فعالیت کاری ریاست اداری

 

 

18 الی 22 حوت 1397

 1. تعداد 4 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً مبلغ 142150543800افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده
 2. تعداد25قلم جنس برویت ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده است.
 3. تعداد 5 قطعه ف.س.5 قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوط محرا گردیده است.
 4. تعداد 8قطعه فورم ف.س.5 ترتیب گردید.
 5. بتعداد . قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است .
 6. تعداد 2 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.
 7. تعداد 30قطعه حواله تیل دیزل وتیل پطرول ترتیب گردیده است.
 8. تعداد 5 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد 4 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده است.
 10. تعداد 5 2 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 11. ترتیب نمودن احجام کاری تحکیمات امنیتی وارسال آن به آمریت تدارکات.
 12. ترمیم نلدوانی تشناب های عمومی .
 13. تمدید لین برق مستقل به دفاتر مقام محترم وزارت و معینیت مالی واداری.
 14. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 15. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 16. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 17. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 18. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 19. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 20. تعداد پییشنهاد ات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 21. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 22. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 23. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 24. ارسال تعدا د حواله ها پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.
 25. تبدیلی مبلایل عراده عراده جات تحت نظر آمر ورکشاپ در داخل وزارت.

11 الی 15 حوت 1397

 1. تعداد20قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که مبلغ (325440) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. تعداد 25 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 3. تعداد 40قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 4. بتعداد 15 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب گردیده است.
 5. تعداد 4 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .
 6. تعداد 4 قطعه فورم ف.س.8 ترتیب گردیده است.
 7. تعداد 50 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 8. تعداد 6قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد 4 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.
 10. بتعداد 24 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 11. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 12. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 13. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 14. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 15. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 16. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 17. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 18. پییشنهادات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 19. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 20. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 21. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 22. ارسال تعدا د حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.
 23. توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.

ترمیم وسایط به دفعات در ورکشاپ وزارت.

4 الی 8 حوت 1397

 1. تعداد 3قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً (65260) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. تعداد 5 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 3. تعداد 2قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 4. تعداد 7 قطعه فورم ف.س.5 تریتیب گردیده است.
 5. تعداد 5 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب گردیده است.
 6. تعداد 2 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.
 7. تعداد 20قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 8. تعداد10قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد 2قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.
 10. بتعداد 25 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 11. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 12. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 13. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 14. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 15. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 16. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 17. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 18. پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 19. پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .
 20. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.
 21. ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.
 22. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت
 23. محمد ایوب کارمند ریاست حمایت حقوقی واحمد  الله دریور ریاست منابع بشری در مهمانخانه بودوباش دارند.

 

20 الی 25 دولو 1397

 1. تعداد 3 قطعه فورم( م7) یا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً مبلغ (68410) افغانی میشود غرض محسوبی به ریاست مالی وحسابی ارسال گردیده است.
 2. تعداد20 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 3. تعداد5 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 4. تعداد (10) قطعه فورم ف .س 5 ترتیب گردیده است .
 5. تعداد 4قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است.
 6. تعداد (6) قطعه فورم اعاده ف س 8 ترتیب و اجرا گردیده .
 7. تعداد52  قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب گردیده است .
 8. تعداد 19 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد 1 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردی.
 10. تعداد 15 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردید.
 11. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 12. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 13. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 14. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 15. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 16. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 17. پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 18. پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .
 19. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.
 20. ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.
 21. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت

 

13الی 17 لو 1397

 1. تعداد 3 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً مبلغ 543800افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. تعداد15قلم جنس برویت ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده است.
 3. تعداد 10 قطعه ف.س.5 قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوط محرا گردیده است.
 4. تعداد 6قطعه فورم ف.س.5 ترتیب گردید.
 5. بتعداد 4 قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است .
 6. تعداد 2 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.
 7. تعداد 50قطعه حواله تیل دیزل وتیل پطرول ترتیب گردیده است.
 8. تعداد 20 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد 3 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده است.
 10. تعداد 5 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 11. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 12. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 13. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 14. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 15. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 16. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 17. تعداد پییشنهاد ات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 18. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 19. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 20. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 21. ارسال تعدا د حواله ها پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.
 22. تبدیلی مبلایل عراده عراده جات تحت نظر آمر ورکشاپ در داخل وزارت.

6الی 10دلو 1397

 1. تعداد1 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که مبلغ (43800) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. تعداد 16 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 3. تعداد 14قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 4. بتعداد 15 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب گردیده است.
 5. تعداد 4 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .
 6. تعداد 6 قطعه فورم ف.س.8 ترتیب گردیده است.
 7. تعداد 20 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 8. تعداد 25 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد 1 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.
 10. بتعداد 30 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 11. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 12. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 13. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 14. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 15. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 16. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 17. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 18. پییشنهادات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 19. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 20. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 21. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 22. ارسال تعدا د حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.
 23. توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.
 24. ترمیم وسایط به دفعات در ورکشاپ وزارت.

29جدی الی ۳ دلو ۱۳۹۷

 1. تعداد 3قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً (442995) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. تعداد 21 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 3. تعداد 18قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 4. تعداد 14 قطعه فورم ف.س.5 تریتیب گردیده است.
 5. تعداد 5 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب گردیده است.
 6. تعداد 6 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.
 7. تعداد 53 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 8. تعداد19قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد 14 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.
 10. بتعداد 17 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 11. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 12. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 13. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 14. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 15. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 16. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 17. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 18. پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 19. پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .
 20. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.
 21. ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.
 22. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت
 23. محمد ایوب کارمند ریاست حمایت حقوقی واحمد  الله دریور ریاست منابع بشری در مهمانخانه بودوباش دارند.

 

22 الی 26 جدی 1397

 1. تعداد 1 قطعه فورم( م7) یا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً مبلغ (90500) افغانی میشود غرض محسوبی به ریاست مالی وحسابی ارسال گردیده است.
 2. تعداد15 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 3. تعداد20 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 4. تعداد (30) قطعه فورم ف .س 5 ترتیب گردیده است .
 5. تعداد 2 قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است.
 6. تعداد (3) قطعه فورم اعاده ف س 8 ترتیب و اجرا گردیده .
 7. تعداد50  قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب گردیده است .
 8. تعداد 15 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد 1 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردی.
 10. تعداد 13 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردید.
 11. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 12. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 13. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 14. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 15. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 16. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 17. پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 18. پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .
 19. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.
 20. ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.
 21. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت

15 الی 19 جدی 1397

 

 1. تعداد 25 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً مبلغ 199230 افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. تعداد20 قلم جنس برویت ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده است.
 3. تعداد 21 قطعه ف.س.5 قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوط محرا گردیده است.
 4. تعداد 10 قطعه فورم ف.س.5 ترتیب گردید.
 5. بتعداد 5 قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است .
 6. تعداد 3 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.
 7. تعداد 50 قطعه حواله تیل دیزل وتیل پطرول ترتیب گردیده است.
 8. تعداد 15 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد 7 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده است.
 10. تعداد 20 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 11. نیاز سنجی روغنیات ، پرزه جات ، ساختمانی وقرطاسیه باب صورت گرفته رسماً به آمریت تدارکات ارسال گردیده است.
 12. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 13. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 14. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 15. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 16. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 17. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 18. تعداد پییشنهاد ات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 19. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 20. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 21. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 22. ارسال تعدا د حواله ها پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.
 23. تبدیلی مبلایل عراده عراده جات تحت نظر آمر ورکشاپ در داخل وزارت.

8-12 جدی 1397

 1. تعداد 22 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که مبلغ (669063) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. تعداد 20 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 3. تعداد 30 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 4. بتعداد 17 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب گردیده است.
 5. تعداد 4 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .
 6. تعداد 1 قطعه فورم ف.س.8 ترتیب گردیده است.
 7. تعداد 50 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 8. تعداد 30 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد 8 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.
 10. بتعداد 20 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 11. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 12. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 13. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 14. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 15. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 16. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 17. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 18. پییشنهادات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 19. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 20. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 21. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 22. ارسال تعدا د حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.
 23. توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.
 24. ترمیم وسایط به دفعات در ورکشاپ وزارت.

 

1-5 جدی 1397

 1. تعداد 14قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً (195480) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. تعداد 30 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 3. تعداد 22 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 4. تعداد 40 قطعه فورم ف.س.5 تریتیب گردیده است.
 5. تعداد 5 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب گردیده است.
 6. تعداد 6 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.
 7. تعداد 47 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 8. تعداد25قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد 6 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.
 10. بتعداد 35 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 11. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 12. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 13. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 14. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 15. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 16. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 17. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 18. پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 19. پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .
 20. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.
 21. ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.
 22. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت
 23. محمد ایوب کارمند ریاست حمایت حقوقی واحمد  الله دریور ریاست منابع بشری در مهمانخانه بودوباش دارند.

