ریاست تفتیش

       

معرفی مختصر ریاست تفتیش داخلی

     تفتیش داخلی ادارات و مؤسسات دولتی مطابق ماده (۱۷) قانون اصول تشکیل و وظایف وزارت خانه ها وهمچنان بخاطر تکامل امور حسابی و را پور دهی تحت فیصله شماره ( ۲۶۴۴) جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۹/۱۷شورای وزیران ، به اساس ورقه عرض شماره (۲۳۷۱) مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۰ وزارت عدلیه مصوبۀ راجع به تاسیس تفتیش داخلی ادارات و مؤسسات دولتی که واحد های تحت اثر دارند تصویب گردید و این مصوبه در شماره ۱۹، ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ جریده رسمی نشر و نافذ گردیده است .

     طبق جز (۴) این مصوبه اداره کنترول  و تفتیش مکلف گردید تا تعلیماتنامه استندرد برای ادارات و موسسات دولتی در مورد طرز اجرای تفتیش داخلی در هر(۷) فصل و (۸۰) ماده ترتیب و طی ورقه عرض بتاریخ ۱۳۵۹/۱۱/۲۳ غرض منظوری بمقام محترم صدارت تقدیم شد که طی حکم شماره (۱۸۱۹) مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳، امر تطبیق آن اعطا گردید.

     ریاست تفتیش داخلی مستقیماً تحت اثر مقام وزارت و گزارش ده به اداره عالی تفتیش می باشد .

     ریاست تفتیش داخلی وزارت دارای آمریت های گروپ اول مفتشین ، گروپ دوم مفتشین و آمریت تحلیل و ارزیابی و کنترول از کیفیت می باشد .

     فعالیت های عمده ریاست تفتیش ، باز رسی واحد های اولی ، دومی و نماینده گی های امور مهاجرین در خارج از کشور است .

     همچنان بررسی نماینده گی های امور مهاجرین در ۳۴ ولایت ، ۱۲ ریاست مرکزی و ۶ نماینده گی امور مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ، چگونگی استفاده از بودجه دولتی ، بودجه انکشافی و پروژه های قرار داد شده ، مساعدت های نقدی و جنسی موسسات داخلی و خارجی ، حفظ و مراقبت از دارائی های اداره وسایر مسایل مالی و اداری  ،  ایجاد شهرک ها و چگونگی توزیع نمرات رهایشی زمین مطابق فرمان شماره ۱۰۴ریاست دولت  ،  اعمار شلتر ها ، توزیع مساعدت های نقدی و جنسی برای مستحقین از طریق p s n   ، تحقیق مصوبات  ، احکام  ، فرامین و فیصله های شورای وزیران  ،  تقرر کارمندان به اساس رقابت آزاد مبنی بر لیاقت و شایستگی پیرامون سپردن کار به اهل کار و سیستم رتب کارمندان ، معرفی عودت کننده گان جهت ادامه تحصیل  ،  چاپ و نشر مجله عودت به منظور انعکاس فعالیت ها ودست آوردها و نظریات پناهنده گان و عودت کننده گان نیر از مسولیت های این ریاست است .

باز رسی های فوق العاده را به اساس هدایت مقام محترم وزارت نیز انجام میدهد .