فعالیت های کاری ریاست دفتر

 

 

18 الی 22 حوت 1397

دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

 • تکثیر حکم شماره(2953) مؤرخ20/12/1397 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر منظوری سفر شخصی رئیس امور مهاجرین ولایت لغمان از تاریخ 19 – 29 حوت به کشور هندوستان.
 • هماهنگ ساختن تدویر هفتمین جلسه کمیسیون عالی امور مهاجرت با ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری.
 • ارسال آگاهی از سفر کشور یونان جلالتمآب وزیر صاحب به ریاست محترم رجال برجسته دولتی.
 • هماهنگ ساختن معرفی معین امور پناهندگان در محفل تجلیل از روز زن به تاریخ 19 حوت به وزارت اطلاعات و فرهنگ.
 • هماهنگ ساختن سفر وارسی کننده معینیت پالیسی و پلان به ولایت هرات با مقام ولایت هرات.
 • هماهنگ  ساختن معرفی وارسی کننده پالیسی و پلان منحیث نماینده وزارت در جلسه اجرایی اعتدال گرایی با  ریاست محترم اجرائیه.
 • تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (74) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 •   به تعداد (201) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (38) قطعه وارده و (163) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 • به تعداد (103) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 • به تعداد (98) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 • کاپی تعداد (103) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 • ارسال فورم های پیگیری تعداد (495) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج دلو، جهت ارایه معلومات از اجراات بعمل آمده به ریاست های ذیربط.
 • مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال(28) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج دلو از ریاست های حمایت حقوقی، اطلاعات و ارتباط عامه و تکنالوژی معلوماتی.
 • طی یک هفته به تعداد(91) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (10) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(1) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (11) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (69) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (8) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 • مجموعاً سهم زنان % (11.5) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 • و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (227) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (39) قطعه عرایض سرپناه، (164) قطعه عرایض کمکی و (24)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 • به تعداد (160) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 • به تعداد (83) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                  

11 الی 15 حوت 1397

:     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

 • تکثیر فرمان شماره (148) مؤرخ 24/11/1397 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر عدم مداخله مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روند انتخابات ریاست جمهوری سال 1398.
 • تکثیر حکم شماره (2883) مؤرخ 11/12/1397 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر منظوری سفر معین مالی و اداری جهت تداوی از تاریخ 15- 22 حوت به کشور هندوستان.
 • تکثیر حکم شماره (2817) مؤرخ 4/12/1397 مقام عالی ریاست جمهوری، پیرامون تکمیل نمودن طرح پیشنهادی مبنی بر احداث کمر بند های سبز دهکده های صلح و سازنده گی، جهت همکاری وزارت های شهرسازی و اراضی، امور مهاجرین، انرژی و آب، زراعت، آبیاری و مالداری، احیاء و انکشاف دهات، اطلاعات و فرهنگ، اداره ارگان های محلی و اداره ملی حفاظت محیط زیست، با دفتر مشاوریت ارشد ریاست جمهوری.
 • تکثیر مصوبه شماره (13) مؤرخ 7/12/1397 جلسه بورد اجرائیوی وزارت.
 • ارایه اطمینان از تحقق فقره (4) مصوبه شماره (2) مؤرخ 18/9/1397 جلسه کمیته فرعی شورای وزیران به دارالانشای شورای وزیران.
 • ارسال اطمینان از تحقق هدایت شماره (925) مؤرخ 21/7/1397 جلالتمآب رئیس صاحب جمهوری پیرامون گزارش شش ماهه سال 1397 وزارت امور مهاجرین، به ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری.
 • تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (114) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 •   به تعداد (93) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (26) قطعه وارده و (67) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 • به تعداد (103) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 • به تعداد (98) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 • کاپی تعداد (103) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 • طی یک هفته به تعداد(62) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (7) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(3) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (7) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (45) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (6) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 • مجموعاً سهم زنان % (13.3) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 • و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (329) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (41) قطعه عرایض سرپناه، (268) قطعه عرایض کمکی و (20)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 • به تعداد (138) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 • به تعداد (107) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                  

 

4 الی 8 حوت 1397

دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

 • تکثیر مصوبه شماره (19) مؤرخ 23/11/1397 جلسه اختصاصی فوق العاده کابینه ج.ا.افغانستان.
 • تکثیر مصوبه شماره (18) مؤرخ 22/11/1397 جلسه نوبتی شورای وزیران.
 • تکثیر فیصله شماره (1) مؤرخ30/11/1397 کمیسیون بررسی چگونگی ارسال و توزیع مواد غذایی و غیر غذایی به بیجاشدگان غور و بادغیس.
 • تکثیر فیصله شماره (9) مؤرخ 27/11/1397 جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری.
 • هماهنگ ساختن معرفی معینان مالی و اداری، امور پناهندگان و سرپرست پالیسی و پلان غرض اشتراک در جلسه کاهش فاصله میان دولت و مردم، استماع شکایات مردم از ادارات محلی و بررسی پیشرفت و عدم تطبیق پروژه های انکشافی در 34 ولایت کشور به ریاست عمومی اداره امور.
 • ارایه اطمینان از تحقق فقره (2) مصوبه شماره (6) مؤرخ 8/5/1397 جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران و فقره (4) مصوبه شماره (2) مؤرخ 18/9/1397 کمیته فرعی شورای وزیران به دارالانشای شورای وزیران.
 • هماهنگ ساختن معرفی سرپرست معینیت پالیسی و پلان در جلسه دومین نشست مشترک اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان به وزارت مالیه.
 • ارسال نمرات تماس و ایمیل آدرس رئیس عمومی عودت و رؤسای دفتر و تفتیش به منظور تأمین ارتباطات، تشریک مساعی و هماهنگی هرچه بیشتر امورات اداری به مقام ستره محکمه.
 • ارسال جدول شهرت تیم مسوولین وزارت با ذکر ایام هفته که در اوقات بعد از رسمیات و ایام تعطیل در برج حوت نوکریوالی اجرا مینمایند به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.
 • هماهنگ ساختن معرفی آمره جندر جهت اشتراک در جلسه تخنیکی به منظور شامل سازی نظریات به وزارت امور زنان.
 • ارسال آجندای شماره(13) مؤرخ7/12/1397جلسه بورد اجرائیوی وزارت
 • هماهنگ ساختن معرفی کارشناس انجنیری اداره مستقل ارگان های محلی، جهت هموار کاری شهرک مؤقت بیجاشدگان هرات، به ریاست امور مهاجرین ولایت هرات.
 • تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (94) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 •   به تعداد (121) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (33) قطعه وارده و (88) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 • به تعداد (99) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 • به تعداد (94) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 • کاپی تعداد (99) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 • طی یک هفته به تعداد(79) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (8) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(6) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (12) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (53) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (10) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 • مجموعاً سهم زنان % (18.8) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 • و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (585) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (38) قطعه عرایض سرپناه، (526) قطعه عرایض کمکی و (21)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 • به تعداد (234) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 • به تعداد (213) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                   

 

20 الی 24 دلو 1397

دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

 1. تکثیر حکم شماره (2745) مؤرخ 25/11/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر وزیر صاحب جهت اشتراک در ششمین کنفرانس وزرای پروسه بوداپست از تاریخ 19-21 فبروری به کشور ترکیه.
 2. تکثیر حکم شماره (2633) مؤرخ 22/11/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری اجرای معاش امتیازی برای مشاور امور اجتماعی.
 3. تکثیر هدایت شماره (AOP-DS 1322) مؤرخ 13/11/1397 مقام عالی ریاست جمهوری.
 4. ارسال آگاهی از سفر جلالتمآب وزیر صاحب یوم دوشنبه 29/11/1397 طی یک سفر رسمی به خارج از کشور به ریاست محافظت و امنیت.
 5. ارسال هدایت شمارهAOP-1243 مؤرخ 23/10/1397 مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون مشکلات عمده ولایت ننگرهار و راه های حل آن به ریاست های عمومی عودت، بیجاشدگان داخلی و مهاجرین ولایت ننگرهار.
 6. تکثیر حکم سرپرستی از امورات کاری وزارت الی برگشت جلالتمآب وزیر صاحب از سفر کشور ترکیه.
 7. هماهنگ ساختن معرفی یارمحمد هاشمی کارمند ریاست ع بیجاشدگان داخلی، جهت تکمیل اجراات مساعدت های نقدی به مقام ولایت غزنی.
 8. ارایه اطمینان از تحقق فقره (1 و2)  جلسه شماره (2) مؤرخ 28/9/1397 پیرامون بررسی مشکلات مهاجرین افغان در کشور های میزبان به دارالانشاء شورای وزیران.
 9. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (64) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 10.   به تعداد (131) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (17) قطعه وارده و (114) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 11. به تعداد (72) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 12. به تعداد (63) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 13. کاپی تعداد (72) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 14. مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال(70) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج جدی از ریاست منابع بشری.
 15. طی یک هفته به تعداد(42) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (5) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، (7) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (30) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (5) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 16. مجموعاً سهم زنان % (11.9) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 17. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (306) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (27) قطعه عرایض سرپناه، (271) قطعه عرایض کمکی و (8)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 1. به تعداد (117) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 2. به تعداد (76) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                   

 

13الی 17 دلو 1397

:     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

 • ارایه اطمینان از تحقق فقره (1، 2)  مصوبه شماره (2) مؤرخ 18/9/1397 جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به دارالانشای شورای وزیران.
 • ارسال اطمینان از تحقق فقره (1) فیصله جلسه شماره (5) مؤرخ 12/10/1397 پیرامون اجرائی شدن پلان به شورای وزیران.
 • ارسال موافقه پروپوزل کمک های عاجل برای عودت کنندگان و بیجاشدگان و پروپوزل استقرار پایدار بیجاشدگان به ریاست های منابع بشری، ریاست های عمومی عودت و رسیدگی به وضعیت بیجاشده گان داخلی، مالی و حسابی و دفتر مدیریت برنامه های انکشافی.
 • ارسال اطمینان از چگونگی تحقق فقره (6) فیصله جلسه شماره (2) مؤرخ 18/9/1397 جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به دارالانشای شورای وزیران.
 • ارسال اطمینان از تحقق هدایت جلسه شماره (2) مؤرخ 28/9/1397 پیرامون مشکلات مهاجرین در کشور های میزبان به شورای وزیران.
 • تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (73) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 •   به تعداد (52) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (23) قطعه وارده و (29) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 • به تعداد (122) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 • به تعداد (104) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 • کاپی تعداد (122) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 • مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال(5) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج قوس از ریاست های عمومی بیجاشده گان و ریاست مهاجرین کابل.
 • طی یک هفته به تعداد(29) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (3) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(1) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (2) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (21) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (3) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 • مجموعاً سهم زنان % (14.28) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 • و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (327) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (27) قطعه عرایض سرپناه، (284) قطعه عرایض کمکی و (16)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 • به تعداد (221) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 • به تعداد (228) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                  

 

8-12 جدی 1397

:     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

 • تکثیر حکم شماره (2385) مؤرخ 6/10/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر معین امور پناهندگان، غرض بحث و گفتگو در رابطه به آنعده مهاجرین افغان که تقاضای پناهندگی شان در گردیده به کشور شاهی دنمارک.
 • تکثیر مصوبه شماره (17) مؤرخ 27/9/1397 جلسه کابینه ج.ا. افغانستان.
 • هماهنگ ساختن دعوت معینان وزارت های کار و امور اجتماعی، زراعت و مالیه جهت اشتراک در جلسه روی پلان های ادارات در اجرایی شدن طرح های عملیاتی و بودجوی مؤسسات همکار در مقر وزارت.
 • تکثیر مصوبه شماره (11) مؤرخ 5/10/1397 جلسه بورد اجرائیوی وزارت.
 • هماهنگ ساختن معرفی مشاور امور اجتماعی و مدیر امداد رسانی ریاست عمومی بیجاشدگان با ریاست مهاجرین و مقام ولایت پروان غرض توزیع کمک های موسسه الاغاثیه عربستان سعودی برای بیجاشدگان.
 • تکثیر مصوبه شماره (1) مؤرخ 21/5/1397جلسه عالی جندر و امور زنان کابینه.
 • ارایه اطمینان از تحقق فقره (3) مصوبه شماره (13) مؤرخ 2/8/1397 جلسه کابینه، به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.
 • ارایه اطمینان از تحقق پیرامون بند (5) مصوبه شماره (6) مؤرخ 21/3/1397 جلسه شورای وزیران که تحت الاجراء می باشد، به دارالانشای شورای وزیران.
 • تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (83) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 •   به تعداد (215) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (44) قطعه وارده و (171) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 • به تعداد (124) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 • به تعداد (105) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 • کاپی تعداد (124) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 • مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال(371) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج سنبله، میزان و عقرب از ریاست های منابع بشری، مهاجرین کابل، اطلاعات و ارتباط عامه، تحقیق ومعلومات، مالی و حسابی، ارتباط خارجه و پالیسی و پلان.
 • طی یک هفته به تعداد(235) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (22) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(6) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (13) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (193) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (19) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 • مجموعاً سهم زنان % (9.84) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 • و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (147) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (44) قطعه عرایض سرپناه، (85) قطعه عرایض کمکی و (18)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 • به تعداد (190) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 • به تعداد (65) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                   

 

1-5 جدی 1397

 