24الی 28 قوس 1397

 1. تعداد 23 قطعه فورم( م7) یا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً مبلغ (465990) افغانی میشود غرض محسوبی به ریاست مالی وحسابی ارسال گردیده است.
 2. تعداد40 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 3. تعداد30 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 4. تعداد (13) قطعه فورم ف .س 5 ترتیب گردیده است .
 5. تعداد 6 قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است.
 6. تعداد (4) قطعه فورم اعاده ف س 8 ترتیب و اجرا گردیده .
 7. تعداد46 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب گردیده است .
 8. تعداد 35 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد 6 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردی.
 10. تعداد 7 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردید.
 11. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 12. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 13. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 14. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 15. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 16. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 17. پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 18. پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .
 19. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.
 20. ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.

تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت

۱۹ الی ۲۳ قوس ۱۳۹۷

 1. تعداد 25 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً مبلغ 199230 افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. تعداد20 قلم جنس برویت ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده است.
 3. تعداد 21 قطعه ف.س.5 قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوط محرا گردیده است.
 4. تعداد 10 قطعه فورم ف.س.5 ترتیب گردید.
 5. بتعداد 5 قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است .
 6. تعداد 3 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.
 7. تعداد 50 قطعه حواله تیل دیزل وتیل پطرول ترتیب گردیده است.
 8. تعداد 15 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد 7 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده است.
 10. تعداد 20 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 11. نیاز سنجی روغنیات ، پرزه جات ، ساختمانی وقرطاسیه باب صورت گرفته رسماً به آمریت تدارکات ارسال گردیده است.
 12. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 13. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 14. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 15. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 16. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 17. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 18. تعداد پییشنهاد ات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 19. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 20. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 21. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 22. ارسال تعدا د حواله ها پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.

تبدیلی مبلایل عراده عراده جات تحت نظر آمر ورکشاپ در داخل وزارت.

 

 

۲۳ـ ۱۹عقرب1397

 1. تعداد 6 قطعه فورم( م7) یا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً مبلغ (194585) افغانی میشود غرض محسوبی به ریاست مالی وحسابی ارسال گردیده است.
 2. تعداد25 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 3. تعداد20 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 4. تعداد52 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب گردیده است .
 5. تعداد 4 قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است.
 6. تعداد 27 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردی.
 7. تعداد 24 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردید.
 8. تعداد (10) قطعه فورم ف .س 5 ترتیب گردیده است .
 9. تعداد (4) قطعه فورم اعاده ف س 8 ترتیب و اجرا گردیده .
 10. تعداد 16 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 11. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 12. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 13. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 14. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 15. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 16. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 17. پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 18. پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .
 19. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.
 20. ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.
 21. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت

 

12الی 16 عقرب1397

 1. تعداد 6 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً مبلغ 112805فغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. بتعداد 4 قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است .
 3. تعداد 40  قطعه فورم ف.س.5 ترتیب گردید.
 4. تعداد 45 قطعه حواله تیل دیزل وتیل پطرول ترتیب گردیده است.
 5. تعداد 10  قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 6. تعداد 5 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده است.
 7. تعداد 15 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 8. تعداد30 قلم جنس برویت ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده است.
 9. تعداد 30 قطعه ف.س.5 قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوط محرا گردیده است.
 10. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 11. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 12. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 13. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 14. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 15. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 16. تعداد پییشنهاد ات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 17. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 18. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 19. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 20. ارسال تعدا د حواله ها پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.
 21. تبدیلی مبلایل عراده عراده جات تحت نظر آمر ورکشاپ در داخل وزارت.
 22. پذیرائی از 20 تن کارمندان ولایتی غرض اشتراک در ورکشاپ.

5-9عقرب1397

 1. تعداد 8 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که مبلغ (416300) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. بتعداد 12قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب گردیده است.
 3. تعداد 4 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .
 4. تعداد 15  قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 5. تعداد 20 قطعه فورم ف.س.8 ترتیب گردیده است.
 6. تعداد 19 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 7. تعداد 4قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.
 8. بتعداد 25 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 9. تعداد 21 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 10. تعداد 21 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 11. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 12. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 13. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 14. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 15. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 16. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 17. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 18. پییشنهادات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 19. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 20. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 21. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 22. ارسال تعدا د حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.
 23. توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.
 24. ترمیم وسایط به دفعات در ورکشاپ وزارت.

30-2عقرب1397

 1. تعداد 6قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً (79773) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. تعداد 4 قطعه فورم م3 مصرفی ترتیب گردیده است.
 3. تعداد 21 قطعه فورم ف.س.5 تریتیب گردیده است.
 4. تعداد 4 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.
 5. تعداد 25 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 6. تعداد13قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 7. تعداد 2 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.
 8. بتعداد 3 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 9. تعداد 20 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 10. تعداد 40 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 11. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 12. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 13. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 14. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 15. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 16. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 17. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 18. پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 19. پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .
 20. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.
 21. ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.
 22. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت
 23. محمد ایوب کارمند ریاست حمایت حقوقی واحمد  الله دریور ریاست منابع بشری در مهمانخانه بودوباش دارند.

7-11میزان1397

 1. تعداد 17 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که مبلغ (375570) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده . 
 2. بتعداد 60 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب گردیده است.
 3. تعداد 2 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .
 4. تعداد 45  قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 5. تعداد 20 قطعه فورم ف.س.8 ترتیب گردیده است.
 6. تعداد 15 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 7. تعداد 3 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.
 8. بتعداد 25 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 9. تعداد 14 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 10. تعداد 17 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 11. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 12. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 13. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 14. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 15. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 16. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 17. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 18. پییشنهادات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 19. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 20. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 21. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 22. ارسال تعدا د حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.
 23. توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.
 24. ترمیم وسایط به دفعات در ورکشاپ وزارت.

1-4میزان1397

 1. تعداد 60قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً (1643500) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. تعداد 4 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب گردیده است.
 3. تعداد 35 قطعه فورم ف.س.5 تریتیب گردیده است.
 4. تعداد 4 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.
 5. تعداد 29 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 6. تعداد13قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 7. تعداد 16 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.
 8. بتعداد 40 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 9. تعداد 25 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 10. تعداد 41 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 11. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 12. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 13. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 14. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 15. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 16. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 17. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 18. پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 19. پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .
 20. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.
 21. ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.
 22. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت
 23. محمد ایوب کارمند ریاست حمایت حقوقی واحمد  الله دریور ریاست منابع بشری در مهمانخانه بودوباش دارند.

24-28سنبله1397

 1. تعداد 8قطعه فورم( م7) یا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً مبلغ (68731) افغانی میشود غرض محسوبی به ریاست مالی وحسابی ارسال گردیده است.
 2. تعداد20قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 3. تعداد30  قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 4. تعداد 64 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب گردیده است .
 5. تعداد 5 قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است.
 6. تعداد 21 قیعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردی.
 7. تعداد 42 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردید.
 8. تعداد (71) قطعه فورم ف .س 5 ترتیب گردیده است .
 9. تعداد (4) قطعه فورم اعاده ف س 8 ترتیب و اجرا گردیده .
 10. تعداد 45 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 11. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 12. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 13. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 14. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 15. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 16. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 17. پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 18. پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .
 19. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.
 20. ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.

تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت

 

17-21سنبله1397

 1. تعداد2 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً مبلغ 23100 افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. بتعداد 30 قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است .
 3. تعداد 30  قطعه فورم ف.س.5 ترتیب گردید.
 4. تعداد 60  قطعه حواله تیل دیزل وتیل پطرول ترتیب گردیده است.
 5. تعداد 40  قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 6. تعداد 2 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده است.
 7. تعداد 80  قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 8. تعداد 10 قلم جنس برویت ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده است.
 9. تعداد 15 قطعه ف.س.5 قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوط محرا گردیده است.
 10. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 11. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 12. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 13. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 14. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 15. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 16. تعداد 7 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 17. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 18. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 19. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 20. ارسال تعدا د حواله ها پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.
 21. تبدیلی مبلایل عراده عراده جات تحت نظر آمر ورکشاپ در داخل وزارت.

پذیرائی از 20 تن کارمندان ولایتی غرض اشتراک در ورکشاپ.

 

6-10اسد1397

1-      تعداد 4 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که مبلغ 30050افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 15قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب گردیده است.

3-      تعداد 2 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

4-      تعداد 16 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

5-      تعداد 5 قطعه فورم ف.س.8 ترتیب گردیده است.

