فعالیت های ریاست منابع بشری

 

 

18 الی 22 حوت 1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام

 1. اخذ امتحان تحریری و تقریری آمریت امورمهاجرین ولایت زابل.
 2. تکثیر مکتوب توظیف خدمتی متصدی بست رتبه(4) آتشه امورمهاجرین مقیم یونان در مربوطات ریاست حمایت حقوقی به شعبات مربوط.
 3. ارسال یک ورق فورم کاریابی غرض تثبیت سویه تحصیلی، سوابق جرمی و معاینات صحی یک تن به اساس حکم مقام وزارت.
 4. ترتیب قرارداد خط تعداد(8) تن از کارمندان قراردادی پروژه تامین خدمات اساسی و اجتماعی شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان غرض طی مراحل بعدی.
 5. ارسال یک قطعه مکتوب به آن عده ریاست های مرکزی مشاورین از طریق پروژه توظیف می باشند غرض حصول گزارش کاری.
 6. ارسال گزارش به ریاست محترم دفتر مطابق به پلان عملیاتی وزارت.
 7. جواب مکتوب ریاست دفتر مبنی به تثبیت فیصدی کارمندان معلول.
 8. ارسال یک کاپی حکم شماره(5264-الف) مورخ15/12/1397 مقام محترم وزارت به ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی و مالی و حسابی غرض آگاهی در عضویت کمیته امتحانات بست های پروژی.
 9. تکثیر مکتوب عقد قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه سوم استاد سواد حیاتی به شعبات مربوط.
 10. تکثیر مکتوب(7) تن از کارمندان قراردادی پروژه تامین خدمات اساسی و اجتماعی شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان به شعبات مربوط.
 11. تکثیر مکتوب عقدقرارداد بالمقطع معادل بست رتبه سوم به حیث ادیتور ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوط.
 12. تکثیر مکتوب تقرر متصدی بست(8) کارکن خدماتی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه از طریق پروسه رقابت آزاد به شعبات مربوط.
 13. جواب مکتوب بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی مبنی بر ارسال کاپی اسناد(2) تن از کاندیدان بست رتبه(4) مدیر عمومی احصائیه و دیتابیس.
 14. ارسال یک قطعه مکتوب مبنی به اعلان گذاشتن(5) بست رتبه پنجم مسلکی به بورد محترم تعیینات خدمات ملکی.
 15. به اعلان گذاشتن(5) بست رتبه(5) ریاست های محتلف مرکز وزارت.
 16. ترتیب و ارسال مکتوب تمدید حاضری آمر زابل به آمریت سوانح و ارزیابی.
 17. تکثیر مکتوب تقرری محترم گل محمد فرزند محمد اسماعیل عجالتاً در بست رتبه(5) به حیث مدیر محاسبه جنسی آمریتت امورمهاجرین ولایت زابل.
 18. تکثیر مکتوب تقرری محترم عبدالوهاب فرزند گلاب در بست رتبه(4) به حیث مدیر عمومی نظارت از شهرک های ریاست مهاجرین ننگرهار از طریق رقابت آزاد.
 19. تکثیر مکتوب سویه تحصیلی محترم محمد محمد نسیم کارمند ریاست امورمهاجرین ولایت غزنی به سویه لیسانس.
 20. معرفی محترم سید محمد زبیر فرزند سید باز محمد غرض تکمیل اسناد به ریاست قوای بشری.
 21. تکثیر مکتوب تقرری محترم محمد علی فرزند سرور مدیر تکنالوژی آمریت مهاجرین دایکندی در بست رتبه(4) به حیث متخصص ‏IT ریاست کارو اموراجتماعی ولایت دایکندی.
 22. تمدید خدمتی شش ماه دوم محترم سید محمد ضیاء کارمند غیر ریفورمی امورمهاجرین ولایت لوگر در ریاست امورمهاجرین ولایت کابل.

    گزارش آمریت محترم سوانح

- ترتیب خلص سوانح برای (1)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

2- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وارتقاء قدم  کارکنان  (42) قطعه به دفاترسوانح .

3-ارسال دوجلد دفتر سوانح وسوابق کاری یک تن از کارکنان اسبق به اداره مربوطه.

4- اشتراک درجلسه ارزیابی (7) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وارائه مشوره برای (14) تن برای ترتیب پلان کاری سالانه شان.

5-ترتیب (7) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

6ترتیب علم وخبر چهار تن از کارکنان مرکزی که به تقاعد سوق گردیده اند.

7-  بتعداد( 68)تن کارکنان رقعه رخصتی وضروری  (53)تن رقعه مریضی و(80) تن از کارکنان ریاست های مرکزی به خارج از وزارت توظیف ودرج دیتابیس حاضری گردیده است.

8- ارسال دو جلد دفتر سوانح کارکنان که به ادارات دیگر تقرر حاصل نموده اند.

9- طی مراحل وارسال فورم تقاعد دو تن از کارکنان به خزینه تقاعد جهت دریافت حقوق تقاعد شان

          آمریت محترم آموزش

 1. نظارت وبررسی ازکورس سواد آموزی کارکنان خدماتی وزارت .
 2. ترتیب پیشنهاد جهت اکمال کتب درسی لسان انگلیسی و چوکی های صنف.
 3. خانه پوری و ارسال پرسش نامه وزارت تحصیلات به ریاست.
 4. اخذ امتحان آموزش لسان انگلیسی 70 تن از کارکنان اداره .
 5. اکمال اسناد قرار داد خط استاد انگلیسی.

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 

 1.   به تعداد (4) پست های خالی سایر ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده بود جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

 

 1. معرفی عطا محمد مفتیش داخلی به ریاست محترم  بررسی ازتطبیق قوانین صحی  جهت تشخیص وتداوی .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 

 1. دایر شدن جلسه کمیته تشکیل با جمع از روئسای وزارت مبنی بر نهائی شدن تشکیل وزارت غرض ارایه به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدماتی ملکی .
 2. ارسال مکتوب به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدماتی ملکی در رابطه به توافق رهبری وزارت روی تشکیل سال 1398 غرض طی مراحل بعدی.
 3. ارسال مکتوب به آمریت محترم ارتباط کارکنان مبنی بر نظر این مدیریت روی رژیم آغاز و ختم کار در طی سال 1398.
 4. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت نیمروز مبنی بر تقاعد محترم  محمد اعظم فرزند درمحمد کارمند بست (4) ریاست متذکره به اساس کبر سن.
 5. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت میدان وردک مبنی بر تقاعد محترم محمد شفیق فرزند سید عمر کارمند بست (3) آمریت متذکره به اساس کبر سن.
 6. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پروان در رابطه به تقاعد محترم سید غریب فرزند محمد یعقوب کارمند بست (4) ریاست متذکره به اساس کبر سن.
 7. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت غزنی در رابطه به تقاعد محترم غلام حضرت فرزند سرفراز کارمند بست (4) ریاست متذکره به اساس کبر سن.
 8. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هرات مبنی بر تقاعد محترم سید احمد فرزند سید ابراهیم کارمند بست (4) ریاست متذکره به اساس کبر سن.
 9. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار مبنی بر شهادت دو تن از کارکنان خدماتی آنریاست.
 10. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت زابل مبنی بر تقرر محترم گل محمد فرزند محمد اسماعیل به حیث مدیر محاسبه جنسی آمریت متذکره.
 11.  ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیا در رابطه به تقرر محترم سمیع الله فرزند شیرالدین به حیث مدیر تکنالوژی ریاست متذکره.
 12. درج شهرت مکمل محترم اسدالله فرزند مسجدی که در بست (8) به حیث کارکن خدماتی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه از طریق رقابت آزاد تقرر حاصل نموده است.
 13. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت غزنی در رابطه به فورم تثبیت فراغت محترم محمد نسیم فرزند عبدالمحمد کارمند ریاست مهاجرین ولایت متذکره.
 14. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت دایکندی مبنی بر محمد علی فرزند سرور که به حیث متخصص IT ریاست کار و امور اجتماعی ولایت دایکندی تقرر گردیده است.
 15. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کابل مبنی بر تمدید خدمتی محترم سید محمد ضیا فرزند سید محمد تقی کارمند غیر ریفورمی مدیریت حمایت حقوقی آمریت مهاجرین ولایت لوگر.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

11 الی 15 حوت 1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام

 1. اخذ امتحان بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه.
 2. ارسال یک قطعه استعلام عنوانی یکی ازموسسات خارجی مبنی به تکمیل اسناد سابقه کاری یک کاندید بست(4) مدیر عمومی تنظیم سفرها و بورس ها ریاست ارتباط خارجه.
 3. به اعلان گذاشتن (3) بست پروژه خدمات اساسی و اجتماعی شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان.
 4. ارسال پیشنهاد تقرر متصدی بست(5) مدیر اجرائیه ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام.
 5. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه از نتیجه امتحان.
 6. جواب مکتوب ریاست مالی و حسابی مبنی بر اجراء معاشات کارکن بالمقطع معینیت مالی و اداری.
 7. تکثیر مکتوب تمدید خدمتی کارمند بست رتبه(5) مصحح دری ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به ریاست تکنالوژی معلوماتی به شعبات مربوط.
 8. ارسال جدول ایمل آدرس کارمندان CBR به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نظر به تقاضای کتبی.
 9. طی مراحل فورم عقد قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه سوم ادیتور ریاست اطلاعات و ارتباط عامه از طریق کمیسیون موظف و ارسال آن به ریاست دفتر غرض تائیدی مقام.
 10. طی مراحل عقد قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه سوم استاد سواد حیاتی از طریق کمیسیون موظف و ارسال آن به ریاست دفتر غرض تائید مقام محترم وزارت.
 11. جمع آوری تعداد(18) قطعه CV، بست مدیر پروژه یک بست متخصص نظارت و ارزیابی.
 12. تکثیر مکتوب تقرر بست رتبه(5) مدیر اجرائیه ریاست تحقیق معلومات مهاجرین به شعبات مربوط.
 13. جواب مکتوب ریاست تفتیش داخلی مبنی بر گزارش هیئت توظیف شده ریاست متذکره به نمایندگی های کشور اسلامی پاکستان و عدم موجودیت طرزالعمل کارمندان محلی و تقرر آنها از طریق رقابت آزاد.
 14. ترتیب و تکثیر مکتوب منتظر با معاش روسای ولایت بلخ، کندز، بغلان، جوزجان.
 15. ترتیب و تکثیر مکتوب چگونگی اجراآت درمورد رئیس امورمهاجرین ولایت هرات.
 16. تکثیر مکتوب انتقال یک تن بست رتبه(4) مدیریت ادغام مجدد در آمریت ادغام مجدد ریاست امورمهاجرین ولایت هلمند.
 17. تکثیر مکتوب انفکاک عضو مسلکی کاریابی بست رتبه(4) در ریاست امورمهاجرین ولایت کندهار.
 18. تکثیر مکتوب انفکاک مدیر عمومی ادغام مجدد در بست رتبه(4) آمریت امورمهاجرین ولایت فراه.
 19. مکتوب مطالبه معلومات تقرر دو تن از کارکنان خدماتی ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار.
 20. تکثیر مکتوب عجالتاً تقرر یک تن در بست رتبه(3) آمریت سرحدی ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز.
 21. تکثیر مکتوب عجالتاً تقرر یک تن در بست رتبه(5) عضو ثبت نام ریاست امورمهاجرین ولایت هرات.
 22. تکثیر مکتوب خدمتی دو تن بالمعاوضه ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار.
 23. تکثیر مکتوب خدمتی دو تن از کارمندان ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ و فاریاب.

    گزارش آمریت محترم سوانح

 1. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (9)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وارتقاء قدم  کارکنان  (62) قطعه به دفاترسوانح .

4-ارسال یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری یک تن از کارکنان اسبق به اداره مربوطه.

5- اشتراک درجلسه ارزیابی (4) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وارائه مشوره برای (16) تن برای ترتیب پلان کاری سالانه شان.

6-ترتیب (3) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

7ترتیب راپور (18) تن از کارکنان باالمقطع واضافه کاری (11) تن کارکنان بریاست مالی وحسابی.

8- ترتیب پلان تطبیقی ربع اول سال مالی 1398 اما تاالحال مورد منظوری قرار نگرفته است.

9- ابدیت سوانح .

10-  بتعداد( 43)تن کارکنان رقعه رخصتی وضروری  (31)تن رقعه مریضی و(52) تن از کارکنان ریاست های مرکزی به خارج از وزارت توظیف ودرج دیتابیس حاضری گردیده است.

          آمریت محترم آموزش

 1. نظارت وبررسی ازکورس سواد آموزی کارکنان خدماتی وزارت .
 2. ترتیب پیشنهاد جهت دفتر کاری سه تن از استادان  کورسهای آموزشی آمریت .
 3. ارسال یک ورق پلان ده ماهه تدریس لیسان انگلیسی سال 1397به ریاست پالیسی پلان .
 4. توزیع چهارده قطعه تصدیق نامه های کارکنان وزارت  که دربرنامه آموزشی مبارزه علیه فساد اداری واخلاقی اداری ومکتوب  نویسی ازطریق انستیتوت خدمات ملکی اخذ نموده بودنند .

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 1.  به تعداد (6) قطعه مکاتیب واصله  عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

 

 1.   به تعداد (5) پست های خالی سایر ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده بود جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

 

 1. معرفی محمد عرفان آمرتثبیت بیجاشده گان داخلی به ریاست محترم  بررسی ازتطبیق قوانین صحی  جهت تشخیص وتداوی .
 2. معرفی روح الله کارکن خدماتی ریاست منابع بشری به شفاخانه علی آباد جهت تشخیص وتداوی .
 3. دایر نمودن جلسه نهائی کمیته حل اختلافات ناشی ازکار مبنی بر شکایت محترمه سامعه عزیزی آمر جندر جهت فیصله به حضور داشت رئیس منابع بشری وابلاغ آن به  شعبات ذیربط   .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 

 1. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار در رابطه به مطالبه معلومات در مورد تقرری دو تن از کارکنان خدماتی بست (8) ریاست متذکره.
 2. ارسال مکتوب بریاست امور مهاجرین ولایت کندهار مبنی بر انکفاک محترم نعمت الله فرزند فضل قادر عضومسلکی کاریابی ریاست متذکره.
 3. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت فراه در رابطه به انتقال محترم سید نور محمد شاه از بست چهارم مدیریت عمومی ادغام در بست سوم آمریت ادغام مجدد.
 4. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت فراه مبنی بر انفکاک محترم عبدالسلام فرزند عبدالرشید کارمند غیر ریفورمی مدیریت عمومی ادغام مجدد آمریت متذکره.
 5. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت نیمروز مبنی بر تقرر محترم غلام رضا فرزند حاجی محمد خان بطور عجالتاً در بست 3 آمریت سرحدی ریاست متذکره.
 6. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هرات در رابطه به تقرر محترم عبدالباری فرزند حاجی میر افغان عجالتاً در بست (5) عضو مسلکی ثبت نام ریاست متذکره.
 7. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاحرین ولایت غزنی در مورد تقرر محترم رحیم الله فرزند غلام بهاوالدین عجالتاً در بست (5) مدیر تکنالوژی معلوماتی ریاست متذکره.
 8. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیا مبنی بر اعلان بست های سوم آمریت ادغام مجدد و بست (4) مدیریت عمومی نظارت ازشهرک ها ریاست متذکره.
 9. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار مبنی بر موقف کارمندان ریاست مهاجرین ولایت هلمند و خوست که بست های شان در ریاست مهاجرین ولایت ننگرهار انتقال نموده است.
 10. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار در رابطه به خدمتی بالمعاوضه دو تن کارمندان ریاست مهاجرین خوست و ننگرهار.
 11. ارسال مکتوب به آمریت های محترم امور مهاجرین ولایات بدخشان و ارزگان در رابطه به اعاده اسناد تحصیلی کارمندان آمریت های متذکره.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

4 الی 8 حوت 1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام

 1. ارسال یک قطعه مکتوب عنوان بخش CBRکمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی به انفکاک متصدی بست رتبه سوم آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه.
 2. ارسال(30) ورق کاپی اسناد امتحان بست رتبه(4) مدیر عمومی توحید و انسجام برنامه های کاری ریاست پالیسی و پلان به بورد رسیدگی به شکایت دو تن از کارمندان بست متذکره به اساس تقاضا کتبی.
 3. ارسال پیشنهاد تقرر حکمی بست(5) عضو مسلکی استخدام مرکز به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام محترم وزارت.
 4. پرنت نمودن فورم کاریابی تعداد(15) تن از کاندیدان بست های اعلان شده.
 5. تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست(5) عضو مسلکی استخدام مرکز به شعبات مربوط.
 6. ترتیب پیشنهاد توظیف اعضای کمیته بست آموزگار زبان انگلیسی و ارائه آن به مقام محترم وزارت.
 7. تکمیل سویه تحصیلی یکی از کاندیدان برحال وزارت از مراجع ذیربط غرض درج دفتر سوانح.
 8. ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی ریاست دفتر مبنی به آگاهی رئیس دفتر از عضویت در کمیته امتحان بست آموزگار زبان انگلیسی.
 9. شارت لست بست های رتبه(4) مدیر عمومی توحید و انسجام برنامه های استراتیژیک بست رتبه(4) مدیر عمومی احصائیه و دیتابیس بست رتبه(4) مدیر عمومی بودجه عادی بست رتبه(4) مدیر عمومی تنظیم سفرها و گزارش ها و بست(8) کارکن خدماتی ریاست اطلاعات و ارتباط.
 10. تماس تیلفونی با تعداد(160) کاندید بست های رتبه(4) و بست(8) مرکز وزارت از نتیجه شارت لست بست.
 11. ارسال مکتوب به ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی مبنی به عدم تبدیلی مدیر اجرائیه ریاست متذکره و متصدی بست رتبه(5) مدیر راه حل های دایمی برای بیجاشدگان داخلی.
 12. تکثیر مکتوب معطلی قرارداد خط کارکنان بالمقطع ولایت نیمروز.
 13. ارسال علم و خبر محترم نوالحق آمر ادغام ریاست مهاجرین ولایت پکتیکا به آمریت سوانح.
 14. معرفی محترم سید زبیرغرض اخذ جواز کار به ریاست محترم قوای بشری.
 15. در رابطه به ارسال فورم اعاده اسناد تحصیلی کارمندان ولایت بدخشان و ارزگان.
 16. ارسال فورم معرفی محترم ایمل خان غرض تائیدی به امنیت ملی.
 17. تکثیر مکتوب تقرری محترم نعمت الله کارمند آمریت ارزگان خدمتی ولایت کاپیسا در بست رتبه(4) به حیث مدیر عمومی ثبت قضایای ریاست عدلیه ولایت کاپیسا.
 18. ترتیب مکتوب تقرری محترم عبدالباری در بست رتبه(5) ثبت نام مهاجرین هرات.
 19. ترتیب مکتوب تقرری محترم رضا در بست(3) آمریت سرحدی مهاجرین نیمروز.
 20. ترتیب مکتوب تقرری محترم رحیم الله در بست رتبه(5) مدیر تکنالوژی غزنی.

    گزارش آمریت محترم سوانح

نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (6)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وارتقاء قدم  کارکنان  (55) قطعه به دفاترسوانح .

4-ترتیب جدول نتایج ارزیابی  وپیشنهاد منظوری ارتقاء قدم (15) تن از کارکنان مرکزی به مقام وزارت

5- اشتراک درجلسه ارزیابی (6) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی .

6-ترتیب (4) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

7ترتیب فورم م -9 برای ( 4)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفرنموده بودند.

8- ترتیب پلان تطبیقی ربع اول سال مالی 1398 اما تاالحال مورد منظوری قرار نگرفته است.

9- انتری دفاتر سوانح کارکنان  ولایات دایکندی، بامیان وزابل  به دیتابیس.

10-  بتعداد( 38)تن کارکنان رقعه رخصتی وضروری  (29)تن رقعه مریضی و(72) تن از کارکنان ریاست های مرکزی به خارج از وزارت توظیف ودرج دیتابیس حاضری گردیده است.

11- طی مراحل وارسال سوابق کاری یک از کارکنان به ریاست خزینه تقاعد جهت اجرای حقوق تقاعد.

12- ترتیب وارسال راپور اضافه کاری (67) تن از کارکنان بریاست مالی وحسابی.

          آمریت محترم آموزش

 1. نظارت وبررسی ازکورس سواد آموزی کارکنان خدماتی وزارت .
 2. ورکشاپ 9 روزه تحت عنوان (آموزشهای مربیان ) برای ریاست های مهاجرین ولایت سمنگان ، زابل ، سرپل وولایت کابل در مرکز وزارت از طریق موسسه Iom
 3. ترتیب پیشنهاد جهت دفتر کاری سه تن از استادان  کورسهای آموزشی آمریت .
 4. ترتیب وارسال پلان تطبیق برنامه آموزشی انگلیسی به ریاست پالیسی وپلان .

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 

 1.  به به تعداد (8) قطعه مکاتیب واصله  عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

 

 1.   به تعداد (26) پست های خالی سایر ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده بود جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

 

 1. معرفی نثاراحمد کارمند امریت تدارکات به ریاست محترم  بررسی ازتطبیق قوانین صحی  جهت تشخیص وتداوی .
 2. معرفی محترم اناهیتا مدیراجرائیه ریاست منابع بشری به شرکت مخابراتی افغان بیسیم جهت اخذ مثنی سیم کارت .
 3. دایر نمودن جلسه کمیته حل اختلافات ناشی ازکار مبنی بر شکایت محترمه سامعه عزیزی آمر جندر جهت فیصله به حضور داشت رئیس منابع بشری .
 4. هماهنگی میان ریاست های مربوط وزارت با تیم ارزیابی کننده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری منحیث تسهیل کننده .
 5. هماهنگی با ریاست های مربوط جهت تهیه وترتیب اسناد مورد نیاز.
 6. هماهنگی قبلی با ریاست های مربوط جهت مصاحبه با تیم ارزیابی کننده .
 7. هماهنگی میان بست های سوم وچهارم با تیم ارزیابی کننده جهت خانه پری پرسش نامه ها .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 

 1. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت بلخ در رابطه به تقرر محترم شاه اسماعیل فرزند شاه ابراهیم بحیث همکار بالمقطع آمریت حالات اضطرار معادل بست (3) ریاست مهاجرین متذکره.
 2. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت بادغیس در رابطه به تقرر محترم مشرف فرزند علی محمد در بست سوم کارشناس پلانگذاری ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت بادغیس.
 3. ارسال مکتوب به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی بر تصحیح گزارشدهی لایحه وظایف بست (2) ریاست منابع بشری این وزارت.
 4. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت نیمروز در رابطه به قرار داد خط از جانب ریاست امور مهاجرین ولایت متذکره.
 5. ارسال مکتوب به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی بر هدایت اخیر مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان روی تشکیل این وزارت.
 6. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایات  بدخشان و ارزگان مبنی بر اعاده اسناد تحصیلی کارمندان آمریت های متذکره.
 7. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایات ارزگان و کاپیسا در رابطه به تقرر محترم نعمت الله فرزند فقیر محمد در بست 4 بحیث مدیر عمومی ثبت قضایای ریاست عدلیه ولایت کاپیسا.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

 

27 دلو الی 1 حوت 1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام

 1. تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست(5) مدیر نظارت از پروژه های انکشافی و ساختمانی ریاست پالیسی و پلان به شعبات مربوط.
 2. تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست(5) مدیر اجرائیه ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات به شعبات مربوط.
 3. اخذ امتحان تقریری و یا مصاحبه نهایی بست رتبه(4) مدیر عمومی طرح پلان های انکشافی ریاست پالیسی و پلان.
 4. تکثیر مکتوب توظیف خدمتی متصدی بست رتبه(4) مدیر عمومی دیزاین ریاست خدمات انجنیری در مدیریت اجرائیه ریاست عمومی عودت به شعبات مربوط.
 5. تکثیر مکتوب عقد قرار داد بالمقطع معادل بست رتبه(4) در مدیریت عمومی جنسی ریاست اداری به شعبات مربوط.
 6. تکثیر مکتوب عقد قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(4) در مربوطات ریاست دفتر به شعبات مربوط.
 7. ارسال جدول بست های کمبود ار رتبه اول الی هشتم به بورد تعیینات کمیسیون.
 8. ارسال جدول بست های کمبود رتبه(5و6) به بورد محترم تعیینات کمیسیون.
 9. معرفی دو تن از کارمندان آمریت تدارکات به اداره محترم تدارکات ملی به اساس مکتوب کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 10. تکثیر مکتوب عقد قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه سوم به حیث استاد کمپیوتر به شعبات مربوط.
 11. جمع آوری تعداد(200) قطعه فورم متقاضیان بست رتبه(4) و یک بست رتبه هشتم کارکن خدماتی ریاست های مرکز وزارت که در معرض اعلان رقابت آزاد قرارداده شده است.
 12. در رابطه به جواب مکتوب ریاست مالی و حسابی در مورد روسای ولایتی که منتظر با معاش گردیده است.
 13. دریافت و دیتابیس کارمندان ریاست محترم ولایت لغمان و غزنی.
 14. تکثیر مکتوب عقد قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(4) ریاست مهاجرین ولایت جوزجان.
 15. تکثیر مکتوب عقدقرارداد بالمقطع معادل بست (5) ریاست امورمهاجرین ولایت غزنی.
 16. تکثیر مکتوب عقد قرارداد بالمقطع معادل بست(8) ریاست امورمهاجرین ولایت بغلان.
 17. ارسال فورم تثبیت فراغت یک تن غرض تصدیق سویه تحصیلی به تحصیلات عالی.
 18. تکثیر مکتوب رفع خدمتی دو تن از کارمندان ریاست امور مهاجرین ولایات بلخ و فاریاب.
 19. تکثیر مکتوب خدمتی آمر مالی و اداری ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا در ریاست مالی و حسابی.

    گزارش آمریت محترم سوانح

 1. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (9)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (23) قطعه به دفاترسوانح وشعبات مربوطه.

4-درج نتایج ارزیابی (22) تن از کارکنان خدماتی به دفاتر سوانح شان .

5- ترتیب جدول نتایج ارزیابی کارکنان جهت اخذ منظوری بمقام وزارت.

6- ارسال یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری محترم گل زمان کارمند ریاست دفتر .

7- اشتراک درجلسه ارزیابی (9) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی .

5-ترتیب (5) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

6ترتیب فورم م -9 برای ( 2)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفرنموده بودند.

7- ترتیب پلان تطبیقی ربع اول سال مالی 1398 اما تاالحال مورد منظوری قرار نگرفته است.

8- ابدیت 12جلد دفتر سوانح کارکنان ولایتی  به دیتابیس ودفتر سوانح شان .

9- ازاول برج دلو بتعداد( 25)تن کارکنان رقعه رخصتی (24)تن رقعه مریضی و(34) تن از کارکنان ریاست های مرکزی به خارج از وزارت توظیف ودرج دیتابیس حاضری گردیده است.

10-ترتیب وارسال راپور معاشات کارکنان وزارت، منتظرین، پروژه ئی وخدمتی بمرجع مربوطه شان.

          آمریت محترم آموزش

 1. ترتیب استعلام به ریاست های مرکزی جهت آغازبرنامه های لیسان انگلیسی.
 2. نظارت وبررسی مجدد ازکورس سواد آموزی کارکنان خدماتی وزارت .
 3. ارسال مکتوب مستردی دربورس ماستری کشورقرقزستان به وزارت محترم مالیه .
 4. ترتیب پیشنهاد درموردچهار قلم اجناس مورد ضرورت کورس سواد آموزی .
 5. معرفی دوتن از کارکنان آمریت آموزش  جهت اعضای کمیته درمورد پیگیری تفاهمنامه درراستای کاهش بیسوادی به وزارت معرف  .

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 

 1.  به تعداد (5) قطعه مکاتیب واصله  عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

 

 1.  به تعداد (19) پست های خالی سایر ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده بود جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

 

 1. معرفی محترمه حمیرا بنت عبدالوکیل کارمند ریاست پالیسی و پلان به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .
 2. معرفی محترم مجاهد احمد کارمند ریاست ارتباط خارجه به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .
 3. طی مراحل اسناد ضمانت کننده گان قرضه محترم عبدالجمیل دریور ریاست پلان و پالیسی  ارسال آن به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .
 4. جلسه با کاندیدان اتحادیه کارگران در رابطه  به تعین روز برگزاری انتخابات .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 

 1. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت بغلان در رابطه به پیشنهاد شان که خواهان بست در تشکیل خویش شده بودند که مقام محترم وزارت حکم نموده تا در صورت امکان در تشکیل سال مالی 1399 مد نظر گرفته شود.
 2. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت جوزجان مبنی بر فورم عقد قرارداد بالمقطع محترم سید محمد فرزند سید محمد علی مامور پذیرش معادل بست (4) بعوض محترم سید عارف.
 3. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت غزنی در رابطه به فورم عقد قرار داد بالمقطع محترم قضاء خان فرزند خدای نظر کارمند بالمقطع معادل بست (5) ریاست متذکره.
 4. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت بغلان مبنی بر عقد قرار داد بالمقطع محترم رحیم الله فرزند محمد بخش کارکن معادل بست (8) ریاست مهاجرین متذکره.
 5. ارسال مکتوب بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات بلخ و فاریاب مبنی بر رفع خدمتی (2) تن از کارمندان ریاست های امور مهاجرین متذکره.
 6. تعقیب و طی مراحل لایحه وظایف بست های سوم آمریت های امور مهاجرین در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بمنظور نهائی شدن.
 7. ارسال مکتوب متحدالمال به ولایات که دارای بست های CBR هستند مبنی بر اجرای معاشات کارمندان ریفورم شده از برنامه تغیر.
 8. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا مبنی بر تمدید خدمتی محترم افضل خان آمر مالی و اداری ریاست متذکره بریاست مالی و حسابی مرکز.
 9. ارسال مکتوب متحدالمال به تمام ریاست های امور مهاجرین ، ریاست حمایت حقوقی و ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین مبنی بر تشریح بند اخیر لایحه وظایف بست (5) ثبت نام عودت کننده گان.
 10. اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

20 الی 24 دلو 1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام

 1. گزارش ارایه ننموده تکثیر مکتوب تمدید قراردادکارکن خدماتی ریاست مالی وحسابی به شعبات ذیربط .
 2. تکثیر مکتوب تمدید قراردادکارکن خدما تی کودکستان ریاست اداری به شعبات ذیربط .
 3. تکثیر مکتوب تمدید قرارداددریور آمریت خد ما ت ریاست اداری  به شعبات ذیربط .
 4. تگثیر مگتوب تقررحکمی بلست (5) میر تکنالوژی معلوماتی به شعبات مربوط.
 5. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه(3) آمریت طرح دیزان دیتابیس به بست (4) مدیر دیزان ودیتابیس ریاست تکنالوژی غرض اخذ امتحان تقریری ویا مصاحبه نهایی .
 6. ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی انتقال یک کاندید ریزرفی بست رتبه دوم ریاست هماهنگی دریافت راه حل بیحاه شده گان داخلی  به بست رتبه دوم ریاست تثبیت پاسخدهی بیجاشده گان عنوانی بورد محترم تعینا ت خدمات ملکی .
 7. جواب  دو قطعه مکتوب بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی مبنی به شکایت دوتن از کاندیدان بست های رتبه چهارم مدیر عمومی تحلیل و توحید گدارشات و مدیر عمومی توزیع زمین عندالموقع.
 8. اخذ امتحان تحریری بست رتبه 4 مدیر عمومی توافقنامه ریاست حمایت حقوقی.
 9. ارسال پیشنهاد سه تن از کانیدان موفق معرفی شده ازطریق بورد تعینات دربست های مختلف (6 -5 ) به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام محترم وزارت .
 10. ارسال فورم کاریابی یک تن غرض تثبیت سویه تحصیلی ، سوابق جرمی ، ومعاینات صحی .
 11. ارسال یک قطعه استعلام موافقه عنوانی بانک ملی مبنی به احصول یکورق خلص سوانح وابرازموافقه کاندید موفق بست رتبه سوم آمرطرح دیزاین ودیتا بیس ریاست تکنالوژی .
 12. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد با المقطع آهنگر ریاست اداری به شعبات ذیربط.
 13. تکثیر مکتوب تقرررقابتی بست رتبه (5) عضومسلکی تامین ارتباط خارجه ریاست اطلاعات ، بست رتبه (5) عضومسلکی سخت افزار ریاست تکنالوژی معلوماتی وبست (6) ما مورعواید تحصیلی ریاست مالی وحسابی .
 14. تکثیر مکتوب توظیف خدمتی دوتن ازکارمندان ریاست مالی وحسابی به شعبات ذیربط .
 15. تماس تیلفونی با کاندیدا ن بست رتبه (4) مدیرعمومی احصائیه وبست رتبه (4) مدیر عمومی طرح پلان های انکشاف ریاست پالیسی وپلان غرض اخذ امتحان .
 16. تکمیل اسناد ابتدایی یک تن ازمراجع ذیربط غرض تقرراش عجالتاً دریکی از بست های کمبود مرکز.
 17. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد یک تن کارمند با ا لمقطع ریاست امورمهاجرین ولایت کابل .
 18. تکثیر مکتوب معرفی  محترم رئیس التقرربه ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ .
 19. تکثیر مکتوب معرفی سه تن ازکارمندان اسبق ریاست مهاجرین غرض جلب شان به قوی جنایی وقضایی.
 20. تکثیر مکتوب تقررحکمی آمربست رتبه سوم مالی واداری ریاست امورمهاجرین ولایت کندز.
 21. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد یک تن کارکن با ا لمقطع آمریت امورمهاجرین ولایت دیکندی.
 22. تکثیر مکتوب انفکاک آمرسرحدی غیرریفورمی بست رتبه سوم ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز.
 23. تکثیر مکتوب معرفی سرپرست اسبق ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا غرض سرنوشت تعین شان .
 24. تماس تیلفونی غرض طی مراحل اسناد وموافقه کاندیدان موفق ریاست های ولایات به مراجع ذیربط.
 25. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد یک تن کارمند با ا لمقطع ریاست  امورمهاجرین ولایت خوست.

    گزارش آمریت محترم سوانح

 1. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (9)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (23) قطعه به دفاترسوانح وشعبات مربوطه.

4-درج نتایج ارزیابی (22) تن از کارکنان خدماتی به دفاتر سوانح شان .

5- ترتیب جدول نتایج ارزیابی کارکنان جهت اخذ منظوری بمقام وزارت.

6- ارسال یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری محترم گل زمان کارمند ریاست دفتر .

7- اشتراک درجلسه ارزیابی (9) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی .

5-ترتیب (5) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

6ترتیب فورم م -9 برای ( 2)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفرنموده بودند.

7- ترتیب پلان تطبیقی ربع اول سال مالی 1398 اما تاالحال مورد منظوری قرار نگرفته است.

8- ابدیت 12جلد دفتر سوانح کارکنان ولایتی  به دیتابیس ودفتر سوانح شان .

9- ازاول برج دلو بتعداد( 25)تن کارکنان رقعه رخصتی (24)تن رقعه مریضی و(34) تن از کارکنان ریاست های مرکزی به خارج از وزارت توظیف ودرج دیتابیس حاضری گردیده است.

10-ترتیب وارسال راپور معاشات کارکنان وزارت، منتظرین، پروژه ئی وخدمتی بمرجع مربوطه شان.

          آمریت محترم آموزش

 1. .ترتیب استعلام به ریاست های مرکزی جهت آغاز پروگرامهای کمپیوتر.
 2. .نظارت وبررسی مجدد ازکورس سواد آموزی کارکنان خدماتی وزارت .
 3. .ارسال مکتوب مستردی دربورس ماستری کشورقرقزستان به وزارت محترم مالیه .
 4. . ترتیب پیشنهاد درمورد دوپایه ارکندیشن به دوصنف اموزشی .
 5. ترتیب وارسال استعلام درپوهنتون های تحصیلی جهت پرداخت فیس سمستر خزانی طبقه اناث وزارت

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 

به تعداد (8) قطعه مکاتیب واصله  عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

 

-  به تعداد (29) پست های خالی سایر ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده بود جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

 

 • معرفی انیس بنت غلام سخی کارکن خدماتی ریاست اطلاعات و ارتباط به ریاست محترم  بررسی ازتطبیق قوانین صحی  جهت تشخیص وتداوی .
 • معرفی محترمه ذکیه کارکن خدماتی آمریت جندر به شفاخانه وزیر اکبر خان جهت تشخیص وتداوی .
 • معرفی محترمه ریحانه کارکن خدماتی ریاست دفتر به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .
 • معرفی محترمه فریده  کارکن خدماتی ریاست پالیسی و پلان به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .
 • معرفی دوتن ازآمرین ریاست منابع بشری ویک تن کارمند ریاست مالی و حسابی جهت آموزش خانه پوری فورم ثبت دارایی به ریاست عمومی اداره امور .
 • استماع شکایات شفاهی کارکنان خدماتی در رابطه به عدم حواله پول دریشی  و رسیده گی موضوع ازطریق شعبات ذیربط .
 • شاکی بودن کارکنان که اخیرشامل معاش اسنثانی سوپرسیکل  گردیده اند در رابطه به تاخیرحواله معاشات شان و رسیده گی موضوع ازطریق شعبات ذیربط .

 

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 

 1. ارسال مکتوب به مقام ولایت و ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا در مورد پیشنهاد شان بخاطر ارتقای ولایت متذکره از درجه دوم به درجه اول.
 2. ارسال مکتوب بریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز در رابطه به پیشنهاد آنریاست که خواهان دو بست در تشکیل سال 1398 خویش شده اند.
 3. ارسال مکتوب بریاست امور مهاجرین ولایت غزنی مبنی بر تقرر محمد حامد فرزند محمد داود در بست (4) بحیث مدیر عمومی نظارت از شهرک ها ریاست متذکره.
 4. ارسال مکتوب به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی بر بازبینی دو عنوان لایحه وظایف بست (4) مدیریت عمومی سروی شهرک ها و بست (4) سرویر ریاست خدمات انجنیری.
 5. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت بامیان مبنی بر ارتقای ولایت متذکره از درجه سوم به درجه دوم.
 6. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت دایکندی در رابطه به تمدید قرار داد بالمقطع محترم حبیب فرزند مولاداد محافظ چاه عمیق شهرک مهاجرین آمریت متذکره.
 7. ارسال مکتوب بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات کابل و ننگرهار مبنی بر تمدید قرار داد محترم خلیل احمد فرزند نجیب الدین مدیر جنسی ریاست مهاجرین ولایت کابل.
 8. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایات ننگرهار و هلمند در رابطه به تمدید خدمتی محترم محمد عیسی فرزند حاجی دوست محمد کارمند بست (5) مدیریت بیجاشده گان برای مدت شش ماه به هلمند.
 9. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار مبنی بر تقرر محمد فرزند عبدالقیوم در بست (5) به حیث مدیر تکنالوژی ریاست متذکره الی رقابت آزاد.
 10. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت زابل مبنی بر انفکاک محمد حسین فرزند اختر محمد از بست (5) مدیر جنسی آمریت متذکره.
 11. اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

قرار شرح فوق گزارش  هفته وار سال مالی  1397 این مدیریت ترتیب و تقدیم است.

13 الی 17 دلو 1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام

گزارش ارایه ننموده

گزارش آمریت محترم سوانح

-نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (7)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (28) قطعه به دفاترسوانح وشعبات مربوطه.

4-ارسال نتایج ارزیابی اجراات هفت تن از کارکنان سی بی آر به کمیسیون محترم اصلاحات اداری .

5- ارسال نتایج 26 تن ازکارکنان ولایتی به ریاست محترم مالی وحسابی جهت اجرای امتیازات شان .

6- مسترد شدن اسناد ارزیابی یکتن از کارکنان ریاست مهاجرین ولایت کنر جهت رفع نواقص .

7- اشتراک درجلسه ارزیابی پنج تن ازکارکنان ریاست های مرکزی .

5-ترتیب (4) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

6ترتیب فورم م -9 برای ( 19)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفرنموده بودند.

7- ترتیب پلان تطبیقی ربع اول سال مالی 1398 اما تاالحال مورد منظوری قرار نگرفته است.

8- ابدیت 18جلد دفتر سوانح کارکنان ولایتی  به دیتابیس ودفتر سوانح شان .

9- ازاول برج دلو بتعداد( 44)تن کارکنان رقعه رخصتی (46)تن رقعه مریضی و(64) تن از کارکنان ریاست های مرکزی به خارج از وزارت توظیف ودرج دیتابیس حاضری گردیده است.

10-ترتیب وارسال راپور معاشات کارکنان وزارت، منتظرین، پروژه ئی وخدمتی بمرجع مربوطه شان.

آمریت محترم آموزش

 1. مواصلت فورم های خانه پری شده نیازسنجشی آموزشی کارکنان وزارت ودرج آن در دیتابیس .
 2. .ارسال مکتوب تعقیبی جهت خانه پری فورم های نیازسنجی آموزشی به ریاست های مهاجرین ولایات .
 3. .ارسال مکتوب محترمه زهرا خاوری یک تن ازمحصلین دوره ماستری کشورهندوستان به ریاست مالی وحسابی  .
 4. .معرفی دوتن ازکارکنان وزارت جهت امتحان مقدماتی بورس به کشور هندوستان .
 5. .بتعداد (17) قطعه مکاتیب صادره ووارده .
 6. .ارسال مکتوب مستردی برنامه پیشرفته کمپیوتر .
 7. .ارسال مکتوب درمورد پول کردیت کارت چهارتن از کارکنان .
 8. . ترتیب وارسال پیشنهاد درمورد پول سمستروارمحصلین به مقام محترم وزارت .

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 

 -به تعداد (7) قطعه مکاتیب واصله  عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

 

-  به تعداد (3) پست های خالی سایر ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده بود جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

 

 1. معرفی محترم زمری مفتیش ریاست تفتیش داخلی  به شرکت مخابراتی افغان بیسیم جهت اخذ مثنی سیم کارت .
 2. طی مراحل اسناد محترم  عبدالاحمد مدیر عمومی حفظ و مراقبت ریاست اداری ذریعه مکتوب رسمی به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 

 1. ارایه جواب به نامه آمریت محترم امور مهاجرین ولایت سرپل مبنی بر لوایح وظایف بست ها مطابق عنوان بست ترتیب و رشته های تحصیلی آن تعین میگردد.
 2. ارسال خلص سوانح یک تن از کارکنان امریت امور مهاجرین ولایت سرپل به آمریت متذکره.
 3. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هرات در رابطه به خدمتی و رخصتی دو تن از کارکنان ریاست متذکره.
 4. درج شهرت مکمل محترم محمد یوسف فرزند ظاهر که در بست (4) بحیث مدیر عمومی نظارت از پروژه های انکشافی ریاست پالیسی و پلان تقرر گردیده در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 5. درج شهرت مکمل محترم محمد حسین فرزند صادق علی که در بست (4) بحیث مدیر عمومی توحید و انسجام پلان های کاری ریاست پالیسی و پلان تقرر گردیده در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 6. درج شهرت مکمل محترم عبدالستار فرزند عبدالصبور که در بست (4) بحیث کارشناس توسعه اقتصادی ریاست پالیسی و پلان تقرر گردیده در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 7. درج شهرت مکمل محترمه صفیه بنت عبدالرحیم که در بست (4) بحیث مدیر عمومی تحقیق پیرامون وضعیت مهاجرین ریاست تحقیق تقرر گردیده در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 8. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هلمند مبنی بر دو تن از کارکنان آنریاست که در شکیل سال 1397 بریاست ننگرهار انتقال نموده و خواهان دو بست خویش در تشکیل سال 1398 شده اند.
 9. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار مبنی بر  تغیر و تبدیل (6) تن از کارمندان ریاست متذکره.
 10. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کابل در رابطه به فورم کاریابی محترم احمد خالد فرزند نعمت شاه مدیر تکنالوژی و معلوماتی ریاست متذکره که به سویه لیسانس تثبیت شده است.
 11.  ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیا مبنی بر معرفی یک نفر کارمند بالمقطع از جانب ریاست متذکره غرض طی مراحل از طریق کمیسیون مؤظف ولایتی.
 12. ارسال مکتوب بریاست های امور مهاجرین ولایات پکتیکا ، لغمان و ننگرهار مبنی بر ختم خدمتی تمام کارکنان آن ادارات و ادامه وظایف شان به وظیفه اصلی.
 13. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت بامیان در رابطه به معرفی یک نفر کارمند بالمقطع از جانب آمریت متذکره غرض طی مراحل از طریق کمیسیون مؤظف ولایتی.
 14. ترتیب (8) عنوان لایحه وظایف بست های مختلف غرض پروسه استخدام به آمریت محترم استخدام.
 15. ارسال ورقه عرض محترم محمد نعیم کاکر رئیس اسبق ریاست امور مهاجرین ولایت بغلان در مورد اجرای معاشات شان بریاست متذکره.
 16. ارسال ورقه عرض محترم باعث نور جسور رئیس اسبق ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان در مورد اجرای معاشات شان بریاست متذکره.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

 

6 الی 10 دلو 1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام

 1. اخذ امتحان تحریری بست رتبه(4) مدیر توحید و انسجام پلان های کاری وبست رتبه(4) مدیر عمومی نظارت از پروژه های انکشافی و ساختمانی ریاست پالیسی و پلان.
 2. تکثیر مکتوب عقد قراردادبالمقطع معادل بست(7) دریور آمریت تدارکات به شعبات مربوط.
 3. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه(4) مدیر عمومی توحید و انسجام پلان های کاری و بست رتبه(4) مدیر عمومی نظارت از پروژه های انکشافی و ساختمانی ریاست پالیسی و پلان از نتیجه امتحان.
 4. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه(4) مدیر عمومی برنامه های شهری ریاست هماهنگی دریافت راه حل های به بیجاشدگان داخلی غرض اخذ امتحان تحریری.
 5. ارسال مکتوب تقرر متصدی بست(5) مدیر پذیرش ریاست دفتر در وزارت معادن و پترولیم به ریاست مالی و حسابی و آمریت سوانح و ارزیابی اجراآت غرض ترتیب علم و خبر و ارسال دفتر سوانح.
 6. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه(4) کارشناس توسعه اقتصادی ریاست پالیسی و پلان غرض اخذ امتحان تقریری.
 7. ارسال پیشنهاد تقرر متصدی بست رتبه(4) مدیر عمومی نظارت از پروژه های انکشافی و ساختمانی ریاست پالیسی و پلان به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.
 8. تکمیل اسناد ابتدائی یک تن از مراجع ذیربط غرض تقرری اش در یکی از بست های کمبود مرکز وزارت.
 9. ارسال پیشنهاد متصدی بست(5) مدیر پذیرش طور حکمی به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.
 10. اخذ امتحان بست رتبه(4) کارشناس توسعه اقتصادی ریاست پالیسی و پلان.
 11. ارسال جدول کارمندان قراردادی پروژه تامین خدمات اساسی و اجتماعی شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان به ریاست اداری براساس تقاضا کتبی.
 12. ترتیب و ارسال مکتوب خخلص سوانح رئیس امور مهاجرین ولایت جوزجان به وزارت محترم تجارت.
 13. ترتیب وارسال پ2 رئیس امورمهاجرین کنر به این ریاست و مستوفیت ولایت کنر جهت اجراآت بعدی.
 14. ترتیب و ارسال مکتوب شکایت یک تن از شکایان بست رتبه(3) آمریت امورمهاجرین ولایت زابل به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 15. تکثیر مکتوب استعفای مدیر تکنالوژی ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز.
 16. تکثیر مکتوب استعفای مدیراحصائیه ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا.
 17. معرفی یک تن غرض اخذ جواز کار به ریاست قوای بشری.
 18. تکثیر مکتوب انفکاک مدیر احصائیه و پلان ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز.
 19. تکثیر مکتوب عقدقرارداد یک تن محافظ ریاست امورمهاجرین ولایت کابل.
 20. معرفی یک تن جدید التقرر به ریاست عمومی امنیت ملی.
 21. ارسال فورم کاریابی غرض تثبیت فراغت یک تن به وزارت معارف.
 22. تکثیر مکتوب تقرر یک تن از کارمندان اسبق آمریت امورمهاجرین ولایت بادغیس به حیث کارمند اداره ارگان های محلی.
 23. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد یک تن محافظ بالمقطع ریاست امورمهاجرین ولایت جوزجان.
 24. ارسال فورم تثیبت فراغت مدیر تکنالوژی به آمریت سوانح غرض ضم نمودن به دفتر آن و امتیاز دوره لیسانس

گزارش آمریت محترم سوانح

نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (8)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (27) قطعه به دفاترسوانح وشعبات مربوطه.

