فعالیت های کاری ریاست مالی و حسابی

 

راپور قطعیه سال مالی 1397 A

راپور قطعیه سال مالی 1397 B

راپور قطعیه سال مالی 1397 C

توحید پلان مالی بودجه عادی و انکشافیث سال مالی 1397 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان :

1-      پلان بودجه مالی (B20)

2-      پلان بودجه مالی (B30)

3-      پلان بودجه مالی (B20)

بودجه منظور شده به تفکیک عادی و انکشافی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بابت سال 1397

نوع بودجه                                 بودجه منظور شده به افغانی

عادی                                      326,340,000

انکشافی                                  125,460,000

راپور قطیعه مصارفات بودجه (عادی و انشکافی ) در سال مالی 1396 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

 

گزارش مختصر از اجراات ریاست مالی وحسابی بابت سالمالی 1395

ریاست مالی وحسابی با ساختار تشکیلاتی تعداد 24 نفر کارکنان مسلکی و تعداد 5 نفر کارکنان خدماتی در سالمالی 1395 در چهار چوب تشکیل معینیت محترم مالی واداری تلاش نموده است تا مطابق صراحت حکم ماده پنجم قانون اداره امور مالی ومصارف عامه منتشره جریده رسمی 1384 وتعلیماتنامه محاسبه نقدی منتشره سال 1391 مکلفیتهاومسولیتهای خویش را ادا واز تطبیق قوانین و مقررات نافذه بخش مالی وحسابی وایفای تعهدات قانونی کسب اطمینان نماید. این اداره خرسند است که با حمایت بیدریغ مقام رهبری وزارت خاصتاً جلالتمآب محترم الحاج سید حسین عالمی بلخی وزیر دانشمند و متعهد توانسته است تا خدمات شفاف، سریع وبموقع را به مشتریان محترم خویش ارایه نماید فشرده اجراات این دیپارتمنت قرار ذیل به خدمت عزیزان وسروران گرامی تقدیم میگردد:

1-    نگاه کوتاه به تطبیق بودجه عادی وانکشافی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان:

الف – وضعیت بودجه عادی:

بودجـه عادی منظورشــده سـالمالی 1395  ---  مبلغ 268,105,920.-  افغانی.

تزئید به بودجه به نسبت بررسی وسـط سال  -- مبلغ  25,172,000.- افغانی.   

تزئید به بودجه به نسبت  تعدیلات جـــداگانه -- مبلغ 40,724,344.-  افغانی.

مجموع بودجه عادی بعد تعدیلات  ----------   مبلغ 334,002,264.- افغانی.

مجموع تخصیص صادر شده    ------ -----    مبلغ 334,002,264.- افغانی.

مجموع مصرف سالمالی 1395   -- --------- مبلغ 268,285,123.- افغانی.

فیصدی تطبیق بودجه عادی  80.32%

صرفه جویی در بودجه عادی --------------   مبلغ 68,717,141.-  افغانی.

درجریان سالمالی 1395 تعداد 18 تعدیل خارج بودجه صورت گرفته است که اجزای آن قرار شرح ذیل است:

1-      بابت خریداری زمین ……...................  مبلغ 420,000.-  اف.

2-      بابت مساعدت به کارکنان...................   مبلغ 120,000.- اف.

3-      "   ثبت وراجستریشن مهاجرین در پاکستان مبلغ 36,000,000.- اف.

4-      " ارزیابی وسط سال --------------------- مبلغ25,172,000.-  اف.

5-      تعداد 8 تعدیل بابت معاشات رتب --------- مبلغ 684,294.- اف.

6-      تعداد 6 تعدیل بابت معاشات سوپر اسکیل – مبلغ 3,500,050.- اف.

همچنان تعداد 48 تعدیل بخاطرحل مشکلات بودجوی 34 واحد دومی مبلغ 6,834,535.- اف وارد گردیده است.

ب – وضعیت بودجه انکشافی:

بودجـه انکشـافی منظور شـــده سالمالی 1395 مبلغ 250,056,864.00 افغانی.

تزئید به بودجه به نسبت 5 تعدیل ------------ مبلغ 74,037,550.49 افغانی.

مجموع بودجه انکشافی بعد تعدیلات --------  مبلغ324,094,414.49 افغانی.

مصرف بودجه انکشافی -------------------- مبلغ207,982,426.61 افغانی.

