جندر

 

18 الی 22 حوت 1397

 1. اشتراک درجلسه هفته وار معینیت مالی واداری واریه گزارش یک هفته ای .
 2. ترتیب لست جدول کارمندان اناث جهت توزیع تحایف بمناسبت روز جهانی زن .
 3. سروی کارمندان اناث جهت سطح ارتقای ظرفیت درمقطع لسانس وماستری .
 4. سروی وبازدید با موسسات تحصیلات عالی خصوصی جهت پروسیجر قوانین وفیس شان.
 5. سروی کارمندان اناث جهت فراگیری برنامه لسان انگیسی.
 6. پیشنهادتدویر کارمندان اناث جهت فراگیری لسان انگلیسی ومعرفی 18 تن کارمندان اناث به کورس انگلیسی ریاست منابع بشری.
 7. ترتیب پیشنهاد ات تقدیر کارمندان اناث و اجندای محفل بمناسبت روز جهانی زن.
 8. ترتیب ف س 9 ها بمناسبت اجناس محفل روز جهانی زن .
 9. تدویر وبرگزاری محفل بمناسبت گرامیداشت از8 مارچ روز بین المللی زن.
 10. ترتیب جدول گزارشات ریاست های مهاجرین ولایات دررابطه به مسایل جندر وارسال آن طی مکتوب متحدالمال به تمامی ریاست ها وآمریت های مهاجرین ولایات .
 11. ترتیب جوابات  وارسال اسناد ورکشاپ ها ومشکلات زنان دررابطه به سوالات اداره امور.
 12. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 13. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 14. به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

4 الی 8 حوت 1397

 1. اشتراک درجلسه هفته وار معینیت مالی واداری واریه گزارش یک هفته ای .
 2. اشتراک درجلسه ارزیابی ریاست های مرکزی وزارت ازطرف اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی .
 3. معرفی سه تن کارمندان اناث درورکشاپ تحت عنوان بودجه سازی درانستیتوت اصلاحات اداری وخدمات ملکی .
 4. اشتراک کارمند آمریت جندر درورکشاپ تحت عنوان بودجه سازی درانستیتوت اصلاحات اداری وخدمات ملکی .
 5. ترتیب وتعقیب  پیشنهادات 8 مارچ روز بین الملی زن .
 6. اشتراک ونظارت درشارت لست بست 8 کارکن خدماتی ریاست اطلاعات وارتباط عامه .
 7. اشتراک ونظارت ازشارت لست بست 4 مدیرعمومی توحید وانسجام برنامه ها ی استراتیزیک ریاست پلان .
 8. اشتراک ونظارت ازشارت لست بست 4 مدیرعمومی احصائیه ودیتابیس ریاست پالیسی وپلان .
 9. اشتراک ونظارت ازشارت لست بست 4 مدیر عمومی بودجه عادی ریاست مالی وحسابی .
 10. اشتراک ونظارت ازشارت لست بست 4 مدیر عمومی تنظیم سفرها ریاست ارتباط خارجه .
 11. اشتراک ازامتحان بست 8 کارکن خدماتی ریاست اطلاعات وارتباط عامه که به تعداد 13 تن اشتراک ازجمله 4 تن خانم ها بودند.
 12. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 13. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 14. به تعداد(7)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

 

20 الی 24 دلو 1397

 1. اشتراک درجلسه هفته وار معینیت مالی واداری واریه گزارش یک هفته ای .
 2. اشتراک کارمند آمریت درورکشاپ سلوک کاری نیک به اداره پروموت .
 3. اشتراک درجلسه کمیته اضافه کاری کارمندان وزارت .
 4. ترتیب پیشنهادات جهت ضروریات اجناس وتحایف بمناسبت محفل روز جهانی زن .
 5. ترتیب لست شهرت کارمندان اناث وزارت بمناسبت روز جهانی زن .
 6. معرفی سه تن کارمندان اناث دربرنامه آموزشی یک هفته ای تحت عنوان پیشرفته کمپیوتر به اداره محترم پروموت .
 7. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 8. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

 

13 الی 17 دلو 1397

 1. اشتراک درجلسه هفته وار معینیت مالی واداری واریه گزارش یک هفته ای .
 2. اشتراک درجلسات کمیته حل اختلافات ناشی ازکار کارمندان .
 3. ثبت گزارشات اخذ شده در دیتابیس کمک های انجام شده برای زنان بی بضاعت بیجاشده وعودت کننده .
 4. ترتیب پیشنهادات جهت ضروریات آمریت جندر.
 5. اشتراک کارمندان آمریت جندر درجلسه هفته قانون اساسی .
 6. اشتراک ونظارت ازامتحان تحریری بست 4 مدیر عمومی کمک های بشری هماهنگی با شهری  یک تن خانم هم موفق گردیده  .
 7. اشتراک ونظارت ازامتحان تحریری بست 4  مدیرعمومی طرح پلان های انکشافی.
 8. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 9. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 10. به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

29جدی الی ۳ دلو ۱۳۹۷

 1. اشتراک درجلسه هفته وار معینیت مالی واداری واریه گزارش یک هفته ای .
 2. اشتراک درجلسات کمیته حل اختلافات ناشی ازکار کارمندان .
 3. ثبت گزارشات اخذ شده در دیتابیس کمک های انجام شده برای زنان بی بضاعت بیجاشده وعودت کننده .
 4. ترتیب پیشنهادات جهت ضروریات آمریت جندر.
 5. اشتراک ونظارت ازامتحان تحریری بست 4 مدیر عمومی طرح پلان های انکشاف ارزیابی پالیسی وپلان  یک تن خانم هم موفق گردیده  .
 6. اشتراک ونظارت ازامتحان تحریری بست 4  مدیرعمومی تحقیق پیرامون مهاجرین ریاست تحقیق سیستم معلومات یک تن خانم هم موفق گردیده است  .
 7. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 8. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 1. به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

22 الی 26 جدی 1397

 1. اشتراک درجلسه هفته وار معینیت مالی واداری واریه گزارش یک هفته ای .
 2. اشتراک کارمند آمریت جندر در تجلیل ازهفته قانون اساسی درتالار وزارت .
 3. اشتراک کارمندان آمریت جندر درورکشاپ ترتیب پلانگزاری وگزارش دهی ریاست پالیسی وپلان .
 4. ثبت گزارشات اخذ شده در دیتابیس کمک های انجام شده برای زنان بی بضاعت بیجاشده وعودت کننده .
 5. اشتراک ونظارت ازامتحان تقریری بست 4 مدیر عمومی نظارت ازتوزیع زمین .
 6. اشتراک ونظارت ازامتحان تحریری بست 4  مدیرعمومی طرح پلان استراتیژیک ریاست پالیسی وپلان.
 7. اشتراک ونظارت ازامتحان  بست  4 مدیرعمومی نظارت ازپروژه های ساختمانی وانکشافی ریاست پالیسی وپلان.
 8. اشتراک ونظارت ازامتحان بست 8  دریور ریاست عمومی عودت .
 9. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 10. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 11. به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

