فعالیت ها ی کاری ریاست تفتیش

 

18 الی 22 حوت 1397

 1. ارسال مکتوب شماره (942/383) مورخ 8/12/1397  به ریاست محترم پالیسی وپلان درمورد تحقق حکم شماره (4074- الف مورخ 25/12/1396 مقام محترم وزارت.
 2. ترتیب وارسال مکتوب شماره (951/384) مورخ 13/12/1397 به اداره محترم اسدالله «وفا» مشاور ارشد ریاست جمهور رسیده گی به شکایات راجع به شکایت عزیز نام که نماینده بیجا شد گان داخلی ناحیه هشتم ولایت کابل.
 3. ترتیب وارسال نامه شماره (397/981) مورخ 19/12/1397 مورد باقیداری مبلغ(64000) افغانی ازدرک کریدت کارت کارمندان ریاست امورمهاجرین ولایت کندز.
 4. موجودی (3) دیپوی پرزه جات داغمه درپارک توسط هیت موظف تفتیش داخلی بابت سالهای 1394 الی 1397 که به تعداد (69) قلم جنس موجودی درج فهرست گردید.

 

11 الی 15 حوت 1397

ترتیب وارسال نامه شماره (383/942) مورخ 8/12/1397 جهت تحقق حکم شماره (4074- الف) مورخ 25/12/1396 مقام محترم وزارت به ریاست محترم پالیسی وپلان.

ترتیب وارسال نامه شماره(384/951) مورخ 13/12/1397 در رابطه به شکایت غزیزنام نماینده بیجاه شدگان ناحیه هشتم به اداره محترم مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان.

تعداد (20) جلد دوسیه فوق العاده از شماره (40 الی 60)  شامل دیتابیس گردید .

موجودی دیپوهای داغمه جات مدیریت جنسی ریاست اداری .

ارسال مکاتیب نمبر (940/382 مورخ 8/12/1397 و مکتوب شماره( 939) مورخ 8/12/1397 درمورد رفع نواقصات ونارسائی ها گزارش هیت موظف نمایندگی امورمهاجرین مقیم پاکستان به ریاست مالی حسابی، منابع بشری، ریاست پالیسی وپلان وریاست ارتباط خارجه

4 الی 8 حوت 1397

 1. بازنگری گزارش ریاست عمومی عودت، تکمیل وتسلیمی ان به رئیس تفتیش داخلی وزارت.
 2. ترتیب و ارسال استعلام شماره (8) مورخ 7/12/1397 در رابطه به اجرای کرایه تعمیر نمایندگی امورمهاجرین ولایت پنجشیر به آمریت بودجه.
 3. موجودی(3) باب دیپواجناس داغمه  مدیر یت عمومی جنسی  جریان دارد.
 4. تهیه وترتیب اسناد مبارزه با فساد اداری از کارتن های مربوطه جهت ارائیه آن به هیات ارزیابی به رئیس تفتیش داخلی وزارت.
 5. ترتیب جداول خریداری پرزه جات وسایط ولوازم دفتر بابت سالهای 1394 الی 1396 درکمپیوتر

 

27 دلو الی 1 حوت 1397

 1. به تعداد (20) جلد دوسیه فوق العاده ازشماره (40 الی 60) تریب وشامل دیتابیس گردید.
 2. ترتیب گزارش اخراج دوسیه شماره (8) سال 1393 نمایندگی امورمهاجرین ولایت بلخ ذریعه حکم نمبر(5034- الف) مورخ 28/11/1397  ازتحت کنترول.
 3. موجودی داغمه جات  در تحویلخانه های ریاست  محترم اداری  به اساس هدایت مقام محترم وزارت جریان دارد.
 4. بررسی نمایندگی امورمهاجرین ولایت پنجشیر در مورد مصارفات سال 1395 به
 5. ارسال مکتوب به مقام محترم لوی خارنوالی در رابطه به چگونگی وقوع حریق داخل دفتر مدیریت تکنالوژی و سرقت اسناد توزیع زمین شهرک های امورمهاجرین ولایت کابل.
 6. ترتیب مکتوب وارسال آن عنوانی ریاست مالی حسابی و اداری به اساس نامه نمبر (9314/4727) مورخ 21/11/1397 به اداره عالی بررسی.

 

20 الی 24 دلو 1397

 1. به تعداد ت(20) جلد دوسیه فوق العاده از شماره (20 الی 40) ثبت دیتابیس ریاست تفتیش داخلی ومنظم گردیده است.
 2. ارسال دوقطعه استعلام به ریاست اداری درمورد بررسی اجناس داغمه جات ریاست اداری.
 3. گزارش محترم عیزیز نام نماینده بیجاه شده گان ناحیه هشتم ولایت کابل تکمیل و جهت اجراات بعدی به ریاست های ذیربط ارسال گردید.
 4. قرارحکم شماره (4188- الف) مورخ 11/10/1397 به تعداد (8) جلد کارتن اسناد خریداری پرزه جات وخریداری پرزه جات بررسی وداخل جداول گردید.
ترتیب گزارش اخراج دوسیه شماره (8) سال 1393 ولایت مهاجرین ولایت بلخ در رابطه به تصفیه مبلغ(130000) افغانی بابت خط اندازی شهرک امورمهاجرین ولایت بلخ

 

13الی 17 دلو 1397

 1. بررسی (12) جلد دوسیه خریداری آمریت تدرکات بابت سال 1395 توسط هیت موظف که تمام پرزه جات داغمه درج جدول گردید.
 2. ترتیب گزارش مختصر در رابطه شکایت نامه محترمان هریک شریف الله مسکونه ولسوالی سرخرود، وقاسم باشنده ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار به ارتباط مسئولین سروی وتوزیع ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار که خواهان پول گردیده بودند.
 3. فهرست وشماره گزاری دوسیه شماره (10) مورخ 21/4/1390، آمریت امورمهاجرین ولایت سرپل 1398، دوسیه شماره (8) مورخ 12/3/1392امریت امورمهاجرین ولایت سمنگان ودوسیه شماره (6) مورخ 1/3/13295 بابت سالهای 1393و1394 ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیا، و فهرست وشماره گذاری (15) جلد وشامل دیتابیس آ مریت.
 4. ارسال نامه شماره (351/880) مورخ 13/11/1397 در رابطه به باقیداری پول خط اندازی شهرک امورمهاجرین ولایت بلخ به ریاست مالی وحسابی.
 5. بررسی شکایت عزیزنام نماینده کمپ بیجاه شدگان ناحیه هشتم شهر کابل درمورد َ دوتن از کارمندان ریاست محترم عمومی رسیدگی به وضعیت بیجا شده گان.

 

6الی 10 دلو 1397

 1. بیرون نویس ( 4) جلد کارتن اسناد داغمه جات آمریت تهیه  و تدارکات  و بررسی (8) جلد کارتن بابت سال 1395و1396 که تمام اسناد خریداری درج درجدول گردید.
 2. ارسال دوقطعه استعلام در رابطه شکایت نامه عزیز نام نماینده بیجا شده گان ناحیه هشتتم به ریاست بیجاه شدگان.
 3. ارسال دوقطعه استعلام در رابطه به کرایه تعمیر امورمهاجرین ولایت پنجشیر به ریاست مالی وحسابی .
 4. بررسی شهرک قالین بافان مهاجرین ولایت بلخ تکمیل وگزارش آن طبق هدایت مقام محترم وزارت ذریعه مکتوب شماره (870/348) مورخ 18/11/1397 به ریاست عمومی عودت ارسال گردید.
 5. شماره گزاری وفهرست دوسیه های شماره (29) مورخ 21/12/1390 بابت بررسی سال 1389 ریاست حمایت حقوقی ، دوسیه شما ره (10) مورخ 21/4/1390 بابت بررسی سال 1389 امورمهاجرین ولایت سرپل ودوسیه شماره (19) مورخ 2/9/1391 بابت بررسی سال 1390 ریاست امورمهاجرین ولایت خوست.
 6. ترتیب یاداشت تحلیلی ازورای گزارش واسناد شامل دوسیه ریاست عمومی عودت.
 7. خانه پری فورم پیگیری ریاست محترم دفتر در مورد اجراات، پروسیجرها وارتقای ظرفیت کارمندان ونشربه بروشور، ویب سایت ومجله عودت وچارت داخل دفتر.

 

29جدی الی ۳ دلو ۱۳۹۷

ارسال مکتوب تعقیبی  بررسی فوق العاده شهرک قالین بافان ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ ذریعه نامه نمبر(809/315) مورخ 26/10/1397 در رابطه به تطبیق حکم نمبر (337- الف) مورخ 20/1/1397 .

بررسی دوجلد دوسیه داغمه جات مربوط به سید عبدالله متعمد جنسی ریاست اداری ودرج آن درجدول.

ارسال مکتوب نمبر (835/339) مورخ 29/10/1397 به ریاست مالی و حسابی ومکتوب شماره (836/340) مو رخ 29/10/1397 در رابطه به باقیات محترم محمد کاظم «حقپال» رئیس اسبق  ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان.

کاربالای  فشرده گزارش در رابطه به عریضه اهالی شهرک قالین بافان ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ .

ارسال یک قطعه استعلام به عزیزنام شکایت کننده ویک قطعه استعلام به ریاست عمومی رسیدگی به وضیعت بیجاه شدگان درمورد نامه شماره 212- 234) مورخ 22/10/1397 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به شکایت علیه دوکارمند این وزارت.

ترتیب مکتوب عنوانی ریاست های مرکزی و واحد های دومی در مورد طرح ها، پالیسی ها و پروسیجرها به کمیته مبارزه با فساد اداری.

ترتیب پیشنهاد درمورد تهیه وخریداری چهارقلم پرزه برای موتر ریاست تفتیش داخلی.

ترتیب پیشنهاد درمورد استخدام یک نفرکارمند تخنیکی به ریاست تفتیش داخلی.

ترتیب پیشنهاد عنوانی مقام محترم وزارت در مورد تعین اعضای کمیته مبارزه با فساد اداری.

 

22 الی 26 جدی 1397

 1. ارسال مکتوب تعقیبی نمبر(797) مورخ 23/10/13978 پیرامون تحقق حکم شماره (396- الف) مورخ 9/2/1394 مقام محترم وزارت به ریاست امورمهاجرین ولایت غزنی.
 2. ارسال مکتوب شماره (799) مورخ 23/10/1397 در رابطه یه تحقق حکم شماره (3433- الف) مورخ 21/8/1386 مقام محترم و زارت به ریاست امورمهاجرین ولایت بغلان.
 3. ارسال مکتوب تعقیبی در رابطه به تحقق حکم نمبر(1452- الف) مورخ 12/4/1397 مقام محترم وزارت درمورد دوسیه نمبر(1) مورخ 12/1/1397 ذریعه مکتوب نمبر(796/309) مورخ 13/10/1397 ریاست امورمهاجرین ولایت کندهار.
 4. ارسال مکتوب تعقیبی در رابطه حکم نمبر(1827- الف) مورخ 29/5/1396 مقام محترم وزارت در مورد دوسیه نمبر(3) مورخ 19/11/1395 ذریعه مکتوب نمبر(798) مورخ 23/7/1397 ریاست امورمهاجرین ولایت غزنی.
 5. ترتیب گزارش از بررسی اجراات سال 1396 ریاست عمومی عودت ازطرف هیات موظف تکمیل وبه آمریت قسم دوم مفتشین تسلیم داده شد.
 6. ارسال نامه شماره(314/803) مورخ 24/10/1397 در رابطه به تحقق حکم شماره (3377- الف) مورخ 14/8/1391 به ریاست امورمهاجرین ولایت غزنی.

15 الی 19 جدی 1397

 1. ارسال دوقطعه استعلام جهت اخذ معلوما ت به مدیریت جنسی ریاست اداری.
 2. به تعداد سه کارتن اسناد (ف س 8 )پرزه جات داغمه ریاست اداری بررسی و داخل جدول گردید.
 3. مکتوب تعقیبی شماره (307/787) مورخ 17/10/1397 در رابطه باقیداری رئیس امورمهاجرین ولایت پروان.
 4. کاربالای گزارش  بررسی هیت موظف  بابت سال 1396 ریاست عمومی عودت تحت کاراست.
 5. بررسی دوسیه شماره  (21) مورخ 13/8/1396 درمورد کرایه تعمیر نمایندگی امور مهاجرین ولایت پنجشیر.
 6. ترتیب مکتوب عنوانی مقام معینیت پناهندگان قابل توجه ریاست حمایت حقوقی در رابطه به سفارش جلسه شماره (5) مورخ 3/5/1397 شورای عالی حاکمیت قانون ومبارزه علیه فساد اداری.
 7. ترتیب وارسال مکتوب عنوانی ریاست دفتر، ارتباط خارجه و یاوریت مقام به منظور تشریف آوری مهمانان موسسه امانت یا USAID.