فیصدی مصرف بودجه انکشافی 64.17%

درجریان سالمالی تعدیلات ذیل منحیث تزئید به بودجه انکشافی صورت گرفته است:

1-      بابت تعدیل در پروژه تامین خدمات تخنیکی شهرکهای افتتاح شده----------- مبلغ63,315.00  اف.

2-      بابت تعدیل در پروژه حمایت از فعالیتهای حقوقی، پلانگذاری وادغام مجدد   مبلغ 1,331,156.00 اف.

3-      بابت تفاوت نرخ اسعارشرکت عمر حاحی وال --------------------------   مبلغ36,971.27  اف.

4-      بابت حفر 21حلقه چاه عمیق شهرک مهاجرین عسقلان ولایت قندز--------  مبلغ 4,517,408.00 اف.

5-      بابت توزیع پول نقد به عودت کنندگان فاقد مدرک از پاکستان-------------   مبلغ63,000,000.00  اف.

6-      بابت اجناس به سرقت رفته دفتر امور مهاجرین ولایت کندز--------------   مبلغ5,088,700.22  اف.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­مجموع 5 تعدیل تزئیدی فوق دربودجه انکشافی--------------------------------- مبلغ74,037,550.49 افغانی.

2-    نگاه کوتاه به ترتیب، تنظیم وارایه طرح بودجه سالمالی 1396 به وزارت محترم مالیه:

ریاست مالی وحسابی با توجه به پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی، مقرره عودت کنندگان، تعداد بیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان و اهداف کاری تسجیل شده وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان تحت زعامت ورهنمودهای رهبری مقام محترم وزارت از یکطرف و از جانبی باتوجه به محدودیت مالی که دولت به آن مواجه است توانست بودجه ذیل را بعد چانه زنیها با جانب ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه طی مراحل و آنرا استحصال نماید:

بودجه عادی سال 1396 مبلغ 291,888,100.- افغانی،  تزئید به نسـبت بودجه سـالمالی 95 مبلغ23,782,180.- افغانی.

بودجه انکشافی سال "    مبلغ 182,509,072.- افغانی، کاهش به نسـبت بودجه سالمالی 95 مبلغ 67,547,792.- افغانی.

3-    نگاه کوتاه به اجرای حواله جات:

بمنظور پروسس بودجه داده شده تعداد 1131 حواله ها به شرح ذیل ترتیب، طی مراحل واجرا گردیده است:

·         ترتیب، طی مراحل واجرای تعدا 504 حواله های طور قطعی مربوط بودجه عادی.

·         ترتیب، طی مراحل واجرای تعداد 216 حواله های طور تحویل مربوط بودجه عادی.

·         ترتیب، طی مراحل واجرای تعداد 337 محسوبی ها از حواله های طور تحویل مربوط به بودجه عادی.

·         ترتیب، طی مراحل واجرای تعداد 68 حواله های طور تحویل مربوط بودجه انکشافی.

·         ترتیب، طی مراحل واجرای تعداد 6 محسوبیها از حواله های طورتحویل مربوط بودجه انکشافی.

 

4-    نگاه کوتاه به اجرای طلبات سنوات ماضیه شرکتها، واحدهای دومی و کارکنان:

الف- تصفیه طلبات یکعده شرکتها:

·         طلب سال 1391 شرکت سویفت آسیا بابت قیمت مقدار3,000.- لیتر پترول شامل مبلغ204,000.-  افغانی.

·         طلب سال 1391 شرکت سویفت آسیا بابت قیمت مقدار34,500.-لیتر دیزل شامل مبلغ2,393,500.- افغانی.

·         طلب سال 1391 شرکت افغان پامیر بابت قیمت مقدار7,000.- لیتر پترول شامل مبلغ 455,000.- افغانی.

·         طلب سال 1391 شرکت سن پترول بابت قیمت مقدار20,000.-لیتر پترول شامل مبلغ 1,160,000.-افغانی.

·         طلب سال 1393 شرکت کابل طوفان بابت کرایه حمل ونقل کارکنان وزارت     مبلغ3,009,690.-  افغانی.

·         طلب سال 1394 شرکت سن پترول بابت قیمت مقدار 20,000.- لیتر پترول     مبلغ 634,600.- افغانی.

مجموع طلبات سنوات ماضیه شرکتهای فوق حواله واجرا گردیده است ------------- مبلغ6,696,790.-  افغانی.

نوت- بابت طلب موسسه برق کابل از بابت برق مصرفی طی 5 حواله اجرا گردید.  مبلغ 6,065,436.-  افغانی.