:     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

 • تکثیر حکم شماره (2064) مؤرخ 25/9/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی برتقرر محترم غلام سخی رسولی به حیث رئیس مهاجرین ولایت کندز
 • تکثیر مصوبه شماره (15) مؤرخ 12/9/1397 جلسه نوبتی شورای وزیران.
 • هماهنگ ساختن سفر رئیس عمومی عودت و رئیس امور ولایات جهت معرفی رئیس جدید با مقام ولایت و ریاست مهاجرین ولایت پروان.
 • ارسال فورم پیگیری بند (5) مصوبه شماره (15) مؤرخ 12/9/1397 شورای وزیران، به ریاست عمومی عودت.
 • تکثیر رهنمود برای مراسلات اداری در مطابقت با رهنمایی ها،  اعم از لحاظ شکل و محتوا.
 • ارسال آجنداء جلسه شماره (11) مؤرخ 5/10/1397 بورد اجرائیوی وزارت.
 • ارایه اطمینان از تحقق فقره (3) مصوبه شماره (16) مؤرخ 14/9/1397 جلسه کابینه، به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.
 • تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (86) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 •   به تعداد (215) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (34) قطعه وارده و (181) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 • به تعداد (108) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 • به تعداد (101) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 • کاپی تعداد (108) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 • مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال(31) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج میزان و عقرب از ریاست های حمایت حقوقی، مهاجرین کابل، تکنالوژی معلوماتی، تفتیش و ریاست های عمومی عودت و بیجاشدگان.
 • طی یک هفته به تعداد(229) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (27) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(1) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (22) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (178) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (45) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 • مجموعاً سهم زنان % (25.28) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 • و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (126) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (28) قطعه عرایض سرپناه، (86) قطعه عرایض کمکی و (12)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 • به تعداد (146) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 • به تعداد (94) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                   

24 الی 28 قوس 1397

 

 1. تکثیرمصوبه شماره(19) مؤرخ 14/9/1397جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.
 2. هماهنگ ساختن سفر هئیات مرکزی وزارت جهت معرفی رؤسای امور مهاجرین ولایات که جدیداً تقرر حاصل نموده اند به ولایات مربوطه.
 3. هماهنگ ساختن معرفی رئیس ارتباط خارجه منحیث نماینده باصلاحیت، جهت عضویت در ترکیب کمیته تطبیق تعهدات به ریاست ع.اداره امور.
 4. تکثیر حکم شماره(1962) مؤرخ19/9/1397مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر منظوری تقرر محترم عبدالواحد کریمی رئیس امور مهاجرین پروان.
 5. هماهنگ ساختن معرفی رؤسای اطلاعات، تکنالوژی و وارسی کننده ریاست منابع بشری، جهت اشتراک در نشست مشورتی مرتبط به پخش ویدیو کلپ های کوتاه پیرامون دست آوردها، اصلاحات، فرصت های سرمایه گزاری و پلان های آینده، به ریاست عمومی اداره امور.
 6. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (59) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 7.   به تعداد (239) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (29) قطعه وارده و (210) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 8. به تعداد (89) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 9. به تعداد (63) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 10. کاپی تعداد (89) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 11. ارسال فورم های پیگیری تعداد (378) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج عقرب، جهت ارایه معلومات از اجراات بعمل آمده به ریاست های ذیربط.
 12. طی یک هفته به تعداد(223) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (36) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(2) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (9) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (176) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (24) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 13. مجموعاً سهم زنان % (13.6) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 14. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (98) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (27) قطعه عرایض سرپناه، (68) قطعه عرایض کمکی و (3)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 1. به تعداد (138) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 2. به تعداد (245) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.  

 

19-23 عقرب 1397

الف:     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

 1. تکثیرمصوبه شماره(14) مؤرخ 16/8/1397جلسه کابینه ج.ا. افغانستان.
 2. تکثیر حکم شماره(1999) مؤرخ 22/8/1397 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر سفر معینان امور پناهندگان، مالی و اداری، رؤسای ارتباط خارجه، تحقیق، حمایت حقوقی و پالیسی و پلان در جمع هیئات، تحت ریاست وزیر کار و امور اجتماعی جهت اشتراک در برنامه مهاجرین برای توسعه دفتر بین المللی GIZ از تاریخ 19 – 22 نوامبر به کشور ازبکستان.
 3. تکثیر حکم شماره(2040) مؤرخ 26/8/1397 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر سفر رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان، جهت اشتراک در سومین نشست آمادگی برای ششمین کنفرانس وزراء پروسه بودا پست از تاریخ 19 – 20 نوامبر به کشور ترکیه.
 4. هماهنگ ساختن ملاقات رئیس زون پایتخت با جلالتمآب وزیر صاحب، به تاریخ 26 عقرب در مقر وزارت.
 5. هماهنگ ساختن معرفی نماینده ارگان های محلی جهت تحقق فرمان 305 مورخ 7/6/1397 مقام عالی ریاست جمهوری، جهت همکاری در بخش پلان های تفصیلی و اصلاحی شهری با ریاست های مربوطه.
 6. هماهنگ ساختن موضوع امنیت تیم اصلاح گرا که به 34 ولایت کشور سفر می نمایند با وزارت های امور داخله، دفاع  و امنیت ملی.
 7. ارسال اطمینان از تحقق هدایت شماره 1045 مؤرخ 30/7/1397 رئیس صاحب جمهور، پیرامون شریک سازی معلومات با والیان ولایات در هنگام تطبیق پروژه ها،  به ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری.
 8. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (72) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 9.   به تعداد (110) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (29) قطعه وارده و (81) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 10. به تعداد (78) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 11. به تعداد (57) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 12. کاپی تعداد (78) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 13. مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال(220) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج سرطان، اسد، سنبله و میزان از ریاست های منابع بشری، اداری، حمایت حقوقی، تفتیش داخلی، مالی واداری و تکنالوژی.
 14. طی یک هفته به تعداد(170) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (16) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(1) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (7) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (146) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (21) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 15. مجموعاً سهم زنان % (14.38) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 16. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (86) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (27) قطعه عرایض سرپناه، (53) قطعه عرایض کمکی و (6)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 1. به تعداد (179) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 2. به تعداد (103) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.  

24-28سنبله

 

 1. تکثیرمصوبه شماره (7) مؤرخ 13/6/1397 جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران.
 2. تکثیر فیصله شماره (4) مؤرخ 23/5/1397 جلسه کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث.
 3. تکثیر مصوبه شماره (10) مؤرخ 5/6/1397 جلسه نوبتی شورای وزیران.
 4. هماهنگ ساختن معرفی وارسی کننده معینیت پالیسی و پلان، منحیث مسوول هماهنگی در رابطه به توزیع زمین برای بیجاشدگان و عودت کنندگان به اداره اراضی افغانستان.
 5. ارسال هفت موضوع غرض شمولیت در آجنداء جلسه کمیته فرعی شورای وزیران به ریاست دارالانشای شورای وزیران ریاست اجرائیه.
 6. هماهنگ ساختن معرفی آمرین پلان، مالی و حسابی و مشاور حقوقی جهت اشتراک در ورکشاپ سه روزه پلان گزاری از تاریخ 1- 3 میزان در مزار شریف به دفتر GIZ.
 7. تکثیر وارسی از امورات ریاست منابع بشری، توسط آمر تشکیلات  الی برگشت رئیس  از سفر کشور چین.
 8. هماهنگ ساختن معرفی آمر مالی و حسابی منحیث نماینده با صلاحیت جهت غور استناف و اقامه از منافع اینوزارت نسبت دعوای رئیس شرکت ساختمانی طلوع افغان به ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه.
 9. ارسال اطمینان از تحقق هدایت مصوبه شماره (1) مؤرخ 17/3/1397 جلسه شورای عالی امور کوچیها و بیجا شدگان داخلی به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.
 10. ارسال اطمینان از تحقق بند 12 مصوبه شماره (5) مؤرخ 23/3/1397 جلسه کابینه پیرامون شامل شدن ولایات فاریاب و سرپل در تفاهم نامه پروژه GIZ به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.
 11. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (69) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 12.   به تعداد (191) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (33) قطعه وارده و (158) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 13. به تعداد (202) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 14. به تعداد (180) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 15. کاپی تعداد (202) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 16. مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (113) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج ثور، جوزا و اسد سال جاری از ریاست های تفتیش داخلی، ارتباط خارجه، ریاست عمومی عودت، اداری ومنابع بشری.
 17. طی یک هفته به تعداد(208) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (23) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(8) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (4) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (173) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (16) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 18. مجموعاً سهم زنان (% 9.24 ) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 19. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (59) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (26) قطعه عرایض سرپناه، (20) قطعه عرایض کمکی و (13)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 1. به تعداد (248) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 2. به تعداد (164) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است. 

17-21سنبله

     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

 1. تکثیر حکم شماره (1416) مؤرخ 13/6/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر وزیر امور مهاجرین، جهت اشتراک در شصت و نهمین نشست اجرائیوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان از تاریخ 1- 5  اکتوبر، به کشور سویس.
 2. تکثیر حکم شماره(1431) مؤرخ 15/6/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر رئیس منابع بشری و رؤسای مهاجرین ولایات هلمند و تخار، جهت اشتراک در برنامه آموزشی از تاریخ 10 – 29 سپتمبر به کشور چین.
 3. تکثیر حکم شماره(1433) مؤرخ 15/6/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر معین امور پناهنده گان، جهت اشتراک در برنامه حقیقت یاب با تمرکز روی مهاجرت و ادغام مجدد، از تاریخ 10 – 29 سپتمبر به کشور آلمان
 4. تکثیر حکم شماره(1457) مؤرخ 20/6/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر هئیت معیتی جناب وزیر صاحب، جهت اخذ ویزه کشور سویس به اسلام آباد و اشتراک در نشست اجرائیوی کمیشنری ملل متحد به کشور سویس.
 5. تکثیرمصوبه شماره (8) مؤرخ 7/6/1397 جلسه کابینه ج.ا. افغانستان.
 6. تکثیر سرپرستی از امورات مقام وزارت، توسط معین مالی و اداری  الی برگشت  از سفر کشور ترکیه.
 7. تکثیر سرپرستی از امورات معینیت امور پناهندگان، توسط رئیس تحقیق و مطالعات  الی برگشت  از سفر کشور آلمان.
 8. تکثیر وارسی از امورات ریاست حمایت حقوقی، توسط آمر مشوره های حقوقی  الی برگشت  از سفر کشور سویدن.
 9. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (53) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 10.   به تعداد (151) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (28) قطعه وارده و (123) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 11. به تعداد (94) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 12. به تعداد (85) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 13. کاپی تعداد (94) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 14. مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (251) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج ثور، جوزا، سرطان و اسد سال جاری از ریاست های تحقیق و سیستم معلومات، حمایت حقوقی و آمریت تهیه و تدارکات.
 15. طی یک هفته به تعداد(129) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (10) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(6) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (6) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (107) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (15) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 16. مجموعاً سهم زنان (% 14 ) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 17. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (38) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (17) قطعه عرایض سرپناه، (8) قطعه عرایض کمکی و (13)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

ب :    دربخش آمریت آرشیف:

 1. به تعداد (123) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 2. به تعداد (159) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                  

10-14سنبله

 1. تکثیر فرمان شماره(305) مؤرخ 7/6/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر تشخیص و توزیع زمین مناسب جهت ادغام و اعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل های شهدای نیرو های امنیتی و دفاعی کشور.
 2. تکثیر فیصله شماره(4) مؤرخ 23/5/1397 جلسه کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث.
 3. تکثیرمصوبه شماره (8) مؤرخ 6/6/1397 جلسه بورد اجرائیوی وزارت.
 4. ارسال اطمنیان از تحقق جز 2 فقره 11 مصوبه شماره (3) مؤرخ 9/2/1397  و تحقق بند 12 مصوبه شماره (6) مؤرخ 6/4/1397 کابینه به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.
 5. تکثیر رویداد جلسه رئیس عمومی بیجاشــدگان و وارسی کننده معینیت پالیسی و پلان با نماینده IOM.
 6. تکثیر سرپرستی از امورات ریاست مالی و حسابی الی برگشت رئیس از سفر کشور ترکیه توسط آمر مالی.
 7. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (73) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 8.   به تعداد (191) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (44) قطعه وارده و (174) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 9. به تعداد (72) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 10. کاپی تعداد (63) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 11. به تعداد (72) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 12. مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (66) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج جوزا، سرطان و اسد سال جاری از ریاست های عمومی عودت و بیجاشده گان، ارتباط خارجه، تکنالوژی، حمایت حقوقی و مهاجرین کابل.
 13. ارسال فورم پیگیری حاوی (302) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج اسد سال 1397 جهت ارایه معلومات از اجراات در قبال آن به ریاست های مرکزی، دفتر مشاور اجتماعی و سکرتریت اجرائیوی مقام وزارت.
 14. طی یک هفته به تعداد(191) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (16) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(1) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (14) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (160) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (24) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 15. مجموعاً سهم زنان (% 15) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

 

 1. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (59) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (19) قطعه عرایض سرپناه، (18) قطعه عرایض کمکی و (22)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.
 2. به تعداد (164) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 3. به تعداد (161) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