8-12 جدی 1397

 1. کاربالای گزارش ریاست عمومی عودت بعد از بررسی .
 2. ارسال دوقطعه استعلام از طرف تیم اصلاح گران به ریاست محترم مالی وحسابی .
 3. ترتیب وارسال مکتوب عنوانی ریاست مالی وحسابی، ریاست اداری وریاست محترم منابع بشری در مورد کسرمعاش (5)تن.
 4. ترتیب وارسال مکتوب عنوانی ریاست  محترم مالی وحسابی، ریاست محترم اداری ، ریاست محترم منابع بشری وآمریت تهیه وتدارکات به اثرنامه شماره 7497/3805 مورخ 3/10/1397 بابت بررسی سال 1396 توسط اداره عالی بررسی.
ترتیب گزارش دوسیه اخراجی شماره (5) بابت سالهای 1385و1386 آمریت امورمهاجرین ولایت کنرها، دوسیه شماره (3) بابت سال 1385و1386 ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهارو دوسیه شماره( (15) بابت سال 1395 ریاست امورمهاجرین ولایت پکتی

1-5 جدی

 1. ارسال مکتوب تعقیبی نمبر 722/283 مورخ 28/9/1397 در مورد تصفیه حساب دوسیه نمبر(3) ومکتوب  شمار ه ( 723/284) مورخ 28/9/1397 درمورد تصفیه حساب دوسیه نمبر(5)  به ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار.
 2. ارسال مکتوب تعقیبی شماره (700) مورخ 20/9/1397 در مورد دوسیه نمبر (6) سال 1388 به ریاست امورمهاجرین ولایت هرات.
 3. ارسال مکتوب تعقیبی شماره(704) مورخ 20/9/1397 به آمریت امورمهاجرین ولایت سرپل.
 4. ترتیبت گزارش دوسیه های اخراجی دوسیه شماره (3) بابت سال 1392 آمریت امورمهاجرین ولایت لوگر و دوسیه شماره (2) بابت سال 1392  امورمهاجرین ولایت خوست .
 5. ارسال چهارقطعه استعلام به ریاست محترم عودت جهت بررسی سال 1396.
 6. ارسال یک قطعه استعلام از طرف تیم اصلاح گران به ریاست محترم مالی وحسابی جهت بررسی.

24 الی 28 قوس 1397

 1. ارسال مکتوب تعقیبی در رابطه به تحقق حکم شماره (3491- الف) مورخ 7/8/1395 مقام محترم وزارت به ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیا.
 2. ارسال مکتوب تعقیبی در رابطه تحقق پیرامون حکم شماره (3884- الف) مورخ 9/9/1395 مقام محترم وزارت به امریت امورمهاجرین ولایت سرپل.
 3. ارسال مکتوب شماره (706) مورخ 20/9/1397 در رابطه به تحقق حکم شماره (503- الف) مورخ 2/2/1397 مقام محترم وزارت به ریاست ارتباط خارجه.
 4. فهرست وشماره گزاری دوسیه امورمهاجرین ولایت بغلان.
 5. ترتیب وتنظیم دوسیه های اتشه امورمهاجرین اسلام آباد، کویته وپشاور مقیم کشور پاکستان.
 6. ارسال چهارقطعه استعلام در رابطه به بررسی از اجراات سال 1396 به ریاست عمومی عودت از طرف هیت موظف بررسی تحت کار است.
 7. ارسال دو قطعه استعلام از طرف تیم اصلاح گران به آمریت تدارکات  بررسی جریان دارد.

 

۱۹ الی ۲۳ قوس ۱۳۹۷

 1. ارسال (8) قطعه استعلام به ریاست عمومی عودت درمورد بررسی از اجراات سال 1396 .
 2. ارسال مکتوب تعقیبی شماره (269/694) مورخ 20/9/1397 در مورد مبلغ (900) افغانی باقیداری قاهر کا رمند ریاست امورمهاجرین ولایت غزنی .
 3. فهرست وشماره گزاری دوسیه فوق العاده ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان.
 4. ارسال مکتوب شماره 702/275) مورخ 20/9/1397 در  رابطه به تحقق حــــکم شماره (2016- الف) مورخ 20/9/1397 مقام محترم وزارت به ریاست امورمهاجرین ولایت سمنگان.
 5. ارسال مکتوب شماره (705) مورخ 20/9/1397 در رابطه به تحقق حکم نمبر (508-الف ) مقام محترم وزارت به ولایت پکتیا .
 6. ارسال مکتوب شماره ( 703) مورخ 20/9/13978 در رابطه به تحقق حکم شماره (1899- الف) مورخ 21/9/1397 مقام محترم وزارت به ریاست محترم ولایت غزنی.
 7. ارسال گزارش ربع چهارم سال مالی 1397  به سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری وزارت و اسناد حمایوی آن.
 8. ترتیب احکام مقام محترم وزارت درمورد اخراج دوسیه های شماره (3) سال 1392 امریت امورمهاجرین ولایت لوگر.دوسیه شماره (15) سال 1396 ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیا.

 

 

19-23 عقرب 1397

 1. ارسال (7) قطعه استعلام به امریت تدارکات در رابطه به حکم نمبر(3177- الف) مورخ 5/8/1397 مقام محترم وزارت جهت بررسی سال مالی 1397 .
 2. ارسال (8) قطعه استعلام به ریاست عمومی عودت درمورد بررسی اجراات سال 1396 وبررسی جریان دارد.
 3. ترتیب مکتوب عنــوانی ریاست پالیسی وپلان به جـــواب نامه شماره( 128/583 ) مورخ 16/8/1397 مدیریت عمومی احصایه ودیتا بیس آن ریاست.
 4. ترتیب وارسال جدول نیازسنجی های سال مالی 1398 به آمریت تهیه وتدارکات.

 

12الی 16 عقرب1397

 1. کاربالای گزارش از شکایت واصله از ریاست امورمهاجر ین ولایت نیمروز تحت کاراست.
 2. کاربالای گزارش شکایت تاج محمد ولد گل محمد حفر یک حلقه چاه تحقیقاتی ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان تحت کاراست.
 3. تعین هیت به ریاست عمومی عودت جهت بررسی از امورات سال 1396 بررسی جریان دارد.
 4. ارسال یک قطعه استعلام در رابطه به تشکیل، لایحه وظایف وپلان کاری جهت اخذ معلومات کارمندان آمریت تهیه وتدارکات.
 5. ارسال یک قطعه استعلام درمورد اخذمعلومات از وجه سردستی به آمریت تهیه وتدارکات .
 6. فهرست و ترتیب دوسیه  توزیع نمرات شهرک رباط گردیز.
 7. تسلیمی دوقطعه استعلام معلوماتی به ریاست محترم عمومی عودت.

5-9عقرب

 1. ارسال مکتوب شماره (603/234) مورخ 7/8/1397 غرض تحقق حکم نمبر (2473- الف) مورخ 29/5/13901 مقام محترم وزارت به ریاست امورمهاجرین ولایت لوگر.
 2. ارسال مکتوب نمبر (603/233) مورخ 7/8/1397 در رابطه به تحقق حکم شماره (396-الف) مقام محترم وزارت پیرامون گزارش تحلیلی ریاست تفتیش به ریاست امورمهاجرین ولایت غزنی.
 3. ارسال مکتوب نمبر (601/232) مورخ 7/8/1397 در رابطه به تحقق حکم نمبر(83- الف) مورخ 8/1/1390 مقام محترم وزارت پیرامون گزارش تحلیلی ریاست تفتیش داخلی به ریاست امور مهاجرین ولایت هرات.
 4. ارسال مکتوب نمبر (304/235) مورخ 7/8/1397 در رابطه به تحقق حکم نمبر(2474 الف) مورخ 3/7/1392 مقام محترم وزا رت در رابطه به گزارش تحلیلی ریاست تفتیش داخلی آمریت امورمهاجرین ولایت سمنگان.
 5. ارسال مکتوب نمبر (605/236) مورخ 7/8/1397 در رابطه به معرفی هیات موظف تفتیش غرض بررسی آمریت تهیه وتدارکات.
 6. ارسال مکتوب تعقیبی شماه (610/238) مورخ 7/8/1397 در رابطه به تحقق حکم شماره (1669- الف) مورخ 6/4/1397 به امورمهاجرین ولایت نیمروز.

30-2عقرب

 1. ارسال نامه شماره (214/574) مورخ 30/7/1397 به آمریت ادغام مجدد ریاست امورمهاجرین ولایت کابل در رابطه صحت وعدم صحت فورم محمد معروف فرزند محمد یار.
 2. فهرست وشماره گذاری دوسیه نمبر (4) سال 1397 اجراات سال 1395و1396 مربوط به آمریت امورمهاجرین ولایت سرپل .
 3. اخراج دوسیه نمبر(4) مورخ 19/11/1395  آمریت امورمهاجرین ولایت میدان وردک،دوسیه نمبر(9) مورخ 26/11/1396 ریاست امورمهاجرین بغلان  و دوسیه نمبر (7) مورخ 14/4/1386 ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ ازتحت کنترول.
 4. ترتیب مکتوب عنوانی امریت تدارکات  جهت تسخین شعبات این ریاست درسرمای زمستان سال 1397.

7-11میزان

 1. ترتیب گزارش دوسیه اخراجی شماره (10) سال 1392 ریاست امورمهاجرین ولایت جوزجان.
 2. بررسی اجناس داغمه جات مدیریت جنسی  جریان دارد .
 3. فهرست وشماره گزاری دوسیه شماره (8) مورخ 10/4/1397 بابت سالهای 1395و1396 آمریت امورمهاجرین ولایت بامیان.
 4. ترتیب وارسال یک قطعه استعلام نمبر (193) مورخ 7/7/1397 به ریاست عمومی عودت درمورد پیشنهاد ریاست مالی وحسابی در رابطه به پروژه حفر(21) حلقه چاه نیمه عمیق در شهرک عسقلان مرکز ولایت کندز.
 5. ارسال مکتوب تعقیبی نمبر (531) مورخ 10/7/1397 به ریاست عمومی عودت پیرا مون تحقق حکم شماره (1835- الف) مورخ 19/5/1395 مقام محترم وزارت.
 6. ارسال مکتوب تعقیبی به ریاست محترم اداری غرض پیگیری در رابطه تحقق حکم شماره ( 1835- الف) مورخ 29/5/1396 مقام محترم وزارت .
 7. ارسال مکتوب شماره (520) مورخ 7/7/1397درمورد تحقق حکم شماره (1825- الف)  29/5/1396 به ریاست مالی.
 8. ارسال مکتوب تعقیبی نمبر(516) مورخ 4/7/1397 در رابطه به تطبیق حکم نمبر(1827- الف) مورخ 29/5/1397 مقام محترم وزارت به ریاست امورمهاجرین ولایت غزنی.

1-4میزان

 1. فهرست وشماره گزاری دوسیه شماره (7) ریاست امورمهاجرین ولایت پروان.
 2. ارسال مکتوب تعقیبی شماره (515) مورخ 3/7/1397 در رابطه به حکم شماره(2014- الف) مورخ 15/6/1396 مقام محترم وزارت. به ریاست مالی وحسابی.
 3. ارسال مکتوب تعقبی شماره (514) مورخ 3/7/1397 در رابطه به باقیداری مبلغ (8720) افغانی به ریاست امورمهاجرین ولایت بغلان.
 4. مکتوب تعقیبی نمبر(156) مورخ 4/71397 در رابطه به تحقق حکم نمبر(1827- الف) مورخ 29/5/1397 مقام محترم وزارت در مورد بررسی  ریاست امورمهاجرین ولایت غزنی.
 دوسیه شماره (15) سال 1392 ریاست امورمهاجرین ولایت جوزجان تحت حکم نمبر(2544- الف) مورخ 28/6/1397 ودوسیه شماره (3) سال 1392 ریاست امورمهاجرین ولایت خوست  تحت حکم نمبر(2545- الف) مورخ 28/6/1397 از تحت کنترول اخراج گردید.

17-21سنبله

 1. ارسال مکتوب نمبر (460) مورخ 20/6/1397 به ریاست منابع بشری درمورد برگشت هیت موظف ازپکتیا.
 2. ارسال فشرده گزارش هیات موظف از اجراات بررسی امریت امورمهاجرین ولایت پکتیا  به مقام محترم وزارت.
 3. تکمیل نمودن گزارش هیت موظف  درمورد شکایت نامه محترمه خانم فریده نماینده ولسی جرگه وبرکت الله کارمند ریاست دفتروتقدیم آن به ریاست تفتیش داخلی.
 4. تکمیل نمودن گزارش موسسه افغان (APA) در رابطــــه به مســاعدت هـــــا بــه ( 11)ولایات کشور وتقدیم آن به ریاست تفتیش داخلی.
 5. ارسال مکتوب شماره (157/448) در رابطه به تحقق حکم شماره (1453- الف) مورخ 12/4/1397 به ریاست امورمهاجرین ولایت کندز.
 6. ترتیب مکتوب عنوانی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به جواب مکتوب شماره (7236) مورخ 14/6/1397 مبنی بر بازرسی وتفتیش ریاست امورمهاجرین ولایت خوست.
ترتیب گزارش ربع سوم سال مالی 1397 وارسال آن در قید (54) ورق اسناد حمایوی به سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری

10-14سنبله

 1. ارسال مکتوب شماره (146/426) مورخ 7/6/1397 در رابطه صحت وعدم صحت اسناد حنیف فرزند عبدالغنی به ریاست محترم امورمهاجرین ولایت کابل.
 2. فهرست وشماره گزاری دوسیه شماره (8) امورمهاجرین ولایت بامیان ودوسیه شماره (13)ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان.
 3. تکمیل گزارش بررسی شکایت محترمه فریده نماینده ولسی جرگه وتقدیم آن به ریاست تفتیش داخلی.
کاربالای گزارش ریاست امورمهاجرین ولایت پروان بابت سالهای 1395و1396 جریان دارد.