4-ارسال یک جلد دفتر سوانح به اداره امور.

5-ترتیب (6) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

6ترتیب فورم م -9 برای ( 22)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفرنموده بودند.

7- ترتیب پلان تطبیقی ربع اول سال مالی 1398 اما تاالحال مورد منظوری قرار نگرفته است.

8- ابدیت 13جلد دفتر سوانح کارکنان ولایتی  به دیتابیس ودفتر سوانح شان .

9- تطبیق حاضری الکترونیکی دروزارت بعوض حاضری یومیه.

10-اخذ منظوری ارتقاء قدم (68) تن کارکنان از مقام وزارت.

آمریت محترم آموزش

 1. مواصلت فورم های خانه پری شده نیازسنجشی آموزشی کارکنان وزارت ودرج آن در دیتابیس .
 2. ارسال مکتوب تعقیبی جهت خانه پری فورم های نیازسنجی آموزشی به ریاست های مرکزی .
 3. معرفی یک تن ازمحصلین پوهنتون شیخ زاید ریاست مهاجرین ولایت خوست جهت دوره پرکتیک به ریاست اداری .
 4. معرفی دوتن ازکارکنان وزارت جهت امتحان مقدماتی بورس به کشور هندوستان .
 5. بتعداد (20) قطعه مکاتیب صادره ووارده .
 6. همکاری  باریاست عمومی بیجاشده گان  درمورد سمینار دوروزه تحت عنوان  راه حل های دایمی .
 7. ترتیب وارسال پیشنهاد درمورد پول سمستروارمحصلین به مقام محترم وزارت .

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 

 1.  به تعداد (10) قطعه مکاتیب واصله  عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

 

 1.   به تعداد (5) پست های خالی سایر ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده بود جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید
 2. معرفی عبدالمحبوب سکرتر معینیت مالی و اداری به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 1. ارایه جواب به نامه وزارت محترم شهرسازی و اراضی در رابطه به ادغام وزارت خانه ها به اساس پالیسی دولت ج.ا.ا که این وزارت شامل ادغام ادارات و وزارت خانه ها الی اکنون نمیباشد.
 2. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا مبنی بر تقرر محترم میر افغان فرزند محمد سلیم که در بست (4) بحیث مدیر عمومی حالات اضطرار آنریاست تقرر گردیده است.
 3. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا مبنی بر استعفای محترم عبدالغفور فرزند محمد قسیم مدیر احصائیه و پلان ریاست متذکره.
 4. ارسال مکتوب بریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز در رابطه به انفکاک محترم ذبیح الله فرزند عبدالبصیر کارمند غیر ریفورمی بست (5) مدیر احصائیه و پلان ریاست متذکره.
 5. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا در رابطه به تائیده فوق بکلوریا محترم میر افغان فرزند محمد سلیم مدیرعمومی حالات اضطراری ریاست متذکره.
 6. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کابل مبنی بر یکورق اصل فورم قرار داد خط محترم نیک محمد فرزند علی احمد کارکن باالمقطع معادل بست (7) ریاست متذکره.
 7. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت بادغیس در رابطه به تقرر محترم مشرف کارمند اسبق آمریت متذکره در بست (3) بحیث کارشناس پلانگذاری ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری اداره مستقل ارگانها محلی.
 8. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت جوزجان مبنی بر تمدید قرار داد محترم محمدالله فرزند شاه مردانقل ماشین کار چاه عمیق شهرک مهاجرین آن ولایت.
 9. ارسال مکتوب بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات کابل و ننگرهار مبنی بر رفع خدمتی محترم خلیل احمد مدیر جنسی امور مهاجرین ولایت کابل.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد

 

۲۹ جدی الی ۳ دلو ۱۳۹۷

 آمریت محترم استخدام

 1. تکمیل اسناد ابتدایی یک تن از مراجع ذیربط غرض تقرراش در یکی از بست های کمبود.
 2. تکثیر مکتوب تقرر رقابتی متصدی بست رتبه سوم آمر نظارت بر تطبیق موافقتنامه ها ریاست حمایت حقوقی به شعبات مربوط.
 3. تکثیر مکتوب تقرر رقابتی متصدی بست رتبه (4) عضو مسلکی توافقنامه ها ریاست حمایت حقوقی به شعبات مربوط.
 4. جواب مکتوب بورد محترم تعیینات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی بر سرنوشت متصدی اسبق بست رتبه دوم ریاست عودت و ادغام مجدد.
 5. تکثیر مکتوب تقرر رقابتی متصدیان رتبه (4) مدیر عمومی ترانسپورت و بست (5) مدیر ترانسپورت ریاست اداری به شعبات مربوط.
 6. تکثیر مکتوب تقرر رقابتی متصدی بست رتبه (4) مدیر عمومی نظارت از توزیع زمین ریاست عودت و ادغام مجدد به شعبات مربوط.
 7. تکثیر مکتوب تقرر رقابتی بست (7) دریور ریاست عمومی عودت به شعبات مربوط.
 8. تکثیر مکتوب تقرر رقابتی بست حکمی بست رتبه (5) مدیر حل مطالبات حقوقی ریاست حمایت حقوقی به شعبات مربوط.
 9. اخذ امتحان تحریری بست (4) کارشناس اقتصادی ریاست پالیسی و پلان و ارزیابی نمرات.
 10. امتحان تحریری بست رتبه (4) مدیر عمومی طرح پلان های انکشافی ریاست متذکره.
 11. تکثیر مکتوب عقد قرار داد خط خانه سامان آتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان به شعبات مربوط.
 12. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه (4) کارشناس اقتصادی از نتیجه امتحان تحریری.
 13. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه (4) مدیر عمومی طرح پلانهای انکشافی ریاست پالیسی و پلان از نتیجه امتحان تحریری.
 14. تکثیر مکتوب در خواست خلص سوانح، علم و خبر رئیس امورمهاجرین ولایت بلخ از مراجع مربوط.
 15. جواب مکتوب شکایت دو تن از شاکیان آمریت امورمهاجرین ولایت زابل.
 16. جواب مکتوب وزارت عدلیه مبنی بر درخواست گزارش کارکردگی های رئیس اسبق ولایت لغمان و معرفی یک تن به اداره محترم مبنی بر نماینده با صلاحیت وزارت.
 17. تکثیر مکتوب تعقیبی به کمیسیون اصلاحات اداری در رابطه با شاکی بست رتبه(3) آمریت امورمهاجرین ولایت زابل.
 18. تکثیر مکتوب تعیین سرنوشت حاجی گل صافی رئیس اسبق ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز.
 19. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه (4) مدیر عمومی انسجام پلان های کاری و بست رتبه (4) مدیر عمومی پروژه انکشافی ریاست پالیسی و پلان غرض امتحان تقریری و یا مصاحبه نهایی.
 20. اخذ امتحان تحریری بست رتبه (4) مدیریت عمومی تحقیق پیرامون وضعیت مهاجرین ریاست تحقیق.
 21. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه (4) مدیر عمومی تحقیق و معلومات مهاجرین از نتیجه امتحان تحریری.
 22. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه (7) دریور مدیریت ترانسپورت ریاست اداری به شعبات مربوط.
 23. تنظیم جدول شهرت وظیفوی کارمندان عالی رتبه.
 24. تنظیم مکتوب در ارتباط به ایام انتظار با معاش محترم سرخرودی رئیس اسبق منابع بشری.
 25. تکثیر مکتوب تقرر یک تن در بست رتبه(5) به حیث مدیر ادغام مجدد ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی ازطریق پروسه رقابت آزاد.
 26. تکثیر مکتوب استعفای یک تن در بست(5) احصائیه و پلان ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا.
 27. تکثیر مکتوب تمدید خدمتی مدیر حالات اضطرار در ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار در ریاست مهاجرین ولایت خوست.
 28. ارسال فورم کاریابی غرض تثبیت فراغت کارمند ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار.
 29. تکثیر مکتوب خدمتی عبدالقدوس کارمند غیر ریفورمی پکتیکا در ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار.

گزارش آمریت محترم سوانح

 1. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.
 2. ترتیب خلص سوانح برای (5)تن از کارکنان مرکزی وزارت.
 3. به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت (15) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.
 4. درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (25) قطعه به دفاترسوانح وشعبات مربوطه.
 5. 5-طی مراحل وارسال  اسناد تقاعد یک تن از کارکنان به خزینه تقاعد.
 6. ترتیب (1) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.
 7. ترتیب فورم م -9 برای (5)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفرنموده بودند.
 8. ترتیب پلان تطبیقی ربع اول سال مالی 1398 اما تاالحال مورد منظوری قرار نگرفته است.
 9. انتری وابدیت ده جلد دفتر سوانح کارکنان مرکزی وولایتی وآمریت نورستان به دیتابیس.
 10. تطبیق حاضری الکترونیکی دروزارت بعوض حاضری یومیه.

آمریت محترم آموزش

 1. مواصلت فورم های خانه پری شده نیازسنجشی آموزشی کارکنان وزارت ودرج آن در دیتابیس .
 2. ارسال مکتوب به پوهنتون محترم ابن سینا جهت دروره پرکتیک یک تن ازکارکنان وزارت
 3. ارسال مکتوب یک تن ازمحصلین طبقه ذکور وزارت جهت پرداخت فیس سمسترواربه ریاست مالی وحسابی  .
 4. آغاز مجدد کورس سواد حیاتی کارکنان خدماتی بتاریخ 6/11/1397در صنوف درسی شان در مقر وزارت  .
 5. به تعداد (15) قطعه مکاتیب صادره و وارده .
 6. ترتیب استعلام به ریاست های مرکزی جهت بورس یک ساله به کشور هندوستان وپاکستان

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 

 1. به تعداد (11) قطعه مکاتیب واصله  عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

 

 1.   به تعداد (15) پست های خالی سایر ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده بود جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

 

 1. معرفی انیس بنت غلام سخی کارکن خدماتی ریاست اطلاعات و ارتباط به ریاست محترم  بررسی ازتطبیق قوانین صحی  جهت تشخیص وتداوی .
 2. معرفی نثاراحمد کارمند منتظربامعاش آمریت تهیه وتدارکات به ریاست محترم  بررسی ازتطبیق قوانین صحی  جهت تشخیص وتداوی .
 3. ترتیب پیشنهاد مجدد تقدیرنامه هشت تن از کارکنان نخبه سال 1396 ریاست های مرکزی که به نسبت ختم سال مالی از اجرای امتیازبازمانده بود جهت اجرای امتیاز از بودجه سال 1398 وارائه آن بمقام محترم وزارت جهت اخذ هدایت .
 4. دایر نمودن جلسه کمیته حل اختلافات ناشی ازکار مبنی بر شکایت محترمه سامعه عزیزی آمر جندر جهت فیصله به حضور داشت رئیس منابع بشری .
 5. معرفی محترم احمد الله کارمند ریاست منابع بشری به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 1. درج شهرت مکمل محترم سید صلاح الدین فرزند سید بهرام که در بست (3) به حیث آمر نظارت بر تطبیق موافقت نامه های ریاست حمایت حقوقی از طریق پروسه رقابت آزاد تقرر گردیده در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 2. درج شهرت مکمل محترم محمد حسن فرزند محمد امیر که در بست (4) به حیث عضو مسلکی توافقنامه ها ریاست حمایت حقوقی از طریق پروسه رقابت آزاد تقرر گردیده در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 3. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت تخار در رابطه به تقرر محترم یاسین لبیب بحیث رئیس امور مهاجرین آنولایت.
 4. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هرات مبنی بر تمدید قرار داد محترم سید نجیب الله فرزند سید محمد کارمند قراردادی بالمقطع و محترم احمد شعیب فرزند فضل احمد اجیر باالمقطع در طی سال 1398 در ریاست متذکره.
 5. ارسال مکتوب بریاست های امور مهاجرین ولایات کابل و ننگرهار مبنی بر خدمتی محترم احمد شاه رحمانی که قبلاً خدمتی ولایت ننگرهار بود و طی ورقه عرض خواهان خدمتی خویش در ولایت کابل شده است.
 6. ارسال مکتوب بریاست های امور مهاجرین ولایت هرات ، نیمروز و کندهار در رابطه به (14) تن از کارمندان بالمقطع که در سرحدات ریاست های امور مهاجرین ولایات متذکره در ثبت نام مهاجرین را مینمودن قرار داد شان ختم که مقام محترم وزارت طی حکمی قرار داد شان را تا اخیر سال مالی تمدید نموده است.
 7. درج شهرت مکمل محترم عادل فرزند خدا داد که در بست (4) به حیث مدیر عمومی ترانسپورت ریاست اداری از طریق پروسه رقابت آزاد تقرر گردیده در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 8. درج شهرت مکمل محترم عباس فرزند احمد که در بست (5) به حیث مدیر ترانسپورت ریاست اداری از طریق پروسه رقابت آزاد تقرر گردیده در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 9. درج شهرت مکمل محترم لقمان الدین فرزند قربان محمد که در بست (4) به حیث مدیر عمومی نظارت از توزیع زمین ریاست محترم عودت از طریق پروسه رقابت آزاد تقرر گردیده در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 10. درج شهرت مکمل محترم سید آغا فرزند دل آغا که در بست (7) به حیث دریور ریاست عمومی عودت از طریق پروسه رقابت آزاد تقرر گردیده در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 11. درج شهرت مکمل محترم حماد فرزند گل احمد که در بست (4) به حیث عضو مسلکی دیزاین و توسعه دیتابیس ریاست تکنالوژی معلوماتی از طریق پروسه رقابت آزاد تقرر گردیده در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 12. ارسال مکتوب بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات کابل و ننگرهار مبنی بر رفع خدمتی محترم خلیل احمد مدیر جنسی امور مهاجرین ولایت کابل.
 13. اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد

22 الی 26 جدی 1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام :-

 1. جواب مکتوب بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی مبنی به ارسال یک تعداد اسناد امتحان بست رتبه (4) مدیر عمومی تحلیل و توحید گزارشات ریاست پالیسی و پلان
 2. تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه (4) مدیر عمومی احصائیه و دیتابیس به شعبات ذیربط
 3. اخذ امتحان تقریری و یا مصاحبه نهایی بست رتبه (4) مدیر عمومی توزیع زمین از طریق کمیته موظف
 4. ارزیابی نمرات امتحان تحریری بست رتبه (4) انجینر بر آورد  ریاست خدمات انجینری.
 5. تکثیر مکتوب توظیف خدمتی دو تن از کارمندان ریاست های ارتباط و هماهنگی امور ولایات و اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوط.
 6. تکثیر مکتوب تقرر رقابتی متصدی بست رتبه (4) مدیرعمومی بودجه انکشافی به شعبات ذیربط.
 7. اخذ امتحان تحریری و تقریری دو بست رتبه (4) ریاست پالیسی و پلان، مدیریت عمومی طرح پلانهای انکشافی و مدیریت نظارت از پروژه های انکشافی.
 8. ارسال یک ورق فورم کاریابی یکی از کاندیدان موفق غرض تثبیت سویه تحصیلی، سوابق جرمی و معاینات صحی.
 9. تکثیر مکتوب تقرر متصدی بست رتبه دوم ریاست هماهنگی دریافت راه حل های به بیجاشدگان داخلی به ریاست های مرکز وزارت.
 10. ارسال یک ورق تثبیت فراغت یکی از کازمندان مرکز وزارت به وزارت تحصیلات عالی.
 11. اطلاع دهی از موقف منتظر بامعاش متصدی بست رتبه دوم ریاست هماهنگی دریافت راه حل های به بیجاشدگان داخلی.
 12. تهیه و ترتیب و ارسال پیشنهاد تقرر حکمی بست (5) مدیر عمومی حل مطالبات حقوقی ریاست حمایت حقوقی به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.
 13. ارسال(4) قطعه پیشنهاد تقرر رقابتی تعداد (4) تن از کاندیدان موفق و یک ریفورمی به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام.
 14. تکثیر مکتوب خدمتی آمر مالی واداری نیمروز به ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان.
 15. ارسال یک ورق علم خبر یک تن از کارمندان امور مهاجرین ولایت غزنی به آمریت سوانح.
 16. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد دو تن ازکارکنان قراردادی بالمقطع ریاست  امور مهاجرین ولایت هرات.
 17. تکثیر مکتوب تمدیدقرارداد چهارده تن از کارکنان بالمقطع ریاست امورمهاجرین ولایت های هرات، کندهار و نیمروز به ریاست های مربوطه و شعبات ذیربط.
 18. تکثیر مکتوب خدمتی چهارتن از کارمندان ریاست امور مهاجرین ولایت کابل.
 19. تکثیر مکتوب تقرر آمرمالی و اداری پکتیا در بست رتبه (2) ریاست اراضی ولایت میدان وردک جهت آگاهی به شعبات ذیربط.
 20. تهیه و ترتیب یک قطعه مکتوب به آمریت تدارکات جهت تهیه و ترمیم تونر ماشین فوتوکاپی.
 21. تکثیر مکتوب تقرر بست رتبه (2) ریاست تخار به مراجع ذیربط.

گزارش آمریت محترم سوانح

-نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (10)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3-به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت (37) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

4- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (22) قطعه به دفاترسوانح وشعبات مربوطه.

5- ارسال فورم ارزیابی سالانه (31) تن از کارکنان مرکزی وزارت به شعبات مربوطه .

6-ترتیب (3) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

7-ترتیب فورم م -9 برای (2)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفرنموده بودند.

8- ترتیب پلان تطبیقی ربع اول سال مالی 1398 اما تاالحال مورد منظوری قرار نگرفته است.

9- انتری وابدیت ده جلد دفتر سوانح کارکنان مرکزی وولایتی وآمریت فراه به دیتابیس.

10-ترتیب جدول وپیشنهاد منظوری ارزیابی سالانه (61) تن از کارکنان ولایتی بمقام وزارت.

11- تکثر نتایج ارزیابی سالانه ( 47) تن از کارکنان وزارت بریاست مالی وحسابی.

آمریت محترم آموزش

 1. مواصلت فورم های خانه پری شده نیازسنجی آموزشی کارکنان وزارت و درج آن در دیتابیس .
 2. .ارسال مکاتیب به ریاست های مرکزی وزارت درمورد تداخل وظیفوی برنامه های آموزشی آمریت ارتقاء ظرفیت .
 3. . معرفی محترمه مرضیه دربرنامه آموزشی تحت عنوان مینوشیب درموسسه پروموت، زنان درحکومت داری  .
 4. . ارسال بل تحویلی بانک  محصلین اناث و ذکور جهت اجراآت بعدی به ریاست مالی وحسابی .

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 

 • معرفی نثاراحمد کارمند منتظربامعاش آمریت تهیه وتدارکات به ریاست محترم  بررسی ازتطبیق قوانین صحی  جهت تشخیص وتداوی .
 • معرفی محترم محمد ایوب کارمند ریاست انجینری به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی .
 • معرفی محترم محرم علی کارمند ریاست ارتباط خارجه به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .
 • ارسال مکتوب متحد المال به ریاست های مرکزی جهت معرفی کاندید به ریاست و معاونیت اتحادیه ملی گارگران وزارت .
 • ارجاع ورقه درخواست سامعه عزیزی به کمیته حل اختلافات جهت رسیده گی به شکایت شان .
 •  ارجاع ورقه درخواست زنان ولایت پروان به کمیته حل اختلافات ناشی ازکار جهت حل مشکل زنان شهرک باریک آب .

 

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 

 1. جلسه کمیته تشکیلات وزارت با حضور داشت تمام اعضای کمیته و جناب وزیر امور مهاجرین جهت نهائی سازی تشکیل.
 2. جلسه تشکیل با هیئت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت نهائی شدن تشکیل وزارت.
 3. درج شهرت مکمل محترم سید موسی فرزند سید ابراهیم که در بست (4) به حیث مدیرعمومی بودجه انکشافی از طریق پروسه رقابت آزاد تقرر گردیده در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 4. ارایه جواب به نامه آمریت محترم ارتباط کارکنان در رابطه به کاندیداتوری کارمندان این مدیریت درپروسه انتخابات ریاست و معاونیت اتحادیه کارگران وزارت.
 5. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کندز مبنی بر تائید درجه تحصیل محترم محمد نسیم فرزند حاجی محمد یوسف مدیر عمومی مساعدت های مالی ریاست متذکره به سویه لیسانس.
 6. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت پنجشیر در رابطه به ترانسکریپت محترم مهردل فرزند شیر دل مدیر عمومی مالی و اداری آمریت متذکره به سویه فوق بکلوریا.
 7. دو ورق جدول فورم (001) که از طرف ریاست بررسی کنترول تفتیش ذریعه استعلام مواصلت نموده بود بعد از خانه پری دقیق و ارایه جواب به استعلام متذکره دوباره به هیئت تفتیش بررسی ارسال شد.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

 

15 الی 19 جدی 1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام :-

 1. اخذ امتحان بست (4) مدیرعمومی بودجه انکشافی ریاست مالی و حسابی.
 2. جواب مکتوب کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی مبنی بریک ورق جدول کارمندان آمریت تدارکات.
 3. تکثیرمکتوب تقررمتصدی بست رتبه سوم آمریت طرح وانکشاف دیتابیس ریاست تکنالوژی معلوماتی از طریق رقابت آزاد به شعبات مربوط.
 4. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه سوم آمریت طرح و انکشاف دیتابیس ریاست تکنالوژی و بست (4) عضو مسلکی توافقنامه ها ریاست حمایت حقوقی از نتیجه امتحان.
 5. ارسال پیشنهاد تقرر رقابتی کاندید موفق بست(4) مدیر عمومی ترانسپورت به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام.
 6. ارسال پیشنهاد تقرر حکمی بست (4) مدیر عمومی احصائیه ودیتابیس ریاست پالیسی وپلان به ریاست محترم دفتر غرض اخذ منظوری مقام.
 7. اخذ امتحان تحریری بست (4) انجنیر برآورد ریاست خدمات انجنیری.
 8. جواب مکتوب بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی کمیسیون مبنی بر شکایت یک تن از کاندیدان بست(4) مدیر عمومی تصفیه تحصیلی ریاست مالی و حسابی از پروسه شارت لست بست.
 9. ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی بورد محترم تعیینات خدمات ملکی مبنی به اطمینانیه از تقرر چهار تن از کاندیدان موفق معرفی شده در بست های 5و6.
 10. تماس تیلفونی با کاندیدان بست(4) مدیر عمومی توزیع زمین ریاست عودت و ادغام مجدد غرض اخذ امتحان تقریری یا مصاحبه نهایی.
 11. ارسال یک قطعه فورم کاریابی یکی از کارمندان وزارت مبنی به تثبیت سویه تحصیلی به آمریت سوانح و ارزیابی اجرآات.
 12. تکثیر مکتوب تبدیلی دو تن ازم دریوران گروپ موبایل ودریور ریاست خدمات انجنیری بالمعاوضه به شعبات مربوط.
 13. اخذ امتحان تقریری یا مصاحبه نهایی بست های رتبه سوم آمر نظارت از تطبیق موافقتنامه ها و عضو مسلکی توافقنامه ریاست حمایت حقوقی.
 14. تکثیر مکتوب تمدید قراردادبالمقطع معادل بست (4) مصحح  پشتو ریاست اطلاعات به شعبات مربوط.
 15. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد  بالمقطع معادل بست رتبه سوم مترجم ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوط.
 16. تکثیر مکتوب توظیف دو تن از کارمندان ریاست خدمات انجنیری به وظایف اصلی شان قبلا در ریاست پالیسی و پلان و ریاست امور مهاجرین ولایت کنرها، طور خدمتی انجام می نمودند به شعبات مربوط.
 17. ارسال دو قطعه مکتوب جهت ارسال خلاص سوانح و علم خبر از روسای ولایت کنرها و پکتیابه وزارت اقتصاد و کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
 18. ارسال مکتوب در رابطه با تعیین سرنوشت رئیس اسبق امور مهاجرین ولایت کندهار.
 19. ارسال مکتوب تقرر رئیس اسبق امورمهاجرین ولایت بغلان در مربوطات ریاست محترم دفتر به شعبات مربوط.
 20. ارسال متحدالمال به ریاست های ولایات در رابطه با منتظر با معاش روسای اسبق یا برگشت به وظیفه شان.
 21. معرفی محترم عبدالوهاب فرزند گلاب کاندید بست رتبه(4) ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار به ریاست قوای بشری غرض تکمیل نمودن اسناد.
 22. در رابطه ارسال فورم تثبیت فراغت دوره لیسانس محترم آم امور مهاجرین ولایت بغلان غرض ضم نمودن به دفتر سوانح به آمریت محترم سوانح و ارزیابی.
 23. در رابطه به ارسال فورم تثبیت فراغت محترم محمد نسیم کارمند ریاست امورمهاجرین ولایت کندز غرض ضم نمودن به دفتر سوانح به آمریت محترم ارزیابی وسوانح.
 24. ابراز موافقه مبنی بر تقرر محترم احمدالله کارمند اسبق ریاست امورمهاجرین ولایت کندهار در مربوطات د افغانستان بانک با ارسال یک ورق.
 25. در رابطه به ارسال اصل ورقه عرض مامور بالمقطع ریاست محترم امورمهاجرین ولایت ننگرهار به آن ریاست غرض اجراآت بعدی.
 26. در رابطه توظیف سرپرستی از امورات آمریت اضطرار ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار.

گزارش آمریت محترم سوانح

نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (5)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3-به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت (53) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

4- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (33) قطعه به دفاترسوانح وشعبات مربوطه.

5-حضور درجلسه ارزیابی(5) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.

6-ترتیب (5) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

7-ترتیب فورم م -9 برای (12)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفرنموده بودند.

8- ترتیب پلان تطبیقی ربع اول سال مالی 1398 اما تاالحال مورد منظوری قرار نگرفته است.

9- انتری وابدیت ده جلد دفتر سوانح کارکنان مرکزی وولایتی وآمریت ارزگان ونورستان به دیتابیس.

10- یک تن از کارکنان اسبق وزرات بعد از طی مراحل اسناد شان جهت اجرای تقاعد به خزینه تقاعد.

11- ارسال دفتر سوانح وسوابق کاری یک تن از کارکنان به اداره احصائیه مرکزی .

آمریت محترم آموزش

 

گزارش ارایه ننموده

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 

 1. به تعداد (10) قطعه مکاتیب واصله  عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

 

 1. به تعداد (6) بست های سوم وچهارم  داره عالی بررسی جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 2. به تعداد یک  بست رتبه هفتم وزارت انرژی وآب  جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 3. معرفی سید هاشم مشاورامور  حقوقی  به ریاست محترم  بررسی ازتطبیق قوانین صحی   جهت تشخیص وتداوی .
 4. معرفی محمد عرفان آمر تثبیت بیجاشده گان ریاست عمومی  رسیده گی به وضعیت بیجاشده  به ریاست محترم  بررسی ازتطبیق قوانین صحی جهت تشخیص وتداوی .
 5. معرفی نظام الدین کارمند ریاست پالیسی و پلان به ریاست محترم  بررسی ازتطبیق قوانین صحی  جهت تشخیص وتداوی .
 6. معرفی عبدالوحید رسولی عضو مسلکی رسیده گی به شکایات کارکنان ریاست منابع بشری به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .
 7. معرفی محترم عبدالاحمد مدیر عمومی حفظ و مراقبت ریاست محترم اداری به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط
 8. معرفی عادل مدیر عمومی ترانسپورت ریاست محترم اداری به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت .
 9. معرفی نورالله  مدیر عمومی استخدام مرکز زیاست منابع بشری  به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 1. ارسال مکتوب بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات خوست و ننگرهار مبنی بر خدمتی عجالتاً محترم حسن محمد عضو مسلکی ادغام مجدد کارمند اسبق ولایت خوست که در تشکیل 1397 بولایت ننگرهار انتقال نموده بود.
 2. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت کاپیسا مبنی بر تمدید قرارداد محترم نصرت خان فرزند اسد خان کارمند باالمقطع معادل بست (5) آمریت متذکره.
 3. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هرات مبنی بر تصحیح رشته تحصیلی محترم سید اسدالله فرزند سید جواد بست (5) عضو مسلکی ثبت نام ریاست متذکره.
 4. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت دایکندی مبنی بر تمدید قرار داد محترم نور محمد فرزند مولا داد کارمند باالمقطع معادل بست (4) آمریت متذکره.
 5. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا در رابطه به تمدید خدمتی دوماهه محترم افضل خان آمر مالی و اداری آن ریاست به ریاست مالی و اداری مرکز.
 6. ارسال مکتوب بریاست های امور مهاجرین ولایات کندهار ، ننگرهار ، جوزجان ، نیمروز ، کنرها، بغلان ، پکتیا، پکتیکا ، هلمند ، بلخ ، کابل و پروان در مورد تقرری بست های دومی ریاست های متذکره.
 7. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کندز در مورد تقرری بست (2) رئیس ریاست متذکره.
 8. ارسال دو ورق فورم های احصائیوی تشکیلاتی  بعد از خانه پری دقیق بریاست محترم پالیسی و پلان.
 9. درج شهرت مکمل محترم محمد خالد فرزند محمد قاسم که از طریق پروسه رقابت آزاد در بست (3) بحیث آمر طرح و انکشاف دیتابیس ریاست تکنالوژی معلوماتی تقرر حاصل نموده در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 10. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت بغلان مبنی بر سطح تحصیل محترم محمد حیدر فرزند دلاور خان که به سویه لیسانس ارتقاء نموده است.
 11. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت غور مبنی بر سطح تحصیل محترم عبدالروف فرزند عبدالغفور که به سویه لیسانس ارتقاء نموده است.
 12. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت جوزجان مبنی بر تقرر محترم حمید الله فرزند عبدالستار در بست (4) بحیث مدیرعمومی مالی و اداری ریاست متذکره.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

8-12 جدی1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام :-

 1. تکثیر مکتوب روسای ولایات کندز، کندهار، ننگرهار، جوزجان، نیمروز، کنرها، بغلان، پکتیا، هلمند، بلخ، کابل، پروان به شعبات مربوطه.
 2. تکثیر مکتوب معرفی رئیس ولایت کندز به مقام ولایت وشعبات مربوط.
 3. تکثیر مکتوب روسای اسبق ولایات از حالت انتظار با معاش یا توظیف به وظیفه اصلی شان.
 4. آگاهی حکم شماره(       ) مقام محترم وزارت غرض آگاهی اعضای کیمسیون کارکنان بالمقطع به شعبات مربوط.
 5. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع بست(8) کارکن خدماتی ریاست مالی و حسابی به شعبات مربوط.
 6. ارسال گزارش ریموها، گزارش مطابق پلان عمومی وزارت به مدیریت اجرائیه ریاست.
 7. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه سوم ریاست تکنالوژی معلوماتی به شعبات مربوط.
 8. تکثیر میعاد خدمت کارمندان ریاست های هماهنگی ولایات و اطلاعات و ارتباطات عامه به شعبات مربوط.
 9. تکثیر مکتوب توظیف خدمتی اجرائیه ریاست پالیسی و پلان در مربوطات سکرتریت معینیت مالی و اداری به شعبات مربوط.
 10. تکمیل اسناد ابتدایی یک کاندید موفق از مراجع ذیربط غرض اخذ تقرری اش.
 11. ارسال یک ورق فورم کاریابی مبنی بر تثبیت سویه تحصیلی یک تن از کارمندان وزارت به وزارت تحصیلات عالی.
 12. ارزیابی نمرات امتحان تحریری بست رتبه سوم آمر نظارت بر تطبیق موافقتنامه ها از طریق کمیته موظف.
 13. تماس تیلفونی با کاندیدان بست(4) مدیر عمومی بودجه عادی غرض اخذ امتحان.
 14. ارسال دو قطعه فورم تثبیت فراغت از کارمندان  مرکز وزارت به آمریت سوانح غرض درج دفتر سوانح.
 15. اخذ امتحان بست(4) مدیر عمومی ترانسپورت ریاست اداری.
 16.  در رابطه با مطالبه دفتر سوانح محترم عبدالواحد کریمی رئیس امور مهاجرین ولایت پروان از وزارت محترم زراعت.
 17. در رابطه با مطالبه دفتر سوانح و علم خبر محترم شریف الله شفق رئیس امور مهاجرین ولایت بغلان از وزارت محترم تحصیلات عالی.
 18. در رابطه به توظیف خدمتی محمد جاوید فرزند بریالی آمر اضطرار ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار، خدمتی آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی در ریاست امورمهاجرین ولایت کنرها.
 19. در رابطه به تمدید قرارداد محترم نصرت خان کارمند بالمقطع آمریت امورمهاجرین کاپیسا الی آخر سال مالی 1398.
 20. در رابطه با تمدید قرارداد نور محمد ناصری الی آخر سال مالی 1398.
 21. در رابطه با توظیف خدمتی محترم افضل خان آمر مالی و اداری ریاست امورمهاجرین پکتیکا در ریاست محترم مالی و حسابی.
 22. در رابطه به معرفی محترم عبدالوهاب کاندید بست رتبه(4) مدیریت عمومی نظارت از شهرک های ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار غرض تکمیل اسناد و اخذ جواز کار به قوای بشری.
 23. در رابطه به معرفی محترم رحیم الله غرض تکمیل اسناد و اخذ جواز کار به ریاست قوای بشری.
 24. در رابطه به تصیحح سویه تحصیلی و ادرس موسسه تحصیلی محترم سید اسدالله عضو مسلکی ثبت نام مدیریت هرات.
 25. در رابطه به مطالبه دفتر سوانح و علم و خبر محترم شهزاد رئیس امور مهاجرین ولایت کابل از وزارت محترم مخابرات.
 26. در رابطه با توظیف خدمتی محترم حسن محمد عضو مسلکی ادغام مجدد ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار در ریاست امور مهاجرین ولایت خوست.
 27. در رابطه با ابراز موافقه و ارسال خلص سوانح محترم مشرف کارمند ریاست بادغیس به ارگان های محلی.
 28. در رابطه به ارسال فورم کاریابی محترم مشرف کارمند آمریت بادغیس به آمریت سوانح

گزارش آمریت محترم سوانح

 

نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (6) تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3-به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت (25) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

4- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (38) قطعه به دفاترسوانح وشعبات مربوطه.

5-حضور در جلسه ارزیابی (5) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی  وزارت.

6- ترتیب (4) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

7-ترتیب فورم م -9 برای (13)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفرنموده بودند.

8- ترتیب پلان تطبیقی ربع اول سال مالی 1398 اما تا الحال مورد منظوری قرار نگرفته است.

9- ترتیب جدول  ارزیابی اجراات ( 60 ) تن ازکارکنان جهت طی مراحل بعدی.

10-ارسال جدول نتایج ارزیابی اجراات  (6) تن از کارکنان بریاست مالی وحسابی.

11- انتری و ابدیت ده جلد دفتر سوانح کارکنان مرکزی و ولایتی و آمریت بدخشان به دیتابیس.

12- ترتیب وارسال راپور حاضری کارکنان ازبابت برج جدی جهت اجرای معاشات بریاست مالی وحسابی.

13- ترتیب  دو قطعه علم وخبر برای کارکنانیکه به دیگر ارگانها تبدیل ویا به تقاعد سوق شده اند.

14- یک تن از کارکنان اسبق وزرات بعد از طی مراحل اسناد شان جهت اجرای تقاعد به خزینه تقاعد.

15- ارسال دفتر سوانح وسوابق کاری یک تن از کارکنان به ارگانهای محل .

آمریت محترم آموزش

 1. نظارت ازتطبیق ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی..
 2. . کار بالای مرحله تطبیق  تادیه فیس سمستر خزانی محصلین مقطع لیسانس طبقه ذکور از بودجه وزارت .
 3. . ارسال اسناد تحصیلی 31 تن ازکارکنان وزارت جهت اشتراک شان در امتحان بورس ماستری ودوکتورا به کشور هندوستان.
 4. خانه پری  جدول ارسال شده  معینیت سواد حیاتی ذریعه مکتوب  و ارسال آن به مراجع مربوطه .
 5. .ارسال مکتوب ویک ورق  گزارش 13 تن از کارمندان محترم وزارت درمورد اشتراک  شان درکورس لسان انگلیسی به ریاست پالسی وپلان .
 6. .ارسال مکتوب وفورم نیازمندی های آموزشی برای کارکنان ریاست های مرکز وزارت .

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 

به تعداد (11) قطعه مکاتیب واصله  عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .     

 • به تعداد (5) بست های سوم وچهارم  وزارت سرحدات و امور قبایل جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 • به تعداد (2) بست های سوم اداره عالی بررسی جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 • به تعداد (3)  بست  های هفتم  و هشتم جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید
 • معرفی عبدالواسع کارمند ریاست عمومی عودت به شفاخانه ابن سینا  جهت تشخیص وتداوی .
 • معرفی وحیده کارکن خدماتی ریاست پلان و پالیسی  بعد از طی مراحل ذریعه مکتوب رسمی به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .
 • معرفی محترم عبدالحق  عضو مسلکی صحت ومصونیت کارکنان به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت .
 • معرفی عبدالجمیل دریور ریاست پلان و پالیسی  بعد از طی مراحل ذریعه مکتوب رسمی به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .
 • طی مراحل اسناد ضمانت کننده گان قرضه محترم حبیب الله کارمند آمریت استخدام ارسال آن به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .
 • دررابطه شکایت شفاهی آنعده  کارکنان که قبلاً یک تعداد سیم کارت از طرف شرکت محترم شرکت مخابراتی اتصالات  برای کارکنان این وزارت توزیع گردیده بود  در رابطه به قطع امتیازات انترنتی با شعبات ذیربط تفاهم صورت گرفته

 

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 

 1. ترتیب پلان های پیشبینی شده سال مالی 1398 این مدیریت و ارسال آن به مدیریت اجرائیه ریاست منابع بشری غرض اجراأت بعدی به ریاست محترم پالیسی وپلان .
 2. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کابل مبنی بر تقرر محترم احمد جاوید فرزند طور پاچا به حیث مدیر عمومی مساعدت های مالی ریاست متذکره.
 3. ترتیب دیتابیس (1248) بست واحد های اولی و دومی با تمام مشخصات کارکنان موجود مطابق تشکیل منظور شده سال1397 وزارت و ارسال آن به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی .
 4. ترتیب و تکمیل جداول فارمت گزارش دهی سالانه سال 1397 مبنی بر احصائیه و معلومات تشکیلاتی وزارت که از ریاست پالیسی و پلان مواصلت نموده بود دوباره بعد از خانه پری دقیق به آنریاست ارسال شد.
 5. درج شهرت مکمل محترم احمد جاوید فرزند طور پاچا که بحیث مدیر عمومی مساعدت های مالی ریاست مهاجرین ولایت کابل از طریق رقابت آزاد تقرر حاصل نموده در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

1-5 جدی 1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام :-

 1. تکثیر مکتوب تمدید قراردادکارکن خدماتی ریاست مالی وحسابی به شعبات ذیربط .
 2. تکثیر مکتوب تمدید قراردادکارکن خدما تی کودکستان ریاست اداری به شعبات ذیربط .
 3. تکثیر مکتوب تمدید قرارداددریور آمریت خد ما ت ریاست اداری  به شعبات ذیربط .
 4. تگثیر مگتوب تقررحکمی بلست (5) میر تکنالوژی معلوماتی به شعبات مربوط.
 5. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه(3) آمریت طرح دیزان دیتابیس به بست (4) مدیر دیزان ودیتابیس ریاست تکنالوژی غرض اخذ امتحان تقریری ویا مصاحبه نهایی .
 6. ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی انتقال یک کاندید ریزرفی بست رتبه دوم ریاست هماهنگی دریافت راه حل بیحاه شده گان داخلی  به بست رتبه دوم ریاست تثبیت پاسخدهی بیجاشده گان عنوانی بورد محترم تعینا ت خدمات ملکی .
 7. جواب  دو قطعه مکتوب بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی مبنی به شکایت دوتن از کاندیدان بست های رتبه چهارم مدیر عمومی تحلیل و توحید گدارشات و مدیر عمومی توزیع زمین عندالموقع.
 8. اخذ امتحان تحریری بست رتبه 4 مدیر عمومی توافقنامه ریاست حمایت حقوقی.
 9. ارسال پیشنهاد سه تن از کانیدان موفق معرفی شده ازطریق بورد تعینات دربست های مختلف (6 -5 ) به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام محترم وزارت .
 10. ارسال فورم کاریابی یک تن غرض تثبیت سویه تحصیلی ، سوابق جرمی ، ومعاینات صحی .
 11. ارسال یک قطعه استعلام موافقه عنوانی بانک ملی مبنی به احصول یکورق خلص سوانح وابرازموافقه کاندید موفق بست رتبه سوم آمرطرح دیزاین ودیتا بیس ریاست تکنالوژی .
 12. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد با المقطع آهنگر ریاست اداری به شعبات ذیربط.
 13. تکثیر مکتوب تقرررقابتی بست رتبه (5) عضومسلکی تامین ارتباط خارجه ریاست اطلاعات ، بست رتبه (5) عضومسلکی سخت افزار ریاست تکنالوژی معلوماتی وبست (6) ما مورعواید تحصیلی ریاست مالی وحسابی .
 14. تکثیر مکتوب توظیف خدمتی دوتن ازکارمندان ریاست مالی وحسابی به شعبات ذیربط .
 15. تماس تیلفونی با کاندیدا ن بست رتبه (4) مدیرعمومی احصائیه وبست رتبه (4) مدیر عمومی طرح پلان های انکشاف ریاست پالیسی وپلان غرض اخذ امتحان .
 16. تکمیل اسناد ابتدایی یک تن ازمراجع ذیربط غرض تقرراش عجالتاً دریکی از بست های کمبود مرکز.
 17. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد یک تن کارمند با ا لمقطع ریاست امورمهاجرین ولایت کابل .
 18. تکثیر مکتوب معرفی  محترم رئیس التقرربه ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ .
 19. تکثیر مکتوب معرفی سه تن ازکارمندان اسبق ریاست مهاجرین غرض جلب شان به قوی جنایی وقضایی.
 20. تکثیر مکتوب تقررحکمی آمربست رتبه سوم مالی واداری ریاست امورمهاجرین ولایت کندز.
 21. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد یک تن کارکن با ا لمقطع آمریت امورمهاجرین ولایت دیکندی.
 22. تکثیر مکتوب انفکاک آمرسرحدی غیرریفورمی بست رتبه سوم ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز.
 23. تکثیر مکتوب معرفی سرپرست اسبق ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا غرض سرنوشت تعین شان .
 24. تماس تیلفونی غرض طی مراحل اسناد وموافقه کاندیدان موفق ریاست های ولایات به مراجع ذیربط.
 25. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد یک تن کارمند با ا لمقطع ریاست  امورمهاجرین ولایت خوست.

گزارش آمریت محترم سوانح

 1. نظارت ازتطبیق ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی..
 2. . کار بالای مرحله تطبیق  تادیه فیس سمستر خزانی محصلین مقطع لیسانس طبقه ذکور از بودجه وزارت .
 3. .ترتیب وارسال گزارش ربع چهارم سال مالی به مدیریت اجرائیه.
 4. .ترتیب استعلام برای محصلین  پوهنتون های خصوصی جهت معلومات فیس سمستروارایشان .
 5. .گزارش ربع چهارم سال مالی 1397 به ریاست محترم تفتیش داخلی .
 6. .معرفی رئیس تکنالوژی در ورکشاپ دو روزه تحت عنوان (تکنالوژی معلوماتی )به تحصیلات عالی .
 7. .نمایش یک ساعته برای روسا ، آمرین ومدیر های عمومی تحت عنوان (سلوک مسلکی درمحیط کار) .
 8. .معرفی 13 تن از کارکنان وزارت جهت اخذ امتحان مقدماتی دوره ماستری به وزارت محترم تحصیلات عالی .
 9. .ارسال وترتیب گزارش ربع چهارم سال مالی به وزارت اقتصاد .

آمریت محترم آموزش

 1. نظارت ازتطبیق ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی..
 2. . کار بالای مرحله تطبیق  تادیه فیس سمستر خزانی محصلین مقطع لیسانس طبقه ذکور از بودجه وزارت .
 3. .ترتیب وارسال گزارش ربع چهارم سال مالی به مدیریت اجرائیه.
 4. .ترتیب استعلام برای محصلین  پوهنتون های خصوصی جهت معلومات فیس سمستروارایشان .
 5. .گزارش ربع چهارم سال مالی 1397 به ریاست محترم تفتیش داخلی .
 6. .معرفی رئیس تکنالوژی در ورکشاپ دو روزه تحت عنوان (تکنالوژی معلوماتی )به تحصیلات عالی .
 7. .نمایش یک ساعته برای روسا ، آمرین ومدیر های عمومی تحت عنوان (سلوک مسلکی درمحیط کار) .
 8. .معرفی 13 تن از کارکنان وزارت جهت اخذ امتحان مقدماتی دوره ماستری به وزارت محترم تحصیلات عالی .
 9. .ارسال وترتیب گزارش ربع چهارم سال مالی به وزارت اقتصاد .