15 الی 19 جدی 1397

 1. اشتراک درجلسه هفته وار معینیت مالی واداری واریه گزارش یک هفته ای .
 2. اشتراک کارمند آمریت جندر درجلسه واحد های جندر وزرات امور زنان .
 3. اشتراک کارمندان آمریت جندر درورکشاپ ترتیب پلانگزاری وگزارش دهی ریاست پالیسی وپلان .
 4. تهیه وترتیب گزارش تفصیلی سال مالی 1398 وارسال آن به وزارت امور زنان وکمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی .
 5. توحید وتحیل گزارش هاازفعالیت های ریاست مهاجرین ولایات دررابطه به کمک هاوبرگزاری کورس های فنی ومسلکی برای زنان بی بضاعت بیجاشده وعودت کنندگان.
 6. ثبت گزارشات اخذ شده در دیتابیس کمک های انجام شده برای زنان بی بضاعت بیجاشده وعودت کننده
 7. اشتراک ونظارت ازارزیابی امتحان آزمایشی آمریت نظارت ازتطبیق موافقتنامه های ریاست حمایت حقوقی.
 8. اشتراک ونظارت ازامتحان بست 4 مدیر عمومی بودجه انکشافی ریاست مالی وحسابی.
 9. اشتراک ونظارت ازامتحان بست 4 انجنیر براورد ریاست انجنیری .
 10. اشتراک ونظارت ازامتحان نقریری بست 3 آمریت نظارت ازموافقتنامه های ریاست حمایت حقوقی .
 11. اشتراک ونظارت ازبست 4 عضو مسلکی توافقنامه های ریاست حمایت حقوقی .
 12. خانه پری فورم نیاز سنجی آموزشی کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی .
 13. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 14. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 15. به تعداد(8)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

8-12 جدی 1397

 1. اشتراک درجلسه هفته وار معینیت مالی واداری واریه گزارش یک هفته ای .
 2. تهیه وترتیب گزارش ربع چهارم وارسال آن به ریاست محترم پالیسی وپلان .
 3. تهیه وترتیب پلال سال مالی 1398 وارسال آن به ریاست محترم پالیسی وپلان.
 4. تهیه وترتیب گزارش تفصیلی سال مالی 1398 وارسال آن به ریاست های مربوط.
 5. توحید وتحیل گزارش هاازفعالیت های ریاست مهاجرین ولایات دررابطه به کمک هاوبرگزاری کورس های فنی ومسلکی برای زنان بی بضاعت بیجاشده وعودت کنندگان.
 6. ترتیب دیتابیس وثبت کمک های انجام شده برای زنان بی بضاعت بیجاشده وعودت کننده
 7. اشتراک ونظارت ازارزیابی امتحان آزمایشی آمریت نظارت ازتطبیق موافقتنامه های ریاست حمایت حقوقی.
 8. اشتراک ونظارت ازامتحان بست 4 مدیر عمومی ترانسپورت ریاست اداری.
 9. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 10. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 11. به تعداد(8)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

1-5 جدی 1397

 1. جلسات مکرر با مشاور ارتقای ظرفیت جهت برگزاری سیمینار توانمندسازی زنان.
 2. اشتراک کارمند آمریت جندر درجلسه اداره ولسی جرگه .
 3. جلسات با داکتر صاحب وهاج مشاور معاون دوم ریاست جمهوری جهت دعوت وسخنرانی درسیمینارتوانمندسازی زنان.
 4. جلسه جهت اشتراک ودعوت با مشاور وزارت امور زنان وکیل صاحبان ولسی جرگه ومقامات ادارات دولتی .
 5. ترتیب لست اشترک کنندگان ومهمانان سیمینار توانمندسازی زنان .
 6. توزیع کارت دعوت برای اشتراک کنندگان ومهمانان داخل وخارج ازوزارت درسیمینار توانمندسازی زنان.
 7. ترتیب اجندای سیمینار توانمندسازی زنان .
 8. برگزاری سمینار توانمندسازی زنان با اشتراک مقامات وزارت ، وکیل صاحبان ولسی جرگه ،مقامات ادارات دولتی مهمانان وکارمندان وزارت .
 9. ثبت وراجستریشن مهمانان واشتراک کنندگان توانمندسازی زنان وزارت .
 10. اشتراک ونظارت ازامتحان تحریری بست 4  کارشناس تفاهم نامه ریاست حمایت حقوقی.
 11. اشتراک ونظارت امتحان تحریری بست 3 آمرنظارت ازتفاهم نامه ریاست حمایت حقوقی.
 12. ترتیب وارسال مکاتب جهت دعوت آمرین جندر وزارت خانه به سیمینار توانمندسازی زنان
 13. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 14. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

به تعداد(8)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است

 

۱۹ الی ۲۳ قوس ۱۳۹۷

 1. اشتراک درجلسه هفته وار معینیت مالی واداری وارایه  گزارش یک هفته .
 2. اصلاح وتصحیح کلمات واشتباهات تیپی کتاب توانمندسازی جندر.
 3. جلسات مکرر با مشاور ارتقای ظرفیت وآمر تدارکات جهت چاپ کتاب توانمندسازی زنان.
 4. توحید گزارشات ولایات درمورد فعالیت های انجام شده برای زنان .
 5. اشتراک ونظارت ازامتحان تحریری بست 4 مدیر عمومی تحلیل گزارشات ریاست پالیسی وپلان .
 6. اشتراک ونظارت امتحان تحریری بست 4 مدیرعمومی دیتابیس ریاست تکنالوژی معلوماتی.
 7. اشتراک ونظارت ازشارت لست بست 3 آمریت دیتابیس ریاست تکنالوژی معلوماتی .
 8. امتحان تحریری بست 4 مدیرعمومی نظارت توزیع زمین ریاست عودت وادغام مجدد.
 9. امتحان بست 8 کارکن خدماتی سکرتریت مقام وزارت .
 10. اشتراک ونظارت درشارت لست بست ترجمان سکرتریت مقام وزارت
 11. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 12. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 13. به تعداد(6)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