3-7سنبله

 1. کاربالای گزارش بررسی سالهای 1395 و1396 ریاست امورمهاجرین ولایت پروان وآمریت امورمهاجرین ولایت بامیان جریان دارد.
 2. اخراج دوسیه شماره (ه) سال 1392 بابت بررسی  سالهای 1391 و1392 ریاست امورمهاجرین ولایت کندهار ذریعه حکم شماره (2135- الف) مورخ 3/6/1397 و دوسیه شماره (13) سال 1389 ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان بابت بررسی سال 1388 ذریعه حکم شماره (2134- الف) مورخ 3/6/1397.
 3. بررسی شکایت نامه محترمه فریده نماینده ولسی جرگه در رابطه به تماس فیسبوکی برکت الله آمر سرحدی ولایت نیمروزتحت کار است.
 4. ترتیب وارسال مکتوب تعقیبی متحد المال عنوانی ریاست های مرکزی در مورد پلان عمل که قبلاً ارسال شده وچگونگی نتایج آن .
 5. ارسال یک قطعه مکتوب ریاست محترم (062) امنیت ملی از حیث ارتباط به ریاست مالی وحسابی.

13-17اسد

1-     کاربالای گزارش از اجراات سالهای 1395 و1396 ریاست امورمهاجرین ولایت پروان کارآن جریان دارد.

2-     ترتیب فشرده گزارش آمریت امومهاجرین ولایت زابل در رابطه به استرداد توزیع زمین تحت کاراست.

3-     کاربالای دوسیه موسسه APA در رابطه به توزیع مواد خوراکی به (11) ولایت کشور تحت کار است.

4-     ارسال یک قطعه مکتوب به ریاست امومهاجرین ولایت پکتیا در رابطه به هیت مختلط.

5-     ارسال مکتوب تعقیبیی در رابطه به تطبیق حکم نمبر (1452- الف)مورخ 2/4/1397 مقام محترم وزارت  در رابطه به بررسی وتفتیش اسناد مالی ، حسابی ریاست محترم امورمهاجرین ولایت کندهار ذریعه مکتوب نمبر (380/129)مورخ 16/5/1397.

6-      ارسال دوقطعه استعلام طبق احکام مقام محترم وزارت به ریاست محترم ارتباط خارجه وریاست محترم حمایت حقوقی دررابطه به موسسه حمایت ازخانواده های بی سپرست وعودت کننده افغان (RC-DARF) گزارش آن تکمیل وبه رئیس صاحب تفتیش داخلی تسلیم داده شد.

6-10 اسد

1-      ارسال یک قطعه استعلام در رابطه حقوق (55) فامیل عودت کننده ازکشور پاکستان به ریاست امورمهاجرین ولایت کابل.

2-      مطالعه دوسیه های نمبر(13) مورخ 7/4/1396 نمایندگی امورمهاجرین زاهدان ، دوسیه نمبر (11) مورخ 7/4/1396 نمایندگی امورمهاجرین مشهد، دوسیه نمبر(14) مورخ 7/4/1396 آمریت نمایندگی تهران مقیم کشور ایران .

3-      سنجش صورت حساب مصارف ذمت محترم نصیراحمد اسبق معتمد نقدی ریاست مالی وحسابی بابت بودجه انکشافی سال 1388

4-      ترتیب یاداشت تحلیلی از ورای گزارش و اسناد شامل دوسیه بازرسی شده توسط هیات مختلط ، چگونگی توزیع نمرات رهایشی زمین در شهرک های امورمهاجرین ولایت کابل.

5-      ترتیب حکم اخراج دوسیه شماره (13) مورخ 31/6/1389 ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان.

1-4 اسد

1-      ارسال مکتوب تعقیبی شماره( 340/117) مورخ 31/4/1397 در رابطه به تحقق حکم نمبر(1599- الف) مورخ 4/5/1393مقام محترم وزارت درمورد اجراات سالهای 1391 و 1392 مربوط دوسیه شماره (5) مورخ 11/7/1392 ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار

2-      ارسال مکتوب تعقیبی شماره 339/116 مورخ 31/4/1397 در رابطه به تحقق حکم نمبر(1594- الف) مقام محترم وزارت در مورد اجراات سالهای 1393 الی 1395 دوسیه شماره (3) مورخ 1/3/1395 ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار.

3-      بررسی گزارش (5) قلم پرزه جات موتر نمبر(8965) مربوط ریاست تکنالوژی معلوماتی به دریوری محمد خالد غرض ملاحظه به ریاست تفتیش داخلی تسلیم داده شد.

4-      ترتیب مکتوب عنوانی سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری مقام محترم ریاست ج.ا.ا. در رابطه به مکتوب شماره (149) مورخ 5/4/1397 ریاست امورمهاجرین ولایت کابل در مورد شهرک مموزی وغصب نمرات توسط زورمندان.

5-      ترتیب مکتوب عنوانی سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری ج.ا.ا. درمورد موسسه داکار در ولسوالی بگرامی قریه گوسفند دره در رابطه به توزیع کناراب های ایجنسی وسیت های صحی بدون حضورداشت نماینده ریاست مهاجرین ولایت کابل صورت گرفته است.

6-      ترتیب مکتوب عنوانی ریاست عالی ج.ا.ا. در مورد اجراات وزارت امورمهاجرین در رابطه به پلان عمل.

7-      ترتیب وارسال مکتوب وجدول به جواب نامه ریاست مالی وحسابی در مورد نیازمندی های سال مالی 1398 بابت بودجه عادی.

23-27 سرطان

1-     ارسال مکتوب شماره (255/113) مورخ 25/4/1397 درمورد تطبیق حکم نمبر (1827- الف) مورخ 29/5/1396 در رابطه به اجراات سال 1395 ریاست امورمهاجرین ولایت غزنی..

2-     ارسال مکتوب تعقیبی نمبر(292/92) مورخ 23/4/1397 جهت تطبیق حکم نمبر(2016- الف) مورخ15/6/1396 مقام محترم وزارت در رابطه به اجراات سال 1395 آمریت امورمهاجرین ولایت سمنگان.

3-     ارسال یک قطعه استعلام نمبر(3) مورخ 20/4/1397 هیت موظف تفتیش داخلی در رابطه به خریداری پنج قلم پرزه جات موتر کرولا ریاست تکنالوژی جهت گرفتن معلومات به ریاست اداری .

4-     فهرست وشماره گزاری دوسیه نمبر(3) مورخ 12/1/1397 ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار.

5-     ترتیب مکتوب عنوانی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بخاطر تدویرورکشاپ های آموزشی برای مفتشین جهت تحقق پلان عمل.

6-      ترتیب پیشنهاد عنوانی مقام محترم وزارت درمورد استخدام وتقرر دونفرکارمند تخنیکی مبارزه با فساد اداری.

16-20 سرطان

1-     ترتیب گزارش ریاست امورمهاجرین ولایت کندز بابت بررسی سالهای 1395و1396وقرار حکم نمبر(1453- الف) مورخ 12/4/1397مقام محترم وزارت وارسا ل ان به مراجع مربوطه.

2-     ترتیب گزارش ریاست امورمهاجرین ولایت کندهار بابت بررسی سال 1395وقرار حکم نمبر(1452- الف) مورخ 12/4/1397مقام محترم وزارت وارسا ل ان به مراجع مربوطه.

3-     ترتیب گزارش ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهاربابت سالهای 1395و1396 تکمیل وجهت ملاحظه شد به ریاست تفتیش تسلیم داده شد.

4-     فهرست وشماره گذاری دوسیه های امورمهاجرین ولایت کندزبابت سالهای 1395 و1396وامورمهاجرین کندهاربابت سال 1395.

5-     ترتیب گزارش اخراجی دوسیه شماره(1) بابت سالهای 1391و1392 ریاست امورمهاجرین ولایت کندهار.

بررسی دوسیه موسسه APA در رابطه به مساعدت ها به (11) ولایت کشور که (70%) کارآن پیشرفته وتحت کاراست.

9-13 سرطان

1-     ارسال استعلام شماره (6) مورخ 10/4/1397 به امریت تهیه وتدارکــات در را بطه به اجناس خریداری شده سال مالی 1394 الی ربع دوم سال مالی 1397 .

2-     ارسال گزارش از روند توزیع نمرات زمین در شهرک امورمهاجرین ولایت لوگر ترتیب وذریعه نامه شماره (80/257) مورخ 11/4/1397 به ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان.

3-     فهرست وتنظیم  دوسیه شماره (14) مورخ 16/2/1397 بررسی از اجراات سالهای 1395و1396 ولایت سرپل وننگرهار.

4-     ترتیب یاداشت تحلیلی از اجراات آمریت  امورمهاجرین ولایت سرپل بابت سالهای 1395و1396.

5-     ترتیب گزارش ربع دوم سال مالی 1397 مطابق به فارمت اداره اموروپلان عمومی وزارت وارسال  آن  به ریاست پالیسی وپلان.

6-      ترتیب گزارش ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار.

2-6 سرطان

1-     ارسال یک قطعه استعلام در را بطه به باقیداری محترم انجینر محمد کاظم «حقپال» رئیس اسبق امورمهاجرین ولایت لغمان به موسسه UNHCR.

2-     فهرست وشماره گزارش دوسیه امورمهاجرین ولایت ننگرها ر بابت سالهای 1395و1396.

3-     ارسال یک قطعه استعلام به موسسه APA  جهت اخذ معلومات در را بطه به مساعدت های نقدی وجنسی برای بیجاه شدگان وعودت کنندگان ولایات صورت گرفته.

4-     ارسال یک قطعه استعلام به آمریت تدارکات جهت تحقق حکم نمبر(1324- الف) و اخذ معلومات درمورد خریداری (5) قلم پرزه برای موتر ریاست تکنالوژی.

5-     ارسال یک قطعه مکتوب نمبر (245/78) مورخ 5/4/1397 به ریاست محترم اداری در را بطه به تحقق حکم نمبر(1825- الف) مورخ 29/5/1396 مقام محترم وزارت.

6-     ترتیب گزارش در رابطه به موجودی اجناس داغمه، قرطاسیه مطبوع وغیرمطبوع ذمت عبدالله معتمد متکی به حکم شماره (620- الف) مورخ 10/2/1397 مقام محترم وزارت.

7-     ترتیب گزارش در رابطه به قرارداد موسسه APA متکی به مکتوب شماره 86/41 مورخ22/2/1397 ریاست امنیت ملی.

8-      ارسال استعلام های شماره (5و6) در رابطه به مساعدت های نقدی وجنسی به ولایات کشور از طریق موسسه APA.

پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان سال مالی 1397 ، به تاسی از ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، مصوبه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری و احکام مقام عالی ریاست جمهوری ترتیب گردیده است .

 

برای مطالعه پلان مذکور به (اینجا) کلک نماید .

هدایات مقام محترم وزارت !

یاداشت تحلیلی درمورد:

نتایج بازرسی اجراات سال 1395و1396ریاست ارتباط خارجه

بمقام محترم وزارت:-

گزارش هیات موظف درریاست ارتباط خارجه بابت سالهای1395و1396توسط آمریت تحلیل ، ارزیابی مورد تحلیل قرارگرفت واسناد داخل دوسیه باگزارش هیات جهت مستند سازی ازکیفیت، معقولیت یافته ها وسفارشات مورد تطبیق قرارداده شد که کارمندان ریاست ارتباط خارجه درقبال وظایف خویش نسبتاً ضعیف اجراات نموده ویاد دهانی میگرددتا درحصه یافته ها وسفارشات هیات بررسی توجه لازم مبذول دارند.

یافته شماره(1):

تنظیم ملاقات ها ی رهبری وزارت ازجانب آمریت ارتباط خارجه صورت گرفته است اما گزارش کاری ازملاقات ومجالس رهبری نزد ان اداره موجود نبوده.

سفارش نمبر(1):

خلاصه گزارشات مجالس ملاقات های رهبری ازریاست ارتباط واطلاعات عامه مطالبه و ضم اسناد گردد وهمچنان مطابق بند(5-6)لایحه وظایف گزارش ازسفرهای مقامات عالی رتبه عندالموقع به مقام وزارت ودریافت گزارشات کارکنان وزارت درسیمینارها،کنفرانسها وبرنامه آموزشی درخارج کشوروارسال ان به وزارت امورخارجه وریاست عمومی اداره امور صورت گیرد.

یافته شماره(2):

نمایندگی های مقیم کشورایران وپاکستان گزارش فعالیت ها واجراات کاری خویش را بطورهفته وار وماهوار وربع واربه طورمداوم ارسال ننموده است وازجانب ریاست ارتباط خارجه هم بشکل منظم پیگیری نشده است .

