ریاست دفتر

از 11 الی 15 حمل

 1. تکثیرمصوبه شماره(19) مؤرخ 21/12/1396 جلسه نوبتی شورای وزیران.
 2. ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال بند (6)  مصوبه شماره (17) مؤرخ 4/11/1396، بند (3)  مصوبه شماره (20) مؤرخ 13/12/1396 و بند (6)  مصوبه شماره (21) مؤرخ 4/12/1396،جلسه کابینه ج.ا. افغانستان به ریاست عمومی اداره امور.
 3. تکثیر فورمه فارمت موضوعات قابل ارایه به جلسات کابینه ج.ا. افغانستان.
 4. هماهنگ ساختن جلسه واحد سازی فعالیت های UN تنظیم فعالیت مؤسسات و انجو ها و مسئله مدیریت منابع ملل متحد با اداره امور، وزارت های اقتصاد ، مالیه و موسسه IOM به تاریخ 20/حمل/1397.
 5. ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال فقره(5) بند (1)  مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396 کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت و بند (3) مصوبه شماره (11) مؤرخ 17/7/1396 جلسه شورای وزیران، به ریاست دارالانشای شورای وزیران.
 6. ارسال نمرات تیلفون و ایمیل آدرس مقامات وزارت جهت  تامین ارتباطات کاری و هماهنگی به وزارت دولت در امور پارلمانی.
 7. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (115) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 8.   به تعداد (189) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (31) قطعه وارده و (158) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 9. به تعداد (129) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 10. کاپی تعداد (96) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 11. به تعداد (129) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 12. مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (240) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج جدی، دلو و حوت سال 1396 از ریاست های عمومی عودت، بیجاشده گان داخلی، حمایت حقوقی، پالیسی و پلان، مالی و حسابی، تفتیش داخلی، ارتباط خارجه و آمریت جندر.
 13. ارسال فورم پیگیری حاوی (329) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج حوت سال 1396 جهت ارایه معلومات از اجراات در قبال آن به ریاست های مرکزی، دفتر مشاور اجتماعی و سکرتریت اجرائیوی مقام وزارت.
 14. طی یک هفته به تعداد(241) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (14) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(6) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (16) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (205) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (41) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 15. مجموعاً سهم زنان % (20) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 16. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (94) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (50) قطعه عرایض سرپناه، (7) قطعه عرایض کمکی و (37)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.
 17. به تعداد (137) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
به تعداد (163) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

4الی 8 حمل

 1. تکثیر حکم شماره (3620) مؤرخ 29/12/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر معین امور پناهنده گان جهت اشتراک در کمیته تخنیکی سه جانبه از تاریخ 16 -17 اپریل 2018 به کشور سویس.
 2. تکثیر حکم شماره (3633) مؤرخ 29/12/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری تقاعد محترم عظیمی صاحب معین پالیسی و پلان.
 3. تکثیر حکم شماره (3435) مؤرخ 14/12/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر انقسام ولسوالی اچین و ایجاد ولسوالی درجه سوم بنام سپین غر به مرکزیت سپین غر در چوکات ولایت ننگرهار.
 4. تکثیرمصوبه شماره(18) مؤرخ29/12/1396 جلسه بورد اجرائیوی وزارت
 5. ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده مصوبه شماره (13) مؤرخ 18/11/1396جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ،به ریاست عمومی اداره امور.
 6. ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال مصوبه شماره (12) مؤرخ 8/8/1396جلسه شورای وزیران ،به ریاست دارالانشای شورای وزیران.
 7. تکثیر معرفی انجنیر کمین گل مشاور مجلس مشرانو جرگه جهت رسیده گی و پیگیری عرایض مؤکلین در ادارات دولتی.
 8. ارسال فورم پیگیری جهت ارایه معلومات از تحقق مصوبه شماره (20) مؤرخ 13/12/1396 و مصوبه شماره (21) مؤرخ 14/12/1396 جلسه کابینه به ریاست های عمومی عودت، منابع بشری و حمایت حقوقی.
 9. تکثیر معرفی اعضای هئیت اداری مجلس سنا( مشرانو جرگه) .
 10. هماهنگ ساختن معرفی آمر انکشاف پالیسی منحیث نماینده جهت عضویت در کمیته هماهنگی محیط زیست به اداره ملی حفاظت محیط زیست.
 11. هماهنگ ساختن معرفی رئیس پالیسی و پلان و آمر خدمات منحیث فوکل پاینت وزارت با سفارت چین در افغانستان.
 12. هماهنگ ساختن معرفی سرپرست ریاست تکنالوژی منحیث نماینده جهت ایجاد زمینه تفتیش سیستم های کمپیوتری، به وزارت مخابرات.
 13. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (68) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 14.   به تعداد (119) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (23) قطعه وارده و (96) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 15. به تعداد (110) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 16. کاپی تعداد (49) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 17. به تعداد (110) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 18. مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (65) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج دلو از ریاست های اداری، ارتباط خارجه، تکنالوژی و اطلاعات و ارتباط.
 19. طی یک هفته به تعداد(252) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (12) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(10) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (28) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (202) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (27) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 20. مجموعاً سهم زنان % (13.36) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 21. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (86) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (33) قطعه عرایض سرپناه، (10) قطعه عرایض کمکی و (43)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.
 22. به تعداد (155) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