3-7سنبله

 1. تکثیرحکم شماره(1334) مؤرخ 4/6/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر معین مالی و اداری جهت تداوی به کشور هندوستان.
 2. تکثیرحکم شماره(1346) مؤرخ 6/6/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر جلالتمآب وزیر امور مهاجرین در ترکیب هئیت به کشور ترکیه.
 3. تکثیرمصوبه شماره(9) مؤرخ 11/4/1397جلسه شورای وزیران.
 4. هماهنگ ساختن سفر ولایتی جلالتمآب وزیر امور مهاجرین و هئیت همراه به ولایت بلخ، با مقام ولایت، ارگان های محلی، رجال برجسته دولتی و ریاست های ذیربط.
 5. تکثیرمصوبه شماره (1) مؤرخ 5/6/1397 جلسه کمیسیون مختلط امور امنیتی وزارت.
 6. هماهنگ ساختن معرفی دو تن کارمندان در ترکیب هئیت عالی رتبه جهت سفر به کشور ترکیه به وزارت امور داخله.
 7. تقاضای تعین موعد و حضورداشت رئیس صاحب اجرائیه، در روز  امضاءنمودن تفاهم نامه ها با تعدادی وزارت خانه ها غرض تطبیق چهار چوب پالیسی و پلان عملیاتی برای عودت کنندگان و بیجاشدگان.
 8. ارسال اطمنیان از اشتراک نماینده وزارت امور مهاجرین در جلسات کمیته رهبری و تخنیکی شورای شهروندی به وزارت مالیه.
 9. تکثیر قطعنامه سمپوزیم توانمند سازی زنان ولایت بلخ.
 10. هماهنگ ساختن تدویر جلسه با اشتراک نماینده گان وزارت مخابرات و وزارت امور مهاجرین در سیستم مالی IFS به وزارت مالیه.
 11. تکثیر سرپرستی از امورات معینیت مالی و اداری الی برگشت از سفر هندوستان توسط رئیس اطلاعات و ارتباط عامه.
 12. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (62) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 13.   به تعداد (202) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (30) قطعه وارده و (172) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 14. به تعداد (113) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 15. کاپی تعداد (96) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 16. به تعداد (113) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 17. مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (8) قطعه احکام تحت الاجراء مقام وزارت بابت برج حمل و ثور از ریاست های مالی و ارتباط خارجه.
 18. طی یک هفته به تعداد(154) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (17) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(5) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (15) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (117) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (9) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 19. مجموعاً سهم زنان % (7.69) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 20. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (71) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (35) قطعه عرایض سرپناه، (13) قطعه عرایض کمکی و (23)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.
 21. به تعداد (200) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.
 22. به تعداد (219) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.       

27-31اسد

1-      تکثیر فرمان شماره(44) مؤرخ16/5/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر عدم مداخله مقامات، منسوبین و کارمندان دولتی در پروسه انتخابات.

2-      تکثیر حکم شماره(1207) مؤرخ20/5/1397 مقام عالی ریاست جمهوری در  ارتباط به سفر معینان وزارتها ومعاونین ادارات واحدهای مستقل بودجوی

3-      تکثیرمصوبه شماره(8) مؤرخ 1/5/1397جلسه نوبتی شورای وزیران.

4-      تکثیر مصوبه شماره(1) مؤرخ 19/3/1397 جلسه کمیته ملی سواد آموزی.

5-      تکثیر مصوبه شماره(6) مؤرخ 8/5/1397جلسه کمیته عالی اقتصادی شورای وزیران.

6-      ارسال اطمینان از تحقق فقره شماره (1) مصوبه شماره (7) مؤرخ 3/5/1397 جلسه کابینه، به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

7-      ارسال طرزالعمل ها، پالیسی ها و مقرره های اجرائیوی وزارت امور مهاجرین به ریاست عمومی اداره امور.

8-      ارسال اطمینان از تحقق فقره های (5، 10 و 11) مصوبه شماره () مؤرخ 7/4/1397 جلسه کابینه، به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

9-      هماهنگ ساختن سفر هئیت وزارت و ادارات ذیربط غرض ارزیابی کمیته ادغام و استقرار مجدد به ولایت هرات.

10- ارسال نمرات تیلفون و ایمیل آدرس های مقامات و رؤسای وزارت، جهت هماهنگی و تامین ارتباطات به ریاست عمومی اداره امور.

11- تکثیر وارسی از امورات ریاست عمومی عودت الی برگشت رئیس از سفر توسط سرپرست ریاست خدمات انجنیری.

12- هماهنگ ساختن معرفی وارسی کننده معینیت پالیسی و پلان غرض پیگیری و تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری به ریاست عمومی اداره امور.

13- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (44) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

14-   به تعداد (229) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (43) قطعه وارده (186) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

15- به تعداد (113) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

16- کاپی تعداد (94) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

17- به تعداد (113) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

18- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (327) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج حمل، ثور ، جوزا  وسرطان  از ریاست های اداری، منابع بشری، آمریت تهیه و تدارکات.

19- طی یک هفته به تعداد(358) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (17) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(23) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (40) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (276) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (33) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

20- مجموعاً سهم زنان % (11.95) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

21- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (91) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (29) قطعه عرایض سرپناه، (42) قطعه عرایض کمکی و (20)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

22- به تعداد (245) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

23- به تعداد (236) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                    

13-17اسد

1-      تکثیر حکم شماره(1120) مؤرخ10/5/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر هئیت تحت ریاست رئیس تفتیش داخلی به کشور پاکستان جهت بررسی و تفتیش اتشه های مهاجرین مقیم آن کشور از تاریخ 15 سنبله برای مدت بیست یوم.

2-      تکثیر حکم شماره(859) مؤرخ 10/5/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری تقرر فرزانه رشید به حیث اتشه مهاجرین کشور ترکیه.

3-      تکثیرمصوبه شماره(7) مؤرخ 3/5/1397جلسه کابینه ج.ا. افغانستان.

4-      تکثیر مصوبه شماره(5) مؤرخ 3/5/1397 جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری.

5-      تکثیر مصوبه شماره(7) مؤرخ 9/5/1397جلسه بورد اجرائیوی وزارت.

6-      ارسال اطمینان از تحقق فیصله مصوبه شماره (1) مؤرخ 17/3/1397 شورای عالی امور کوچیها و بیجا شده گان داخلی، به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

7-      ارسال طرزالعمل هماهنگی و پاسخدهی برای بیجاشده گان داخلی، به ریاست ع. اداره امور و وزارت رسیده گی به امور حوادث و انکشاف دهات.

8-      ارسال اطمینان از تحقق فقره (9) مصوبه شماره (6) مؤرخ 21/3/1397 شورای وزیران به دارالانشای شورای وزیران.

9-      ارسال اطمینان از تحقق فقره های (5، 10 و 11) مصوبه شماره (6) مؤرخ 7/4/1397 جلسه کابینه، به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

10-  ارسال اطمینان از تحقق فقره (5) مصوبه شماره (3) مؤرخ 11/3/1397 شورای عالی اقتصادی، به وزارت مالیه.

11-  ارسال فارمت گزارش دهی سفر مقامات و مامورین عالی رتبه دولتی به شعبات ذیربط.

12-  تکثیر سرپرستی از امورات ریاست حمایت حقوقی الی برگشت رئیس از سفر کشور سویدن توسط آمر طرح و تسوید اسناد تقنینی حمایت حقوقی.

13-  تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (86) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

14-    به تعداد (254) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (33) قطعه وارده (221) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

15-  به تعداد (118) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

16-  کاپی تعداد (93) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

17-  به تعداد (118) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

18-  مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (134) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج ثور  و سرطان  از ریاست های تفتیش داخلی، منابع بشری، مالی و حسابی، پالیسی و پلان، حمایت حقوقی و آمریت تهیه و تدارکات.

19-  طی یک هفته به تعداد(300) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (21) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(13) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (17) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (249) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (20) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

20-  مجموعاً سهم زنان % (8.03) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

21-  و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (93) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (54) قطعه عرایض سرپناه، (30) قطعه عرایض کمکی و (9)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

22-  به تعداد (214) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

23-  به تعداد (173) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                    

6-10اسد

1-      تکثیر حکم شماره(1079) مؤرخ 6/5/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر رئیس حمایت حقوقی به کشور سویدن.

2-      تکثیر رویداد جلسه شماره(3) مؤرخ 13/4/1397 کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث.

3-      تکثیر مصوبه شماره(4) مؤرخ 4/4/1397جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران.

4-      تکثیر مصوبه شماره(7) مؤرخ 11/4/1397جلسه نوبتی شورای وزیران.

5-      ترتیب و ارسال ( ده ) ورق کانسپت نوت چگونگی احیای مجدد زنده گی بیجاشده گان داخلی جهت ابراز نظر به ریاست عمومی اداره امور.

6-      ارسال مسوده پلان تحلیل بودجه مصؤنیت غذایی و تغذیه  به دارالانشای شورای وزیران.

7-      ارسال فورم های پیگیری مصوبه شماره (6) مؤرخ 21/3/1397 شورای وزیران، به ریاست های ذیربط.

8-      ارسال اطمینان از تحقق بند (2 و 5) مصوبه شماره (4) مؤرخ 3/4/1397 شورای عالی حاکمیت قانون،  به ریاست عمومی اداره امور.

9-      ارسال فورم پیگیری در قبال وظایف سپرده شده مصوبه شماره (6) مؤرخ 26/4/1397 جلسه بورد اجرائیوی وزارت به شعبات ذیربط.

10- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (73) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

11-   به تعداد (105) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (39) قطعه وارده و (66) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

12- به تعداد (99) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

13- کاپی تعداد (76) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

14- به تعداد (99) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

15- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (20) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج حمل و سرطان  از ریاست های تفتیش داخلی، منابع بشری، تکنالوژی معلوماتی و اطلاعات و ارتباط عامه.

16- ارسال فورم های پیگیری جهت ارایه معلومات پیرامون تحقق تعداد (396) قطعه احکام مقام محترم وزارت، طی برج سرطان به ریاست های ذیربط.

17- طی یک هفته به تعداد(305) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (25) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(19) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (20) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (241) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (32) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

18- مجموعاً سهم زنان % (13.27) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

19- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (69) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (50) قطعه عرایض سرپناه، (10) قطعه عرایض کمکی و (9)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

20- به تعداد (199) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

21- به تعداد (201) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                    

1-4 اسد

1-      تکثیرمصوبه شماره(6) مؤرخ 26/4/1397جلسه بورد اجرائیوی وزارت.

2-      تکثیر نسخه های اســتراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری به زبان های پشتو، دری و انگلیسی.

3-      ارسال فورم های تعقیبی پیگیری از وظایف سپرده شده بند های  (2 و 5) مصوبه شماره (4) مؤرخ 30/4/1397 شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به ریاست های ذیربط.

4-      وارسی از امورات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه توسط آمر اطلاعات.

5-      تکثیر پرسشنامه معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر مشکلات جوانان.

6-      ارسال اطمینان از تحقق بند (13) مصوبه شماره (5) مؤرخ 7/4/1397 جلسه کابینه به ریاست عمومی اداره امور.

7-      تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (46) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

8-        به تعداد (254) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (22) قطعه وارده و (232) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

9-     به تعداد (85) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

10- کاپی تعداد (66) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

11- به تعداد (85) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

12- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (16) قطعه احکام مقام بابت برج حمل از ریاست های تفتیش داخلی و منابع بشری و (212) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج جوزا  از ریاست های مالی و حسابی و منابع بشری.

13- طی یک هفته به تعداد(270) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (17) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(3) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (5) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (245) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (30) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

14- مجموعاً سهم زنان % (12.24) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

15- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (66) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (40) قطعه عرایض سرپناه، (14) قطعه عرایض کمکی و (12)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

16- به تعداد (147) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

17-  به تعداد (140) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                    

23-27سرطان

1-      تکثیرمصوبه شماره(4) مؤرخ 3/4/1397جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری با پیگیری بند های (2 و 5 ) مصوبه در ارتباط به ثبت دارایی های کارمندان به ریاست های ذیربط.

2-      تکثیر حکم شماره(690) مؤرخ 14/4/1397 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر منظوری توظیف محترم محمد انس بابری به حیث سرپرست ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار.

3-      ارسال میکانیزم توزیع عاجل کمک های بشری و پروپوزل کمک های عاجل بشری، به ریاست عمومی اداره امور.

4-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال بند (6) مصوبه شماره (4) مؤرخ 2/3/1397 جلسه کابینه به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

5-      هماهنگ ساختن دعوت معینان وزارت های احیا و انکشاف دهات و  وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث جهت اشتراک در جلسه نشست مقدماتی به تاریخ 30 سرطان در مقر وزارت امور مهاجرین.

6-      ارسال فورم های پیگیری بند های (1، 5 ،10، 12 و 13) مصوبه شماره (6) مؤرخ 7/4/1397 جلسه کابینه، به ریاست های مالی و حسابی، تفتیش داخلی، منابع بشری، ارتباط ولایات و آمریت تهیه و تدارکات.

7-      ارسال آجنداء جلسه شماره (6) مؤرخ 26/4/1397 بورد اجرائیوی وزارت.

8-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال بند (3) مصوبه شماره (1) مؤرخ 17/3/1397 جلسه شورای عالی امور کوچی ها به ریاست عمومی اداره امور.

9-      تکثیر وارسی از امورات ریاست منابع بشری الی برگشت رئیس از سفر ولایات توسط آمر استخدام.

10- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (80) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

11-   به تعداد (255) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (31) قطعه وارده و (224) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

12- به تعداد (147) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

13- کاپی تعداد (122) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

14- به تعداد (147) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

15- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (16) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج جوزا سال جاری از ریاست عمومی عودت و ریاست ارتباط خارجه.

16- ارسال فورم پیگیری حاوی (64) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج حمل سال 1397 که نزد ریاست های منابع بشری، تفتیش داخلی، مالی و حسابی، ارتباط خارجه، پالیسی و پلان، حمایت حقوقی و آمریت تهیه و تدارکات تحت اجرا  و دوران قرار داشت، از اجراات شان اطمینان ارایه نمایند.