 

19-23 عقرب

 1. اشتراک درجلسه هفته وار معینیت مالی واداری وارایه  گزارش یک هفته  .
 2. تدویرجلسه همراه مشاور ارتقای ظرفیت ومطبعه جهت چاپ قرطاسیه باب سیمینار توانمندسازی زنان.
 3. تصحیح موارد وموضوعات کتاب جندر وارسال آن به مطبعه جهت چاپ کتاب .
 4. تدویر جلسه با اعضای کمیته سییمینار توانمند سازی زنان وزارت .
 5. اشتراک درجلسه کمیته منع آزار واذیت زنان ورسیدگی به حل مشکل کارمندان اناث.
 6. اشتراک ونظارت درشارت لست بست  3 نظارت برتطبیق موافقت نامه ها ریاست حمایت حقوقی .
 7. ترتیب نیاز سنجی سال مالی 1398 آمریت جندر وارسال آن ازطریق ایمیل به آمریت تدارکات .
 8. اشتراک کارمند آ مریت درورکشاپ روش تحقیق درموسسه تحصیلات عالی ابن سینا .
 9. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 10. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است

 

12الی 16 عقرب1397

 1. اشتراک درجلسه هفته وار معینیت مالی واداری وارایه  گزارش یک هفته  .
 2. تدویرجلسه همراه مشاور ارتقای ظرفیت ومطبعه جهت چاپ قرطاسیه باب سیمینار توانمندسازی زنان.
 3. ترتیب گزارش وموضوعات کتاب جندر وارسال آن به مطبعه جهت چاپ کتاب .
 4. اشتراک درجلسه کمیته سییمینار توانمند سازی زنان وزارت .
 5. اشتراک درجلسه کمیته منع آزار واذیت زنان ورسیدگی به حل مشکل کارمندان اناث.
 6. اشتراک ونظارت درشارت لست بست  4 مدیریت عمومی طرح ودیزاین دیتابیس ریاست تکنالوژی معلوماتی.
 7. اشتراک ونظارت درشارت لست بست  3آمریت طرح ودیزاین دیتابیس ریاست تکنالوژی معلوماتی.
 8. اشتراک ونظارت درشارت لست بست  8کارکن خدماتی مقام محترم که به تعداد 21 تن اشتراک ورزیده است .
 9. اشتراک کارمند آ مریت درورکشاپ روش تحقیق درموسسه تحصیلات عالی ابن سینا .
 10. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 11. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 12. به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

5-9عقرب

 1. اشتراک درجلسه هفته وار معینیت مالی واداری وارایه  گزارش یک هفته  .
 2. تدویرجلسه همراه مشاور ارتقای ظرفیت ومطبعه جهت چاپ قرطاسیه باب سیمینار توانمندسازی زنان.
 3. نرخگیری استعلام ریاست مالی وحسابی دررابطه به تکت رفت وبرگشت ولایت هرات جهت برگزاری ورکشاپ .
 4. ترتیب مواد وموضوعات جهت چاپ کتاب وارسال آن به مطبعه چاپی ونشراتی نجیب الله خوشه زاده.
 5. اشتراک ونظارت ازامتحان تقریری بست 4 مدیرعمومی ترانسپورت ریاست اداری.
 6. اشتراک کارمندان آمریت درورکشاپ پروپوزل نویسی ریاست منابع بشری .
 7. اشتراک کارمندان آ مریت درورکشاپ روش تحقیق درموسسه تحصیلات عالی ابن سینا .
 8. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 9. به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش

7-11میزان

 1. اشتراک درجلسه هفته وار معینیت مالی واداری وارایه یک گزارش یک هفته  .
 2. جلسه با مشاور ارتقای ظرفیت دررابطه بهورکشاپ یک هفته ای ولایت هرات .
 3. ترتیب وطی مراحل پیشنهاد ورکشاپ دررابطه به موضوعات جندر درولایت هرات .
 4. ترتیب مواد پرزنتیشن های قوانین وقطعنامه 1325 جهت برگزاری ورکشاپ ولایت هرات.
 5. ترتیب پیشنهادات وف س 9 اجناس مورد ضرورت آمریت جندر.
 6. ترتیب طرح وارسال آن جهت بودجه سال 2019 موسسه محترم (UNHCR) به ریاست محترم پالیسی وپلان.
 7. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 8. اشتراک کارمندان آ مریت درورکشاپ روش تحقیق درموسسه تحصیلات عالی ابن سینا .
 9. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 10. به تعداد(8)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

1-4میزان

 1. اشتراک درجلسه هفته وار معینیت مالی واداری وارایه یک گزارش یک هفته  .
 2. جلسه با مشاور ارتقای ظرفیت ومشاور گزارش دهی ریاست پلان دررابطه بهسیمینار توانمندسازی زنان  .
 3. ترتیب گزارش جلسه وارسال آن به اعضای کمیته سیمینار توانمندسازی زنان .
 4. ترتیب گزارش نپوا وارسال آن به وزارت محترم امورزنان .
 5. ترتیب گزارش تفصیلی فعالیت ها واجراات ربع سوم آمریت .
 6. توحید گزارش تفصیلی فعالیت ها واجراات ربع اول ، دوم وسوم .
 7. ارسال گزارش توحیدی سه ربع سال مالی 1397 به وزارت محترم امور زنان .
 8. ارسال گزارش توحیدی سه ربع سال مالی 1397 به ریاست مالی وحسابی .
 9. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 10. اشتراک کارمندان آ مریت درورکشاپ روش تحقیق درموسسه تحصیلات عالی ابن سینا .
 11. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 1. به تعداد(12)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

24-28سنبله

 1. اشتراک درجلسه هفته وار معینیت مالی واداری وارایه یک گزارش یک هفته  .
 2. جلسه با مشاور ارتقای ظرفیت دررابطه به موضوعات جندر  .
 3. ترتیب گزارش ربع سوم سال مالی ازفعالیت ها وکارکردهای آمریت جندر.
 4. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 5. اشتراک ونظارت درشارت لست بست 4  سرویر انجینیری به تعداد 18 تن کاندید وازجمله سه تن آن شارت لست گردید.
 6. اشتراک ونظارت ازشارت لست بست 4 متخصص ریاست مالی وحسابی .
 7. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 1. به تعداد(9)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است