به تعداد (78) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

23الی 29 حوت

 1. تکثیرحکم شماره (2455) مؤرخ 16/12/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر شخصی مشاور حقوقی وزارت از تاریخ 18 حوت برای مدت بیست یوم جهت تداوی به کشور جمهوری اسلامی ایران.
 2. تکثیرحکم شماره (3497) مؤرخ 19/12/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری تمدید سفر هئیت مختلط لوی حارنوالی جهت بررسی اجراات سه ساله امور قونسلی در شهر بن آلمان.
 3. تکثیرحکم شماره (3504) مؤرخ 21/12/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر شخصی رئیس مالی و حسابی جهت دیدار اقاربش از تاریخ 26 حوت1396 برای مدت ده یوم به کشورج.ا. ایران.
 4. تکثیرحکم شماره (3605) مؤرخ 28/12/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر شخصی معین پالیسی و پلان جهت تداوی به کشور هندوستان.
 5. تکثیرحکم شماره (3582) مؤرخ 24/12/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر طی مراحل و عقد قرار داد های تدارکاتی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی و قرار داد های تدارکاتی.
 6. تکثیر مصوبه شماره (19) مؤرخ 12/12/1396 جلسه فوق العاده کابینه ج.ا.افغانستان.
 7. تکثیر مصوبه شماره (20) مؤرخ 13/12/1396 جلسه فوق العاده کابینه ج.ا.افغانستان.
 8. تکثیر مصوبه شماره (21) مؤرخ 14/12/1396 جلسه فوق العاده کابینه ج.ا.افغانستان.
 9. تکثیر مصوبه شماره (18) مؤرخ 30/11/1396 جلسه شورای وزیران.
 10. تکثیر فیصله شماره (3) مؤرخ 22/11/1396 جلسه دارالانشای کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث.
 11. تکثیر مصوبات شماره (1) مؤرخ 25/1/1396 و شماره (3) مؤرخ 21/12/1396 جلسات کمیته ملی مبارزه علیه مواد مخدر.
 12. ارسال گزارش مصارف بودجه انکشافی طبق فیصله مصوبه شماره (16) کابینه از اول سال مالی 1397 الی 16/12/1396 به ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری.
 13. ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده  بند (4)  مصوبه شماره (18) مؤرخ 30/11/1396 جلسه شورای وزیران به دارالانشای شورای وزیران.
 14. ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده  بند (14)  مصوبه شماره (3) مؤرخ 18/10/1396 جلسه شورای عالی کاهش فقر، عرضه خدمات و مشارکت شهروندی به وزارت مالیه.
 15. تکثیرآجندای جلسه شماره(18) مؤرخ 29/12/1396 بورد اجرائیوی وزارت.
 16. ارسال نمرات تیلفون و ایمیل آدرس مقامات وزارت جهت تشریک معلومات و تامین ارتباطات کاری و هماهنگی به وزارت حج و اوقاف.
 17. تکثیر حکم سرپرستی از امورات ریاست منابع بشری الی برگشت از سفر ولایت کندز توسط آمر استخدام.
 18. تکثیر حکم سرپرستی از امورات ریاست مالی و حسابی الی برگشت از سفر کشور جمهوری ایران توسط آمر مالی و حسابی
 19. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (85) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 20.   به تعداد (404) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (47) قطعه وارده و (357) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 21. به تعداد (156) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 22. کاپی تعداد (81) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 23. به تعداد (156) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 24. ارسال فورم پیگیری حاوی (412) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج دلو سال 1396 جهت ارایه معلومات از اجراات در قبال آن به ریاست های مرکزی، دفتر مشاور اجتماعی و سکرتریت اجرائیوی مقام وزارت.
 25. مواصلت اطمینان از اجراات در قبال (212) قطعه احکام مقامات محترم وزارت بابت برج قوس و جدی سال 1396 از ریاست های عمومی عودت، حمایت حقوقی و منابع بشری.
 26. طی یک هفته به تعداد(442) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (26) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (13) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(13) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، به تعداد (33) نفر مراجعین امور پناهنده گان و به تعداد (357) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (36) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 27. مجموعاً سهم زنان % (10.08) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 28. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (189) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (103) قطعه عرایض سرپناه، (45) قطعه عرایض کمکی و (41)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.
 29. به تعداد (325) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

