی آن به آمریت تحقیق

5-     اشتراک کارمندان این ریاست در ورکشاب "حقوق مهاجرین " .

6-     تسلیم گیری مجلات اختصاصی ادارات دولتی و غیر دولتی و توزیع به دفاتر رهبری و ریاست های مرکزی وزارت

7-     توزیع کتاب جهت مطالعه برای کارمندان وزارت . 

ریاست تحقیق وسیستم معومات

-          بررسی سند راهبردی مشترک اتحادیه اروپا وافغانستان در رابطه به عودت ،پذیرش واسقرار مجدد به همکاری تیم توظیف شده.

-          تفاهم با IOM جهت تهیه یک نقشه دقیق از ساحات عوودت وبیجاشدگی در کشور.

-          تهیه وتدوین فورم معلوماتی برای جمع آوری معومات جهت تهیه نقشه.

-          بررسی اعلامیه اتحادیه اروپان برای امضا تفاهم نامه با جانب افغانستان.

-          اشتراک در جلسه رهبری تیم تنظیم تفاهم نامه همکاری افغانستان وآلمان در وزارت امور خارجه (9/2/1395)

-          تهیه وتدوین مسوده تفاهم نامه همکاری افغانستان وفنلند.

-          تدویر جلسه با IOM در زمینه پیشرد امور کاری وپروژه ایجاد دیتابیس مرکزی.

-          فراهم سازی زمینه سفر تیم تخنیکی متشکل از دفتر IOM ووزارت مهاجرین به ولایت بامیان.

-          کار بالای پلان عملیاتی طرح تحقیق (نقش تردد در عودت داوطلبانه).

-          کار بالای پلان عملیاتی طرح تحقیق(شناسائی ساحات تثبیت شده ارایه خدمات).

گزارش ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ 7 الی 11 حمل سال 1395

 • کار روی پالیسی جندر وزارت .
 • اشتراک در ورکشاپ حقوق مهاجرین وپناهندگان که از طرف موسسه ماکس پلانگ دایر شده بود.
 • سفر رئیس تحقیق وسیستم معلومات با نمایندگان دفتر IOM  به ولایت بلخ جهت بررسی سیستم جمع آوری معلومات آن ریاست .
 • ترتیب گزارش ربع اول سال مالی .
 • پیگیری برنامه سفر تیم های تخنیکی مشترک وزارت و IOM  به ولایات بلخ ،هرات ،نیمروز وغزنی.

گزارش ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ 1 الی 4 حمل 1395

 • کار روی سند یاداشت تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین وآلمان.
 • پیگیری برنامه سفر تیم های تخنیکی وزارت و IOM به ولایات ننگرهار وقندهار.
 • اخذ معلومات در مورد گزارش سفارت افغانستان مقیم برلین ،شهادت یک تن مهاجر افغان در پشاور و گزارش اتشه های مهاجرین ،از ریاست ارتباط خارجه .
 • بررسی طرح سنجش رضایت مندی از خدمات وزارت.

گزارش ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ 1 الی 5 حوت سال روان

 • تدویر جلسه هماهنگی با موسسه IOM.
 • نهائی ساختن مسوده یاداشت تفاهمنامه همکاری میان افغانسان وآلمان.
 • اخذ معلومات در مورد ارسال کشتی های ناتو به دریای اژه ،در مورد سفر رئیس اجرائیه به کشور ایران از ریاست ارتباط خارجه.

ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ 3 الی 7 دلو

 • تدویر کمیته بررسی گزارشات کمیسیون حقوق بشر در باره وضعیت بیجاشدگان وعودت کننده گان در افغانستان.
 • اشتراک در جلسه بررسی مشکلات مهاجرین افغان مقیم اروپا با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا.
 • اشتراک در جلسه بررسی مشکلات مهاجرین افغان در آلمان با حضور سفیر آن کشور در دفتر مقام وزارت.
 • اخذ معلومات از ریاست ارتباط خارجه درمورد لیست اتباع افغان های که در ترکیه جان های خود را از دست دادند.
 •  

گزارش ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ 5 الی 9 جدی

 • پیگری اسناد مصارفاتی سفر تیم تخنیکی به 9 ولایت .
 • بازدید از محلاتی که پروژه هبیتات در آنجا تطبیق میگردد.
 • تهیه گزارش سفر تیم های تخنیکی به 9 ولایت .