6-      تعداد 6 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

7-      تعداد 5 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

8-      بتعداد 20 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

9-      تعداد 8 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

10- تعداد 15 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

11- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

12- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

13- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

14- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

15- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

16- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

17- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

18- پییشنهادات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

19- پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.

20- تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .

21- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .

22- ارسال تعدا د حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.

23- توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.

24-       ترمیم وسایط به دفعات در ورکشاپ وزارت.

1-4 اسد1397

1-      تعداد 9 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً (64292) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      تعداد 2قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب گردیده است.

3-      تعداد 10 قطعه فورم ف.س.5 تریتیب گردیده است.

4-      تعداد 3 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.

5-      تعداد 14قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

6-      تعداد6 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

7-      تعداد 4 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

8-      بتعداد 60قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

9-      تعداد 10 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

10- تعداد20  قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

11- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

12- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

13- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

14- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

15- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

16- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

17- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

18- پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

19- پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .

20- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.

21- ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.

22- تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت

محمد ایوب کارمند ریاست حمایت حقوقی واحمد  الله دریور ریاست منابع بشری در مهمانخانه بودوباش دارند.

23-27سرطان1397

1-      تعداد 18قطعه فورم( م7) یا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً مبلغ (281700) افغانی میشود غرض محسوبی به ریاست مالی وحسابی ارسال گردیده است.

2-      بتعداد  20قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 25 قلم فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل .گریس هایدرولیک وفلترباب ترتیب گردیده است.

4-      تعداد 4 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردید.

5-      تعداد 15 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

6-      تعداد2 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

7-      تعداد 50قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب گردیده است .

8-      تعداد 4 قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است.

9-      تعداد 8 قیعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردی.

10- تعداد 12 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردید.

11- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

12- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

13- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

14- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

15- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

16- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

17- پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

18- پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .

19- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.

20- ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.

21-         تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت

16-20 سرطان1397

1-      تعداد23 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً مبلغ 440760افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 4قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است .

3-      تعداد 6 قطعه ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.

4-      تعداد 20قطعه فورم ف.س.5 ترتیب گردید.

5-      تعداد 35 قطعه اجناس خریداری شده برویت 35 قطعه فورم م7 به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده است.

6-      تعداد 12قطعه حواله تیل دیزل وتیل پطرول ترتیب گردیده است.

7-      تعداد 20 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

8-      تعداد20 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده است.

9-      تعداد 30 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

10- تعداد 130 قلم جنس برویت ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده است.

11- تعداد 12 قطعه ف.س.5 قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوط محرا گردیده است.

12- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

13- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

14- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

15- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

16- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

17- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

18- تعداد 7 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

19- پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.

20- تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .

21- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .

22- ارسال تعدا د حواله ها پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.

23- تبدیلی مبلایل عراده عراده جات تحت نظر آمر ورکشاپ در داخل وزارت.

 24-       پذیرائی از 20 تن کارمندان ولایتی غرض اشتراک در ورکشاپ.

 سرطان 1397 18-22

1-     تعداد20  قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-     بتعداد 30 قطعه فورم ف.س.5 حواله های تیل پطرول ودیزل اجرا گردیده است.

3-     بتعداد 7 قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است .

4-     تعداد 18 قطعه اجناس خریداری شده برویت 18 قطعه فورم م7 به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده است.

5-     تعداد 20 قطعه حواله تیل دیزل وتیل پطرول ترتیب گردیده است.

6-     تعداد 16 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

7-     تعداد7 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده است.

8-     تعداد 90 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

9-     تعداد 30 قلم جنس برویت ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده است.

10-  تعداد 18 قطعه ف.س.5 قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوط محرا گردیده است.

11-  پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

12-  پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

13-  انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

14-  چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

15-  آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

16-  تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

17-  تعداد 5 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

18-  پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.

19-  تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل برای 35 مرتبه جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .

20-  سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .

21-  ارسال تعدا 5 قطعه حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.

22-  تبدیلی مبلایل 7 عراده موتر تحت نظر آمر ورکشاپ در داخل وزارت.

      23- تعدا د یکتن از کارمندان ریاست مهاجرین ولایت هرات در مهمانخانه اباطه میشود

2-6 سرطان1397

1-      تعداد 5 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً (68920) افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعدا 20 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 3قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب گردیده است.

4-      تعداد 3 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت ف س 5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

5-      تعداد 12قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

6-      تعداد13قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

7-      تعداد 5 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

8-      بتعداد 50قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

9-      تعداد 35 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

10- تعداد20  قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

11- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

12- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

13- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

14- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

15- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

16- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

17- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

18- پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

19- پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .

20- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.

21- ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.

22- تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت 

از تاریخ11 الی 15 حمل1397

 1. تعداد 12 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. بتعداد 25 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.
 3. تعداد 4 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .
 4. تعداد 7 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 7 قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.
 5. تعداد 50 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 6. تعداد 15 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 7. تعداد 5 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.
 8. بتعداد 100 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 9. تعداد 25  قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 10. تعداد 24 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 11. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 12. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 13. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 14. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 15. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 16. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 17. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 18. پییشنهادات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 19. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 20. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 21. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 22. ارسال تعدا 4 قطعه حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.
 23. توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.
 24. فعال نمودن یک عرداده  موتر کرولای غیر فعال وآماده شدن به فعالیت روزمره.
 25. بتعدا دچهار تن از دیپورتیها ازکشور ایران جبراً اخراج گردیده بودند  در مهانخانه اعاشه واباطه پذیرائی  گردیدند.
    26-اتقال 30000 لیتر تیل دیل به مقر وزارت .

از تاریخ 4 الی 8 حمل

 1. تعداد14قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .
 2. بتعداد 14 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.
 3. تعداد 6 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب گردیده است.
 4. تعداد 8 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 8 قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.
 5. تعداد 30 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .
 6. تعداد13 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 7. تعداد 4 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.
 8. بتعداد 14قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 9. تعداد 39 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول اجرا گردیده .
 10. تعداد 20 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.
 11. تعداد20  قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.
 12. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 13. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 14. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 15. چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.
 16. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 17. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 18. تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.
 19. پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 20. پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .
 21. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.
 22. ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.
 23. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت

1396/12/19-1396/12/23

 1. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 2. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 3. تعداد 3 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 4. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 5. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل برای 35 مرتبه جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 6. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 7. ارسال تعدا 3 قطعه حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.
 8. توظیف یک عراده موتر صرف بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.
 9.   بوباش تعداد چارتن از دیپورتی ها از کشور امریکاه در مهمانخانه وزارت .
 10.  انتقال یک عراده موتر لند کروزر از ولایت جوزجان به مرکز وزارت .
11- ترمیم اساسی  یکعراده موتر رنجر از بودجه یونسیار وآماده فعالیت شدن واسطه مذکور.

21– 25 دلو

1-      تعداد1 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 5 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 3 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

4-      تعداد 6 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 15قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.

5-      تعداد 20 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

6-      تعداد 1 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

7-      تعداد 1 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

8-      بتعداد 30 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

9-      تعداد 20 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول اجرا گردیده.

10- تعداد 2 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

11- تعداد 5 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

12- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

13- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

14- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

15- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

16- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

17- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

18- تعداد 3 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

19- پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.

20- تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل برای 35 مرتبه جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .

21- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .

22- ارسال تعدا 3 قطعه حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.

23- توظیف یک عراده موتر صرف بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.

24-   بوباش تعداد چارتن از دیپورتی ها از کشور امریکاه در مهمانخانه وزارت .

25-  انتقال یک عراده موتر لند کروزر از ولایت جوزجان به مرکز وزارت .

 26- ترمیم اساسی  یکعراده موتر رنجر از بودجه یونسیار وآماده فعالیت شدن واسطه مذکور.

14 – 18 دلو

1-      بتعداد 25 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

2-      تعداد 4 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

3-      تعداد 14 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 14 قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.

4-      تعداد 44قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

5-      تعداد 35قطعه حواله تیل دیزل وپطرول اجرا گردیده .

6-      تعداد 44 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

7-      تعداد20 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

8-      پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

9-      پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

10- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

11- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

12- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

13- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

14- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

15- پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

16- پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .

17- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.

18- ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.

19- بتعدا ددو تن از دیپورتیها ازکشور امریکاه د رمهمانخانه موجود اند در مهانخانه پذیرائی  گردیدند.

تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت .

16 – 20 جدی

1-      تعداد16 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 20 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 7 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

4-      تعداد 15 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 15قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.