10-14سنبله

 1. اشتراک درکنفرانس اصلاح پالیسی ها برای زنان درحکومت اداره پروموت .
 2. جلسه با مشاور ارتقای ظرفیت دررابطه به موضوعات جندر جهت ترتیب کتاب جندر .
 3. اشتراک درجلسه آمریت جندر معاونیت دوم ریاست جمهوری دررابطه به برگزاری سیمینار توانمند سازی زنان .
 4. ترتیب لست کارمندان اناث بیوه به  اداره امور.
 5. اشتراک درجلسه کمیته آزار واذیت زنان .
 6. ارسال مکتوب دررابطه به کارهای انجام شده پلان تطبیقی سمپوزیم توانمند سازی زنان .
 7. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 8. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 9. به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

3-7سنبله

 1. اشتراک درکنفرانس اصلاح پالیسی ها برای زنان درحکومت اداره پروموت .
 2. جلسه با مشاور ارتقای ظرفیت دررابطه به موضوعات جندر جهت ترتیب کتاب جندر .
 3. اشتراک درجلسه آمریت جندر معاونیت دوم ریاست جمهوری دررابطه به برگزاری سیمینار توانمند سازی زنان .
 4. ترتیب لست کارمندان اناث بیوه به  اداره امور.
 5. اشتراک درجلسه کمیته آزار واذیت زنان .
 6. ارسال مکتوب دررابطه به کارهای انجام شده پلان تطبیقی سمپوزیم توانمند سازی زنان .
 7. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 8. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 9. به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

27-31اسد

1-      اشتراک درجلسه کارکن برگزیده یا نخبه گان وزارت .

2-      جلسه با مشاور ارتقای ظرفیت دررابطه به موضوعات جندر جهت ترتیب کتاب جندر .

3-      اشتراک کارمند آمریت جندر درسیمینار آموزشی مکتوب نویسی وقانون مبارزه با فساد اداری درانستیتوت خدمات ملکی .

4-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

5-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

6-      به تعداد(7)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

13-17 اسد

1-      اشتراک درجلسه هفته واروارایه گزارش به معینیت مالی واداری .

2-      اشتراک درجلسه کارکن برگزیده یا نخبه گان وزارت .

3-      جلسه با مشاور ارتقای ظرفیت دررابطه به موضوعات جندر جهت ترتیب کتاب جندر .

4-      اشتراک درجلسه کمیته محو خشونت علیه زنان .

5-      ترتیب لست جدول تحایف برای کارمندان اناث بمناسبت روز جهانی مادر .

6-      توزیع تحایف بمناسبت روز جهانی مادر .

7-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

8-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

9-      اشتراک درکمیته امتحانات جهت شارت لست بست 4 مدیر عمومی توحید گزارشات .

10-  اشتراک درشارت لست بست 4 مدیر عمومی هم آهنگی برنامه های شهری ریاست هماهنگی راه حل های دایمی که به تعداد 26 کاندید اشتراک و 6 تن آن شارت لست گردید.

11-  اشتراک درشارت لست بست 4 مدیر نظارت ازتوزیع زمین ریاست عودت وادغام مجدد که به تعداد 82 تن کاندیدان اشتراک و31 تن آن شارت لست گردید.

12-  اشتراک درشارت لست بست 4 مدیر عمومی توزیع مساعدت های مالی ریاست عودت وادغام مجدد که به تعداد 28 تن اشتراک وازآنجمله 18 تن آن شارت لست گردید.

13- به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

6-10 اسد

1-      اشتراک درجلسه بورد اجرائیوی وزارت .

2-      اشتراک درجلسه هفته واروارایه گزارش به معینیت مالی واداری .

3-      ترتیب گزارش ورکشاپ قانون منع خشونت علیه زنان واطفال .

4-      ترتیب پلان بودجوی سال 1398 وارسال آن به ریاست محترم مالی واداری .

5-      اشتراک درجلسه کمیته محو خشونت علیه زنان .

6-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

7-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

8-      اشتراک درکمیته امتحانات جهت شارت لست بست 4 مدیر عمومی دیتابیس واحصائیه ریاست تکنالوژی معلوماتی .

9-      اشتراک درشارت لست بست 4 مدیر عمومی نظارت ازپروژه های ساختمانی که به تعداد 37 کاندید اشتراک و 8 تن آن شارت لست گردید.

10- اشتراک درامتحان بست 8 کارکن خدماتی ریاست پالیسی وپلان به تعداد 4 تن اشتراک ورزیده بود که ازآنجمله یک خانم موفق گردید.

11- به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

1-4 اسد

1-      اشتراک درجلسه هفته واروارایه گزارش به معینیت مالی واداری .

2-      تدویر ورکشاپ در مقر وزارت در رابطه به قانون منع خشونت علیه زنان و اطفال برای 40 تن کارمند اناث و ذکور آگاهی داده شد.

3-      اشتراک در جلسه تحت ریاست وزیر صاحب امور مهاجرین ، وزیر صاحب امور زنان و آمره جندر در رابطه دستآورد ها و فعالیت های وزارت صحبت های همه جانبه صورت گرفته خاصاٌ در مورد ماستری زنان این وزارت زنان مهاجر صحبت شد.

4-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

5-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

6-      به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

23-27سرطان

1-      اشتراک درجلسه هفته واروارایه گزارش به معینیت مالی واداری .

2-      اشتراک در جلسه واجد های جندر و زارت امور زنان .

3-      شارلست بست مدیر عمومی ترانسپورت ریاست اداری بتعداد 41 تن از جمله آن یک خانم و 14 تن واجد شرایط است.

4-      تهیه ترتیب پیشنهاد در مورد ورکشاپ مقرره منع آزار ایت زنان و ارسال آن به آمریت تهیه تدارکات.

5-      ارسال یک قعطه مکتوب به وزارت امور زنان در رابطه به ترینر به ورکشاپ مقرره منع آزار ایت زنان

6-      ترتیب ف س 9 اجناس مورد ضرورت آمریت جندر.

7-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

8-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

9-      به تعداد(11)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

16-20سرطان

1-      اشتراک درجلسه هفته واروارایه گزارش به معینیت مالی واداری .

2-      اشتراک در شارلست بست مدیریت تصفیه و تحصیلی ریاست مالی و حسابی به تعداد 8 تن از جمله آن یک تن خانم و دو تن واجد شرایط بودن.

3-      شارلست بست مدیر عمومی بودیجه انکشافی تعداد 35 تن از جمله آن 7 تن واجد شرایط بودن.

4-      شارلست بست مدیریت بودیجه عادی ریاست مالی و حسابی به تعداد 27 تن از جمله آن سه تن واجد شرایط بودن.