17- طی یک هفته به تعداد(414) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (40) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(24) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (4) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (346) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (29) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

18- مجموعاً سهم زنان % (8.38) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

19- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (64) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (40) قطعه عرایض سرپناه، (12) قطعه عرایض کمکی و (12)  قطعه عرایض تحصیلی، اطلاح نام و سایر موارد میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

20- به تعداد (260) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

21- به تعداد (261) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                    

16-20سرطان

1-      تکثیرمصوبه شماره(6) مؤرخ 7/4/1397جلسه کابینه ج.ا. افغانستان.

2-      تکثیر فیصله نامه جلسه شماره (1) مؤرخ 9/4/1397 گروه کوچک دوبلین در ارتباط به مبارزه علیه مواد مخدر.

3-      هماهنگ ساختن سفر سرپرست ریاست عمومی عودت، جهت نظارت از چگونگی فعالیت های مؤسسات به ولایت ننگرهار.

4-      تکثیر سرپرستی از امورات ریاست عمومی عودت الی برگشت از سفر ولایت ننگرهار توسط رئیس عودت و ادغام مجدد.

5-      ارسال فورم های پیگیری بند های (2، 4 و 6) مصوبه شماره (1) مؤرخ 17/3/1397 جلسه شورای عالی امور کوچی ها، جهت ارایه معلومات از اجراات در قبال آن به ریاست عمومی بیجا شده گان داخلی.

6-      ارسال نظریات و پیشنهادات وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان پیرامون مسوده پالیسی زمین به اداره اراضی افغانستان.

7-      ارسال فورم پیگیری بند (5) مصوبه شماره (6) مؤرخ 7/4/1397 جلسه کابینه، جهت ارایه معلومات از اجراات، به ریاست مالی و حسابی.

8-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال مصوبه شماره (1) مؤرخ 17/3/1397 جلسه شورای عالی امور کوچی ها  به ارتباط اعلان سپردن بست های واحد های دومی وزارت.

9-      تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (77) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

10-    به تعداد (169) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (31) قطعه وارده و (138) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

11-  به تعداد (77) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

12-  کاپی تعداد (54) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

13-  به تعداد (77) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

14-  مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (24) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج جدی و دلوسال1396 و برج جوزا سال جاری از ریاست های پالیسی و پلان، ریاست عمومی بیجا شده گان، تفتیش داخلی و ریاست ارتباط خارجه.

15-  طی یک هفته به تعداد(188) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (5) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(9) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (11) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (163) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (21) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

16-  مجموعاً سهم زنان % (21.88) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

17-  و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (52) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (29) قطعه عرایض سرپناه، (10) قطعه عرایض کمکی و (13)  قطعه عرایض تحصیلی، اطلاح نام و سایر موارد میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

18-  به تعداد (158) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

19-  به تعداد (157) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                                    

9-13 سرطان

1-      تکثیر حکم شماره(841) مؤرخ 9/4/1397 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر منظوری سفر وزیر امور مهاجرین جهت تداوی به کشور ایران.

2-      تکثیر حکم شماره(803) مؤرخ 3/4/1397 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر منظوری سفر معین امور پناهندگان به کشور آلمان.

3-      تکثیرمصوبه شماره(6) مؤرخ 21/3/1397جلسه نوبتی شورای وزیران.

4-      ارسال مکتوب شمولیت وزارت امور مهاجرین در کمیته میثاق شهروندی به وزارت احیا و انکشاف دهات.

5-      هماهنگ ساختن تدویر جلسه بررسی پروسه توزیع زمین در شهرک مهاجرین ولایت غزنی به تاریخ 11/4/1397 به اشتراک ادارات ذیربط در مقر وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان.

6-      تکثیر سرپرستی از امورات مقام وزارت الی برگشت وزیر صاحب از سفر کشور ایران توسط معین مالی واداری.

7-      ارسال فورم های پیگیری بند های (5 و 9) مصوبه شماره (6) مؤرخ 21/3/1397 جلسه شورای وزیران، جهت ارایه معلومات از اجراات در قبال آن به ریاست های پالیسی و پلان و مالی و حسابی.

8-      تکثیر تغیر نام اداره مرکزی احصائیه به اداره ملی احصائیه و معلومات.

9-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال فقره (14) مصوبه شماره (4) مؤرخ 2/3/1397 جلسه کابینه به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

10- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (53) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

11-   به تعداد (134) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (32) قطعه وارده و (102) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

12- به تعداد (110) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

13- کاپی تعداد (92) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

14- به تعداد (110) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

15- ارسال فورم پیگیری حاوی (410) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج جوزا سال 1397 جهت ارایه معلومات از اجراات در قبال آن به ریاست های مرکزی، دفتر مشاور اجتماعی و سکرتریت اجرائیوی مقام وزارت.

16- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (24) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج ثور و جوزای سال جاری از ریاست های حمایت حقوقی، امور مهاجرین ولایت کابل و پالیسی و پلان.

17- طی یک هفته به تعداد(363) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (27) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(13) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (19) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (204) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (36) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

18- مجموعاً سهم زنان % (17.6) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

19- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (50) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (27) قطعه عرایض سرپناه، (13) قطعه عرایض کمکی و (10)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

20- به تعداد (160) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

21- به تعداد (236) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

فوقاً گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                                         

18-22

1-      تکثیر حکم شماره (81) مؤرخ 11/1/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر رئیس حمایت حقوقی جهت اشتراک در کمیته تخنیکی سه جانبه از تاریخ 16 -17 اپریل 2018 به کشور سویس.

2-      تکثیر حکم شماره (103) مؤرخ 15/1/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر معین مالی و اداری جهت تداوی به کشور هندوستان.

3-      تکثیر حکم شماره (112) مؤرخ 18/1/1397 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر توظیف نماینده وزارت امور خارجه به عوض نماینده وزارت امور مهاجرین در سفر کشور عربستان سعودی.

4-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال بند (1) مصوبه شماره (1) و بند (2) مصوبه شماره (3) جلسات کمیته مبارزه علیه مواد مخدر ،به دارالانشای شورای وزیران.

5-      تکثیر فیصله جلسه شماره (4) مؤرخ 28/12/1396 کمیته اقتصادی شورای وزیران.

6-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال بند (5) مصوبه شماره (21) مؤرخ 14/12/1396جلسه کابینه به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

7-      هماهنگ ساختن معرفی رئیس پلان منحیث نماینده باصلاحیت پیرامون چگونگی اجراات گزارش شبکه زنان افغان به ریاست عمومی اداره امور.

8-      هماهنگ ساختن معرفی آمره جندر منحیث فوکل پاینت وزارت جهت اجراات کاری به وزارت امور زنان.

9-      تکثیر سرپرستی از امورات معینیت مالی و اداری توسط رئیس منابع بشری الی برگشت از سفر کشور هندوستان.

10-   هماهنگ ساختن معرفی رئیس پالیسی و پلان منحیث نماینده به منظور هماهنگی با اداره احصائیه مرکزی.

11-   تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (93) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

12-     به تعداد (115) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (38) قطعه وارده و (77) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

13-   به تعداد (122) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

14-   کاپی تعداد (86) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

15-   به تعداد (122) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

16-   مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (13) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج دلو و حوت سال 1396 از ریاست های تحقیق و معلومات، تفتیش داخلی، مهاجرین کابل، مشاوریت اجتماعی و آمریت جندر.

17-   طی یک هفته به تعداد(261) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (42) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد(10) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (31) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (178) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (19) نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

18- مجموعاً سهم زنان % (10.67) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

19-   و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (77) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (43) قطعه عرایض سرپناه، (5) قطعه عرایض کمکی و (29)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

20-   به تعداد (262) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

به تعداد (120) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

1_12 حوت 1396 

1-     تکثیر مصوبه شماره(17) مؤرخ 16/11/1396 جلسه نوبتی شورای وزیران

2-     ارسال مصوبه شماره (4) مؤرخ 23/11/1396 جلسه کمیسیون مختلط امور امنیتی وزارت به ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی.

3-     هماهنگ ساختن معرفی معین مالی و اداری بمنظور اشتراک در کمیته تطبیق پلان عمل ملی قطعنامه 1325 شورای امنیت ملی، به وزارت امور خارجه.

4-     ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده  بند (15)  مصوبه شماره (6) مؤرخ 4/5/1396 ، بند (1)  مصوبه شماره (9) مؤرخ 8/6/1396، بند (3)  مصوبه شماره (11) مؤرخ 19/7/1396 ،  بند (3)  مصوبه شماره (11) مؤرخ 19/7/1396  بند (6)  مصوبه شماره (12) مؤرخ 16/8/1396 و بند (1و16)  مصوبه شماره (16) مؤرخ 6/10/1396 جلسات کابینه به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

5-     ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال بند(1) مصوبه شماره (3) مؤرخ 24/5/1396 پیرامون نظریات و پیشنهادات میکانیزم عملی شدن پلان تطبیقی چابهار و بند(1) مصوبه شماره (15) مؤرخ 4/10/1396 جلسات شورای وزیران به ریاست دارالانشاء شورای وزیران.

6-     هماهنگ ساختن معرفی آمر تفتیش وزارت در ترکیب هئیت اعزامی به کشور عربستان سعودی غرض بررسی قونسلگری افغانستان با ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری.

7-     ارسال نمرات تیلفون و ایمیل آدرس مقامات وزارت جهت تشریک معلومات و تامین ارتباطات کاری و هماهنگی به اداره احصائیه مرکزی.

8-     تکثیر سرپرستی از امورات ریاست تفتیش توسط آمر تحلیل و ارزیابی الی برگشت رئیس از سفر کشور آلمان.

9-     تکثیر سرپرستی از امورات ریاست خدمات انجنیری توسط آمر تطبیق پروژه های انکشافی الی برگشت رئیس از سفر کشور هندوستان.

10- ارسال فورم های پیگیری در قبال وظایف سپرده شده مصوبه شماره (16) مؤرخ 17/11/1396 جلسه بورد اجرائیوی وزرات، بمنظور ارایه معلومات از اجراات به عمل آمده به ریاست های مرکزی وزارت.

11- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (63) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

12-   به تعداد (184) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (29) قطعه وارده و (155) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

13-            به تعداد (103) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

14-            کاپی تعداد (65) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

15-            به تعداد (103) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

16-            مواصلت اطمینان از اجراات در قبال (78) قطعه احکام مقامات محترم وزارت بابت برج قوس سال 1396 از ریاست های هماهنگی امور ولایات، تکنالوژی معلوماتی، تفتیش، اداری و ارتباط خارجه.

17-            ارسال فورم های پیگیری حاوی (370) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج جدی سال 1396 بمنظور ارایه معلومات از اجراات انجام یافته در قبال آنها ، به ریاست های مرکزی و سکرتریت مقام وزارت.

18-            طی یک هفته به تعداد(207) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (40) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (12) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(3) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (9) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (143) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (20) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به دفتر مقام وزارت، (1) نفر به معینیت پالیسی و پلان، (1) نفر به معینیت امور پناهنده گان، (1) نفر به ریاست پالیسی و پلان، (2) نفر به ریاست عمومی عودت، (2) نفر به ریاست اداری، (4) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان، (2) نفر به ریاست منابع بشری، (1) نفر به ریاست هماهنگی امور ولایات، (3) نفر به مشاوریت امور اجتماعی و(2) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

19-           مجموعاً سهم زنان % (13.98) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

20-            و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (115) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (58) قطعه عرایض سرپناه، (50) قطعه عرایض کمکی و (7)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

21-            به تعداد (163) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

21 - 25  دلو

1-      تکثیرفرمان شماره (48) مؤرخ 16/11/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد شورای عالی علمی فرهنگی و سرمایه بشری.         

2-      تکثیرحکم شماره (3208) مؤرخ 17/11/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر معین امور پناهنده گان جهت اشتراک در مجلس مشترک افغانستان و اتحادیه اروپا به کشور بلجیم.

3-      تکثیر مصوبه شماره (17) مؤرخ 4/11/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

4-      تکثیر مصوبه شماره (18) مؤرخ 14/11/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

5-      تکثیرمصوبهشماره(16) مؤرخ 17/11/1396جلسه بورد اجرائیوی وزارت.

6-      تکثیر مصوبه شماره (4) مؤرخ 23/11/1396 جلسه کمیسیون مختلط امور امنیتی وزارت.

7-      تکثیر مصوبه شماره (3) مؤرخ 19/10/1396 جلسه کمیته اجرایی آجندای ملی مصؤنیت غذایی و تغذیه.

8-      تکثیر حکم سرپرستی از امورات معینیت امور پناهنده گان الی برگشت از سفر کشور بلجیم توسط رئیس حمایت حقوقی.

9-      تکثیر حکم سرپرستی از امورات ریاست عمومی عودت الی برگشت از سفر ولایت نیمروز توسط سرپرست ریاست انجنیری.

10- تکثیر حکم سرپرستی از امورات ریاست منابع بشری الی برگشت از سفر ولایات توسط آمر استخدام.

11- ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده  بند (7 و 10)  مصوبه شماره (8) مؤرخ 17/7/1396 جلسه شورای عالی حاکمیت قانون به ریاست عمومی  اداره امور ریاست جمهوری.

12- هماهنگ ساختن معرفی نورمحمد صدیق آمر پاسخدهی منحیث فوکل پاینت وزارت به جلسه مشورتی پیرامون پاسخدهی به مشکلات بیجاشدگان با اداره آماده گی با حوادث.