سفارش نمبر(2):

ریاست ارتباط خارجه مطابق لایحه وظایف گزارش ازنمایندگی های امورمهاجرین بطورمنظم اخذ وغرض اجراات بعدی به بخشهای مربوطه تکثیرنمایند.

 

یافته شماره(3):

مطابق بند (2)لایحه وظایف آمریت تنظیم مهاجرت ها درایجاد یک کمیته رسیده گی به درخواست های پناهنده گی بااشتراک نمایندگان وزارت های ذیربط وموسسات بین المللی ،جهت امورات حقوقی وزندگی مهاجرین وپناهندگان خارجی ازجانب آمریت تنظیم مهاجرت هادروزارت  توجه لازم صورت نگرفته است.

سفارش نمبر(3):

آمریت تنظیم مهاجرت های ریاست محترم ارتباط خارجه درایجاد یک کمیته رسیدگی به درخواست پناهنده گان ومهاجرین بااشتراک نمایندگان وزارت ها وموسسات بین المللی مطابق به لایحه وظایف اجراات نماید .

یافته شماره(4):

مدیریت دسک اروپا واسترالیا جهت جمع اوری آماروارقام دقیق دررابطه به مشکلات مهاجرین وپناهندگان افغان مقیم کشور های اروپائی واسترالیا جمع آوری غرض رفع مشکلات ورسیدگی به حقوق شان مطابق لایحه وظایف اجراات لازم نه نموده است.

سفارش نمبر(4):

مدیریت دسک اروپا واسترالیا مطابق لایحه وظایف مکلف است در جهت جمع اوری امار وارقام دقیق مهاجرین ودررابطه به وضعیت پناهند گان وپناه جویان افغان درکشور های اروپا ئی واسترالیا اجراات نماید تا دفاع ازحقوق انها مطابق مفاد کنوانسیون ها ومیثاق های بین المللی صورت گیرد وقابل ذکراست که مدیریت فوق مطابق لایحه وظایف ماده وار اجراات عملی نمایند.

یافته شماره (5):

درطی سالهای 1395و1396مطابق لایحه وظایف رئیس ارتباط خارجه،نظارت ازتهیه وترتیب مسوده ها،قراردادها بین المللی ،عهدنامه ها ،توافقنامه های طویل المدت وکوتاه مدت که از ریاست پالیسی وپلان وزارت پیرامون عرصه های مختلف زندگی پناه گزینان وعودت کنندگان افغان ازکشورهای میزبان وبیجاشدگان داخلی وسازماندهی رهنمائی ،استقامت دهی ورهبری چگونگی از کارکارکنان ریاست ونمایندگی های امورمهاجرین مقیم کشورهای میزبان میباشد که  دررابطه است اجراات لازم مطابق به لایحه وظایف صورت نگرفته است

سفارش نمبر(5):

درطی سالهای 1395و1396نظارت ازتهیه وترتیب مسوده ها،قراردادها وعقد تفاهم نامه ها ازطریق ریاست ارتباط خارجه صورت نگرفته است به دلیل اینکه آمریت عقد پروتوکول های ریاست ارتباط خارجه به اساس حکم شماره (45)مورخ 5/1/1395مقام محترم عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ازتشکیل ریاست ارتباط خارجه به ریاست حمایت حقوقی انتقال گردیده است وبایداین بخش لایحه وظایف ریاست اصلاح گردد.

یافته شماره (6):

بند شماره (9) لایحه وظایف حصول اطمینان واگاهی دهی ازمفادات کنوانسون 1951وپروتوکول1967وسایر میثاق های بین المللی دررفع مشکلات وحقه حقوق مهاجرین افغان درکمپ ها واردوگاه ها که درکشورهای میزبان به سر میبرند پیرامون موضوع فوق اجراات لازم صورت نگرفته است.

سفارش نمبر(6):

رئیس ارتباط خارجه مکلف است تا مطابق بند(9)لایحه وظایف وپلان کاری پیرامون اگاهی دهی مهاجرین ازمفادات کنوانسون 1951وپروتوکول 1967 وسایر میثاق های بین المللی اجراات واقدام عملی نماید.

قرارشرح فوق یادداشت تحلیلی از ورای گزارش هیات موظف ترتیب وتقدیم است.  بااحترام                                                                

 

               شاه محمود «شمس»                          عبدالستار«فرزان»

               آمرتحلیل وارزیابی                             رئیس تفتیش داخلی

 

18-22

1-     کاربالای گزارش ولایت لوگردر رابطه به توزیع نمرات رهایشی جریان دارد.

2-     گزارش در رابطه به کمک های موسسات برای بیجاه شدگان داخلی زابل ذریعه نامه شماره 203/120 مورخ 19/1/1397 وارسال آن به ریاست جمهوری.

3-     ارسال حکم شماره (234- الف) مقام محترم وزارت در رابطه به  باقیداری آن اداره ذریعه نامه شماره (61/80) به ولایت قندهار.

4-     ارسال (2) قطعه استعلام به ریاست مالی وحسابی وریاست ریاست امورمهاجرین ولایت تخارکه به مدیراداری آن تسلیم داده شده  در رابطه به باقیات ماضیه ریاست امورمهاجرین ولایت تخارجهت اخذ معلومات .

5-     ارسال مکتوب نمبر(50/10) مورخ 21/1/ 1397 به اداره محترم لوی خارنوالی شکایت نامه محترم امین الله ولد حفیظ الله سرپرست ریاست منابع بشری در رابطه به نتیجه گیری امتحان C.B.R که با آن موافقت نداشته.

6-     منظوری گزارش هیات مختلط شهرک قالین بافان ذریعه حکم نمبر(327- الف)مورخ 20/1/1397 مقام محترم وزارت.

7-     ارسال مکتوب تعقیبی دوسیه نمبر(8) مورخ 21/1/1396 به آمریت امورمهاجرین ولایت سمنگان درحصه تحقق حکم شماره (2016 - الف)مورخ 15/6/1396مقام محترم وزارت ذریعه مکتوب نمبر(54/14) مورخ 21/1/1397 .

8-    اخذ معلومات ازنزد آمریت امورمهاجرین ولایت کاپیسا درمورد توزیع غیرعادلانه مواد کمکی ازطرف موسسات خارجی وداخلی که نتایج آن ذریعه مکتوب نمبر(53/13) مورخ 21/1/1397 به اداره محترم مبارزه علیه فساد اداری ارسال گردیده.

از 11 الی 15حمل

 1. کاربالای دوسیه موسسه APA در  رابطه به کمک های نقدی وجنسی برای (11) ولایت کشور.
 2. کاربالای دوسیه ولایت کندهار بابت سالهای 1391و1392 در رابطه به باقیداری مبلغ/1900- $ وتعداد (913) لیترتیل کارآن جریان دارد.
 3. توظیف هیات جهت بررسی به ولایات کندهار، کندز، ننگرهار.
 4. کاربالای گزارش ولایت لوگر در رابطه به توزیع زمین جریان دارد بیرون نویسی تعداد (600) قطعه اسناد آمریت امورمهاجرین ولایت لوگرکه آویزبانگی ندارد .
 5. ترتیب وتکمیل گزارش هیات مختلط ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ وتقدیم آن به مقام محترم وزارت.
 6. ترتیب فهرست وشماره گزاری دوسیه امورمهاجرین ولایات زابل وبلخ.
 7. گزارش در رابطه به چگونگی روند توزیع زمین وکمک های موسسات خارجی آمریت امورمهاجرین ولایت زابل اصلاح وتسلیمی آن بمقام محترم ریاست.

4الی 8 حمل

 1. ترتیب وکمپیوتر نمودن گزارش بررسی روند توزیع زمین و توزیع کمک های موسسات خارجی بابت سالهای 2016و 2017آمریت امورمهاجرین ولایت زابل وتسلیم نمودن آن به ریاست تفتیش.
 2. فهرست وشماره گزاری دوسیه شماره (14) مورخ 13/7/1386 آتشه امورمهاجرین مقییم اسلام آباد پاکستان، دوسیه شماره (18) مورخ 13/7/1387 امورمهاجرین ولایت ننگرها، دوسیه شماره(18) مورخ 13/9/1395 ریاست عمومی رسیدگی به وضیعت بیجاشد گان ودوسیه شماره (7) مورخ 14/7/1386 بابت سالهای 1384 و1385 ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ.
 3. کاربالای گزارش هیات مختلط ریاست امومهاجرین ولایت بلخ.
 4. کاربالای گزارش بررسی شکایت اهالی رباط شهرک امورمهاجرین ولایت پکتیا در رابطه به توزیع سیستم سولر.
 5. کار بالای دوسیه سالهای 1391و1392 ریاست امورمهاجرین ولایت کندهار در رابطه به باقیداری مبلغ/1900- افغانی وباقیداری (913) لیترتیل از درک کمک های اداره UNHCR کار آن جریان دارد.
 6. ارسال یک قطعه مکتوب به جواب نامه شماره (2437/1941) مورخ 26/12/1396 مدیریت اجرائیه ریاست حمایت حقوقی درمورد توزیع زمین های رهایشی درولایات کابل ، بلخ، زابل ولوگر مورد بررسی وتفتیش قرار گرفته است.
 7. ملاحظه وبررسی تعداد (9)جلد کارتن اسناد که شامل (567) قطعه اسناد میباشدازجمله (12) قطعه اسناد عوارض داشته است.

23الی 29 حوت

 1. ترتیب گزارش هیات اعزامی به آمریت امورمهاجرین ولایت زابل درموردچگونگی توزیع کمک ها ازطرف موسسات وروند توزیع نمرات زمین آنولا به عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی .
 2. کاربالای دوسیه دیوار پارک (C) نظربه حکم شماره (4244- الف) مورخ 8/12/1396 مقام محترم وزارت ورقه عرض محمد نگین مدیراسبق تدارکات.
 3. بررسی تعداد (11) جلد کارتن حاوی (815) قطعه اسناد ازطرف هیات موظف این ریاست درامورمهاجرین ولایت لوگروبه تعداد (374) قطعه آن ثبت جدول نواقص گردیده.
 4. ترتیب گزارش دوسیه اخراجی نمبر(18) مورخ 13/9/1395 ریاست عمومی رسیدگی به وضیعت بیجاشدگان داخلی قرارحکم نمبر(4178- الف) مورخ 5/12/1396 مقام محترم وزارت .
 5. ترتیب گزارش دوسیه اخراجی دوسیه نمبر (17) مورخ 13/7/1388 امورمهاجرین ولایت ننگرهارقرارحکم نمبر(4180- الف) مقام محترم وزارت.
ترتیب و کمپیوترنمودن گزارش هیات مختلط  درمورد بررسی شهرک قالین بافان امورمهاجرین ولایت بلخ وارسال آن به  ملاحظه رئیس تفیش ومنظوری مقام محترم وزارت.

19الی 23 حوت

 1. اعزام یک تن ازمفتشین به ولایت پکتیا درمورد بررسی توزیع سولر به مهاجرین وبیجاشده گان داخلی.
 2. کاربالای گزارش بررسی توزیع کمک های موسسات به صورت نقدی وغیرنقدی به ریاست  امورمهاجرین ولایت زابل .
 3. ارسال مکتوب تعقیبی شماره(431/976) به  آمریت امورمهاجرین ولایت نیمروز درمورد باقیداری مبلغ/13440- افغانی باقیداری محترم احمد «حسینی » وارسی کننده اسبق امورمهاجرین ولایت نیمروز.
 4. ترتیب حکم اخراج دوسیه شماره (20) مورخ 15/10/1392 پیرامون بررسی سالهای 1390 و 1391 ریاست امورمهاجرین ولایت کابل.

21- 25  دلو

1-     ارسال مکتوب تعقیبی دوسیه نمبر(6) مورخ 1/3/1395 وتطبیق حکم نمبر(1596- الف) مورخ 15/5/1396 مقام محترم وزارت ذریعه مکتوب نمبر(902/383) مورخ 21/11/1396 به ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیا.

2-     ارسال مکتوب تعقیبی دوسیه نمبر (3) مورخ 27/2/1387 وتطبیق حکم نمبر(2113- الف) مورخ 4/5/1388 مقام محترم وزارت ذریعه مکتوب نمبر (913/387) مورخ 22/11/1396 به ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار.

3-     بررسی اسناد تعداد (240) نمره زمین تج وتثبیت متخلفین ریاست امور مهاجرین ولایت کابل تحت ریاست الحاج گلاجان مفتش قسم اول مفتشین که بررسی ان جریان دارد.

4-     تکمیل نمودن گزارش آمریت امورمهاجرین ولایت پنجشیر وارسال آن ذریعه نامه شماره(388/914) مورخ 22/11/ 1396 دررابطه به کر ایه تعمیر نمایندگی به ریاست مالی وحسابی.

5-     بررسی عرایض که ازطریق لوی خارنوالی در رابطه به  شکایت (8) تن خانم ها ی بیجاه شده ولایت کاپیسا فرستاده شده کاربالای آن جریان دارد.