5-      شارلست بست عضو مسلکی توافقنامه ها ریاست حمایت حقوقی به تعداد 29 تن از جمله آن 5 تن واجد شرایط بودن.

6-      شارلست بست مدیریت عمومی تحقیق و معلومات به تعداد 35 تن از جمله آن 4 تن خانم 12 تن واجد شرایط است.

7-      شارلست و امتحان بست 8 ریاست تکنالوجی به تعداد 7 شتراک گردن که از جمله یک تن بنام ذبیع موفق شد.

8-      ترتیب ف س 9 اجناس مورد ضرورت آمریت جندر.

9-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

10-  اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

11- به تعداد(11)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

2-6 سرطان

1-      اشتراک درجلسه هفته واروارایه گزارش به معینیت مالی واداری .

2-      اشتراک درجلسه آمریت تدارکات دررابطه به خریداری دیزاین قرطاسیه باب سیمینار توانمند سازی زنان وزارت .

3-      تعقیب و طی مراحل پیشنهاد خریداری تکه بخاطر روز مادر.

4-      تعقیب وطی مراحل  پیشهادات قرطاسیه و خوراکه سیمنار توانمندی زنان وزارت.

5-      ترتیب لست جداول روسأ وارسال آن به وزارت امور زنان ازطریق ایمیل .

6-      ترتیب مقدمه ، هدف وگزارش کاری آمریت جندر جهت چاپ کتاب ورکشاپ توانمند سازی زنان .

7-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

8-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

18-22

 1. اشتراک درجلسه معینیت مالی واداری دررابطه به ارایه گزارشات یک هفته .
 2. اشتراک درجلسه واحد های جندر وزارت امور زنان .
 3. اشتراک کارمندجندر درسیمینار مهاجرت فرهنگ سیاست گذاری وتصمیم گیری درمقر پوهنتون کابل.
 4. اشتراک درجلسه کمیته کارمند نخبه وزارت .
 5. ترتیب گزارش ربع اول سال مالی 1397 وارسال آن به ریاست پالیسی وپلان.
 6. ارسال لست جدول تحایف برای کارمندان اناث وزارت بمناسبت  روز بین المللی زن  توزیع گردیده بود.
 7. جلسه با موسسه تعلیمی شبکه زنان افغان دررابطه به موضوعات جندر.
 8. نظارت ازکورس های کمپیوتر وانگلیسی برگزارشده درمقروزارت برای کارمندان اناث.
 9. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 10. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 11. به تعداد(12)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

از 11 الی 15حمل

 1. اشتراک درجلسه معینیت مالی واداری دررابطه به ارایه گزارشات یک هفته .
 2. اشتراک درجلسه واحد های جندر وزارت امور زنان .
 3. فهرست وکارتن بستی اسناد آمریت جندر .
 4. اشتراک درکمیته حل اختلافات ناشی ازکار کارمندان.
 5. ترتیب گزارش کمیته حل اختلافات ناشی ازکار کارمندان ریاست اطلاعات وارتباط عامه.
 6. خانه پری فورم های پیگیری ریاست دفتر دررابطه به پیشنهادات منظورشده.
 7. نظارت ازکورس های کمپیوتر وانگلیسی برگزارشده درمقروزارت برای کارمندان اناث.
 8. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 9. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

4الی 8 حمل

 1. جلسه با معین صاحب مالی وادری دررابطه به موضوعات جندر.
 2. ترتیب وارسال پیشنهاد در رابطه به موضوعات مختلف  آمریت جندر.
 3. فهرست وکارتن بستی اسناد آمریت جندر .
 4. فهرست وکارتن بستی اسناد سالهای قبل آمریت جندر وتسلیم آن به آمریت آرشیف.
 5. جلسه وطی مراحل کارمندان اناث که مشتاق ادامه تحصیلات شان درمقطع لسانس میباشند.
 6. مصاحبه آمره جندر با مسئول موسسه اپیر دررابطه به قعطنامه 1325 .
 7. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 8. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

از تاریخ 19 الی 23 حوت

 1. جلسه با معین صاحب مالی وادری دررابطه به موضوعات جندر.
 2. جلسات  با معین صاحب امور پناهندگان ، ریس اطلاعات وارتباط عامه ، ریس اداری ومشاور ان جهت برگزاری محفل بمناسبت روز جهانی زن.
 3. اشتراک درکمیته حل اختلافات جهت رسیدگی به حل اختلاف میان کارمندان ریاست اطلاعات وارتباط عامه.
 4. ترتیب گزارش کمیته حل اختلافات کارمندان ریاست اطلاعات وارتباط عامه.
 5. ترتیب گزارش یک ساله آمریت جندر جهت ترتیب نمودن بروشور وبخوانش گرفتن توسط آمره جندردرمحفل روز جهانی زن.
 6. ترتیب لست جدول تحایف کارمندان اناث وزارت .
 7. اشتراک درخریداری اجناس تحایف برای کارمندان اناث وزارت بمناسبت روزجهانی زن.
 8. برگزاری محفل بمناسبت روز جهانی زن.
 9. تحسین کارمندان اناث وزارت ازطرف مقام محترم وزارت بمناسبت روز جهانی زن.
 10. توزیع تحایف کارمندان اناث واطفال کودکستان وزارت.
 11. جلسه با تعداد کارمندان اناث وزارت که مشتاق ادامه تحصیلات شان درمقطع لسانس وماستری هستند.
 12. ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.
 13. ترتیب پیشنهادات ، ف س 9 واستعلامیه ها جهت برگزاری محفل بمناسبت روز جهانی زن
 14. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
به تعداد(9)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

1_12 حوت 1396 

1-     جلسه با معین صاحب مالی وادری دررابطه به موضوعات جندر.

2-     اشتراک درجلسه کمیته سمینار آمریت جندرتحت عنوان توانمندسازی زنان.

3-     ترتیب پرسشنامه های طرح سیمیناربا همکاری کمیته  .

4-     توزیع وجمع آوری پرسشنامه ها به ریاست های مرکزی آمریت هاوکارمندان اناث وزارت .

5-     تجزیه وتحلیل سوالات پرسشنامه های طرح سیمینار با همکاری کارمندان ریاست محترم تحقیق .

6-     طی مراحل پیشنهادات ونرخگیری  اجناس  محفل بمناسبت 8 مارچ روز جهانی زن.

7-     ثبت وراجسترشهرت تعداد کارمندان اناث جدید التقرر دردیتابیس.