13- ارسال نمرات تیلفون و ایمیل آدرس مقامات وزارت جهت تشریک معلومات و تامین ارتباطات کاری و هماهنگی به وزارت امور زنان.

14- ارسال فورم پیگیری جهت ارایه معلومات از تحقق اجراات در قبال بند(2) مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396 جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به  وزارت مالیه.

15- هماهنگ ساختن معرفی رئیس عودت و ادغام مجددمنحیث نماینده این وزرات در ترکیب هئیت پیرامون تحقق بند (23) مصوبه شماره (5) مؤرخ 14/4/1396 کابینه با وزارت امور شهر سازی.

16- ارسال فورم پیگیری جهت ارایه معلومات از تحقق اجراات در قبال بند(1) مصوبه شماره (15) مؤرخ 4/10/1396 جلسه شورای وزیران به ریاست های مالی و حسابی و  پالیسی و پلان.

17- ارسال فورم پیگیری جهت ارایه معلومات از تحقق اجراات در قبال بند های(3، 6 و 15) مصوبه شماره (17) مؤرخ 4/11/1396 جلسه کابینه به ریاست های مالی و  حسابی و اداری.

18- هماهنگ ساختن معرفی سرپرست ریاست انجنیری منحیث نماینده باصلاحیت در ترکیب هئیت جهت بررسی همه جانبه پروسه توزیع زمین در شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی با اداره لوی سارنوالی.

19- تکثیر  متحدالمال معاونیت انسجام امور دولت پیرامون مطالب سفر مقامات عالی رتبه وکارکنان دولتی و منسوبین نظامی به خارج از کشور.

20- هماهنگ ساختن معرفی آمر تفتیش منحیث نماینده باصلاحیت جهت بررسی همه جانبه قونسلگری افغانستان مقیم شهر جده و سفارت افغانستان در عربستان با اداره لوی سارنوالی.

21- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (77) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

22-   به تعداد (296) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (35) قطعه وارده و (261) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

23- به تعداد (81) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده  است.

24- کاپی تعداد (67) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

25- به تعداد (81) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

26- ارسال فورم پیگیری حاوی (342) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج قوس سال 1396 جهت ارایه معلومات از اجراات در قبال آن به ریاست های مرکزی، دفتر مشاور  اجتماعی و سکرتریت اجرائیوی مقام وزارت.

27- طی یک هفته به تعداد(178) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (18) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (9) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(4) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (147) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (27) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (3) نفر به دفتر مقام،  (3) نفر به معینیت پالیسی و پلان، (1) نفر به معینیت امور پناهنده گان، (1) نفر به ریاست دفتر، (1) نفر به ریاست ارتباط خارجه،  (7) نفر به ریاست حمایتت حقوقی، (7) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشدگان، (1) نفر به ریاست اداری، (1) نفر به  مشاوریت امور اجتماعی و (1) نفر به مدیریت دیتابیس وزارتت  جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

28- مجموعاً سهم زنان % (18.36) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

29- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (81) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (39) قطعه عرایض سرپناه، (31) قطعه عرایض کمکی و (11)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

30- به تعداد (191) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس  و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

31-  به تعداد (92) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در  ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

14 – 18 دلو

1-     ترتیب جدول ده تفاهمنامه که فیصدی مصارف اداری آن بالاتر از 25 فیصد بوده با تفکیک تعداد مستفیدین ،بودیجه ودونر، و محل تطبیق آنها جهت اتخاذ تصمیم در جلسه بورد وزارت.

2-     ترتیب وتهیه مقرره تنظیم اجراآت وزارت مطابق فارمت ارسالی وزارت عدلیه

3-     از پـروسـۀ برگشت (25) تن طــی   5  مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

4-      بتعـداد (9) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های انگلستان: 1 تن، ناروی: 4 تن، هالند: 2 تن، سویدن: 1 تن، و اطریش: 1 تن) و به تعـداد (16) تن عودت کنندگان داوطلب ( از کشور های ترکیه: 5 تن، سویدن: 4 تن، فنلند: 1 تن، هالند: 2 تن، اطریش: 2 تن، اندونیزیا : 1 تن و فرانسه : 1 تن)  با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  به وطن عــودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

5-      ارجاع تقاضای محترم خدابخش فرزند مهدی به وزارت محترم امور خارجه مبنی بر درخواست رهائی فرزندش به اسم عرفان از زندان کشور سویس.

6-  جواب مکتوب شماره 2314 مؤرخ 10/11/1396 ریاست دفتر از طریق ارسال گزاش وضعیت مهاجرین در کشور های اروپای به ریاست ارتباط خارجه جهت توحید با گزارشات وضعیت مهاجرین در کشور های ایران و پاکستان و ارسال آن به ریاست محترم دفتر.

7-     ارسال دورنما و مأموریت ریاست حمایت حقوقی به ریاست تحقیق و مطالعات از طریق ایمیل.

8-  جواب ایمیل های وزارت محترم امور خارجه در رابطه به پلان اخراج گروهی ماجرین توسط کشور های آلمان، فنلند، اطریش و سویدن در ماه جاری و ماه مارچ طی هواپیماهای چارترشده.

9-     .معرفی 4تن عودت کننده کشور پاکستان با تفکیک 4تن طبقه ذکور 2 جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف

10- اشتراک درجلسه قاچاق انسان در وزارت محترم عدلیه.

11- دویر جلسه کمیته بررسی تفاهمنامه ها جهت بررسی هفت تفاهمنامه که عبارت اند از تفاهمنامه اغفان اید ( دو ) ،            APA، ایکول اکسیس، اکتید ، موسسه بین المللی شلتر، اتحادیه کمک ها در رابطه به پروژ معیشت وادغام خانواده، پروگرام پاسخگوی ب نیازمندی های بیجاشدگان داخلی، بلند بردن مصؤنیت غذایی درولایات تخار، قندز، فاریاب ، جلال آباد ، قندهار .

12- تدویر جلسه  با اتشه امور مهاجرین سفارت محترم دنمارک مقیم کابل در رابطه به ایجاد همکاری ها و هماهنگی های بیشتر آن سفارت با عودت کنندگان و لابی  برای جلوگیری از اخراج گروه های آسیب پذیر از آن کشور و تثبیت هویت اشخاص مشکوک توسط وزارت محترم امور خارجه.

13- اشتراک درتهیه مسوده مقرره توزیع زمین برای عودت کننده ، بیجاشده و ورثه شهدا در وزارت عدلیه

صدور 3 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 27 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

16 – 20 جدی

1-      تکثیرمصوبه شماره(15) مؤرخ12/10/1396جلسه بورد اجرائیوی وزارت.

2-      هماهنگ ساختن تأمین امنیت ساحات توزیع مواد غذایی و غیر غذایی که از جانب موسسه الاغاثیه کشور عربستان سعودی برای مهاجرین و بیجا شدگان صورت میگیرد، با وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی.

3-      ارسال گزارش اجراات کاری سال مالی 1396 ریاست دفتر به ریاست پالیسی و پلان

4-      هماهنگ ساختن معرفی مجاهد احمد کارمند ریاست ارتباط خارجه، منحیث نماینده جهت طی مراحل مکاتیب و امورات رسمی به وزارت امور خارجه.

5-      تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (73) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

6-      به تعداد (101) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (26) قطعه وارده و (75) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

7-     به تعداد (46) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

8-     کاپی تعداد (35) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

9-     به تعداد (46) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

10- مواصلت اطمینان از اجراات در قبال (89) قطعه احکام مقامات محترم وزارت بابت برج عقرب از ریاست های منابع بشری و پالیسی و پلان.

11- طی یک هفته به تعداد(184) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (13) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (7) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(5) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (7) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (152) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (25) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (4) نفر به دفتر مقام وزارت، (2) نفر به معینیت مالی واداری، (2) نفر به ریاست پالیسی و پلان، (5) نفر به ریاست ارتباط خارجه، (2) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (1) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان، (1) نفر به ریاست اداری، (4) نفر به مشاوریت امور اجتماعی و(4) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

12- مجموعاً سهم زنان % (16.44) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

13- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (91) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (28) قطعه عرایض سرپناه، (55) قطعه عرایض کمکی و (8)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

14- به تعداد (203) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

15-  به تعداد (146) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

9 – 13 جدی

1-      ارسال اطمینان از تحقق هدایت مصوبه شماره (12) مؤرخ 18/8/1396 و اجراات در قبال وظایف سپرده شده  بند (3)  مصوبه شماره (11) مؤرخ 17/7/1396 و بند (5)  مصوبه شماره (13) مؤرخ 6/9/1396 جلسات شورای وزیران به دارالانشای شورای وزیران.

2-      تکثیر معرفی سه تن نماینده گان کمیسیون مستقل اصلاحات انتخابات.

3-      هماهنگ ساختن آدرس جدید دفتر UNHCR  که از ساحه شهرنو به پلچرخی نقل مکان نموده،  با ریاست های ذیربط

4-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال بند(7) مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396 جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به ریاست دارالانشاء شورای وزیران.

5-      هماهنگ ساختن لیست نماینده گان وزارت امور مهاجرین در سطح ولایات به منظور تطبیق بهتر پلان عمل ملی قطعنامه 1325 با وزارت امور خارجه.

6-      هماهنگ ساختن مشکلات شهرک مهاجرین باریک آب ولایت پروان از قبیل اعمار مکتب، شبکه برق، تجهیزات کلنیک، اعمار یک محراب مسجد، شبکه آبرسانی و جغل اندازی وایجاد شغل و کاریابی برای اهالی بیکار شهرک با وزرت های معارف، صحت عامه، حج و اوقاف، انکشاف دهات، کار و امور اجتماعی و شرکت برق.

7-      تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (66) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

8-        به تعداد (57) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (19) قطعه وارده و (38) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

9-     به تعداد (111) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

10- کاپی تعداد (89) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

11- به تعداد (111) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

12- طی یک هفته به تعداد(345) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (22) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (17) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(6) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (3) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (297) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (31) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (3) نفر به معینیت پالیسی و پلان، (2) نفر به معینیت امور پناهنده گان، (5) نفر به ریاست ارتباط خارجه، (2) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (3) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان،(1) نفر به ریاست مالی و حسابی، (2) نفر به ریاست اداری، (1) نفر به ریاست منابع بشری، (8) نفر به مشاوریت امور اجتماعی و(4) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

13- مجموعاً سهم زنان % (10.43) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

14- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (99) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (30) قطعه عرایض سرپناه، (56) قطعه عرایض کمکی و (13)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

15- به تعداد (634) قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال شده است.

16-به تعداد (185) قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت خانه ها  و واحد های دومی وزارت در ولایات بعد از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسلات خارجی ارسال گردیده است.

2 – 6 جدی

1-      تکثیر حکم شماره (593) مؤرخ 27/9/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی برتوظیف یاسین لبیب به حیث سرپرست ریاست مهاجرین ولایت تخار.

2-      تکثیر حکم شماره (613) مؤرخ 29/9/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر تقرر رحمت الله حکیمی به حیث رئیس عودت و ادغام مجدد از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج CBR .

3-      تکثیر حکم شماره (2855) مؤرخ 29/9/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی برسفر معین امور پناهنده گان و هئیت همراه جهت اشتراک در سیمینار ایجاد سیستم نظارتی، کنترول و رهنمود آموزشی از تاریخ  23 -29 دسمبر 2017 به کشور هندوستان.

4-      تکثیر حکم شماره (2454) مؤرخ 25/9/1396 مقام ریاست اجرائیه مبنی به بررسی پیشنهاد و ابراز نظر وزارت اقتصاد و ثبت مستفدین همراه با اثر انگشت ساده فقط برای جلوگیری از ثبت مکرر مستفدین.

5-      تکثیر مصوبه شماره (14) مؤرخ 20/9/1396 جلسه نوبتی شورای وزیران

6-      تکثیر مصوبه شماره (1) مؤرخ 13/8/1396 جلسه فوق العاده کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث

7-      تکثیرمصوبه شماره(14) مؤرخ 28/9/1396 جلسه بورد اجرائیوی وزارت.

8-      تکثیر مصوبه شماره (1) مؤرخ 14/9/1396 جلسه رؤسای ادارات دولتی.

9-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده  بند (7 و 8)  مصوبه شماره (11) مؤرخ 19/7/1396 و بند (8)  مصوبه شماره (13) مؤرخ 14/8/1396 جلسات کابینه به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

10- ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال بند(6) مصوبه شماره (10) مؤرخ 3/7/1396 و بند(15) مصوبه شماره (12) مؤرخ 8/8/1396 جلسات شورای وزیران به ریاست دارالانشاء.

11- هماهنگ ساختن سفر معین مالی و اداری و هئیت همراه جهت توزیع کمک های بشری، روند تشخیص مستحقین بازدید از وضعیت و نیازمندی شهرک ها و نظارت از چگونگی روند فعالیت ریاست های مهاجرین به ولایات لغمان و کنرها.

12- هماهنگ ساختن معرفی محمد رضاء باهر مسؤل اطلاع رسانی این وزارت جهت تحقق هدایت جلسه مؤرخ 1/9/1396 کاری کمیسیون نظارت و دسترسی به اطلاعات به کمیته اطلاع رسانی شورای وزیران.

13- هماهنگ ساختن معرفی مجاهد احمد کارمند ریاست ارتباط خارجه منحیث نماینده جهت طی مراحل اسناد به وزارت امور خارجه.