6-     ارسال مکتوب تعقیبی بلاثر نامه شماره (932) مورخ 25/11/1396 در رابطه به تحقق حکم شماره (3167- الف) مقام محترم وزارت در  مورد باقیداری معتمد واجراات ادغام مجدد به ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ.

7-      ارسال مکتوب تعقیبی شماره (933)مورخ 25/11/1396 در رابطه به تحقق حکم  قبلی مقام محترم وزارت درمورد کمی وکاستی های مدیریت ادغام مجدد به آمریت امورمهاجرین ولایت لوگر.

14 – 18 دلو

1-     ارسال مکتوب تعقیبی دوسیه نمبر(18) مورخ 13/9/1395 دررابطه به تحقق حکم نمبر(46- الف) مورخ 6/1/1396 مقام محترم وزارت ذریعه مکتوب نمبر(896/378) مورخ 17/11/1396 به ریاست عمومی رسیدگی به وضیعت بیجاه شدگان.

2-     ارسال مکتوب تعقیبی دوسیه نمبر(18)مورخ 13/7/1388 در رابطه به تحقق حکم نمبر(3096- الف) مورخ 24/7/1389 مقام محترم وزارت زریعه مکتوب نمبر(898/380) مورخ 17/1/1396به ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان.

3-     ارسال مکتوب تعقیبی دوسیه نمبر (15) در رابطه تحقق حکم نمبر(3168- الف) مورخ 12/9/1396 مقام محترم وزارت ذریعه مکتوب نمبر(899/381) مورخ 17/11/1396 به ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیا.

4-     تسلیمی (3) قطعه استعلام بعد از ارائیه جواب ریاست ارتباط خارج . وکمپیوترنموده گزارش ریاست ارتباط خارجه بابت سالهای 1395و1396.

5-     ترتیب جداول معلوماتی مبنی به جواب استعلام های هیات محترم اداره عالی بررسی وتسلیمی آن به هیات موظف آن اداره.

6-     اخراج دوسیه شماره (17) مورخ 13/7/1387 ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهاربابت سال 1387 آن ریاست.

7-     ارسال گزارش درمورد اجرای کرایه تعمیرآمریت امورمهاجرین ولایت پنجشیربه مقام محترم وزارت.

8-     بررسی ورقه عرایض (8) فامیل بیجاشده نسبت عدام اجرای مواد کمکی از طرف ریاست امورمهاجرین ولایت کابل که بررسی آن جریان دارد.

9-      در رابطه به عدم بازرسی وتفتیش ریاست مالی وحسابی گزارش ترتیب وبه مقام محترم تقدیم گردید.

16 – 20 جدی

1-     ارسال مکاتیب  تعقیبی به ریاست امورمهاجرین ولایت غزنی درمورد تحقق حکم نمبر(2410- الف) مقام محترم وزارت بابت سالهای 1385و 1387و حکم نمبر(1899- الف) مورخ 21/6/89 بابت اجراات سال 1389.

2-     ارسال مکتوب نمبر (796/341) مورخ 16/10/1396 وحکم شماره (3433- الف) مورخ 21/8/1386 مقام محترم وزارت بابت اجراات سال 1387 ریاست به امورمهاجرین ولایت بغلان

3-     ارسال مکتوب تصدیق نامه کورس تفتیش الحاج گلاجان ومحمد سمیع «مومن» به ریاست منابع بشری .

4-     ارسال یک قطعه استعلام به ریاست منابع بشری درمورد بازرسی آمریت ارتباط خارج .

5-     ارسال یک جد دوسیه درقید (125) ورق در رابطه به قضیه شماره (3425) درمورد اخذ معاشات ایام غیابت اسامی مصری «مهمند » آتشه در اسلام آباد ذریعه نامه  (337/719) مورخ 13/10/1396 به لوی خارنوالی.

6-     گزارش اخراجی دوسیه شماره (23) آتشه زاهدان تحت حکم شماره (3395- الف) مورخ 3/10/1396 ازتحت کنترول.

7-     جدول تعداد (7) جلد دوسیه بابت سالهای ماضی جهت تعقیب واجراات ترتیب گردید

8-     ترتیب وارسال مکتوب عنوانی اداره عمومی امورجمهوری افغانستان درقید (56) ورق درمورد تشکیل، درجه تحصیل، تجارب مرتبط به تفتیش وپلان (5) ساله اینده.

ارسال مکتوب عنوانی ریاست مالی وحسابی درمورد اجرای سفریه وکرایه رئیس تفتیش داخلی وزارت

9 – 13 جدی

1-     بررسی وجمع آوری اسناد توزیع نمرات زمین وفهرست نمودن  دیتابیس امورمهاجرین ولایت کابل.

2-     ارسال (5) قطعه استعلام به ریاست محترم ارتباط خارجه جهت بررسی بابت سالهای 1395و1396.

3-     ارسال مکتوب تعقیبی غرض تحقق حکم شماره (5035) مورخ 3/2/1390مقام محترم وزارت به ریاست امورمهاجرین ولایت غزنی.

4-     ارسال مکتوب نمبر (775/332) مورخ 5/10/1396 جهت تحقق حکم شماره (2474- الف) مورخ 3/7/1392 مقام محترم وزارت به ریاست امورمهاجرین ولایت سمنگان.

5-     ارسال مکتوب نمبر ( 776/432) مورخ 5/10/1396 غرض تحقق حکم شماره (3544) مورخ 15/11/1386 مقام محترم وزارت به ریاست امورمهاجرین ولایت کنرها.

6-     ترتیب گزارش شکایت نامه اسامی فریدون مسکونه ولسوالی اچین ولایت ننگرهار اماده هدایت مقام محترم وزارت.

7-     ارسال مکتوب شماره ( 785/334) مورخ 11/10/1396  جهت اخذ معلومات وارسال اسناد درمورد شکایات مردم ولایت کاپیسا دررابطه به توزیع کمک ها به مهاجرین ولایت کاپیسا.

8-     ترتیب گزارش در مورد بررسی تطبیق حکم مقایسوی از کارکرد های وزیر صاحب اسبق وجناب محترم الحاج سید حسین عالمی «بلخی» بابت سالهای مالی 1390 الی 1395 به رویت گزارش هیات اداره محترم عالی تفتیش جهت حصول اطمینان وحفپظ اداره عامه ، شفافیت در امورمالی ، حسابی ، اداری ومبارزه با فساد اداری .

9-     ترتیب گزارش درمورد اخراج دوسیه های اخراجی شماره (12) ریاست امورمهاجرین دایکندی، دوسیه شماره (23) اتشه زاهدان .

10- تربیب پروسیجر کاری ریاست تفتیش داخلی به منظور نشردربروشور.

11-  ترتیب مسوده پلان (5) ساله به اساس هدایت مکتوب نمبر(12100)مورخ 30/9/1396 ومکتوب نمبر(12490) مورخ 10/10/1396 ادارات مستقل بودجوی معاونیت اموراداره وتنظیم ریاست ها.

2 – 6 جدی

1-   ترتیب گزارش اخراجی دوسیه شماره (16) سال 1395 آمریت امورمهاجرین ولایت بامیان، دوسیه شماره (2) سال 1395 آمریت امورمهاجرین ولایت میدان وردک،دوسیه شماره (13) سال 1392 ریاست امورمهاجرین ولایت جوزجان.

2-    ارسال مکاتیب تعقیبی شماره (325/754) مورخ 2/10/1396در رابطه به باقیات ماضیه به ولایت سمنگان و مکتوب شماره (326/753) مورخ 2/10/1396 به  آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان.

3-    وارسال مکتوب به ریاست محترم مالی وحسابی در رابطه به معلومات درمورد بودجه عادی، انکشافی سالهای 1394، 1395و1396 وتصفیه باقیداری های بابت سالهای فوق الذکر.

4-  ارسال مکتوب به ریاست منابع بشری درمورد ارتقاع ظرفیت کارمندان بابت سالهای 1393،1394،1395و1396.

5-  اخذ حکم مقام محترم وزارت در رابطه به گزارش قضیه شماره (23425) مورخ 28/10/1395 در مورد اخذ معاشات مصری «مهمند» اتشه اسبق امورمهاجرین مقیم کشور پاکستان.

6-  ارسال گزارش عزیزآقا کارمند ریاست هماهنگی امورولایات بعد از حکم مقام محترم وزارت ذریعه مکتوب شماره (749) مورخ 2/10/1396 به ریاست منابع بشری.

7-  ارسال یک قطعه استعلام به ریاست ارتباط خارجه در رابطه اخذ معلومات آنعده کارمندان که به طورخدمتی کشور پاکستان اعزام گردیده اند.

8-  ارسال دوقطعه مکتوب شماره(775/776 ) مورخ 5/10/1396 درمورد تحقق احکام مقام محترم وزارت به ریاست حمایت حقوق

25 – 29 قوس

1-     ترتیب گزارش اجراات سال 1396 تمام کارمندان ریاست تفتیش وتسلیم نمودن ان به آمریت بخش .

2-     ترتیب گزارش درمورد اخراج دوسیه های نمبر(17) مورخ 13/9/1395 مربوط ریاست محترم مالی وحسابی وترتیب گزارش دوسیه شماره 23 نمایندگی زاهدان .

3-     فهرست وشماره گزاری دوسیه شماره (5) مورخ 19/2/1387 مربوط امورمهاجرین ولایت کنر.

4-     معرفی یک کارمند آمریت قسم اول درترکیب هیات مختلط وزارت در دیتابیس مصروف بررسی اسناد وکار جریان دارد.

5-     ترتیب گزارش درمورد شکایت نامه نمبر(1312) مورخ 29/7/1396 اسامی فریدون باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که به اثربمباردمان نیروی خارجی متضررشده بود.

6-     ارسال مکتوب تعقیبی شماره (732/318) مورخ 26/9/1396 نمایندگی مشهد مقیم ایران.

7-      ارسال مکتوب شماره319/733) مورخ 26/9/1396 به ریاست منابع بشری وریاست مالی در رابطه باقیداری محترم داکتر عثمان «ظفر» وبهمنش کارمند آتشه ایران.

18 – 22 قوس

1-     ارسال مکتوب شماره (712) مورخ 20/9/1396 در راطه به تحقق حکم شماره( 2524- الف) مورخ 25/6/1389 مقام محترم زارت  ومکتوب شماره (713) مورخ 20/9/1396 در رابطه به تحقق حکم شماره (986- الف) مورخ 6/3/1391 مقام محترم وزارت بررسی سال 1387 و1389 به ریاست حمایت حقوقی.

2-     فهرست وشماره گزاری (11) جلد دوسیه سالهای ماضیه .

3-     ترتیب گزارش دوسیه های اخراجی شماره (17) ریاست مالی وحسابی، دوسیه شماره (23)، دوسیه شمار (11) سمنگان.

4-     ارسال دوقطعه استعلام غرض بررسی سالهای 1395 وسال جاری 1396 به ریاست محترم ارتباط خا رجه  بررسی جریان دارد  و30% کار آن پیشرفته است.

5-     ارسال یک قطعه استعلام در رابطه شکایت نامه محترم عزیز آقا کارمند امورهماهنگی به ریاست منابع بشری که بررسی آن جریان دا رد و(50%) کار آن پیشرفته است.

6-     ارسال یک قطعه استعلام به ریاست امورمهاجرین ولایت کابل درمورد قضیه فریدون باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کاربالای دوسیه جریان دارد و(20%) کارآن پیشرفته است.

7-     تحریر وارسال مکتوب عنوانی ریاست تحقیق وسیستم معلوماتی درموردچگونگی تحقق سفارشات کمیته Mec

8-     کاربالای پلان ارسالی ریاست پلان در رابطه به پلان سال مالی 1397.

9-      ترتیب احکام درمورد اخراج دوسیه های تحت کنترول ولایات میدان وردک، بامیان، هرات وجوزجان.

11 – 15 قوس

1-     ارسال مکتوب به ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهاردرمورد بررسی اجراات سالهای 1393و1394.

2-     ارسال تعداد(3) قطعه استعلام عنوانی عزیزاقا کارمند ریاست امورهماهنگی ولایات، عبدالحلیم مدیراجرائیه ریاست عودت وادغام مجدد وریاست منابع بشری.

3-     ارسال استعلام به ریاست محترم ارتباط خارجه درمورد بررسی سالهای  1395و1396.

4-     ارسال دو قطعه استعلام عنوانی آمریت امورمهاجرین ولایت پنجشیردرمورد مبلغ/15000- افغانی کرایه تعمیر.

5-     ترتیب وارسال مکتوب به ریاست محترم منابع بشری درمورد تحقق حکم مقام محترم وزارت مبنی بر به اعلان سپردن پوست ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیا.

6-     ترتیب وارسال مکتوب جهت ارسال پلان بازرسی تفتیش داخلی بابت سال مالی 1397 به اداره  عالی تفتیش.

7-     ترتیب وخانه پری فورم پیگیری مقام ریاست دفتر درمورد حل قضیه لوی خارنوالی.