8-     ثبت وراجستر شهرت کارمندان اناث تعداد از ریاست های مهاجرین ولایات .

9-     ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

10- اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

11- به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

21 - 25  دلو

1-      اشتراک درجلسه کمیته سمینار آمریت جندرتحت عنوان توانمندسازی زنان.

2-      برگزاری جلسه با مسئولین اداره پروموت دررابطه به ورکشاپ ها وبرنامه های جندر.

3-      تعقیب وطی مراحل  پیشنهادات اجناس ومواد خوراکه محفل بمناسبت 8 مارچ روز جهانی زن.

4-      ترتیب گزارش واریه جوابات ریاست پالیسی وپلان دررابطه به پلان استراتیژیک وزارت.

5-      ارسال مکتوب متحد المال به   ریاست های مربوط دررابطه به آمار بیجاشده گان ، عودت کننده گان ودیپورتی ها.

6-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

7-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

8-      به تعداد(8)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

14 – 18 دلو

1-      اشتراک درجلسه بورد وزارت .

2-      اشتراک درجلسه هفته وار معینیت مالی واداری.

3-      اشتراک درجلسه کمیته سمینار آمریت جندرتحت عنوان توانمندسازی زنان.

4-      پیشنهاد ریس تحقیق بحیث عضویت درکمیته سیمینار آمریت جندر.

5-      ترتیب پیشنهادات اجناس ومواد خوراکه محفل بمناسبت 8 مارچ روز جهانی زن.

6-      ارسال مکتوب متحد المال به ریاست های مرکزی جهت اپدیت نمودن دیتابیس شهرت مکمل کارمندان وکارکنان اناث وزارت.

7-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

8-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

9-      به تعداد(6)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

10- اشتراک درکمیته اخذ امتحان بست 8 کارکن خدماتی ریاست حمایت حقوقی .

16 – 20 جدی

1-      اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-      اشتراک 5 تن خانم در ور کشاپ دو روزه اداره ملی محیط زیست در رابطه به نقش زنان در محیط زیست وموضوعات در مورد محیط زیست پرزنتیشن و تشریح داده شد، انتخابات اعضای رهبری انجمن زنان خدمات ملکی برگزار گردید

3-      اشتراک در جلسه کمیته حل اختلافات کارمندان ناشی ازکار  .

4-      جمع آوری جدول فعالیت هاودست آورد های ولایات دررابطه به کمک های انجام شده.

5-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

6-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

7-    به تعداد(6)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

9 – 13 جدی

1-      اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-      جلسه با نماینده مسئول ارتباط باوزارت خانه های  پروموت درباره موضوعات جندر.

3-      اشتراک درجلسه اصلاح پالیسی های شبکه پروموت درهوتل انتر کانتیننتال.

4-      اشتراک در جلسه کمیته حل اختلافات کارمندان ناشی ازکار  .

5-      جمع آوری جدول فعالیت هاودست آورد های ولایات دررابطه به کمک های انجام شده.

6-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

7-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

8-      به تعداد(6)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

2 – 6 جدی

1-      اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-      جلسه با نماینده مسئول ارتباط باوزارت خانه های  پروموت درباره موضوعات جندر.

3-      جلسات مکرربا احمدزاده صاحب مشاورارتقای ظرفیت در رابطه به برگزاری سیمینار توانمندی زنان .

4-      اشتراک در جلسه کمیته حل اختلافات کارمندان ناشی ازکار  .

5-      جمع آوری جدول فعالیت هاودست آورد های ولایات دررابطه به کمک های انجام شده.

6-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

7-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

8-      به تعداد(8)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

9-      اشتراک درامتحان بست 7 خانه سامان معینیت امور پناهنده گان که به تعداد 2 تن اشتراک ورزیده بود.

10- شارت لست بست 8 کارکن خدماتی ریاست حمایت حقوقی به تعداد 7 تن ثبت گردیده بود.

25 – 29 قوس

1-     اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-     جلسات مکرربا احمدزاده صاحب مشاورارتقای ظرفیت در رابطه به برگزاری سیمینار توانمندی زنان .

3-     اشتراک در جلسه کمیته حل اختلافات کارمندان ناشی ازکار  .

4-     ترتیب پلان سال مالی 1397 آمریت جندر وارسال آن به ریاست پالیسی وپلان.

5-     ترتیب وتوحید گزارش کاری سال مالی 396 .

6-     ترتیب جدول فعالیت های وکارکردهای ریاست ها وآمریت های مهاجرین ولایات.

7-     ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

8-     اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

9-     به تعداد(6)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

18 – 22 قوس

1-      اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-      جلسات مکرربا احمدزاده صاحب مشاورارتقای ظرفیت در رابطه به برگزاری سیمینار توانمندی زنان .

3-      اشتراک در جلسه کمیته حل اختلافات کارمندان ناشی ازکار  .

4-      ترتیب پلان سال مالی 1397 آمریت جندر وارسال آن به ریاست پالیسی وپلان.

5-      ترتیب وتوحید گزارش کاری سال مالی 396 .

6-      ترتیب جدول فعالیت های وکارکردهای ریاست ها وآمریت های مهاجرین ولایات.

7-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

8-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

به تعداد(6)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

11 – 15 قوس

1-      اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-      اشتراک درجلسه کمیته در رابطه به طرح سیمینار توانمندی زنان .

3-      ترتیب وطی مراحل پیشنهادات وف س 9 ورکشاپ محو خشونت علیه زنان .

4-      ترتیب استعلام وجداول ورکشاپ محو خشونت علیه زنان.

5-      برگزاری ورکشاپ محو خشونت علیه زنان درتالار وزارت

6-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

7-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

8-    به تعداد(8)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

4 – 8 قوس

1-      اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-      اشتراک درجلسه کمیته در رابطه به طرح سیمینار توانمندی زنان .

3-      اشتراک درجلسه محو خشونت علیه زنان دروزارت امور زنان .

4-      ارسال مکتوب جهت آگاهی ازبرگزاری سیمینار محو خشونت علیه زن به وزارت امور زنان .

5-      نرخگیری هوتل انتر کانتینتال جهت برگزاری سیمینار توانمندسازی زنان .

6-      جلسان مکرربا ریس صاحب مالی وحسابی دررابطه به پرداخت فیس کارمندان اناث وزارت .

7-      نوکریوالی کارمندان این آمریت دردهن دروازه دخولی وزارت .

8-      ترتیب و تنظیم مواد وموضوعات روز محوخشونت  علیه زنان.

9-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

10-  اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

11-  فهرست وکارتن بستی اسناد آمریت جندر.