30- به تعداد (180) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

19الی 23 حوت

 1. ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده  بند (3)  مصوبه شماره (17) مؤرخ 4/11/1396جلسه کابینه، به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.
 2. ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396 جلسه شورای وزیران به ریاست دارالانشاء شورای وزیران.
 3. تکثیر مصوبه شماره(17) مؤرخ8/12/1396 جلسه بورد اجرائیوی وزارت.
 4. تکثیر عضویت وزارت امور مهاجرین در کمیته میثاق شهروندی.
 5. ارسال گزارش وزارت امور مهاجرین پیرامون مصارف بودجه انکشافی از اول سال مالی 1397 الی تاریخی 22/11/1396 به ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری و ریاست عمومی اداره امور.
 6. ارسال لیست بست های کمبود و خالی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به ریاست عمومی اداره امور.
 7. ارسال گزارش فعالیت های وزارت در سال 1396 پیرامون ارتقای ظرفیت و توانمندی بخش جندر زنان وزارت،  به ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری، ریاست عمومی اداره امور و دفتر بانوی اول.
 8. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (65) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 9.   به تعداد (126) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (42) قطعه وارده و (84) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 10. به تعداد (71) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 11. کاپی تعداد (50) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 12. به تعداد (71) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 13. مواصلت اطمینان از اجراات در قبال (230) قطعه احکام مقامات محترم وزارت بابت برج قوس و جدی سال 1396 از ریاست های عمومی عودت ، عمومی رسیده گی به وضعیت بیجا شده گان، اداری، مالی و حسابی.
 14. طی یک هفته به تعداد(262) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (9) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (4) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(7) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (7) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (235) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (13) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 15. مجموعاً سهم زنان % (5.53) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 16. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (106) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (32) قطعه عرایض سرپناه، (48) قطعه عرایض کمکی و (26)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.
 17. به تعداد (191) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

18- به تعداد (104) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.

21- 25  دلو

1-      تکثیرفرمان شماره (48) مؤرخ 16/11/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد شورای عالی علمی فرهنگی و سرمایه بشری.         

2-      تکثیرحکم شماره (3208) مؤرخ 17/11/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر معین امور پناهنده گان جهت اشتراک در مجلس مشترک افغانستان و اتحادیه اروپا به کشور بلجیم.