 

ب‌-   تصفیه طلبات یکعده واحدهای دومی:

·         طلب سال 1390 ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان بابت خط اندازی شهرک قرغه ئی مبلغ 300,000.-  اف.

·         طلب سال 1391 ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ بابت خط اندازی شهرک مربوطه     مبلغ 130,000.- اف.

·         طلب سال 1391 ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان بابت خط اندازی شهرک آنولا  مبلغ 100,000.-  اف.

مجموع طلبات سنوات ماضیه سه واحد دومی اجرا وتصفیه گردیده است -------------- مبلغ 530,000.- افغانی.

 

ج‌-    تصفیه طلبات معاشاتی وبیمه صحی کارکنان نمایندگیهای مقیم در ایران وپاکستان:

·         طلب سال 1393 معاشات وبیمه صحی 15 تن کارکنان نمایندگیهای پاکستان وایران مبلغ 3,881,180.-  افغانی.

·         طلب سال 1394 معاشات وبیمه صحی یک تن کارکن نمایندگی اسلام آباد پاکستان  مبلغ 387,799.-  افغانی.

مجموع طلبات سنوات 1393و1394 کارکنان نمایندگیهای پاکستان وایران -------  مبلغ  4,268,979.- افغانی.

 

5-    نگاه کوتاه به ارایه قطعیه مصارف سالمالی 1394:

ترتیب و ارایه قطعیه مصارف بودجه عادی وانکشافی سالمالی 1394 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در چهارچوب ضرب الاجل تعین شده به جانب وزارت محترم مالیه و اداره محترم عالی تفتیش که فشرده آن قرار ذیل است:

بودجه عادی سالمالی 1394 بعد تعدیلات مبلغ245,226,336.-  افغانی.

تخصیص صادرشده ------------------  مبلغ 243,582,616.- افغانی.

مجموع مصرف تحقق یافته -----------  مبلغ 225,823,256.- افغانی.

فیصدی مصرف به نسبت تخصیص 92.70%

فیصدی مصرف به نسبت بودجــــه92.08%

بودجه انکشافی سالمالی 1394 بعد تعدیلات مبلغ43,630,080.00  افغانی.

تخصیص صادر شده --------------------- مبلغ  38,075,192.45 افغانی.

مجموع مصارف تحقق یافته -------------- مبلغ26,699,916.00  افغانی.

فیصدی مصرف به نسبت تخصیص 70.12%

فیصدی مصرف به نسبت بودجــــه 61.19%

 

6-    نگاه کوتاه به تطبیق پلان عواید:

درجریان سالمالی 1395 با تعقیبات پیوسته به خاطر تحصیل باقیداری از کارکنان واشخاص باقیده مدیریت تحصیلی توانست که پلان داده شده را چنین تطبیق نمایدک

پلان عواید اساسی داده شــده مبلغ 906,967.-  افغانی.

تحصـیل وتحقق عـوایداساسـی مبلغ 1,283,466.-  افغانی.

فیصدی تطبیق پلان عواید اساسی 141.51%

تحصیل عواید فرعی شامل بازگشتیها، تضمین، تامینات وغیره مبلغ5,773,456.-  افغانی.

 

7-    نگاه کوتاه به اجرای حقوق معاشاتی وسایر امتیازات کارکنان:

در مطابقت به صراحت قوانین ومقررات امور مالی وحسابی معاشات تعداد 505 نفرکارکنان مرکز وزارت شامل کارکنان دایمی و موقتی قراردادی بدون کدام سکتگی وتاخیر طور ماهوار اجراات شده است. همچنان سایر امتیازات کارکنان شامل بیمه صحی وکرایه منازل کارکنان نمایندگیهای مقیم ایران وپاکستان، انواع مساعدتها، اکرامیه، تحسین وتقدیرنامه ها، کرایه موتر، اعاشه، تفاوت رتب، معاشات سوپراسکیل، معاشات امتیازی و اضافه کاریها وامثالهم حواله واجرا گردیده است. مشتریان محترم از عرضه خدمات که توسط این اداره صورت گرفته ومیگیرد کمال رضایت داشته و وارد شدن بهبودی دراجراات کاملاً مشهود است.

 

8-    نگاه کوتاه به فعالیتها واجراات مربوط به ارتقای ظرفیت:

·        انکشاف تشکیل ریاست مالی وحسابی از 24 بست به 29 بست که منجمله 5 بست آن خدماتی است.