8-      ترتیب وارسال مکتوب بلاثرنامه (6185/3050) مورخ 21/8/1396 اداره عالی تفتیش عنوانی ریاست امورمهاجرین ولایت کندهار.

4 – 8 قوس

1-     ارسال سه قطعه استعلام در رابطه به بررسی پلانی سال مالی 1395و1396 به ریاست محترم ارتباط خارجه جهت اخذ معلومات .

2-     بررسی بار دوم قضیه شکایت نامه عزیزآقا و عبدالعلیم  و ارسال استعلام غرض تحقق نیافتن حکم مقام محترم وزارت به شخص محترم عبدالعلیم کارمنداجرائیه ریاست ادغام مجدد بررسی جریان دارد.

3-     ارسال یک قطعه استعلام در رابطه قضیه تبدیلی دوکارمند عزیز آقا و عبدا لعلیم به محترم عزیزآقا کارمند امورولایات تسلیم داده شد.

4-     ارسال یک قطعه استعلام به ریاست منابع بشری درمورد قضیه  عزیزآقا کارمند ریاست هماهنگی امور ولایات وعبد العلیم کارمند ریاست ادغام مجدد.

5-     ارسال سه جلد دوسیه مقام لوی خارنوالی درمورد فساد گسترده بعد ازبررسی دوباره به لوی حارنوالی ارسال شد .

6-     کاربالای دوسیه قضیه کارمندانGMU  به اداره محترم لوی خارنوالی درمورد سوی استفاده از صلاحیت های وظیفوی بعد از بررسی دوباره به اداره محترم لوی خارنوالی ارسال گردید.

7-     گزارش خبرنگارطلوع نیوزذریعه نامه شماره (664/289) به لوی حارنوالی ارسال شد .

8-     ارسال یک قطعه استعلام در رابطه به اجرای کرایه تعمیرنمایندگی امورمهاجرین ولایت پنجشیر به آمریت بودجه ریاست امورمالی وحسابی .

9-     ترتیب مکتوب عنوانی امورمهاجرین ولایت ننگرهار درمورد تحصیل باقیات ورفع کمبودی ها درسفارشات اداره عالی تفتیش.

10-  ترتیب وارسال مکتوب عنوانی ریاست دفتر، ریاست منابع بشری درمورد عریضه محترم محمد عمر«معروفی» فرزند عبدالرزاق رئیس عودت وادغام مجدد.

20 – 24 عقرب

1-     ارسال دو قطعه استعلام به ریاست منابع بشری وریاست امورهمانگی ولایات درمورد قضیه محترم عزیز آقا کارمند امورولایات بررسی آن جریان دارد.

2-     ارسال یک قطعه استعلام به ریاست امورمهاجرین ولایت کابل درمورد قضیه فریدون بیجاشده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار.

3-     ارسال یک قطعه مکتوب تعقیبی به ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار درمورد بررسی بابت سال 1393.

4-     فهرست وشماه گزاری دوسیه های سال 1391و1392 ریاست امورمهاجرین ولایت بدخشان.

5-     ارسال دوقطعه استعلام به ریاست محترم ارتباط خارجه در رابطه به قضیه مصری «مهمند» آتشه سابق امورمهاجرین مقیم اسلام آباد بعد ازارائیه جواب دوباره به هیات موظف تسلیم داده شده است.

6-     ترتیب گزارش در رابطه قضیه خبرنگار طلوع نیوز تکمیل وبه مقام ریاست تفتیش داخلی ارسال شده است.

7-     ترتیب گزارش هیات درمور د کرایه تعمیر نمایندگی امورمهاجرین ولایت پنجشیر تکمیل وبه مقام محترم وزارت ارسال گردیده است.

8-     ترتیب گزارش عنوانی مقام محترم وزارت درمورد احداث سرک (60) متره شهرک البیرونی ولایت غزنی.

9-     ترتیب وارسال مکتوب تعقیبی عنوانی ریاست مالی وحسابی درمورد تصفیه وعدم تصفیه مبلغ/85000- $ ذمت حاجی نصیراحمد.

10-  ترتیب وارسال مکتوب عنوانی مقام لوی خارنوالی مبارزه جرایم با فساد اداری درمورد تصفیه مبلغ/85000- $ ذمت حاجی نصیر احمد.

17-13 عقرب

1-     ارسال مکتوب غرض معرفی هیات موظف به ریاست های اداری وارتباط خارجه درمورد بررسی سال جاری آن ریاست.

2-     ارسال دوقطعه استعلام به ریاست محترم پلان پالیسی درمورد اخذ معلومات در رابطه به بررسی سال 1395 .

3-     ارسال یک قطعه استعلام به ریاست محترم کابل در را بطه به شکایت نامه محترم فریدون باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار.

4-     ترتیب فهرست وشماره گذاری د وسیه های امورمهاجرین ولایت ننگرهار، هرات،پکتیا وبلخ .

5-     توظیف یک تن از مفتیشن به ریاست امورمهاجرین ولایـت کابــــل در رابــطــه به بر رسی شهرک استاد خلیل الله خلیلی واقع باریک آب ولایت کابل.

6-     ارسال مکتوب شماره (264/953 مورخ 15/8/1396 جهت تحقق حکم نمبر(1824­- الف ) به ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان پیگیری جریان دارد.

7-     ارسال مکتوب شماره (265/594) مورخ 15/8/1396 در رابطه به باقیداری مبلغ/6000- افغانی ذمت رئیس نمایندگی ولایت بدخشان.

8-     ترتیب وتنظیم دوسیه های سالهای گذشته مربوطه به آمریت های گروپ اول ودوم مفتشین تحت بررسی قرار دارد که از جمله تعداد(45) جلد دوسیه جدول گردیده است.

9-     کاربالای دوسیه ارسالی لوی خارنوالی در رابطه به قضیه خبرنگار تلویزیون طلوع

10- ترتیب مکتوب به ریاست مالی وحسابی درمورد تحقق حکم مقام محترم وزارت.

11- ترتیب مکتوب عنوانی ریاست امورمهاجرین ولایت پروان درمورد نامه شماره(5527/2572) مورخ 2/8/1396اداره عالی تفتیش.

12- ترتیب مکتوب عنوانی ریاست خدمات انجینری به اثرمکتوب شماره(331/83) مورخ 14/8/1396درمورد بررسی پروژه جغل اندازی سرک شهرک البیرونی ولایت غزنی.

13-  ترتیب مکتوب عنوانی ریاست منابع بشری درمورد اهدای خون برای زخمیان ناشی ازحملات انتحاری.

10-6 عقرب

1-     کار بالای دوسیه ارسالی لوی خارنوالی در رابطه به  مشاجره لفظی خبرنگار طلوع نیوز وارسال دوقطعه استعلام ازمسوول امنیتی پوسته  ونوکریوال دروازه که درموردموضوع فوق  بررسی تحت جریان قراردارد.

2-     ارسال مکتوب تعقیبی نمبر(251/564) مورخ 8/8/1396 به ولایت بدخشان  ومکتوب نمبر(243/550) مورخ 3/8/1396 به ولایت نیمروز وتحقق حکم شماره (2015- الف)به ولایت بدخشان پیگیری گردیده است.

3-     ترتیب پیشنهاد درمور د بررسی وتعین هیات به   ریاست های اداری ، مالی وحسابی وارتباط خارجه .

4-     ارسال دوقطعه استعلام به ریاست پالیسی وپلان در رابطه به بررسی آن ریاست.

5-     ترتیب وفهرست نمودن دوسیه بررسی شده ولایت ننگرهاربابت سال 1395 وآمریت امورمهاجرین ولایت تخار بابت سالهای 1394و1395.

6-     ارسال دوقطعه استعلام مربوط قضیه شماره (3325) مورخ 28/10/1395 کمیته (5) لوی خارنوالی درمورد ایام غیابت محترم مصری مومند آتشه امورمهاجرین مقیم اسلام آباد کشور پاکستان.

7-     ارسال یک قطعه استعلام مربوطه ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیا در رابطه به اعمارپروژه دیوار شهرک امورمهاجرین انوالا به  ریاست ادار ی.

8-     ترتیب وتنظیم تعداد (129) جلد دوسیه اخراجی که حکم مقام محترم وزارت درواحد های اولی ودومی وزارت تحقق یافته وتمام کاستی ها وباقیات ماضیه ومشکلات دوسیه ها پیرامون آن اجراات صورت گرفته وآماده انتقال به مدیریت عمومی ارشیف میباشد.

9-     تهیه وترتیب گزارش عنوانی مقام وزارت درمورد شهرک البیرونی ولایت غزنی.

10- ترتیب مکتوب عنوانی ولایت غزنی در مورد سرک (60) متره شهرک ولایت غزنی.

11- ترتیب استعلام عنوانی آمریت عمومی تهیه وتدارکات درمورد قرارداد پروژه احاطه چاه آب درولایت پکتیا.

29 میزان - 3 عقرب

                 1-      ارسال مکاتیب تعقیبی غرض تحقق حکم مقام محترم به ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرها، ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز، سرپل ، کاپیسا، پروان ولوگر.

2-      ارسال دوقطعه استعلام جهت اخذ معلومات به ریاست عمومی عودت در رابطه به موضوع عزیزآقا کارمند ریاست ارتباط ولایات ومحترم محمد حلیم مدیر اجرائیه ریاست عودت وادغام مجدد درمورد تبدیلی شان .

3-      مطالعه وفهرست دوسیه ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ.

4-      ارسال سه قطعه استعلام به ریاست محترم پالیسی وپلان که بررسی جریان دارد.

5-      ارسال مکتوب تعقیبی به ولایت کندز درمورد باقیداری آمراسبق سمنگان محترم مرادی که فعلاً آمر ریاست شهدا ومعلولین درکندز میباشد.

6-      اجراات درمورد تحقق پلان استراتیژی مقام وزارت.

7-      ارسال مکتوب درمورد چگونگی تصفیه مبلغ/80137- دالر امریکائی ذمت حاجی نصیراحمد سابق خزاندار ریاست مالی وحسابی.

فشرده گزارش ریاست تفتیش بابت سال مالی 1396که درطی (3) ربع صورت گرفته است.

 

·       به اساس پلان بازرسی سال 1396نمایندگی های وزارت امورمهاجرین درولایات:

1-   کندهاربابت اجراات سال 1395.

2-    لغمان بابت اجراات سال 1395.

3-    تخار بابت اجراات سال 1395.

4-    بدخشان بابت اجراات سال  1395.

5-    لوگر بابت اجراات سال  1395.

6-    میدان وردک بابت اجراات سال 1395.

7-    غزنی بابت اجراات سال  1395.

8-    نیمروز بابت اجراات سال 1394و1395.

9-    بغلان بابت اجراات سال 1395.

10-   سمنگان بابت اجراات سال 1395.

11-   نماینده گی های امورمهاجرین درجمهوری اسلامی ایران، تهران، زاهدان ومشهد بابت اجراات سالهای 1394و1395 مورد تفتیش وبررسی قرارگرفته، گزارشات آن تکمیل وغرض تطبیق سفارشات به مراجع ذیربط ارسال گردیده است.

12-   نمایندگی های امورمهاجرین در ولایات پکتیا وبلخ مورد بررسی قرارگرفته کاربالای گزارشات آن جریان دارد، ریاست پالیسی وپلان درمرکز وزارت همین اکنون تحت بررسی قراردارد.

13-   درنتیجه بررسی نمایندگی های امور مها جرین درولایات به تعداد(81)یافته وسفارش ترتیب گردیده وپول بازگشتی بالای مسوولین نمایندگی ها به مبلغ/210417- افغانی ومقدار(600) لیترتیل، تعداد(17) قلم جنس باقی وتعداد(9) قلم جنس فاضل بیرون نویس گردیده است.

اجراات غیر پلانی:

·       کاربالای مصوبه مندرج مکتوب شماره(662) مورخ6/2/1396 لوی خارنوالی بابت چگونگی اجرای مصارف سفریه هیات به کشور ایران که درسال 1391به جمهوری اسلامی ایران سفرنموده بودند وعلت بازگشت شان بدون ختم وظیفه صورت گرفته بود بررسی تکمیل واسناد آن دوباره به لوی خارنوالی ارسال گردیده است.

·       ترتیب گزارش دررابطه به ورقه عرض محترم قادرآغا یاور اسبق وزیر امور مهاجرین درمورد بازگشتی مقدار(3230) لیتر تیل پطرول که منجانب هیات اداره عالی تفتیش بالای موصوف بازگشت داده شده بود به اداره عالی تفتیش غرض اجراات بعدی ارسال گردیده است .

·       کار بالای تعداد(3)جلد دوسیه ارسالی مقام لوی حارنوالی که برای بارسوم به اینریاست مواصلت ورزیده موضوعا ت داخل دوسیه شامل سو استفاده از پول های کمک شده موسسات خارجی جهت استخدام مشاورین، اختلاس درمعاش کارمندان ،سفـــرهـــای خــــارجی مقــامات وزارت وهدایات غیر قانونی.

·       به اساس ورقه عرض محافظ پارک( C) وسایط وپیشنهاد ریاست اداری موضوع شکست دیوار احاطه آن توسط هیات ریاست تفتیش مورد بازرسی قرارگرفت کار آن تکمیل ودوسیه حهت اجراات بعدی به انریاست ارسال گردیده است .