5-      تعداد 20 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

6-      تعداد 4قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

7-      تعداد 6 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

8-      بتعداد 50 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

9-      تعداد 25 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول اجرا گردیده.

10- تعداد 35 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

11- تعداد 40قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

12- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

13- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

14- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

15- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

16- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

17- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

18- بتعداد 5 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

19- پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.

20- تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .

21- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .

22- ارسال تعدا 4 قطعه حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.

23- توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.

24- بوباش تعداد چارتن از دیپورتی ها از کشور امریکاه در مهمانخانه وزارت .

25- توظیف یکعراده موتر بدریوی شیر مرزا جهت توزیع مواد کمکی کشور عربستان به نواحی مختلف.

26-توظیف یکعراده موتر به شهرک مموزی.

9 – 13 جدی

1-      تعداد 14 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 37 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 7 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

4-      تعداد 48 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 17 قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.

5-      تعداد 25قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

6-      تعداد 15 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

7-      تعداد 5 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

8-      بتعداد 50 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

9-      تعداد 40 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول اجرا گردیده .

10- تعداد 50 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

11- تعداد 48 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

12- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

13- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

14- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

15- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

16- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

17- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

18- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

19- پییشنهادات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

20- انتقال یک عراده موتر لندکروزر غیر فعال پلیت 129 در پارک شمالی وزارت.

21- پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.

22- تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .

23- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .

24- ارسال تعدا 4 قطعه حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.

25- توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.

26- فعال نمودن یک عرداده  موتر کرولای غیر فعال وآماده شدن به فعالیت روزمره.

27- انتقال تیل دیزل وپطرول به مقر وزارت.

28- استحصاری دریوران اخذ گردیده تا بدون شخص خود شان کسی دیگری دریوری ننمایند.

2 – 6 جدی

1-      تعداد 8قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 50 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 15قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

4-      تعداد 30 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 17 قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.

5-      تعداد 30 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

6-      تعداد 20 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

7-      تعداد 7 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

8-      بتعداد 25 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

9-      تعداد 50 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول اجرا گردیده .

10- تعداد 45 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

11- تعداد70   قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

12- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

13- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

14- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

15- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

16- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

17- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

18- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

19- بتعداد 4 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

20- پیگیری پلیت 4 عراده وسایط جدید .

21- تنظیم وتوظیف یکعراده موترپجرو بدریوری عبدالجمیل در سفر جلال آباد.

22- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.

23- ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.

24- ترتیب پیشنهاد در مورد توظیف هئیات فنی وتخنیکی ربع اول سال مالی 1396.

25- تر تیب پیشنهاد در مورد توظیف هئیات داغمه جات ربع اول سال مالی 1396.

26- ترتیب پییشنهاد د رموردتوظیف هئیات سرکارربع اول سال مالی 1396.

 

25 – 29 قوس

1-      تعداد23قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 20 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 4 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

4-      تعداد 20 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 17 قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.

5-      تعداد 50 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

6-      تعداد 16 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

7-      تعداد 8 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

8-      بتعداد 21 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

9-      تعداد 4 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول اجرا گردیده .

10- تعداد 30 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

11- تعداد20  قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

12- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

13- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

14- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

15- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

16- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

17- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

18- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

19- بتعداد 4 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

20- پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  .

21- تنظیم وتوظیف یکعراده موترپجرو بدریوری عبدالجمیل در سفر جلال آباد.

22- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.

23- فعال نمودن یکعراده موتر لند کروزر غیر فعال وسجل نمودن آن به جمع مسلم دریور مشاوریت. .

24- خریداری یک پایه ماشین جدید موتر فرونر بدریوری فهیم جان بالا نمودن آن در ورکشاپ وزارت .

25- ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.

ورکشاپ در مورد بیجاه شده گان در تالار عمومی وزارت دایر که کارمندان واجیران مهمانخانه از آنان پذیرائی خوب نمودن.

قرار داد های عقد شده از جانب ریاست اداری

1- قرارداد تهیه ونصب ومنتاژ سیستم سولر برای 476 فامیل در شهرک رباط ولایت پکتیا از تاریخ 20/2/1396 الی تاریخ 20/6/1396 با شرکت ساختمانی گلکسی اس که مجموعه قرارداد بالغ به 14418040 افغانی میشود.

2- قرارداد حفر یک حلقه چاه عمیق ،ذخیره آب ، تمدید شبکه آبرسانی سیستم سولر با دیواراحاطه وی چاه شهرک پنجوائی ولایت قندهار که مجموع قرارداد مبلغ 8331207 افغانی میشود.

3- قرارداد احداث واعمار 3204 کبلو متر و39 پلچک شهرک قلموال ولایت خوست که مجموع قرارداد مبلغ 32700960 افغانی میشود.

4- قرارداد حفر یک حلقه چاه عمیق ،ذخیره آب ،تمدید شبکه وسیستم سولر شهرک حضرت سلطان ولایت سمنگان که مجموع قرارداد بالغ به 78/ 2191083 افغانی میشود.

5- قرارداد حفر یک حلقه چاه عمیق ،ذخیره آب ،تمدید شبکه وسیستم سولر شهرک دشت قلعه وزیرولایت لوگرکه مبلغ 942393084 افغانی میشود.

6- قرارداد تحکیم کاری جویچه های سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان که مجموع قراردادمبلغ22/ 13524597 افغانی میشود.

7- قرارداد حفر یک حلقه چاه عمیق ،ذخیره آب ،تمدید شبکه وسیستم سولر شهرک شیخ متی ولایت زابل که مجموع قرارداد 7875004 افغانی میشود.

8- قرارداد آبرسانی از منبع چشمه ،ذخیره آب ، تمدید شبکه وسیستم سولر شهرک امیر شنسیب ولایت غور که مجموع قراراداد مبلغ 14985000 افغانی میشود.

9- قرارداد حفر یک حلقه چاه عمیق ،ذخیره آب ،تمدید شبکه وسیستم سولر شهرک عسقلان ولایت کندز که مجموع قرارداد مبلغ 3216780 افغانی میشود.

در بخش تدارکات اجناس:-

1.       قرارداد 47000 لیترتیل دیزل ومقدار 43000 لیتر تیل پطرول با شرکت عبیدالله نایبی از تاریخ 19/1/1396 که مجموع قرارداد مبلغ 3869040 افغانی میشود.

2.       قرارداد انترنت برای مرکزوزارت ونه ولایت ودو نقطه صفر مرزی با شرکت مخابراتی افغان تیلی کام بتاریخ 20/1/1396 مجموع قرارداد مبلغ 1933920 افغانی میشود.

3.        قرارداد 48 قلم قرطاسیه با ب غیر مطبوع با شرکت کابورا بتاریخ 20/2/1396 مجموع قراردادد مبلغ 1649990 افغانی میشود.

4.       عقد قرارداد تجهیزات دفتری با شرکت لیبرتی تایمزکه مجموع قرارداد مبلغ 3198000 افغانی مییشود.

5.       قرارداد20 قلم مفروشات د رطی مراحل است صرف از موجودیت تخصیص از سرجمع بودجه از طریق ریاست مالی وحسابی اطمینان داده نشده وقراراظهار شفاهی شان از سرجمع بودجه امکان پذیر نمیباشد وهکذا فرمایشات مفروشات از مراجع مختلف مواصلت میورزد که خریداری مفروشات طور پرچون درطی دو ربع بالاتر از 600000 افغانی صورت گرفته است د رصورت که قرارداد مفروشات بر طبق نیاز مندی طی مراحل نگردد خریداری های پرچونن خلاف قانون تدارکات بوده ومیباشد.

6.       قرارداد مفروشات بتاریخ 3/7/1395 با شرکت خدمات لوژستیکی مون ستار مجموع قرارداد 1243200 افغانی میشود.

7.       قرارداد گا زمایع با شرکت سخاوت درویش بتاریخ 15/12/1395 مجموع قرارداد مبلغ 1050000 افغانی میشود.

8.        خریداری 4 عراده موتر از شرکت حبیب گلزار موتورزلمتد بتاریخ 10/9 1395 مجموع قراداد مبلغ 11521800 افغانی میشود.

9.       قراداد تجهیزات دفتری با شرکت خدمات لوژستیکی مصور منصور بتاریخ 10/9/1395 مجموع قراداد مبلغ 2452929 افغانی میشود.

قرار داد ها

1 -در بخش قرارداد های ساختمانی :- قرارداد اعمار دیوار ویک حلقه چاه شهرک مهاجرین اتحاد ولایت بغلان با شرکت ساختمانی بکتاش حمید زاده بتاریخ 10/5/1395 الی 10/8/1395حجم  قرارداد بالغ به 1289050 افغانی.