·        استخدام 7 تن کارکنان از طریق پروسه رقابتی سیستم رتب ومعاش و دادن آموزش کاری به کارکنان مربوط.

·        معرفی 6 تن کارکنان به کورس آموزش کامپیوتر.

·        معرفی سه تن کارکنان به کورس آموزش زبان انگلیسی.

·        معرفی 2 تن کارکنان به برنامه آموزشی تدارکات عامه که توسط ریاست ع اداره امور راه اندازی شده بود.

·        معرفی مدیرمحاسبه معاش به آموزش سیستم جدید SDU معاشاتی به ریاست ع عواید وزارت مالیه.

·        معرفی سه تن کارکنان به ورکشاپ آموزشی تساوی جندر.

·        تجهیز آمریت مالی و مدیریت عمومی دفترداری به دو پایه کامپیوتر دسک تاپ.

·        ترتیب پلان کار وسیستم گزارش گیری وگزارشدهی عملاً فعال گردید.

·        در سالمالی 1395 ریاست مالی وحسابی توانست که دفاتر حسابی شامل م20، م38الف، م38ب، م76،م90 و م40 خویش را در مطابقت کامل به تعلیماتنمامه محاسبه نقدی ترتیب و تحت استفاده قرار بدهد و کارکنان بخشهای مربوطه را تحت آموزش قراربدهد.

قرارشرح فوق فشرده اجراات سالمالی 1395 ریاست مالی وحسابی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ترتیب وتقدیم است. درحالیکه پیرامون گزارش متذکره سوال داشته باشند و یا توضیحی ضرورت باشد لطفاًبه ایمیل آدرس smt.sadat@gmail.com مراجعه  ویا اینکه به مبایل شماره 0700503670 به تماس شده حل مطلب فرمایند. 

 

اجراآت ریاست مالی از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

   1.         به تعداد 8 حواله ( م – 16 ) جمعابه مبلغ (306705 ) افغانی اجرا گردیده است .

   2.         به اساس مواصلت صورت حساب نمبر(1137)وآویزنمبر(201بر11)مورخ2-4-1395 حاوی مبلغ (130000) افغانی فورم م-27 نمبر(36) ترتیب وطی مراحل گردیده جهت تطبیق بریاست خزاین ارسال گردید. 

   3.         به اساس مواصلت صورت حساب نمبر(1140) مورخ12-4-1395 حاوی مبلغ (100)افغانی فورم م-27 نمبر(39) ترتیب ودرطی مراحل میباشد.

   4.         مبلغ(71166)افغانی به اساس صورت حساب فورم م-27 نمبر(40)ترتیب وبملاحظه مقام مُحترم تقدیم گردیده است.

   5.         مبلغ(2046)افغانی مورخ30-4-1395 فورم م-27 آن ترتیب  وبملاحظه تقدیم شده است.

   6.         ثبت تمام حواله های(م-16)معاشاتی و مصارفاتی از طریق سیستم انترنتی مدیریت معلومات مالی افغانستان (AFMIS) و ارسال آن جهت اجرای چک بوزارت مالیه بطور دوامدار.

   7.         ثبت تمام حواله های(م-16)بودجه انکشافی در بخش مخصوص سیستم انترنتی (AFMISو ارسال آن جهت اجرای چک بوزارت مالیه.

   8.         ترتیب جدول معلوماتی مفصل از حواله های که به وزارت مالیه جهت اجرای چک ارسال میگردد.

   9.         تصحیح نمودن یکتعداد ازحواله های برگشتی که ازطرف وزارت مالیه مسترد میگردد درسیستم(AFMIS) اصلاح و بعد ازترتیب و پرنت راپور برگشتی دوباره بوزارت مالیه جهت اجرای چک ارسال میگردد.

10.         تایپ و پرنت نمودن پلان های کاری هفته وار، ماهوار وسالانه کارمندان آمریت مالی و حسابی، ترتیب و پرنت معلومات از تخصیصات منظور شده ، مصرف شده و باقیمانده ازسیستم(AFMIS) .

11.         درج کارت های عزیزی بانک به دیتابیس معاشات واجرا اعاشه 24 ساعته ماه سرطان تعداد(3)تن محافظین شب باش مبلغ(6510)افغانی طورقطعی.

12.         اجرای خرچ دسترخوان ماه سرطان مُحترم وزیرصاحب مبلغ(60000)افغانی طورقطعی.