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 

 1. به تعداد (8) بست های سوم وچهارم  وزارت سرحدات و امور قبایل جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید
 2. به تعداد (2) بست های سوم و چهارم  اداره عالی بررسی جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 3. به تعداد (2)  بست  های سوم  و پنجم  جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید
 4. معرفی کارمند ریاست مالی و حسابی  به شفاخانه ابن سینا  جهت تشخیص وتداوی .
 5. شاکی بودن کارکنان که اخیرشامل معاش اسنثانی سوپرسیکل  گردیده اند در رابطه به تاخیر  حواله معاشات شان و رسیده گی موضوع ازطریق شعبات ذیربط .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 

 1. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت نیمروز مبنی بر عدم حاضر شدن حفیظ ندیم بالای وظیفه محوله اش از تاریخ 9/8/1397 که فعلاً نظر به هدایت مقام وزارت بطور خدمتی در ریاست هماهنگی امور ولایات ایفای وظیفه مینماید.
 2. ارسال مکتوب بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات هرات و بلخ مبنی بر تمدید خدمتی عبدالشاکر بهزاد آمر حالات اضطرار هرات برای مدت سه ماه در صورتکه با قانون مغایرت نداشته باشد.
 3. ارسال مکتوب بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات ننگرهار و پکتیکا مبنی بر توظیف خدمتی محترم عبدالمقدس فرزند زمین خان کارمند غیر ریفورمی بست رتبه (5) مدیر ادغام مجدد بریاست مهاجرین ولایت پکتیکا.
 4. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت لوگر مبنی بر تقرر عجالتاً محترم فریبا بنت محمد برات در بست (5) بحیث مدیر تکنالوژی معلوماتی آمریت متذکره.
 5. ارسال مکتوب بریاست های امور مهاجرین ولایت خوست و پکتیا در رابطه به تقرر محترم عبیدالله مرهونی به حیث رئیس امور مهاجرین ولایت پکتیا که قبلاً سرپرست ریاست خوست را محترم محمد هاشم فرزند محمد حلیم به عهده داشت دوباره  به وظیفه اسبق خود ایفای وظیفه نماید.
 6. ارسال گزارش ریمو ، گزارش مطابق به فارمت پلان سال مالی و گزارش تفصیلی این مدیریت طی ربع چهارم سال مالی 1397 به مدیریت اجرائیه ریاست  منابع بشری غرض اجراأت بعدی.
 7. ارسال مکتوب به آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی مبنی بر تمدید قرار دادخط محترم حبیب فرزند مولاداد بحیث محافظ چاه عمیق شهرک مهاجرین آنولایت.
 8. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کندز مبنی بر تقرر عجالتاً محترم سید حبیب الله فرزند سید قمبر شاه در بست (3) بحیث آمر مالی و اداری آنریاست.
 9. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کابل در رابطه به تمدید خدمتی شمس الدین فرزند محمد اسلم کارمند باالمقطع معادل بست (4) بحیث همکاری ادغام مجدد ریاست متذکره.
 10. درج شهرت مکمل محترم کاکاخان فرزند شیر محمد در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل که از طریق رقابت آزاد در بست (5) بحیث عضو مسلکی تأمین ارتباط خارجی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه تقرر گردیده است.
 11. درج شهرت مکمل محترم عزیزالله فرزند محمد علی در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل که از طریق رقابت آزاد در بست (6) بحیث مامور عواید تحصیلی ریاست مالی و حسابی تقرر گردیده است.
 12. درج شهرت مکمل محترم محمد مبین فرزند محمد اسماعیل در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل که از طریق رقابت آزاد در بست (5) بحیث عضو مسلکی سخت افزار ریاست تکنالوژی معلوماتی تقرر گردیده است.
 13. ارسال مکتوب به مدیریت محترم اجرائیه ریاست منابع بشری در رابطه به برنامه ریاست نظارت و ارزیابی وزارت محترم امور زنان مطابق پلان عمل قطعنامه (1325) و برنامه های میثاق شهروندی.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

 

24 الی 28 قوس 1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام :-

 1. تکثیرمکتوب تقرر حکمی بست (6) مامور اجرائیه ریاست عودت و ادغام مجدد به شعبات مربوط.
 2. اخذ امتحان بست رتبه (8) کارکن خدماتی مقام محترم  وزارت.
 3. شارت لیست بست رتبه (4)  ترجمان  سکرتریت مقام محترم  وزارت.
 4. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه (4) ترجمان سکرتریت مقام محترم وزارت از نتیجه شارت  لیست.
 5. ارسال یک قطعه استعلام عنوانی ریاست مالی و حسابی مبنی بر موجودیت تحصیص  و عدم تحصیص آن غرض اجرا معاشات مشاور برنامه انسجام امور.
 6. تماس تیلفونی با کاندیدان بست (4) مدیر عمومی  توزیع  زمین غرض اخذ امتحان تقریری ویا مصاحبه  نهایی.
 7. ارسال یک ورق فورم کاریابی غرض تثبیت سویه تحصیلی، سوابق جرمی و معاینات صحی.
 8. تکثیر مکتوب تقرر متصدی بست رتبه دوم رئیس منابع بشری به ریاست های مرکز وزارت.
 9. شارت لیست بست(4) مدیر عمومی تصفیه تحصیلی ریاست مالی و حسابی.
 10. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه (4) مدیر عمومی تصفیه تحصیلی از نتیجه شارت لیست  بست.
 11. اشتراک درکمیته امتحان تقریری و یا مصاحبه نهایی بست رتبه دوم ریاست هماهنگی دریافت راه  حل های دایمی برای بیجاشدگان داخل به بورد تعیینات خدمات ملکی.
 12. ارسال فورم کاریابی سویه تحصیلی یکی از کارمندان برحال مرکز وزارت به آمریت سوانح و ریاست مالی و حسابی.
 13. ارسال فورم کاریابی غرض تثبیت سویه تحصیلی، سوابق جرمی ومعاینات صحی به اساس حکم مقام وزارت محترم وزارت.
 14. تهیه و ترتیب نمودن یک قطعه مکتوب عنوانی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی بر انتقال یک کارمند ریزرفی بست رتبه دوم ریاست هماهنگی دریافت راه حل به بیجاشدگان داخلی به بست رتبه دوم ریاست تثبیت پاسخ دهی مطابق طرزالعمل تعیینات خدمات ملکی.
 15. معرفی یک تن به ریاست قوای بشری جهت اخذ جواز کار.
 16. ارسال مکتوب موافقه، خلص سوانح یک تن از کارمندان اسبق ریاست مهاجرین ولایت کنرها.
 17. ارسال علم و خبر یک تن از کارمندان اسبق آمریت امورمهاجرین ولایت بامیان.
 18. تکثیر مکتوب تقرر یک تن دریور در ریاست امورمهاجرین ولایت فاریاب.
 19. تکثیر موافقه و خلص سوانح یک تن از کارمندان تنقیضی آمریت امورمهاجرین ولایت بادغیس.
 20. تکثیر مکتوب انفکاک یک تن دریور آمریت امورمهاجرین ولایت زابل.
 21. تکثیر مکتوب خدمتی آمر حالات اضطرار ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار به آمریت امور مهاجرین ولایت غور.

گزارش آمریت محترم سوانح

نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم  وزارت  تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (19) تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3- به  اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه و اضافه کاری کارکنان وزارت ( 27) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

4- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی و سایر وقایع  کارکنان  (14 ) قطعه به دفاتر سوانح  و شعبات مربوطه.

5- حضور درجلسه  ارزیابی (15 ) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.

6-ترتیب پنج  جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

7-ترتیب فورم م -9 برای (21)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفرنموده بودند.

8- درج نتایج  ارزیابی (72) تن ازکارکنان به دفاتر سوانح شان .

9- ارسال دوجلد دفتر سوانح کارکنان که به دیگر ادارات تقرر حاصل نموده اند.

10- انتری و ابدیت  ده جلد  دفتر سوانح  کارکنان  وزارت.

 

آمریت محترم آموزش

 1. گزارش ارایه ننموده

 

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 • به تعداد (9) قطعه مکاتیب واصله  عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

 

 • به تعداد (12) بست های سوم وچهارم  وزارت مبارزه علیه مواد مخدر جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 • به تعداد (30) بست های سوم و چهارم  وزارت حج و اوقاف  جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 • به تعداد (2)  بست  های سوم  و پنجم  اداره عالی بررسی جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید
 • معرفی کارمند ریاست انجینری  به شفاخانه وزیر محمد اکبر خان  جهت تشخیص وتداوی .
 • استماع شکایات شفاهی  کارکنان در رابطه به راه اندازی انتخابات اتحادیه کارگران  و رسیده گی موضوع ازطریق شعبات ذیربط .
 • معرفی حبیب الله  کارمند ریاست منابع بشری بعد از طی مراحل ذریعه مکتوب رسمی به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 

 1. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ننگرهار مبنی بر تقرر عجالتاً محترم ذبیح الله فرزند آقا جان بحیث عضو مسلکی ثبت نام ریاست متذکره.
 2. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت میدان وردک مبنی بر محترم مجیب الرحمن فرزند سیدالرحمن که ضمانت اسامی ذکرالله فرزند حبیب الله دریور را نموده است.
 3. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت فاریاب در رابطه به تقرر محترم چنگیز فرزند محمد آصف دریور بست رتبه (7) ریاست فواید عامه ولایت فاریاب تبدیلاً در بست (7) به حیث دریور ریاست امور مهاجرین ولایت متذکره.
 4. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت بامیان مبنی بر یکورق اصل علم و خبر مامورین خدمات ملکی محترمه قمر بنت صفدر کارمند ریفورمی اسبق مدیریت احصائیه و پلان آمریت متذکره.
 5. ارسال مکتوب به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی بر لایحه وظایف ریاست دفتر و ریاست منابع بشری که قبلاً  توسط کارشناسان کمیسیون اصلاحات اداری ترتیب گردیده بود بدون مهر به این اداره مواصلت نموده بود که بعد از تائید مقام وزارت سه کاپی از لایحه وظایف متذکره جهت مهر به آن اداره محترم ارسال گردید است.
 6. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت زابل مبنی بر انفکاک محترم رحیم الله فرزند مطیع الله دریور آن آمریت.
 7. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار و آمریت مهارین ولایت غور مبنی بر خدمتی محترم محمد جاوید فرزند بریالی آمر حالات اضطرار ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار به مدت سه ماه بولایت غور
 8. ارسال لایحه وظایف فارسی و انگلیسی بست مشاور در امور کمیته اجرایی عودت کننده گان و بیجاشدگان (DIREC) به وزارت محترم اقتصاد.
 9. نشست کمیته تشکیل سال 1398 به حضور داشت جناب محترم وزیر امور مهاجرین و تمام اعضای کمیته جهت ترتیب تشکیل سال 1398وزارت .
 10. جمع آوری نظریات روی تشکیل سال 1398 از ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین ولایات و مرکز و درج آن در جدول بمنظور طی مراحل بعدی.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد

19الی ۲۳ قوس ۱۳۹۷

گزارش کاری آمریت محترم استخدام :-

 1. تماس تیلفونی با کاندیدان بست(7) خانه سامان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه از نتیجه امتحان.
 2. ارسال پیشنهاد تقرر حکمی بست رتبه سوم آمریت آرشیف به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام.
 3. تکثیر مکتوب تقرر بست رتبه(6) مامور تحویلخانه ریاست اداری از طریق پروسه رقابت آزاد به شعبات مربوط.
 4. جواب مکتوب ریاست دفتر مبنی به تطبیق مصوبه شماره(14) جلسه کابینه ج.ا.ا.
 5. ارسال سه قطعه پیشنهاد از بست های مختلف به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام.
 6. جواب مکتوب آمریت تدارکات مبنی بر عدم ارسال پلان تدابیری سال مالی 1398 مشاورین داخلی.
 7. جواب مکتوب محترم سوانح و ارزیابی اجراآت منبی به رفع غیابت متخصص راه حل های دایمی پروژه حمایت از فعالیت های حقوقی، پلانگذاری ئ ادغام مجدد.
 8. تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست(7) دریور ریاست عمومی عودت به شعبات مربوط.
 9. ارسال پیشنهاد تقرر حکمی بست(5) مدیر اجرائیه ریاست تکنالوژِی به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام.
 10. ارسال فورم تثیبت فراغت یکی از کارمندان اسبق وزارت عنوانی وزارت تحصیلات عالی.
 11. اخذ امتحان تحریری بست رتبه سوم آمر طرح انکشاف دیتابیس و بست(4) مدیر عمومی دیزاین و توسعه دریتابیس ریاست تکنالوژِی معلوماتی.
 12. تماس تیلفونی با کاندیدان دو بست ریاست تکنالوژی از نتیجه امتحان تحریری.
 13. تماس تیلفونی با کاندیدان دو بست(4) ریاست پالیسی و پلان غرض اخذ منظوری امتحان تحریری.
 14. تکثیر مکتوب تقرر متصدی بست(4) مدیر عمومی تحلیل و توحید گزارشات ریاست پالیسی و پلان به شعبات ذیربط.
 15. تکثیر مکتوب تقرر متصدی بست رتبه دوم ریاست خدمات انجنیری به ریاست های مرکز وزارت.
 16. تکثیر مکتوب تقرر بست(4) مدیر عمومی توزیع مساعدت های مالی ریاست عودت و ادغام مجدد از طریق پروسه رقابت آزاد به شعبات مربوط.
 17. تکثیر مکتوب تقرر متصدی بست(7) خانه سامان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوط.
 18. تکثیر مکتوب تقرر متصدی بست رتبه سوم آمر آرشیف ریاست دفتر به شعبات مربوط.
 19. تکثیر مکتوب در رابطه به انفکاک محترم شعیب فرزند محمد داود کارمند ریاست مهاجرین ننگرهار.
 20. تکثیر مکتوب دررابطه به تکمیل خدمتی محترم افضل خان آمر مالی ریاست مهاجرین پکتیکا.
 21. در رابطه تمدید قرارداد محترم نصرالله فرزند غلام فاروق کارمند بالمقطع ریاست مهاجرین ولایت لغمان.
 22. تکثیر مکتوب در رابطه به تقرر محترم محمد خالد فرزند سید ظاهر پاچا به حیث مدیر انتقالات ریاست مهاجرین ننگرهار.
 23. معرفی محترم صبرالدین فرزند محی الدین غرض تکمیل اسناد به قوای بشری.
 24. در رابطه به تقرر نورالصمد فرزند حاجی منگل کارمند  اسبق ریاست مهاجرین کنرها در ریاست مربوط.
 25. در رابطه به تقرر محترم ذبیح الله فرزند آقا جان در بست(5) به حیث عضو مسلکی ثبت نام به عوض محترم عماد الدین کارمند غیرریفورمی.

گزارش آمریت محترم سوانح

نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (6)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3-به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت ( 25) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

4- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (16 ) قطعه به دفاترسوانح وشعبات مربوطه.

5-حضور درجلسه ارزیابی(11 ) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.

6- ترتیب راپور اضافه کاری (109) از کارکنان بریاست مالی وحسابی.

7-ترتیب فورم م -9 برای (7)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفرنموده بودند.

8-انتری وثبت معلومات کارکنان آمریت امورمهاجرین ولایت سرپل به دیتابیس.

 آمریت محترم آموزش

 1. نظارت ازتطبیق ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.
 2. . نظارت ازروند تدویرکورس انگلیسی توسط استاد قراردادری برای کارمندان وزارت.
 3. . نظارت ازروند تدویرکورس کمپیوتر توسطه استاد روح الله قیومی درمقر وزارت .
 4. . اشتراک چهارتن از بخش ارتقاء ظرفیت در محفل توزیع تحسین نامه برای معلمان و دست اندرکاران برنامه سواد حیاتی در معینیت سواد حیاتی.
 5. . کار بالای مرحله تطبیق  تادیه فیس سمستر خزانی محصلین مقطع لیسانس طبقه ذکور از بودجه وزارت .
 6. . تدویر برنامه بخش های مختلف تفتیش  به همکاری رئیس تفتیش برای کارکنان ریاست محترم تفتیش درمقر وزارت . 
 7. . تدویر برنامه رهنمود ارتباط کارکنان به همکاری  آمریت ارتباط کارکنان ریاست منابع بشری  وزارت تحت نظر دوتن از آموزگاران بخش منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 1. به تعداد (6) بست های سوم و هشتم وزارت امور کوچیها جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 2. استماع شکایات شفاهی  کارکنان نخبه در رابطه به عدم حواله  امیتازات  تقدیرنامه درجه سوم و رسیده گی موضوع ازطریق شعبات ذیربط .
 3. معرفی محترم عبدالوحید عضو مسلکی  رسیده گی به شکایات کارکنان  به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 1. ارسال مکتوب بولایت و ریاست محترم امور مهاجرین غزنی مبنی بر ازدیاد تشکیل آنریاست که البته مطابق به سقف تشکیل در نظر خواهند گرفته شد.
 2. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت غزنی مبنی بر علم و خبر محترم شبیر احمد فرزند حمدالله آمر اسبق آنریاست محترم.
 3. درج شهرت مکمل محترم احمد ظهور فرزند عبدالصبور که در بست (6) بحیث مامور تحویلخانه ریاست اداری از طریق رقابت آزاد تقرر گردیده است در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 4. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا مبنی بر ختم دوره خدمتی محترم افضل خان آمر مالی و اداری آنریاست در مرکز.
 5. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار مبنی بر انفکاک محترم شعیب فرزند محمد داود کارمند غیر ریفورمی بست (5) آنریاست.
 6. ارسال مکتوب بریاست های امور مهاجرین ولایات کابل و نیمروز مبنی بر خدمتی حفیظ ندیم آمر حالات اضطرار ولایت نیمروز بریاست هماهنگی امور ولایات.
 7. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار مبنی بر تقرر عجالتاً محترم سید خالد فرزند سید ظاهر پاچا در بست (5) بحیث مدیر انتقالت آنریاست.
 8. درج شهرت مکمل محترم محمد هادی فرزند محمد رحیم که در بست چهارم بحیث مدیر عمومی تحلیل و توحید گزارشات ریاست پالیسی و پلان مقرر گردیده است در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 9. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت لغمان مبنی بر قرار داد محترم نصر الله فرزند غلام فاروق کارمند باالمقطع بست (4) به حیث همکار ادغام مجدد ریاست متذکره.
 10. درج شهرت مکمل محترم محمد کریم فرزند محمد اسلم که در بست هفتم بحیث خانه سامان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مقرر گردیده است در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 11. درج شهرت مکمل محترم محمد آصف صالحی فرزند ناظر حسین که در بست دوم بحیث رئیس خدمات انجنیری مقرر گردیده است در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 12. درج شهرت مکمل محترم سردار محمد فرزند شیر علم که در بست سوم بحیث آمر آرشیف ریاست دفتر انتقال گردیده است در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 13. درج شهرت مکمل محترم سید احمد ولید فرزند سید حمیدالله که در بست چهارم مدیر عمومی توزیع مساعد های مالی ریاست عودت و ادغام مجدد مقرر گردیده است در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.
 14. جمع آوری نظریات روی تشکیل سال 1398 از ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین ولایات و مرکز و درج آن در جدول بمنظور طی مراحل بعدی.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد                                                             

19-23 عقرب 1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام :-

 1. در رابطه ته تکثیر ایجاد کمیته غرض اخذ امتحان بست رتبه سه آمریت امور ولایت زابل.
 2. در رابطه ته تکثیر مکتوب 14 بست ریاست های ولایتی به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 3. در رابطه به تکثیر مکتوب تقرر محترم رحمان الله در بست رتبه 4 مدیریت عمومی ثبت مهاجرین ریاست مهاجرین ننگرهار.
 4. در راربطه به تکثیر مکتوب توظیف خدمتی سید شریف کارمند ریاست عودت و ادغام مجدد به عوض محترم نقیب الله در ریاست امور مهاجرین ولایت کابل.
 5. در رابطه به تکثیر مکتوب تقرری محترم اسلام در 7 خانه سامان آمریت مهاجرین ولایت پنجشیر.
 6. در رابطه به تکثیر مکتوب تقرری محترم عبدالمقدس عجالتاً در بست رتبه 5 به حیث مدیر ادغام مجدد پکتیکا.
 7. جواب مکتوب بورد محترم رسیده گی به شکایات خدمات ملکی مبنی بر شکایت یکی از کاندیدان بست 4 (کارشناس توسعه اقتصادی) به وقت معین.
 8. ارسال یک قطعه عنوانی وزارت محترم عدلیه مبنی بر اینکه کارمند غیر ریفورمی که به عوض موصوف شخص دیگر تقرر حاصل نماید من بعد در موقف انتظار با معاش قرار میگیرد یا خیر؟
 9. تکثیر مکتوب فسخ قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه سوم ادیتور ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوط.
 10. ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی وزارت مالیه مبنی بر موفقه در مورد اجرای معاشات 5 تن از مشاورین.
 11. تکثیر مکتوب توظیف خدمتی یک کارمند منتظر با معاش به ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات و شعبات مربوط.
 12. ارسال یک ورق خلص سوانح یکی ار کارمندان با ابراز موافقه به اداره محترم شاروالی کابل.
 13. تکثیر مکتوب(5) تن از مشاورین در بخش های مختلف به شعبات مربوط.
 14. تکثیر مکتوب حاوی متصدی بست رتبه(2) ریاست هماهنگی دریافت راه حل به بیجاشدگان داخلی از بست دوم ریاست منابع بشری به اساس حکم مقام  محترم وزارت.
 15. تهیه و ترتیب پیشنهاد استعفای مدیریت ریاست منابع بشری ارسال آن به ریاست دفتر مقام غرض امضاء.

گزارش آمریت محترم سوانح

نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (10)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3-به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت ( 20) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

4- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (26 ) قطعه به دفاترسوانح وشعبات مربوطه.

5-حضور درجلسه ارزیابی(8 ) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.

6- مطالبه یک جلد دفتر سوانح کارکنان که از ارگان های دیگر درمربوطات وزارت تقرر حاصل نموده.

7-ترتیب فورم م -9 برای (4)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفرنموده بودند.

8-انتری وثبت معلومات کارکنان آمریت امورمهاجرین ولایت لوگر به دیتابیس.

9- ارسال یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری محمدابراهیم فرزند محمد ایوب کارمند تکنالوژی بوزارت مالیه .

10-نام نویس حاضری کارکنان مرکز وزارت ازبابت برج قوس  درکتب حاضری.

11- ترتیب وارسال راپور حاضری مشاورین که ازطریق وزارت محترم اقتصاد تقررحاصل نموده اند.

 آمریت محترم آموزش

 1. نظارت ازتطبیق ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.
 2. . نظارت ازروند تدویرکورس انگلیسی توسط استاد قراردادری برای کارمندان وزارت.
 3. . نظارت ازروند تدویرکورس کمپیوتر توسطه استاد روح الله قیومی درمقر وزارت .
 4. . ارسال مکتوب به ریاست ارتباط وامورهماهنگی ولایات جهت معرفی پنج تن از کارکنان طبقه اناث درکنفرانس (نقش زنان درروند صلح).
 5. . استعلام به سه تن ازکارکنان وزارت  جهت اخذ معلومات به  پوهنتون  های مربوطه شان.
 6. . تدویر دور دوم برنامه پروپوزل نویسی برای کارکنان ، درمقر وزارت . 
 7. . ارسال مکتوب به کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی جهت آگاهی ازسفر رسمی بیرون ازکشور محترم صدرا  آمرمفتشین ریاست تفتیش داخلی  دربرنامه مدیریت سطح متوسط معرفی گردیده است.
 8. . ارسال وترتیب استعلام جهت ادامه تحصیل یکتن ازکارکنان وزارت به موسسه محترم تحصیلات عالی بایزید روشان .

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 • به تعداد (34) قطعه مکاتیب واصله  عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .
 • به تعداد (41) بست های هفتم وهشتم خالی وزارت انرژی آب و وزارت انکشاف دهات جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 • ترتیب پیشنهاد واخذ منظور جهت تهیه وخریداری بالون های ضد حریق از  جلوگیری از بروز خطرات احتمالی آتش سوزی قبل از فرا رسیدن فصل زمستان و ارسال آن به آمریت  محترم تهیه و تدارکات جهت اجراات بعدی  .
 • ترتیب پیشنهاد واخذ منظور جهت تنویر  ورکشاپ آگاهی دهی از رهنمود ارتباط کارکنان  و ارسال آن به آمریت  محترم آموزش وارتقاء ظرفیت جهت اجراات بعدی  .
 • ارسال مکتوب تعقیبی در رابطه تهیه و خریداری دوپایه صندوق  شکایات و ارسال آن به آمریت مترم محترم  تهیه و تدارکات .
 • استماع شکایات شفاهی کارکنان در رابطه به پول دریشی زمستانی و رسیده گی موضوع ازطریق شعبات ذیربط .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 1. ارسال مکتوب بریاست های محترم دفتر مقام در رابطه به ارتقای بست ولایت پکتیا از درجه دوم به درجه اول که این مدیریت قبلاً طی سال های گذشته موضوع فوق را در نظرگرفته است.
 2. از اثر پیشنهاد این مدیریت مبنی بر تعین هیئت کمیته تشکیل سال 1398 که طی حکم شماره (3466) مورخ 22/8/1397 مقام محترم وزارت هیئت محترم تشکیل را معرفی نموده ، ذریعه مکاتیب جداگانه به هیئات محترم خبر داده شده تا پروسه تشکیل سال 1398 آغا نمایم.
 3. ارسال مکتوب به مدیریت محترم اجرائیه ریاست منابع بشری مبنی بر معرفی سه تن از کارکنان این مدیریت به ادامه تحصیل در رشته های مختلف طی سال 1398 نظر به نیاز سنجی آمریت آموزش.
 4. ارسال مکتوب به مدیریت محترم اجرائیه ریاست منابع بشری در رابطه به اجراأت این مدیریت روی مراسلات و مکاتیب که از ریاست عمومی اداره امور ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان مواصلت مینماید.
 5. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کابل مبنی بر اجرای وظیفه محترم نقیب الله مدیر خدمات اجتماعی ریاست عودت و ادغام مجدد به وظیفه اصلی اش.
 6. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار در رابطه به تقرر محترم رحمن الله فرزن جمعه گل در بست رتبه چهار بحیث مدیر عمومی ثبت نام عودت کننده گان ولایت متذکره.
 7. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا در رابطه به تقرر عجالتاً محترم عبدالمقدس فرزند زمین خان بحیث مدیرادغام مجدد ریاست متذکره.
 8. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت پنجشیر مبنی بر تقرر محترم اسلام الدین فرزند میر رمضان در بست (7) خانه سامان از طریق رقابت آزاد در آمریت متذکره.
 9. جمع آوری نظریات روی تشکیل سال 1398 از ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین ولایات و مرکز و درج آن در جدول بمنظور طی مراحل بعدی.
 10. اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

12 الی 16 عقرب1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام :-

 1. تکثیر مکتوب ادامه توظیفی متصدی بست(5) معاون اول سکرتر امور مهاجرین پیشاور به حیث سرپرست اتشه امورمهاجرین مقیم اسلام آباد.
 2. ارسال یک  قطعه مکتوب عنوانی لوی حارنوالی ج.ا.ا مبنی بر حصول یک ورق سوانح متصدی موفق بست دوم ریاست دفتر.
 3. به اعلان گذاشتن(6) بست پروژه به اساس موافقه وزارت مالیه در بخش های مختلف.
 4. تکمیل اسناد ابتدائی یک تن از مواجع ذیربط غرض تقرراش به اساس حکم مقام وزارت.
 5. ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی ریاست دفتر مبنی به اجراآت در رابطه به بند شماره(6و7) مصوبه شماره(12).
 6. ارسال در قطعه مکتوب عنوانی ریاست قوای بشری ئ تنظیم روابط کار مبنی بر حصول کارت جواز کار و معرفی نامه.
 7. شارت لیست بست رتبه سوم و بست رتبه چهارم ریاست تکنالوژِی معلوماتی.
 8. شارت لیست بست(8) کارکن خدماتی مقام محترم وزارت.
 9. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه سوم آمر طرح دیزاین و دیتابیس و بست رتبه(4) عضو مسلکی دیزاین و ریتابیس ریاست تکنالوژی معلوماتی و بست رتبه(8) کارکن خدماتی مقام وزارت از نتیجه شارت لیست.
 10. تکثیر مکتوب سرپرستی مدیریت(5) خبرنگار ریاست اطلاعات از بست رتبه سوم آمریت اطلاعات به شعبات ذیربط.
 11. تکثیر مکتوب رفع خدمتی مدیر انتقالات ریاست امورمهاجرین ولایت هرات.
 12. تکثیر مکتوب عقد قرارداد یک تن کارمند بالمقطع معادل بست رتبه(4 )ریاست امورمهاجرین ولایت کابل.
 13. تکثیر مکتوب تقرر عجالتاً یک تن دربست رتبه(5) احصائیه و پلان آمریت امور مهاجرین ولایت بامیان.
 14. تکثیر مکتوب خدمتی بالمعاوضه دو تن از کارمندان ریاست امورمهاجرین ولایت فاریاب و بلخ.
 15. تکثیر مکتوب معرفی کارمند بست رتبه(4) کاریابی ریاست امورمهاجرین ولایت کندهار و خدمتی ریاست مهاجرین ولایت کابل به وظیفه اصلی اش.

گزارش آمریت محترم سوانح

 1. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (19)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3-به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت ( 30) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

4- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (25 ) قطعه به دفاترسوانح وشعبات مربوطه.

5-حضور درجلسه ارزیابی(8 ) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.

6-ارسال سه جلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنان به ادارات که جدیداً تقررحاصل نموده بودند.

7-ترتیب فورم م -9 برای (5)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفرنموده بودند.

8-انتری وثبت معلومات کارکنان آمریت امورمهاجرین ولایت میدان وردک به دیتابیس.

 آمریت محترم آموزش

 1. نظارت ازتطبیق ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.
 2. نظارت ازروند تدویرکورس انگلیسی توسط استاد قراردادری برای کارمندان وزارت.
 3. نظارت ازروند تدویرکورس کمپیوتر توسطه استاد روح الله قیومی درمعقر وزارت .
 4. .تدویر کورس انگلیسی برای 45تن از کارکنان وزارت از طریق اکادمی زبان های خارجی کوشا .
 5. معرفی پنج تن از کارکنان وزارت جهت آموزش برنامه افلاین اداری ومکتوب نویسی 
 6. .معرفی یکن ازکارکنان وزارت جهت ادامه تحصیل به پوهنتون ابوریحان .
 7. ارسال مکاتیب به ریاست های مرکزی وزارت جهت نیازمندی های تحصیلی کارکنان شان .
 8. معرفی یکتن ارکارکنان خدماتی به پوهنتون ابوریحان جهت ادامه تحصیل

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 • به تعداد (18) بست های سوم ، چهارم ،هفتم وهشتم خالی ارگانهای محل ،  احصائیه مرکزی و حج واوقاف جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 • معرفی محترمه ثریا کارکن خدماتی ریاست عمومی عودت به ریاست بررسی از قوانین صحی .
 • معرفی محتر م فهیم کارمند ریاست حمایت حقوقی به ریاست بررسی از قوانین صحی جهت تشخیص وتداوی وطی مراحل اسناد صحی .
 • معرفی محترم سید محمد تقی سادات رئیس مالی وحسابی به وزارت صحت عامه جهت تداوی واعزام به کشور ترکیه .
 • اخذ تقدیرنامه درجه سوم برای هشت تن ازکارکنان که از طریق کمیته انتخاب کارکنان برگزیده معرفی گردیده اند .
 • ترتیب پیشنهاد وارسال ان به ریاست محترم اجرائیه جهت اجرای تقدیرنامه درجه دوم برای چهارتن ازکارکنان که بالاترین نمرات را از طریق کمینه انتخاب کارکنان برگزیده اخذ نموده اند  .
 • تکثیرمکاتیب معرفی دوازده تن از کارکنانیکه ازطریق کمیته انتخاب کارکنان برگزیده بعد از طی مراحل پروسه کاری انتخاب ومورد تقدیرقرارگرفته اند به سایر شعبات
 • ذیربط .
 • استماع شکایت شفاهی نرس موظف امریت کلینک ورهنمائی لازم جهت دریافت راه حل به موصوفه .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 

 1. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیا مبنی بر استعفا نامه محترم احمد شاه فرزند سور گل کارمند بست رتبه (6) مامور اجرائیه ریاست متذکره .
 2. ارسال مکتوب به مدیریت محترم اجرائیه ریاست منابع بشری در رابطه به مقرره تنظیم وظایف وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان.
 3. نظر به نام آمریت تدارکات که خواهان لایحه وظایف و تشکیل سال مالی 1396 خویش شده بودند ، اسناد قابل ذکر آماده و به آن آمریت محترم ذریعه نامه رسمی ارسال گردید.
 4. مدیر عمومی انکشاف تشکیلاتی در طول هفته  به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی رفته و با کارشناسان تشکیلات بالات لایحه وظایف ریاست هماهنگی دریافت حل راه های دایمی ، ریاست تثبیت و پاسخدهی بیجاشده گان داخلی و همچنان بالای لایحه وظایف آمریت های بست (3) ولایتی کار نموده است.
 5. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت بامیان در رابطه به تقرر عجالتاً محترم رحیمه بنت محمد عزیز در بست (5) بحیث مدیر احصائیه و پلان آمریت متذکره.
 6. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کابل مبنی بر یکورق فورم عقد قرارداد محترم شمس الدین فرزند محمد اسلم کارمند باالمقطع معادل بست (4) ریاست متذکره.
 7. ارسال مکتوب بریاست های امور مهاجرین ولایات بلخ و هرات مبنی بر درخواستی محترم نظرگل محرابی آمر حالات اضطرار ریاست مهاجرین ولایت بلخ و همکاری محترم عبدالشاکر بهزاد باقی مانده معیاد خدمتی اش در ولایت بلخ و سپس بوظیفه خویش به هرات برود.
 8. ارسال مکتوب بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات بلخ و فاریاب در رابطه به خدمتی آمرین عودت آنهاد به جاهای یک دیگر.
 9. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کندهار در رابطه به عدم موافقه خدمتی بست (4) عضو مسلکی کاریابی ریاست مهاجرین کندهار به ریاست مهاجرین ولایت کابل.
 10. جمع آوری نظریات روی تشکیل سال 1398 از ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین ولایات و مرکز و درج آن در جدول بمنظور طی مراحل بعدی.
 1. اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

5الی 9 عقرب 1397 

 1. ارسال اسناد تحصیلی و مدارک مربوطه متصدی بست(4) اتشه مهاجرین مقیم کشور یونان به ریاست محترم ارتباط خارجه نظر به تقاضا کتبی.
 2. اطلاع دهی مکتوب ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مبنی بر وضاحت متصدی بست(8) کارکن خدماتی ریاست متذکره به آمریت محترم سوانح و ارزیابی اجراآت.
 3. ارسال یک قطعه مکتوب به عنوانی ریاست062 امنیت ملی مبنی بر تائیدی.
 4. ارسال جدول بست های کمبود رتبه(5و6) به بورد تعیینات خدمات ملکی نظر به تقاضا کتبی.
 5. جواب مکتوب بورد رسیدگی به شکایات مبنی بر شکایت یکی از کاندیدان بست رتبه(4) مدیر عمومی بورجه انکشافی به نسبت عدم اخذ امتحان.
 6. معرفی کاندید ریزرف بست رتبه دوم ریاست دفتر از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج CBR در یکی از بست های مشابه دیگر به بورد محترم تعیینات خدمات ملکی.
 7. ارسال پیشنهاد انفکاک بست رتبه(4) مدیر عمومی برآورد ریاست خدمات انجنیری به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.
 8. اخذ امتحان تحریری بست(4) مدیر عمومی ترانسپورت ریاست اداری.
 9. تماس تیلفونی با کاندیدان بست(4) مدیر عمومی ترانسپورت از نتیجه امتحان.
 10. ارسال یک ورق فورم کاریابی مبنی به تثبیت  سویه تحصیلی، سوابق جرمی و معاینات صحی.
 11. تکثیر مکتوب خدمتی متصدی بست رتبه(5) معاون اتشه امور مهاجرین مقیم کویته بلوچستان به امور مهاجرین مقیم اسلام آباد کشور پاکستان به شعبات مربوط.
 12. تکثیر مکتوب انفکاک بست رنبه(4) مدیر عمومی برآورد ریاست خدمات انجنیری به شعبات مربوط.
 13. جواب مکتوب ریاست دفتر مبنی بر پیگیری مصوبه شماره(12).
 14. تهیه و ترتیب پیشنهاد فسخ قرارداد یک کارمند بالمقطع معادل بست(4) به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.
 15. تکمیل اسناد ابتدائی یک تن از مراجع دیربط به اساس حکم مقام محترم وزارت.
 16. ارسال پیشنهاد تقرر حکمی بست(4) مدیر عمومی برآورد ریاست خدمات انجنیری به ریاست محترم دفتر غرض اخذ منظوری.
 17. تکثیر مکتوب فسخ قرارداد یک تن کارمند بالمقطع معادل بست(4) ریاست امور مهاجرین ولایت کابل.
 18. تکثیر مکتوب تقرر یک تن در بست رتبه(4) به حیث مدیر عمومی احصائیه ریاست امور مهاجرین ولایت کابل.
 19. تکثیر مکتوب استعفای مامور اجرائیه ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا.
 20. ترتیب و تقدیم فورم عقد قرار یک تن کارمند بالمقطع معادل بست(4) ریاست امورمهاجرین ولایت کابل غرض اخذ منظوری به مقام محترم وزارت.
 21. ترتیب و تقدیم پیشنهاد تقرر یک تن عجالتاً در بست(5) به حیث مدیر احصائیه ولایت بامیان غرض اخذ منظوری به مقام محترم وزارت.
 22. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.
 23. ترتیب خلص سوانح برای (7)تن از کارکنان مرکزی وزارت.
 24. به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت ( 33) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.
 25. درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (28 ) قطعه به دفاترسوانح وشعبات مربوطه.
 26. حضور درجلسه ارزیابی(6 ) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.
 27. ترتیب یک جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.
 28. ترتیب فورم م -9 برای (2)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفرنموده بودند.
 29. ارسال جدول نتایج وپیشنهاد منظوری ارزیابی اجراات(114)تن از کارکنان به شعبات ذیربط.  
 30. به تعداد (10) بست های پنجم ،هفتم وهشتم خالی ادارت مختلف  جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 31. معرفی  شفیع متوکل  کارمند ریاست تحقیق به ریاست محترم بررسی از تطبیق قوانین صحی جهت تشخیص و تداوی .
 32. معرفی  غوث الدثن کارمند ریاست عمومی عودت  به ریاست محترم بررسی از تطبیق قوانین صحی جهت تشخیص و تداوی
 33. معرفی میراجان کارکن خدماتی معینیت پالیسی و پلان  بعد از طی مراحل ذریعه مکتوب رسمی به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .
 34. معرفی (12) تن ازکارکنان نخبه سال 1396 بعد از طی مراحل ذریعه مکاتیب رسمی به ریاست های شان .
 35. ارسال مکتوب به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی بر ترتیب و بازنگری لایحه وظایف ریاست هماهنگی دریافت راه های حل دایمی ، ریاست تثبیت و پاسخدهی بیجاشدگان داخلی و آمریت های امور مهاجرین ولایات.
 36. ارسال مکتوب به مدیریت محترم اجرائیه ریاست منابع بشری در رابطه به گزارش  ارزیابی ظرفیت پلانگذاری در وزارت در شش ماه اول سال مالی 1397.
 37. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا مبنی بر تقرر محترم رحمت الله فرزند بهادر شاه از طریق رقابت آزاد در بست (7) بحیث شب باش ریاست متذکره.
 38. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت تخار مبنی بر اسناد تحصیلی محترم سید ولی فرزند سید ایشان مدیر احصائیه و پلان ریاست متذکره.
 39. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کابل مبنی بر فسخ قرار داد محترم مصطفی قل فرزند محمد قل کارمند باالمقطع معادل بست (4) ریاست متذکره.
 40. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت خوست در رابطه به تمدید قرار داد محترم نور محمد فرزند محمد شاه کارمند باالمقطع معادل بست (4) ریاست متذکره.
 41. ارسال مکتوب به مدیریت محترم اجرائیه ریاست منابع بشری در رابطه به جدول مصارف گاز مایع بابت فصل زمستان سال مالی 1398 غرض اجراأت بعدی.
 42. ارسال مکتوب به مدیریت محترم اجرائیه ریاست منابع بشری در رابطه به نیازهای تجهیزات ، قرطاسیه باب ، مفروشات و مواد محروقاتی این مدیریت در طی سال مالی 1398.
 43. جمع آوری نظریات روی تشکیل سال 1398 از ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین ولایات و مرکز و درج آن در جدول بمنظور طی مراحل بعدی.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

30-2عقرب

 1. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.
 2. ترتیب خلص سوانح برای (8)تن از کارکنان مرکزی وزارت.
 3. به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت ( 36) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.
 4. درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (17 ) قطعه به دفاترسوانح وشعبات مربوطه.
 5. ترتیب وارسال راپور حاضری کارکنان اضافه کار بریاست محترم مالی وحسابی.
 6. ارسال راپورحاضری خدمتی از انگشمنت سنتر بریاست مالی وحسابی.
 7. حضور درجلسه ارزیابی(3 ) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.
 8. ترتیب (8)  جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.
 9. ترتیب فورم م -9 برای (14)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفرنموده بودند.
 10. ترتیب جدول نتایج وپیشنهاد ارزیابی اجراات(20)تن از کارکنان جهت منظوری به مقام وزارت.
 11. انتری دفاتر سوانح وسوابق کاری کارکنان ریاست امورمهاجرین ولایت هرات
 12. به تعداد (10) بست های پنجم ،هفتم وهشتم خالی ادارت مختلف  جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید
 13. معرفی  شفیع متوکل  کارمند ریاست تحقیق به ریاست محترم بررسی از تطبیق قوانین صحی جهت تشخیص و تداوی .
 14. معرفی  غوث الدثن کارمند ریاست عمومی عودت  به ریاست محترم بررسی از تطبیق قوانین صحی جهت تشخیص و تداوی
 15. معرفی میراجان کارکن خدماتی معینیت پالیسی و پلان  بعد از طی مراحل ذریعه مکتوب رسمی به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .
 16. معرفی (12) تن ازکارکنان نخبه سال 1396 بعد از طی مراحل ذریعه مکاتیب رسمی به ریاست های شان .
 17. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت فاریاب مبنی بر تقرر محترم حمیدالله فرزند عبدالواحد دریور بست (7) ریاست متذکره به حیث دریور مقام ولایت فاریاب.
 18. ارسال مکتوب بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات کابل و نیمروز در رابطه به خدمتی محترم نقیب الله کارمند ریاست عودت و ادغام مجدد و محترم ذبیع الله کارمند حکمی نیمروز بریاست های متذکره.
 19. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت نیمروز در رابطه به تقرر دو بست (8) محافظ و شب باش بریاست متذکره.
 20. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت تخار مبنی بر انفکاک محترم گل محمد فرزند عبدالعزیز از بست (6) مامور اجرائیه و تقرر محترم عبدالهادی فرزند عبدالجمیل در بست متذکره.
 21. به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت سرپل در رابطه به بست کمبود آن آمریت محترم که قبلاً مختصراً اطلاع داده شده است.
 22. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت بامیان مبنی بر ارسال علم و خبر ، دفتر سوانح و سایر اسناد و سوابق محترمه قمر بنت صفدر کارمند بست (5) مدیر احصائیه و پلان آن آمریت که در بست (4) به حیث مدیر عمومی پلان ریاست حفاظت محیط زیست آنولایت تقرر حاصل نموده است.
 23. ارسال مکتوب به اداره محترم امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر ارتقای بست ولایت پکتیا از درجه دوم به درجه اول که مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی ریاست منابع بشری قبلاً طی سال 1395 موضوع را در نظر گرفته است.
 24. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت نیمروز مبنی بر تمدید خدمتی محترم عبدالواحد فرزند محمد حکیم مدیر حمایت حقوقی آمریت مهاجرین فراه در ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز.
 25. جمع آوری نظریات روی تشکیل سال 1398 از ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین ولایات و درج آن در جدول بمنظور طی مراحل بعدی.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

7-11 میزان

گزارش کاری آمریت محترم استخدام :-

 1. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه(4) سرویر ریاست خدمات انجنیری از پروسه شارت لیست و یا عدم شارت لیست شدن شان در بست غرض آگاهی آنها.
 2. جواب(4) قطعه مکتوب عنوانی بورد محترم رسیدگی به شکایات خدمات ملکی مبنی به شکایت تعداد(4) تن از کاندیدان بست های مختلف یا ارسال کاپی اسناد مطابق چک بست مواصلتی.
 3. آگاهی اعضای کمیته امتحان متخصص مالی و اداری پروژه تامین خدمات اساسی و اجتماعی شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان ذریعه مکاتیب جداگانه.
 4. تکثیر مکتوب رفع انفکاک متصدی بست رتبه(4) مدیر عمومی تحلیل گزارشات ریاست پالیسی و پلان به نسبت مریضی و حکم مجدد مقام محترم وزارت به شعبات مربوط.
 5. تکثیر مکتوب تمدید خدمتی متصدی بست رتبه(6) مامور اجرائیه مقام محترم وزارت به مدیر اسناد به مدت سه ماه دیگر به شعبات مربوط.
 6. تکثیر مکتوب  تمدید قرارداد بالمقطع مصحح پشتو ریاست اطلاعات و ارتباط عامه الی اخیر سل مالی 1397 به شعبات مربوط.
 7. جمع آوری فورم کاریابی متقاضیان بست های اعلان شده منجلمه (3) بست 4- یک بست سوم، یک بست(7) هفتم خانه سامان و یک بست هشتم کارکن خدماتی غرض ترتیب لانگ لیست.
 8. جمع آوری فورم کاریابی متقاضیان بست های اعلان شده منجمله سه بست(4)، یک بست رتبه سوم، یک بست رتبه(7) خانه سامان و یک بست رتبه(8) کارکن خدماتی غرض طی مراحل بعدی.
 9. ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی وزارت عدلیه مبنی معلومات در حصه اجراء معاشات و عدم اجراء معاشات کارمندان غیر ریفورمی.
 10. اخذ امتحان متخصص مالی و اداری پروژه تامین خدمات اساسی و اجتماعی شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان از طریق کمیته موظف.
 11. ارسال فیس(9)، (4) قلم اجناس ریاست منابع بشری.
 12. معرفی عبدالحلیم فرزند عبدالخلیل به ریاست محترم عمومی قوای بشری.
 13. در رابطه به تفاوت معاش محترم عبدالحمید کارمند ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار.
 14. ارسال دو قطعه فیس(9) اجناس ریاست منابع بشری.
 15. در رابطه به تقرر محترم سید محمد فرزند سید محمد علی در بست(4) مدیریت مالی و اداری ریاست امور مهاجرین طور عجالتاً.
 16. در رابطه به تقرر نعمت الله فرزند فضل قادر در بست رتبه(4) عضو کاریابی ریاست محترم امور مهاجرین ولایت کندهار.
 17. معرفی محترم عبدالقدوس فرزند رفیق خان به ریاست محترم قوای بشری.