اجراآت ریاست تحقیق وسیستم معلومات از 28 قوس الی 1 جدی

 • تبادل نظر بانماینده UNHCR در رابطه به سیستم جمع آوری معلومات در دیتابس مرکزی وزارت .
 • تدویر جلسه تخنیکی دیتابیس مرکزی در دفتر IOM وبحث روی موضوعات مورد نظر.

اجراآت ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ ۳۰ عقرب الی ۴ قوس

 • معرفی اعضای کمیته تخنیکی مشترک وزارت و IOM با موسسات همکار.
 • تهیه اجندا سیمنار مهاجرت،چالش وفرصت ها .
 • تدویر جلسات کاری با IOM غرض تدوین پلان آینده انکشاف دیتابیس مرکزی وزارت .
 • اشتراک در نشست با نماینده MAC ومذاکره در ارتباط به مبارزه علیه فساد اداری.
 • تکمیل طرح راهبردی جمع آوری معلومات در مورد مهاجرین وپناهنده گان.
 • تهیه گزارش پلان صد روزه دوم.

اجراآت ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ عقرب

 • اشتراک در ورکشاپ مرکز مطالعات صلح افغانستان وامریکا.
 • پیگیری موضوعات مرتبط به برگزاری سیمنار بین المللی مهاجرت فرصت ها وتهدیدات.
 • کاری روی تهیه گزارش پلان روز دوم وزارت.
 • تکمیل طرح جمع آوری معلومات از مهاجرین وپناهنده گان .
 • تحلیل وتجزیه گزارشات ودرج آن در دیتابیس.

گزارش ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ ۱۵ الی ۲۰ عقرب

 • اشتراک در جلسه حقوقی وکار روی مسوده مقرره صلاحیت ها ومسولیت های وزارت امور مهاجرین.
 • اشتراک در جلسه کاری با IOM.
 • مطالعه وبررسی پالیسی مبارزه با فساد اداری وزارت.
 • تحلیل وتجزیه گزارشات ودرج آن در دیتابیس.

..............................

فشرده اجراآت  ریاست تحقیق وادره سیستم معلوماتی از تاریخ ۹ الی ۱۳ عقرب

بررسی پالیسی وپلان تطبیقی مبارزه با فساد اداری وزارت   .

تهیه فارمت مخصوص جمع آوری معلومات مهاجرین.

کاربالای ساختن دیتابیس مهاجرین خارج کشور ودیتابیس حادثات خارج کشور.

تجزیه گزارشات ودرج آن در دیتابیس این ریاست .

 

 

فعالیت کاری ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات از تاریخ 3 الی 8 عقرب

 • ادامه کار روی تهیه وتدوین مقرره جدید مهاجرت ،عودت وبیجا شده گی .
 • تدویر جلسات با کارمندان تخنیکی دفتر IOM در مورد دیتابیس ریاست تحقیق وسیستم معلومات.
 • تهیه وترتیب فارمت مخصوص معلومات مهاجرین .
 • کار بالای ساختن دیتابیس مهاجرین ودیتابیس حادثات در خارج از کشور.

فشرده فعالیت ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات  از تاریخ ۱۱ الی ۱۵/۷/۱۳۹۴

 • اخذ امتحان حمایوی یک بست ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات.
 • همکاری در تهیه مسوده مقرره صلاحیت ها ومسولیت های وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان.
 • تکمیل پروسه آموزش کارمندان ریاست تحقیق در زمینه داخل نمودن معلومات در دیتابیس مرکزی وزارت.
 • همکاری در تکمیل مسوده پالیسی مبارزه با فساد اداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان.
 • انجام یک تحقیق علمی در زمینه جنایات صورت گرفته در ولایت کندز وپیامد های آن.
 • همکاری با انجینران دفتر محترم IOM.
 • اشتراک کارمندان آمریت اداره سیستم معلومات در کورس آموزشی دیتابیس در مرکز وزارت که توسط کارمندان دفتر IOM تدریس شد.
 • وصل سه پایه کمپیوتر آمریت اداره سیستم معلومات در دیتابیس مرکزی وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان.
 • ترتیب فورمه های معلوماتی در مورد حادثات وحمایت های حقوقی  ازمهاجرین وپناهجویان در کشور های  خارجی.
 • جمع آوری معلومات در مورد ۱۰۷۷ تن پناهجوی زیر سن که درسال ۲۰۱۵ وارد کشور شاهی ناروی شده اند.