13.         ترتیب جداول تفاوت معاش رتب کارمندان وزارت مطابق تشکیل منظور شده سال 1395 وارائیه آن  به آمریت بودجه.

 

گزارش ریاست مالی وحسابی از تاریخ 22 الی 29 حوت سال 1394

 • تهیه 51 فورم مختلف.
 • اجراآت مالی در قبال مصارف برق و گاز شعبات وزارت .
 • اجرای حواله های مختلف.
 • اجراآت درقبال معاش سوپر اسکیل 15 تن از روسا وآمرین ولایات.

گزارش ریاست مالی وحسابی از تاریخ 2 الی 5 حوت

 • اجرای حواله ها طور قطعی وتحویل.
 • ثبت حواله های معاشات ،مصارفات وبودجه انکشافی.

ریاست مالی 3 الی 7 دلو

 • اجراآت در قبال 6 حواله و 49 راپور .

ریاست مالی وحسابی تاریخ 23 الی 26 جدی

 • اجرای 9 حواله .
 • تهیه 22 قطعه راپور مصارفاتی.

اجراآت ریاست مالی و حسابی

ریاست مالی و حسابی در هفته گذشته معاشات ماه جدی کارمندان و کارکنان وزارت را مبلغ 4265850 افغانی و معاشات ماه جدی 23 تن بل مقطع مبلغ 110426 افغانی پرداخت گردید.

ثبت تمام حواله های معاشاتی، مصارفاتی و بودجه انکشافی از طریق سیستم انترنتی و ارسال آن جهت ارجرای چک به وزارت مالیه.

اجراآت ریاست مالی وحسابی از تاریخ 28 قوس الی 1 جدی

 • اجرای حواله های مورد نیاز.
 • تهیه راپور های مصارفاتی.
 • ارسال مکاتب به مراجع زیربط.

اجراآت ریاست مالی وحسابی از تاریخ ۳۰ عقرب الی ۴قوس

 • اجراآت در قبال ۲۰ قطعه حواله وبیش از ۳۰ قطعه فورم وراپور وهمچنان اجرای یک تعداد اسناد محسوبی دیگر.

اجراآت ریاست مالی وحسابی از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ عقرب

 • اجراآت درقبلا ۶۷ قطعه حواله و ۲۸ راپور مصارفاتی .
 • ثبت حواله های مختلف.
 • طی مراحل فورمه های مختلف.
 • اجرای چک های انتقالی.
 • ارسال قطعیه ربع سوم سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به وزارت مالیه.
 • اجراآت در ارتباط به یک تعداد اسناد حسابی ومالی دیگر.

فعالیت کاری ریاست مالی و حسابی  از تاریخ 9 الی 13 عقرب

 • اجرای حدود 40 حواله .
 • ارسال مکاتیب و یکتعداد چک ها به وزارت مالیه .
 • اجراآت در قبال 20 فورم مختلف و 15 راپور مصارفاتی .

فعالیت کاری ریاست مالی وحسابی از تاریخ ۲۵ الی ۲۹ میزان ۱۳۹۴

 • اجرای ۱۳ قطعه حواله طور قطعی وطور تحویل .
 • اجرای ۱۶ قطعه راپور مصارفاتی .
 • ترتیب راپور عواید حقیقی وفرعی برج سنبله.
 • ثبت حواله های پولی ومصارفاتی .
 • ارسال مکاتب به وزارت مالیه وسایر مراجع زیربط.
 • اجرای یک تعداد فورم های مختلف.

فشرده فعالیت ریاست مالی وحسابی از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ میزان

 • اجراآت در قبال ۳۸ قطعه حواله ،۳ قطعه چک ،۴۰ قطعه فورم وراپور وحدود ۲۰ قطعه مکتوب صورت گرفته است.
 • طی مراحل واجراآت مقتضی در قبال یک تعداد اسناد مالی دیگر.

فشرده فعالیت های کاری ریاست مالی و حسابی از تاریخ 18 الی 22 میزان

 • اجراآت در قبال 65 قطعه حواله .
 •  اجرای 21 قطعه فورم .
 • ثبت یکتعداد فورم های مختلف النوع .
 • طی مراحل یکتعداد چک های انتقالی .

فشرده فعالیت ریاست مالی وحسابی از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ میزان

 • اجراآت در قبال ۳۸ قطعه حواله ،۳ قطعه چک ،۴۰ قطعه فورم وراپور وحدود ۲۰ قطعه مکتوب صورت گرفته است.
 • طی مراحل واجراآت مقتضی در قبال یک تعداد اسناد مالی دیگر.