گزارش آمریت محترم سوانح

1-نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (۱۴)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3-به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت ( ۳9) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

4-ترتیب جدول نتایج ارزیابی ( 17) تن ازکارکنان وزارت جهت اخذ منظوری وطی مراحل بعدی.

5- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (36 ) قطعه به دفاترسوانح شان.

6-ترتیب وارسال راپور حاضری اضافه کاری کارکنان ازبابت برج سنبله بریاست مالی وحسابی.

7-معرفی دوباره کارکنان ولایتی که جهت اشتراک درورکشاپ بمرکز آمده بودند.

8- انتری دفاترسوانح وسوابق کاری کارکنان ریاست امورمهاجرین فاریاب.

9-حضور درجلسه ارزیابی( 8 ) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.

10- اجرای وطی مراحل اسناد تقاعد یک تن از کارکنان به خزینه تقاعد.

 آمریت محترم آموزش

 1. تدویر ورکشاپ یک روزه  مدیریت اجراآت برای 21 تن  روسا و آمرین که ازطریق برنامه cbr استخدام شده اند به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی .
 2. . اتشراک دوتن از کارکنان وزارت  در برنامه مدیریت ارزیابی اجراآت در تالار  اوتارسنگ در مقر ریاست خدمات ملکی .
 3. تدویر پروگرام آموزشی ورد  برای 15 تن از کارکنان ریاست ها  مختلف که توسط استاد روح الله  ،  استاد قرار دادی در داخل وزارت که تحت نظارت مستقیم آمریت ارتقاء ظرفیت به پیش برده میشود  میگیرد .
 4. تدویر بخش دوم لسان انگلیسی (بیگنر) که توسط استاد نجیب الله ،  استاد قرار دادی  در داخل وزارت  که تحت نظارت مستقیم آمریت ارتقاء ظرفیت صورت میگیرد .
 5. معرفی پنج تن از کارکنان ریاست های مختلف در ورکشاپ آموزشی مبارزه با فساد اداری  واصول اخلاق اداری و مکتوب نویسی  .

   گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 • به تعداد (24) بست های سوم ، چهارم ، پنجم ،هفتم وهشتم خالی ارگانها محلی جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 • معرفی  محترم عبدالحق کارمند ریاست منابع بشری به ریاست بررسی از قوانین صحی جهت تشخیص و تداوی .
 • معرفی محمد آصف کارمند ریاست پالیسی وپلان به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه به طور اقساط .
 • معرفی محترم  کاشف رنگمال ریاست اداری به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .
 • معرفی محترم صدام مدیرعمومی ویب سایت ریاست اطلاعات به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .
 • معرفی سید احمد شکیب کارمند ریاست ارتباط خارجه به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .
 • آغازمرحله دوم تشخیص کارکنان جهت شناسائی کارکن نخبه با همکاری مشاور ارتقای ظرفیت طی جلسات متعدد با امرین و روسای ریاست های مربوطه .
 • ترتیب پیشنهاد و اخذ منظوری تقدیرنامه برای محترم شاه اسمائیل بمناسبت گرامی داشت از روز جهانی معلم .
 • رسیده گی به گزارش قوماندانی پوسته امنیتی وزارت در رابطه به ناوقت رفتن سلیمان گل خانه سامان ریاست مالی وحسابی از وزارت وارسال استعلام های جداگانه به  مراجع ذیربط بمنظور دریافت حقایق و بررسی موضوع .
 • اجرای تکت رفت و برگشت سفر محمد انس سرپرست ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهاربه کشورهندوستان بالاثرمکتوب اینریاست .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 

 1. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت دایکندی مبنی بر تقرر سید احمد فرزند غلام رسول مدیر محاسبه جنسی آن آمریت بحیث کارشناس تحلیل اقتصادی و اجتماعی ریاست مطالعات اقتصادی مسکن وزارت محترم شهرسازی.
 2. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت دایکندی مبنی بر ملغی قرار دادن قرار داد محترم یوسف علی فرزند محمد کارکن باالمقطع بست (7) آمریت متذکره.
 3. ارایه جواب به نامه آمریت محترم تحلیل و بررسی تشکیلات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی برارسال آخرین لایحه وظایف بازنگری شده بست (4) مدیر عمومی توحید و انسجام پلان های کاری ریاست پالیسی و پلان به آن اداره محترم.
 4. ارجا نمودن تمام مکاتیب که بریاست منابع بشری مواصلت کرده از جانب مدیرعمومی انکشاف تشکیلاتی و وارسی کننده ریاست به بخش های مربوطه غرض اجراأت بعدی آنها.
 5. جمع آوری نظریات روی تشکیل سال 1398 از ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین ولایات و درج آن در جدول بمنظور طی مراحل بعدی.
 6. جمع آوری نظریات روی تشکیل سال 1398 از ریاست های مرکزی و درج آن در جدول بمنظور طی مراحل بعدی.
 7. ارسال دو قطعه تائید خلص سوانح محترم معروف شاه شیرزاد و وحید الله صامت کارکنان ریاست امور مهاجرین ولایت هرات بریاست مهاجرین متذکره.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد

1-4میزان1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام :-

 1. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه(4) سرویر ریاست خدمات انجنیری از پروسه شارت لیست و یا عدم شارت لیست شدن شان در بست غرض آگاهی آنها.
 2. جواب(4) قطعه مکتوب عنوانی بورد محترم رسیدگی به شکایات خدمات ملکی مبنی به شکایت تعداد(4) تن از کاندیدان بست های مختلف یا ارسال کاپی اسناد مطابق چک بست مواصلتی.
 3. آگاهی اعضای کمیته امتحان متخصص مالی و اداری پروژه تامین خدمات اساسی و اجتماعی شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان ذریعه مکاتیب جداگانه.
 4. تکثیر مکتوب رفع انفکاک متصدی بست رتبه(4) مدیر عمومی تحلیل گزارشات ریاست پالیسی و پلان به نسبت مریضی و حکم مجدد مقام محترم وزارت به شعبات مربوط.
 5. تکثیر مکتوب تمدید خدمتی متصدی بست رتبه(6) مامور اجرائیه مقام محترم وزارت به مدیر اسناد به مدت سه ماه دیگر به شعبات مربوط.
 6. تکثیر مکتوب  تمدید قرارداد بالمقطع مصحح پشتو ریاست اطلاعات و ارتباط عامه الی اخیر سل مالی 1397 به شعبات مربوط.
 7. جمع آوری فورم کاریابی متقاضیان بست های اعلان شده منجلمه (3) بست 4- یک بست سوم، یک بست(7) هفتم خانه سامان و یک بست هشتم کارکن خدماتی غرض ترتیب لانگ لیست.
 8. جمع آوری فورم کاریابی متقاضیان بست های اعلان شده منجمله سه بست(4)، یک بست رتبه سوم، یک بست رتبه(7) خانه سامان و یک بست رتبه(8) کارکن خدماتی غرض طی مراحل بعدی.
 9. ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی وزارت عدلیه مبنی معلومات در حصه اجراء معاشات و عدم اجراء معاشات کارمندان غیر ریفورمی.
 10. اخذ امتحان متخصص مالی و اداری پروژه تامین خدمات اساسی و اجتماعی شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان از طریق کمیته موظف.
 11. ارسال فیس(9)، (4) قلم اجناس ریاست منابع بشری.
 12. معرفی عبدالحلیم فرزند عبدالخلیل به ریاست محترم عمومی قوای بشری.
 13. در رابطه به تفاوت معاش محترم عبدالحمید کارمند ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار.
 14. ارسال دو قطعه فیس(9) اجناس ریاست منابع بشری.
 15. در رابطه به تقرر محترم سید محمد فرزند سید محمد علی در بست(4) مدیریت مالی و اداری ریاست امور مهاجرین طور عجالتاً.
 16. در رابطه به تقرر نعمت الله فرزند فضل قادر در بست رتبه(4) عضو کاریابی ریاست محترم امور مهاجرین ولایت کندهار.
 17. معرفی محترم عبدالقدوس فرزند رفیق خان به ریاست محترم قوای بشری.

گزارش آمریت محترم سوانح

نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (۱۴)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3-به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت ( ۳9) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

4-ترتیب جدول نتایج ارزیابی ( 17) تن ازکارکنان وزارت جهت اخذ منظوری وطی مراحل بعدی.

5- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (36 ) قطعه به دفاترسوانح شان.

6-ترتیب وارسال راپور حاضری اضافه کاری کارکنان ازبابت برج سنبله بریاست مالی وحسابی.

7-معرفی دوباره کارکنان ولایتی که جهت اشتراک درورکشاپ بمرکز آمده بودند.

8- انتری دفاترسوانح وسوابق کاری کارکنان ریاست امورمهاجرین فاریاب.

9-حضور درجلسه ارزیابی( 8 ) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.

10- اجرای وطی مراحل اسناد تقاعد یک تن از کارکنان به خزینه تقاعد.

 آمریت محترم آموزش

 1. معرفی پنج تن از کارمندان وزارت جهت برنامه آموزشی تحت عنوان مبارزه فساد اداری ، اصول اخلاق اداری ومکتوب نویسی.
 2. نظارت ازتطبیق ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.
 3. نظارت ازروند تدویرکورس انگلیسی توسط استاد قراردادری برای کارمندان وزارت.
 4. نظارت ازروند تدویرکورس کمپیوتر توسطه استاد روح الله قیومی درمعقر وزارت .
 5. تدویر ورکشاپ ولایت تحت عنوان مدیریت موثر عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی(تعهد ، پاسخگویی و برنامه ریری) درهوتل پارک استار تحت به همکاری مشاور ارتقاء ظرفیت.
 6. اشتراک آمر ارتقاء ظرفیت در محفل فراغت کارآموزان برنامهم پروموت به اساس دعودت نامه.
 7. پیگیری تفاهم نامه با دانشگاه امریکائی به همکاری ارتقاء ظرفیت
 8. معرفی پانزده تن از روسا مرکزی به پوهنتون امریکائی جهت ارتقاء ظرفیت در بحش لسان انگلیسی  با هماهنگی مشاور ارتقاء ظرفیت.
 9. . جلسه مدیر تطبیق برنامه های آموزشی با مسولین مدیریت فوق لیسانس وزارت تحصیلات عالی جهت ارسال بورسیه های تخصصی به این وزارت.

   گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

1-  اعلان بست چهارم کارشناس ارتباط وهماهنگی وزارت دولت درامورپارلمانی جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

2-  به تعداد (38) بست رتبه سوم چهارم وپنچم وزارت عدلیه جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

3- به تعداد (4) بست ریاست عمومی انسجام امورکوچیها جهت اگاهی واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

4- به تعداد (20) بست چهارم وزارت امورسرحدات وقبایل نصب بورد اعلانات گردید .

5-  به تعداد (7) بست های قراردادی اداره عالی بررسی جهت آگاهی نصب بورد گردید .

 1. معرفی  محترم محمد کاظم رئیس اسبق لغمان به ریاست بررسی از قوانین صحی جهت تشخیص و تداوی .
 2. معرفی عبدالحسین کارکنخدماتی ریاست پالیسی وپلان به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه به طور اقساط .
 3. معرفی محترم ازمری مفتش ریاست تفیتش به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .
 4. درج نمرات فیصدی بلند کارکنان به فورم های تعین شده با همکاری مشاور ارتقای ظرفیت جهت شناسائی کارکن نخبه .

 

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 

 1. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کندهار مبنی بر تقرر عجالتاً محترم نعمت الله فرزند فضل قادر در بست (4) بحیث عضو مسلکی کاریابی ریاست متذکره.
 2. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت جوزجان در رابطه به تقرر عجالتاً محترم سید محمد فرزند سید محمد علی در بست (4) بحیث مدیر عمومی مالی و اداری ریاست متذکره.
 3. اشتراک مدیرعمومی انکشاف تشکیلاتی در پروسه امتحان تحریری ریاست منابع بشری در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 4. ارجا نمودن تمام مکاتیب که بریاست منابع بشری مواصلت کرده از جانب مدیرعمومی انکشاف تشکیلاتی و وارسی کننده ریاست به بخش های مربوطه غرض اجراأت بعدی آنها.
 5. اشتراک مدیر عمومی انکشاف تشکیلاتی منحیث وارسی کننده ریاست منابع بشری در پروسه امتحان تحریری ریاست امور مهاجرین ولایت تخار.
 6. جمع آوری نظریات روی تشکیل سال 1398 از ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین ولایات و درج آن در جدول بمنظور طی مراحل بعدی.
 7. ارایه جواب به نامه آمریت تحلیل و بررسی تشکیلات کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رابطه به نهائی شدن لایحه وظایف بست های دوم ریاست های امور مهاجرین ولایات.
 8. شارت لست  و اخذ امتحان متخصص مالی واداری پروژه تامین خدمات اساسی واجتماعی شهرک ها .
 9. اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد                   

24-28سنبله1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام :-

 1. جواب مکتوب ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی و اضطراری مبنی بر ارسال یک کاپی قرارداد خط ویک کاپی لایحه وظایف متخصص راه حل های دایمی بیجاشدگان داخلی.
 2. تکثیر مکتوب مشاور تحقیق پژوهش روابط مالی به شعبات مربوط.
 3. اطلاع دهی حکم مقام محترم وزارت مبنی بر اعضای کمیته شارت لیست متخصص مالی واداری پروژه تامین خدمات اساسی و اجتماعی شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان.
 4. ترتیب و تنظیم جدول لانگ لیست بست سوم آمر نظارت بر تطبیق موافقتنامه ها ریاست حمایت حقوقی غرض ارائه به کمیته موظف جهت شارلیست بست.
 5. ارسال یک قطعه استعلام عنوانی ریاست مالی و حسابی در مورد چگونگی موجویت تخصیص و عدم تخصیص در حصه اجراء معاشات متخصص مالی و اداری.
 6. ارسال پیشنهاد میعاد ختم خدمتی متصدی بست(6) مامور اجرائیوی مقام که طور خدمتی به مدیر پذیرش و عرایض ایفای وظیفه مبنی بر غرض منظوری به ریاست دفتر.
 7. تکثیر مگتوب فسخ قرارداد بالمقطع مترجم پشتو معادل بست رتبه(4) به شعبات مربوط.
 8. ارسال فورم پیگیری مصوبه شماره(5) مورخ 03/05/1397 به ریاست دفتر بعد از خانه پوری و مهر ریاست.
 9. ارسال فورم کاریابی یک تن غرض تثبیت سویه تحصیلی، سوابق جرمی و معاینات صحی.
 10. شارت لیست بست رتبه(4) سرویر خدمات انجنیری از طریق کمیته موظف.
 11. شارت لیست متخصص مالی واداری پروژه تامین خدمات اجتماعی و شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان از طریق کمیته موظف.
 12. تکثیر مکتوب توظیف عجالتاًتقرر یک تن در بست رتبه(5) به حیث مدیر حمایت حقوقی آمریت امورمهاجرین ولایت لوگر الی تطبیق پروسه رقابت آزاد.
 13. تکثیر مکتوب توظیف خدمتی یک تن مدیر حمایت حقوقی امورمهاجرین ولایت لوگر در ریاست امورمهاجرین ولایت کابل.
 14. تکثیر مکتوب معلومات دو تن از شب باشان آمریت مهاجرین ولایت بامیان.
 15. تکثیر مکتوب معلومات در مورد  استعفای رئیس خوست.
 16. ارسال مکتوب مطالبه معلومات شارت لیست بست رتبه(3) آمریت امورمهاجرین ولایت زابل.
 17. ارسال شهرت (9) تن از روسأ ولایات با تفکیک ادوار خدمت به کمیسیون اصلاحات اداری.
 18. تکثیر مکتوب تقرر عجالتاً یک تن در بست رتبه(5) حمایت حقوقی آمریت مهاجرین ولایت غور.

گزارش آمریت محترم سوانح

- نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (9)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3-به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت ( ۳۵) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

4-ترتیب جدول نتایج ارزیابی ( ۴۸) تن ازکارکنان وزارت جهت اخذ منظوری وطی مراحل بعدی.

5- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (19 ) قطعه به دفاترسوانح شان.

6-ترتیب وارسال راپور حاضری کارکنان ولایتی که ازطریق برنامه سی بی ار تقررحاصل نموده اند بمرجع مربوطه .

7-ترتیب وارسال فورم ( م-9)(دو ) تن از کارکنان مرکزی که به ولایات سفر نموده اند.

8- انتری دفاترسوانح وسوابق کاری کارکنان ریاست امورمهاجرین بغلان به دیتابیس.

9-حضور درجلسه ارزیابی( 6 ) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.

10-ترتیب جدول نام نویس تمام پرسونل وزارت در دیتابیس جدید برای درج درحاضری الکترونیکی.

11- ترتیب پلان تطبیقی ارزیابی اجراات کارکنان ریاست های مرکزی جهت منظوری مقام.

 آمریت محترم آموزش

   گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

  به تعداد (47) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

 • معرفی محترم محمد ایوب  کارشناس ریاست انجینری وزارت به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص و تداوی
 • دایر نمودن جلسات کمیته ارزیابی نخبه گان سال 1397کارکنان وزارت.

ترتیب پیشنهاد به مقام محترم  جهت مکافات  چهار تن کارکنان خدماتی به مناسبت روز بین المللی سواد آموزی

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 

 1. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کندهار در رابطه به سند تحصیلی محترم گل محمد فرزند محمد عمر مدیر مساعدت های مالی به سویه لیسانس بریاست متذکره ارسال است.
 2. ارسال مکتوب بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات بلخ و هرات مبنی بر تمدید خدمتی محترم عبدالشاکر فرزند عبدالعزیز آمر حالات اضطرار ریاست امور مهاجرین ولایت هرات خدمتی بلخ.
 3. ارسال مکتوب تعقیبی بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات بلخ و هرات مبنی بر تمدید خدمتی محترم عبدالشاکر فرزند عبدالعزیز آمر حالات اضطرار ریاست امور مهاجرین ولایت هرات خدمتی بلخ.
 4. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت جوزجان در مورد پروسه رقابت آزاد بست های (4-3) که باید به همکاری کمیسیون های زون ساحوی صورت گیرد.
 5. ارسال مکتوب به آمریت محترم استخدام در مورد تحقق مصوبه شماره (5) مورخ 3/5/1397 جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و ارسال کاپی لایحه وظایف ریاست های امور مهاجرین به فارمت جدید.
 6. ارسال مکتوب به آمریت محترم استخدام مبنی بر اینکه ریاست تشکیلات خدمات ملکی خواهان لست بست های خالی مربوطه این وزارت شده اند.
 7. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هرات مبنی بر تمدید خدمتی محترم عبدالظاهر رحمانی در آمریت حالات اضطرار ریاست متذکره.
 8. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت سرپل مبنی بر سویه تحصیلی محترم محمد عمر فرزند محمد رحیم به درجه لیسانس.
 9. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت دایکندی مبنی بر محترمه مرضیه بنت قاسم علی مدیر بست (5) حالات اضطراری آمریت متذکره که تقرر نامبرده به حیث مدیر کتابخانه ریاست موسسه تحصیلات عالی ولایت دایکندی شده است.
 10. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا مبنی بر تقرر محترم جاوید فرزند علم گل در بست (8) بحیث کارکن خدماتی آنریاست.

12- اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

17-21سنبله1397

گزارش کاری آمریت محترم استخدام :-

 1. جواب مکتوب ریاست دفتر از اثر نامه اداره امور مبنی بر تثبیت دارای آن عده از افراد که در بست های عالی رتبه عنوانی ریاست ج.ا.ا پیشنهاد می گردد صورت گرفته است.
 2. ارسال پیشنهاد فسخ قرارداد بالمقطع معادل بست(6)  به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام محترم وزارت ببه نسبت غیابت وظیفوی.
 3. تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه(7) خانه سامان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوط.
 4. ارسال پیشنهاد توظیف اعضای کمیته شارت لیست متخصص مالی واداری پروژه خدمات اساسی واجتماعی شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان به ریاست دفتر.
 5. جواب مکتوب ریاست دفتر مبنی بر خانه پوری فورم پیگیری مصوبه شماره(7) جلسه کابینه ج.ا.ا.
 6. ارسال پیشنهاد انفکاک بست رتبه(4) مدیر عمومی توحید تحلیل و گزارشات ریاست پالیسی و پلان به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام وزارت.
 7. ارسال پیشنهاد فسخ قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(4) مترجم پشتو ریاست اطلاعات و ارتباط عامه غرض اخذ منظوری مقام محترم وزارت.
 8. جمع آوری فورم کاریابی متقاضیان بست های اعلان شده رتبه سوم آمر نظارت بر تطبیق موافقنامه های ریاست حمایت حقوقی غرض طی مراحل پروسه بعدی.
 9. ارسال اسناد عقد قرارداد سه تن از کارکنان بالمقطع به ریاست امور مهاجرین.
 10. تکثیر مکتوب تقرر یک تن شب باش ریاست پکتیکا از طریق رقابت آزاد.
 11. تکثیر مکتوب تمدید خدمتی  مدیر انتقالات به آمریت اضطرار ریاست امور  مهاجرین ولایت هرات.
 12. تکثیر مکتوب موافقه مدیره حالات اضطرار آمریت اضطرار آمریت دایکندی به ریاست تحصیلات عالی ولایت متذکره.
 13. تکثیر مکتوب تقرر یک تن در بست رتبه(5) به حیث مدیر تکنالوژِی ریاست مهاجرین ولایت ننگرهار.
 14. تکثیر مکتوب تقرر یک تن در بست رتبه(5) به حیث مدیر انتقالات ریاست مهاجرین ولایت ننگرهار.
 15. ارسال فورم تثبیت فراغت دوتن از کارمندان ولایتی غرض ضم دفتر سوانح و اجراآت امتیاز دوره لیسانس شان به شعبات ذیربط.

گزارش آمریت محترم سوانح

-نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (4)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3-به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت ( 24) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

4-ترتیب دو جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

5-ترتیب جدول نتایج ارزیابی ( 96) تن ازکارکنان وزارت جهت اخذ منظوری وطی مراحل بعدی.

6- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (15 ) قطعه به دفاترسوانح شان.

7-ترتیب وارسال راپور حاضری کارکنان پروژه خدمات شهرک ها وکارکنان باالمقطع بریاست مالی.

۸- ارسال  یک جلد دفترسوانح  به ستره محکمه .

9-ترتیب وارسال راپورحاضری(35) تن کارکنان مرکزی وولایتی که ازطریق برنامه سی بی ارتقررحاصل نموده اند بمرجع مربوطه جهت اجرای معاشات شان.

10-ترتیب وارسال فورم ( م-9)(دو ) تن از کارکنان مرکزی که به ولایات سفر نموده اند.

1۱- انتری دفاترسوانح وسوابق کاری کارکنان ریاست امورمهاجرین جوزجان وتخار به دیتابیس.

12-حضور درجلسه ارزیابی( 22 ) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.

13-درج نتایج ارزیابی سالانه ( 59) تن ازکارکنان به دفاتر سوانح شان.

 آمریت محترم آموزش

 1. هماهنگی مجدد با موسسه کوشا جهت تدویر برنامه لسان انگلیسی.
 2. هماهنگی و اعزام  روسا و آمرین جهت امتحان مقدماتی به پوهنتون امریکائی.
 3. پلان معرفی 19 تن از کارکنان وزارت جهت سفر رسمی به کسور چین .
 4. نظارت از صنوف درسی داخل وزارت .

   گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 1.   به تعداد (47) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 2. معرفی محترم محمد ایوب  کارشناس ریاست انجینری وزارت به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص و تداوی
 3. دایر نمودن جلسات کمیته ارزیابی نخبه گان سال 1397کارکنان وزارت.
 4. ترتیب پیشنهاد به مقام محترم  جهت مکافات  چهار تن کارکنان خدماتی به مناسبت روز بین المللی سواد آموزی .

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

 1. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کندهار در رابطه به سند تحصیلی محترم گل محمد فرزند محمد عمر مدیر مساعدت های مالی به سویه لیسانس بریاست متذکره ارسال است.
 2. ارسال مکتوب بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات بلخ و هرات مبنی بر تمدید خدمتی محترم عبدالشاکر فرزند عبدالعزیز آمر حالات اضطرار ریاست امور مهاجرین ولایت هرات خدمتی بلخ.
 3. ارسال مکتوب تعقیبی بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات بلخ و هرات مبنی بر تمدید خدمتی محترم عبدالشاکر فرزند عبدالعزیز آمر حالات اضطرار ریاست امور مهاجرین ولایت هرات خدمتی بلخ.
 4. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت جوزجان در مورد پروسه رقابت آزاد بست های (4-3) که باید به همکاری کمیسیون های زون ساحوی صورت گیرد.
 5. ارسال مکتوب به آمریت محترم استخدام در مورد تحقق مصوبه شماره (5) مورخ 3/5/1397 جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و ارسال کاپی لایحه وظایف ریاست های امور مهاجرین به فارمت جدید.
 6. ارسال مکتوب به آمریت محترم استخدام مبنی بر اینکه ریاست تشکیلات خدمات ملکی خواهان لست بست های خالی مربوطه این وزارت شده اند.
 7. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هرات مبنی بر تمدید خدمتی محترم عبدالظاهر رحمانی در آمریت حالات اضطرار ریاست متذکره.
 8. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت سرپل مبنی بر سویه تحصیلی محترم محمد عمر فرزند محمد رحیم به درجه لیسانس.
 9. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت دایکندی مبنی بر محترمه مرضیه بنت قاسم علی مدیر بست (5) حالات اضطراری آمریت متذکره که تقرر نامبرده به حیث مدیر کتابخانه ریاست موسسه تحصیلات عالی ولایت دایکندی شده است.
 10. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا مبنی بر تقرر محترم جاوید فرزند علم گل در بست (8) بحیث کارکن خدماتی آنریاست.

12- اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

 

10-14 سنبله1397

 1. جواب مکتوب ریاست دفتر از اثر نامه اداره امور مبنی بر تثبیت دارای آن عده از افراد که در بست های عالی رتبه عنوانی ریاست ج.ا.ا پیشنهاد می گردد صورت گرفته است.
 2. ارسال پیشنهاد فسخ قرارداد بالمقطع معادل بست(6)  به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام محترم وزارت ببه نسبت غیابت وظیفوی.
 3. تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه(7) خانه سامان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوط.
 4. ارسال پیشنهاد توظیف اعضای کمیته شارت لیست متخصص مالی واداری پروژه خدمات اساسی واجتماعی شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان به ریاست دفتر.
 5. جواب مکتوب ریاست دفتر مبنی بر خانه پوری فورم پیگیری مصوبه شماره(7) جلسه کابینه ج.ا.ا.
 6. ارسال پیشنهاد انفکاک بست رتبه(4) مدیر عمومی توحید تحلیل و گزارشات ریاست پالیسی و پلان به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام وزارت.
 7. ارسال پیشنهاد فسخ قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(4) مترجم پشتو ریاست اطلاعات و ارتباط عامه غرض اخذ منظوری مقام محترم وزارت.
 8. جمع آوری فورم کاریابی متقاضیان بست های اعلان شده رتبه سوم آمر نظارت بر تطبیق موافقنامه های ریاست حمایت حقوقی غرض طی مراحل پروسه بعدی.
 9. ارسال اسناد عقد قرارداد سه تن از کارکنان بالمقطع به ریاست امور مهاجرین.
 10. تکثیر مکتوب تقرر یک تن شب باش ریاست پکتیکا از طریق رقابت آزاد.
 11. تکثیر مکتوب تمدید خدمتی  مدیر انتقالات به آمریت اضطرار ریاست امور  مهاجرین ولایت هرات.
 12. تکثیر مکتوب موافقه مدیره حالات اضطرار آمریت اضطرار آمریت دایکندی به ریاست تحصیلات عالی ولایت متذکره.
 13. تکثیر مکتوب تقرر یک تن در بست رتبه(5) به حیث مدیر تکنالوژِی ریاست مهاجرین ولایت ننگرهار.
 14. تکثیر مکتوب تقرر یک تن در بست رتبه(5) به حیث مدیر انتقالات ریاست مهاجرین ولایت ننگرهار.
 15. ارسال فورم تثبیت فراغت دوتن از کارمندان ولایتی غرض ضم دفتر سوانح و اجراآت امتیاز دوره لیسانس شان به شعبات ذیربط.
 16. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.
 17. ترتیب خلص سوانح برای (4)تن از کارکنان مرکزی وزارت.
 18. به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت ( 24) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.
 19. ترتیب دو جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.
 20. ترتیب جدول نتایج ارزیابی ( 96) تن ازکارکنان وزارت جهت اخذ منظوری وطی مراحل بعدی.
 21. درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (15 ) قطعه به دفاترسوانح شان.
 22. ترتیب وارسال راپور حاضری کارکنان پروژه خدمات شهرک ها وکارکنان باالمقطع بریاست مالی.
 23. ارسال  یک جلد دفترسوانح  به ستره محکمه .
 24. ترتیب وارسال راپورحاضری(35) تن کارکنان مرکزی وولایتی که ازطریق برنامه سی بی ارتقررحاصل نموده اند بمرجع مربوطه جهت اجرای معاشات شان.
 25. ترتیب وارسال فورم ( م-9)(دو ) تن از کارکنان مرکزی که به ولایات سفر نموده اند.
 26. انتری دفاترسوانح وسوابق کاری کارکنان ریاست امورمهاجرین جوزجان وتخار به دیتابیس.
 27. حضور درجلسه ارزیابی( 22 ) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.
 28. درج نتایج ارزیابی سالانه ( 59) تن ازکارکنان به دفاتر سوانح شان.
 29. هماهنگی مجدد با موسسه کوشا جهت تدویر برنامه لسان انگلیسی.
 30. هماهنگی و اعزام  روسا و آمرین جهت امتحان مقدماتی به پوهنتون امریکائی.
 31. پلان معرفی 19 تن از کارکنان وزارت جهت سفر رسمی به کسور چین .
 32. نظارت از صنوف درسی داخل وزارت .
 33. به تعداد (47) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 34. معرفی محترم محمد ایوب  کارشناس ریاست انجینری وزارت به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص و تداوی
 35. دایر نمودن جلسات کمیته ارزیابی نخبه گان سال 1397کارکنان وزارت.
 36. ترتیب پیشنهاد به مقام محترم  جهت مکافات  چهار تن کارکنان خدماتی به مناسبت روز بین المللی سواد آموزی .
 37. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کندهار در رابطه به سند تحصیلی محترم گل محمد فرزند محمد عمر مدیر مساعدت های مالی به سویه لیسانس بریاست متذکره ارسال است.
 38. ارسال مکتوب بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات بلخ و هرات مبنی بر تمدید خدمتی محترم عبدالشاکر فرزند عبدالعزیز آمر حالات اضطرار ریاست امور مهاجرین ولایت هرات خدمتی بلخ.
 39. ارسال مکتوب تعقیبی بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات بلخ و هرات مبنی بر تمدید خدمتی محترم عبدالشاکر فرزند عبدالعزیز آمر حالات اضطرار ریاست امور مهاجرین ولایت هرات خدمتی بلخ.
 40. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت جوزجان در مورد پروسه رقابت آزاد بست های (4-3) که باید به همکاری کمیسیون های زون ساحوی صورت گیرد.
 41. ارسال مکتوب به آمریت محترم استخدام در مورد تحقق مصوبه شماره (5) مورخ 3/5/1397 جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و ارسال کاپی لایحه وظایف ریاست های امور مهاجرین به فارمت جدید.
 42. ارسال مکتوب به آمریت محترم استخدام مبنی بر اینکه ریاست تشکیلات خدمات ملکی خواهان لست بست های خالی مربوطه این وزارت شده اند.
 43. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هرات مبنی بر تمدید خدمتی محترم عبدالظاهر رحمانی در آمریت حالات اضطرار ریاست متذکره.
 44. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت سرپل مبنی بر سویه تحصیلی محترم محمد عمر فرزند محمد رحیم به درجه لیسانس.
 45. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت دایکندی مبنی بر محترمه مرضیه بنت قاسم علی مدیر بست (5) حالات اضطراری آمریت متذکره که تقرر نامبرده به حیث مدیر کتابخانه ریاست موسسه تحصیلات عالی ولایت دایکندی شده است.
 46. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا مبنی بر تقرر محترم جاوید فرزند علم گل در بست (8) بحیث کارکن خدماتی آنریاست.
 47. اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

3-7سنبله1397

 1. ارسال کاپی اسناد دو تن کاندیدان بست های رتبه چهارم مدیر عمومی توحید انسجام و مدیر عمومی طرح پلان های انکشافی ریاست پالیسی و پلان به بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی مبنی بر شکایات شان از پروسه شارت لیست به اساس تقاضای کتبی.
 2. تکثیر مکتوب تقرر حکمی متصدی بست رتبه سوم آمریت نظارت بر تطبیق موافقتنامه ها ریاست حمایت حقوقی به شعبات مربوط.
 3. به اعلان گذاشتن متخصص مالی و اداری پروژه خدمات اجتماعی و شهرک های افتتاح شده به مدت(5) یوم کاری.
 4. ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی وزارت محترم عدلیه مبنی به حصول دفتر سوانح علم و خبر یکی ازکارمندان حکمی ریاست حمایت حقوقی.
 5. به اعلان گذاشتن بست رتبه سوم آمر تطبیق موافقتنامه ها ریاست حمایت حقوقی به مدت ده یوم کاری.
 6. ارسال پیشنهاد به ریاست دفتر مبنی به ادامه خدمتی کارمند استخدام به آمریت تدارکات با بوظیفه اصلی اش غرض منظوری مقام.
 7. معرفی یک تن به وزارت محترم اقتصاد غرض تقرریش به حیث مشاور در مربوطات این وزارت به اساس هدایت کتبی مقام وزارت.
 8. ارسال اسناد تحصیلی لایحه وظایف محترم سید ابراهیم آمر دایکندی به کمیسیون اصلاحات اداری.
 9. ارسال فورم تثبیت فراغت محترم عتیق الله، عضو مسلکی آمریت امور مهاجرین زابل به آمریت محترم سوانح و ارزیابی.
 10. در رابطه به اسعتفای محترم کارکن خدماتی ریاست مهاجرین نیمروز.
 11. در رابطه به استعفای محترم میر افغان فرزند محمد سلیم مدیر عمومی حالات اضطرار ریاست مهاجرین ننگرها به ریاست اداری.
 12. در رابطه به تقرر عجالتاً محترم حشمت الله فرزند عبدالمتین به حیث عضو مسلکی ثبت نامه مهاجرین ننگرهار خدمتی به ریاست اداری.
 13. در رابطه به خدمتی محترم حشمت الله کارمند ریاست مهاجرین ننگرهار به ریاست اداری.
 14. در رابطه با خدمتی محترم افضل خان امر مالی ریاست مهاجرین پکتیکا در ریاست مالی حسابی.
 15. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.
 16. ترتیب خلص سوانح برای (4)تن از کارکنان مرکزی وزارت.
 17.  به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت ( 113) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.
 18. ترتیب وارسال راپورحاضری کارکنان وزارت ازبابت برج سنبله بریاست مالی وحسابی.
 19. ترتیب (7) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر
 20. درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (24 ) قطعه به دفاترسوانح شان.
 21. ترتیب وارسال راپور حاضری اضافه کاری کارکنان ازبابت برج اسد بریاست مالی وحسابی.
 22. مواصلت واطمینان از یک جلد دفترسوانح  .
 23. ترتیب وارسال راپورحاضری(34) تن کارکنان مرکزی وولایتی که ازطریق برنامه سی بی ارتقررحاصل نموده اند بمرجع مربوطه جهت اجرای معاشات شان.
 24. ترتیب وارسال فورم ( م-9)(یک ) تن از کارکنان مرکزی که به ولایات سفر نموده اند.
 25. انتری (11) جلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنان به دیتابیس.
 26. حضور درجلسه ارزیابی (25 ) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.
 27. معرفی پنج تن از کارمندان وزارت جهت برنامه آموزشی تحت عنوان مبارزه فساد اداری ، اصول اخلاق اداری ومکتوب نویسی.
 28. نظارت ازتطبیق ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.
 29. نظارت ازروند تدویرکورس انگلیسی توسط استاد قراردادری برای کارمندان وزارت.
 30. اقدام در قسمت تدویر صنف لسان انگلیسی  که توسط اکادمی کوشا به پیش برده میشود.
 31. نظارت ازروند تدویرکورس کمپیوتر توسطه استاد روح الله قیومی در معقر وزارت .
 32. ارسال استعلام به ریاست های مرکزی جهت معرفی در کورس آموزش لسان انگلیسی در پوهنتون امریکائی.
 33. به تعداد (11) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .
 34. معرفی سرپرست ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار  جهت تشخیص و تداوی به ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی .
 35. دریافت شکایات شفاهی کارکنان وزارت مبنی بر حواله اضافه کاری دوازده روزه..
 36. ارسال مکتوب به ریاست محترم عمومی اداره خدمات ملکی در رابطه به ارایه معلومات مفصل  بست های عالی رتبه اول و دوم بمنظور تطبیق حکم مصوبه شماره (5) مورخ 3/5/1397 مقام محترم ریاست ج.ا.ا.
 37. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت خوست در رابطه به تقرر محترم عبدالرحمن فرزند گل الرحمن در بست (5) به حیث مدیر احصائیه و پلان آنریاست محترم.
 38. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت بلخ در رابطه به نتایج ارزیابی محترم عبدالصبور فرزند عبدالشکور رئیس امور مهاجرین آنریاست.
 39. تهیه و ترتیب ساختار تشکیلاتی فورم (1-1) تشکیل  و لوایحه وظایف تمام بست های ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار و ارسال آن به آنریاست جهت اجراأت بعدی.
 40. ارسال مکتوب بریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار در رابطه به تقرر عجالتاً محترم حشمت الله فرزند عبدالمتین در بست (5) بحیث عضو مسلکی ثبت نام ریاست متذکره.
 41. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کندهار در مورد محتوای متن نامه نمبر (205) مورخ 8/5/1397 آنریاست که تقرر محترم عبدالباری در بست (7) بحیث معتمد جنسی و محترم غلام حضرت در بست (7) بحیث معتمد نقدی تذکر گردیده است.
 42. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین  ولایت بغلان مبنی بر نامه رسمی آنریاست که از استعفای کارکن خدماتی خویش به اسم محترم عبدالقیوم فرزند محمد رسول و تقرر محترم نذیر فرزند راز محمد تذکره داده اند.
 43. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت بامیان در رابطه به تقرر محترم محمد علی فرزند عبدالکریم در بست (5) به حیث مدیر ادغام مجدد آمریت متذکره.
 44. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا مبنی بر استعفای محترم میر افغان فرزند محمد سلیم در بست (4) مدیرحالات اضطرار ریاست متذکره.
 45. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار در رابطه به تقرر عجالتاً محترم حشمت الله فرزند عبدالمتین در بست (5) عضو مسلکی ثبت نام ریاست متذکره خدمتی ریاست اداری در مرکز.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد                                          

27-31اسد1397

1-      معرفی دو تن به ریاست عمومی قوای بشری غرض حصول جواز و معرفی نامه.

2-      تکثیر مکتوب تمدید خدمتی متصدی بست رتبه(4) ریاست خدمات انجنیری در بست رتبه(5) مدیریت اجرائیه ریاست پالیسی وپلان به شعبات مربوط.

3-      تکثیر مکتوب تمدید خدمتی یکی ازکارمندان ریاست انجنیری به ریاست به ریاست مهاجرین ولایت بلخ به شعبات مربوط.

4-      ارسال پیشنهاد تقرر حکمی بست رتبه(4) مدیر عمومی طرح و پلان های انکشافی ریاست پالیسی و پلان به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام.

5-      ارسال پیشنهاد تبدیلی متصدی بست رتبه(5) مدیر حوادث طبیعی ریاست تثبیت پاسخدهی در بست(5) مدیر نظارت از توزیع زمین به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام.

6-      جواب مکتوب کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی بر طی مراحل فورم قرارداد خط کارمندان که از طریق برنامهCBR بست های احراز نموده اند به وقت معین.

7-      جواب دو قطعه مکتوب مبنی بر شکایات دو تن از کاندیدان بست های مختلف به بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی.

8-      توظیف خدمتی و یا سرپرستی متصدی بست رتبه(4) مدیر عمومی تنظیم مقررها و بورسیها ریاست ارتباط خارجه در بست رتبه(3) آمریت نظارت بر تطبیق موافقتنامه های ریاست حمایت حقوقی.

9-      تکثیر مکتوب تبدیلی متصدی بست رتبه(5) مدیر حوادث طبیعی ریاست تثبیت پاسخدهی به بست رتبه(5) مدیر نظارت از توزیع زمین ریاست عودت و ادغام مجدد به شعبات مربوط.

10- تکثیر پیشنهاد تقرر آقای شفق و یا سرپرستی صلاح الدین از بست رتبه(3) آمر نظارت بر تطبیق موافقتنامه ها ریاست حمایت حقوقی غرض هدایت مقام هدایت مقام وزارت به ریاست دفتر.

11- تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه(4) مدیر عمومی طرح پلان های انکشافی ریاست پالیسی وپلان به شعبات مربوط.

12- ارسال اسناد تحصیلی محترم صفی الله آمر مالی ریاست مهاجرین پروان به آمریت سوانح.

13- ارسال فورم های محترم محمد آصف فرزند علی مدد غرض تأئیدی به ریاست امنیت ملی.

14- در رابطه به تقرر محترم حمیده بنت باقر به حیث کارکن خدماتی امور مهاجرین بامیان.

15- ارسال اسناد تحصیلی محترم صداقت کارمند ریاست امور مهاجرین ننگرهار به آمریت سوانح و ارزیابی.

16- در رابطه به معرفی محترم خیر محمد غرض اخذ جواز کار به ریاست قوای بشری.

17- ارسال اصل اسناد ابتدایی محترم انس بابری سرپرست امور مهاجرین ننگرهار به آمریت سوانح.

18- ارسال قرارداد خط(35) تن ازکارمندان مبتنی بر نتایج CBR.

19- تماس تیلفونی با سرپرست ریاست امور مهاجرین پکتیکا در رابطه استغفای میر افغان مدیر حالت اضطرار ریاست متذکره.

20- -نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

21- ترتیب خلص سوانح برای (11)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

22- به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت (37) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

23- ترتیب وارسال راپورحاضری کارکنان پلچرخی ونماینده گی به ریاست مالی وحسابی.

24- مواصلت یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری بعد از رفع نواقص .

25- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (45) قطعه به دفاترسوانح شان.

26- ارسال جدول نتایج وپیشنهاد منظوری ارتقاء قدم ( 32) تن از کارکنان به شعبات مربوطه .

27- ارسال فورم تقاعد یک تن از کارکنان بعد از طی مراحل به خزینه تقاعد.

28- ارسال فورم ارزیابی (5) تن از کارکنان بریاست های مربوطه شان.

29- ترتیب وارسال فورم ( م-9)( 13) تن از کارکنان مرکزی که به ولایات سفر نموده اند.

30- ترتیب وارسال جدول کارکنان که سن شان بین (55الی 65) بوده بریاست تفتیش داخلی جهت توحید وارسال به ریاست جمهوری.

31- به تعداد (24) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

32- معرفی محترم نظام الدین کارمند ریاست پالیسی وپلان به شفاخانه دولتی جهت تشخیص و تداوی .

33- ارسال استعلام جهت اگاهی ریاست های مرکزی بمنظور اشتراک درمحفل گرامی داشت از روز قرنیان تروریزم .

 

34- ارایه جواب نامه آمریت ارتباط کارکنان بمنظورتحقق جلسه مورخ 3/5/1397کابینه جمهوری ا.ا. مبنی بر عدم مداخلات کارمندان دولت درپروسه انتخابات .

35- ارسال جدول پلان تطبیقی ارزیابی سالانه روسای شامل سیستم رتب و معاش و (CBR) به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی .

36- ترتیب و تنظیم جدول شهرت مکمل و لایحه وظایف  بست های عالی رتبه (بست اول و دوم ) این وزارت به اثر تقاضای ریاست محترم اصلاح تشکیلات خدمات ملکی بتاسی از هدایت مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا به منظور تطبیق به موقع حکم مصوبه (5) مورخ 3/5/1397شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری .

37- درج شهرت مکمل محترمه ثریا بنت محمد اعظم کارکن خدماتی بست هشتم آمریت جندر تبدیلاً در بست 8 کارکن خدماتی آمریت بودجه و تعین بستی محترم ذکیه بنت شاه بقا در بست هشتم آمریت جندر بالمعاوضه در فورم (1-1) تشکیل مرکز.

38- ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت نیمروز مبنی بر تقاضای معلومات از قرارگرفتن دو تن از کارمندان غیر ریفورمی بست رتبه (3) آمریت نماینده گی سرحدی و آمریت مالی و اداری در حالت انتظار با معاش ریاست متذکره.

39- ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت سمنگان در رابطه به تقرر یک دریور باالمقطع معادل بست (8) الی اخیر قوس سال 1397.

40- ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کابل مبنی بر ورقه عرض محترم خلیل احمد فرزند نجیب الدین کارمند بست رتبه (5) مدیریت جنسی ریاست امور مهاجرین کابل که خواهان توظیف خدمتی خویش در ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار شده است.

41- درج شهرت مکمل محترمه فریده بنت محمد ابراهیم که از طریق رقابت آزاد بحیث کارکن خدماتی بست هشتم ریاست پالیسی و پلان تقرر حاصل نموده در فورم (1-1) تشکیل مرکز.

42- ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت بلخ در رابطه به تمدید خدمتی محترم مجتبی فرزند محمد آصف کارمند بست چهارم مدیر عمومی سروی شهرک ها ریاست خدماتی انجنیر در مربوطات آنریاست محترم.

43- تصحیح و ارسال فورم (1-1) تشکیل منظور شده سال 1397 ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند جهت آگاهی و اجراأت بعدی آنها.

44- درج شهرت مکمل محترمه نجیبه بنت سید مومن شاه مدیر حاضری و کارکنان و همچنان درج شهرت مکمل قیام الدین فرزند اسلام الدین مدیر محاسبه جنسی ریاست مهاجرین ولایت بغلان در فورم (1-1) تشکیل منظور شده سال 1397 و ارسال آن بریاست متذکره جهت آگاهی و اجراأت بعدی آنها.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

13-17اسد1397

1-      ارسال پیشنهاد تقرر حکمی بست(4) مدیرعمومی نظارت از پروژه های انکشافی ریاست پلان و پالیسی به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.