2- قرارداد حفر یک حلقه چاه با ذخیره 55 متر مکعبی چها ردیواری اطراف چاه شهرک مهاجرین ولایت دایکندی با شرکت ساختمانی بتاریخ 25/5/1395 الیتاریخ 25/8/1395 حجم قرارداد بالغ به 10405984 افغانی میشود.

3- قرارداد جغل اندازی طبقات پنج کیلو متر سرک ،اعمار پنج پایه پلچک و88 متر مکعب سنگ کاری استنادی شهرک مهاجرین ولایت بامیان با شرکت  ساختمانی وسرک سازی توسعه همگانی بتاریخ 1/6/1395 الی تاریخ 1/11/1395 حجم قرارداد بالغ به 20734869 افغانی میشود.

4- قرارداد اعماردیوار چاه آب شهرک مهاجرین رباط ولایت پکتیااز تاریخ 16/6/1395 الی تاریخ 16/9/1395 با شرکت ساختمانی نظر پیمان که حجم قرارداد بالغ به 1204645 افغانی میشود.

5- قرارداد حفر 21 حلقه چاه نیمه عمیق شهرک عسقلان ولایت کندز مساعدت کشور هندوستان با شرکت ساختمانی طارق جلیل ازتاریخ 3/7/1395 الی تاریخ 3/10/1395 حجم قراردادد مبلغ 3216780 افغانی میشود.

6- قرارداد اعمار واحداث 286/ 14 کیلو متر سرک شهرک بینی ورسک ولایت پروان با شرکت ساختمانی وسرک سازی آریوب سپین غر از تاریخ 3/7/1395 الی تاریخ 3/22/1395 که حجم قرارداد مبلغ به 6278 1595 افغانی میشود.

7- قرارداد حفروبرمه کاری یک حلقه چاه آب آشامیدنی صحی با تمدید شبکه آبرسانی باذخیره 55 لیتر مکعبی چهار دیواری اطراف چاه با نصب سیستم سولر برای واتر  پمپ شهرک مهاجرین ولسوالی پنجوائی ولایت کندهار با شرکت ساختمانی آریوب دوبی از تاریخ 31/6/1395الی تاریخ 31/10/1395 که حجم قراردادبالغ به 2078331 افغانی میشود.

8- قرار داد اعمارواحداث سرک وپلچک دیوار استنادی شهرک البیرونی ولایت غزنی با شرکت ساختمانی وسرک سازی سلطان کبیر از تاریخ 18/7 1395 الی تاریخ 18/11/1395 که حجم قرارداد بالغ به 38108210 افغانتی میشود.

 

در بخش محاسبه جنسی :-

1.       نظارت وکنترول از چگونگی تعداد686 قطعه فورم (م7) یا راپور رسید بعد از انجام خریداری جنس برویت اسناد ترتیب وبعد از طی مراحل غرض محسوبی به ریاست مالی وحسابی ارسال گردیده  است.

2- نظارت وکنترول از چگونگی تعداد 921 قطعه فورم ف.س.5 برویت فورمه های ف.س.9 در خواست شعبات بعد از طی مراحل اجناس از طریق دیپو توزیع گردیده است.

3- نظارت وکنترول از چگونگی تعداد 156 قطعه فورم ف.س.8 یا فورم داغمه جات ترتیب گردیده  است.

4- نظارت وکنترول از چگونگی تعداد 57 قطعه فورم ف.س.10 ترتیب گردیده وبه دفاتر مربوط معامله گردیده است.

5- نظارت وکنترول از چگونگی تعداد 719 قطعه حواله های تیل دیزل وپطرول ترتیب وبرای وسایط توزیع گردیده است.

6- نظارت وکنترول از چگونگی تعداد 405 قطعه حواله روغنیات وپرزه جات ترتیب وهمچنان به دفاتر مربوطمعامله گردیده است.

7- نظارت وکنترول از چگونگی تعداد 1124 قطعه فورم ف.س.5 در کارت های ذخیره به خرچ متعمد مجراء گردیده است.

8- نظارت وکنترول از چگونگی تعداد 380 قطعه فورم م7 روغنیات وپزه  جات به کارتن ثبت ذخیره به جمع متعمد مربوط قید گردیده است.

9- نظارت وکنترول از چگونگی تعداد 51 قلم اجناس از طریق موسسه IOM در سال مالی 1396 برای این وزارت مساعدت گردیده بود که به جمع متعمد مربوط بعد از طی مراحل قانونی  قید گردید.

در بخش آمریت خدمات:

10- بتعدا د 12 عراده موتر مختلف النوع از وزارت اقتصاد به مرکز وزارت انتقال ویک تعداد آنرابه ولایت توزیع وبه جمع شان قید گردید.

11-بتعداد 4 عراده موترمختلف النوع  از وزارت انکشاف دهات به وزارت انتقال وبه جمع دریوران قید گردید.

 

18 - 22 قوس

1-      تعداد55 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 45 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 7 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

4-      تعداد 39 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 39 قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.

5-      تعداد 40 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

6-      تعداد 50 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

7-      تعداد 9 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

8-      بتعداد 20 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

9-      تعداد 30 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول اجرا گردیده.

10- تعداد 80 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

11- تعداد 11قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

12- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

13- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

14- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

15- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

16- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

17- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

18- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

19- بتعداد 5 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

20- پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.

21- تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل برای 80 مرتبه جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .

22- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .

23- ارسال تعدا 4 قطعه حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.

24- توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.

11 - 15 قوس

1-      تعداد 17 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 20 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 5 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

4-      تعداد 18 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 17 قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.

5-      تعداد 19 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

6-      تعداد 24 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

7-      تعداد 5 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

8-      بتعداد 25 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

9-      تعداد 6 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول اجرا گردیده .

10- تعداد 20 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

11- تعداد 16 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

12- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

13- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

14- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

15- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

16- نصب لین برق جنراتور در کلینیک مقر وزارت .

17- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

18- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

19- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

20- رنگمالی مسجد شریف وزارت در طول هفته توسط رنگمال وزارت.

21- بتعداد 3 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

22- انتقال یک عراده موتر لندکروزر غیر فعال پلیت 129 در پارک شمالی وزارت.

23- رنگمالی دفتر مقام محترم وزارت توسط رنگمال وزارت .

24- پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.

25- تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل برای 80 مرتبه جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .

26- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .

27- ارسال تعدا 4 قطعه حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.

28- به تعداد 5 قطعه پیشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط ترتیب وبعد ازاخذ حکم مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده است.

29- توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.

30- فعال نمودن یک عرداده  موتر کرولای غیر فعال وآماده شدن به فعالیت روزمره.

31- در هفته جاری در مهمانخانه تعدادد 4 تن از دیپورتی ها موجود است واعشه واباطه میگردند.

32- توزیع یکعراده موتر مساعدت شده وزارت اقتصاد برا ی شیر مرزا دریور گروپ مبائیل.

توزیع یکعراده موتر مساعدت شده وزارت اقتصاد برا ی عبدالرحمن دریور گروپ مبائیل.

4 - 8 قوس

1-      تعداد 8قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 80 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 6 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

4-      تعداد 22 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 17 قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.

5-      تعداد 18 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

6-      تعداد 16 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

7-      تعداد 8 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

8-      بتعداد 21 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

9-      تعداد 4 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول اجرا گردیده .

10- تعداد 50 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

11- تعداد18  قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

12- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

13- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

14- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

15- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

16- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

17- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

18- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

19- بتعداد 4 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

20- پیگیری پلیت 4 عراده وسایط جدید .

21- تنظیم وتوظیف یکعراده موترپجرو بدریوری عبدالجمیل در سفر جلال آباد.

22- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مربوط.

23- اجرای تیل برای 5 عراده موترجهت سفر به ولایت ننگرهار ولغمان .

24- خریداری یک پایه ماشین جدید موتر فرونر بدریوری فهیم جان بالا نمودن آن در ورکشاپ وزارت .

25- ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت.

26-تعداد چهار تن پناجو از کشورترکیه دیپورت شده بود ند در مهمانخانه اعاشه واباطه میشوند.

20 - 24 عقرب

1-      تعداد 30 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 80 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 6 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

4-      تعداد 26 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 17 قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.

5-      تعداد 20 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

6-      تعداد 17 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

7-      تعداد 7 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

8-      بتعداد 20 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

9-      تعداد 2 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول اجرا گردیده .

10- تعداد 80 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

11- تعداد 20 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

12- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

13- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

14- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

15- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

16- نصب لین برق جنراتور در کلینیک مقر وزارت .

17- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

18- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

19- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

20- بتعداد 3 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

13 الی 17 عقرب

1-      تعدا17 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 41 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 4 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

4-      تعداد 17 قطعه فورم ف.س.10 ترتیب واجرا گردیده است.

5-      تعداد 13 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 17 قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.