·       قبلابه تعداد (17) قطعه اسناد مصارفاتی نمایندگی امورمهجرین ولایت پنجشیر جهت اجراات به ریاست مالی وحسابی وزارت فرستاده شد ه بود که موضوع جهت اخذ هدایت به مقام وزارت پیشنهاد گردید که مقام محترم وزارت ذریعه حکم شماره (775)مورخ 26/2/1396جهت بررسی به ریاست تفتیش رجعت داده وهیات درمورد بعد از بررسی گزارش ترتیب وبه مقام وزارت تقدیم داشته است .

·   کاربالای دوسیه حاجی نصیر احمد معتمد نقدی اسبق وزارت که ذریعه مکتو ب (1792)مورخ 30/5/1396دررابطه به مبلغ (80137)دالر امریکائی که درسال 1388جهت ارتقای ظرفیت ها درجمع معتمد حواله گردیده بود تا کنون یک تعداد اسنادآن محسوبی نگردیده است.

·       درمورد شرکت اکسس الفا که تضمین خط قراردادساختگی ترتیب نموده بود ازاداره محترم لوی خارنوالی به این ریاست مواصلت ورزیده گزارش ترتیب وارسال گردیده.

·       درمورد به تعویق انداختن حاضری فینگرپرنت به مرکز وزارت.

·       درمورد تعداد(30) قطعه حواله های اجراشده اربابت ربع چهارم سال مالی 1395 ریاست اداری ومالی وحسابی گزارش تکمیل گردیده.

·       بررسی درمورد توزیع یک نمره زمین رهایشی برای چندین تن درشهرک ولایت مهاجرین ولایت لغمان گزارش آن تکمیل وارسال گردیده است.

·       بررسی شکایت محترم سیداقا کارمند اسبق آمریت امورمهاجرین ولایت کاپیسا گزارش آن تکمیل وبه مراجع مربوطه ارسال گردیده.

·       بررسی تاخیر خط اندازی درشهرک باریک آب ازطرف انجنیران وزارت خدمتی ریاست امورمهاجرین ولایت کابل.

·       ترتیب دیتابیس پیگیری سفارشات ریاست تفتیش.

·       ترتیب دیتابیس گزارشات( یافته ها وسفارشات تفتیش)

·       بررسی وضعیت فعلی شهرک ها، نمرات سفید، نمرات تچ، خدمات انجام شده ونیازمندی های خدمات درشهرک های مهاجرین ولایت کابل، ترکیب هیئت مختلط.

·       بررسی ازچگونگی توزیع نمرات زمین درشهرک شیخ مصری ولایت ننگرهار هیئت مختلط.

·       درمورد مساعدت ثبت وراجسترموسسه (APA) در(11) ولایت کشوربه مبلغ/1087105- دالرامریکائی د ر ولایات خوست، پکتیا، کندهار، هلمند، ننگرهار، کنرها، پروان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردکوغزنی ازاثرمکتوب ریاست امنیت ملی (062)مکتوب نمبر(9022) مورخ11/5/1396.

·       جهت ارتقای ظرفیت کاری مامورین ریاست تفتیش ورکشاپ آموزشی ده روزه ازطریق ریاست عمومی تفتیش داخلی وزارت محترمالیه درمورد استندرد های بین المللی تفتیش وشیوه استفاده ازتولکیت ها که درتالار وزارت دایرشده بود اشتراک نموده واز آناستفاده صورت گرفت.

·       جهت ارتقای ظرفیت کاری تعداد(3) تن که شامل رئیس تفتیش ودوتن ازآمرین تفتیش درکورس (6) ماه آموزشی استندرد های بین المللی تفتیش دروزارت محترم مالیه اشتراک نموده والی اکنون دوام دارد.

·       یکتن ازمفتشین این ریاست به مدت(10) یوم درکورس آموزشی ارتقای ظرفیت کهدراداره اصلاحات اداری دایرگردیده بود اشتراک نموده.

·       اشتراک تعداد(11) تن ازکارمندان ریاست تفتیش درورکشاپ (5) روزه که ازطرف ریاست عمومی تفتیش وزارت مالیه دایرگردیده اشتراک نموده اند. 

22-26 میزان

1-      ادامه بررسی مساعدت های موسسهAPA درمور د کمک به بیجاشده گان داخلی واشخاص دارای معلولیت خاص PSN به یازده ولایت.

2-      کاربالای گزارش قضیه شماره(2372) مقام محترم لوی خارنوالی در رابطه به مصارف مهمانخانه درسالهای 1389الی 1391وسفرهای داخلی وخارجی وکمک به بیجاشده گان درسال های متذکره ازطریق مقام محترم وزارت.

3-      کاربالای قضیه شماره(44) اداره محترم لوی خارنوالی دررابطه به باقیداری حاجی نصیراحمد معتمد نقدی اسبق وزارت.

ترتیب طرح نیازمندی ها وپیشنهادات سال 1397 این ریاست وارسال آن به ریاست پالیسی وپلان وزارت. 

15-19 میزان

1-      کاربالای  گزارش بررسی اجراات  سال 1395 ریاست های امورمهاجر ین ولایت پکتیا و امورمهاجرین ولایت بلخ.

2-      کاربالای گزارش سه جلد دوسیه اداره لوی خارنوالی در رابطه به اختلاس گسترده نشریه (739) مورخ 6/7/1392 هشت صبح.

3-      فهرست وشماره گزاری دوسیه ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان بابت سال 1395 تکمیل گردیده است.

4-      ترتیب گزارش درمورد قضیه (2372) ارسالی ریاست خارنوالی ج.ا.ا.

5-      ارسال دوقطعه استعلام به ریاست پالیسی وپلان در رابطه به بررسی اجراات سال 1395

6-      ترتیب مکتوب به جواب مکتوب اداره عالی تفتیش به آن اداره محترم درمورد حفر چاه عمیق ودوذخیره آب آشامیدنی درشهرک باریک آب ولسوالی قره باغ ولایت کابل.

از 8 - 12 میزان 1396

1-     ارسال دو قطعه مکتوب تعقیبی به ریاست  امورمهاجرین ولایت بغلان وامریت امورمهاجرین ولایت سمنگان بابت سال 1395.

2-     شماره گزاری وفهرست نمودن(3) جلد دوسیه آمریت امور مهاجرین ولایت بغلان، لغمان وسمنگان .

3-     ارائیه گزارش به ارتباط (3) جلد دوسیه در رابطه به نشریه  روزنامه (8) صبح مورخ 6/7/1392به ارتباط فساد گسترده دروزارت امورمهاجرین ترتیب وغرض ملاحظه به امریت گروپ اول مفتشین.

4-     هیات موظف ریاست تفتیش داخلی از امریت امورمهاجرین ولایت پکتیا وریاست امورمهاجرین ولایت بلخ بازگشت نموده وکاربالای گزارش آنها جریان دارد.

5-     کاربالای بررسی ریاست پالیسی وپلان جریان دارد.

کاربالای دوسیه شماره(2372) مقام محترم لوی خارنوالی جریان دارد.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. بررسی ریاست پالیسی وپلان به اساس حکم مقام محترم وزارت وپلان این ریاست جریان دارد.
 2. بررسی پلانی ریاست امور مهاجرین ولایات پکتیا وبلخ جریان دارد ،هیت موظف درساحه عملا مصروف میباشد.
 3. کاربالای سه جلد دوسیه که درحدود (1004) ورق اسناد دست داشته ازاداره محترم خارنوالی عنوانی این ریاست ارسال داشته جریان دارد.
 4. ارسال سه دوقطعه مکتوب تعقیبی به امریت امورمهاجرین ولایت سمنگان ،ریاست امورمهاجرین ولایت بغلان  امورمهاجرین ولایت لغمان در رابطه به حکم مقام محترم وزارت به ارتباط بررسی اجراات سال 1395 .
 5. فهرست یک جلد دوسیه مربوط ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان بابت سال 1395.
 6. ترتیب دو قطعه فارمت ارسالی ریاست پالیسی وپلان در رابطه به اجراات ربع سوم سال مالی 1396 براساس پلان عمومی وزارت وترتیب گزارش تفصیلی (تشریحی) این ریاست وارسال ان طی مکتوب به ریاست پالیسی و پلان.
 7. کاربالای دوسیه موسسه محترم APA اثرمکتوب اداره امنیت ملی جریان دارد.

کاربالای دوسیه  (2372) اداره محترم لوی خارنوالی ج.ا.ا. جریان دارد.

فعالیت 

- کار بالای قضیه شماره ( 2372 ) ارسالی مقام محترم لوی سارنوالی ج . ا . ا در رابطه به مهمانان و خریداری مواد غذایی وغیر غذایی برای مهمانان در سال های 1990 الی 1992 وکمک های موسسات محترم UNHCR و IOM و همچنان سفر های خارجی وزیر صاحب اسبق

2- کار بالای قضیه شماره ( 2999 )  ارسالی لوی سارنوالی ج . ا. ا در رابطه به دومیلیون دالر کمک عربستان سعودی به بیجاشدگان داخلی

3- ارسال مکتوب تعقیبی اداره محترم تفتیش به ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی وریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار  در مورد تحقق نتایج بازرسی آن دو اداره محترم

4- تامین ارتباط یومیه تلفنی با مفتشین توظیف شده در امور مهاجرین ولایات ننگر هار ، کنر ، خوست ، پکتییا ، سمنگان ،جوزجان ، فاریاب و سرپل در رابطه به چگونگی پیشرفت پلان تفتیش

5- ترتیب پلان بررسی ربع سوم ریاست تفتیش داخلی وزارت

گزارش ریاست تفتیش از تاریخ 4 الی 7 ثور سال 1395

-        ترتیب و فهرست دوسیه های ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان.

-        ترتیب جدول توزیع مساعدت پروژه GMU.

-        فهرست 8 جلد دوسیه های سال قبل.

 

-        ارسال استعلام ها به برخی مراجع در موارد مختلف.

گزارش ریاست تفتیش از تاریخ 28 حمل الی 1 ثور

 • فهرست 146 قطعه اسناد آرشیف مربوط مواد کمکی .
 • بررسی اسناد کرایه ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان.
 • بررسی اسناد 1392 و 1393 ریاست مهاجرین ولایت کابل.
 • ترتیب گزارش بررسی از ریاست مهاجرین ولایت لغمان.
اخراج دوسیه شماره 16 ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار.

گزارش ریاست تفتیش از تاریخ 21 الی 25 حمل سال 1395

-        فهرست 53 قطعه اسناد آرشیف.

-        تحقیق و شناسائی نقاط فساد انگیز در پروسه توزیع زمین .

-        اخراج دوسیه های ریاست امور مهاجرین ولایات ننگرهار وبغلان.

-        کار بالای گزارش آمریت امور مهاجرین ولایت لغمان.

-        اخراج دوسیه های امور مهاجرین ولایات پنجشیر ولغمان از کنترول.

گزارش ریاست تفتیش داخلی از تاریخ 7 الی 11 حمل سال 1395

 • فهرست 46 قطعه اسناد آآرشیف.
 • ترتیب حکم درمورد اخراج 3 دوسیه از ریاست های امور مهاجرین ولایات ننگرهار وکنر.
 • ترتیب جدول پول مساعدت GMU .
 • کار بالای دوسیه پول های توزیع شده دفتر UNHCR.
 • کار بالای گزارش دوسیه ریاست مهاجرین ولایت بلخ.
 • ترتیب گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان وگزارش هیئت توظیف شده به شهرک قالین بافان بلخ.

گزارش ریاست تفتیش از 29 حوت الی 4 حمل سال 1395

 • اخراج دوسیه های شماره 12 و 2 ریاست های امور مهاجرین ولایات هلمند ولغمان.
 • اخراج دوسیه های شماره 11 و 4 ریاست های امور مهاجرین بامیان و پکتیا از کنترول .
 • ترتیب گزارش شرکت Golden Sky .

گزارش ریاست تفتیش داخلی از تاریخ 1 الی 4 حوت سال روان

 • فهرست بیش از 60 قطعه اسناد آمریت آرشیف.
 • اخراج یک تعداد دوسیه ها از واحد های دومی این وزارت (ولایات بامیان ،پکتیا ،خوست ،ننگرهار،ارزگان).
 • کار بالای گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت بغلان.

کارکرد های ریاست تفتیش داخلی از تاریخ 3 الی 7 دلو

 • چک وفهرست 75قطعه اسناد آرشیف.
 • ترتیب احکام مقام وزارت در مورد اخراج دوسیه های شماره 6 و 13 سال 1390 آمریت مهاجرین سمنگان ودوسیه های شماره 12 و 14 سال های 1391 و 1393 آمریت های مهاجرین پکتیا وکاپیسا.
 • ترتیب جدول 50 قطعه اسناد فامیل های عودت کننده مربوط ریاست مهاجرین کابل.
 • چک وفهرست 105 قطعه اسناد آرشیف.
 • اجراات در قبال دوسیه شماره 9 سال 1388 مربوط آمریت مهاجرین بدخشان ،دوسیه څارنوالی GMU، دیتابیس ولایت کابل واسناد مربوط امور مهاجرین ولایت بادغیس.
 • اجراآت بالای دوسیه های آمریت های مهاجرین کاپیسا ،تخار وریاست کابل.
 • تعقیب دوسیه های آمریت مهاجریت ولایت ارزگان  وریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار.