3-      تکثیر مصوبه شماره (17) مؤرخ 4/11/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

4-      تکثیر مصوبه شماره (18) مؤرخ 14/11/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

5-      تکثیرمصوبهشماره(16) مؤرخ 17/11/1396جلسه بورد اجرائیوی وزارت.

6-      تکثیر مصوبه شماره (4) مؤرخ 23/11/1396 جلسه کمیسیون مختلط امور امنیتی وزارت.

7-      تکثیر مصوبه شماره (3) مؤرخ 19/10/1396 جلسه کمیته اجرایی آجندای ملی مصؤنیت غذایی و تغذیه.

8-      تکثیر حکم سرپرستی از امورات معینیت امور پناهنده گان الی برگشت از سفر کشور بلجیم توسط رئیس حمایت حقوقی.

9-      تکثیر حکم سرپرستی از امورات ریاست عمومی عودت الی برگشت از سفر ولایت نیمروز توسط سرپرست ریاست انجنیری.

10- تکثیر حکم سرپرستی از امورات ریاست منابع بشری الی برگشت از سفر ولایات توسط آمر استخدام.

11- ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده  بند (7 و 10)  مصوبه شماره (8) مؤرخ 17/7/1396 جلسه شورای عالی حاکمیت قانون به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

12- هماهنگ ساختن معرفی نورمحمد صدیق آمر پاسخدهی منحیث فوکل پاینت وزارت به جلسه مشورتی پیرامون پاسخدهی به مشکلات بیجاشدگان با اداره آماده گی با حوادث.

13- ارسال نمرات تیلفون و ایمیل آدرس مقامات وزارت جهت تشریک معلومات و تامین ارتباطات کاری و هماهنگی به وزارت امور زنان.

14- ارسال فورم پیگیری جهت ارایه معلومات از تحقق اجراات در قبال بند(2) مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396 جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به وزارت مالیه.

15- هماهنگ ساختن معرفی رئیس عودت و ادغام مجددمنحیث نماینده این وزرات در ترکیب هئیت پیرامون تحقق بند (23) مصوبه شماره (5) مؤرخ 14/4/1396 کابینه با وزارت امور شهر سازی.

16- ارسال فورم پیگیری جهت ارایه معلومات از تحقق اجراات در قبال بند(1) مصوبه شماره (15) مؤرخ 4/10/1396 جلسه شورای وزیران به ریاست های مالی و حسابی و پالیسی و پلان.

17- ارسال فورم پیگیری جهت ارایه معلومات از تحقق اجراات در قبال بند های(3، 6 و 15) مصوبه شماره (17) مؤرخ 4/11/1396 جلسه کابینه به ریاست های مالی و حسابی و اداری.

18- هماهنگ ساختن معرفی سرپرست ریاست انجنیری منحیث نماینده باصلاحیت در ترکیب هئیت جهت بررسی همه جانبه پروسه توزیع زمین در شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی با اداره لوی سارنوالی.

19- تکثیر  متحدالمال معاونیت انسجام امور دولت پیرامون مطالب سفر مقامات عالی رتبه وکارکنان دولتی و منسوبین نظامی به خارج از کشور.

20- هماهنگ ساختن معرفی آمر تفتیش منحیث نماینده باصلاحیت جهت بررسی همه جانبه قونسلگری افغانستان مقیم شهر جده و سفارت افغانستان در عربستان با اداره لوی سارنوالی.

21- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (77) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

22-   به تعداد (296) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (35) قطعه وارده و (261) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

23- به تعداد (81) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

24- کاپی تعداد (67) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

25- به تعداد (81) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

26- ارسال فورم پیگیری حاوی (342) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج قوس سال 1396 جهت ارایه معلومات از اجراات در قبال آن به ریاست های مرکزی، دفتر مشاور اجتماعی و سکرتریت اجرائیوی مقام وزارت.