6-      تعداد 40 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

7-      تعداد 8 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

8-      تعداد 5 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

9-      بتعداد 50 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

10- تعداد 15 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

11- تعداد 20 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

12- طی مراحل یازده قطعه اسناد در آمریت تدارکات وریاست مالی وحسابی.

13- اکمال 15000 لیترتیل پطرول .

14- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

15- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

16- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

17- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

18- نصب لین برق جنراتور در کلینیک مقر وزارت .

19- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

20- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

21- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

22- رنگمالی دفتر ریاست ارتباط خارجه در طول هفته توسط رنگمال وزارت.

23- بتعداد 5 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

24- رنگمالی دفتر مقام محترم وزارت توسط رنگمال وزارت .

25-پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.

25- تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل برای 80 مرتبه جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .

26- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .

27- ارسال تعدا 4 قطعه حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.

28- توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.

29- فعال نمودن یک عرداده  موتر کرولای غیر فعال وآماده شدن به فعالیت روزمره.

منزل اول تعمیر مهمانخانه نظر به حکم مقام محترم وزارت بخاطر انتقال ریاست عمومی عودت تخلیه شده 

6 الی 10 عقرب

 

1-      تعداد 14 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 20 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 2 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

4-      تعداد 2 قطعه فورم ف.س.10 ترتیب واجرا گردیده است.

5-      تعداد 10 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 17 قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.

6-      تعداد 45 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

7-      تعداد 12 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

8-      تعداد 4 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

9-      بتعداد 40 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

10- تعداد 14 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول اجرا گردیده .

11- تعداد 50 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

12- تعداد 15 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

13- طی مراحل یازده قطعه اسناد در آمریت تهیه وتدارکات وریاست مالی وحسابی.

14- تمام اجناس که ازطریق موسسه IOM  در سال مالی 1396 به این وزارت مساعدت شده بود قیمت اجناس از نزد شان مطالبه گردیده وبه جمع متعمد مربوط قید گردید.

15- اکمال 15000 لیترتیل پطرول .

16- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

17- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

18- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

19- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

20- نصب لین برق جنراتور در کلینیک مقر وزارت .

21- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

22- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

23- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

24- رنگمالی مسجد شریف وزارت در طول هفته توسط رنگمال وزارت.

25- بتعداد 3 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

26- انتقال یک عراده موتر لندکروزر غیر فعال پلیت 129 در پارک شمالی وزارت.

27- رنگمالی دفتر مقام محترم وزارت توسط رنگمال وزارت .

28- پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.

29- تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل برای 80 مرتبه جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .

30- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .

31- ارسال تعدا 4 قطعه حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.

32- به تعداد 4 قطعه پیشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط ترتیب وبعد ازاخذ حکم مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده است.

33- توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.

34- فعال نمودن یک عرداده  موتر کرولای غیر فعال وآماده شدن به فعالیت روزمره.

35- در هفته جاری تالار وزارت نیز برای برگزاری امتحانات رقابت آزاد آماده گردیده بود.

29 الی 3 عقرب

 

1-      اشتــــــــراک در ورکشاپ بررسی سیستم های ثبت وراجستر اتباع افغانستان ومهاجرین درنقاط مرزی در دفتر iom .

2-      ایمیل به داکتر ستیز و دعوت از ایشان به سومین سمینار .

3-      ایمیل به iom  وصحبت با مسئولین این سازمان مبنی بر بررسی ورفع مشکل انترنت وکارمند در نقاط مرزی ومیدان هوایی .

4-      تدویر جلسه با کارمندان ساموئل هال در زمینه انجام یک تحقیق درسطح دو ولایت کابل وهرات .

5-      بررسی ابتدایی مسوده پالیسی دیاسپورا .

6-      تدویر جلسه با دونفر از دانشجویان درز مینه دوره کار آموزی آنها .

7-      تکمیل گزارش نشست علمی " هویت ومهاجرت " .

8-      تکمیل گزارش نشست علمی " بازار کار ، سرمایه انسانی ومهاجرت " .

9-      کار روی صفحه آرایی مجموعه مقالات واصله به سومین سمینار .

10- ارزیابی مجموعه مقالات واصله به سومین سمینار توسط کمیته هیئت داوران وانتخاب مقالات  برتر .

11- جلسه مشورتی با موسسه ساموئل هال در باره پروژه های تحقیقی .

12- برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

13- تشریح دیتابیس وتمام برنامه های آن به نماینده دفتر IMMP وبحث روی بهتر شدن وجامع شدن دیتابیس .

14- تهیه نمودن گزارش عودت کنندگان سال 2017 وشریک نمودن آن با مقام محترم وزارت .

15- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

16- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

17- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

18- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

19- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

22 - 26 میزان

1-      تعداد 18 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 34 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 2 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

4-      تعداد 2 قطعه فورم ف.س.10 ترتیب واجرا گردیده است.

5-      تعداد 34 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 17 قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.

6-      تعداد 8 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

7-      تعداد 14 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

8-      تعداد 2 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

9-      بتعداد 5 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

10- تعداد 14 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول اجرا گردیده .

11- تعداد 15 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

12- تعداد 18 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

13- طی مراحل یازده قطعه اسناد در آمریت تهیه وتدارکات وریاست مالی وحسابی.

14- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

15- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

16- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

17- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

18- نصب لین برق جنراتور در کلینیک مقر وزارت .

19- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

20- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

21- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

22- رنگمالی مسجد شریف وزارت در طول هفته توسط رنگمال وزارت.

23- بتعداد 3 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

    24- انتقال یک عراده موتر لندکروزر غیر فعال پلیت 129 در پارک شمالی وزارت.

15- 19 میزان

1-      تعقیب وپیگیری اسنا دقرارداد 14 قلم اجناس مفروشاتی.

2-      اجراوارسال 26 قطعه حواله های محسوبی وقطعی که حامی مبلغ 375350 افغانی میشود.

3-      تنظیم وترتیب تعدا 14 حواله م2وم3 بعد از نرخگیری توسط هئیات خریداری. 

4-      توظیف یکعراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک ولایت پروان.

5-      توضیع وانتقال یکعراده موتر تیز رفتار مساعدت شده وزارت اقتصاد به ریاست مهاجرین ولایت سمنگان.

6-      تنظیم وتوظیف وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف یومیه رسمی وزارت .

7-      پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

8-      انتقال کثافات در بیرون وزارت همه روزه توسط پرسونل مربوط.

9-    رنگمالی کتاره های پارک وسایط Bتوسط رنگمال وزارت .

فعالیت های کاری ریاست اداری از 8  - 12 میزان 1396

1-      مواصلت گزارش هئیات ارزیابی اسناد داوطلبی پروژه شهرک شیخ متی بابا ولایت زابل.

2-      ترتیب وتتنظیم اطلاعیه عام شرکت برنده پروژه شهرک شیخ متی بابا ولایت زابل غرض نشر اعلان در روز نامه آرمان ملی.

3-      ترتیب وتنظیم نامه قبولی واخذ ملاحظه شد مقام وارسال آن به شرکت برنده وشهرک شیخ متی بابا ولایت زابل به  منظور تحویلی تضمین حسن اجرای کار پروژه.

4-      مواصلت تعدیل مبلغ هفده میلیون افغانی به منظوری وزارت مالیه د ررابطه به پروژه سولر شهرک امیر شنصیب ولایت غور .

5-      مواصلت 35 فیصد برآورد پیشرفت کار پروژه شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگر وارسال آن بریاست مالی وحسابی وریاست عمومی عودت غرض اجرای حواله پولی .

6-      ارسال مکتوب وزارت اقتصاد در رابطه به پیشنهاد ونظریات درمورد شرایط تدارکاتی کشور هندوستان .

7-      اجرای پذیرائی مهمانان ریاست حمایت حقوقی وخریداری مورد ضرورت آن.

8-      اجرای اسنادترمیم سه عراده موتر از طریق بودجه یونسیار که حاوی مبلغ 411850 افغانی میشود.

9-      نرخگیری وتنظم حواله مقدار 5000 لیتر تیل ضرورت وسایط که حاوی مبلغ 235000 افغانی میشوداز طریق بودجه یونسیار.

10- تنظیم وارسال گزارشات ربع سوم سال مالی 1396 بریاست پالیسی وپلان و ریاست اطلاعات وارتباط عامه مطابق به پلان تنظیم شده عمومی وزارت.

11-طی مرحل اسناد وقدار 17215 کیلو گاز مایع برای شعبات وزارت .