14- تکثیر سرپرستی از امورات ریاست عمومی عودت توسط سرپرست ریاست خدمات انجینری الی برگشت رئیس از سفر ولایات لغمان و کنرها.

15- تکثیر سرپرستی از امورات ریاست تحقیق توسط آمر سیستم معلومات الی برگشت رئیس از سفر کشور هندوستان.

16- تکثیر سرپرستی از امورات ریاست حمایت حقوقی توسط آمر مشوره های حقوقی الی برگشت رئیس از سفر کشور هندوستان.

17- تکثیر سرپرستی از امورات ریاست ارتباط خارجه توسط مدیر عمومی انکشاف و مهاجرت الی برگشت رئیس از سفر کشور هندوستان.

18- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (87) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

19-   به تعداد (278) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (31) قطعه وارده و (247) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

20- به تعداد (75) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

21- کاپی تعداد (57) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

22- به تعداد (75) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

23- طی یک هفته به تعداد(263) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (10) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (8) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(3) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (3) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (239) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (23) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به دفتر مقام وزارت، (1) نفر به معینیت امور پناهنده گان، (1) نفر به ریاست ارتباط خارجه، (1) نفر به ریاست عمومی عودت، (1) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (5) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان، (2) نفر به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، (2) نفر به مشاوریت امور اجتماعی و(5) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

24- مجموعاً سهم زنان % (7.9) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

25- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (214) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (28) قطعه عرایض سرپناه، (183) قطعه عرایض کمکی و (3)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

26- به تعداد (181) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

27-  به تعداد (149) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.

25 – 29 قوس

1-     تکثیر حکم شماره(2835) مؤرخ27/9/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر توزیع مبلغ بیست و سه ملیون و چهار صدو پنجاه هزار افغانی طور نقدی برای بیجا شده گان ولسوالی پچیرو آگام ولایت ننگرهار.

2-     تکثیر حکم شماره (2771) مؤرخ  18/9/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر ارسال متن استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری.

3-     تکثیر حکم شماره (518) مؤرخ  7/9/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد ولسوالی جدید التاسیس بنام روحانی بابا به مرکزیت ارمه در مربوطات ولایت پکتیا.

4-     تکثیر حکم شماره (519) مؤرخ  7/9/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد ولسوالی جدید التاسیس بنام گرده حیری به مرکزیت زمری در مربوطات ولایت پکتیا.

5-     تکثیر مصوبه شماره (13) مؤرخ 6/9/1396 جلسه نوبتی شورای وزیران.

6-     تکثیر مصوبه رویداد جلسه شماره (2) مؤرخ 15/9/1396 کمیته نوبتی اجرایی مصؤنیت غذایی و تغذیه.

7-     هماهنگ ساختن برگزاری و تجلیل از روز جهانی مهاجر با حضور داشت اراکین بلند رتبه دولتی به شمول وزیران کابینه و وکلای ملت در مرکز رسانه های حکومت یوم دوشنبه 27 قوس جهت تأمین امنیت با وزارت امور داخله و ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی.

8-     ارسال جدول پیگیری مصوبات جلسات شماره( دهم الی پانزدهم) شورای عالی توسعه شهری به ریاست های ذیربط.

9-     هماهنگ ساختن سفر جلالتمآب وزیر امور مهاجرین وهئیت همراه به ولایت پروان، جهت افتتاح و بهره برداری شهرک بنی ورسک شهرک مهاجرین به ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی

10- ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده  بند (6)  مصوبه شماره (10) مؤرخ 3/7/1396 و هدایت مصوبه شماره (11) مؤرخ 17/7/1396 جلسات شورای وزیران به دارالانشای شورای وزیران.

11- ارسال فورم های پیگیری وظایف سپرده شده فقره (1) بند (7) مصوبه شماره (11) 17/7/1396 و وظایف سپرده شده  مصوبه شماره (12) مؤرخ 8/8/1396 جلسات شورای وزیران به ریاست های ذیربط.

12- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (93) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

13-   به تعداد (154) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (24) قطعه وارده و (130) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

14- به تعداد (68) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

15- کاپی تعداد (39) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

16- به تعداد (68) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

17- طی یک هفته به تعداد(279) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (56) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (4) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(5) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (7) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (207) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (21) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به معینیت مالی واداری، (2) نفر به معینیت امور پناهنده گان، (2) نفر به ریاست دفتر، (2) نفر به ریاست ارتباط خارجه، (1) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (8) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان، (1) نفر به ریاست اداری، (2) نفربه مشاوریت امور اجتماعی و(2) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

18- مجموعاً سهم زنان % (10.14) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

19- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (241) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (51) قطعه عرایض سرپناه، (185) قطعه عرایض کمکی و (5)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

20- به تعداد (138) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

21-به تعداد (69) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.

18 – 22 قوس

1-      تکثیر حکم شماره ( 2796) مؤرخ 21/9/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر سفر سرپرست ریاست عمومی عودت به کشور بلغاریا جهت اشتراک در جلسه مشترک پروژه راه ابریشم .

2-      تکثیر مصوبه شماره ( 15) مؤرخ 8/9/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

3-      تکثیر حکم شماره ( 2304) مؤرخ 8/9/1396 مقام ریاست اجرائیه مبنی بر تقرر محترم فریدون سکندر به حیث نماینده ریاست اجرائیه در امور مهاجرین و بیجاشده گان.

4-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده مصوبه شماره (14) مؤرخ 24/8/1396 جلسه کابینه به ریاست عمومی اداره امور.

5-      ارسال گزارش سفر معین امور پناهنده گان از کشور بلجیم و آلمان به ریاست عمومی اداره امور و ریاست اجرائیه .

6-      هماهنگ ساختن سفر جلالتمآب وزیر صاحب و هئیت معیتی به ولایت پروان جهت افتتاح و بهره برداری شهرک مهاجرین به ریاست رجال برجسته دولتی و مقام ولایت پروان.

7-      هماهنگ ساختن سفر رئیس راه حل های دایمی به ولایت ننگرهار غرض رسیده گی به مشکلات بیجاشده گان ولسوالی خوگیانی.

8-      ارسال فهرست مشخصات کارمندان و کارکنان وزارت با درنظر داشت سن، درجه تحصیل، لایحه وظایف و مقدار معاش به ریاست عمومی اداره امور.

9-      تکثیر وارسی از امورات ریاست ارتباط خارجه توسط آمر ارتباط خارجه الی برگشت رئیس از سفر کشور پاکستان.

10- ارسال فورم های پیگیری وظایف سپرده شده بند های (3 و 8) مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396 کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به وزارت های اقتصاد، احیا و انکشاف دهات و مالیه.

11- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (73) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

12-   به تعداد (162) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (13) قطعه وارده و (149) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

13- به تعداد (70) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

14- کاپی تعداد (58) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

15- به تعداد (70) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

16- طی یک هفته به تعداد(325) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (63) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (5) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(7) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (3) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (247) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (26) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به معینیت مالی و اداری، (2) نفر به ریاست دفتر، (5) نفر به ریاست ارتباط خارجه، (14) نفر به ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشده گان، (1) نفر به ریاست اداری، (1) نفر به ریاست تحقیق و سیستم معلومات، (1) نفر به ریاست هماهنگی امور ولایات، (1) نفربه مشاوریت امور اجتماعی و(1) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

17- مجموعاً سهم زنان % (10.52) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

18- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (237) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (44) قطعه عرایض سرپناه، (190) قطعه عرایض کمکی و (3)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

19- به تعداد (157) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

20-  به تعداد (52) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.

4 – 8 قوس

1-      تکثیر مصوبه شماره (12) مؤرخ 11/8/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

2-      تکثیر مصوبه شماره (13) مؤرخ 14/8/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

3-      تکثیر مصوبه شماره (14) مؤرخ 24/8/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

4-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده  بند (5)  مصوبه شماره (11) مؤرخ 19/7/1396 جلسه کابینه به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

5-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده  فقره       (1-2-3) بند (2) مصوبه شماره (4) مؤرخ 30/12/1395جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت، به دارالانشای شورای وزیران.

6-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال فیصله ها و تصاویب مصوبه شماره (11) مؤرخ 17/7/1396 جلسه شورای وزیران به دارالانشای شورای وزیران.

7-      هماهنگ ساختن سفر جلالتمآب وزیر امور مهاجرین وهئیت همراه به کشور ترکیه به ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی.

8-      تکثیر حکم سرپرستی از امورات مقام وزارت الی برگشت وزیر صاحب از سفر کشور ترکیه توسط معین صاحب پالیسی و پلان.

9-      هماهنگ ساختن سفر هئیت اعزامی وزارت غرض فروش ساحات تجارتی شهرک های مهاجرین، به ولایات پکتیا و لوگر.

10- ارسال نمرات تیلفون و ایمیل آدرس مقامات وزارت جهت تشریک معلومات و تامین ارتباطات کاری و هماهنگی به وزارت امور خارجه.

11- تکثیر سرپرستی از امورات ریاست عمومی بیجا شده گان توسط رئیس پاسخدهی.

12- تکثیر وارسی از امورات ریاست ارتباط خارجه توسط یما لعل زاده .

13- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (59) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

14-   به تعداد (203) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (30) قطعه وارده و (173) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

15- به تعداد (115) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

16- کاپی تعداد (98) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

17- به تعداد (115) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

18- طی یک هفته به تعداد(296) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (9) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (7) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(11) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (7) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (262) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (23) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به دفتر مقام وزارت، (2) نفر به معینیت مالی واداری، (2) نفر به معینیت امور پناهنده گان، (2) نفر به ریاست پالیسی و پلان، (1) نفر به ریاست ارتباط خارجه، (2) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (5) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان، (1) نفر به ریاست مالی و حسابی، (1) نفر به ریاست اداری، (1) نفر به ریاست منابع بشری، (1) نفربه مشاوریت امور اجتماعی و(4) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

19- مجموعاً سهم زنان % (8.77) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

20- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (130) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (40) قطعه عرایض سرپناه، (75) قطعه عرایض کمکی و (15)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

21- به تعداد (151) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

به تعداد (142) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است

20 – 24 عقرب

1-      تکثیر حکم شماره (2535) مؤرخ 22/8/1396 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر منظوری سفر  جلالتمآب وزیر امور مهاجرین و هئیت معیتی به کشور ترکیه جهت اشتراک در بیست و نهمین اجلاس کمیسیون سه جانبه و نشست چهار جانبه که از تاریخ 28 نوامبر الی 2 دسمبر2017 در شهر انقره برگزار میگردد.

2-      تکثیر حکم شماره (2016) مؤرخ 8/8/1396 ریاست اجرائیه ج.ا. افغانستان، مبنی بر منظوری تقدیر نامه درجه دوم برای هشت تن کارمندان وزارت.

3-      تکثیر حکم شماره (2517) مؤرخ 21/8/1396 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی منظوری سفر معین پناهنده گان به کشور بلجیم جهت اشتراک در سومین نشست گروه کاری در مورد تطبیق اعلامیه راهکار مشترک که به تاریخ 21 نوامبر2017 در شهر بروکسل دایر میگردد.

4-      ارسال اطمینان از اجراات مبنی بر تحقق بند (6)مصوبه شماره (11) مؤرخ 19/7/1396 جلسه کابینه به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

5-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات این وزارت پیرامون مفاد بند های (2-11 و 12) مصوبه شماره (6) مؤرخ 22/6/1396 جلسه شورای حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به ریاست عمومی اداره امور.

6-      ارسال فورم های پیگیری بند (3-4-7-8 و 9) مصوبه شماره (11) مؤرخ 19/7/1396 کابینه به ریاست های اطلاعات و ارتباط عامه، حمایت حقوقی، تفتیش داخلی و پالیسی و پلان.

7-      ارسال فورم های پیگیری بند (4-6-7-8 و9 ) مصوبه شماره (4) مؤرخ 30/12/1395 کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به ریاست های حمایت حقوقی، منابع بشری، ارتباط خارجه و پالیسی و پلان.

8-      هماهنگ ساختن برگزاری سومین سیمینار علمی مهاجرت، فرصت ها و چالش ها در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت( قصر مرمرین) با وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی.

9-      تکثیر وارسی از امورات ریاست عمومی بیجا شده گان توسط  رئیس راه حل های دایمی الی برگشت رئیس از سفر ولایت هرات.

10- هماهنگ ساختن معرفی رئیس پالیسی و پلان و مدیر عمومی دیسک اروپا جهت اشتراک در بازنگری و معیاری سازی نصاب تحصیلی پوهنتون ها و موسسات تحصیلی با وزارت تحصیلات عالی.

11- هماهنگ ساختن معرفی مولوی محمد سرور سروری مشاور وزارت منحیث نماینده در ترکیب هئیت جهت اشتراک در تثبیت و رسیده گی به مهاجرین ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به ریاست محترم اجرائیه ج.ا. افغانستان.

12- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (58) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

13-   به تعداد (118) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (23) قطعه وارده و (95) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

14- به تعداد (124) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

15- کاپی تعداد (111) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

16- به تعداد (124) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

17- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (21) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج میزان از ریاست های تفتیش، حمایت حقوقی، ارتباط خارجه و آمریت جندر.

18- طی یک هفته به تعداد(222) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (11) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (9) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(10) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (9) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (183) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (17) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به دفتر معینیت مالی واداری، (1) نفر به ریاست دفتر، (1) نفر به ریاست ارتباط خارجه، (3) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (5) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجا شده گان، (1) نفر به ریاست منابع بشری،  (1) نفر به ریاست تحقیق و سیستم معلومات، و(4) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

19- مجموعاً سهم زنان % (9.28) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

20- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (100) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (44) قطعه عرایض سرپناه، (45) قطعه عرایض کمکی و (11)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

21- به تعداد (99) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

22-  به تعداد (81) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.