  فعالیت کاری ریاست مالی وحسابی از تاریخ 5 الی 8 میزان 1394

 • اجرای 96 حواله مختلف.
 • اجراآت در قبال 44 قطعه فورم مختلف.
 • ارسال 15 قطعه مکتوب در موارد مختلف به مراجع زیربط.
 • اجراآت در قبال ده قطعه اسناد مالی وحسابی متفرقه دیگر.

فشرده فعالیت کاری ریاست مالی از تاریخ 16 الی 30 سنبله 1394

 • ارسال 6 نامه به مراجع مختلف در رابطه به تخصیص اضافه کاری ،ازدیاد بودیجه ،حفر چاه های آشامدنی ،تخصیص معاش وسایر موضوعات اداری.
 • اخذ وارسال 60 قطعه مکتوب در رابطه به موضوعات مختلف .
 • تعدیل یک مقدار پول و طی مراحل فورم مربوطه.
 • اجرای معاش سوپر اسکیل ومعاش ماهوار یک تعداد از کارمندان .
 • پیگری احکام مقام وزارت.
 • ارسال مکتوب به وزارت مالیه در رابطه تاریخ دفاع بودیجه.
 • اجرای بیشش از 20حواله .
 • طی مراحل یکتعداد فورم های م -12.
 • اجراآت درقبال معاشات یکتعداد از کارمندان در داخل وخارج کشور.
 • ثبت وتوحید تخصیصات ولایتی.
 • کار بالای دفاتر (م-20) .

فعالیت های کاری ریاست مالی از تاریخ 12 الی 16 سنبله

 • کار بالای اسناد دفاع بودجه سالی مالی 1395 .
 • ترتیب اسناد مربوط به کمبود 210 مهاجرین ولایت فراه پنجشیر و کندز .
 • اجراآت در قبال 42 قطعه اسناد وارده و صادره .
 • ارسال 40 نامه در موارد مختلف از جمله تخصیصات ، تفاهم نامه میان وزارت امورمهاجرین ، وزارت مالیه و UNHCR ، انتقال پول مصارفات و غیره .
 • اجرای 15 حواله در موارد مختلف بطور قطعی و تحویل .
 • اجراآت در ارتباط به معاشات کارمندان .
 • اجراآت در قبال 40 قطعه فورم در موارد مختلف .
 • اجرای سایر امور .

گزارش فعالیت های کاری ریاست مالی از تاریخ ۷ الی ۱۱ سنبله ۱۳۹۴

 • ترتیب فورم در موارد مختلف وطی مراحل آن.
 • کار بالای برخی از احکام مقام وزارت بابت سال مالی ۱۳۹۴ وارسال آن بمراجع زیربط.
 • ابراز نظر وزارت امور مهاجرین درقبال  ۲۸ ورق اسناد ارسالی مسوده پالیسی حفظ ومراقبت وامور عملیاتی وزارت مالیه وارسال جواب آن به مرجع مربوطه اش.
 • اخذ منظوری مقام محترم وزارت در مورد کرایه تعمیر دفاتر امور مهاجرین ولایات ننگرهار وهلمند.
 • انتقال تخصیصات ولایات پروان ،میدان وردک ،کندهار،بامیان ودایکندی  به ارتباط خط اندازی شهرکها به مستوفیت های مربوطه .
 • طی مراحل وانتقال ۴ قطعه حواله طور قطعی به وزارت مالیه.
 • اجراآت درقبال حواله ها
 • آماده ساختن حواله های مصارفاتی وانتقال آن جهت  طی مراحل به مراجع مربوطه.
 • ثبت ۷ فورم به کتاب ژورنال.
 • اجراآت لازم درارتباط اجرای معاشات وثبت اکونت بانکی یک تعداد کارمندان.
 • اجراآت لازم ومقتضی در قبال ۹۰ قطعه اسناد شامل راپور ها ،فورمه ها ،تخصیصات ،راپورهای ولایتی، مرکز ،باقیداری ،چک ها وسایر موضوعات مالی.
 • ثبت حواله های مختلف.
 • ترتیب اضافه کاری کارمندان واجیران.
 • جمع آوری گزارشات اضافه کاری کارمندان.
 • ارسال نامه ها به ریاستهای مرکزی در ارتباط به مسایل مختلف اداری .