20 – 24 عقرب

1-     اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-     اشتراک درجلسه کمیته در رابطه به طرح سیمینار توانمندی زنان .

3-     اشتراک آمره جندر واحدهای جندر کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی  .

4-     اشتراک درسومین سمینار علمی مهاجرت وفرصت ها وچالش ها ریاست تحقیق وسیستم معلومات .

5-     اشتراک کارمند آمریت در جلسه وزارت امور زنان در مورد خشونت علیه زنان در تالار سینما زینب در مقر وزارت زنان.

6-     ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

7-     اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

8-     فهرست وکارتن بستی اسناد آمریت جندر.

9-     اشتراک ونظارت درامتحان نهایی بست 4 کارشناس آمریت جندر.

10- اشتراک ونظارت درشارت لست بست 8 کارکن خدماتی معینیت امور پناهنده

گان .

17-13 عقرب

1-      اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-      اشتراک درجلسه کمیته در رابطه به طرح سیمینار توانمندی زنان .

3-      خانه پری فورم پیگیری ریاست دفتر .

4-      خانه پری ونمره دهی فورم ارزیابی اجراات کارکن خدماتی آمریت جندر.

5-      ترتیب پیشنهادات وف س 9 اجناس مورد ضرورت وقرطاسیه ربع چهارم آمریت جندر.

6-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

7-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

8-      فهرست وکارتن بستی اسناد آمریت جندر.

9-      اشتراک درارزیابی ونمره دهی بست (4) کارشناس آمریت جندر .

10- به تعداد(12)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است

10-6 عقرب

اشتراک آمره جندر دربرنامه یک هفته ای ارتقای ظرفیت اداره ملل متحد درولایت بلخ باستان .

اشتراک درجلسه کمیته تنظیم سفر ها بمنظورتنظیم کارمندان در بورسیه کشور هندوستان.

جلسه با احمدزاده مشاور ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری در رابطه به طرح سمینار توانمندی زنان .

ترتیب ومحسوبی بودجه تخمینی سیمینارتحت عنوان  توانمندی زنان .

ترتیب ف س 9  ربع چهارم سال مالی 1396 .

فهرست وکارتن بستی مکاتیب ، وگزارشات آمریت جندر.

اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

29 میزان -3 عقرب

1-      اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-      جلسه با احمدزاده مشاور ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری در رابطه به طرح سمینار توامندی زنان .

3-      ترتیب پیشنهاد آ»ره جندر جهت ورکشاپ به شهر مزار شریف .

4-      ترتیب مکاتب تعقیبی درمورد بورسیه کارمندان اناث به ریاست منابع بشری وریاست مالی وحسابی.

5-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

6-      اشتراک ونظارت ازارزیابی  بست 4  برآورد ریاست خدمات انجینیری   .

7-      به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

22-26 میزان

1-      اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-      جلسه با احمدزاده مشاور ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری در رابطه به طرح سمینار توامندی زنان .

3-      اشتراک درجلسات کمیته حل اختلافات ناشی ازکار بین کارمندان وزارت .

4-      حل وفصل اختلاف بین دوتن کارمندان وزارت .

5-      ترتیب گزارشات ، استعلامیه های اختلاف بین دوتن کارمندان وزارت .

6-      اشتراک کارمند آمریت درجلسه واحد های جندر وزارت امور زنان.

7-      ترتیب گزارش ازکارکرد های آمریت وارسال آن به معین صاحب امور پناهندگان.

8-      ترتیب مکاتب  وارسال آن به ریاست های مربوطه .

9-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

10-  اشتراک ونظارت ازامتحان تحریری بست 4 مدیرتحریرات ریاست دفتر .

11-  اخذ امتحان نهائی بست 4 مدیر تحریرات ریاست دفتر  که ازآنجمله یک تن موفق شد.

15-19 میزان

1-      اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-      اشتراک در جلسه با همکاری وزارت کار ، امور اجتماعی ،شهدا و معلولین نشست علمی مشترک را تحت عنوان " بازار کار ، نیروی انسانی و مهاجرت.

3-      جلسه با احمدزاده مشاور ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری در رابطه به طرح سمینار توامندی زنان .

4-      ترتیب مکاتب  وارسال آن به ریاست های مربوطه .

5-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

6-      اخذ امتحان نهائی بست 4 مدیر عمومی طبیق نقشه مهندسی یک تن موفق شد.

7-      به تعداد (8) مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

از 8 - 12 میزان 1396

1-      اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-      اشتراک در جلسه با همکاری وزارت کار ، امور اجتماعی ،شهدا و معلولین نشست علمی مشترک را تحت عنوان " بازار کار ، نیروی انسانی و مهاجرت.

3-      جلسه با احمدزاده مشاور ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری در رابطه به طرح سمینار توامندی زنان .

4-      ترتیب مکاتب  وارسال آن به ریاست های مربوطه .

5-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

6-      اخذ امتحان نهائی بست 4 مدیر عمومی طبیق نقشه مهندسی یک تن موفق شد.

به تعداد (8) مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. اشتراک در جلسه ریاست عمومی بیجاشده گان داخلی در رابطه به کمک مساعده های W.F.P برای کمپ های بیجاشده شده گان کابل.
 2. جلسه با احمدزاده مشاور ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری در رابطه به طرح سمینار توامندی زنان
 3. تهیه وترتیب استعلام ها  در مورد حل اختلافات ناشی از کار.
 4. ترتیب مکاتب  وارسال آن به ریاست های مربوطه .
 5. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 6. اخذ امتحان نهائی بست 6 مامور حاضری ریاست منابع بشری که یک تن خانم موفق و سه تن ریظرفی شدن.

اجراآت آمریت جندر از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

   1.         تدویر ورکشاپ جندر و رهبری برای 32 تن کارمندان درتالار وزارت .

   2.         اشتراک کارمندان آمریت جندر درورکشاپ جندررهبری .

   3.         اشتراک کارمندآمریت جندردرورکشاپ شیرفولدر.

   4.         اشتراک در اخذ امتحان 5 بست (3) در ریاست منابع بشری.

 

 

آمریت جندر

1 -  اشتراک در خریداری تحایف برای کارمندان طبقه اناث به مناسبت روزی جهانی مادر  .

 

 2 – ملاقات با جناب صاحب دل مشاور وترجمان وزارت در رابطه به آماده کردن پروپوزل برای دونرها جهت تمویل تحصیلات عالی کارمندان وزارت .