27- طی یک هفته به تعداد(178) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (18) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (9) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(4) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (147) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (27) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (3) نفر به دفتر مقام،  (3) نفر به معینیت پالیسی و پلان، (1) نفر به معینیت امور پناهنده گان، (1) نفر به ریاست دفتر، (1) نفر به ریاست ارتباط خارجه،  (7) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (7) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشدگان، (1) نفر به ریاست اداری، (1) نفر به  مشاوریت امور اجتماعی و (1) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

28- مجموعاً سهم زنان % (18.36) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

29- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (81) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (39) قطعه عرایض سرپناه، (31) قطعه عرایض کمکی و (11)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

30- به تعداد (191) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

31-  به تعداد (92) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

14 – 18 دلو

1-     ترتیب جدول ده تفاهمنامه که فیصدی مصارف اداری آن بالاتر از 25 فیصد بوده با تفکیک تعداد مستفیدین ،بودیجه ودونر، و محل تطبیق آنها جهت اتخاذ تصمیم در جلسه بورد وزارت.

2-     ترتیب وتهیه مقرره تنظیم اجراآت وزارت مطابق فارمت ارسالی وزارت عدلیه

3-     از پـروسـۀ برگشت (25) تن طــی   5  مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

4-      بتعـداد (9) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های انگلستان: 1 تن، ناروی: 4 تن، هالند: 2 تن، سویدن: 1 تن، و اطریش: 1 تن) و به تعـداد (16) تن عودت کنندگان داوطلب ( از کشور های ترکیه: 5 تن، سویدن: 4 تن، فنلند: 1 تن، هالند: 2 تن، اطریش: 2 تن، اندونیزیا : 1 تن و فرانسه : 1 تن)  با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  به وطن عــودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

5-      ارجاع تقاضای محترم خدابخش فرزند مهدی به وزارت محترم امور خارجه مبنی بر درخواست رهائی فرزندش به اسم عرفان از زندان کشور سویس.

6-  جواب مکتوب شماره 2314 مؤرخ 10/11/1396 ریاست دفتر از طریق ارسال گزاش وضعیت مهاجرین در کشور های اروپای به ریاست ارتباط خارجه جهت توحید با گزارشات وضعیت مهاجرین در کشور های ایران و پاکستان و ارسال آن به ریاست محترم دفتر.

7-     ارسال دورنما و مأموریت ریاست حمایت حقوقی به ریاست تحقیق و مطالعات از طریق ایمیل.

8-  جواب ایمیل های وزارت محترم امور خارجه در رابطه به پلان اخراج گروهی ماجرین توسط کشور های آلمان، فنلند، اطریش و سویدن در ماه جاری و ماه مارچ طی هواپیماهای چارترشده.

9-     .معرفی 4تن عودت کننده کشور پاکستان با تفکیک 4تن طبقه ذکور 2 جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف

10- اشتراک درجلسه قاچاق انسان در وزارت محترم عدلیه.

11- دویر جلسه کمیته بررسی تفاهمنامه ها جهت بررسی هفت تفاهمنامه که عبارت اند از تفاهمنامه اغفان اید ( دو ) ،            APA، ایکول اکسیس، اکتید ، موسسه بین المللی شلتر، اتحادیه کمک ها در رابطه به پروژ معیشت وادغام خانواده، پروگرام پاسخگوی ب نیازمندی های بیجاشدگان داخلی، بلند بردن مصؤنیت غذایی درولایات تخار، قندز، فاریاب ، جلال آباد ، قندهار .

12- تدویر جلسه  با اتشه امور مهاجرین سفارت محترم دنمارک مقیم کابل در رابطه به ایجاد همکاری ها و هماهنگی های بیشتر آن سفارت با عودت کنندگان و لابی  برای جلوگیری از اخراج گروه های آسیب پذیر از آن کشور و تثبیت هویت اشخاص مشکوک توسط وزارت محترم امور خارجه.