2-      ارسال پیشنهاد تقرر حکمی بست رتبه(3) آمر نظارت بر تطبیق موافقنامه ها ریاست حمایت حقوقی به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.

3-      ارسال پیشنهاد تبدیلی بالمعاوضه دو تن از کارکنان خدماتی از آمریت جندر و ریاست مالی و حسابی.

4-      تکثیر مکتوب تقرر کارشناس توسعه اقتصادی ریاست پالیسی و پلان به شعبات مربوط.

5-      شارت لیست بست(4) مدیر تحلیل گزارشات بست رتبه(4) مدیر عمومی برنامه شهری ریاست هماهنگی دریافت راه حل به بیجاشدگان داخلی، بست(4) مدیر عمومی توزیع زمین، بست (4) مدیر عمومی توزیع مساعدت های مالی  ریاست عمومی عودت و ادغام مجدد.

6-      ارسال پیشنهاد تقرر بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست پالیسی و پلان از طریق پروسه رقابت آزاد به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.

7-      تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه(4) مدیر عمومی نظارت از پروژه های انکشافی ریاست پالیسی و پلان به شعبات مربوط.

8-      تکثیر مکتوب تبدیلی بالمعاوضه دو تن ازکارکنان خدماتی ریاست مالی و حسابی و آمریت جندر به شعبات مربوط.

9-      تماس تیلفونی به کاندیدان واجد شرایط و غیر واجدین بست رتبه(4) مدیر احصائیه بست رتبه(4) مدیر عمومی توزیع زمین، بست (4) مدیر عمومی توزیع مساعدت های  مالی و ریاست عودت  و ادغام مجدد از نتیجه شارت لیست.

10- تهیه و ترتیب پیشنهاد مبنی بر ترتیب قرارداد خط(4 ) تن از متخصصین بخش های مختلف نظر به موافقه UNHCR مطابق به لایحه NTA.

11- ترتیب فورم قرارداد خط به تعداد(4) تن از متخصصین بخش های مختلف مطابق به لایحه NTA بعد از حکم مقام محترم وزارت.

12- تکثیر مکتوب خدمتی محمد عیسی فرزند دوست محمد کارمند ریاست مهاجرین ننگرهار در ریاست مهاجرین ولایت هلمند.

13- تکثیر مکتوب عقد قرارداد محترم محمد آصف غرض اخذ منظوری جواز کار به ریاست محترم عمومی قوای بشری.

14- تکثیر مکتوب عقدقرارداد محترم نصرت خان فرزند اسدخان به حیث کارمند بالمقطع آمریت مهاجرین ولایت کاپیسا.

15- ارسال اسناد تحصیلی محترم خلیل احمد کارمند ریاست امور مهاجرین کابل به آمریت سوانح.

16- تکثیر مکتوب محترم حبیب الرحمن کارمند آمریت میدان وردک غرض تصفیه حسابات تصدی ملی بس.

17- در رابطه به معرفی محترم عبدالرحمن فرزند گل الرحمن غرض اخذ منظوری فورم مالیات به ریاست قوای بشری.

18- ارسال اسناد تحصیلی محترم سید مهدی فرزند سید نبی کارمند آمریت محترم بادغیس به آمریت سوانح.

19- تکثیر مکتوب خدمتی محترم خلیل احمد در ریاست مهاجرین ننگرهار به ریاست مهاجرین ولایت کابل.

20- تکثیر مکتوب عمومی مالی واداری ریاست مهاجرین هلمند غرض معاشات کارمند غیر ریفورمی نقلاً به ریاست مالی وحسابی.

21- تکثیر مکتوب بالمقطع آمریت محترم امور مهاجرین ولایت سمنگان به آمریت.

 

22- نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

23- ترتیب خلص سوانح برای (1۴)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

24- به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت (21) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

25- ترتیب وارسال راپورحاضری کارکنان باالمقطع وپروژه ئی  ازبابت برج اسد بریاست مالی وحسابی.

26- ترتیب یک جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدید التقرر.

27- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (45) تن به دفاترسوانح شان.

28- ارسال جدول نتایج وپیشنهاد منظوری ارتقاء قدم ( 12) تن از کارکنان سی بی ار به کمیسون .

29- ارسال فورم تقاعد یک تن از کارکنان بعد از طی مراحل به خزینه تقاعد.

30- انتری دفاترسوانح کارکنان ریاست مهاجرین ولایت نیمروز به دیتابیس .

31- ترتیب وارسال فورم ( م-9) شش تن از کارکنان مرکزی که به ولایات سفر نموده اند.

32- ترتیب وارسال جدول تحصیلی کارکنان وزارت بریاست مالی وحسابی بخاطردرج امتیاز درجه تحصیلی کارکنان دربودجه سال 1398.

33- ارسال یک جلد دفترسوانح وسوابق کاری یک تن از کارکنان به ولایت هلمند .

34- معرفی شش تن از کارمندان وزارت جهت برنامه آموزشی تحت عنوان مبارزه فساد اداری ، اصول اخلاق اداری ومکتوب نویسی.

35- نظارت ازتطبیق ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

36- نظارت ازروند تدویرکورس انگلیسی توسط استاد قراردادری برای کارمندان وزارت.

37- اقدام در قسمت تدویر صنف لسان انگلیسی  که توسط اکادمی کوشا به پیش برده میشود.

38- نظارت ازروند تدویرکورس کمپیوتر توسطه استاد روح الله قیومی در معقر وزارت .

39- ارسال (14) قطعه بل تحویلی وجدول محصلین مقطع ماستری ولیسانس طبقه اناث از موسسات مختلف .

40- اعلان 95بست تکثیرگردیده است به ریاست ها.

41- اعلان 6بست وزارت زنان تکثیرگردیده است .

 

42-  اصلاح ، ترتیب و تنظیم  لایحه وظایف ریاست های ذیل :

43-  انکشاف و ترتیب لایحه وظایف تمام بست های ریاست مهاجرین ولایت نیمروز با حضورداشت سرپرست ریاست مذکور. 

44-  انکشاف وترتیب لایحه آمریت نماینده گی سرحدی ریاست مهاجرین ولایت هرات  با حضورداشت آمرنماینده گی ذکر شده .

45-  ارسال مکاتیب مدیریت عمومی استخدام ولایات جهت اجراات بموقع واسرع وقت از طریق ایمیل به ولایات مربوط.

46- اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت بعد از هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

6-10اسد1397

1-      ارسال پیشنهاد  انفکاک بست (4)  مدیر عمومی طرح پلان های انکشافی  ریاست پالیسی و پلان   به ریاست دفتر  غرض  اخذ منظوری  به مقام .

2-      جواب مکتوب بورد رسید گی  به شکایات  کمیسیون  اصلاحات ادار ی و خدمات ملکی  مبنی  به شکایت یکی  از  کاندیدان بست . 4مدیر عمومی  بودجه انکشافی  ازپروسه شارت لست .

3-      جواب مکتوب بورد رسید گی  به شکایات  کمیسیون  اصلاحات ادار ی و خدمات ملکی  مبنی  به شکایت یکی  از  کاندیدان بست. 4 تحقیق معلومات مهاجرین  ازپروسه شارت لست

4-      ارسال پیشنهاد  تمدید قرارداد یک کارکن  بالمقطع معادل  بست 6 آمریت جندر  غرض  اخذ منظوری .

5-      ارسال پیشنهاد تقررحکمی  بست 4 عضو مسلکی  توافقنامه ریاست  حمایت حقوقی  بریاست دفتر  غرض  اخذ منظوری .

6-      ارسال یکورق  فورم کاریابی مبنی بر تکمیل  اسناد تحصیلی  سوابق  جرمی  ومعاینات صحی .

7-      ارسال یک قطعه مکتوب  عنوانی ریاست مالی و حسابی  و سوانح غرض  ارسال  دفتر  سوانح علم و خبر  یکی  از  کارمندان اسبق وزارت به ریاست عمومی  امنیت ملی نظر  به تقاضاکتبی

8-      ارسال یکورق  کاریابی  یکی  از کارکنان بر حال  وزارت  عنوانی  وزارت  معارف  مبنی  به تثبیت  سویه تحصیلی

9-      تکثیر  مکتوب  حکمی  بست (4) مدیر عمومی  تخنیک و ترانسپورت  به شعبات مربوط

10- شارت لست بست4 مدیر  عمومی طرح پلان های انکشافی  و بست 4 مدیر  انسجام پلان  های  کاری  ریاست پالیسی و پلان از جمله  تعداد (25) کاندید (10)  تن واجد شرایط شناخته شد .

11- شارت لست بست 4مدیرعمومی احصائیه ریاست پالیسی و پلان ازجمله 31 کاندید صرف 4 تن واجد شرایط شناخته شد .

12- ارسال یک ورق فورم کاریابی مبنی بر تثبیت سویه تحصیلی  به سوابق  جرمی  و معانیات صحی

13- ارسال پیشنهاد تقرر حکمی متصدی بست 4 مدیر عمومی  نظارت از پروژه های انکشافی  و ساختمانی  ریاست پالیسی  و پلان بریاست دفتر غرض  اخذ منظوری  مقام .

14- ارسال پیشنهاد  تقرر حکمی  بست4  کارشناس  توسعه اقتصادی  ریاست پالیسی  و پلان  بریاست دفتر  غرض  اخذ منظوری  به مقام .

15- تکثیر  مکتوب  تقرر حکمی  بست4  عضو مسلکی  توافقنامه  ریاست حمایت حقوقی  به شعبات ذیربط

16- معرفی  دو تن بریاست(062) امنیت ملی غزض  تائیدی  از جانب  اداره محترم

17- جواب  فورم پیگری  احکام  مقام  محترم وزارت  از بابت برج سرطان سال جاری

18- تماس تیلفونی  به کاندیدان  تعداد (56) تن  بست های مختلف  غرض  آگاهی  از نتیجه شارت لست و عدم شارت لست .

19- تماس تیلفونی به تعدا (6) تن از کاندیدان بست 8  کارکن خدماتی ریاست پالیسی و پلان غرض اخذ امتحان

20- معرفی محترم شعیب غرض تائیدی بریاست  امنیت ملی

21- توظیف خدمتی  محترم عبدالواحد  کارمند آمریت مهاجرین  ولایت فراه به ولایت  نمیروز

22- ارسال دوسیه  های کاندیدان بست های  رقابتی  ولایات ذیربط .

23- توظیف خدمتی  محترم ولی  شاه  کارمند  ریاست امورمهاجرین ننگرهار به ریاست مهاجرین ولایت خوست

24- معرفی  محترم محمد رفیق سر پرست  ریاست مهاجرین ننگرهار غرض  تایئدی  بریاست امنیت ملی

25- معرفی  محترم  محمد آصف  غرض  تکمیل  نمودن اسناد بوزارت محترم تحصیلات  عالی.

26- معرفی  محترم عبدالقدوس  غرض تکمیل  اسناد  به وزارت  محترم  تحصیلات  عالی

27- تماس  تیلفونی  غرض  معلومات ازدو بست  مهاجرین  لو گر .

28- نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

29- ترتیب خلص سوانح برای (15)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

30- به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت (۴۰) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

31- ترتیب وارسال راپورحاضری کارکنان  ازبابت برج اسد بریاست مالی وحسابی.

32- ترتیب یک جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدید التقرر.

33- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (10) تن به دفاترسوانح شان.

34- ارسال جدول نتایج وپیشنهاد منظوری ارتقاء قدم ( 23) تن از کارکنان بریاست مالی وحسابی .

35- ارسال فورم تقاعد دوتن ازکارکنان ریاست مهاجرین لغمان بعد ازطی مراحل به خزینه تقاعد.

36- انتری(4)جلد دفاترسوانح کارکنان مرکزی وولایتی به دیتابیس .

37- ترتیب وارسال فورم ( م-9) شش تن از کارکنان مرکزی که به ولایات سفر نموده اند.

38- حضور درجلسه ارزیابی سالانه ( 5) ازکارکنان ریاست های مرکزی وارسال (5) قطعه فورم ارزیابی بریاست های مربوطه .

39- ارسال یک جلد دفترسوانح وسوابق کاری یک تن از کارکنان به اداره امور .

40- ارسال مکتوب تعقیبی دررابطه به موضوع تدویر برنامه های آموزشی کمپیوتر، انگلیسی وسواد حیاتی  برای 34 ریاست های مهاجرین ولایات کشور .

41- نظارت ازتطبیق ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

42- نظارت ازروند تدویرکورس انگلیسی توسط استاد قراردادری برای کارمندان وزارت.

43- اقدام در قسمت تدویر صنف لسان انگلیسی  که توسط اکادمی کوشا به پیش برده میشود.

44- نظارت ازروند تدویرکورس کمپیوتر توسطه استاد روح الله قیومی در معقر وزارت .

45- اخذ امتحان  100 تن  از کارمندان وزارت جهت بورس به کشور چین  از طریق ریاست پلان به همکاری آمریت آموزش .

46- به تعداد (21) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

47- معرفی یک تن ازکارکنان وزارت به شفاخانه وزیر اکبرخان  جهت تشخیص و تداوی

48- معرفی مجاهد احمد کارمند   ریاست ارتباط خارجه  به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .

49- معرفی زرمینه کارمند ریاست عمومی عودت وادغام مجدد به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .

50- دریافت درخواست شکایات نامه عبدالاحمد مدیر عمومی حفظ و مراقبت ریاست اداری  مبنی برتادیب خویش .

51- ارسال مکتوب بریاست های محترم امور مهاجرین ولایات خوست و ننگرهار در رابطه به تصحیح فورم (1-1) تشکیل سال 1397 ریاست های متذکره.

52- پیگیری امور تشکیلاتی توسط این مدیریت، مبنی برتائید گزارشدهی بست های اتشه های مقیم خارج به رئیس ارتباط خارجه و نیز درج ماده (34) در شرایط تحصیلی بست های دوم و سوم واحدهای دومی این وزارت  به اساس تقاضای بورد تعینات کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی .

53- ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت جوزجان مبنی بر عقد قرار داد باالمقطع دو تن از کارکنان هریک سید عارف فرزند سید باقر و محمدالله فرزند شاه مردان قل.

54- ارسال نامه مبنی بر توضیف محترم ولی شاه مدیر حالات اضطراری ریاست مهاجرین ننگرهار به طور خدمتی به مدت ششماه از جانب مقام محترم وزارت به ریاست مهاجرین ولایت خوست .

55- ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار در رابطه به یکورق فورم تثبیت فراغت گل ولی فرزند محمد ابراهیم مدیرعمومی حمایت حقوقی آنریاست.

56- ارسال مکتوب ضم یک جدول نتایج ارزیابی شش تن از کارکنان ریاست های امور مهاجرین ولایات ننگرهار و کندهار غرض اجراأت بعدی آنها.

57- ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار مبنی بر یک ورق اصل سند تثبیت فراغت محترم غالب فرزند گل دادخان مدیرعمومی حالات اضطرار آنریاست.

58- ارسال مکتو ضم یک ورق تشکیل منظور شده ریاست محترم امور مهاجرین ولایت خوست جهت اجراأت بعدی آنها.

59-                        اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

1-4 اسد1397

1-     تکثیر مکتوب تقرر حکمی متصدی بست رتبه(6) مامور عواید تحصیلی ریاست مالی و حسابی به شعبات مربوط.

2-     تکثیر مکتوب تقرر حکمی متصدی بست رتبه(6) مامور اجرائیه ریاست عودت و ادغام مجدد به شعبات مربوط.

3-     ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی بر اطمینان از انتقال(3) بست رتبه(6) به بست(5) مطابق به مورد قانون تعدیل  شده کارکنان خدمات ملکی.

4-     تکثیر مکتوب فوکل پاینت به ریاست محترم پالیسی و پلان به اساس تقاضا کتبی ریاست متذکره.

5-     تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه(5) مدیر حوادث طبیعی ریاست تثبیت پاسخدهی به بیجاشدگان داخلی به شعبات مربوط.

6-     ارسال یک ورق فورم کاریابی غرض تکمیل اسناد ابتدائی یک تن به وزارت معارف سایر نهادهای ذیربط.

7-     ارسال یک پیشنهاد منبی بر انتقال بست های رتبه(2و3) کمبود به اداره محترم ثبت احوال نفوس غرض توزیع تذکره به کوچی ها و بیجاشدگان داخلی به اساس مصوبه شماره(6) کوچی ها.

8-     ارسال یک قطعه استعلام عنوانی وزارت محترم عدلیه مبنی به موافقه و حصول خلص سوانح یک تن به اساس حکم مقام محترم وزارت.

9-     ارسال یک قطعه استعلام عنوانی د افغانستان بانک مبنی بر حصول یک ورق خلص سوانح و موافقه اتشه امور مهاجرین مقیم کشور ترکیه.

10- در رابطه به معرفی محترم امید فرزند محمد عظیم به قوای بشری.

11- در رابطه تکثیر مکتوب تقرر عجالتاً محترم حنیف الرحمن در بست(4) مدیریت ثبت نام عودت کنندگان.

12- در رابطه با معرفی محترم محمد انس بابری به ریاست قوای بشری.

13- در رابطه با ارسال اسناد تحصیلی محترم گل ولی به آمریت سوانح.

14- در رابطه به سید اسدالله فرزند سید جواد به ریاست امنیت ملی .

15- در رابطه  به معرفی محترم امید فرزند محمد عظیم به ریاست امنیت ملی.

16- در رابطه به تکثیر مکتوب تقرری محترم عارف خان فرزند نعمت الله در بست رتبه(7 ) به حیث خانه سامان آمریت مهاجرین نورستان.

17- در رابطه به معرفی نصیر فرزند مندزی به ریاست امینت ملی.

18- در رابطه به ارسال اسناد تحصیلی محترم غالب نور فرزند گل داد به آمریت ارزیابی سوانح.

19- در رابطه به عدم مواصلت ورقه استعفاء محترم محمد هاشم رئیس مهاجرین خوست خدمتی به ولایت پکتیا.

20- نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

21- ترتیب خلص سوانح برای (4)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

22- به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت (۲۸) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

23- ترتیب وارسال راپورحاضری اضافه کاری سه ونیم ساعته کارکنان بریاست مالی وحسابیږ

24- ترتیب سه جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدید التقرر.

25- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (16) تن به دفاترسوانح شان.

26- 7-ارسال جدول نتایج وپیشنهاد منظوری ارتقاء قدم ( ۴1) تن از کارکنان بریاست مالی وحسابی وریاست ها وآمریت های ولایات.

27- مواصلت دفتر سوانح محمد رحیم سرپرست ریاست مهاجرین کندهارووصول اطمینان از آن به وزارت اقتصاد.

28- 9-انتری(۱۲)جلد دفاترسوانح کارکنان مرکزی وولایتی به دیتابیس .

29- 10-ترتیب وارسال فورم ( م-9) سه تن از کارکنان مرکزی که به ولایات سفر نموده اند.

30- حضور درجلسه ارزیابی آزمایشی( ۸) تن از کارنیکه از امتیاز سوپراسکیل استفاده می کنندو ( 5) تن از کارکنان ریاست های مرکزی که درمجموع ( 13) می گردد.

31- ارسال فورم ثبت دارائی (11) تن ازکارکنان عالی رتبه به اداره ثبت دارایی اداره امور ریاست ج.

32- 13-درج تقدیرنامه هشت تن از کارکنان به دفاتر سوانح شان.

33- نظارت از روند  ادامه برنامه های  آموزشی میان مدت کمپیوتر توسط استاد قراردادی محترم روح الله   قاسمی  برای کارکنان منابع بشری .

34- نظارت ازتطبیق ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

35- نظارت ازروند تدویرکورس انگلیسی توسط استاد قراردادری برای کارمندان وزارت.

36- اقدام در قسمت تدویر صنف لسان انگلیسی  که توسط اکادمی کوشا به پیش برده میشود.

37- معرفی چهارتن از کارمندان آمریت تدارکات  جهت اشتراک دربرنامه ویژه تحت عنوان مبارزه با فساد اداری ، اصول اخلاق اداری ومکتوب نویسی به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی .

38- درمورد ارسال جدول ضرورت های آموزشی دربخش های  مختلف آموزش کارمندان ریاست های مرکزی وزارت به کمیسیون مستقل اصلاحات  اداری وخدمات ملکی .

39- ترتیب و ارسال پیشنهاد پرداخت فیس سمستروارمحصلین درمقطع لیسانس وماستری جهت ادامه تحصیل ایشان به مقام محترم وزارت .

40- به تعداد (21) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

41- معرفی یک تن ازکارکنان وزارت به شفاخانه وزیر اکبرخان  جهت تشخیص و تداوی

42- معرفی مجاهد احمد کارمند   ریاست ارتباط خارجه  به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .

43- معرفی زرمینه کارمند ریاست عمومی عودت وادغام مجدد به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .

44- دریافت درخواست شکایات نامه عبدالاحمد مدیر عمومی حفظ و مراقبت ریاست اداری  مبنی برتادیب خویش .

45- ارایه جواب به نامه ریاست محترم احصائیه که سه قطعه فورم جهت خانه پری ارسال نموده بودند و خواهان تعداد تشکیل ، تعداد کارمندان حقیقی ، تعداد مشاورین حقوقی و کارکنان عالی رتبه شده بودند مطابق به تشکیل منظور شده سال 1397 فورم های ارسالی شان بعد از خانه پری دقیق دوباره به آن اداره محترم ارسال گردید.

46- ارایه جواب نامه  مدیریت اجرائیه ریاست محترم منابع بشری در مورد محتوای مصوبه کمیته مبارزه علیه فساد اداری وزارت مبنی بر تحقق مصوبه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری و احکام مقام عالی ریاست ج.ا.ا

47- ارایه جواب به  مکتوب مدیریت اجرائیه ریاست محترم منابع بشری در مورد محتوای مصوبه شماره (6) مورخ 21/3/1397 شورای محترم وزیران.

48- مطابق به نیازمندی آمریت محترم استخدام این ریاست ، ترتیب (20) بست لایحه وظایف بست های سوم و چهارم ولایتی این وزارت ترتیب و جهت اجراأت بعدی ارسال گردید.

49- شورای عالی امور  کوچیها و بیجاشده گان طی نامه رسمی خواهان (2-5) بست خالی جهت تسهیل پروسه توزیع تذکره به کوچیها شده اند که موضوع به آمریت محترم استخدام جهت اجراأت بعدی ارسال شد.

50- ارسال مکتوب به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی بر گزارش دهی اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج به ریاست ارتباط خارجه در لایحه وظایف و همچنان درج ماده (34) درشرایط تحصیلی لایحه وظایف بست های دوم و سوم واحد های دومی وزارت.

51- درج شهرت مکمل محترم ذبیح الله فرزند جمعه گل که در بست (8) بحیث کارکن خدماتی ریاست محترم تکنالوژی معلوماتی از طریق رقابت آزاد مقرر گردیده در دیتابیس فورم (1-1) تشکیل.

52- ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت نورستان در رابطه به یک ورق اصل سند تثبیت فراغت محترم عبدالله فرزند الف خان جهت درج در دفتر سوانح.

53- ارسال مکتوب بریاست محترم عمومی انسجام امور کوچیها مبنی بر ایجاد بست سوم آمریت امور کوچیها در تشکیل سال 1398 این وزارت.

54- ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار مبنی بر تقرر عجالتاً محترم حنیف الرحمن در بست خالی مدیریت ثبت نام بیجاشده گان آنریاست.

55- ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار در رابطه به یکورق فورم تثبیت فراغت گل ولی فرزند محمد ابراهیم مدیرعمومی حمایت حقوقی آنریاست.

56- ارسال مکتوب ضم یک جدول نتایج ارزیابی شش تن از کارکنان ریاست های امور مهاجرین ولایات ننگرهار و کندهار غرض اجراأت بعدی آنها.

57- ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار مبنی بر یک ورق اصل سند تثبیت فراغت محترم غالب فرزند گل دادخان مدیرعمومی حالات اضطرار آنریاست.

58- ارسال مکتو ضم یک ورق تشکیل منظور شده ریاست محترم امور مهاجرین ولایت خوست جهت اجراأت بعدی آنها.

59-                       اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

23-27سرطان1397

1-      تماس تیلفونی به تعداد(8) تن از کاندیدان بست رتبه(4) مدیر عمومی تصفیه تحصیلی منجمله(6) تن غیر واجد و(2) تن واجد شرایط غرض آگاهی از پروسه شارت لیست.

2-      تماس تیلفونی به تعداد(34) تن از کاندیدان بست رتبه(4) مدیریت عمومی بودجه انکشافی منجمله(7) تن واجد شرایط تعداد(27) غیر واجد غرض آگاهی از پروسه شارت لیست.

3-      ارسال پیشنهاد توضیح یا ارتقاء تعداد سه تن از کارمندان بست های ششم به بست های پنجم مختلف مطابق به مورد قانون تعدیل شده خدمات ملکی غرض اخذ منظوری به ریاست دفتر.

4-      تکثیر مکتوب تعیین مبنی بر متصدی  بست رتبه(4) اتشه یونان به شعبات مربوط بعد از حکم مقام عالی ریاست ج.ا.ا.

5-      ارسال پیشنهاد تقرر حکمی بست رتبه(5) عضو مسلکی تامین ارتباط خارجی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام.

6-      ارسال پیشنهاد تقرر حکمی بست رتبه(6) مامور تحویلخانه ریاست اداری به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام.

7-      شارت لیست بست رتبه(4) مدیر عمومی تخنیک و  ترانسپورت از جمله کاندید واجد شرایط شناخته شد.

8-      خانه پری جدول احصائیه مرکزی برویت دفتر تعینات یا تفکیک ذکور و اناث.

9-      تکثیر مکتوب ارتقاء سه تن ازکارمندان مرکز وزارت به بست های بالاتر مطابق به مواد قانون تعدیل شده خدمات ملکی به شعبات ذیربط.

10- تماس تیلفونی به تعداد(7) تن از کاندیدان الی بست (8) کارکن خدماتی ریاست پالیسی ئ پلان غرض اخذ امتحان.

11- تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه(5) عضو مسلکی تامین ارتباط خارجی ریاست اطلاعات ارتباط عامه به شعبات مربوط.

12- تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه(6) مامور تحویلخانه ریاست اداری به شعبات مربوط.

13- تکثیر مکتوب توظیف دریور با معاش به مدیریت تخنیک و ترانسپورت به شعبات مربوط.

14- ارسال سه قطعه پیشنهاد تقرر حکمی در(3 ) بست مختلف بعد از تکمیل اسناد ابتدائی به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.

15- تکثیر مکتوب تعیین بست متصدی بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست تکنالوژی از طریق پروسه رقابت آزاد به شعبات مربوط.

16- در رابطه به معرفی محترم اسلم خان جهت اخذ جواز کار به ریاست قوای بشری .

17- در رابطه به تکثیر مکتوب روسای ولایات به کمیسیون اصلاحات اداری.

18- در رابطه به تکثیر مکتوب سرپرستی محترم انس بابری در بست رتبه(2) ریاست امور مهاجرین کندهار.

19- در رابطه به تکثیر مکتوب سفر خالد فیض و رئیس عمومی عودت غرض معرفی سرپرست ریاست امور مهاجرین آن ریاست.

20- در رابطه به معرفی محترم عمادالدین جهت اخذ جواز کار به ریاست قوای بشری.

21- در رابطه به تکثیر مکتوب انتقال  بست(2) تن از کارمندان امور مهاجرین  خوست و یک تن از ریاست مهاجرین هلمند به ریاست امور مهاجرین ننگرهار.

22- در رابطه به تکثیر مکتوب انفکاک اصیلا مدیر تکنالوژی امور مهاجرین ولایت زابل.

23- در رابطه به تکثیررفع خدمتی و معرفی محترم افضل خان امر مالی ریاست امور مهاجرین پکتیکا به وظیفه اصلی اش.

24- در رابطه به تکثیر رفع خدمتی محترم احمد مدیر کارمند ریاست اداری و معرفی موصوف به وظیفه اصلی اش.

25- نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

26- ترتیب خلص سوانح برای (13)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

27-به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت (۲۲) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

28-ترتیب وارسال راپورحاضری برج سرطان کارکنان مرکزی وولایتی که ازطریق برنامه سی،بی،آر تقررحاصل نموده اند به مرجع مربوط.

29- ترتیب سه جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدید التقرر.

30- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (24) تن به دفاترسوانح شان.

31-ارسال جدول نتایج وپیشنهاد منظوری ارتقاء قدم ( 31) تن از کارکنان بریاست مالی وحسابی وریاست ها وآمریت های (19) ولایت.

32- ارسال جدول نتایج ارزیابی هشت از کارکنانیکه از طریق برنامه سی بی آر تقررحاصل نموده اند به کمیسیون محترم اصلاحات اداری وخدمات ملکی.

33-انتری دفاترسوانح کارکنان ریاست مهاجرین هلمند به دیتابیس .

34-ترتیب وارسال فورم ( م-9) چهارتن از کارکنان مرکزی که به ولایات سفر نموده اند.

35-ترتیب وارسال راپور حاضری اضافه کاری سه ساعته ودوساعته کارکنان ازبابت برج سرطان بریاست مالی وحسابی.

36- حضور درجلسه ارزیابی ( 5) تن از کارکنان ریاست های مرکزی .

37- نظارت از روند  ادامه برنامه های  آموزشی میان مدت کمپیوتر توسط استاد قراردادی محترم روح الله   قاسمی  برای کارکنان منابع بشری .

38-    نظارت ازتطبیق ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

39-  نظارت ازروند تدویرکورس انگلیسی توسط استاد قراردادری برای کارمندان وزارت.

40-  اقدام در قسمت تدویر صنف لسان انگلیسی  که توسط اکادمی کوشا به پیش برده میشود.

اقدام درمورد بیست تن از روسای محترم ولایات جهت سفررسمی به کشور چین .

41-  معرفی یک تن از کارکنان ریاست مالی و حسابی به ولایات خوست و پکتیا جهت آموزش مسایل مالی.

42-  سفررسمی محترم رئیس منابع بشری ، تظارت از روند برنامه های آموزشی به ولایات هلمند وکندهار .

43-  ترتیب فورم گزارش دهی پلان استراتیژیک ارتقای ظرفیت ربع دوم سال مالی 1397 به وزارت  محترم اقتصاد .

44-  به تعداد (21) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

45-   معرفی یک تن ازکارکنان وزارت به شفاخانه وزیر اکبرخان  جهت تشخیص و تداوی

46-  معرفی مجاهد احمد کارمند   ریاست ارتباط خارجه  به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .

47-  معرفی زرمینه کارمند ریاست عمومی عودت وادغام مجدد به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .

48-  دریافت درخواست شکایات نامه عبدالاحمد مدیر عمومی حفظ و مراقبت ریاست اداری  مبنی برتادیب خویش  

 

49-  ارایه جواب به نام ریاست محترم دفتر در رابطه به ارتقای ولایت غزنی از درجه دوم به درجه اول که مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی طی سال 1395 آمریت امورمهاجرین ولایت غزنی را به ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی مطابق به سقف تشکیل ارتقاء داده است.

50-  ارایه نامه رسمی به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رابطه به ایجاد بست سوم تحت عنوان آمریت امور کوچی ها در جنب تشکیل سال 1398 این وزارت.

51-  ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا در رابطه به تقرر محترم ایوب خان فرزند نظر گل در بست (7) بحیث خانه سامان آنریاست.

52-  ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا در رابطه به انفکاک شکرالله فرزند فضل کریم بست (8) شب باش آنریاست.

53-  ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار و پکتیکا مبنی بر تبدیلی محترم سید صداقت شاه فرزند سید مدار شاه کارمند غیر ریفورمی بست (5) مدیر حمایت حقوقی ریاست مهاجرین پکتیکا خدمتی ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار در بست (5) بحیث عضومسلکی ثبت نام ریاست مهاجرین ننگرهار.

54-  ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت بامیان در رابطه به تقرر محترمه جمیله بنت حیدر در بست (5) بحیث عضو مسلکی ادغام مجدد آن آمریت.

55-  ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت کاپیسا در رابطه به خدمتی محترم احمد مرید فرزند ضیاوالدین مدیر املاک آمریت خدمات ریاست اداری و برگشت وی به وظیفه اصلی اش.

56-  ارسال مکتوب بریاست های امور مهاجرین لایات نیمروز ، کندهار و هلمند مبنی بر سفر محترمین امین الله امین رئیس منابع بشری ، محمد جاوید خیری آمر آموزش و عبدالسمیع هاشمی مدیر استخدام ولایات جهت آموزش و ارتقای ظرفیت کارکنان آنولایات.

57-  ارسال مکتوب بریاست های محترم امورمهاجرین ولایات خوست و پکتیا مبنی بر معرفی محترم محمد ظاهر کارمند مدیریت دفتر داری ریاست مالی و حسابی جهت رهنمائی دفاتر حسابی و ترتیب راپور های ماهوار (م 22).

58-  ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار در رابطه به توظیف محترم محمد انس بابری فرزند محمد یونس در بست (2) بحیث سرپرست ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار.

59-  ارسال مکتوب به اداره محترم امور ، ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به ایجاد بست 3 تحت عنوان آمریت امور کوچیها در تشکیل سال 1398 این وزارت.

60-  ارسال فورم گزارش دهی پلان استراتیژیک ارتقای ظرفیت بابت ربع دوم سال مالی این وزارت غرض اجراأت مقتضی به وزارت محترم اقتصاد.

61-  ارسال مکتوب به مدیریت اجرائیه ریاست منابع بشری در مورد محتوای مصوبات شماره (5) مورخ 23/3/1397 و شماره (6) مورخ 21/3/1395 شورای محترم وزیران.

62-  درج اسمای سه تن از کارمندان مرکزی وزارت که از بست ششم به بست پنجم ارتقاء نموده اند در دیتابیس فورم (1-1) تشکیلات.

63-  ارسال مکتوب بریاست های امور مهاجرین ولایات خوست و هلمند در مورد سه تن از کارمندان آن ادارات محترم که در تشکیل سال 1397 بریاست امورمهاجرین ولایت ننگرهار انتقال نموده اند.

64-  ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیکا در رابطه به تمدید خدمتی محترم افضل خان فرزند محمد نواب آمر مالی و اداری آنریاست.

ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت لوگر در رابطه به انفکاک محترم اصیلا بنت سید میر غلام مدیر تکنالوژی آمریت متذکره.

16-20سرطان1397

1-     تکثیر مکتوب تمدید قرارداد آهنگ مدیریت تخنیک و ترانسپورت به شعبات مربوط.

2-     تماس تلفونی با تعداد(4) تن از کاندیدان بست(8) کارکن خدماتی ریاست تکنالوژی غرض اخذ امتحان.

3-     ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی ریاست عمومی قوای بشری و تنظیم روابط کار غرض حصول کارت جوازکار ومعرفی نامه از بثبیت سویه تحصیلی یک تن.

4-     شارت  لیست بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست پالیسی و پلان از طریق کمیته موظف.

5-     اخذ امتحان بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست تکنالوژی از طریق کمیته موظف.

6-     تکثیر مکتوب عقدقرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(8) کارکن خدماتی در مربوطات آمریت خدمات به شعبات مربوط.

7-     تکثیر مکتوب آنعده از کارمندان که در تشکیل منظور شده سال مالی 1397 در موقف انتظار با معاش قرار گرفته اند.

8-     تماس تیلفونی به تعداد(4) تن ازکاندیدان بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست تکنالوژی از نتیجه امتحان غرض آگاهی.

9-     شارت لیست بست های رتبه(4) مدیر عمومی بودجه، مدیر عمومی تصفیه تحصیلی و مدیر عمومی بودجه انکشافی ازجمله(99) کاندید صرف 12 کاندید واجد شرایط شناخته شد.

10- ارسال فورم تثبیت فراغت یک تن ازکارمندان غرض ضم نمودن به دفتر سوانح به آمریت سوانح.

11- تکثیر مکتوب تطبیق مصوبه شماره(1) هدایت رئیس جمهوری بست ها مسئولین واحدهای دومی غرض اعلان به کیمسیون مستقل اصلاحات اداری.

12- تکثیر مکتوب انفکاک مدیر عمومی انتقالات ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار.

13- تکثیر مکتوب سرپرستی مدیر عمومی مالی و اداری آمریت مهاجرین ولایت زابل از آمریت متذکره.

14- ارسال مکتوب تقاعد مدیر عمومی مالی و اداری جوزجان به مرجع مربوط.

15- تکثیر مکتوب تقرر مدیر تکنالوژی بست رتبه(5) آمریت امور مهاجرین سمنگان از طریق پروسه رقابت آزاد.

16- تکثیر مکتوب تمدید خدمتی آمر حالات اضطرار امور مهاجرین هرات به ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ به مدت دو ماه.

17- رفع خدمتی یک تن کارمند ریاست اداری از آمریت مهاجرین کاپیسا.

18- تکثیر مکتوب تقرر خانه سامان بست(7) ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا ازطریق رقابت آزاد.

19- تکثیر مکتوب انفکاک شب باش بست رتبه(8) ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا.

20- تکثیر مکتوب تقرر یک تن کارمند غیر ریفورمی بست رتبه(5) مدیریت حمایت حقوقی ولایت پکتیکا تبدیلاً در بست رتبه(5) عضو مسلکی ثبت نام .

21- تکثیر مکتوب تقرر یک تن عجالتاً دربست رتبه(5) عضو مسلکی ادغام مجدد آمریت امورمهاجرین ولایت بامیان.

22- ام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

23- ترتیب خلص سوانح برای (13)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

24- به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت (۴۷) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

25- اطلاعیه غیابت وظیفوی یک تن از کارکنان به آمریت محترم استخدام.

26-  درج تقدیرنامه وتحسین نامه (۶) تن وتوصیه یک تن کارکنان وزارت به دفاترسوانح شان

27- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (22) تن به دفاترسوانح شان.

28- ارسال جدول نتایج وپیشنهاد منظوری ارتقاء قدم ( 67) تن از کارکنان بریاست مالی وحسابی وریاست ها وآمریت های (19) ولایت.

29- فورم ارزیابی (۱۰۹) تن کارکنان مرکزی به شعبات شان ارسال گردیده است.

30- انتری سه جلد دفتر سوانح به دیتابیس .

31- 10-ارسال فورم تقاعد یک تن از کارکنان وزارت بعد از طی مراحل به خزینه تقاعد.

32- 11-معرفی دوباره (16) تن ازکارکنان ولایتی که جهت اشتراک درورکشاپ به مرکز آمده بودند.

33- ارسال راپور حاضری کارکنان باالمقطع وپروژه تامین خدمات شهرک ها بریاست مالی وحسابی از بابت برج سرطان.

34- نظارت از روند  ادامه برنامه های  آموزشی میان مدت کمپیوتر توسط استاد قراردادی محترم روح الله   قاسمی  برای کارکنان منابع بشری .

35- نظارت ازتطبیق ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

36- نظارت ازروند تدویرکورس انگلیسی توسط استاد قراردادری برای کارمندان وزارت.

37- همکاری و نظارت ازتطبیق بخش اول برنامه های کمپیوتر برای کارکنان ولایتی توسط موسسه iom به پیش برده میشود.

38- اقدام در قسمت تدویر صنف لسان انگلیسی  که توسط اکادمی کوشا به پیش برده میشود.

39- معرفی یک تن از کارکنان ریاست مالی و حسابی به ولایات خوست و پکتیا جهت آموزش مسایل مالی.

40- به تعداد ( 11) بست های خالی وزارت های مختلف ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

41- معرفی رئیس مالی و حسابی  به ریاست محترم بررسی از تطبیق قوانین صحی  جهت تشخیص وتداوی

42- معرفی دوتن از کارکنان ریاست منابع بشری  به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه با اقساط .

43- دریافت درخواست شکایات نامه عبدالاحمد مدیر عمومی حفظ و مراقبت ریاست اداری  مبنی برتادیب خویش ..

44- تکثیرتشکیل منظور شده سال 1397وزارت به ریاست های مرکزی و واحدی دومی از طریق آرشیف و ایمیل به بخش های مربوط.

45- مطابق به ضرورت آمریت استخدام این ریاست ، ترتیب (28) بست لایحه وظایف ریاست های بست دوم و آمریت های بست سوم امور مهاجرین ولایات جهت اجراأت بعدی آنها.

46- ارسال مکتوب هیئت نظارت از پروسه تدریس به ولایات بغلان ، کندز ، تخار و بدخشان. 

47- ارسال مکتوب آمریت تحلیل و بررسی تشکیلات ریاست محترم عمومی اداره خدماتی ملکی بریاست محترم دفتر جهت تنظیم بخش اسناد و ارتباط در چوکات تشکیل ریاست دفتر.

48- ارسال فورم ارزیابی دوره آموزشی بریاست های امور مهاجرین ولایات بغلان و کندز.

49- ارسال مکتوب بریاست امور مهاجرین ولایت هرات در رابطه به راپور حاضری عبدالشاکر بهزاد آمر حالات اضطرار آنولا خدمتی در مرکز.

50- ارسال مکتوبریاست محترم امورمهاجرین ولایت لغمان در رابطه به تقاعد دو تن از کارکنان خدماتی آنریاست هریک محترم محمد مسکین فرزند داد الله و محمداجان فرزند گل محمد به نسبت کبر سن.

51- ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت لغمان در رابطه به تمدید قرار داد محترم نصرالله فرزند غلام صدیق کارمند باالمقطع معادل بست (4) آنریاست.

52- ارسال مکتوب بریاست های امور مهاجرین ولایت خوست و پکتیا مبنی بر خدمتی محترم محمد هاشم فرزند محمد رحیم رئیس امور مهاجرین ولایت خوست به عوض محترم حسن محمد در بست (2) ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا و خدمتی محترم حسن محمد فرزند شاد محمد سرپرست ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا در بست (2) ریاست محترم امور مهاجرین ولاست خوست به عوض محمد هاشم.

53- ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار در رابطه به فورم تثبیت فراغت محترم بصیر احمد فرزند بشیر احمد پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار کارمند بست (4) عضو مسلکی کاریابی آنریاست.

54- ارسال مکتوب بریاست امور مهاجرین ولایت کابل در رابطه به عقد قرار داد محترم مصطفی قل فرزند محمد قل به حیث کارمند باالمقطع معادل بست (4) ریاست متذکره.

55- مطابق به نیازمندی آمریت محترم استخدام این ریاست ، ترتیب (17) بست لایحه وظایف بست های چهارم مرکزی وزارت جهت اجراأت بعدی آنها.

 سرطنان 1397 24-29

1.       ارسال فورم عقدقرارداد خط یک تن از کارکنان بالمقطع ریاست امور مهاجرین ولایت کندز.

2.       تکثیر مکتوب معرفی دو تن غرض اخذ کارت جواز کار به ریاست قوای بشری.

3.       ارسال فورمه معلوماتی دو تن از کارمندان جدیدالتقرر به ریاست امنیت ملی.

4.       تکثیر مکتوب تمدید خدمتی آمر مالی و اداری ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا در ریاست مالی و حسابی.

5.     تکثیر مکتوب تبدیلی بالمعاوضه بست های رتبه هشتم کارکنان خدماتی ریاست های عودت و ادغام مجدد ارتباط خارجه به شعبات مربوط.

6.       تماس تیلیفونی با کاندیدان بست رتبه هفتم خانه سامان ریاست هماهنگی دریافت راه حل ها غرض اخذ امتحان بست متذکره.

7.       ارسال یک قطعه مکتوب مبنی بر آگاهی اعضای کمیته شارت لیست بست مشاور برنامه ریزی انسجام، به شعبات مربوطه.

8.       ارسال پیشنهاد استعفاء متصدی بست رتبه(5) مدیر عواید تحصیلی ریاست مالی و حسابی به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.

9.     تکمیل اسناد ابتدائی یک تن غرض تقرری اش در یکی از بست های کمبود مرکز وزارت از مراجع ذیربط به اساس قلم مقام محترم وزارت.

10.    ارسال یک ورق فورم کاریابی غرض تثبیت سویه تحصیلی یکی از کارمندان برحال وزارت به وزارت محترم تحصیلات عالی.

11.   پیگیری مکاتیب عنوانی مشرانوجرگه و اداره امور ریاست جمهوری مبنی بر شکایت کاندید موفق بست رتبه اول ریاست عمومی عودت از طریق برنامه CBR.

12.    ارسال پیشنهاد کاندید موفق بست رتبه دوم ریاست تکنالوژی به ریاست جمهوری غرض اخذ منظوری.

13.   تکثیر مکتوب انفکاک متخصص پروژه اختیاری خدمات اجتماعی و اساسی شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان به شعبات مربوطه.

14.   جوب مکتوب لوی سارنوالی مبنی به اعزامیت رئیس مالی و اداری و آمر مالی و اداری اسبق وزارت با ارسال یک ورق خلص سوانح رئیس مالی و اداری.

15.    ارسال پیشنهاد تقر حکمی بست رتبه(4) انجنیر شهرک ها ریاست خدمات انجنیری به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.

16.    تکثیر مکتوب استعفاء متصدی بست رتبه(5) مدیر عواید تحصیلی ریاست مالی و حسابی به شعبات مربوطه.

اجراآت پیرامون اعداد(6) قطعه مکتوب موضوعات مختلف در زمان معین.

17.    نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

18.     ترتیب خلص سوانح برای (10)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

19. به اثر کنترول دفاتر حاضری کارکنان وزارت ( 96) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

20.  انتری (40) جلد دفتر سوانح دردیتابیس.

21.  ترتیب (2) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

22. حضور درجلسه ارزیابی (6) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.

23. درج ارزیابی اجراات ( 32) تن ازکارکنان وزارت به دفاتر سوانح شان.

24. درج( 22) مکاتیب تقرر، تبدل، انفکاک، درجه تحصیل، فورم تشخیصه، مکافات ومجازات  به دفاترسوانح کارکنان.

25. درج اسمای تمام کارکنان درحاضری یومیه ازبابت برج ثور.

26. ترتیب وطی مراحل اسناد تقاعد یک تن از کارکنان وزارت به خزینه تقاعد.

27. ترتیب فورم (م-9) (5)  تن از کارکنان که بولایت سفر نموده بودند.

28.ارسال یک جلد دفترسوانح وسوابق یک تن ازکارکنان که جدیداً تقررحاصل نموده جهت حل نواقص.

29. مواصلت یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری محترم عبدالاحمد کارمند ریاست راه حل های دایمی بعد از رفع نواقص

30. معرفی دوتن از کارآموزان  برنامه پروموت به ریاست قوای بشری وزارت کارُ، امور اجتماعی ، شهداومعلولین بعد از اتمام دوره پرکتیک شان .

31.    همکاری با مشاور معینیت امور پناهنده گان (سید مظفر حسینی ) در رابطه به تهیه پروپزل ارتقای ظرفیت .

32.   تعدیلات لازم بالای تشکیل سال مالی 1397 این وزارت بعد از جلسه حضوری آمرتشکیلات کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی با مقام محترم وزارت بمنظور تحقق حکم رئیس صاحب جمهور  مبنی بر ساختار تشکیلاتی واحدهای دومی .