گزارش ریاست تفتیش از تاریخ 5 الی 9 جدی1394

 • ترتیب گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان توسط هیئت مختلط.
 • ارسال مکتوب به ریاست حمایت حقوقی در مورد مسوده مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت .
 • ارسال یک قطعه استعلام به ریاست منابع بشری.

اجراآت ریاست تفتیش از تاریخ ۷ الی ۱۱ قوس

 • بررسی ۱۹ قطعه اسناد مربوط پروژه های شهرک های استاد خلیل الله خلیل وگل پاچا الفت.
 • توظیف ۲تن مفتشین جهت بررسی شیوه نمرات زمین به ولایت لغمان.

گزارش کاری ریاست تفتیش از تاریخ ۳۰ عقرب الی ۴ قوس سال ۱۳۹۴

 • بررسی ۱۵۶ قطعه اسناد مربوط شهرک باریک آب کابل.
 • ترتیب پلان پیش بینی شده سال مالی ۱۳۹۵ ریاست.
 • ادامه بررسی اسناد اداره GMU .
 • ادامه موجوده دیپوی ریاست اداری.

اجراآت ریاست تفتیش از تاریخ ۲۳ الی ۳۰ عقرب

 • بررسی اسناد ۱۳۹۲ دفتر GMU.
 • بررسی ۸۰۶ قطعه اسناد مربوطه شهرک مموزی در ولایت کابل.
 • بررسی ۵۲۴ قطعه اسناد سالهای ۸،۹۰ و ۱۳۹۱ شهرک مموزی.

گزارش ریاست تفتیش از تاریخ ۱۳ الی ۲۰ عقرب

 • بررسی ۳۲۲ قطعه سند پروژه E-1 شهرک باریک آب.
 • بررسی ۱۲ کارتن اسناد گروپ A شهرک مموزی.
 • موجودی تحویلخانه های وزارت.
 • بررسی اسناد دفتر GMU.

فعالیت ریاست تفتیش ازتاریخ  ۷ الی ۱۳ عقرب

۶۷۹ قطعه سند پروژه باریک  آب ولایت کابل ،و اسناد ۲۱۲ قطعه مربوطه پروژه  جی یک باریک آب ،مربوط ریاست امورمهاجرین ولایت کابل بررسی و تفتیش شد.

ارسال مسوده پالیسی مبارزه با فساد اداری وپلان تطبیقی آن غرض نظر خواهی به ریاست های مرکزی وزارت.

بررسی اسناد سال ۱۳۹۱ بخش جی ام یو.

فعالیت کاری ریاست تفتیش از تاریخ 3 الی 6 عقرب

 • بررسی 523 قطعه سند مربوط پروژه H-1 بابت سالهای 1386 الی 1390 .
 • ارسال استعلام های مورد ضرورت به ریاست های پالیسی وپلان ،منابع بشری وریاست اداری.
 • بررسی اسناد قرار داد روغنیات 1391 و 1392.

فعالیت کاری ریاست تفتیش از تاریخ۲۳ الی ۲۹ میزان ۱۳۹۴

 • تفتیش وبررسی ۴۸۷ قطعه سند مربوط شهرک های باریک آب والسغان در ریاست امورمهاجرین ولایت کابل.

فشرده گزارش ریاست تفتیش داخلی وزارت ازتاریخ 16 الی 22 میزان

 • پیگیری قضیه سوه استفاده در اداره GMU .
 • بررسی 8 کارتن اسناد GMU .
 • بررسی 14 کارتن اسناد عودت کننده گان در ریاست امور مهاجرین ولایت کابل .
 • فهرست 4 کارتن اسناد سال 1369 در آمریت آرشیف ریاست دفتر .

فشرده فعالیت ریاست تفتیش از تاریخ ۶ الی ۱۵/۷/۱۳۹۴

 • هیئات موظف ریاست تفتیش ۱۶۶۶ قطعه سند را از ۳۶ کارتن پاس شده کمیسیون توزیع زمین سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ گروپ C وd وپروژه السغا ن شهرک باریک آب ،بررسی نموده که از آن جمله ۹۰۸ قطعه سند خارج پلان ،نمرات زمین توزیع گردیده است.
 • ۶ کارتن اسناد از سالهای ۱۳۶۹ فهرست ودوباره به آرشیف تحویل داده شده است.

فشرده فعالیت کاری ریاست تفتیش از تاریخ 25 الی 31 سبنله 1394

 • ارسال مکتوب به ریاست تفتیش داخلی وزارت مالیه بخاطر ارزیابی 3 تن از کارمندان این ریاست.
 • هیئت موظف ریاست تفتیش 237 قطعه سند را از 6 کارتن پاس شده کمیسیون توزیع زمین سال 1386 گروپ C شهرک باریک آب بررسی نموده که از جمله 182 قطعه سند خارج پلان نمرات زمین توزیع گردیده است.

گزارش کاری ریاست تفتیش از تاریخ 17/6/1394 الی 24/6/1394

 • ترتیب مسوده پالیسی مبارزه با فساد اداری وپلان تطبیقی آن.
 • هیات موظف ریاست تفتیش 35 کارتن پاس شده کمیسیون توزیع زمین سال 1385 گروپ A شهرک باریک آب شامل 5845 قطعه اسناد را بررسی نموده که از جمله 257 قطعه سند خارج پلان نمرا تزمین توزیع گردیده است.

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ الی ۱۳۹۴/۶/۱۶

 1. پلان بازرسی ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۴ این ریاست غرض تائید به اداره محترم عالی تفتیش ارسال گردیده است.
 2. فورم پیگری اسدالله فرزند محمدرحیم بعد از بررسی وخانه پری غرض اطمینان به ریاست دفتر ارسال گردیده.
 3. فورم پیگیری پول باقیمانده تیل بابت سال ۱۳۹۱ شرکت لوژستیکی سویفت آسیا وقرار داد روعنیات بابت سال ۱۳۹۴ وخریداری روغنیات سال ۱۳۹۴ بعد از خانه پری به ریاست دفتر ارسال گردیده است.

گزارش کاری از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ الی ۱۳۹۴/۵/۲۴

 • رسیده گی به ورقه عرض اسدالله  ضمیر فرزند محمد رحیم مسکونه ولایت کابل تحت حکم شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶مقام محترم وزارت در مورد عدم اجرای یک نمره زمین رهایشی واقع باریک آب کابل .
 • خانه پوری فورم ریاست پالیسی و پلان در رابطه به پالیسی پنج سال گذشته ارگانهای محل .

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ 1384/5/3 الی 1394/510

 1. توظیف امر گروپ دوم مفتیشین در ترکیب هیات به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل جهت بازدید از محلات بیجا شده گان از ولایات هرات ،هلمند ،لغمان ،ننگرهار وکوچی ها به تعداد 700 فامیل درناحیه چهارم شهر کابل که ملکیت شخص بوده ودرآن نزاع د رگرفته بود موضوع را بررسی وگزارش را ترتیب وبه مقام محترم وزارت تقدیم نموده اند .

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی از تاریخ 1394/4/14الی  1394/4/22

 • ترتیب گزارش و جداول قرارد داد روغنیات سال 1393 و خوش خرید روغنیات بابت سال 1394 غرض اجراآت بعدی .
 • بررسی دفتر دیتابیس ریاست امور مهاجرین ولایت کابل توسط هئیت موظف این ریاست .
 • توظیف هئیات متفتشین داخلی تحت حکم شماره (1049- الف ) مورخ 14/4/1394 مقام وزارت در رابطه به پول باقی مانده قراردادی تیل بالای وزارت از بابت سال 1391 و 1392 .

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ 3 الی 31 جوزا 1394

- ارسال گزارش برج ثور سال 1394 ریاست تفتیش  داخلی وزارت جهت توحید به ریاست پالیسی وپلان وزارت.

- هیئات موظف ریاست تفتیش به تعداد (18) قطعه استعلام درموارد مختلف جهت بازرسی بابت سالهای 1392 و 1393 به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل تسلیم نموده اند.

- (10) قطعه مکتوب تعقیبی به واحد های اولی ودومی مراجع بازرسی شده سالهای قبل جهت تصفیه حسابات باقیداری های ایشان ارسال گردید.

-  توظیف هیات به اساس حکم شماره(827-الف) مورخ 19/3/1394 مقام وزارت به ریاست اداری در مورد بررسی قرار داد روغنیات و توزیع آن بابت سال 1393 وخوش خرید روغنیات بابت سال 1394.

- ارسال گزارش ،یاداشت تحلیلی تحت حکم شماره(840- الف) مورخ 20/3/1394 مقام وزارت بابت بازرسی سال 1392 ریاست حمایت حقوقی به اداره عالی تفتیش.

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳ الی ۱۳۹۴/۳/۱۲.

۱- ارسال گزارش برج ثور سال ۱۳۹۴ ریاست تفتیش داخلی وزارت جهت توحید به ریاست پالیسی و پلان وزارت .

۲- هئیات موظف ریاست تفتیش (۱۰) قطعه استعلام در موارد مختلف جهت باز رسی اجراآت سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل تسلیم نموده اند.

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۷ الی ۱۳۹۴/۲/۳۰ .

 • ترتیب یاداشت تحلیلی ریاست حمایت حقوقی طبق پلان منظور شده سال ۱۳۹۳از اجراآت سال ۱۳۹۲ آن ریاست .
 • توظیف هئیات ریاست تفتیش به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل و بررسی اجراآت سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ آن ریاست .
 • ارسال گزارش ، یادداشت تحلیلی ریاست رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان داخلی (اضطراری) تحت حکم شماره (۵۷۹ – الف ) مؤرخ ۱۳۹۴/۲/۲۷ مقام محترم وزارت به اداره عالی تفتیش .
 • ارسال گزارش ، یاداشت تحلیلی موجودی کلینک صحی مرکز وزارت به اساس هدایت مقام محترم وزارت تحت حکم شماره (۵۸۰ – الف ) مؤرخ ۱۳۹۴/۲/۲۷ به ادراه عالی تفتیش.
 • ترتیب دوسیه بررسی ریاست امور مهاجرین ولایت کابل و تسلیمی دهی آن به هئیات مؤظف .

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۷ الی ۱۳۹۴/۲/۳۰

 • ترتیب یا داشت تحلیلی ریاست حمایت حقوقی طبق پلان منظور شده سال ۱۳۹۳ از اجراآت سال ۱۳۹۲ آن ریاست .
 • توظیف هیات ریاست تفتیش به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل و بررسی اجراآت سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ آن ریاست .
 • ترتیب دوسه بررسی امور مهاجرین ولایت کابل وتسلیمی دهی آن به هیات موظف .#

خلص فعالیت کاری ریاست تفتیش داخلی از تاریخ ۲۷ حمل الی ۱۶ ثور ۱۳۹۴

 • ارسال مکتوب تعقیبی به ریاست پلان در مورد اجناس اداره واحد مساعدت های GMU.
 • ترتیب گزارش ماه حمل 1394 .
 • ارسال گزارشات یاد داشت تحلیلی ریاست دفتر مقام بابت اجراآت سال 1392 ، به اداره عالی تفتیش .
 • ارسال گزارش ، یاد داشت تحلیلی آمریت امور مهاجرین ولایت غزنی بابت اجراآت 1392 ، به ادراه عالی تفتیش .
 • ارسال مکتوب به ریاست پالیسی و پلان در مورد طرح و نظریات ریاست تفتیش در مورد مبارزه با فساد اداری .

فعالیت ریاست تفتیش داخلی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان از تاریخ ۸ الی ۱۹ حمل ۱۳۹۴ هجری .

تاریخ نشر: Apr 13, 2015 رده : عمومی
 • ترتیب گزارش بازرسی اجراآت ریاست دفتر مقام وزارت در سال ۱۳۹۲ .
 • ترتیب گزارش باز رسی اجراآت ریاست رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان داخلی (اضطراری )  در سال ۱۳۹۲ .
 • ارسال مکاتیب متحد المال در مورد باقی داری سالهای ماضی به ۳۴ ولایت ، ریاست های مرکزی و نماینده گیهای امور مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان .
 • ترتیب گزارش های آمریت کلینک وزارت در مورد موجودی ادویه داخل کلینیک .
 • پیگیری قضیه اخذ یک نمره زمین رهایشی در ولایت کابل .
 • ترتیب یاداشت تحلیلی اجراآت ریاست رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان  داخلی در سال ۱۳۹۲ .
 • ترتیب گزارش بر رسی معتمد نقدی اسبق وزارت در مورد عدم ترتیب اسناد مصارفاتی سال ۱۳۹۳ .
 • ترتیب یاداشت تحلیلی آمریت امورمهاجرین ولایت غزنی بابت سال ۱۳۹۲ .