13- اشتراک درتهیه مسوده مقرره توزیع زمین برای عودت کننده ، بیجاشده و ورثه شهدا در وزارت عدلیه

صدور 3 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 27 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

18 – 22 قوس

1-      تکثیر حکم شماره ( 2796) مؤرخ 21/9/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر سفر سرپرست ریاست عمومی عودت به کشور بلغاریا جهت اشتراک در جلسه مشترک پروژه راه ابریشم .

2-      تکثیر مصوبه شماره ( 15) مؤرخ 8/9/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

3-      تکثیر حکم شماره ( 2304) مؤرخ 8/9/1396 مقام ریاست اجرائیه مبنی بر تقرر محترم فریدون سکندر به حیث نماینده ریاست اجرائیه در امور مهاجرین و بیجاشده گان.

4-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده مصوبه شماره (14) مؤرخ 24/8/1396 جلسه کابینه به ریاست عمومی اداره امور.

5-      ارسال گزارش سفر معین امور پناهنده گان از کشور بلجیم و آلمان به ریاست عمومی اداره امور و ریاست اجرائیه .

6-      هماهنگ ساختن سفر جلالتمآب وزیر صاحب و هئیت معیتی به ولایت پروان جهت افتتاح و بهره برداری شهرک مهاجرین به ریاست رجال برجسته دولتی و مقام ولایت پروان.

7-      هماهنگ ساختن سفر رئیس راه حل های دایمی به ولایت ننگرهار غرض رسیده گی به مشکلات بیجاشده گان ولسوالی خوگیانی.

8-      ارسال فهرست مشخصات کارمندان و کارکنان وزارت با درنظر داشت سن، درجه تحصیل، لایحه وظایف و مقدار معاش به ریاست عمومی اداره امور.

9-      تکثیر وارسی از امورات ریاست ارتباط خارجه توسط آمر ارتباط خارجه الی برگشت رئیس از سفر کشور پاکستان.

10- ارسال فورم های پیگیری وظایف سپرده شده بند های (3 و 8) مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396 کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به وزارت های اقتصاد، احیا و انکشاف دهات و مالیه.

11- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (73) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

12-   به تعداد (162) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (13) قطعه وارده و (149) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

13- به تعداد (70) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

14- کاپی تعداد (58) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

15- به تعداد (70) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

16- طی یک هفته به تعداد(325) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (63) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (5) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(7) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (3) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (247) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (26) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به معینیت مالی و اداری، (2) نفر به ریاست دفتر، (5) نفر به ریاست ارتباط خارجه، (14) نفر به ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشده گان، (1) نفر به ریاست اداری، (1) نفر به ریاست تحقیق و سیستم معلومات، (1) نفر به ریاست هماهنگی امور ولایات، (1) نفربه مشاوریت امور اجتماعی و(1) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

17- مجموعاً سهم زنان % (10.52) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

18- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (237) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (44) قطعه عرایض سرپناه، (190) قطعه عرایض کمکی و (3)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

19- به تعداد (157) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

به تعداد (52) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.

4 – 8 قوس

1-      تکثیر مصوبه شماره (12) مؤرخ 11/8/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

2-      تکثیر مصوبه شماره (13) مؤرخ 14/8/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

3-      تکثیر مصوبه شماره (14) مؤرخ 24/8/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

4-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده  بند (5)  مصوبه شماره (11) مؤرخ 19/7/1396 جلسه کابینه به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

5-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده  فقره       (1-2-3) بند (2) مصوبه شماره (4) مؤرخ 30/12/1395جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت، به دارالانشای شورای وزیران.

6-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال فیصله ها و تصاویب مصوبه شماره (11) مؤرخ 17/7/1396 جلسه شورای وزیران به دارالانشای شورای وزیران.

7-      هماهنگ ساختن سفر جلالتمآب وزیر امور مهاجرین وهئیت همراه به کشور ترکیه به ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی.

8-      تکثیر حکم سرپرستی از امورات مقام وزارت الی برگشت وزیر صاحب از سفر کشور ترکیه توسط معین صاحب پالیسی و پلان.

9-      هماهنگ ساختن سفر هئیت اعزامی وزارت غرض فروش ساحات تجارتی شهرک های مهاجرین، به ولایات پکتیا و لوگر.