فعالیت کاری از تاریخ 1 الی 5 میزان1396

 1. استرداد (م3)13قلم حواله جنس در پیشنهادیه ریاست ارتباط هماهنگی امور ولایات که حاوی حکم شماره 974 مورخ 15/3/1396 مقام محترم وزارت بوده نسبت بلند بودن نرخ به هئیات خریداری تسلیم داده شد.
 2. اجرای م3 بالکن های ریاست پاسخدهی که پنجره چوبی درآن نصب میشود حاوی حکم شماره 773 مورخ 26/2/1396 مقام محترم وزارت بوده وحزینه آن مبلغ 19330 افغانی میباشد.
 3. اجرای انوایس صد فیصد پروژه توزیع سولربرای 476 فامیل مستحق شهرک رباط ولایت پکتیا بریاست مالی وحسابی و کاپی به ریاست عمومی عودت.
 4. مکتوب 403/280 مورخ 5/7/1396 د رمورد تائیدی پنج موارد مشکلات پروژه شهرک مهاجرین ولایت بامیان بریاست محترم عودت.
 5. اجرای تعداد 29 قطعه م2 وم3 که حاوی مبلغ 465280 افغانی میشود.
 6. ارائیه تعداد 8 قطعه پیشنهاد غرض اخذ هدایت بمقام محترم وزارت.
 7. نظارت از حواله های اجرا شده د رجریان هفته .
 8. آماده سازی 37 قطعه حواله های م2وم3 وارسال آن به ریاست مالی وحسابی.
 9. اجرای تعداد 36 قطعه م3 محسوبی وارسال آن بریاست مالی وحسابی.
 10. اجرای تعداد 27 قطعه پیشنهاد وفرمایشات شعبات به هئیت خریداری.
 11. اجراوطی مراحل اسناد قرارداد 14 قلم جنس مفروشاتی بابت سال  1396 ضروریات شعبات وزارت.
 12. انتقال هشت عراده وسایط تیز رفتار از وزارت اقتصاد به مرکزوزارت بطور رایگان.
 13. معاینه تخنیکی 9 عراده وسایط  توسط هئیت موظف ترافیک در داخل وزارت.
 14. پاکاری صحن وزارت همه روزه توسط پرسونل مربوط.
 15. چالانی جنراتوز در هنگام پرچوی برق عمومی.
 16. آبیاری گل ها ،درختان مثمر وغیر مثمر وچمن ها توسط باغبان ها.
 17. تخلیه چاه سپتیک وزارت توسط دو عراده موتر شاروالی کابل.
 18. تخلیه چاه سپتیک وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری.
 19. رنگمالی دفتر ریاست تحقیق ومطالعات توسط رنگمال وزارت.

در جریان هفته از طریق موسسه IOM دیپورتی ها معرفی نگردیده وصرف دو نفر کارمندان وزارت ویکنفر را که از طریق معینیت امور پناهنده گان معرفی گردیده اند موجود میباشند

اجراآت ریاست اداری از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

 1. چاه آب شهرک مهاجرین رباط ولایت پکتیا به شرکت های واجد شرایط .
 2. ترتیب وتنظیم شرطنامه معیاری حفروبرمه کاری یک حلقه چاه ب ااااآب آشامیدنی صحی با تمدید شبکه آبرسانی با ذخیره آب (55)مترمکعبی ، چهاردیواری اطراف چاه با نصب سولربرای واترپمپ شهرک مهاجرین ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار.
 3. ترتیب(4) قطعه حواله های م-3- وم-2 اجناس پرزه جات وترمیمات .
 4. مواصلت (11)قطعه پیشنهادات نیازمندی شعبات وزارت وتسلیمی آن به هیئت محترم خریداری ونرخ گیری (11) قطعه پیشنهاد توسط هیئت خریداری .
 5. ترتیب (7) قطعه فورم (م 7 )و یا راپور رسید اجناس خریداری شده (2) قطعه راپور رسید پرزه جات (13) قطعه فورم (ف س 5 ) (6) قطعه فورم(ف س 10)مصرفی .
 6. ترتیب (15) قطعه حواله تیل دیزل و پطرول ازبابت برج سرطان و (10) قطعه (ف س5  )ئروغنیات مبلایل ، گریس هایدرولیک وفلترباب.
 7. ثبت(12 ) قلم اجناس خریداری شده به رویت هفده قطعه م- 7 به کارت ها ی ثبت ذخیره.
 8. معامله (20) قطعه اسناد مصرفی دریوران (7) قطعه حواله  تیل دیزل و پطرول و (18) قطعه فورم (ف س 5) قرطاسیه ومفروشات به کارت های ثبت وذخیره به خرچ معتمدین مربوطه و (15) قلم جنس به رویت فورم ف س 5 در کارت ها یثبت ملکیت به جمع کارمندان.

 

ریاست امور اداری

1-  تعداد ( 14 )قطعه فورم م 7 ویا راپور رسید اجناس خریداری شده تر تیب گر دیده است .

2-     ترتیب تعداد ( 45 ) قطعه فورم ( ف س 5 )، (ف س 8 )وفورم ثبت ذخیره وغیره .

3-  ( 10 ) قطعه راپور رسید پرزه جات ثبت شده است .

4-  معامله ( 10 ) قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرج معامله گر دیده .

5-   ( 6 ) قطعه حواله تیل دیزل وپطرول .

6-  اجرای حواله های تحویل ، حواله غرض محسوبی و حواله قطعی  به مبلغ مجموعی ( 379061 ) افغا نی

7– نرخ گیری ( 10 ) قطعه پیشنهاد .

 

8 – تر میم سیستم نلدوانی تشناب ، ترمیم قفل دروازه ریاست اداری ، پاک کاری صحن وزارت و پاک کاری تشناب های عمومی .

 

9 – اعمار ونصب پارتیشن چوبی اتاق تلاشی طبقه اناث در منزل اول بلاک اول توسط نجار .

10 – آغاز پروسه برآورد تر میمات ورنگمالی مهمانخانه .

11 – اجرای تیل برای ( 3 ) عراده موتر گروپ مبایل ومعامله نمودن به دفاتر مربوطه .

12- توزیع تیل پطرول ودیزل مطابق سهمیه وگنجایش تانکی وسایط وزارت .

12- ترمیم اساسی یک عراده موتر لند کروزر دارای نمبر پلیت (5711 )درورکشاپ داخل وزارت .

فعالیت کاری ریاست اداری

1.     ترتیب تعداد (12) قطعه فورم (م 3) ، (م 3) ، (م 2) و فورم ثبت ذخیره وغیره

2.      اجرای حواله های م 3 ، م 3 و م 2 طور تحویل ،محسوبی ، طور قطعی تحویل به حساب دولت وحواله به ریاست مالی وحسابی به مبلغ مجموعی (258835 ) افغانی .

3.      نرخگیری 30 قطعه پیشنهاد

4.      ترتیب و طی مراحل موافقت نامه قرار داد  مقداری (90000) لیتر تیل پطرول و دیزل

5.      انتقال مقدار ( 36000  ) لیتر تیل دیزل و مقدار ( 18000 ) لیتر پطرول توسط شرکت و تخلیه آن به وزارت .

6.      ارایه پیشنهاد بودیجه تیل به مقام وزارت

7.      مواصلت براورد احجام کاری ترمیمات و رنگمالی تمامی تعمیرات وزارت از طریق ریاست پلان وپالیسی

8.      مواصلت پیشنهاد کمره های امنیتی دروازه زره ، پروجکتور ونصب سیم خاردار در اقامتگاه محترم وزیر صاحب

9.      ارسال مکتوب به ریاست محترم دفتر به منظور ترتیب مشخصات کمره های امنیتی ، پروجکتور و نصب سیم خاردار

در اقامتگاه محترم وزیر صاحب

10. ترتیب گزارش فعالیت های انجام شده مطابق به پلان صد روز سوم و ارسال آن به مراجع زیربط .

 

ریاست امور اداری

-          پیشنهاد ترمیم رنگمالی وزارت ،به مقام وزارت.

-          اجراآت در قبال 21 قطعه فورم و 10 قطعه حواله مختلف.

گزارش ریاست اداری از تاریخ 29 حوت الی 3حمل سال 1395

 • رفع 10 مورد مشکل تخنیکی شعبات و انستالیشن .
 • اجرای 70 قطعه فورم وسایر اسناد اداری.

گزارش ریاست مالی واداری از تاریخ 3 الی 5حمل سال 1395

 • اجرای 9 حواله وفورم های مختلف .
 • اجراآت در قبال سایر اسناد مالی وحسابی.

  گزارش ریاست اداری از تاریخ 24 الی 28 دلو سال 1394

 • رفع 11 مورد مشکل تخنیکی شعبات وانستالیشن نرم افزار در کمپیوتر های وزارت .
 • تنظیم گزارش 25 روز اول ودوم پلان صد روز سوم ریاست دولت .
 • انتقال گاز مایع مورد نیاز به وزارت .
 • ترتیب حواله های مختلف.