فعالیت

-  جلسه با سر پرست ریاست منابع بشری وزارت جهت تدویر کورس کمپیوتر وانگلسی در مقر وزارت .

2 -  ملاقات با جناب صاحب دل مشاور وتر جمان وزارت در رابطه به آماده کردن پروپوزل برای دونر ها جهت تمویل  تحصیلات  عالی  کار مندان وزارت  .

3 -  جمع آوری معلومات از کار مندان  ریاست های مرکزی این وزارت در رابطه به سطح ارتقای ظرفیت با همکاری آمریت آموزش به کورس های اداره ومدیریت ، انگلسی وکمپیوتر .

4 -  اشتراک کارمندان آمریت جندر در ورکشاب " حقوق مهاجرین " 

گزارش آمریت جندر از تاریخ 7 الی 14 ثور

-        اشتراک در شارلست 3 بست مربوط ریاست های مرکزی.

 

-        اشتراک در اخذ امتحان 2 بست ریاست های مرکزی.

گزارش آمریت جندر از 21 الی 25 حمل سال 1395

-        اشتراک در پروسه شارت لیست (3) بست وامتحان از (2) بست

گزارش آمریت جندر از تاریخ 28 الی 31 حمل سال 1395

-         اشتراک در پروسه شارت لیست واخذ امتحان شش بست .

 

گزارش آمریت جندر از تاریخ 7 الی 11 حمل

 • اشتراک درکمیته تدوین پالیسی جندر.
 • اشتراک در ورکشاپ امور زنان به ارتباط حقوق زن وبرنامه انکشاف پایدار.
 • اشتراک در پروسه شارت لیست 14تن از امتحان دهندگان .

گزارش آمریت جندر از تاریخ 29 حوت الی 4 حمل سال 1395

 • ­ارسال فورم پلان صد روز سوم واجراآت 25 روز چهارم به ریاست پالیسی وپلان.
 • اشتراک در کمیته امتحانات.

گزارش آمریت جندر از تاریخ1 الی 4حوت

 • ­پیشنهاد جهت برگزاری تجلیل از روز بین المللی زن ومواد خوراکی مورد نیاز.
 • اشتراک در امتحانات رقابتی منحیث عضو کمیته .

 

گزارش آمریت جندر 5 الی 11 حوت سال 1394

 • اشتراک در امتحانات رقابتی منحیث عضو کمیته.
 • اخذ مکاتیب از وزارت امور زنان و مراجع مربوط به وزارت امور مهاجرین در رابطه به موضوعات مختلف.

 

کارکرد های آمریت جندر از تاریخ 3 الی 7 دلو

 • ارسال جریده رسمی منع آزار واذیت زنان به ریاست های مرکزی.
 • اشتراک در کمیته های اخذ امتحان رقابتی.

اجراآت آمریت جندر از 28 قوس الی 1 جدی1394

 • اشتراک در کنفرانس تحت عنوان حققوق زن از دید گاه اسلام که از طرف وزارت زنان دایر شده بود.

اجراآت آمریت جندر از تاریخ ۱۱ الی ۱۸ قوس

 • ترتیب شهرت منسوبین آمریت جندر وارسال آن به وزارت امور زنان.
 • اشتراک در جلسه هماهنگی فعالیت های واحد های جندر ،در رابطه به تطبیق کمپاین منع خشونت در ادارات .
 • تهیه معلومات در رابطه به اطفال کودکستان وتعداد منسوبین اناث در وزارت وارسال آن به وزارت امور زنان.

اجراآت آمریت جندر از تاریخ ۲۳ الی ۲۷عقرب

 • اشتراک سرپرست آمریت جندر در جلسه ربعوار واحد های جندر.
 • اخذ وارسال ۷ قطعه مکتوب.

فعالیت کاری آمریت جندر از تاریخ 9 الی 14 عقرب

 • اشتراک در ورکشاپ آموزشی موضوعات جندر ، حقوق فامیل و پلان کار ملی برای زنان از طرف وزارت زنان .
 • اشتراک در مراسم افتتاح دیتابیس آنلاین از طرف وزارت زنان .

فعالیت کاری آمریت جندر ازتاریخ ۲۵ الی ۲۸ میزان ۱۳۹۴

 • تدویر جلسه در رابطه به رفع مشکلات کارمندان وزارت .
 • اخذ وارسال ۴ قطعه مکتوب .

فعالیت آمریت جندر از تاریخ 8 الی 22 میزان

 • اشتراک در جلسه هماهنگی واحد های جندر و انجمن زنان خدمات ملکی .
 • اشتراک در کنفرانس ملی تحت عنوان حمایت از قانون منع خشونت علیه زن از دیده گاه اسلام .

   فعالیت کاری آمریت جندر از تاریخ 6 سنبله الی 8 میزان 1394

 • معرفی 3 تن از کارمندان اناث وزارت در دومین جلسه هماهنگی باانجمن زنان خدمات ملکی.
 • تهیه وتوزیع تحفه برای کارمندان اناث وزارت به مناسبت روز مادر.
 • پیشنهاد تدویر ورکشاپ درمورد خشونت علیه زن وحقوق زن.
 • اخذ وارسال 18 قطعه مکتوب.

اجراآت آمریت جندر از تاریخ 15 الی 17 سنبله

 • معلومات به جواب استعلام اداره عالی کنترول وتفتیش.
 • خانه پری دو قطعه فورم ارزیابی کارمندان.
 • ارسال تقدیر نامه اهداء شده از طرف وزارت امور زنان واتحادیه امکا برای آمره جندر ،به ریاست منابع بشری.

فعالیت های کاری آمریت جندر ازتاریخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ الی ۱۳۹۴/۶/۴

 • اشتراک در ورکشاپ مسایل جندر ،حقوق خانواده ،میراث وازدواج های اجباری که از طرف وزارت امور زنان دایر شده بود.
 • اشتراک در جلسه که غرض رسیده گی به مشکلات کارمندان اناث وزارت ، به اشتراک وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان دایر شده بود.

فعالیت های کاری آمریت جندر از تاریخ ۷ الی ۱۱ سنبله ۱۳۹۴

 • سهم گیری در جریان امتحان شارلست بست چهار مدیرعمومی انکشاف ریاست ارتباط خارجه.
 • اشتراک در ورکشاپ آموزشی که از طرف وزارت امور زنان دایر شده بود.
 • شرکت در امتحان شارلست بست چهار کلینک صحی و بست های پسته رسانی وزارت وخانه سامان ریاست حالات اضطرار.