ریاست منابع بشری

معرفی مختصرریاست منابع بشری

ریاست منابع بشری ستون فقرات ادارات  ویکی ازبخش های کلیدی ادارات ونهادهای دولتی وسکتوری های غیردولتی راتشکیل داده که در رشد وانکشاف ادارت ،سکتورها،عرضه خدمات باکیفیت وموثر به مشتریان ارزش وجایگاه خاصی را دارا می باشد که دراین راستامدیریت سالم ،تجربه ،مهارت ،برخورد وطرزسلوک کارکنان منابع بشری نقش بسزائی راایفا می نماید که دربوجود آوردن تغیرات مثبت بهبود بخشیدن سیستم های رشد استراتیژیک منابع بشری اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی ادارات جایگاه ومنزلت مهم دارا است .

وظایف واهداف مهم واساسی ریاست منابع بشری درراستای مسلکی ساختن کارمندان منابع بشری وجهت تحقق دیدگاه ، ماموریت واهداف ستراتیژیک ادراه که جوابگوی انکشاف اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی وامنیتی کشورمی باشد رادربردارد .

وظایف اساسی ریاست منابع بشری :

  • پلانگزاری منابع بشری ،طرح تدوین ساختارهای تشکیلاتی وزارت .
  • استخدام.
  • آشناسازی به وظیفه.
  • آموزش وانکشاف.
  • ارزیابی اجراآت.
  • حفظ ونگهداشت افرادشایسته  وکارفهم .