33. ارسال مکتوب به ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا در رابطه به تمدید سه ماهه خدمتی محترم افضل خان آمر مالی ریاست مهاجرین آنولا در مرکز .

34. درج شهرت مکمل محترم عبدالحکیم فرزند فقیرالله در بست (7) بحیث دریور ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان از طریق رقابت آزاد تقرر گردیده در دیتابیس فورم یک تشکیل.

35. ارایه جواب به نامه ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا مبنی بر خواهان ازدیاد تشکیل آن ریاست، موضوع بعد از هدایت مقام محترم وزارت طی نامه رسمی به آنولا.

36. ارایه جواب به نامه ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشدگان داخلی در رابطه گزارشدهی مدیریت حالات اضطراری ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین ولایات.

37. ارایه جواب به نامه ریاست حمایت حقوقی در رابطه به گزارشدهی مدیریت حمایت حقوقی ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین ولایات.

38.  ارایه جواب به نامه آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا در رابطه به گزارشدهی بخش های اضطراری و حمایت حقوقی آن آمریت.

39. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ارزگان مبنی بر ارزیابی محترم عبدالقهار دوست فرزند دوست محمد آمر امور مهاجرین آنولایت.

40. ارسال جداول پلان تطبیقی ارزیابی سالانه سال مالی 1397 آمریت سوانح و ارزیابی اجراأت به مسئول دیپارتمنت تحلیل و توحید پلان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

41. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت سمنگان مبنی بر تقرر عجالتاً محترم عبدالبصیر فرزند قربان نظر در بست (5) بحیث مدیر تکنالوژی آن اداره محترم.

42. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت غزنی مبنی بر انفکاک اجمل فرزند اختر محمد مامور اجرائیه بست (6) و تقرر محترمه رقیه بنت ضبطو مامور اجرائیه قدم سوم بست (6) ولسوالی اجرستان آنولا تبدیلاً در بست (6) مامور اجرائیه آنریاست محترم.

43. ارسال مکتوب بریاست محترم امورمهاجرین ولایت کندز در رابطه به عقد قرارداد محترم قطب الدین فرزند قیلچ آغا به حیث محافظ باالمقطع شهرک مهاجرین معادل بست (6).

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هرات در رابطه به استحصال وظیفه از کارمندان باالمقطع در ایام پنجشنبه.

18-22

1-     حصول یک ورق خلص سوانح یا ابراز موافقه یک تن ازکارمندان اسبق مستوفیت ولایت بلخ از وزارت عدلیه.

2-     ارسال پیشنهاد تقرر متصدی بست رتبه(4) مدیریت عمومی برنامه () ریاست هماهنگی دریافت راه حل به بیجاشدگان داخلی به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.

3-     تهیه و ترتیب فورم قرارداد بالمقطع معادل بست های رتبه(4، 6و 8) شعبات مختلف و طی مراحل آن از طریق کمیسیون موظف.

4-     ارسال پیشنهاد استعفاء متصدی بست رتبه(5) مدیر سروی شهرک ها ریاست خدمات انجنیری به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.

5-     ارسال پیشنهاد تقرر حکمی بست رتبه(7) دریور ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی غرض اخذ منظوری به ریاست دفتر.

6-     تکثیر مکتوب ختم میعاد خدمتی کارمندان بست های رتبه ششم ریاست های ارتباط هماهنگی امور ولایات و عودت ادغام مجدد به وظایف اصلی شان به شعبات مربوطه.

7-     تماس تلفونی با کاندیدان بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست تکنالوژی معلوماتی غرض اخذ امتحان.

8-     تکمیل اسناد ابتدائی یک تن از مراجع ذیربط غرض تقرری اش در یکی از بست های کمبود.

9-     تکثیر مکتوب عقد قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(7) به حیث کارکن خدماتی در مربوطات ریاست مالی و حسابی به شعبات مربوطه.

10-  ارسال فورم کاریابی سه تن از متقاضیان بست مشارو برنامه ریزی انسجام امور به ریاست پالیسی و پلان غرض طی مراحل بعدی.

11-  ارسال یک ورق خلص سوانح یا ابراز موافقه یک تن از کارمندان اسبق وزارت به وزارت محترم ترانسپورت.

12-  تکثیر مکتوب استعفاء بست رتبه(5) مدیر سروی شهرک ها ریاست خدمات انجنیری به شعبات مربوط.

13-  تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه(4) مدیر عمومی برنامه های شهری ریاست هماهنگی دریافت راه حل به بیجاشدگان داخلی به شعبات مربوط.

14-  تکثیر مکتوب تمدید قرارداد خط شب باش آتشه امورمهاجرین مقیم زاهدان به شعبات مربوط.

15-  تکثیر مکاتیب عقدقرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(4و6) در مربوطات ریاست تحقیق معلومات مهاجرین و کودکستان محل کار به شعبات مربوطه.

16-  تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(6) مامور اجرائیه و تقرر یک تن از طبقه اناث در بست متذکره ولایت غزنی.

17-   تکثیر مکتوب تقرر یک تن در بست رتبه(8) شب باش ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا.

18-  ارسال و معرفی(3) تن به وزارت تحصیلات عالی غرض طی مراحل تثبیت فراغت شان.

19-  ارسال فورم تائید سویه تحصیلی یک تن از کارمندان ریاست امور مهاجرین ولایت هرات.

20-  تکثیر شکایت رئیس اسبق لغمان غرض مطالبه معلومات از ریاست تفتیش داخلی وزارت.

21-  اجرای مکاتیب به تعداد(6) قطعه به شعبات ذیربط.

22-  ارزیابی امتحان تحریری بست رتبه(2) ریاست امور مهاجرین ولایت تخار.

23-  نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

24-   ترتیب خلص سوانح برای (8)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

25-  به اثر کنترول دفاتر حاضری کارکنان وزارت ( 90) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

26-   ابدیت (۴۰) جلد دفتر سوانح وانتری (10) جلد دفتر سوانح دردیتابیس.

27-   ترتیب (پنج) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

28-  حضور درجلسه ارزیابی (5) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.

29-  درج ارزیابی اجراات ( 59) تن ازکارکنان وزارت به دفاتر سوانح شان.

30-   درج( 36) مکاتیب تقرر، تبدل، انفکاک، درجه تحصیل، فورم تشخیصه، مکافات ومجازات  به دفاترسوانح کارکنان.

31-   ترتیب وارسال راپوراضافه کاری سه ساعته کارکنان ازبابت برج حوت به ریاست مالی وحسابی.

32-  ترتیب راپور حاضری کارکنان سی بی ار وکارکنان پروژه به شعبات مربوطه شان.

33-   ترتیب فورم (م-9) (2)  تن از کارکنان که بولایت سفر نموده بودند.

34-  ارسال پلان تطبیقی منظورشده کارکنان از بابت ربع دوم وفورم ارزیابی کارکنان به شعبات مربوطه.

35-  به تعداد (7) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

36-  معرفی یک تن از کارکنان وزارت به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت.

37-   معرفی مدیر عمومی مغزن  ریاست دفتر  به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .

38-  فیصله نهائی کمیته حل اختلافات ناشی دررابطه به سه تن ازکارکنان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه و بعد از منظوری مقام محترم وزارت و ارسال مکتوب به مرجع مربوط.

39-  دایر نمودن جلسات کمیته ارزیابی نخبه گان سال 1396کارکنان ریاست دفتر.

40-  نظارت از روند ادامه برنامه های  آموزشی میان مدت کمپیوتر توسط استاد قراردادی محترم روح الله   قاسمی  برای کارکنان منابع بشری در قدم اول.

41-  نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی و کمپیوتر که توسط استاد نفیسه روشن  به بیشبرده میشود.

 

42-  تطبیق و نظارت از ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

43-  جمع آوری نیازهای مرکز وولایات جهت تهیه پرپوزل آموزشی بخاطر ارسال آن به موسسه ICMPD .

44-  ترتیب پلان 17 روزه به اساس هدایت معینیت محترم مالی و حسابی.

45-  پیگیری تشکیل سال مالی 1397 این وزارت از جانب مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی از طریق تماس های تیلفونی و مراجع به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات و خدمات ملکی غرض اخذ منظوری.

46-  ارسال گزارش سالانه به اساس پلان عمومی وزارت طی ربع اول سال مالی 1397 به مدیریت اجرائیه ریاست منابع بشری.

47-  درج شهرت مکمل محترمه شیما بنت عبدالغنی که در بست (8) کارکن خدماتی ریاست ارتباط خارجه از طریق رقابت آزاد تقرر گردیده در دیتابیس فورم یک تشکیل.

48-  ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت خوست مبنی بر تقرر عجالتاً محترم نعیم خان فرزند رحیم خان در بست (5) به حیث مدیر احصائیه و پلان.

49-  ترتیب و تنظیم  گزارش و اسناد مورد ضرورت مبنی برفعالیت های این مدیریت طی سال مالی 1396 برای ریاست محترم پالیسی وپلان غرض ارایه آن به کمیته مک.

50-بنا بر نبود برق تعداد زیاد برنامه های که پلان شده بود ازتطبیق بازمانده

9-13سرطان

1.    تکثیر مکتوب توظیف خدمتی و یا سرپرستی متصدی بست(4) مامور تخنیکی ازبست رتبه(4) مدیر عمومی تخنیک و ترانسپورت به شعبات مربوط.

2.      تکمیل اسناد ابتدائی دو تن غرض تقررشان عجالتاٌ در بست های کمبود از مراجع مربوط.

3.    ارسال جدول تمدید قرارداد کارمندان که از طریق برنامه CBR بست های مختلف را از طریق رقابت آزاد احراز نموده اند به کیمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

4.      ثکثیر مکتوب خدمتی دو تن از کارمندان ریاسب های مالی حسابی در مربوطات ریاست مربوطه و ریاست پالیسی و پلان.

5.    ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی وزارت کار امور اجتماعی مبنی بر معلومات در رابطه به تکمیل اسناد ابتدائی به کارمندان بالمقطع مشاورین پروژه های انکشافی.

6.    تکثیر مکتوب تمدید خدمتی متصدی بست رتبه(4) عضو مسلکی استخدام بست های عالی رتبه مرکز به آمریت تدارکات به شعبات مربوطه.

7.      تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(5) عضو مسلکی استخدام تامین ارتباط خارجی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوط.

8.      ارسال دو قطعه مکتوب عنوانی قوای بشری مبنی بر حصول کارت جواز کارغرض تکمیل اسناد ابتدائی جهت تقررشان.

9.      ترتیب جدول لانگ لست 18 بست اعلان شده غرض طی مراحل پروسه امتحان تحریری و امتحان تقریری و یا مصاحبه نهایی.

10. تکثیر مکتوب تقاعد دو تن ازکارکنان خدماتی ریاست امور مهاجرین لغمان.

11. معرفی دو تن غرض تثبیت فراغت شان به وزارت تحصیلات عالی.

12. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع ریاست امور مهاجرین لغمان.

13. ارسال یک ورق فرمه کاریابی بثبیت فراغت کارمند امور مهاجرین ولایت ننگرهار به آمریت محترم سوانح غرض دفتر سوانح اش.

14. تکثیر مکتوب عقدقرار داد یک تن کارمندان بالمقطع در ریاست امور مهاجرین ولایت کابل.

15. تکثیر یکتن در بست رتبه(5) عضو مسلکی ادغام مجدد آمریت امور مهاجرین ولایت زابل از طریق پروسه رقابت آزاد.

16. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

ترتیب خلص سوانح برای (۱۶)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

17.   به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت (۵۱) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

18.    اطلاعیه غیابت وظیفوی یک تن از کارکنان به آمریت محترم استخدام.

19.   درج تقدیرنامه وتحسین نامه (۱۶) تن از کارکنان وزارت به دفاترسوانح شانږ

20.  درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک، سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (22) تن به دفاترسوانح شان.

21. چهار جلد دفتر سوانح برای کارکن جدید التقرر ترتیب گردیده است .

22.   فورم ارزیابی (۴۱۷) تن کارکنان ولایتی به(۳۴) ولایت ارسال گردیده است.

23.  اشتراک در جلسه ارزیابی حضوری(۸) تن از کارکنان ریاست های مقر وزارت.

24.  ترتیب جدول متقاعدین الی اخیرسال 1397 به تقاعد سوق میباشند به خزینه تقاعد وریاست مالی.

25.   ترتیب جدول متقاعدین که سن شان از(55) الی (65) سال بوده جهت تقاعد پرمنفعت  .

26.  ترتیب پیشنهاد ومنظوری یک تن  از کارکنان ریاست اداری که به ارزیابی حاضرنبوده وتکثیربه شعبات مربوطه.

27.  یک جلد دفتر سوانح وسوابق یک تن از کارکنان که دراین وزارت تقررحاصل نموده وازدیگر ارگان مواصلت ورزیده بود جهت رفع نواقص مسترد گردید.

28.   ارسال فورم ثبت دارائی (26) تن از کارکنان وزارت به اداره ثبت دارائی اداره امور.

29.  ترتیب اسناد وسوابق کاری (12) تن ازکارکنان که درسهمیه سوپراسکیل درنظرگرفته شده اند به کمیسیون محترم اصلاحات اداری وخدمات ملکی .

30.   ترتیب فورم (م.9) (13) تن از کارکنان که به ولایات سفر نموده بودند.

 1. نظارت از روند  ادامه برنامه های  آموزشی میان مدت کمپیوتر توسط استاد قراردادی محترم روح الله   قاسمی  برای کارکنان منابع بشری .
 2. تطبیق و نظارت از ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.
 3. نظارت از ادامه برنامه های آموزشی لسان انگلیسی توسط استاد قراردادی محترم نجیب الله نورستانی .
 4. توزیع کتاب سواد حیاتی برای (30) تن از کارکنان خدماتی وزارت .
 5. معرفی محترم امین الله  امین سرپرست ریاست منابع بشری ،نظارت از روند برنامه های آموزشی ازچهار ولایات  کشور(کندز،تخار،بغلان وبدخشان ) 
 6. معرفی یک تن از کارمندان ریاست منابع بشری جهت تدریس برنامه های اموزشی به ولایت غزنی

37. به تعداد ( 15) بست های خالی وزارت های مختلف ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

معرفی یک تن ازکارکن خدماتی ریاست منابع بشری به شفاخانه مرکزی جهت تشخیص وتداوی

 

38. معرفی یکتن از کارکنان ریاست عمومی عودت وادغام مجدد به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه با اقساط .

39. دریافت درخواست شکایات نامه روسآ ریاست ها و آمریت های مهاجرین ولایات مبنی براعلان بست های شان

40. بعد از منظور تشکیل سال مالی 1397 از جانب مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ارایه پیشنهاد به مقام محترم وزارت غرض تکثیر آن به ریاست های مرکزی و واحدی دومی. 

41.         مطابق به ضرورت آمریت محترم استخدام این ریاست ، ترتیب (28) بست لایحه وظایف ریاست های بست دوم و آمریت های بست سوم امور مهاجرین ولایات جهت اجراأت بعدی آنها.

42.             ارسال مکتوب هیئت نظارت از پروسه تدریس به ولایات بغلان ، کندز ، تخار و بدخشان. 

43.         ارسال مکتوب آمریت تحلیل و بررسی تشکیلات ریاست محترم عمومی اداره خدماتی ملکی بریاست محترم دفتر جهت تنظیم بخش اسناد و ارتباط در چوکات تشکیل ریاست دفتر.

44.             ارسال فورم ارزیابی دوره آموزشی بریاست های امور مهاجرین ولایات بغلان و کندز.

45.         ارسال مکتوب بریاست امور مهاجرین ولایت هرات در رابطه به راپور حاضری عبدالشاکر بهزاد آمر حالات اضطرار آنولا خدمتی در مرکز.

46.         ارسال مکتوبریاست محترم امورمهاجرین ولایت لغمان در رابطه به تقاعد دو تن از کارکنان خدماتی آنریاست هریک محترم محمد مسکین فرزند داد الله و محمداجان فرزند گل محمد به نسبت کبر سن.

47.         ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت لغمان در رابطه به تمدید قرار داد محترم نصرالله فرزند غلام صدیق کارمند باالمقطع معادل بست (4) آنریاست.

48.         ارسال مکتوب بریاست های امور مهاجرین ولایت خوست و پکتیا مبنی بر خدمتی محترم محمد هاشم فرزند محمد رحیم رئیس امور مهاجرین ولایت خوست به عوض محترم حسن محمد در بست (2) ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا و خدمتی محترم حسن محمد فرزند شاد محمد سرپرست ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا در بست (2) ریاست محترم امور مهاجرین ولایت خوست به عوض محمد هاشم.

49.  ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار در رابطه به فورم تثبیت فراغت محترم بصیر احمد فرزند بشیر احمد پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار کارمند بست (4) عضو مسلکی کاریابی آنریاست.

50.  ارسال مکتوب بریاست امور مهاجرین ولایت کابل در رابطه به عقد قرار داد محترم مصطفی قل فرزند محمد قل بحیث کارمند باالمقطع معادل بست (4) ریاست متذکره.

51.  مطابق به نیازمندی آمریت محترم استخدام این ریاست ، ترتیب (17) بست لایحه وظایف بست های چهارم مرکزی وزارت جهت اجراأت بعدی آنها.

2-6 سرطان

1.      تکثیر مکتوب تمدید قرار داد باالمقطع مترجم پشتو ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوطه.

2.      ارسال پیشنهاد فسخ قرار داد مشاور روابط بین الملل پروژه خدمات اساسی و اجتماعی شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.

3.      تکثیر مکتوب ختم میعاد خدمتی متصدی بست رتبه 4 عضومسلکی استخدام بست های عالی رتبه مرکز وزارت که طوری خدمتی در آمریت تدارکات توظیف بوده به وظیفه اصلی اش به شعبات مربوطه.

4.      ارسال یک قطعه مکتوب مبنی به تقرر کاندید موفق معرفی شده بست (5) مدیریت تدارکات اجناس غرض اطمینان به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

5.      توزیع یک ورق فورم ضمانت سر غرض طی مراحل عقد قرار داد باالمقطع معادل بست سوم.

6.      ارسال فورم کاریالی غرض تثبیت سویه تحصیلی یکی از کارمندان برحال وزارت به وزارت تحصیلات عالی.

7.      تکثیر مکتوب تمدید قرار داد باالمقطع معادل بست 4 ریاست دفتر به شعبات مربوط.

8.      تکثیر مکتوب فسخ قرار داد باالمقطع معادل بست 3 سکرتریت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه.

9.      ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی نوی کابل بانک غرض اجرای کارت توزیع معاش متصدی بست دوم ریاست تکنالوژی و معلوماتی.

10. ارسال گزارش کاری از سه بخش از جمله مطابق پلان اداره امور و پلان کاری وزارت و استخدام کارمندان از بابت ربع دوم سال 1397 به مدیریت اجرایه .

11. تکثیر مکتوب استعفی دریور قبلی و تقرر دریور جدید آمریت مهاجرین ولایت بادغس.

12. تکثیر مکتوب استعفی رییس امور مهاجرین ولایت کابل.

13. معرفی یک تن غرض اخذ کارت جواز کار به ریاست قوای بشری.

14. تکثیر مکتوب اعلان بست رتبه سوم آمریت امور مهاجرین زابل.

15. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

16.  ترتیب خلص سوانح برای (۱۴)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

17. به اثر کنترول دفاتر حاضری یومیه واضافه کاری کارکنان وزارت (۷۳) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

18.  ترتیب راپورحاضری اضافه کاری کارکنان وزارت از بابت برج جوزا وراپورمعاشات برج سرطان به ریاست مالی وحسابی  .

19. درج تقدیرنامه وتحسین نامه (۱۶) تن از کارکنان وزارت به دفاترسوانح شانږ

20. دو جلد دفتر سوانح برای کارکن جدید التقرر ترتیب گردیده است .

21. ترتیب پلان تطبیقی ارزیابی اجراات کارکنان ازبابت ربع سوم سال مالی 1397.

22. اشتراک در جلسه ارزیابی حضوری(۱۶) تن از کارکنان ریاست های مقر وزارت.

23. درج معلومات کلیدی کارکنان امورمهاجرین کندهار به دیتابیس .

24. ارسال اطلاعیه غیابت دوتن از کارکنان به آمریت استخدام .

25. دوجلد دفتر سوانح کارکنان وزارت که به وزارت معادن ازطریق رقابت تقررحاصل نموده بودند ارسال شده است.

26. یک جلد دفتر سوانح وسوابق یک تن از کارکنان که دراین وزارت تقررحاصل نموده وازدیگر ارگان مواصلت ورزیده بود جهت رفع نواقص مسترد گردید.

27. به تعداد ( 27) بست های خالی وزارت دولت در امور پارلمانی و اداره ملی اماده گی مبارزه با حوادث که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

28. معرفی یکتن ازکارکنان ریاست انجنیری به شفاخانه جمهوریت جهت تشخیص وتداوی

29. معرفی یکتن از کارکنان ریاست ارتباط خارجه به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه با اقساط .

30. نظارت از روند  ادامه برنامه های  آموزشی میان مدت کمپیوتر توسط استاد قراردادی محترم روح الله   قاسمی  برای کارکنان منابع بشری .

31. تطبیق و نظارت از ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

32. تدویر صنف دوم ابتدایی کورس سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی .

33. تدویر کورس انگلیسی کتاب  Headway Elementary  برای کارمندان وزارت .

34. تدویر صنف آموزش لسان انگلیسی برای کارکنان که در نیاز سنجی آموزشی نیاز اولی خویش آموزش لسان انگلیسی را انتخاب نموده اند .

35.  پیگیری تشکیل سال مالی 1397 این وزارت از جانب مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی از طریق تماس های تیلفونی و مراجعه به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات و خدمات ملکی غرض طی مراحل بعدی آن .

36. ارایه جواب به نامه رسمی اداره محترم مرکزی احصائیه در رابطه به فورمه جات تشکیل و تعداد موجود کارکنان خدمات ملکی دولت طی سال 1397.

37. ارسال مکتوب به آمریت امور مهاجرین ولایت لوگر در رابطه به استعفای محترمه اصیلا بنت سید میر غلام بست (5) مدیر تکنالوژی.

38.             ارسال مکتوب رسمی به آمریت امور مهاجرین ولایت نورستان در رابطه به تقرر عظیم جان فرزند محمد عمر در بست (8) به حیث کارکن خدماتی بعوض محمد طیب فرزند سید امیر.

39.             ارسال مکتوب به آمریت امور مهاجرین ولایت میدان وردک در رابطه به استعفا و تقرر دو تن از دریوران آن آمریت.

40.              ارسال مکتوب به ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار در رابطه به فورم ب 23 تعدیلات پلان مالی اکرامیه محترم عبدالحبیب فرزند فیض محمد متقاعد آن ریاست.

41.             ارسال مکتوب به آمریت امور مهاجرین ولایت بادغیس مبنی بر استعفاء محترم تیمور شاه فرزند محمد شاه دریور و تقرر محترم عبدالغنی فرزند عبدالمجید در بست (7) به حیث دریور آن آمریت محترم.

42.             ارسال مکتوب به ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان مبنی بر تقرر محمد مسکین فرزند داد الله بحیث کارکن خدماتی و محمد امان فرزند گل محمد بحیث کارکن خدماتی آنریاست.

43.             ارسال مکتوب به آمریت امور مهاجرین ولایت بامیان در رابطه به درخواست معلومات دو کارکن خدماتی آن آمریت.

44.  ارسال کاپی پیشنهاد هیئت نظارت از روند تدریس برنامه های آموزشی به ولایات بغلان ، کندز ، تخار و بدخشان جهت اجراأت مطابق به پیشنهاد فوق.

45.  ارسال جواب به ایمیل محترمه سونیا کاکر کارشناس بورد تعینات خدمات ملکی جهت اشتراک محترم مهرخدا صبار رئیس عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی و محترم امین الله امین رئیس منابع بشری در پروسه اخذ امتحان تقریری ریاست عمومی عودت.

46.  ارسال مکتوب به ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا در رابطه به انفکاک پنج تن و تعین دو نفر کارکنان خدماتی بست (8) که به آمریت استخدام مواصلت نموده ، جهت واضح ساختن موضوع دوباره بریاست مهاجرین پکتیکا ارسال گردید.

47.  ارسال مکتوب بریاست های امور مهاجرین ولایت کنرها و ولایت نیمروز مبنی بر خدمتی مؤقتی آمر عودت و ادغام مجدد ولایت نیمروز به ریاست مهاجرین کنرها.

از 11 الی15

 1. تکثیر مکتوب کاندید موفق بست رتبه(5) مدیرتدارکات خدمات عمومی مشورتی آمریت تدارکات به شعبات مربوط.
 2. ارسال پیشنهاد کاندید موفق بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست ارتباط خارجه به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام.
 3. ارسال پیشنهاد تمدید قرارداد شب باش آتشه در امور مقیم ذاهدان غرض اخذ منظوری مقام محترم وزارت به ریاست دفتر.
 4. ارسال(6) ورق جدول ارسالی ریاست پالیسی و پلان از تقرر کارمندان مرکز وزارت و واحدهای دومی ار بابت شش ماه دوم سال 1396 بعد از خانه پری به ریاست متذکره.
 5. تهیه و ترتیب پیشنهاد تقرر دریور ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی.
 6. ارسال جدول وضعیت بست های کمبود مرکز وزارت و واحدهای دومی به بورد تعیینات خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 7. اخذ موافقه رئیس حمایت حقوقی مبنی بر اعلان گذاشتن بست رتبه دوم ریاست متذکره از طریق برنامه CBR.
 8. ارسال یک ورق فورم کاریابی مبنی بر تکمیل اسناد ابتدائی یک تن از عارضین به اساس حکم مقام محترم وزارت.
 9. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع مصحیح پشتو ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوط.
 10. ترتیب یک قطعه پیشنهاد مبنی عقد قرارداد بالمقطع در مربوطات ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین.
 11. اجراآت پیرامون(4) قطعه مکتوب موضوعات مختلف عندالموقع.
 12. معرفی و ارسال فورم معلوماتی دو تن از کارمندان  جدید التقرر به ریاست امنیت ملی.
 13. تکثیر مکتوب شکایت کاندیدان بست رتبه دوم ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان.
 14. تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(7) خانه سامان آمریت امور مهاجرین پنچشیر.
 15. تکثیر مکتوب تقرر بست رتبه(8) شب باش ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار.
 16. تکثیر مکتوب تقرر بست رتبه(5) مدیریت احصائیه ریاست امور مهاجرین ولایت خوست.
 17. -نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.
 18.  ترتیب خلص سوانح برای (۵)تن از کارکنان مرکزی وزارت.
 19. به اثر کنترول دفاتر حاضری کارکنان وزارت ( ۲۴) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.
 20.  ابدیت (۴۰) جلد دفتر سوانح وانتری (۲۵) جلد دفتر سوانح دردیتابیس.
 21. ارسال یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری یک تن از کارکنان وزارت جهت رفع نواقصږ
 22. حضور درجلسه ارزیابی (۳) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.
 23.  ترتیب (۳ ) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر .
 24.  درج( ۲۴) مکاتیب تقرر، تبدل، انفکاک، درجه تحصیل، فورم تشخیصه، مکافات ومجازات  به دفاترسوانح کارکنان.
 25.  ترتیب وارسال راپوراضافه کاری هئیت خریداری به ریاست مالی وحسابی.
 26. ترتیب کتاب حاضری ونام نویس برای کارکنان که ازطریق کمیسیون اضافه کاری مستحق شناخته شده اند.
 27.  ترتیب فورم (م-9) (۵)  تن از کارکنان که بولایت سفر نموده بودند.
 28. معرفی مدیر اجرائیه معینیت امور پناه هنده گان به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت.
 29. معرفی مدیر دفتر داری به ریاست محترم اجرائیه جهت مساعدت مالی  .
 30. معرفی آمر جندر به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .
 31. دایر نموده جلسه کمتیه حل اختلافات ناشی ازکار تحت ریاست سرپرست منابع بشری .
 32. نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی و کمپیوتر که توسط استاد نفیسه روشن  به بیشبرده میشود.
 33. نظارت از روند ادامه برنامه های  آموزشی میان مدت کمپیوتر توسط استاد قراردادی محترم روح الله   قاسمی  برای کارکنان منابع بشری در قدم اول.
 34. تطبیق و نظارت از ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.
 35. معرفی 20 تن ازکارکنان وزارت به تحصیلات عالی جهت امتحان مقطع ماستری.
 36. معرفی چهار تن از کارکنان تدارکات به انستیتوت خدمات ملکی جهت آموزش مسایل تدارکات.
 37. معرفی پنج تن از کارکنان بخش مالی و حسابی و پالیسی و پلان به وزارت محترم مالیه جهت آموزش مسایل اصلاحات مالی و پروژه سازی.
 38. ارائیه گزارش نظارتی ، ارسال گزارش پلان عمومی وزارت ، ارسال گزاش ریموها
 39. پیگیری تشکیل سال مالی 1397 این وزارت از جانب مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی از طریق تماس های تیلفونی و مراجع به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات و خدمات ملکی غرض اخذ منظوری.
 40. ارایه جواب به نامه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رابطه به شهرت مکمل متصدیان پست های امور ساختمانی به وزارت امور شهرسازی و مسکن.
 41.  ارسال مکتوب بریاست امور مهاجرین ولایت هرات مبنی بر خدمتی محترم شاکر بهزاد آمر حالات اضطراری ولایت هرات به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی مرکز وزارت.
 42. ارسال مکتوب بریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا مبنی بر انفکاک سید رسول فرزند روز الدین شب باش بست (8) آن ریاست.
 43. ارسال مکتوب به آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر مبنی بر انفکاک محترمه رویا بنت ملک داد ، خانه سامان بست (7) آن آمریت.
 44. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت تخار در رابطه به سرپرستی آنریاست از جانب محترم محمد یاسین لبیب فرزند محمد طالب.
 45. ارسال دو قطعه مکتوب آمریت آموزش و ارتقای ظرفیت ها به (34) واحد دومی امور مهاجرین در ولایات کشور.
 46. ارسال گزارش بخش ریموها ربع اول سال مالی 1397 به مدیریت اجرائیه ریاست منابع بشری جهت اجراأت بعدی.
 47. درج شهرت مکمل نور رحمن فرزند محمد ظاهر که در بست (5) مدیریت تدارکات خدمات مشورتی آمریت تدارکات از طریق رقابت آزاد تقرر گردیده در دیتابیس فورم یک تشکیل.
 48. به نسبت عدم موجودیت برق اجراأت کاری این مدیریت به مشکلات جدی مواجع میباشد.

 

4الی 8 حمل

 1. ارسال یک ورق فورم کاریابی عنوانی تحصیلات عالی مبنی بر تثبیت سویه تحصیلی کاندید موفق آمر یت تدارکات.
 2. ارسال یک قطعه استعلام عنوانی آمریت سوانح و ارزیابی اجراآت مبنی بر موجودیت تفتر سوانح و عدم موجودیت دفتر سوانح سید وکیل.
 3. تکثیر مکتوب تمدید قرار داد بالمقطع معادل بست رتبه سوم در آمریت اسناد و ارتباط ریاست دفتر به شعبات مربوطه.
 4. تکثیر مکتوب استعفاء متصدی بست رتبه(4) انجنیر ساختمانی ریاست خدمات انجنیری به شعبات مربوط.
 5. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه سوم در مدیریت عمومی تحریرات ریاست دفتر به شعبات مربوط.
 6. جواب استعلام مفتشین اداره محترم کنترول تفتیش شورای وزیران.
 7. ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی ریاست عمومی قوای بشری مبنی بر حصول کارت جواز کار متصدی بست رتبه دوم ریاست پالیسی و پلان.
 8. تکثیر مکتوب ختم میعاد خدمتی بست رتبه(4) پروپوزل نویس که طور خدمتی به ریاست دفتر اجرا وظیفه می نمود.
 9. دوسیه بندی و ترتیب لانگ لیست تعداد(9) بست از نمایندگی های خارج از کشور غرض شارت لیست.
 10. تکثیر مکتوب تمدید خدمتی متصدی بست رتبه(4) عضو مسلکی استخدام بست های عالی رتبه مرکز به آمریت تدارکات به شعبات مربوطه.
 11. در رابطه به ارسال دو ورق اسناد ابتدائی محترم حکمت الله کارمند ریاست کندز به آمریت سوانح.
 12. در رابطه به شکایت محترم تعمت الله فرزند عبدالمجید کاندید بست رتبه(2) ریاست امور مهاجرین ولایت تخار.
 13. در رابطه به خدمتی محترم احمد مرید فرزند غلام صدیق کارمند ریاست اداری در آمریت مهاجرین ولایت کاپیسا.
 14. در رابطه به معرفی محترم محمد حسن فرزند عبدالرحیم به ریاست قوای بشری.
 15. در رابطه به ادوار خدمت محترم حضرت میر همت و امتیازات محترم محمد حسن سرپرست ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا.
 16. اخذ امتحان تقریری ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند و کنرها.
 17. برقراری تماس تلفونی در رابطه به اخذ معلومات  از شهرت کارکنان خدماتی ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا.
 18.   به تعداد (10) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

معرفی یکتن از کارکنان ریاست منابع بشری به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت.

 1. دایر نمودن جلسات اتحادیه ملی کارگران (کارکنان )سال 1397جهت بحث پیرامون موضوع.
 2. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.
 3.  ترتیب خلص سوانح برای (33)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

22- به اثر کنترول دفاتر حاضری کارکنان وزارت ( 65) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

25. ابدیت (20) جلد دفتر سوانح وانتری (35) جلد دفتر سوانح دردیتابیس.

26. مواصلت دوجلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنان که از دیگر ارگانها به این وزارت تقررحاصل نموده اند.

27. حضور درجلسه ارزیابی (5) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.

28. ترتیب (3 ) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر .

29.  درج( 12) مکاتیب تقرر، تبدل، انفکاک، درجه تحصیل، فورم تشخیصه، مکافات ومجازات  به دفاترسوانح کارکنان.

30. ترتیب وارسال راپورمعاشات کارکنان مرکزی وزارت ازبابت برج حمل  بریاست مالی وحسابی.

31. ترتیب راپور اضافه کاری برج حوت دریوران  بریاست مالی وحسابی.

 1. ترتیب فورم (م-9) (5)  تن از کارکنان که بولایت سفر نموده بودند.
 1. پیگیری تشکیل سال مالی 1397 این وزارت از جانب مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی از طریق تماس های تیلفونی و مراجع به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات و خدمات ملکی غرض اخذ منظوری.
 2. ارسال مکتوب بریاست های محترم عمومی عودت و ریاست مالی و حسابی در مورد پروژه های انکشافی و بودجه منظور شده سال مالی 1397 جهت ارایه بریاست انسجام برنامه های ریاست عمومی دارالانشای شورای وزیران.
 3. درج شهرت مکمل محترم عبدالله فرزند بوستان که در بست (4) مدیریت عمومی تحریرات ریاست دفتر از طریق رقابت آزاد تقرر گردیده در دیتابیس فورم یک تشکیل.
 4. ارسال مکتوب تقرر یک نفر معادل بست (6) بشکل باالمقطع غرض نگهبانی (21) حلقه چاه آب آشامیدنی نیمه عمیق (10) کیلومتر سرک (2) پایه پلچک شهرک مهاجرین ولایت کندز.
 5. ارایه جواب به نامه مدیریت اجرائیه ریاست منابع بشری در رابطه به موضوعات شامل مصوبه های شماره (19-20- و 21) جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان.
 6. ارسال مکتوب به اداره محترم مستقل ارگانهای محلی در مورد ایجاد واحدی دومی در ولایت کابل.
 7. به نسبت عدم موجودیت برق اجراأت کاری این مدیریت به مشکلات جدی مواجع میباشد.

 

23الی 29

 1. تکثیر مکتوب ارائه معلومات پیرامون سرنوشت رئیس اسبق امور مهاجرین ولایت لغمان به مقام معاونیت دوم ریاست جمهوری.
 2. تکثیر مکتوب امتیازات حقوقی انتظار با معاش سرپرست اسبق ریاست امور مهاجرین ولایت تخار.
 3. ارسال فورم تثبیت فراغت یک تن جهت تصدیق نمون به وزارت معارف.
 4. ارسال مکتوب معرفی یک تن به ریاست امنیت ملی.
 5. ترتیب پیشنهاد تفرر محترم فرید احمد به طور عجالتاً در بست رتبه(4) مدیریت عمومی احصائیه ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار جهت اخذ منظوری به مقام محترم وزارت.
 6. ترتیب و تنظیم فورم قرارداد(13) تن بالمقطع ریاست های امور مهاجرین ولایت کندهار، نیمروز، هرات و کابل.
 7. تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(4) مدیریت عمومی احصائیه ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار.

22 -نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

23- ترتیب خلص سوانح برای (۹) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

24- به اثرکنترول حاضری یومیه  (۳۲) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

24-   ترتیب راپور حاضری کارکنان پروژه ئی وباالمقطع وهمچنان مشاورین که ازطریق وزارت اقتصاد تقرر حاصل نموده انداز بابت برج دلو به مرجع مربوطه .

26- درج مکاتیب (۲۲) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی، خدمتی، انفکاک، مکافات ،مجازات ،اسناد تحصیلی وفورم تشخیصیه به دفاتر سوانح شان.

27. - حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۴) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

28- درج  معلومات کارکنان دردیتابیس (۵۰) جلد ابدیت وانتری(۱۷) جلد دفترسوانح.

29- ترتیب جدول وپیشنهاد ارتقاء قدم ( ۹۲)تن از کارکنان وزارت جهت اخذ منظوری .

30.- ترتیب فورم( م – ۹) (۳۰) تن از کارکنان وزارت که بولایات سفرنموده اند.

31- حصول اطمینان از مواصلت یک جلد دفتر سوانح بوزارت.

32- ارسال یک جلد دفترسوانح وسوابق کاری یک تن ازکارکنان به اداره اصلاحات اراضی.

33- درج ارتقاء قدم ( ۲۰ ) از کارکنان خدماتی به دفاتر سوانح شان.

 1. درج ارتقاء قدم (  ۶۱) تن از کارک نصب اعلانات پست های خالی سایر ادارات دولتی به بورد اعلانات جهت آگاهی کارکنان و اشخاص واجد شرایط .
 2. معرفی کارکنان وزارت به شفاخانه های دولتی جهت تشخیص و تداوی .
 3. استماع شکایات کتبی و شفاهی کارکنان  و رسیده گی با آن با همکاری شعبات ذیربط.
 4. معرفی کارکنان وزارت جهت اخذ قرضه به بانک های دولتی و خصوصی .
 5.  همکاری با کمیته حل اختلافات ناشی ازکار اداره بمنظور رسیده گی به دوسیه های شاکی . ارایه جواب کتبی مبنی بر ورقه درخواست مدیر عمومی انتقالات آمریت نماینده سرحدی ولایت هرات و پیشنهاد جداگانه آنریاست محترم که خواهان انتقال بست (4) مدیریت عمومی انتقالات از آمریت نماینده گی سرحدی به مرکز آنریاست شده بودند ، بعداز تحلیل و مطالعه لایحه وظایف بست ذکرشده به آنولا.
 6. ارایه جواب کتبی مبنی بر نامه کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دررابطه به انتقال تشکیل بخش های تعمیراتی و ساختمانی وزارت خانه ها و ادارات دولتی به وزارت شهرسازی و مسکن،
 7. ارسال مکتوب مبنی بر تقرر عجالتاً محترم محمد حسن فرزند عبدالرحیم در بست (5) مدیر اجرائیه ریاست مهاجرین ولایت نیمروز از طریق ایمیل.
 8. ارسال مکتوب تثبیت فراغت محترم فریدون فرزند میر احمد کارمند بست سوم آمریت ادغام مجدد به سویه لیسانس بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پروان از طریق ایمیل.
 9. درج شهرت مکمل محترم احمد ولی فرزند احمد علی کارکن خدماتی بست (8) ریاست حمایت حقوقی در دیتابیس یا فورم (1-1) تشکیلاتی.
 10. ارایه جواب به نامه ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا که خواهان ایجاد بست نماینده گی سرحدی در ولسوالی دندپتان در تشکیل سال 1397 خویش شده بودند به آنولا.
مشکلات جدی از اثر عدم بـــرق وظایف این مدیریت به سکتگی رونما گردیده است .

 

19الی 23 حوت

 1. به اعلان گذاشتن سه بست نمایندگی های خارج از کشور مطابق به طرزالعمل ترتیب شده.
 2. ارسال پیشنهاد انفکاک متصدی بست چهارم مدیر عمومی بودجه انکشافی ریاست مالی و حسابی غرض اخذ منظوری.
 3. ارسال پیشنهاد متصدی بست هشتتم خاک روب ریاست اداری از طریق پروسه رقابت آزاد غرض اخذ منظوری.
 4. ارسال پیشنهاد کارمند منتظر با معاش در یکی از بست های کمبود آمریت تدارکات.
 5. ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی کمیسیون اصلاحات اداری جهت اطمینانیه از صورت تقرر یک کاندید موفق معرفی شده آمریت تدارکات.
 6. توزیع (30) قطعه فورم کاریابی متقاضیان بست های اعلان شده.
 7. ارسال یک قطعه پیشنهاد مبنی به عقد قرار داد باالمقطع معادل بست ششم در مربوطات ریاست ارتباط خارجه .
 8. تکثیر مکتوب انفکاک متصدی بست رتبه چهارم مدیر بودجه انکشافی ریاست مالی و حسابی به شعبات مربوطه.
 9. به اعلان گذاشتنن یک بست از پروژه تامین خدمات اجتماعی شهرکهای افتتاح شده عودت کنندگان.
 10. تکثیر مکتوب (13) تن از اجیران باالمقطع ولایات هرات، کنرها و نیمروز.
 11. اخذ امتحان تحریری ریاستهای ولایت کنرها، پکتیکا، هلمند و تخار.
 12. تکثیر مکتوب استعفای یک کارمند آمریت امور مهاجرین ولایت سمنگان.
 13. تکثیر مکتوب تقرری عجالتا متصدی بست مدیریت تکنالوژی آمریت مهاجرین ولایت ذابل و خدمتی آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا.
 14. تکثیر مکتوب تقرر عجالتی یک تن در بست پنجم مدیر حالات اضطرار آمریت امور مهاجرین ارزگان.
 15. تکثیر مکتوب انفکاک یک تن کارمند غیر ریفورمی بست رتبه (3) ادغام مجدد ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز.
 16. تکثیر مکتوب انصراف استعفای متصدی بست مدیر عمومی انتقالات ریاست امور مهاجرین ولایت کنر.
 17. تکثیر مکتوب تقرر (4) تن از کاندیدان خدماتی ریاست امور مهاجرین ولایت هرات.
 18.  نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.
 19.  ترتیب خلص سوانح برای(۱۱) تن از کارکنان متقاضی وزارت.
 20.  به اثرکنترول حاضری یومیه  (۲۷) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.
 1.   ترتیب راپور حاضری سی بی آر،کارکنان پروژه خدمات تخنیکی وباالقطع بریاست مالی وحسابی.
 2.  درج مکاتیب (۸) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی، خدمتی، انفکاک، مکافات ،مجازات ،اسناد تحصیلی وفورم تشخیصیه به دفاتر سوانح شان.
 3.  حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۵) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.
 4.  درج  معلومات کارکنان دردیتابیس (۴۵) جلد ابدیت وانتری(۲۴) جلد دفترسوانح .
 5.  ترتیب فورم( م – ۹) (۲) تن از کارکنان وزارت که بولایات سفرنموده اند.
 6.  مواصلت یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری که درمربوطات وزارت تقررحاصل نموده است.
 7.  ترتیب سه جلد دفتر سوانح برای کارکنان مرکزی وولایتی.
 8.  ترتیب جدول نتایج (۱۹)تن از کارکنان مرکز

   30- تکثیرارتقاء قدم (۹۲) تن کارکنان به ریاست های مربوطه.

31-به تعداد (5) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .                                                                               

 1. ترتیب پیشنهاد و اخذ منظوری کمیته حل اختلافات ناشی ازکار از بابت سال مالی 1397 و تکثیر آن به ریاست های مرکزی .
 2.  اشتراک درجلسات و ترتیب استعلام های جداگانه جهت رسیده گی به شکایت سه تن از کارکنان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه  به کمیته حل اختلافات ناشی ازکار مواصلت ورزیده  است  .
 3.  دایر نمودن جلسات کمیته ارزیابی نخبه گان سال 1396جهت بحث پیرامون موضوع.
 4. پیگیری تشکیل سال 1397 این وزارت که قبلاً غرض اخذ منظوری به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات و خدمات ملکی ارسال گردیده است همه روزه توسط مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی.
 5. ارسال مکتوب مبنی بر تقرر محترم ضیاء الله فرزند حفیظ الله در بست (5) مدیریت محاسبه جنسی بریاست امور مهاجرین ولایت کندز.
 6. ارسال نامه مبنی بر عقد قرار داد محترم سیف الدین فرزند محمد ایوب به حیث کارمند باالمقطع بریاست مهاجرین ولایت کندز .
 7. ارسال مکتوب انفکاک احمد الله فرزند محمدی کارمند غیر ریفورمی بست (5) مدیرثبت و راجستر بریاست امور مهاجرین ولایت کندهار .
 8. ارسال مکتوب تقرر عجالتاً فرید احمد فرزند غلام فاروق در بست (4) مدیرعمومی احصائیه بریاست امورمهاجرین ولایت کندهار.
 9. ارسال مکتوب دررابطه بر قرار داد محترم ذبیح الله فرزند داد الله معادل بست (5) کارمند باالمقطع بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کابل .
 10. نامه مبنی بر تمدید خدمتی محترم قدرت الله فرزند پاینده محمد کارمند غیر ریفورمی بست (4) مدیریت عمومی طرح پلان های انکشافی ریاست محترم پالیسی و پلان غرض مسبوقیت بریاست امورمهاجرین ولایت تخار .
 11. مکتوب مبنی برختم میعاد خدمتی محترم محمد جعفر احمدی آمرعودت و ادغام مجدد ریاست مهاجرین ولایت غزنی که قبلاً بریاست دفتر خدمتی بود غرض استحصال وظیفه بریاست امور مهاجرین ولایت غزنی .
 12.  نظارت ازادامه برنامه کورس آموزش لسان انگلیسی که توسط استاد نفیسه روشن  به بیشبرده میشود .
 13. نظارت از ادامه  برنامه های  آموزشی میان مدت کمپیوتر توسط استاد قراردادی محترم روح الله   قاسمی  برای کارکنان منابع بشری در قدم اول.
 14. نظارت از ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.
 15. نظارت ازادامه   تحلیل نیاز های کارکنان ولایات به اساس فورم نیازسنجی شان.  

      47- تطبیق و نظارت از ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

 

1/ 12 /1396  8/12 /1396

1-     تکثیر مکتوب تقرر متصدی بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست حمایت حقوقی از طریق رقابت آزاد به شعبات مربوط.