10- ارسال نمرات تیلفون و ایمیل آدرس مقامات وزارت جهت تشریک معلومات و تامین ارتباطات کاری و هماهنگی به وزارت امور خارجه.

11- تکثیر سرپرستی از امورات ریاست عمومی بیجا شده گان توسط رئیس پاسخدهی.

12- تکثیر وارسی از امورات ریاست ارتباط خارجه توسط یما لعل زاده .

13- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (59) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

14-   به تعداد (203) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (30) قطعه وارده و (173) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

15- به تعداد (115) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

16- کاپی تعداد (98) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

17- به تعداد (115) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

18- طی یک هفته به تعداد(296) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (9) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (7) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(11) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (7) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (262) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (23) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به دفتر مقام وزارت، (2) نفر به معینیت مالی واداری، (2) نفر به معینیت امور پناهنده گان، (2) نفر به ریاست پالیسی و پلان، (1) نفر به ریاست ارتباط خارجه، (2) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (5) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان، (1) نفر به ریاست مالی و حسابی، (1) نفر به ریاست اداری، (1) نفر به ریاست منابع بشری، (1) نفربه مشاوریت امور اجتماعی و(4) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

19- مجموعاً سهم زنان % (8.77) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

20- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (130) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (40) قطعه عرایض سرپناه، (75) قطعه عرایض کمکی و (15)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

21- به تعداد (151) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

22-  به تعداد (142) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است

 

20 – 24 عقرب

1-      تکثیر حکم شماره (2535) مؤرخ 22/8/1396 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر منظوری سفر  جلالتمآب وزیر امور مهاجرین و هئیت معیتی به کشور ترکیه جهت اشتراک در بیست و نهمین اجلاس کمیسیون سه جانبه و نشست چهار جانبه که از تاریخ 28 نوامبر الی 2 دسمبر2017 در شهر انقره برگزار میگردد.

2-      تکثیر حکم شماره (2016) مؤرخ 8/8/1396 ریاست اجرائیه ج.ا. افغانستان، مبنی بر منظوری تقدیر نامه درجه دوم برای هشت تن کارمندان وزارت.

3-      تکثیر حکم شماره (2517) مؤرخ 21/8/1396 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی منظوری سفر معین پناهنده گان به کشور بلجیم جهت اشتراک در سومین نشست گروه کاری در مورد تطبیق اعلامیه راهکار مشترک که به تاریخ 21 نوامبر2017 در شهر بروکسل دایر میگردد.

4-      ارسال اطمینان از اجراات مبنی بر تحقق بند (6)مصوبه شماره (11) مؤرخ 19/7/1396 جلسه کابینه به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

5-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات این وزارت پیرامون مفاد بند های (2-11 و 12) مصوبه شماره (6) مؤرخ 22/6/1396 جلسه شورای حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به ریاست عمومی اداره امور.

6-      ارسال فورم های پیگیری بند (3-4-7-8 و 9) مصوبه شماره (11) مؤرخ 19/7/1396 کابینه به ریاست های اطلاعات و ارتباط عامه، حمایت حقوقی، تفتیش داخلی و پالیسی و پلان.

7-      ارسال فورم های پیگیری بند (4-6-7-8 و9 ) مصوبه شماره (4) مؤرخ 30/12/1395 کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به ریاست های حمایت حقوقی، منابع بشری، ارتباط خارجه و پالیسی و پلان.

8-      هماهنگ ساختن برگزاری سومین سیمینار علمی مهاجرت، فرصت ها و چالش ها در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت( قصر مرمرین) با وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی.

9-      تکثیر وارسی از امورات ریاست عمومی بیجا شده گان توسط  رئیس راه حل های دایمی الی برگشت رئیس از سفر ولایت هرات.

10- هماهنگ ساختن معرفی رئیس پالیسی و پلان و مدیر عمومی دیسک اروپا جهت اشتراک در بازنگری و معیاری سازی نصاب تحصیلی پوهنتون ها و موسسات تحصیلی با وزارت تحصیلات عالی.