 

ریاست اداری 3 الی 7 دلو

 • رفع 28 مورد مشکل تخنیکی وسایل شعبات وانستالیشن سیستم عامل در سیستم های کامپیوتری.
 • تهیه 26 پیشنهاد.
 • اجراآت در قبال 40 حواله.

اجراآت ریاست اداری از تاریخ 21 الی 25 قوس سال 1394

 • رفع 17 مورد مشکل وسایل تخنیکی شعبات به شمول انستالیشن.
 • ترتیب 17 قطعه حواله .
 • ارسال 10 قطعه فورم مختلف النوع.

اجراآت ریاست اداری از تاریخ ۷ الی ۱۱ قوس

 • رفع مشکلات تخنیکی شعبات بیش از ۲۰ مورد.
 • اجراآت در قبال ۱۴۲ حواله .
 • پیگری احکام مقام وزارت.
 • تهیه اسناد قرار داد گاز مایع.
 • اجرای یک تعداد اسناد دیگر.

اجراآت ریاست اداری از تاریخ ۳۰ عقرب الی ۴قوس

 • رفع ۱۶ مورد مشکل وسایل تخنیکی شعبات وانستالیشن .
 • اجرای ۶۰ حواله.
 • اخذ وارسال بیش از ۱۰ قطعه مکتوب .
 • اجراآت در قبال یک تعداد اسناد مالی وحسابی دیگر.

فشرده گزارش ریاست اداری از تاریخ ۱۶الی۲۷عقرب سال ۱۳۹۴

 • رفع ۱۶ مورد مشکلات وسایل تخنیکی شعبات مرکزی وزارت .
 • اخذ وارسال ۱۰ قطعه مکتوب از طریق مخابره کودن .
 • اجرای ۵۴ حواله.
 • اجراآت در قبال ۶۰ قطعه سند مختلف دیگر.

فعالیت کاری ریاست اداری از 9 الی 13 عقرب

 • رفع مشکلات تخنیکی (کمپوتر ، پرنتر ، تلیفون و انترنت ) شعبات .
 • اجراآت در قبال بیش از 70 حواله و 20 فورم مختلف .
 • ترتیب یکتعدا پیشنهادات .

فعالیت کاری ریاست اداری از تاریخ ۱۸ الی ۲۹ میزان ۱۳۹۴

 • رفع مشکلات تخنیکی بیش از ۲۰ موارد از وسایل تخنیکی (کمیوتر ،پرتنتر ،فوتوکاپی،انترنت،تیلفون).
 • انتقال یک تعداد بی جاشده گان از مقر وزارت به ساحه یکه توت وشهرک گلوبل.
 • اجرای ۴۳ قطعه حواله واخذ وارسال ۴۷ قطعه مکتوب واستعلام.
 • ارسال موافقت نامه قرار داد حفر ۶ حلقه چاه عمیق در شهرک باریک آب.
 • اجراآت مقتضی درقبال یک سلسله موضوعات دیگر اداری.

فشرده فعالیت ریاست اداری از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ میزان

 • دوام کورس آموزش کورس کمپیوتر .
 • همکاری با آپریتران وفوتوکاپی کاران شعبات مرکزی وزارت
 • تهیه پیشنهاد نرم افزار وسخت افزار های مورد ضرورت.
 • رفع مشکلات پیش آمده در انترنت ،تیلفون وکمپیوتر های برخی دفاتر.
 • بررسی ایمل های وارده از ولایات.
 • اخذ ۱۱ قطعه مکتوب ازطریق مخابره.
 • ارسال مطالب شفایی مقام وزارت از طریق مخابره به واحد های دومی.
 • تهیه موافقت نامه قرار داد حفر ۶ حلقه چاه برای شهرک باریک آب.
 • نصب ۹ واحد سیستم سولر در شهرک باریک آب.
 • اجراآت در قبال حدود ۳۰ حواله ،فورم های مختلف النوع ومکاتب.

فشرده فعالیت کاری ریاست اداری

 •  رفع مشکلات داخلی وزارت (Local Area Network) .
 • همکاری درقسمت اجناس تکنالوژیکی.
 • همکاری با آپریتران و فوتوکاپی کاران
 • پیشنهادات خریداری نرم افزار وسخت افزار مورد ضرورت.
 • نصب ویندوز در 3 پایه کمپیوتر ،رفع مشکل انترنت در بعضی شعبات و رفع مشکل تلیفون های ریاست ها.
 • نصب 3 پایه پیرنتر ،2 پایه انتی ویروس .
 • بررسی ایمل های وارده از ولایات.
 • ارسال مطالب شفایی مقام وزارت وریاست های مرکزی به واحد های دومی .
 • تکثیر مکاتب متحد المال ریاست های مرکزی به واحد های دومی.
 • کنترول ازایستگاه کودان.
 • 45 قطعه مکتوب وارده وصادره.
 • اجراآت درقبال 24 حواله.
 • اجراآت در مورد 50 قطعه اسناد اداری متفرقه دیگر.

فشرده کاری ریاست اداری از تاریخ 15 الی 17 سنبله 1394

 • رفع مشکلات شبکه داخلی وزارت Local Area Network .
 • ارائه نظریات در قسمت خریداری اجناس تکنالوژیکی.
 • تدریس 11 نفر از کارمندان وزارت در رشته کامپیوتر.
 • همکاری در رفع مشکلات آپریتران وفوتوکاپی کاران شعبات مرکزی وزارت.
 • تهیه پیشنهادات خریداری نرم افزاروسخت افزار های مورد ضرورت .
 • نصب وارتقای سیستم عامل ونرم افزار های مورد ضرورت آنها در 13 پایه کامپیوتر،رفع سه مورد مشکل انترنت ،سه مورد مشکل تیلفون ونصب چهار پایه پرینتر.
 • نظارت از فعال بودن مخابره کودان ،اخذ راپور های روزه مره از ولایات وبررسی ایمل های واصله از واحدی های دومی .
 • ارسال 9 قطعه مکتوب وگزارش از طریق کودان وانترنت به ولایات.
 • ارسال هدایات شفایی مقام وزارت وریاست های مرکزی به واحد های دومی.
 • درقبال 48 قطعه مکتوب ،حواله ،فورم ،راپور،گزارش وسایر اسناد اداری وارده وصادره اجراآت لازم صورت گرفته است.

گزارش و فعالیت های کاری ریاست اداری از بابت برج جوزا ، الی سنبله 1394

 • رفع مشکلات عمده شبکه داخلی وزارت Local Area network  .
 • انتقال سرور ها از ریاست تحقیق با آمریت تکنالوژی معلوماتی جهت فعال سازی دیتابیس مرکزی و ولایات .
 • نصب و انستالیشن سرور های متفاوت جهت پیشبرد امور (نتورک).
 • آموزش کارمندان تکنالوژی به همکاری کارمند تخنیکی IOM و ایجاد یک دومین مرکزی .
 • سروری (TMG) راه اندازی و قابل بهره برداری گردید.
 • طرح و تحقیق در مورد حاضری الکترونیکی .
 • نصب و دیزاین دیتابیس مرکزی به همکاری IOM و افتتاح آن .
 • خریداری اجناس تکنالوژی مورد نیاز .
 • همکاری با آپریتران و فوتوگاپی کاران شعبات مرکزی وزارت  در بخش های مختلف.
 • ایجاد کورس آموزشی کمپیوتر به اشتراک 10 نفر از کارمندان وزارت .
 • اخذ راپور مخابروی بطور همه روزه از ولایات .
 • نظارت از فعالیت دستگاه مخابره کودان .
 • اخذ مکاتیب . ایمیل های رسمی از ولایات.
 • ارسال مطالب شفاهی مقام وزارت و ریاست های مرکزی به ریاست های ولایات .
 • حفظ و مراقبت از و سایل مخابراتی .
 • اخذ و ارسال ده ها قطعه مکتوب از مراجع دولتی و ارسال آن به مراجع مربوط.
 • طی مراحل اسناد و آفرگشایی حفر شش حلقه چاه در شهرک مهاجرین ولایت کابل .
 • نهای سازی قرار داده تیل مورد نیاز.
 • طی مراحل قرارداد روغنیات و فلتر باب وسایط .
 • سهمگیری منسوبین این ریاست در تجلیل از روز پناهنده ، ورکشاپ استراتیژی پنج ساله .پ
 • ریزرفیشن هوتل برای میهمانان خارجی شامل جلسات مربوط به وزارت .
 • اجراآت در مورد پلانهای UNHCR .
 • معرفی 20 نفر میهمان از کشور های خارجی به میهمانخانه .
 • خریداری پرزه جات مورد نیاز وسایط .
 • ترمیم 16 عراده موتر در ورکشاپ وزارت .
 • اجراآت در قبال ده ها قطعه پیشنهادات ، مکاتیب ، استعلامیه ها و سایر اسناد اداری .