2-     معرفی دو تن از کارمندان برحال وزارت به وزارت محترم تحصیلات عالی غرض تثبیت سویه تحصیلی.

3-     تهیه و ترتیب پیشهاد(4) تن کاندیدان موفق آمریت تدارکات غرض اخذ منظوری از مقام محترم وزارت.

4-     ارسال دوسیه رقابتی بست رتبه(2) ریاست تکنالوژی معلوماتی از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج CBR به ریاست عمومی اداره خدمات ملکی.

5-     تهیه و ترتیب یک قطعه پیشنهاد مبنی بر توظیف یک کارکن خدماتی اناث به مدیریت کودکستان محل کار وزارت به اساس تقاضای مدیریت متذکره.

6-     تکثیر مکتوب تمدید خدمتی دو تن از کارمندان ریاست های هماهنگی امور ولایات و عودت ادغام مجدد به شعبات مربوط به مدت(6) ماه دیگر.

7-     تکثیر مکتوب تقرر حکمی متصدی بست رتبه(5) عضو مسلکی تامین ارتباط خارجی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوط.

8-     تکثیر مکتوب انصراف منصدی بست رتبه(4) انجنیر شهرک ها به شعبات مربوط.

9-     تکمیل دوسیه های تعداد(6) بست رتبه هفتم و هشتم اجیران با تفکیک بست و ترتیب جدول شارت لیست غرض ارائه به کمیته موظف غرض طی مراحل بعدی.

10-ارسال اسناد یک تن از کاندیدان بست رتبه(2) ریاست امور مهاجرین ولایت تخار به کمسیون اصلاحات اداری .

10- ارسال اسناد یک تن از کاندیدان بست رتبه(2) ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار به کمسیون.

11- تکثیر مکتوب معرفی یک تن به ریاست عمومی قوای بشری جهات اخذ جواز کارت.

12- تکثیر مکتوب ارائه معلومات پیرامون سرنوشت رئیس اسبق امور مهاجرین ولایت لغمان به مقام معاونیت دوم ریاست جمهوری.

13- تکثیر مکتوب امتیازات حقوقی انتظار با معاش سرپرست اسبق ریاست امور مهاجرین ولایت تخار.

14- ارسال فورم تثبیت فراغت یک تن جهت تصدیق نمون به وزارت معارف.

15- ارسال مکتوب معرفی یک تن به ریاست امنیت ملی.

16- ترتیب پیشنهاد تفرر محترم فرید احمد به طور عجالتاً در بست رتبه(4) مدیریت عمومی احصائیه ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار جهت اخذ منظوری به مقام محترم وزارت.

17- ترتیب و تنظیم فورم قرارداد(13) تن بالمقطع ریاست های امور مهاجرین ولایت کندهار، نیمروز، هرات و کابل.

18- تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(4) مدیریت عمومی احصائیه ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار.

22 -نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

23- ترتیب خلص سوانح برای (۹) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

24- به اثرکنترول حاضری یومیه  (۳۲) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

24-   ترتیب راپور حاضری کارکنان پروژه ئی وباالمقطع وهمچنان مشاورین که ازطریق وزارت اقتصاد تقرر حاصل نموده انداز بابت برج دلو به مرجع مربوطه .

26 - درج مکاتیب (۲۲) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی، خدمتی، انفکاک، مکافات ،مجازات ،اسناد تحصیلی وفورم تشخیصیه به دفاتر سوانح شان.

27 - حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۴) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

28- درج  معلومات کارکنان دردیتابیس (۵۰) جلد ابدیت وانتری(۱۷) جلد دفترسوانح.

29.- ترتیب جدول وپیشنهاد ارتقاء قدم ( ۹۲)تن از کارکنان وزارت جهت اخذ منظوری .

30- ترتیب فورم( م – ۹) (۳۰) تن از کارکنان وزارت که بولایات سفرنموده اند.

31- حصول اطمینان از مواصلت یک جلد دفتر سوانح بوزارت.

32- ارسال یک جلد دفترسوانح وسوابق کاری یک تن ازکارکنان به اداره اصلاحات اراضی.

33- درج ارتقاء قدم ( ۲۰ ) از کارکنان خدماتی به دفاتر سوانح شان.

34- درج ارتقاء قدم (  ۶۱) تن از کارک نصب اعلانات پست های خالی سایر ادارات دولتی به بورد اعلانات جهت آگاهی کارکنان و اشخاص واجد شرایط .

35- معرفی کارکنان وزارت به شفاخانه های دولتی جهت تشخیص و تداوی .

36- استماع شکایات کتبی و شفاهی کارکنان  و رسیده گی با آن با همکاری شعبات ذیربط.

37- معرفی کارکنان وزارت جهت اخذ قرضه به بانک های دولتی و خصوصی .

38-  همکاری با کمیته حل اختلافات ناشی ازکار اداره بمنظور رسیده گی به دوسیه های شاکی . ارایه جواب کتبی مبنی بر ورقه درخواست مدیر عمومی انتقالات آمریت نماینده سرحدی ولایت هرات و پیشنهاد جداگانه آنریاست محترم که خواهان انتقال بست (4) مدیریت عمومی انتقالات از آمریت نماینده گی سرحدی به مرکز آنریاست شده بودند ، بعداز تحلیل و مطالعه لایحه وظایف بست ذکرشده به آنولا.

39- ارایه جواب کتبی مبنی بر نامه کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دررابطه به انتقال تشکیل بخش های تعمیراتی و ساختمانی وزارت خانه ها و ادارات دولتی به وزارت شهرسازی و مسکن،

40- ارسال مکتوب مبنی بر تقرر عجالتاً محترم محمد حسن فرزند عبدالرحیم در بست (5) مدیر اجرائیه ریاست مهاجرین ولایت نیمروز از طریق ایمیل.

41- ارسال مکتوب تثبیت فراغت محترم فریدون فرزند میر احمد کارمند بست سوم آمریت ادغام مجدد به سویه لیسانس بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پروان از طریق ایمیل.

42- درج شهرت مکمل محترم احمد ولی فرزند احمد علی کارکن خدماتی بست (8) ریاست حمایت حقوقی در دیتابیس یا فورم (1-1) تشکیلاتی.

43- ارایه جواب به نامه ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا که خواهان ایجاد بست نماینده گی سرحدی در ولسوالی دندپتان در تشکیل سال 1397 خویش شده بودند به آنولا.

43- مشکلات جدی از اثر عدم بـــرق وظایف این مدیریت به سکتگی رونما گردیده است .

21 - 25  دلو

نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (۸) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

3- به اثرکنترول حاضری یومیه  (۳۲) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

4-  ترتیب راپور حاضری کارکنان وزارت از بابت برج دلو به ریاست مالی وحسابی.

5- درج مکاتیب (۲۷) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی، خدمتی، انفکاک، مکافات ،مجازات ،اسناد تحصیلی وفورم تشخیصیه به دفاتر سوانح شان.

6- حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۴) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

7- درج  معلومات کارکنان دردیتابیس (۱۸۰) جلد ابدیت و(۲۰) جلد انتری.

8- درج معلومات کلیدی به دیتابیس .

9- ارسال جدول نتایج ومنظوری ارزیابی (۱۰) تن از کارکنان سی بی ار به کمیسیون .

10- مواصلت یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری رحمت الله رئیس عودت وادغام مجدد.

11- معرفی واعزام هئیت به ولایات بامیان ودایکندی جهت ارزیابی آمرین ولایات متذکره.

12- درج ارتقاء قدم ( ۳۰ ) از کارکنان خدماتی به دفاتر سوانح شان.

1.      . ارسال فورم تثبیت قراغت دو تن تصدیق شده وزارت تحصیلات عالی به آمریت سوانح.

2.      تکثیر مکتوب مطالبه یک تن غرض طی مراحل اسناد ابتدائی به مرکز وزارت.

3.      ترتیب پیشنهاد انفکاک بست رتبه(5) یک تن کارمند غیر ریفورمی مدیر تکنالوژی ریاست نیمروز غرض اخذ منظوری به مفام محترم وزارت.

4.      ارسال استعلام معیار کارکرد سرپرست اسبق ریاست مهاجرین پکتیا به آمریت محترم سوانح.

5.      ارسال فورم تثبیت سویه تحصیلی یک تن به وزارت تحصیلات غرض تصدیق فراغت.

6.      ارسال اسناد قرارداد(5) تن از قراردادیان ریاست امور مهاجرین نیمروز به ریاست مالی وحسابی.

7.      ارسال یک قطعه مکتوب مبنی بر معرفی دو تن از کارمندان با صلاحیت وزارت غرض پروسه امتحان مشاور امور پارلمانی به وزارت اقتصاد.

8.      ارسال دو ورق خلص سوانح با ابراز موافقه دو تن از کارمندان مرکز وزارت به وزارت محترم معادن و پترولیم.

9.      توظیف متصدی بست رتبه(۴)‌ پروپوزل نویس ریاست پالیسی و پلان به ریاست محترم دفتر به شعبات مربوط.

10. تکثیر مکتوب عقدقرار داد بالمقطع معادل بست رتبه(۴)‌آموزگار آمریت آموزش و ارتقاء ظرفیتها به شعبات مربوط.

11. تهیه و ترتبیب پیشنهاد تقرر متصدی بست رتبه(۸) کارکن خدماتی ریاست حمایت حقوقی از طریق رقابت آزاد غرض اخذ منظوری مقام.

12. تهیه و ترتیب پیشنهاد ادامه خدمتی دو تن از کارمندان بست رتبه(۶) ریاست های ارتباط و هماهنگی امور ولایات و عودت و ادغام مجد به مقام محترم وزارت.

13. تهیه و ترتیب پیشنهاد حکمی متصدی بست رتبه(۵)‌عضو مسلکی تأمین ارتباط خارجی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه غرض اخذ منظوری مقام.

14. تکمیل اسناد ابتدائی یک کاندید موفق آمریت تدارکات از مراجع ذیربط غرض تقرراش.

15. اجراآت پیرامون(۴)‌قطعه مکتوب موضوعات مختلف.

16. به تعداد (10) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده 18. جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

18.   معرفی رئیس محترم عمومی بیجاشده گان به ریاست بررسی ازقوانین صحی جهت تشخیص وتداوی .

19.  معرفی یکتن ازکارکنان ریاست پالیسی وپلان به شفاخانه وزیر محمد اکبر جهت تشخیص وتداوی به اساس حکم مقام محترم وزارت  .

20. معرفی یکتن از کارکنان ریاست منابع بشری به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت به اساس حکم مقام محترم وزارت .

21. رسیده گی به شکایات شفاهی  کارکنان خدماتی دررابطه به پول دریشی  .

22.  نظارت ازروند تدریس قوانین (کارکنان خدمات ملکی ومقرره های سلوک و ذاتی کارکنان ) درداخل وزارت برای کارکنان وزارت توسط استاد علی رضا نستوه .

23.  نظارت از روند تدویرکورس ارزیابی اجراآت توسط اسد الله انوشه به پیش برده میشود.

24.  نظارت اروند تدویر برنامه های  آموزشی میان مدت کمپیوتر توسط استاد محترم روح الله   قاسمی  برای کارکنان منابع بشری در مرحله اول.

25.  نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط  استاد نجیم استاد توظیف شده توسط برتش کنسل.

26.  نظارت از تدویر کورس آموزشی انگلیسی وکمپیوتر برای طبقه اناث وزارت توسط استاد قراردادی محترمه نفیسه روشن درمقر وزارت .

27.  نهائی نمودن طرح تشکیل سال 1397 بعد از تطبیق فورمجات آن با کارشناسان تشکیلات کمیسیون محترم اصلاحات اداری وخدمات ملکی وارسال آن غرض تصویب ومنظوری به ریاست عمومی دارالانشاء آن اداره محترم .

28.     ارسال مکتوب فورم تثبیت سویه تحصیلی اجمل ولد اختر محمد به ولایت غزنی و فورم تثبیت سویه تحصیلی عنایت الله ولد عصمت الله بولایت کندهار از طریق ایمیل.

29.     ارسال مکتوب عزیز الله ولد قربان علی کارمند غیر ریفورمی بست (4) مدیریت ع ادغام مجدد آمریت مهاجرین ولایت دایکندی غرض اخذ معاش شان از طریق ایمیل.

30.     ارایه جواب به نامه ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز که خواهان ازدیاد بست دریور در تشکیل سال 1397 خویش شده بودند.

31.     ارایه جوابیه به مکتوب آمریت استخدام که خواهان تشکیل آمریت تدارکات شده اند.

32.     ارایه جواب به نامه نمبر (317) مؤرخ 16/11/1396 ریاست اطلاعات و ارتباط عامه که خواهان تزئید بست اطلاع رسانی در تشکیل سال 1397 خویش شده اند.

33.     مشکلات جدی از اثر عدم بـــرق وظایف این مدیریت به سکتگی رونما گردیده است .

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

14 – 18 دلو

1.      ارسال فورم تثبیت سویه تحصیلی یک تن از کارمندان برحال به آمریت سوانح و ارزیابی اجراءات.

2.      تکثیر مکتوب توظیف خدمتی دو تن از دریوران طور باالمعاوضه به شعبات مربوطه.

3.      جواب مکتوب سترمحکمه مبنی به اعزامیت(6) تن از کارمندان وزارت عندالموقع.

4.    تکمیل اسناد ابتدائی متصدی بست رتبه(7) دریور ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی به اساس حکم مقام محترم وزارت.

5.      تکثیر مکتوب توظیف خدمتی یک کارمند منتظر با معاش در مربوطات آمریت تدارکات به شعبات مربوطه.

6.      تکثیر مکتوب متصدی بست رتبه(5) مدیر تدارکات اجناس آمریت تدارکات از طریق پروسه رقابت آزاد به شعبات مربوط.

7.      تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(3) سکرتریت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه.

8.      طی مراحل فورم عقد قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(4) مدرس آمریت آموزش از طریق کمسیون موظف.

9.      تهیه و ترتیب پیشنهاد عقد قرارداد یک کارمند به نمایندگی امور مهاجرین مشهد غرض اخذ منظوری.

10.  تکمیل اسناد ابتدائی متصدی بست رتبه(7) خانه سامان ریاست هماهنگی دریافت راه حل به بیجاشدگان داخلی از مراجع ذیربط.

11.  اجراءات پیرامون(6) قطعه مکتوب موضوعات مختلف از مرکز وزارت و خارج از اداره.

12.  قید وارده و صادره تعداد(58) قطعه مکتوب عندالموقع.

13.  مکتوب معرفی دو تن به ریاست قوای بشری جهت اخذ کارت جواز.

14.  تکثیر مکتوب اجرای حقوق یک تن از کارمند ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار.

15.  تکثیر مکتوب شکایت یک تن از کاندیدان ولایت امور مهاجرین ولایت تخار به کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

16. تکثیر مکتوب شکایت یک تن از کاندیدان شاکی بست رتبه(2) ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند به کمسیون اصلاحات اداری.

تکثیر مکتوب شکایت دو تن از کاندیدان بست رتبه(2) ولایات به کمسیون .

17. به تعداد (26) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید . 

18. معرفی رئیس محترم عمومی بیجاشده گان به ریاست بررسی ازقوانین صحی جهت تشخیص وتداوی .

19. معرفی یکتن ازکارکنان ریاست پالیسی وپلان به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی به اساس حکم مقام محترم وزارت  .

20.  ترتیب وارسال لست نوکریوالی دهن دروازه ورودی وزارت از بابت برج دلو 1396 به ریاست های مربوطه جهت آگاهی کارکنان نوکریوال .

21.  ترتیب گزارش  کمتیه اعطا تقدیر نامه در رابطه  تقدیر (15) تن از کارکنان .

22.  نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

23.   ترتیب خلص سوانح برای (۲) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

24.   به اثرکنترول حاضری یومیه  (۴۱) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

25.   ترتیب راپور حاضری کارکنان وزارت از بابت برج دلو به ریاست مالی وحسابی.

26.   درج مکاتیب (۱۶) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی، خدمتی، انفکاک، مکافات ،مجازات ،اسناد تحصیلی وفورم تشخیصیه به دفاتر سوانح شان.

27.   حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۶) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

28.   درج  معلومات کارکنان دردیتابیس مطابق تشکیل منظورشده کارمندان وزارت به کمپیوتر.

29.   منظوری نتایج ارزیابی (۲۶) تن از کارکنان وزارت.

30.   منظوری نتایج ارزیابی (۱۰) تن از کارکنان سی بی ار..

31.   مواصلت یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری عبدالشاکر رئیس مهاجرین لغمان بعد ازرفع نواقص.

32.  نظارت ازروند تدریس قوانین (کارکنان خدمات ملکی ومقرره های سلوک و ذاتی کارکنان درداخل وزارت برای کارکنان وزارت توسط استاد علی رضا نستوه .

33.  نظارت اروند تدویر برنامه های  آموزشی میان مدت کمپیوتر توسط استاد قراردادی محترم روح الله   قاسمی  برای کارکنان منابع بشری در قدم اول.

34.  نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

35.  نظارت از روند ارسال فورم نیاز سنجی مرکز و و ولایات.

36.  نظارت ازروند تحلیل نیاز های کارکنان مرکزوولایات به اساس فورم نیازسنجی شان.  

27. تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

16 – 20 جدی

1.      نظارت ازتدویرتدریس قوانین درداخل وزارت برای کارمندان   .

2.      کاربالای استراتیژی ارتقاء ظرفیت تحت کمیته تعین شده .

3.      نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

4.      تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

5.      تکثیرنصب اعلانات  (34)بست که ازادارات مختلف مواصلت ورزیده .

1.         تکثیر مکتوب انفکاک متصدی بست رتبه(7) دریور ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی به شعبات مربوطه.

2.         تکثیر مکتوب انفکاک متصدی بست رتبه(5) عضو مسلکی تأمین ارتباط خارجی ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین به شعبات مربوط.

3.         ارسال مکتوب مشاور حقوقی که از طریق وزارت محترم اقتصاد قرارداد صورت گرفته به ریاست پالیسی و پلان و مدیریت عمومی حاضری.

4.         ارسال جدول کارمندان که از طریق برنامه CBR تقرر حاصل نموده اند به کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

5.         جواب یک قطعه استعلام ریاست تفتیش داخلی با ارسال تعداد(10) ورق اسناد.

6.         ارسال یک قطعه پیشنهاد به ریاست دفتر مبنی بر تهیه غذا ظهر کارشناسان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

7.         ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی ریاست عمومی قوای بشری مبنی حصول کارت جواز کار.

8.         ارسال سه قطعه فورم کاریابی عنوانی وزارت تحصیلات عالی مبنی بر تثبیت سویه تحصیلی.

9.         معرفی محترم ضیاالله فرزند حفیظ الله به ریاست قوای بشری.

10.     تکثیر مکتوب ضمانت سر محترم مجیب الرحمن کارمند آمریت میدان وردک.

11.     تکثیر مکتوب انفکاک محترم اجمل مدیر احصائیه  ریاست امور مهاجرین ولایت خوست.

12.     تکثیر مکتوب تمدید قرارداد نصرت خان کارمند باالمقطع آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا.

13.     معرفی محترم ریدی گل کارمند  ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا به وزارت تحصیلات عالی.

14.     تکثیر مکتوب جهت در خواست فورم های بالمقطع از آمریت دایکندی.

15.     تکثیر مکتوب تمدید قرارداد محترم محمدالله فرزند شاه مردان قل، اجیر بالمقطع ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان.

16.     در رابطه به تکمیل میعاد خدمتی محترم افضل خان آمر مالی ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا.

17.     تکثیر مکتوب تقرر محترم حمید الله فرزند عبدالکریم در بست رتبه(8) آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر.

نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

18.     ترتیب خلص سوانح برای (۴) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

19.     به اثرکنترول حاضری یومیه  (۲۷) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

20.     (۳)جلد دفتر سوانح کارکنان ئیکه ازدیگر ارگانها دراین وزارت تقررحاصل نموده ونواقص داشت مسترد گردیدند.

21.     درج مکاتیب (۲۹) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی، خدمتی، انفکاک، مکافات ،مجازات ،اسناد تحصیلی وفورم تشخیصیه به دفاتر سوانح شان.

22.     ترتیب فورم ( م-  ۹ )برای  (۲) تن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

23.     حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۱۶) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

24.     مواصلت یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنان ئیکه ازدیگرارگان به این وزارت مقررشده اند.

25.     ترتیب جدول دیتابیس قلمی (۳۴) ولایت وکارمندان مرکزی وزارت.

26.     مستردی(۳)جلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنان که از دیگر ارگانها مواصلت ورزیده ونواقص داشتند جهت رفع نواقص .

27.     (۳۶) قطعه فورم مالیه دهی کارکنان به دفاتر سوانح شان ضم گردید.

28.     ارسال مکاتیب  منظوری نتایج ارزیابی سالانه (۱۶) تن از کارکنان وزارت .

29.     منظوری نتایج وپیشنهاد ارتقاء قدم ( ۵۹) تن از کارکنان مرکزی وولایتی بمقام وزارت

30.     ترتیب وتنظیم طرح ساختار تشکیلاتی سال 1397 وزارت .

31.  ارایه پاسخ به استعلام اداره محترم عالی تفتیش مبنی برمعلومات واحد های اولی ودومی نظر به ایجاد و موقیعت فعلی آن مطابق به تشکیل منظور شده سال 1396 وزارت .

32.  تکثیر لوایح وظایف اصلاح شده که توسط تیم مشترک وزارت و کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی مورد باز نگری قرار گرفته، غرض اجراات به بخش های مربوط.

33.  ارسال نامه مبنی بر تمدید قرارداد کارکن باالمقطع آمریت مهاجرین کاپیسا از جانب مقام محترم وزارت به ولایت مربوط.

34.  ارسال نامه حکم مقام محترم وزارت مبنی بر تقررعجالتاً بست سوم آمرمالی واداری ریاست مهاجرین ولایت نیمروزالی پروسه رقابت آزاد به ولایت مربوط.

35.  ارسال نامه انفکاک بست پنجم مدیراحصائیه ریاست مهاجرین ولایت خوست بنابرغیابت وظیفوی به ولایت مربوط.

36.  ارسال مکتوب مبنی بر تکمیل میعاد خدمتی آمرمالی واداری ریاست مهاجرین پکتیکا در مرکز ، معرفی دوباره آن غرض استحصال وظیفه به ولایت مربوط.

37.  ارسال نامه انفکاک بست چهارم مدیرعمومی نظارت از شهرک ها ریاست مهاجرین ولایت پکتیکا بنابرغیابت وظیفوی به ولایت مربوط.

همچنان امورات این مدیریت از اثر عدم  نورمال بـــرق  به سکتگی  رونما گردیده است

9 – 13 جدی

1-     تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه سوم ریاست دفتر به شعبات مربوطه.

2-     تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه سوم مصحح پشتو ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوطه.

3-     اشتراک در امتحان مشاور نظارت و ارزیابی در وزارت محترم اقتصاد.

4-     تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع دریور مدیریت عمومی تخنیک و ترانسپورت ریاست اداری به شعبات مربوطه.

5-     تهیه و ترتیب پیشنهاد انفکاک متصدی بست رتبه هفتم دریور ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی غرض اخذ منظوری مقام.

6-     تکثیر مکتوب خدمتی کارمند بست رتبه(۴) ریاست خدمات انجنیری به ریاست پالیسی و پلان به شعبات مربوطه.

7-     تکثیر مکتوب ادامه وظیفه متصدی بست رتبه(۳) آمر خدمات اجتماعی شهرک ها ریاست عودت و ادغام مجدد به وظیفه اصلی اش به شعبات مربوطه.

8-     تهیه و ترتیب پیشنهاد تطبیق و یا منظوری طرزالعمل تعیینات نمایندگی های خارجی که از طریق کمیته توظیف شده ترتیب گردیده است.

9-     تکثیر مکتوب تقرر متصدی بست رتبه(۲) ریاست عودت و ادغام مجدد از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایجCBR به شعبات مربوط.

10- تکثیر مکتوب تمدید خدمتی آمر مالی و اداری ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا به ریاست مالی و حسابی.

11- ارسال فورم تثبیت فراغت مدیر اجرائیه ریاست امور مهاجرین ولایت کابل به درجه فوق بکلوریا به آمریت سوانح و ارزیابی.

12- تکثیر مکتوب انفکاک مدیر عمومی نظارت ریاست مهاجرین پکتیا.

13- تکثیر مکتوب تمدید قرارداد یک تن کارمند باالمقطع قراردادی ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان.

14- معرفی یک تن به ریاست عمومی قوای بشری غرض اخذ جواز کار.

15- تکثیر مکتوب تقرر بست رتبه(۳) به حیث آمر مالی و اداری طور عجالتا به ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز و طور خدمتی به ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان.

16- نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

17-  ترتیب خلص سوانح برای (۳) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

18-  به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (۳۴) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

19-   (۳)جلد دفتر سوانح کارکنان ئیکه ازدیگر ارگانها دراین وزارت تقررحاصل نموده ونواقص داشت مسترد گردیدند.

20-  درج مکاتیب (۱۶) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

21-  ترتیب فورم ( م-  ۹ )برای  (۲) تن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

22-  حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۵) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

23-  مواصلت یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنان ئیکه ازدیگرارگان به این وزارت مقررشده اند.

24-  ارسال جدول نتایج ارزیابی سالانه (۹) تن از کارکنانیکه ازطریق (C.B.R) تقررحاصل نموده استږ

25- ارسال فورم ثبت دارائی سه تن از کارکنان عالی رتبه به اداره محترم ارتشاء وفساد اداری.

26- ترتیب جدول نتایج وپیشنهاد ارتقاء قدم ( 59) تن از کارکنان مرکزی وولایتی بمقام وزارت

        27-    به تعداد (12) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به          واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

         28 - . معرفی یکتن ازکارکنان ریاست منابع بشری به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی به اساس حکم مقام محترم وزارت  .                                                                                                                                                                      

29-  معرفی یکتن از کارکنان ریاست پالیسی وپلان به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .                                                            

      30-   ارسال گزارش کمیته ارزیابی نخبگان درمورد تائیدی تقدیرنامه هشت تن ازکارکنان به ریاست مالی وحسابی جهت اجرای امتیازات آن .                                                                                                                                                 

                                                                                                                                               

31-   ارسال جدول نوکریوالی دهن دروازه ورودی ازبابت برج جدی به شعبات ذیربط جهت آگاهی و استحضاری کارکنان .

32- جلسه حضوری با وزیر صاحب ومعین صاحب مالی واداری غرض اخذ هدایت ونظریات ایشان در ترتیب وتنظیم طرح ساختار تشکیلاتی سال 1397 وزارت .

33- ارسال نامه مبنی بر سرپرستی  بست دوم  ریاست مهاجرین تخار که از جانب مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا. منظور گردیده به ولایت مربوط. 

34- ارسال مکتوب تمدید قرارداد کارمند باالمقطع ریاست مهاجرین هرات که توسط مقام محترم وزارت منظور گردیده به ولایت مربوط.

35- ارایه پاسخ به نامه وزارت محترم شهرسازی ومسکن مبنی برتعداد کارکنان خدماتی عادی وماهر مطابق به تشکیل منظور شده سال 1396.

36- طبق هدایت مقام محترم وزارت ارسال استعلام به ریاست محترم تفتیش داخلی  مبنی برمطالبه معلومات از چگونگی تفتیش و بررسی هیئت موظف از فعالیت ها واجراات کاری آمریت نمایندگی مقیم کشور ایران .

37- همچنان امورات اینریاست از اثر عدم  نورمال بـــرق  به سکتگی  رونما گردیده است .

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید .

2 – 6 جدی

1-     نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (۵) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

3- به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (۳۷) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

4-  (۳)جلد دفتر سوانح کارکنان ئیکه ازدیگر ارگانها دراین وزارت تقررحاصل نموده ونواقص داشت مسترد گردیدند.

5- درج مکاتیب (۹) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

6- ترتیب فورم ( م-  ۹ )برای  (۳۱) تن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

7- حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۷) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

8- مواصلت چهارجلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنان ئیکه ازدیگرارگان به این وزارت مقررشده اند.

9- حضور درجلسه ارزیابی سالانه (11) تن از کارکنانیکه ازطریق (C.B.R) تقررحاصل نموده است.

10-   تکثیر مکتوب منتظر بدون معاش متصدی بست رتبه(6) مامور قرارداد ها به نسبت انیکه نظر به تشکیل منظور شده آمریت تدارکات بست موصوف به بست رتبه(5) تعدیل گردیده به شعبات مربوطه.

11-  تکثیر مکتوب تمدید قرارداد باالمقطع مدیریت عمومی تحریرات معادل بست رتبه سوم به شعبات مربوطه.

12-  تکثیر مکتوب باالمقطع معادل بست رتبه(5) مدیریت محاسبه جنسی به شعبات مربوطه.

13-  تکمیل اسناد ابتدائی سه تن از کاندیدان موفق آمریت تدارکات از مراجع ذیربط غرض تقرر شان در بست های مختلف.

14-  تهیه و ترتیب یک قطعه پیشنهاد مبنی بر معرفی دو تن از کارمندان با صلاحیت وزارت غرض پروسه طی مراحل بست مشاور حقوقی به وزارت محترم اقتصاد نظر به تقاضا.

15-  تکثیر مکتوب تمدید قرارداد باالمقطع دو تن از کارکنان باالمقطع آتشه امور مهاجرین مقیم مشهد، کشور جمهوری اسلامی ایران.

16-  تکثیر مکتوب انفکاک متصدی بست رتبه(4) ترجمان مقام به شعبات مربوطه.

17-  اخذ امتحان بست رتبه(8) کارکن خدماتی معینیت پناهندگان از طریق کمیته موظف.

18-  شارت لیست بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست حمایت حقوقی از طریق کمیته مربوطه.

19-  تکثیر مکتوب توظیف سرپرستی یک تن بست رتبه دوم ریاست امور مهاجرین ولایت تخار.

20-  پیشنهاد تقرر یک تن طور عجالتاً در بست رتبه(4) مدیریت عمومی نظارت از شهرک ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار به مقام محترم وزارت.

21-  ارسال اسناد موافقه یک تن به کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

22-   تکثیر مکاتیب و ارسال ارزیابی سالانه دو تن از کارمندان استخدام ولایات به آمریت سوانح.

23-   تکثیر مکتوب معرفی یک تن به ریاست امنیت ملی غرض اجراءات بعدی.

25- به تعداد (12) قطعه مکاتیب واصله  عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

26- به تعداد (5) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید

27- معرفی یکتن ازکارکنان ریاست پالیسی وپلان به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی به اساس حکم مقام محترم وزارت  .

28- معرفی یکتن از کارکنان ریاست منابع بشری به شرکت مخابراتی افغان بیسیم جهت اخذ مثنی سیم کارت به اساس حکم مقام محترم وزارت .

29-             تفویض تقدیرنامه های آنعده ازکارکنان که ازطریق کمیته ارزیابی نخبگان  مستحق شناخته شده اند .

30-             تطبیق و تکمیل فورم های ساختار تشکیل سال 1396 این  وزارت  با کارشناس های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی .

31-             طبق هدایت و تائید مقام محترم وزارت تشکیل فوق غرض تصویب به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارسال گردیده است.

32-  ترتیب پلان پیشبینی سال مالی  (1396) این مدیریت غرض اجراات مقتضی .

33-   ترتیب وخانه پری فورم توسعه دیتابیس دررابطه به احصائیه تشکیل ، احصائیه بست های استخدام به تفکیک جنسبت در سطح مرکزوولایات ازجانب ریاست پالیسی وپلان

34-  اخذ ایمیل های که از مراجع مختلف اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه عندالموقع اجراات میگردد.

35-         اشتراک آمرآموزش وارتقای ظرفیت دربرمانه پرموت .

36-   کار بالای پلان استراتیژیک ارتقاء ظرفیت تحت کمیته از قبل تعین شده .

37-  معرفی یک تن جهت تی مراحل اسناد هایش به وزارت خارجه ا بخاطربورس هند .

38-  نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

39-  تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

25 – 29 قوس

1-     نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

2-      ترتیب خلص سوانح برای (۲) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

3-      به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (۲۹) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

4-       (۲)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

5-      درج مکاتیب (۱۵) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

6-      ترتیب فورم ( م-  ۹ ) (سه) تن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

7-      حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۷) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

8-     مستردی  دوجلد دفتر سوانح که از دیگرارگانها به این وزارت مقرر شده بودند جهت رفع نواقص.

9-      ترتیب جدول نتایج ارزیابی وپیشنهادمنظوری (۱۶) از کارکنان وزارت.

10- ارسال فورم ارزیابی برای پنج تن از روساء وآمرین ولایایت که برای ولایان تفویض صلاحیت درحصه ارزیابی شان شده است.

11-   تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(5) مدیریت اجرائیه ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز.

12-  ارسال فورم تثبیت فراغت یک تن به وزارت تحصیلات عالی.

13-     تکثیر مکتوب شکایت یک تن از کاندیدان بست رتبه(2) ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا.

14-     تکثیر مکتوب در مورد معاشات محترم مرتضی همدرد سرپرست ریاست امورمهاجرین ولایت تخار.

15-   تکثیر مکتوب تبدیلی باالمعاوضه دو تن از کارکنان خدماتی ریاست های تکنالوژی و ریاست تحقیقات و معلومات به شعبات مربوطه.

16-   ارسال فورم کاریابی به وزارت محترم تحصیلات عالی و سایر مراجع مربوطه مبنی بر تکمیل اسناد و کاندید موفق بست رتبه(4) مدیر عمومی تحریرات ریاست دفتر.

17-   تهیه و ترتیب پیشنهاد تمدید خدمتی دو تن از کارمندان ریاست تکنالوژی و اطلاعات و ارتباط عامه غرض اخذ منظوری.

18-   ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم اقتصاد مبنی بر معرفی دو تن از کارمندان غرض طی مراحل قرارداد مشاور نظارت و ارزیابی.

19-   تکمیل اسناد ریفورمی کاندید موفق بست رتبه(4) مدیر عمومی تحریرات ریاست دفتر.

20-   ارسال دو قطعه استعلام موافقه عنوانی وزارت های عدلیه و صحت عامه مبنی بر حصول خلاص سوانح و موافقه دو تن از کاندیدان موفق بست های مختلف آمریت تدارکات.

21-   ارسال سه قطعه فورم کاریابی به وزارت محترم تحصیلات عالی و سایر مراجع ذیربط غرض تثبیت سویه تحصیلی کاندیدان موفق بست های مختلف آمریت تدارکات.

22-   تکثیر مکتوب تمدید خدمتی کارمندان ریاست های تکنالوژی و تحقیق معلومات مهاجرین به شعبات مربوطه.

23-  ترتیب پیشنهادجهت معرفی آموزگاران قوانین به ریاست های مرکزوزارت .

24-  کار بالای پلان استراتیژیک ارتقاء ظرفیت تحت کمیته از قبل تعین شده

25-   معرفی یک تن جهت طی مراحل اسناد هایش به وزارت محترم امورخارجه خارجه بخاطربورس هند

26-  نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

27-  تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

28-        کاربالای ترتیب وتنظیم طرح ساختار تشکیلاتی سال 1397 وزارت .

29-           ترتیب وتنظیم پلان پیشبینی سال مالی 1397 ، بادرنظرداشت اهداف و فعالیت های مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی مطابق فارمت ریاست محترم پالیسی وپلان .

30-             ترتیب وارسال گزارش بابت ربع چهارم  فعالیت های مدیریت عمومی

31-             انکشاف تشکیلاتی به ریاست همآهنگی ، انکشاف وتقویت منابع بشری،ریاست عمومی اداره خدمات ملکی.

32-             ارسال نامه تقرر شب باش بست هشتم ریاست مهاجرین ولایت غزنی که ازطریق رقابت آزاد منظورگردیده است به ولایت مربوط. 

33-             ترتیب وارایه پیشنهاد بمقام محترم وزارت بمنظور تکثیر لوایح وظایف اصلاح شده در سطح مرکز و ولایات.

34-             همچنان1ظض امورات مدیریت محترم انکشاف تشکیلاتی از اثر عدم  نورمال بـــرق  به سکتگی  رونما گردیده است .

35-           اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق

35- به تعداد (10) بست های خالی ادارات دولتی اداره استندرد ملی انسا ، فواید عامه ، امورکوچی ها که ذریعه مکاتیب رسما ً به آمریت ارتباط کارکنان  مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

36- رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد پیشنهاد تقدیر نامه های شان از طریق کمیته موظف .

37-  اشتراک درجلسه کمیته ارزیابی نخبگان .

38-  معرفی یکتن از کارکن ریاست اداری به شفاخانه جمهوریت و یک تن از کارکنان ریاست منابع بشری به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی .

 

25 - 29 قوس

1-     نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

2-      ترتیب خلص سوانح برای (۲) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

3-      به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (۲۹) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

4-       (۲)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

5-      درج مکاتیب (۱۵) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

6-      ترتیب فورم ( م-  ۹ ) (سه) تن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

7-      حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۷) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

8-     مستردی  دوجلد دفتر سوانح که از دیگرارگانها به این وزارت مقرر شده بودند جهت رفع نواقص.

9-      ترتیب جدول نتایج ارزیابی وپیشنهادمنظوری (۱۶) از کارکنان وزارت.

10- ارسال فورم ارزیابی برای پنج تن از روساء وآمرین ولایایت که برای ولایان تفویض صلاحیت درحصه ارزیابی شان شده است.

11-   تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(5) مدیریت اجرائیه ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز.

12-  ارسال فورم تثبیت فراغت یک تن به وزارت تحصیلات عالی.

13-     تکثیر مکتوب شکایت یک تن از کاندیدان بست رتبه(2) ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا.

14-     تکثیر مکتوب در مورد معاشات محترم مرتضی همدرد سرپرست ریاست امورمهاجرین ولایت تخار.

15-   تکثیر مکتوب تبدیلی باالمعاوضه دو تن از کارکنان خدماتی ریاست های تکنالوژی و ریاست تحقیقات و معلومات به شعبات مربوطه.

16-   ارسال فورم کاریابی به وزارت محترم تحصیلات عالی و سایر مراجع مربوطه مبنی بر تکمیل اسناد و کاندید موفق بست رتبه(4) مدیر عمومی تحریرات ریاست دفتر.

17-   تهیه و ترتیب پیشنهاد تمدید خدمتی دو تن از کارمندان ریاست تکنالوژی و اطلاعات و ارتباط عامه غرض اخذ منظوری.

18-   ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم اقتصاد مبنی بر معرفی دو تن از کارمندان غرض طی مراحل قرارداد مشاور نظارت و ارزیابی.

19-   تکمیل اسناد ریفورمی کاندید موفق بست رتبه(4) مدیر عمومی تحریرات ریاست دفتر.

20-   ارسال دو قطعه استعلام موافقه عنوانی وزارت های عدلیه و صحت عامه مبنی بر حصول خلاص سوانح و موافقه دو تن از کاندیدان موفق بست های مختلف آمریت تدارکات.

21-   ارسال سه قطعه فورم کاریابی به وزارت محترم تحصیلات عالی و سایر مراجع ذیربط غرض تثبیت سویه تحصیلی کاندیدان موفق بست های مختلف آمریت تدارکات.

22-   تکثیر مکتوب تمدید خدمتی کارمندان ریاست های تکنالوژی و تحقیق معلومات مهاجرین به شعبات مربوطه.

23-  ترتیب پیشنهادجهت معرفی آموزگاران قوانین به ریاست های مرکزوزارت .

24-  کار بالای پلان استراتیژیک ارتقاء ظرفیت تحت کمیته از قبل تعین شده

25-   معرفی یک تن جهت طی مراحل اسناد هایش به وزارت محترم امورخارجه خارجه بخاطربورس هند

26-  نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

27-  تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

28-        کاربالای ترتیب وتنظیم طرح ساختار تشکیلاتی سال 1397 وزارت .

29-           ترتیب وتنظیم پلان پیشبینی سال مالی 1397 ، بادرنظرداشت اهداف و فعالیت های مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی مطابق فارمت ریاست محترم پالیسی وپلان .

30-             ترتیب وارسال گزارش بابت ربع چهارم  فعالیت های مدیریت عمومی

31-             انکشاف تشکیلاتی به ریاست همآهنگی ، انکشاف وتقویت منابع بشری،ریاست عمومی اداره خدمات ملکی.

32-             ارسال نامه تقرر شب باش بست هشتم ریاست مهاجرین ولایت غزنی که ازطریق رقابت آزاد منظورگردیده است به ولایت مربوط. 

33-             ترتیب وارایه پیشنهاد بمقام محترم وزارت بمنظور تکثیر لوایح وظایف اصلاح شده در سطح مرکز و ولایات.

34-             همچنان1ظض امورات مدیریت محترم انکشاف تشکیلاتی از اثر عدم  نورمال بـــرق  به سکتگی  رونما گردیده است .

35-           اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق

35- به تعداد (10) بست های خالی ادارات دولتی اداره استندرد ملی انسا ، فواید عامه ، امورکوچی ها که ذریعه مکاتیب رسما ً به آمریت ارتباط کارکنان  مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

36- رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد پیشنهاد تقدیر نامه های شان از طریق کمیته موظف .

37-  اشتراک درجلسه کمیته ارزیابی نخبگان .

38-  معرفی یکتن از کارکن ریاست اداری به شفاخانه جمهوریت و یک تن از کارکنان ریاست منابع بشری به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی .

18 – 22 قوس

1.      تهیه و ترتیب پیشنهاد تبدیلی متصدی بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست تکنالوژی به بست رتبه (8) کارکن خدماتی ریاست تحقیق معلومات مهارجرین  غرض اخذ منظوری.

2.      تکثیر مکتوب توظیف متصدی بست(8) کارکن خدماتی ریاست ارتباط خارجه از کودکستان بوظیفه اصلی اش به شعبات مربوطه.

3.      ارسال فورم کاریابی کاندید موفق بست رتبه(4) مدیر عمومی تحرایرات غرض تثبیت سویه تحصیلی به وزارت محترم تحصیلات عالی.

4.      تکثیر مکتوب تشکیل منظور نشده آمریت تدارکات به شعبات مربوطه.

5.      ارسال دو قسعه فورم کاریابی دو تن از کارمندان برحال وزارت به مراجع ذیربط غرض تثبیت سویه تحصیلی.

6.      ارسال فورم کاریالی متصدی بست رتبه(3) آمریت آزشیوغرض تثبیت سویه تحصیلی به وزارت محترم تحصیلات عالی.

7.      تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(5) احصائیه ریاست مهاجرین ولایت خوست.

8.      ارسال فورم احصائیوی کارمندان غرض اجراءات معاشات به کمیسیون اصلاحات اداری.

9.      تکثیر مکتوب مستردی قرار داد خط دو تن از کارکنان ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ.

10. تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(8) آمریت مهاجرین ولایت پنجشیر.

11. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

12.  ترتیب خلص سوانح برای (3) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

13.  به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (40) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

14.   (۲)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

15.  درج مکاتیب (46) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

16.  ترتیب پلان سال 1397 و گزارش سالانه وتفصیلی سال 1396 جهت توحید به مدیریت اجرائیه.

17.  ترتیب فورم ( م-  ۹ ) (یک) تن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

18.  حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۸) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

19.  مستردی  دوجلد دفتر سوانح که از دیگرارگانها به این وزارت مقرر شده بودند جهت رفع نواقص.

20. ثبت نتایج ارزیابی ( 22) از کارکنان وزارت به دفاتر سوانح شان .

21. ذنصب اعلانات پست های خالی سایر ادارات دولتی به بورد اعلانات جهت آگاهی کارکنان و اشخاص واجد شرایط .

22. معرفی کارکنان وزارت به شفاخانه های دولتی جهت تشخیص و تداوی .

23. استماع شکایات کتبی و شفاهی کارکنان  و رسیده گی با آن با همکاری شعبات ذیربط.

24. معرفی کارکنان وزارت جهت اخذ قرضه به بانک های دولتی و خصوصی .

25.  همکاری با کمیته حل اختلافات ناشی ازکار اداره بمنظور رسیده گی به دوسیه های شاکی .

26. اشتراک درجلسه کمیته ارزیابی کارکنان برگزیده سال 1396 .

27. معرفی (5)  تن کارمند ان که دوره آموزش خودرادرکشورهند ستان سپری نموده بوده تی مکتوب به ولایات شان .

28. پیشنهاد موسسه پورموت جهت پرکتیک (240)تن به مقام      وزارت.

29. نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

30. تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

31. ترتیب ونتطیم گزارشات سال مالی 1396بخش های منابع بشری

32. ترتیب وتوحید پلان  های سال مالی 1397

33. کاربالای ترتیب وتنظیم طرح ساختار تشکیلاتی سال 1397 وزارت .

34. ترتیب وتنظیم گزارش کاری سالانه فعالیت های مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی طبق پلان طی سال مالی 1396 .

35. ارسال استعلام بریاست محترم عومی عودت و ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی بمنظوراحصائیه آمار وارقام عود ت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در سطح ولایات همچنان شهرک های مهاجرین غرض درج پروپوزل تشکیل سال 1397 وزارت. 

36. ارسال نامه دوتن از کارکنان باالمقطع ریاست محترم امورمهاجرین ولایت بلخ مبنی برحکم مقام وزارت بر تمدید قرار داد خط آنها.

37. اجراات مبنی بر تحقق مصوبه شماره (13) مورخ 14/8/1396جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به تنظیم لایحه وظایف (1248) بست کارکنان وزارت در سطح مرکز و ولایات .

38. ارسال مکتوب انفکاک یک تن از کارکنان ریاست مهاجرین ولایت خوست بنابرغیابت وظیفوی اظافه از بیست یوم به ولایت مربوط.

همچنان امورات این مدیریت از اثر عدم  بـــرق  به سکتگی  رونما گردیده است .

11 – 15 قوس

1-      تکثیر مکتوب تقرر بست 4 کارشناس نظارت از پالیسی های جندر آمریت جندر از طریق رقابت آزاد به شعبات مربوط.

2-      تقرر حکمی بست 4 مدیریت تحقیق پیرامون وضعیت مهاجراین ریاست تحقیق معلومات مهاجرین به شعبات مربوط.

3-      ارسال گزارش سالانه به مدیریت اجرائیه ریاست بنا بر تقاضای کتبی ریاست پالیسی و پلان بوقت معیین.

4-      تکثیر مکتوب توظیف خدمتی دوتن از کار مندان ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیحاشدگان داخلی و ریاست  هماهنگی در یافت راه حل به بیجاشدگان دایمی باالمعاوضه به شعبات مربوط.             

5-      تکثیر مکتوب تقرر یکتن عجالتا در بست 3 به حیث آمر نمایندگی سرحدی ریاست مهاجرین ولایت نیمروز.