فشرده فعالیت های ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات از تاریخ 5 الی 8 میزان 1394

 • تکمیل طرح مسوده تشکیل سال 1395 ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات.
 • تکمیل طرح مسوده استقامت کاری ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات
 • همکاری برای مسوده مقرره صلاحیت ها ومسولیت های وزارت امور مهاجرین.
 • همکاری با نمایند گان  با صلاحیت کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری MAC در مورد بررسی اقدامات ریاست تحقیق در ایجاد دیتابیس مرکزی وزارت.
 • همکاری در تکمیل مسوده پالیسی مبارزه با فساد اداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنند گان.
 • جمع آوری معلومات در زمینه.
 • غرق شدن 8 نفر ونجات یافتن 6 نفر دیگر ازمهاجران افغان در آب های ترکیه.
 • کشته شدن 9 نفر وزخمی شدن 2 نفر مهاجر افغان در حادثه واژگون شدن یک عراده موتر در شهر بندرعباس ایران.
 • تلاش در جهت یافتن معلومات در زمینه سرنوشت 250 مهاجر افغان که در کمپ جانا ککله کشور ترکیه بسر می برند.

فعالیت های کاری ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات از تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱الی۱۳۹۴/۶/۱۷

 • کار روی پلان عملیاتی پنج ساله بیجا شده گان داخلی
 • اعزام تیم تخنیکی به ولایت بدخشان جهت بررسی سیستم جمع آوری معلومات ، نحوه گزارش دهی و پلان گزاری توسط ریاست مهاجرین آن ولایت.
 • دیدار رئیس تحقیق با نماینده بخش بی شده گان داخلی  UNHCRدر مرکز وزارت که روی موضوعات ذیل تبادل نظر وتفاهم نمودند:
 • بازدید از سیستم جمع آوری معلومات (دیتابیس UNHCR) دراتباط به نحوه جمع آوری ارقام بیجا شده گان داخلی وشیوه تثبیت ارقام واقعی آن در ولایات.
 • بررسی نحوه تبادل معلومات میان ریاست های ولایتی ودیتابس مرکزی ریاست تحقیق.
 • ایجاد مکانیزم بررسی معلومات دریافتی توسط وزارت و UNHCR بصورت منظم ویا حد اقل بصورت ماهوار ویا درهفته یک بار بصورت مشترک میان د اداره.

       فعالیت کاری ریاست تحقیق و اداره سیستم معلومات درهفته اخیر حمل ۱۳۹۴ .

 • تهیه فورمه های متحد الشکل مخصوص جمع آوری معلومات ، برای ادارات ولایتی و نماینده گی های وزارت در خارج از کشور.
 • کار روی تهیه رهنمود کاری برای جمع آوری معلومات از سایر نقاط کشور .
 • تلاشها جهت ایجاد ارتباط با ادارات سکتوری همکار با وزارت امور مهاجرین جهت توسعه برنامه مدیریت معلومات تا سطح ملی .
 • موافقت سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) غرض خریداری یک پایه دستگاه سرور مخصوص برای جمع آوری معلومات ، حاصل و دستگاه مذکور خریداری و نصب شده است .
 • فراهم نمودن زمینه توسعه برنامه مدیریت معلومات وزارت تاسطح ولایات و نماینده گیهای خارج از کشور از طریق ذیل صورت گرفته است .
 1. سفر به ۴ ولایت محل ورود بیشترین عودت کننده گان در مرحله اول جهت بررسی سیستم جمع آوری معلومات .
 2. تحلیل و تجزیه نقاط ضعف و قوت سیستم جمع آوری معلومات ادارات ولایتی فوق الذکر.
 3. تلاش جهت فراهم نمودن زمینه امضای تفاهم نامه همکاری با ادارات سکتوری با وزارت .#