17-13عقرب

1-      تکثیر حکم شماره (320) مؤرخ 3/8/1396 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر توظیف غلام فاروق در بست رتبه دوم به حیث سرپرست ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا.

2-      تکثیر حکم شماره (2090) مؤرخ 10/8/1396 مقام ریاست اجرائیه ، مبنی بر منظوری مبلغ پنجاه هزار افغانی مدد معاش برای سرپرست ریاست دفتر.

3-      تکثیر حکم شماره (358) مؤرخ 13/8/1396 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر توظیف هئیت غرض بررسی قونسلگری بن آلمان.

4-      تکثیر مصوبه شماره (11) مؤرخ 19/7/1396 جلسه کابینه.

5-      تکثیر مصوبه شماره (13) مؤرخ 9/8/1396 جلسه بورد اجرائیوی وزارت.

6-      ارسال اطمینان از تحقق فقره (3) بند (1)مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396 جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت، به دارالانشای شورای وزیران.

7-      ارسال گزارش از سفر کشور اتریش جلالتمآب وزیر امورمهاجرین به وزارت امور خارجه، ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، وزیر دولت در امور پارلمانی و ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

8-      هماهنگ ساختن سفر ولایت پروان جلالتمآب وزیر امور مهاجرین و هئیت همراه جهت بازدید از شهرک مهاجرین به تاریخ 18/8/1396 با ریاست محترم محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی و مقام ولایت پروان.

9-      تکثیر وارسی از امورات ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات توسط محترمه کیمیا الی برگشت رئیس از سفر ولایت کندهار.

10- تکثیر وارسی از امورات ریاست مالی و حسابی توسط  آمر مالی الی برگشت رئیس از سفر ولایت بلخ.

11- تکثیر وارسی از امورات آمریت جندر توسط مدیر عمومی نظارت الی برگشت آمره جندر از سفر ولایت بلخ.

12- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (64) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

13-   به تعداد (190) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (20) قطعه وارده و (170) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

14- به تعداد (100) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

15- کاپی تعداد (70) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

16- به تعداد (100) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

17- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (17) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج میزان از ریاست های تکنالوژی معلوماتی و اطلاعات و ارتباط عامه.

18- طی یک هفته به تعداد(249) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (10) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (5) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(6) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (2) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (226) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (32) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (2) نفر به دفتر مقام وزارت، (1) نفر به ریاست دفتر، (1) نفر به ریاست پالیسی و پلان،  (1) نفر به ریاست عمومی عودت،       (6) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (5) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجا شده گان، (4) نفر به ریاست مالی و حسابی،  (3) نفر به ریاست اداری، (1) نفر به ریاست منابع بشری، (1) نفر به مشاوریت امور اجتماعی، (4) نفر به دفتر پارلمانی و(2) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

19- مجموعاً سهم زنان % (14.15) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

20- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (53) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (23) قطعه عرایض سرپناه، (20) قطعه عرایض کمکی و (10)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

21- به تعداد (205) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

22-  به تعداد (160) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است. 

10-6 عقرب

1-      تکثیر حکم شماره (2410) مؤرخ 6/8/1396 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر منظوری سفر رؤسای عمومی عودت و حمایت حقوقی در ورکشاپ عودت داوطلبانه و استقرار مجدد که از تاریخ 2-3 نوامبر 2017 در کشور آذربایجان تدویر میابد.

2-      تکثیر مصوبات جلسات شماره (6) مؤرخ 22/6/1396 و شماره (7) مؤرخ 6/7/1396 شورای عالی حاکمیت قانون علیه فساد اداری.

3-      ارسال اطمینان از تحقق بند (1) و (7)مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396 جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت، به دارالانشای شورای وزیران.

4-      تکثیر مصوبه شماره (3) مؤرخ29/7/1396جلسه کمیسیون مختلط امور امنیتی وزارت.

5-      ارسال فورم های پیگیری غرض ارایه معلومات پیرامون اجراات در قبال بند های( 2 ،11 و 12 ) مصوبه جلسه شماره (6) مؤرخ 22/6/1396 شورای عالی حاکمیت قانون به ریاست پالیسی و پلان.

6-      ارسال فورم های پیگیری غرض ارایه معلومات پیرامون اجراات در قبال بند (3) مصوبه شماره (11) مؤرخ 17/7/1396 شورای وزیران به ریاست های منابع بشری و ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی.

7-      تکثیر سرپرستی از امورات ریاست منابع بشری توسط آمر سوانح الی برگشت رئیس از سفر ولایات کشور.

8-      تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (47) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

9-        به تعداد (151) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (20) قطعه وارده و (131) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

10-  به تعداد (92) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

11-  کاپی تعداد (72) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

12-  به تعداد (92) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

13-  مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (83) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج سنبله از ریاست مالی و حسابی و مشاوریت امور اجتماعی.

14-  طی یک هفته به تعداد(239) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (28) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (3) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(5) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (8) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (195) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (24) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (4) نفر به دفتر مقام وزارت، (2) نفر به معینیت امور پناهنده گان، (3) نفر به ریاست ارتباط خارجه (1) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (4) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجا شده گان، (3) نفر به ریاست منابع بشری، (1) نفر به ریاست تحقیق و سیستم معلومات و(5) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

15-  مجموعاً سهم زنان % (12.3) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

16-  و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (67) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (39) قطعه عرایض سرپناه، (16) قطعه عرایض کمکی و (12)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

17-  به تعداد (173) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

18-  به تعداد (331) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است. 

29 میزان -3 عقرب

1-      تکثیر حکم شماره (171) مؤرخ 10/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد مجتمع مشارکت دولتداری باز در افغانستان.

2-      تکثیر حکم شماره (2313) مؤرخ 26/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر پیشبرد منسجم جلسات پروسۀ ایجاد ملل متحد واحد.

3-      تکثیر مصوبه شماره (11) مؤرخ 17/7/1396 جلسه شورای وزیران.

4-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده فقره          (1 و4) مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت، به دارالانشای شورای وزیران.

5-      هماهنگ ساختن معرفی رئیس عمومی عودت و هئیت همراه غرض تحقق مصوبات کابینه و شورای وزیران جهت قیمت گزاری ساحات تجارتی شهرک مهاجرین و تسلیمی برآورد ثانی پروژه های شهرک قلموال مینه به ولایت خوست.

6-      هماهنگ ساختن اشتراک معین پالیسی و پلان  و رئیس مهاجرین ولایت ننگرهار جهت ارایه معلومات پیرامون مشکلات و رسیده گی به شکایات مردم بیجا شده و جنگ زده ولایت ننگرهار به ویژه اهالی ولسوالی پچیرواگام به تاریخ 6/عقرب/1396 به مشرانو جرگه.

7-      ارسال فورم های پیگیری غرض ارایه معلومات پیرامون اجراات در قبال فقره های( 2 و 3 ) مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396 کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به ریاست های مالی و حسابی، ارتباط خارجه و ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی.

8-      تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (5) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

9-        به تعداد (87) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (16) قطعه وارده و (71) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

10- به تعداد (25) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

11- کاپی تعداد (20) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

12- به تعداد (25) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

13- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (61) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج سنبله سال 1396 از ریاست های منابع بشری و ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجا شده گان داخلی.

14- طی یک هفته به تعداد(237) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (5) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (7) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(11) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (17) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (97) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (13) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به دفتر مقام وزارت، (1) نفر به معینیت مالی واداری، (1) نفر به ریاست ارتباط خارجه، (1) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان، (1) نفر به ریاست اداری، (5) نفر به ریاست منابع بشری، (1) نفربه ریاست اطلاعات، (1) نفر به آمریت جندر و(1) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

15- مجموعاً سهم زنان % (13.4) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

16- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (42) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (24) قطعه عرایض سرپناه، (12) قطعه عرایض کمکی و (6)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

17- به تعداد (151) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

18- به تعداد (251) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.

22-26 میزان

1-     تکثیر حکم شماره (2268) مؤرخ 19/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر منظوری سفر رئیس پالیسی و پلان جهت اشتراک در اولین جلسه تیم متخصصین برای پالیسی جامع مهاجرت در افغانستان که از تاریخ 12- 13 اکتوبر 2017 در شهر استانبول ترکیه دایر میگردد.

2-     تکثیر مصوبه شماره (12) مؤرخ 23/7/1396 بورد اجرائیوی وزارت.

3-     ارسال دوورق توضیحات پیرامون تطبیق اصلاحات در وزارت امور مهاجرین به مقام عالی ریاست جمهوری.

4-     هماهنگ ساختن سفر وزیر امور مهاجرین به کشور اطریش با ریاست عمومی رجال برجسته دولتی.

5-     تکثیر حکم شماره (2568 - الف) مؤرخ 29/7/1396 مقام وزارت، مبنی بر ختم وظیفه نبی الله صمدی از نماینده گی مشهد ایران الی اشتغال وظیفه توسط سید اسد الله حیدری به حیث اتشه مهاجرین محترم رفیع الله رستاقی از امورات نماینده گی وارسی نمایند.

6-     تکثیر حکم شماره (2572 - الف) مؤرخ 30/7/1396 مقام وزارت، مبنی بر سرپرستی از امورات وزارت توسط معین امور پناهنده گان الی بازگشت وزیر از سفر کشور اطریش.

7-     ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال بند های (2) و (11) مصوبه شماره (8) مؤرخ 30/5/1396جلسه شورای وزیران به ریاست عمومی دارالانشای شورای وزیران و وزارت اقتصاد.

8-     ارسال فورم پیگیری جهت ارایه معلومات از اجراات در قبال وظایف سپرده شده مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396 جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به ریاست های عمومی عودت، بیجاشده گان داخلی، مالی و حسابی و تحقیق و سیستم معلومات مهاجرین.

9-     هماهنگ ساختن معرفی رئیس مهاجرین ولایت لغمان جهت اشتراک در کمیسیون اقوام و قبایل مشرانو جرگه غرض حل مشکلات باشنده گان شهرک های سرخکان و بابا صاحب ولایت لغمان.

10- هماهنگ ساختن معرفی مدیر عمومی نظارت از توزیع زمین، به اساس هدایت مصوبه شماره (7) مؤرخ 7/4/1396 شورای وزیران در ارتباط چالشها، مشکلات و پیشنهادات و ارایه اسناد ، دلایل ، مدرک و شواهد به ریاست قضایای دولت به ریاست عمومی اداره امور.

11- هماهنگ ساختن معرفی رئیس تحقیق و سیستم معلومات و مدیر اجرائیه ریاست عمومی عودت جهت اشتراک در ورکشاپ مهاجرت تاریخی 24 اکتوبر 2017 با دفتر IOM.

12- تکثیر سرپرستی از امورات ریاست منابع بشری، توسط آمر سوانح الی برگشت رئیس از سفر  ولایات غزنی و میدان وردک.

13- تکثیر سرپرستی از امورات ریاست حمایت حقوقی ، توسط آمر نظارت بر تطبیق موافقت نامه ها  الی برگشت رئیس از سفرکشور اطریش.

14- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (38) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

15-   به تعداد (257) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (39) قطعه وارده و (218) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.     

16- به تعداد (155) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

17- کاپی تعداد (125) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

18- به تعداد (155) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

19- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (46) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج سنبله از ریاست های عمومی عودت، تفتیش داخلی، حمایت حقوقی و ارتباط خارجه.

20- طی یک هفته به تعداد(237) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (59) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (3) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(10) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (7) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (158) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (14) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب - (2) نفر به دفتر مقام وزارت، (1) نفر به معینیت امور پناهنده گان، (1) نفر به ریاست دفتر، (1) نفر به ریاست ارتباط خارجه، (3) نفر به ریاست اداری،  (1) نفر به ریاست حمایت حقوقی،(1) نفر به ریاست تفتیش داخلی، (1) نفر به ریاست منابع بشری،(1) نفر به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه و(2) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

21- مجموعاً سهم زنان % (8.86) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

22- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (103) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (32) قطعه عرایض سرپناه، (53) قطعه عرایض کمکی و (18)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

23- به تعداد (192) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

24- به تعداد (188) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.       

15-19 میزان

1-      تکثیر حکم شماره (2255) مؤرخ 19/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر سفر وزیر صاحب و هئیت همراه جهت اشتراک در کنفرانس که از تاریخ 23-24 اکتوبر2017 در شهر ویانا کشور اتریش برگزار میگردد.

2-      تکثیرحکم شماره(156) مؤرخ 8/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری تشکیل بازنگری شده آمریت تدارکات و تعدیلات وارد شده در تشکیل ریاست اداری وزارت.

3-      تکثیر مصوبه شماره (10) مؤرخ 13/6/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

4-      تکثیر مصوبه شماره (10) مؤرخ 3/7/1396 جلسه نوبتی شورای وزیران.

5-      ارسال فورم پیگیری جهت ارایه معلومات از اجراات در قبال بند (4) و شماره(7) فیصله شماره (1) مؤرخ 31/ 5/1396 جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به ریاست های عمومی عودت، تحقیق و مطالعات و حمایت حقوقی.

6-      هماهنگ ساختن معرفی رئیس عمومی عودت جهت اشتراک در جلسه کمیته معیشت، به وزارت مالیه.