11- هماهنگ ساختن معرفی مولوی محمد سرور سروری مشاور وزارت منحیث نماینده در ترکیب هئیت جهت اشتراک در تثبیت و رسیده گی به مهاجرین ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به ریاست محترم اجرائیه ج.ا. افغانستان.

12- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (58) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

13-   به تعداد (118) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (23) قطعه وارده و (95) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

14- به تعداد (124) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

15- کاپی تعداد (111) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

16- به تعداد (124) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

17- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (21) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج میزان از ریاست های تفتیش، حمایت حقوقی، ارتباط خارجه و آمریت جندر.

18- طی یک هفته به تعداد(222) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (11) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (9) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(10) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (9) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (183) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (17) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به دفتر معینیت مالی واداری، (1) نفر به ریاست دفتر، (1) نفر به ریاست ارتباط خارجه، (3) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (5) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجا شده گان، (1) نفر به ریاست منابع بشری،  (1) نفر به ریاست تحقیق و سیستم معلومات، و(4) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

19- مجموعاً سهم زنان % (9.28) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

20- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (100) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (44) قطعه عرایض سرپناه، (45) قطعه عرایض کمکی و (11)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

21- به تعداد (99) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

22-  به تعداد (81) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.

15

از 8 - 12 میزان 1396

1-      تکثیر مصوبه شماره (9) مؤرخ 8/6/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

2-      تکثیر مصوبه شماره (9) مؤرخ 20/6/1396 جلسه شورای وزیران.

3-      تکثیر حکم شماره (2135) مؤرخ 4/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر جلالتمآب وزیر امور مهاجرین جهت اشتراک در شصت و هشتمین نشست اجرائیوی در کشور سویس.

4-      تکثیر حکم شماره (2185) مؤرخ 8/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجا شده گان جهت اشتراک در سیزدهمین کورس سالانه حقوق بیجاشده گان از تاریخ 15- 21 اکتوبر در شهر سانریمو ایتالیا.

5-      تکثیر حکم شماره (2117) مؤرخ 3/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری در مورد حصول موافقۀ وزارت مالیه قبل از ارائه مطالبات حاوی مسائل مالی و بودجوی به ریاست جمهوری.

6-      تکثیر حکم شماره (124) مؤرخ 3/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری تقرر انجنیر شاکر الله به حیث رئیس مهاجرین ولایت لغمان و سلطان علی جاوید به حیث رئیس پالیسی و پلان از طریق برنامه CBR.

7-      ارسال گزارش اجراات پیرامون تحقق تعهدات وزارت به ارتباط جلسه مشترک با اعضای پارلمان در قبال ولایات کشور.

8-      هماهنگ ساختن معرفی رؤسای هماهنگی امور ولایات، دریافت راه حل های دایمی و پاسخدهی بیجاشده گان جهت اشتراک در نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل که به تاریخ 26-28 میزان در بادام باغ دایر میگردد.

9-      تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (33) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

10-   به تعداد (109) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (20) قطعه وارده و (89) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

11- به تعداد (37) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

12- کاپی تعداد (28) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

13- به تعداد (37) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

14- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (10) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج اسد از ریاست های حمایت حقوقی و ارتباط خارجه.

15- طی یک هفته به تعداد(54) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (6) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات به معینیت مالی و اداری، به تعداد(7) نفر مراجعین به معینیت پالیسی و پلان و به تعداد (41) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (5) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به معینیت مالی و اداری، (2) نفر به ریاست حمایت حقوقی،(1) نفر به مشاوریت امور اجتماعی و(1) نفر به دفتر پارلمانی مقیم وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

16- مجموعاً سهم زنان % (12.19) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

17- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (49) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (18) قطعه عرایض سرپناه، (24) قطعه عرایض کمکی و (7)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

18- به تعداد (68) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی 19- وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

19- به تعداد (71) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.