7-      ارسال اطمینان از تحقق فقره(1) مصوبه شماره (7) مؤرخ 18/5/1396 جلسه کابینه به ریاست عمومی اداره امور.

8-      ارسال اطمینان از تحقق بند(6) مصوبه شماره (9) مؤرخ 20/6/1396 جلسه شورای وزیران به ریاست عمومی دارالانشای شورای وزیران.

9-      ارسال نظریات و پیشنهادات وزارت امور مهاجرین بمنظور غنامندی هرچه بیشتر مسودۀ مقرره تنظیم دفاتر خصوصی کاریابی به خارج از کشور، به وزارت کار و امور اجتماعی.

10- ارسال گزارش سالانه 1396 پیرامون پیشرفت کاری تعهدات وزارت در قبال ولایات کشور، به اداره مستقل ارگان های محلی و ریاست عمومی اداره امور.

11- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (48) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

12-   به تعداد (81) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (25) قطعه وارده و (56) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

13- به تعداد (74) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

14- کاپی تعداد (62) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

15- به تعداد (74) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

16- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (187) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج سرطان، اسد و سنبله سال 1396 از ریاستهای منابع بشری، پالیسی و پلان، مالی وحسابی و تکنالوژی معلوماتی.

17- ارسال فورم های پیگیری غرض ارایه معلومات از اجراات در قبال (339) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج اسد سال جاری به ریاست های مربوط.

18- طی یک هفته به تعداد(128) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (6) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (3) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(5) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (3) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (111) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (9) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به معینیت امور پناهنده گان، (1) نفر به ریاست ارتباط خارجه، (3) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (1) نفر به ریاست منابع بشری، (1) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان، (1) نفر به آمریت جندر و (1) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

19- مجموعاً سهم زنان % (8.11) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

20- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (75) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (44) قطعه عرایض سرپناه، (19) قطعه عرایض کمکی و (12)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

21- به تعداد (197) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

22- به تعداد (93) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.   

  از 8 - 12 میزان 1396

1-      تکثیر مصوبه شماره (9) مؤرخ 8/6/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

2-      تکثیر مصوبه شماره (9) مؤرخ 20/6/1396 جلسه شورای وزیران.

3-      تکثیر حکم شماره (2135) مؤرخ 4/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر جلالتمآب وزیر امور مهاجرین جهت اشتراک در شصت و هشتمین نشست اجرائیوی در کشور سویس.

4-      تکثیر حکم شماره (2185) مؤرخ 8/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجا شده گان جهت اشتراک در سیزدهمین کورس سالانه حقوق بیجاشده گان از تاریخ 15- 21 اکتوبر در شهر سانریمو ایتالیا.

5-      تکثیر حکم شماره (2117) مؤرخ 3/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری در مورد حصول موافقۀ وزارت مالیه قبل از ارائه مطالبات حاوی مسائل مالی و بودجوی به ریاست جمهوری.

6-      تکثیر حکم شماره (124) مؤرخ 3/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری تقرر انجنیر شاکر الله به حیث رئیس مهاجرین ولایت لغمان و سلطان علی جاوید به حیث رئیس پالیسی و پلان از طریق برنامه CBR.

7-      ارسال گزارش اجراات پیرامون تحقق تعهدات وزارت به ارتباط جلسه مشترک با اعضای پارلمان در قبال ولایات کشور.

8-      هماهنگ ساختن معرفی رؤسای هماهنگی امور ولایات، دریافت راه حل های دایمی و پاسخدهی بیجاشده گان جهت اشتراک در نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل که به تاریخ 26-28 میزان در بادام باغ دایر میگردد.

9-      تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (33) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

10-   به تعداد (109) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (20) قطعه وارده و (89) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

11- به تعداد (37) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

12- کاپی تعداد (28) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

13- به تعداد (37) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

14- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (10) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج اسد از ریاست های حمایت حقوقی و ارتباط خارجه.

15- طی یک هفته به تعداد(54) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (6) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات به معینیت مالی و اداری، به تعداد(7) نفر مراجعین به معینیت پالیسی و پلان و به تعداد (41) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (5) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به معینیت مالی و اداری، (2) نفر به ریاست حمایت حقوقی،(1) نفر به مشاوریت امور اجتماعی و(1) نفر به دفتر پارلمانی مقیم وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

16- مجموعاً سهم زنان % (12.19) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

17- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (49) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (18) قطعه عرایض سرپناه، (24) قطعه عرایض کمکی و (7)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

18- به تعداد (68) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی 19- وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

19- به تعداد (71) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. تکثیر حکم شماره (1689) مؤرخ 28/6/1396 مقام ریاست اجرائیه، مبنی بر منظوری سفر وزیر امور مهاجرین وهئیت همراه جهت اشتراک در شصت و هشتمین نشست اجرائیوی در مقر سازمان ملل متحد در ژنیوا.
 2. تکثیر حکم شماره (1656) مؤرخ 27/6/1396 مقام ریاست اجرائیه، مبنی برتوظیف یک تن هئیت در ترکیب هئیات جهت بازدید از توره بوره ولایت ننگرهار.
 3. تکثیر مصوبه شماره (11) مؤرخ 28/6/1396جلسه بورداجرائیوی وزارت.
 4. ارسال اطمینان از تحقق فقره(4) مصوبه شماره (27) مؤرخ 29/6/1394 جلسه کابینه به ریاست عمومی اداره امور.
 5. هماهنگ ساختن سفرتاریخی2/7/1396وزیر صاحب وهئیت همراه به ولایت بامیان با ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی و مقام ولایت بامیان.
 6. هماهنگ ساختن سفر وزیر صاحب و هئیت همراه به تاریخ 5/7/1396 به کشور سویس با ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی.
 7. تکثیر سرپرستی از امورات مقام وزارت، توسط معین مالی و اداری الی برگشت وزیر صاحب از سفر کشور سویس. (ژنیوا)
 8. تکثیر سرپرستی از امورات ریاست حمایت حقوقی، توسط آمر طرح و تسوید الی برگشت رئیس از سفر کشور قرغزستان.
 9. تکثیر سرپرستی از امورات ریاست عمومی عودت، توسط آمر خدمات اجتماعی الی برگشت رئیس از سفر کشور پاکستان.
 10. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (43) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 11.   به تعداد (196) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (23) قطعه وارده و (173) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 12. به تعداد (83) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 13. کاپی تعداد (73) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 14. به تعداد (83) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 15. مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (273) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج جوزا و سرطان از ریاست های اطلاعات ، تکنالوژی معلوماتی، اداری، رسیده گی به وضعیت بیجا شده گان و تفتیش داخلی.
 16. ارسال فورم های پیگیری در قبال ارایه معلومات از تحقق تعداد (409) قطعه احکام مقام محترم وزارت، به ریاست های ذیربط.
 17. طی یک هفته به تعداد(163) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (10) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (8) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(6) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (14) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (125) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (17) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به دفتر مقام وزارت، (1) نفر به معینیت امور پناهنده گان، (1) نفر به ریاست دفتر، (1) نفر به ریاست ارتباط خارجه،   (3) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (4) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان، (3) نفر به ریاست اداری، (2) نفر به کودکستان محل کار و(1) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 18. مجموعاً سهم زنان % (13.6) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 19. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (62) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (33) قطعه عرایض سرپناه، (29) قطعه عرایض کمکی و (1)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.
 20. به تعداد (196) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

به تعداد (79) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.

اجراآت ریاست دفتر از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

1.    تکثیر (1) قطعه حکم مقام عالی ریاست جمهوری ، مصوبه شماره (7)کابینه ج. ا. افغانستان و مکتوب توزیع نمرات رهایشی پروژه پیروزی با اقساط چهار ساله .

2.    ارسال گزارش اجراات در قبال مصوبات جلسات کابینه بابت سال 1394 و سه ماهه سال 1395 جهت اطمینان به ریاست محترم عمومی اداره امور .

3.    تکثیر (2) قطعه حکم مقام وزارت مبنی بر تهیه طرح تفاهمنامه با موسسه WFP و وارسی از امورات ریاست پلان.

4.   ثبت تعداد (60) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت.

5.   مواصلت اطمینان از تحقق اجراات در قبال (159)  قطعه حکم مقام وزارت.

6.   ارسال فورم پیگیری جهت ارائه معلومات از اجراات در قبال وظایف سپرده شده مصوبه جلسه شماره (6) کابینه وجلسه شماره (6) شورای وزیران.

7.   مواصلت و ارسال تعداد (190) قطعه مکاتیب از ادارات دولتی به وزارت .

ریاست دفتر مقام

 1. هماهنگ ساختن اشترک محترمین هریک ( معین پالیسی و پلان ، ریس پالیسی و پلان ، ریس عودت و ادغام مجدد و مشاور مقام وزارت  ) در جلسه فوق العاده که به منظور تطبیق بهتر سفارشات ارایه شده در مورد ارزیابی.
 2. آسیب پزیری های پروسه توزیع نمره رهایشی به مهاجرین ، عودت کننده گان و بیجاشدگان که به تاریخ 26 جوزا در اداره محترم واحد انسجام پالیسی ریاست جمهوری دایر میگردد .
 3. ارسال فورم پیگیری جهت ارایه معلومات از چگونگی اجراات در قبال فیصله بند سیزده مصوبه شماره 24 مورخ  3/12/1394 جلسه شورای محترم وزیران به ریاست منابع بشری و آمریت جندر  .
 4. هماهنگ ساختن سفر محترم ریس دفتر مقام جهت اشتراک در ورکشاب دو روزه که از طرف IOM در کشور جرمنی برگزار میگردد  .
 5. تسلیم گیری و تسلیم دهی تعداد 13 قطعه پیشنهادات ، مکاتیب و در خواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن .
 6. به تعداد 53  قطعه مکاتیب ادارات دولتی ، موسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحضه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوط ارسال شده است  .
 7. طی یک هفته به تعداد 190 نفر مراجعین به وزارت مراجعه کرده که بعد از ثبت و راجستر در کتاب پزیرش به مراجع مربوطه رهنمایی گردیده است .

فشرده فعالیت کاری ریاست دفتر از تاریخ 1 الی 15 میزان 1394

 • ارسال فورم پیگیری از تحقق اجراآت وزارت در موارد مختلف به برخی از ریاست های مرکزی .
 • تکثیر مصوبات جلسات کابینه به ریاست های مرکزی وزارت .
 • ثبت بیش از 90 قطعه عرایض و پیشنهادات .
 • پیگیری احکارم مقام وزارت .
 • بیش از 650 قطعه مکتوب اخذ و ارسال گردیده است .

گزارش کاری ریاست دفتر۱۳۹۴/۶/۱۱

 • تکثیر احکام، هدایات مقام وزارت به ریاست های مرکزی .
 • ارسال نتایج بازدید هیئت کشورهای جمهوری اسلامی پاکستان وایران از افغانستان به ریاست های مرکزی.
 • ارسال نتایج نزدهمین نشست سه جانبه میان افغانستان ،پاکستان وUNHCR به دفاتر مقام وزارت.
 • تنظیم سفر رئیس رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان ویک کارمند آن ریاست به ولایت هرات.
 • ثبت ۹۴ قطعه عریضه وپیشنهاد جهت اجراآت بعدی .
 • پیگیری ۸۴ قطعه فورم حاوی ۲۸۴ احکام مقام وزارت.
 • ثبت وراجستر ۲۸۲ نفر مراجعین .
 • اجراآت درقبال ۳۵۰ قطعه مکتوب وارده.
 • اجراآت لازم در قبال یک تعداد اسناد مختلف اداری.

گزارش کار ریاست دفتر از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ الی ۱۳۹۴/۶/۴

 • تکثیر وپیگیری مصوبات شماره(۱۲) مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۹ جلسه نوبتی شورای محترم وزیران ج.ا.ا ، به دفاتر مقام وزارت ،ریاست های مرکزی ، دفاتر مشاورین امور اقتصادی واجتماعی ،و کنترول از تحقق آن
 • ترتیب آجنداء جلسه بورد اجرائیوی وزارت.
 • تدویر جلسه نوبتی بورد اجرائیوی وزارت تحت ریاست محترم وزیر امور مهاجرنی وعودت کننده گان.
 • تهیه وترتیب مصوبه شماره (۱۰) مؤرخ ۱۳۹۴/۶/۲ بورد اجرائیوی وزارت وتکثیر آن به دفاتر مقام وزارت وریاست های مرکزی.
 • پیگیری تحقق مصوبه  شماره (۱۱)  مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۲  جلسه نوبتی شورای وزیران مبنی بر اولویت های پلان کاری رئیس صاحب اجرائیه حکومت وحدت ملی به دفاتر مقام وزارت ،ریاست های مرکزی،مشاورین وزارت و آمریت جندر جهت نظر خواهی.
 • ادامه پیگیری از تحقق احکام ،اوامر وهدایات وزیر صاحب در ریاست های مرکزی وزارت.
 • ارسال ومرسول تعداد ۳۱۳ قطعه اسناد واجراآت درقبال آن.
 • تنظیم پذیرش ۶۸ تن مراجعین به دفتر وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان.
 • ثبت ۲۹۰ نفر مراجعین که جهت ملاقات با مقامات وزارت وسایر ریاست ها مراجعه نموده اند.
 • رهنمایی وتوزیع کارت های دخولی به مراجعین.
 • ثبت ۸۶ قطعه عریضه وپیشنهادات که حاوی حکم مقام وزارت بوده و اجراآت درقبال آن.
 • پییگیری از تحقق احکام مقام وزارت ک شامل ۱۸۱ قطعه حکم بوده.