6-      تکثیر مکتوب تقرر یک تن عجالتا در بست 4 مدیر عمومی نظارت از شهرک های ریاست کندهار.

7-      ارسال فورم تثبت فراغت یکتن کارمند ریاست امور مهاجرین کندهار به سویه لیسانس به آمریت محترم سوانح.

8-      ارسال یکقطعه پیشنهاد غرض تهیه و خریداری یک لیست فرنچر به ریاست اداری.

9-      ترتیب خلص سوانح برای ( 10 ) تن کارکنان متقاضی وزارت .

10-  ترتیب دفتر سوانح برای ( 6) تن کارکنان جدیدالتقرروزارت.

11-   درج مکاتیب تقرر، تبدل ،انفکاک ،مکافات ومجازات ( 14) قطعه ،کارمندان  وکارکنان خدماتی به دفاتر سوانح ودیتابیس.

12-   ارسال (3) جلد دفتر سوانح غرض حل نواقص .

13-  14.  مواصلت (1) جلد دفتر سوانح.

14-  15.  ترتیب راپور( CBR ) هفت تن از کارمندان ولایتی ازبابت برج قوس.

15-  16.  ترتیب فورم ( م -9 ) پنج تن ازکارکنان که به ولایات سفرمی نمایند .

16-  17. ترتیب راپورحاضری کارکنان باالمقطع  ازبابت برج قوس.

17-  18. ترتیب راپور حاضری محصلین که به دوره پرکتیک معرفی شده بودند بمرجع مربوطه شان.

18-  19. حضور درجلسه ارزیابی سالانه وازمایشی (9) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی .

19-  20. ترتیب جدول نتایج ارزیابی واخذ پیشنهادمنظوری ( 80) تن ازکارکنان مرکزی وولایتی وارسال آن به شعبات مربوطه .

20-  ازاثر کنترول یومیه حاضری (47) تن خانه های حاضری شان قید گردیده است.

21-  به تعداد (5) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

22-  رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد پیشنهاد تقدیر نامه های شان از طریق کمیته موظف  .

23-  معرفی یکتن ازکارکنان به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی .

24-    ترتیب مکتوب وارسال گزارش کمیته موظف عطای تقدیر نامه وارزیابی نخبگان به ریاست مالی وحسابی جهت اجراای امتیازوریاست دفتر جهت ترتیب لوح تقیر 

25-  تهیه و ترتیب استراتیژیک ارتقاء ظرفیت به همکاری کمیته ازقبل تعین شده.

26-   تهیه  ترتیب اسناد سه تن جهت عزام شان به کشور هند جهت آموزش.

27-  آماده نمودن کتب درسی آموزشی سیستم هدوی لسان انگلیسی.

28-  همکاری با بخش جندر وزارت در قسمت اماده  و تدویرنمودن ورکشاپ.

29-  نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

30-  تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

31-  جواب نمودن مکاتب درعرصه وقت.

32-  جلسه حضوری کمیته وموظف تشکیل با رئیس مالی وحسابی روی موضوعات نظریات وپیشنهادات در طرح ساختار تشکیل سال 1397 در تحت اثرمربوط.

33-  جلسه حضوری کمیته موظف تشکیل با رئیس ارتباط خارجه و آمرین مربوط جهت اخذ نظریات شان در تشکیل سال 1397.

34-  جلسه کمیته موظف تشکیل با رئیس دفتر و رئیس تفتیش داخلی  روی موضوعات نظریات وپیشنهادات در طرح ساختار تشکیل سال 1397 در تحت اثرمربوط.

35-  ارایه گزارش نهائی از نتایج کمیته موظف تشکیل مبنی بر نظر یات وپیشنهادات روسای وزارت در تشکیل سال 1397برای معین صاحب مالی واداری .

36-  ارسال مکاتیب نتیجه ارزیابی کارکنان ولایتی به واحد های دومی وزارت غرض اجراات امتیازات ایشان .

37- جلسه حضوری  کمیته موظف تشکیل طبق هدایت معین صاحب مالی واداری در رابطه به تغیرات  تشکیلاتی سال 1397 این وزارت با آمریت تشکیلات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی در مقر آن اداره .

4 – 8 قوس

1-     ارسال پیشنهاد تبدیلی متصدی بست 4 مدیر عمومی تحریرات در بست 4 بحیث مدیر عمومی پروپوزل نویس ریاست پالیسی و پلان غرض اخذ منظوری.

2-     شارت لیست بست رتبه اول ریاست عمومی عودت از طریق برنامه CBR.

3-     ارسال اسناد ابتدائی آتشه امور مهاجرین کویته بلوچستان به آمریت محترم سوانح و ارزیابی اجراآت.

4-     تکثیر مکتوب تمدید قرار داد باالمقطع آهنگرمدیریت عمومی تخنیک و ترانسپورت ریاست اداری به شعبات مربوطه.

5-     تکثیر مکتوب تبدیلی متصدی بست رتبه 4 مدیریت عمومی تحریرات در بست چهارم بحیث مدیر عمومی پروپوزل نویس ریاست پالیسی و پلان به بشعبات ذیربط.

6-     تهیه و ترتیب پیشنهاد مجدد مبنی به توظیف خدمتی محترم عبدالاحمد مدیر اجرائیه ریاست عمومی رسیدگی به بیجاشدگان داخلی و محترمه شکیلا مدیر راه حل به بیجاشدگان داخلی ریاست دریافت راه حل به بیجاشدگان داخلی بالمعاوضه غرض اخذ منظوری.

7-     ارسال پیشنهاد مجدد مبنی بر تقرر حکمی بست رتبه 4 مدیر عمومی تحقیق پیرامون وضعیت مهاجرین ریاست تحقیق معلومات مهاجرین غرض اخذ منظوری.

8-     ارسال پیشنهاد تقرر بست رتبه 4 کارشناس نظارت از پالیسی های جندر از طریق رقابت آزاد غرض اخذ منظوری.

9-     اجراآت پیرامون 5 قطعه مکتوب موضوعات مختلف.

10- تکثیر مکتوب معرفی رییس منابع بشری جهت حل معضله غلام فارق رییس اسبق ریاست مهاجرین ولایت لغمان به بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی.

11- تکثیر مکتوب کارمند بالمقطع آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی معادل یست 4.

12- تکثیر مکتوب مرید کارمند ریاست اداری طوری خدمتی به آمریت مهاجرین ولایت کاپیسا.

13- معرفی سطان محمد فرزند آغامحمد کارمند ریاست مهاجرین ولایت کندهار به وزارت محترم تحصیلات عالی.

14- تکثیر مکتوب تقرر عجالتا پاسون در بست رتبه 5 بحیث مدیر تکنالوژی آمریت مهاجرین ولایت زابل.

15- تکثیر مکتوب معرفی غلام فاروق سرپرست ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا به. 16.وزارت محترم دفاع. ترتیب خلص سوانح برای ( 4 ) تن کارکنان متقاضی وزارت .

16- 17.ترتیب دفتر سوانح برای ( 7) تن کارکنان جدیدالتقرروزارت.

17- 18.  درج مکاتیب تقرر، تبدل وانفکاک ( 7) قطعه ،کارمندان  وکارکنان خدماتی به دفاتر سوانح ودیتابیس.

18- 19. درج تقدیرنامه (2) به دفاترسوانح شان .

19- 20. ارسال (3) جلد دفتر سوانح غرض حل نواقص .

20- 21.  ارسال (1) جلد دفتر سوانح به ارگانهای محل .

21- 22. ترتیب راپور( CBR ) کارمندان مرکزی و کارمندان ولایتی ازبابت برج قوس.

22- 23.  ترتیب فورم ( م -9 ) هفت تن ازکارکنان که به ولایات سفرمی نمایند .

23- 24.  ترتیب راپورحاضری کارکنان قراردادی و متخصصین پروپژه ازبابت برج قوس.

24- 25. ترتیب راپور حاضری کارکنان وزارت از بابت برج قوس به ریاست مالی وحسابی.

25- 26.  حضور درجلسه ارزیابی سالانه وازمایشی (11) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی .

26- 27. ترتیب جدول نتایج ( 71) تن ازکارکنان ریاست هاوامریت های امورمهاجرین ولایات  جهت منظوری بمقام وزارت .

27- ازاثر کنترول یومیه حاضری (47) تن خانه های حاضری شان قید گردیده است.

28- به تعداد (10) قطعه مکاتیب واصله عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

29- به تعداد (10) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت. 31.مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

30- رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد پرداخت فیس سمسترپوهنتون .

31- -معرفی یکتن ازکارکنان به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی .

32- اشتراک درجلسات کمیته ارزیابی نخبگان وزارت .

33- جلسه حضوری کمیته وموظف تشکیل با رئیس هماهنگی امور ولایات روی موضوعات نظریات وپیشنهادات در طرح ساختار تشکیل سال 1397 در تحت اثرمربوط.

34- جلسه حضوری کمیته موظف تشکیل با رئیس تحقیق و معلومات مهاجرین جهت اخذ نظریات شان در تشکیل سال 1397.

35- جلسه کمیته موظف تشکیل با جناب محترم معین صاحب مالی و اداری جهت ارایه گزارش از کارکرد کمیته روی تشکیل سال 1397.

36- ارسال نامه تقرر عجالتاً سید پاحون فرزند سید لنگ در بست 5 مدیر تکنالوژی آمریت مهاجرین ولایت زابل.

37- ارسال نامه تقرر فضل وهاب فرزند عبدالوهاب در بست 4 بحیث مدیرع احصائیه ریاست مهاجرین ولایت کندهار.

38- ارسال مکتوب تقرر عجالتاً سمیع الله فرزند ساعت ملوک بست  8 کارکن خدماتی ریاست مهاجرین ولایت پکتیکا.

39- همچنان از اثر عدم موجودیت بـــرق امورات مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی  به سکتگی  رونما گردیده است.

40- معرفی سه تن به اسنتیتوت خدمات ملکی جهت ومهارت های دفترداری .

41- معرفی سه تن به اسنتیتوت خدمات ملکی جهت امتحان بخاطربورس هند در برنامه تحت عنوان مهارت زبان گفتاری و ودیزانینگ.

42- نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

43- تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

معرفی (3)تن به ریاست بررسی ازقوانین صحی  جهت صحت مندی وعدم صحت مندی آنها به کشورهندستان 

20 – 24 عقرب

1-      نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

2-       ترتیب خلص سوانح برای (7) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

3-       به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (50) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

4-       (5)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

5-       درج مکاتیب (28) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

6-      ترتیب فورم (م-9) سه تن از کارکنان که جهت امورات رسمی بولایات سفر نموده بودند.

7-      حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (10) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

8-       مستردی فورم ارزیابی (8) تن از کارکنان ولایتی جهت رفع نواقص .

9-     ترتیب راپور اضافه کاری سه ساعته وسه ونیم ساعته برج عقرب کارکنان بریاست مالی وحسابی

10- ترتیب دیتابیس تشکیلاتی مطابق فارمت جدید آمریت تشکیلات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی .

11- جلسه حضوری کمیته وموظف تشکیل با رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی روی موضوعات نظریات وپیشنهادات در طرح ساختار تشکیل سال 1397 آن ریاست .

12- ارسال نامه تمدید سرپرستی محترم سید طالب سادات آمرادغام مجدد از امورات ریاست مهاجرین ولایت جوزجان به مدت ششماه که جانب مقام محترم وزارت منظورگردیده .

13-       ارسال فارمت دیتابیس شهرت کارکنان به (34) ولایت ریاست و آمریت های امورمهاجرین غرض خانه پری دقیق مطابق ربع چهارم سال مالی .

14-             ارسال مکتوب انفکاک بست هشتم  شب باش ریاست مهاجرین ولایت غزنی غرض اجراات مقتضی .

15-             ارسال پیشنهاد سرپرستی محترم غلام فاروق دربست رتبه دوم ریاست مهاجرین ولایت پکتیکا که توسط مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا. مورد منظوری قرار گرفته به ولایت مذکور.

16-             جلسه حضوری کمیته موظف تشکیل با وارسی کننده ریاست تکنالوژی در باره ایجاد یک بست سوم  آمریت  در تشکیل سال 1397 ریاست ذکر شده .

17-             اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

18-       معرفی سه تن به اسنتیتوت خدمات ملکی جهت ومهارت های دفترداری .

19-          معرفی سه تن به اسنتیتوت خدمات ملکی جهت امتحان بخاطربورس هند در برنامه تحت عنوان مهارت زبان گفتاری و ودیزانینگ.

20-             نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

21-       تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

22-       جواب نمودن مکاتب درعرصه وقت.

23-       به تعداد (17) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

24-        ترتیب وارسال مکتوب از فیصله نهایی کمیته حل اختلافات درمورد بررسی دوسیه های دوتن ازکارکنان بمراجع ذیربط .

25-       رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد پرداخت فیس سمسترپوهنتون .

26-                   معرفی یک تن ازکارکنان به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم  کارت

معرفی یکتن ازکارکنان به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی .

27- تکثیرمکتوب متصدی بست رتبه (5) مدیراجرائیه ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشده گان داخلی به شعبات مربوط.

28- ترتیب جدول شارت لیست بست رتبه (8) کارکن خدماتی ریاست حمایت حقوقی.

29- ارسال یک قطعه استعلام عنوانی وزارت محترم معارف مبنی به حصول خلص سوانح وموافقه کاندید برنده بست رتبه دوم ریاست عودت وادغام مجدد ازطریق برنامه CBR .

      4. ارسال پیشنهادتقررحکمی بست رتبه (4) مدیرعمومی تحقیق معلوماتمهاجرین به ریاست        دفترغرض اخذ منظوری.   

30- تکمیل اسناد ابتدایی کاندید برنده بست رتبه (4) کارشناس پالیسی های جندرازمراجع ذیربط.

31- تکثیرواگاهی مکتوب هیات توظیف شده غرض طرح دیزاین طزالعمل اشخاص واجد شرایط درنمایندگی های خارج ازکشور.

32- تهیه ترتیب لانگ لیست بست رتبه دوم ریاست دفتر.

33- اجراات پیرامون (4) قطعه مکتوب موضوعات مختلف .

34- تکثرمکتوب تقرری بست ربته (5) مدیریت ثبت نام  ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار.

35- در رابطه به ارسال فورم تثبیت فراغت دوتن ازکارمندان ریاست امور مهاجرین ولایت خوست غرض ضم دفترسوانح شان.

36- تگثیر مکتوب خدمتی مدیرثبت نام ریاست امورمهاجرین ولایت کندهاربه مزکروزارت .

37- تکثیرمکتوب تقرری بست رتبه (8) شب باش ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا.

ارسال فورم کاریابی ومعرفی دوتن بوزارت تحصیلات عالی غرض تثبت سویه تحصیلی

17-13 عقرب

1-     تهیه و تر تیب پیشنهاد تقرر کاندید موفق بست رتبه 6 مامور راپور دهی حاضری غرض اخذ منظوری.

2-     تهیه و ترتیب پیشهاد اداره مربوطه متصدی بست 8 کارکن خدماتی ریاست ارتباط خارجه بوظیفه اصلی اش از آمریت کودکستان که طور خدمتی اجراء وظیفه مینماید.

3-     تکثیر مکتوب قرار داد باالمقطع بست رتبه 7 دریور مدیریت عمومی تخنیک تراسپورت.

4-     تربیب جدول شارت لیست بست  های رتبه هشتم کارکن خدماتی معینیت پناهندگان و ریاست حمایت حقوقی.

5-      تماس تلیفونی با کاندیدان بست رتبه 4 کارشناس جندر غرض اخذ امتحان تقریری و یامصاحبه نهایی به تاریخ 21 برج جاری.

6-     تکثیر مکتوب تمدید قرار داد ترجمان خدمات شهرک ها عودت کنندگان به شعبات ذیربط

7-     تکثیر مکتوب تمدید سرپرستی سید طالب آمر ادغام مجدد از ریاست مهاجرین جوزجان.

8-     تکثیر مکتوب انفکاک کارکن خدماتی آمریت امور مهاجرین ولایت بادغس.

9-     تکثیر مکتوب یک تن بست شب باش آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان.

10- تکثیر مکتوب انفکاک یک تن از شب باش ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی.

11- تکثیر مکتوب متحدالمال در مورد مطالبه جدول دیتابس کاندیدان و کار کنان ولایت.

12- نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

13- ترتیب خلص سوانح برای (7) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

14-  به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (12) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

15-   (2)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

16-  درج مکاتیب (16) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

17- ترتیب فورم (م-9) دوتن از کارکنان که جهت امورات رسمی بولایات سفر نموده بودند.

18- حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (8) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

19-  مستردی فورم ارزیابی (18) تن از کارکنان ولایتی جهت رفع نواقص .

20-  درج  فورم ارزیابی برای (26) تن از کارکنان مرکزی به دفاترشان.

21-  منظوری نتایج ارزیابی  (16) تن از کارکنان مرکزی به ریاست مالی وحسابی .

22-  حضور درجلسه ارزیابی 3 تن از روساء وآمرین ولایات(کندهار، زابل وارزگان).

23-  مواصلت دوجلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنان که از دیگر ارگانها  مواصلت ورزیده

24- ارسال یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری یک تن از کارکنان وزارت به دیگر ارگان تقررحاصل نموده است.

25-  معرفی هفت تن به اسنتیتوت خدمات ملکی جهت امتحان بخاطربورس هند در پروگرام پیشرفت ها ومهارت های رهبری

26- معرفی سه تن به اسنتیتوت خدمات ملکی جهت امتحان بخاطربورس هند در برنامه تحت عنوان مهارت زبان گفتاری و وپ دیزاینگ.

27- معرفی یازده تن کارکنان طبقه اناث به موسسه تحصیلات عالی استقلال رسماً جهت اجازه دادن شان در متحان (20%) الی پرداخت فیس شان ازطرف وزارت ، که ازآن جمله دو تن از آنها  طبقه ذکور بوده  و با ایشان موسسه تحصیلا ت عالی استقلال(30%) تخفیف قایل گریده.

28- نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

29- تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

30- جواب نمودن مکاتب درعرصه وقت.

31- کاربالای طرح ساختار تشکیل سال 1397 بادرنظرداشت  نظریات و پیشنهادات  موَجه ریاست های مرکز و ولایات .

32- ارسال مکاتیب معرفی هیئات محترم وزارت عازم ولایت ارزگان غرض ارزیابی سالانه کارکنان آمریت ذکر شده .

33- ارسال مکاتیب و فورمه جات ارزیابی رئیس مهاجرین ولایت کندهارغرض تصحیح فورم و اجراات ارزیابی موصوف به آنولا.

34- ارسال نامه تمدید خدمتی  مدیرعمومی سروی شهرک ها ریاست خدمات انجنیری به ریاست مهاجرین ولایت بلخ که از جانب مقام محترم وزارت منظورگردیده .

35- ارسال مکتوب تقرر کارکن خدماتی آمریت مهاجرین ولایت بادغیس که از طریق رقابت آزاد به عوض کمبود صورت گرفته است به آنولا.

36- ارسال نامه معرفی هیئات محترم وزارت به آمریت امورمهاجرین ولایت ارزگان غرض ارزیابی سالانه کارکنان آنولا.

37-  به تعداد (10) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

38- همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .

39- رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد تقدیرنامه و تحسین نامه .

40- معرفی یک تن ازکارکن ریاست مالی وحسابی به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم  کارت .

41- ترتیب وارسال لست نوکریوالی دهن دروازه ورودی وزارت از بابت برج عقرب به اساس مصوبه شماره (3) مورخ 29/7/1396 کمیسیون مختلط امور امنیتی .

42- معرفی یکتن ازکارکنان به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی

10-6 عقرب

1.      اخذ امتحان تحریری بست رتبه دوم ریاست تکنالوژی از طریق برنامه ارتقاء ظرفیت مبتنی بر نتایج CBR.

2.      ارسال یک ورق فورم کاریابی یک تن از کارمندان برحال وزارت بعد از طی مراحل قانونی به آمریت محترم سوانح و ارزیابی اجراءات.

3.      تکمیل اسناد ابتدایی مقرری بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست پالیسی و پلان.

4.      تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه(4) انجنیر ساختمانی و تقرری متصدی بست رتبه(4) مدیر عمومی تطبیق تقشه مهندسی ریاست خدمات انجنیری و بست رتبه(5) مدیر حمایت از دیتابیس ریاست تکنالوژی به شعبات مربوطه.

5.      توزیع فورم های کاریابی به کاندیدان بست های رتبه هفتم کارکن خدماتی حمایت حقوقی و معینیت پناهندگان.

6.      جمع آوری فورم های کاریابی متقاضیان رتبه اول ریاست عمومی عودت و پرنت فورم های ارسال شده، طریق پروسه CBT از طریق اینترنت.

7.      اجراءات پیرامون(8) قطعه مکتوب موضوعات مختلف.

8.      قید وارده تعداد(6) قطعه مکتوب از ریاست های مرکزی وزارت و خارج از وزارت.

9.      اجراءات در رابطه با انفکاک شب باش ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی، شب باش ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا، تمدید قرار داد کارمند بالمقطع آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا، خدمتی آمر مالی ولایت پکتیکا.

10. اجراءات در رابطه با ارسال اسناد شاکیان ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان به کمسیون اصلاحات اداری.

11. در رابطه با ارسال مکتوب بالمقطع محمد علی اجیر بالمقطع آمریت مهاجرین ولایت بدخشان.

12. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

13.  ترتیب خلص سوانح برای (9) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

14.  به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (29) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

15.   (یک)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

16.  درج مکاتیب (9) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

17. ترتیب فورم (م-9) شش تن از کارکنان که جهت امورات رسمی بولایات سفر نموده بودند.

18. حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (6) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

19.  ترتیب راپور معاشات کارکنان وزارت از بابت برج عقرب بریاست مالی .

20.  ارسال فورم ارزیابی برای (26) تن کارکنان مرکزی بریاست های مربوطه شان.

21.  ترتیب جدول نتایج (16) تن از کارکنان مرکزی جهت منظوری بمقام وزارت.

22. حضور درجلسه ارزیابی 4 تن از روساء وآمرین ولایات(پروان، لوگر،کاپیسا وپنجشیر).

23. پیگیری مکتوب ارسالی این وزارت به تحصیلات عالی جهت استیذان آن وزارت در تفاهم نامه با موسسه تحصیلات عالی استقلال.

24. نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

25. تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

26. امضای تفاهم نامه میان دانشگاه استقلال .

27. معرفی یک تن از کارمندان ریاست مهاجیرین ولایت قندهار به کشوری هند ستان . به تعداد (17) قطعه مکاتیب واصله عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

28. به تعداد (10) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

29. همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .

30. رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد تقدیرنامه و تحسین نامه .

31. معرفی یک تن از کارمند ریاست ادغام مجدد به شفاخانه محترم جمهوریت

32. ترتیب وارایه جواب نامه شماره (1585) مورخ 23/7/1396 ریاست محترم دفتر مبنی بر نامه شماره (4222) مورخ 23/7/1396 ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه برفعال سازی نمایندگی این وزارت در بیست ولسوالی که از جانب ریاست جمهوری اسلامی افغانستان موقتاً منظور گردیده است .

33. ترتیب وارایه جواب نامه شماره (447 )مورخ 1/8/1396 مدیریت اجرائیه در رابطه به فعالیت ها وکارکرد های این مدیریت غرض نشر در ویب سایت وزارت .

34. ارسال مکاتیب معرفی هیئات محترم وزارت عازم ولایت پروان ، کاپیسا ،لوگر و پنجشیر غرض ارزیابی سالانه کارکنان ریاست و آمریت های ذکر شده .

35. ارسال مکاتیب متحدالمال به ولایت ننگرهار ، پروان ، سرپل ، بامیان و میدان وردگ بمنظور معرفی یک تن از کارکنان واجد شرایط غرض امتحان و مراحل بعدی در مرکزوزارت جهت اشتراک در برنامه آموزشی در کشور هندوستان .

36. ارسال مکتوب آمریت استخدام  مبنی بر انفکات یک تن از شب باش ریاست مهاجرین ولایت پکتیکا .

37. ارسال مکاتیب و جدول کارکنان وزارت که از معاشات استثنائی سوپرسکیل استفاده میکند به دارالانشاء کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات  ملکی .

 اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق به اسرع وقت جواب

29میزان - 3 عقرب

1.      پیگیری مکتوب ارسالی این وزارت به تحصیلات عالی جهت استیذان آن وزارت در تفاهم نامه با موسسه تحصیلات عالی استقلال.

2.      نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

3.      تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

4.      معرفی 31 تن از استاژران انستیتوت اداره و حسابداری به ریاست های مرکزی جهت سپری نمودن دوره پرکتیک.

5.      معرفی دوتن از آمرین طبقه اناث وزارت در بخش رهبری متحول و مدیریت به اداره محترم ملل متحد برای زنان افغانستان.

6.      به تعداد (22) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

7.      همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .

8.      رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد تقدیرنامه و تحسین نامه .

9.      اشتراک درجلسات کمیته ارزیابی کارکنان برگزیده و ترتیب گزارش کاری کمیته ارزیابی کارکنان و ارائه آن مقام محترم جهت منظوری .

10. معرفی رئیس محترم مالی وحسابی به ریاست قوانین صحی جهت تشخیص و تداوی

11. ترتیب میکانیزم داخلی رسیده گی به شکایات کارکنان و ارائه آن جهت اخذ منظوری بمقام محترم وزارت . ترتیب پیشنهاد ایجا د کمیته تشکیل سال 1397و ارایه آن به مقام محترم وزارت بمنظور تعین هیئات .

12. ترتیب وارسال مکاتیب نظرخواهی تشکیل سال 1397به ریاست های مرکزی جهت نظر یات وپیشنهادات در رابطه به ساختار های  تشکیلاتی مربوط .

13. ارسال مکاتیب نظرخواهی تشکیل 1397 به (34) ولایت  ریا ست / آمریت های امورمهاجرین غرض نظریات وپیشنهادات سالم ومفید در بخش تشکیلاتی مطابق به سقف تعین شده .

14. ارسال مکتوب معرفی آمره جندر و آمره ارتباط کارکنان از طریق ایمیل به دفتر ملل متحد بمنظور اشتراک در برنامه تحت عنوان مدیریت رهبری متحول .

15. ارسال جدول نتایج ارزیابی کارکنان ریاست مهاجرین ولایت لغمان غرض اخذ امتیازات شان از طریق ایمیل .

16. ارسال مکاتیب مدیریت عمومی استخدام ولایات جهت اجراات بموقع واسرع وقت از طریق ایمیل به ولایات مربوط.

 

17. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

18.  ترتیب خلص سوانح برای (4) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

19. به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (47) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

20.   (4)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

21.  درج مکاتیب (7) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

22. ترتیب فورم (م-9) دوتن از کارکنان که جهت امورات رسمی بولایات سفر نموده بودند.

23. حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (8) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

24. ترتیب راپور اضافه کاری سه ساعته وسه ونیم ساعته برج میزان کارکنان وزارت بریاست مالی .

25.  ارسال فورم ارزیابی برای (79) تن کارکنان مرکزی بریاست های مربوطه شان.

26. ارسال نتایج ارزیابی وپیشنهاد منظوری (20) تن از کارکنان ولایتی به شعبات ذیربط.

27.  حضور درجلسه ارزیابی دو تن از عالی رتبه ولایتی( غزنی ومیدان وردک).

28. ارسال (4) قطعه فورم کاریابی ذریعه مکتوب غرض حصول کارت جواز کار.

29. ترتیب پیشنهاد تقرر حکمی بست ربته(4) انجنیری شهرک ها ریاست خدمات انجنیری غرض اخذ منظوری.

30. تماس تلیفونی با کاندیدان بست رتبه(4) مدیر برآورد ریاست خدمات انجنیری  غرض اخذ امتحان حمایوی.

31. تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه(4) انجنیر شهرک ها به شعبات مربوطه.

32. اخذ اامتحان حمایوی بست رتبه(4) مدیر برآورد و بست رتبه(4) کارشناس از پالیسی های جندر.

33. تکثیر مکتوب ختم معیاد خدمتی کارکن خدماتی ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات که طور خدمتی به ریاست دفتر.

34. به اعلان گذاشتن (2) بست رتبه(8) کارکنان خدماتی معینت پناهندگان و ریاست حمایوی حقوقی.

35. تکثیر مکتوب تمدید قرار داد یک تن ار قراردادی های ریاست امور مهاجرین ولایت کابل.

36. تکثیرمکتوب انفکاک شب باش ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی.

37. تکثیر مکتوب تمدید قراردادی بالمقطع کارمند معادل بست رتبه(5) امریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا.

تکثیر مکتوب خدمتی آمر مالی و اداری ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا در ریاست مالی و حسابی وزارت.

22- 26 میزان

1-     تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست پالیسی و پلان به شعبات مربوطه.

2-     تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه (5) عضومسلکی حمایت از دیتابیس ریاست تکنالوژی معلوماتی به شعبات مربوطه.

3-     تکثیر مکتوب تقرر متصدی بست رتبه(5) مدیر محاسبه جنسی از طریق رقابت آزاد به شعبات مربوطه.

4-     به اعلان گذاشتن بست رتبه اول ریاست عمومی عودت از طریق برنامه ارتقاء ظرفیت مبنی بر نتایج CBR.

5-     تکثیر مکتوب تقرر متصدی بست رتبه(4) مامور مخزن ریاست دفتر از طریق رقابت آزاد به شعبات مربوطه.

6-     اخذ امتحان حمایوی بست رتبه(4) مدیر عمومی تحریرات مربوطه ریاست دفتر.

7-     تکثیر مکتوب ختم معیاد خدمتی متصدی بست رتبه(7) خانه سامان ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات که در سکرتریت مقام اجرائیه وظیفه می شود، به وظیفه اصل اش به شعبات مربوطه.

8-     تکثیر توظیف خدمتی دو تن از کارمندان ریاست های ارتباط و هماهنگی امور ولایات و اطلاعات و ارتباط عامه بالمعاوضه به شعبات مربوطه.

9-     تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(4) در مربوطات ریاست دفتر به شعبات مربوطه.

10- تکثیر مکتوب خدمتی دو تن از کارمندان امور مهاجرین ولایت پکتیکا به وظیفه اصلی شان.

11- تکثیر مکتوب تقرر مدیر محاسبه ریاست امور مهاجرین ولایت تخار از طریق رقابت آزاد.

12- تکثیر مکتوب تقرر عجالتاً عضو مسلکی ادغام مجدد آمریت امور مهاجرین ولایت زابل.

13- تکثیر مکتوب خدمتی دوتن از کارمندان ریاست امور مهاجرین ولایت خوست.

14- 14.  تکثیر مکتوب شکایت محترم غلام فاروق رئیس اسبق ریاست مهاجرین ولایت لغمان.

15-   تکثیرتشکیل آمریت تدارکات تحت اثر معینیت مالی واداری به بخش های مربوط که به اساس مصوبه نمبر (9) مورخ 13/5/1395  کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بادر نظر داشت پالیسی اداره محترم تدارکات ترتیب گردیده بود ، ذریعه حکم  شماره  (156) مورخ 8/7/ 1396 مورد منظوری مقام عالی ریاست جمهوری  قرارگرفته است.

16- ترتیب وتنظیم پانزده جلــــد لایحه وظایف پیشنهادی اصلاح شده  تمام بست های وزارت بتعداد (1248) بست در سطح مرکز و ولایات .

17- معرفی دوباره تیم حمایت از تطبیق اصلاحات  بعد از تکمیل اصلاح وانکشاف لایحه وظایف  با پانزده جلد لایحه وظایف پیشنهادی اصلاح شده  ذریعه نامه رسمی  به کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی غرض تائید وتصویب .

18- ترتیب وارایه جواب نامه ریاست محترم مالی و حسابی مبنی بر پروسه تشخیص هویت وتکیمیل فورم شناخت کارکنان .

19- ارسال مکاتیب مدیریت عمومی استخدام ولایات جهت اجراات بموقع واسرع وقت از طریق ایمیل به ولایات مربوط.

20- 19. اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید  .

21-   نظارت ازادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

22- ارسال اسناد (15) تن انستیتوت خدمات ملکی جهت برنامه آموزشی تحت عنوان مدیریت سطح متوسط.

23- نظارت از روند ادامه کورس سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی ریاست های مرکزی .

24- نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

25- 23. ترتیب خلص سوانح برای (7) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

26- 24. به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (26) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

27- 25.  (4)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

28- 26. درج مکاتیب (16) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

29- 27.درج ضوابط ۴جلد حاضری کارکنان .

30- 28.حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (8) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

31- مواصلت دوجلد دفتر سوانح وسوابق کاری  کارکنان که ازدیګر ارګان ها تقررحاصل نموده اند.

32- ارسال جدول نتایج ارزیابی وپیشنهادمنظوری ارتقاءقدم (63) تن از کارکنان مرکزی وولایتی

33- به تعداد (25) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

34- همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .

35- رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد تقدیرنامه و تحسین نامه .

36- اشتراک درجلسات کمیته ارزیابی کارکنان برگزیده و ترتیب گزارش کاری کمیته ارزیابی کارکنان و ارائه آن مقام محترم جهت منظوری .

37- معرفی یکتن از کارکنان ریاست منابع بشری به شفاخانه مرکزی جهت تشخیص و تداوی .

38- ارسال مکتوب از نتیجه فیصله کمیته حل اختلافات ناشی از در رابطه به دوسیه غلام فاروق رئیس اسبق ولایت لغمان به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بجواب مکتوب شان .

15- 19 میزان

1-      به تعداد (18) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

2-      همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .

3-      رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد تقدیرنامه و تحسین نامه .

4-      اشتراک درجلسات کمیته ارزیابی کارکنان برگزیده .

5-      معرفی ترجمان وزارت جهت اخذ مثنی سیم کارت به شرکت مخابراتی افغان بیسیم

6-      ترتیب وارسال لست نوکریوالی دهن دروازه ورودی وزارت از بابت برج میزان سال 1396 به ریاست های مربوطه جهت آگاهی کارکنان نوکریوال .

7-      نظارت ازادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

8-      نظارت ازکورس آموزش لسان انگلیسی به سطح ابتدائی توسط مشاور (iom) خانم روشن برای بخش جندر.

9-      تطبق پروسه معرفی کارمندان ولایات ومرکزجهت امتحان بورس هند وستان به ریاست انستیتوت خدمات ملکی .

10- نظارت از روند ادامه کورس سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی ریاست های مرکزی .

11- ترتیب وتنظیم  ده جلــــد لایحه وظایف  اصلاح شده  تیم موظف  غرض بسته بندی .

12-  ترتیب وتنظیم وظایف اساسی  وزارت وجمع آوری اسناد مورد ضرورت غرض  ضمیمه نمودن پروپوزل لایحه وظایف . 

13- ترتیب وارایه جواب نامه ریاست مهاجرین ولایت نیمروز مبنی بر تقاضای ازدیاد بست دریوردر تشکیل سال 1397 آن ریاست .

14- ترتیب وارایه جواب مصوبه بورد اجرائیوی مقام محترم وزارت مبنی بر نظریات وپیشنهادات این مدیریت در رابطه طرزالعمل شورای عالی کاهش فقر وعرضه خدمات شهروندی .

15- ارسال مکاتیب مدیریت عمومی استخدام ولایات جهت اجراات بموقع واسرع وقت از طریق ایمیل به ولایات مربوط.

16- اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

17- ارسال دو قطعه فورم کار یابی کارمندان برحال وزارت عنوانی وزارت محترم معارف مبنی به ارتقایی درجه تحصیل آنها.

18- تکثیر مکتوب استعفی متصدی بست رتبه 4 انجنیری ساختمانی ریاست خدمات انجنیری به شعبات ذیربط.

19- تکثیر مکتوب معیاد ختم دوره خدمتی متصدی بست رتبه 7 خانه سامان ریاست هماهنگی و ارتباط ولایات که به ریاست محترم دفتر توظیف گردیده بود به شعباط ذیربط.

20- ترتیب پیشنهاد انفکاک متصدی بست رتبه 5 عضومسلکی حمایت از دیتابس ریاست تکنالوژی معلوماتی غرض اخذ منظوری.

21- تکثیر مکتوب تقرر حکمی متصدی بست رتبه 4 مدیریت عمومی مساعدت های مالی ریاست عودت و ادغام مجدد به شعبات ذیربط.

22- اخذ امتحان تقریری و مصاحبه نهایی بست رتبه 4 مدیر عمومی تطبیق نقشه مهندسی ریاست خدمات انجنیری.

23- تهیه و تر تیب پیشنهاد انفکاک متصدی بست رتبه 8 کارکن خدماتی ریاست پالیسی و پلان غرض اخذ منطوری.

24- تهیه و ترتیب پیشنهاد تقرر رقابتی کاندید موفق بست رتبه 5 مدیر محاسبه جنسی غرض اخذ منظوری.

25- تماس تلیفونی با کاندیدان بست رتبه 4 مدیر عمومی تحریرات غرض اخذ امتحان حمایوی.

26- اجراآت به تعداد 7 قطعه مکتوب پیرامون موضوعات مختلف.

27- تکثیر مکتوب انفکاک دریور قبلی و تقرر دریور جدید از طریق رقابت آزاد، ریاست مهاجرین ولایت هلمند.

28- تکثیر مکتوب ارسال فورم تثبیت فراغت یک تن کارمند ولایتی غرض ضم دفتر سوانح به آمریت سوانح.

29- تکثیر مکتوب معرفی دو تن هیت از طریق مرکز غرض معرفی رییس مهاجرین ولایت لغمان.

30- تکثیر مکتوب معرفی یک تن به ریاست عمومی قوای بشری جهت اخذ جواز کار.

31- تکثیر مکتوب تقرر یکتن در بست 5 مدیریت حاضری ریاست مهاجرین ولایت کندز از طریق رقابت آزاد.

32- تکثیر مکتوب معیاد ختم دوره خدمتی متصدی بست رتبه 7 خانه سامان ریاست هماهنگی و ارتباط ولایات که به ریاست محترم دفتر توظیف گردیده بود به شعباط ذیربط.

33- تکثیر مکتوب تقرر حکمی متصدی بست رتبه 4 مدیریت عمومی مساعدت های مالی ریاست عودت و ادغام مجدد به شعبات ذیربط.

34- اخذ امتحان تقریری و مصاحبه نهایی بست رتبه 4 مدیر عمومی تطبیق نقشه مهندسی ریاست خدمات انجنیری.

35- تهیه و تر تیب پیشنهاد انفکاک متصدی بست رتبه 8 کارکن خدماتی ریاست پالیسی و پلان غرض اخذ منظوری.

36- تماس تلیفونی با کاندیدان بست رتبه 4 مدیر عمومی تحریرات غرض اخذ امتحان حمایوی.

37- اجراآت به تعداد 7 قطعه مکتوب پیرامون موضوعات مختلف.

38- تکثیر مکتوب انفکاک دریور قبلی و تقرر دریور جدید از طریق رقابت آزاد، ریاست مهاجرین ولایت هلمند.

39- تکثیر مکتوب تقرر رییس جدید امور مهاجرین ولایت لغمان از طریق CBR.

40- تکثیر مکتوب ارسال فورم تثبیت فراغت یک تن کارمند ولایتی غرض ضم دفتر سوانح به آمریت سوانح.

41- تکثیر مکتوب معرفی دو تن هیت از طریق مرکز غرض معرفی رییس مهاجرین ولایت لغمان.

42- تکثیر مکتوب معرفی یک تن به ریاست عمومی قوای بشری جهت اخذ جواز کار.

43-تکثیر مکتوب تقرر یکتن در بست 5 مدیریت حاضری ریاست مهاجرین ولایت کندز از طریق رقابت آزاد

از 8 - 12 میزان 1396

1-     خانه پری جدول احصائیه و ارسال آن به ریاست محترم پالیسی و پلان .

2-     توظیف مجدد متصدی بست رتبه سوم آمر تهیه و تدارکات ریاست اداری که به اداره امو طور خدمتی توظیف گردیده بود، بوظیفه اصلی ایشان.

3-     ارسال یک قطعه مکتوب غرض حصول کارت جواز کار، یک کارمند موفق به ریاست عمومی قوه بشری.

4-     تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه هشتم کار کن خدماتی معینیت پناهند گان به شعباط ذیربط.

5-     ارسال یک قطعه مکتوب  عنوانی ریاست عمومی اداره امور مبنی بر حصول دفتر سوانح متصدی بست رتبه سوم آمر آرشیف ریاست دفتر.

6-     اجراآت پیرامون سه قطعه مکتوب موضوعات مختلف.

7-     تکثیر مکتوب شکایت 6 تن از کاندیدان بست ربته دوم ریاست مهاجرین ولایت جوزجان به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

8-     تکثیر مکتوب و ارسال یک ورق فورم ریزرفی بست رتبه 5 ریاست مهاجرین ولایت تخار.

9-     تکثیر مکتوب تثبیت فراعت یکتن از کاندیدان بست 5 مدیریت حاضری ریاست مهاجرین ولایت کندز.

10- ارسال یکورق فورم تثبیت فراغت یکتن ریزرفی بست 5 مدیر محاسبه جنسی ریاست زراعت ولایت تخار به وزارت تحصیلات عالی.

11- نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

12- ترتیب خلص سوانح برای (۴) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

13- به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (۲۵) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

14-  (۲)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

15- درج مکاتیب (۸) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

16- درج ضوابط ۴جلد حاضری کارکنان .

17- ترتیب فورم ( م-  ۹ ) چهارتن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

18- حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۷) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

19- مواصلت دوجلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنانیکه دراین وزارت تقررحاصل نموده اند.

20- ترتیب وارسال راپور حاضری کارکنان ازبابت برج میزان.

21- ترتیب وتنظیم لایحه وظایف  اصلاح شده  تیم موظف  غرض بسته بندی .

22- ترتیب وتنظیم  احجام کاری  وزارت  وجمع آوری اسناد مورد ضرورت غرض  ضمیمه نمودن پروپوزل لایحه وظایف . 

23- ترتیب پیشنهاد کمیته تشکیل سال 1397 وارایه آن به مقام محترم وزارت غرض تعین اعضای کمیته

24- ارسال مکاتیب مدیریت عمومی استخدام ولایات جهت اجراات بموقع واسرع وقت از طریق ایمیل به ولایات مربوط.

25- اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری   وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید

26- به تعداد (27) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت

27- ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

28- همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .

29- رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد تقدیرکارکنان .

30- نظارت  و کنترول از ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

31- نظارت و کنترول از کورس آموزش لسان انگلیسی به سطح ابتدائی توسط مشاور (iom) خانم روشن برای بخش جندر.

32- تطبیق پروسه معرفی کارمندان ولایات و مرکز جهت امتحان بورس هند به ریاست انستیتوت خدماتی ملکی.

33- نظارت  و کنترول از ادامه برنامه آموزشی کورس سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی مرکزی.

طرح پلان تدویر برنامه های آموزشی ارزیابی اجراآت و محاسبه و تدارکات برای کارکنان ولایات در زون ها.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.
 2. ترتیب خلص سوانح برای (۳) تن از کارکنان متقاضی وزارت.
 3. به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (۲۴) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.
 4. (۴)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.
 5. درج مکاتیب (۱۳) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.
 6. درج ضوابط ( ۵)جلد حاضری کارکنان .
 7. ترتیب فورم ( م-  ۹ ) دوتن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.
 8. حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۸) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.
 9. مواصلت سه جلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنانیکه دراین وزارت تقررحاصل نموده اند.
 10. ترتیب وارسال راپور حاضری اضافه کاری سه ساعته وسه ونیم ساعته کارکنان ازبابت برج سنبله.

11-ترتیب وارسال علم وخبرمحترم عبدالواحد کارمند اسبق ریاست اطلاعات به اداره امور.

 1.  ارسال گزارش کاری از بابت ربع سوم سال 1396 به مدیریت اجرائیه ریاست.
 2.  تهیه و ترتیب پیشنهاد تقرر بست رتبه (8) کارکن خدماتی ریاست هماهنگی دریافت راه حل به بیجاشدگان دائمی از طریق رقابت آزاد غرض اخذ منظوری .
 3.  تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه سوم آمریت آرشیف ریاست دفتر به شعبات مربوطه.
 4.  تکثیر مکتوب تقرر بست رتبه (8) کارکن خدماتی ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی(اضطراری) به شعبات ذیربط.
 5. اخذ امتحان تقریری یا مصاحبه نهایی بست رتبه(4) مامور راپوردهی حاضری ریاست منابع بشری.
 6.  تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه(4) مامور حاضری.
 7.  تکثیر مکتوب تقرر عجالتا بست رتبه(4)مدیریت عمومی ادغام مجدد آمریت دایکندی.
 8.  تکثیر مکتوب صرف نظر خدمتی یک تن کارمندان ریاست مهاجرین ولایت غزنی.
 9.  تکثیر مکتوب تحصیلی فراغت یک تن به وزارت تحصیلات عالی.
 10.  تکثیر مکتوب معرفی یک تن به ریاست قوای بشری نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.
 11.  نظارت ازکورس آموزش لسان انگلیسی به سطح ابتدائی توسط مشاور (iom) خانم روشن برای بخش جندر.
 12.  تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.
 13.  معرفی پنج تن کارکنان وزارت به  بخش CBR کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  جهت اشتراک دربرنامه آموزشی تحت عنوان  نظارت و ارزیابی.
 14.  نظارت از ورکشاپ یک روزه تحت عنوان حق درسترسی به اطلاعات توسط وزارت  اطلاعات و فرهنگ.
  ارایه جواب نامه ریاست محترم ارتباط خارجه  مبنی  برایمیل واصله از نماینده گی مهاجرین زاهدان در رابطه به تزئید بست خانه سامان  در تشکیل سال 1397 آن نماینده گی .
 15. ترتیب وتنظیم لایحه وظایف  اصلاح شده  تیم موظف  غرض بسته بندی .
 16.  ترتیب وتنظیم  احجام کاری  وزارت  وجمع آوری اسناد مورد ضرورت غرض  ضمیمه نمودن پروپوزل لایحه وظایف
 17. ارسال مکاتیب مدیریت عمومی استخدام ولایات جهت اجراات بموقع واسرع وقت از طریق ایمیل به ولایات مربوط.
 18. اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت بعد از هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.
 19. به تعداد (20) قطعه مکاتیب واصله عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .
 20. به تعداد (6) بست های خالی ادارات که به این آمریت مواصلت ورزیده به جهت ابلاغ به کارکنان نصب بورد اعلانات گردید .
 21. همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .
 22. معرفی یکتن ازکارکنان آمریت جندر به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .
 23. معرفی یکتن از کارکنان منابع بشری به شرکت مخابراتی اتصالات جهت مثنی سیم کارت .
 24.  وارسی از امور کاری ریاست منابع بشری الی بازگشت سرپرست ریاست .
 25. ارسال استعلام درمورد شکایت نامه محمد عمرکلیم به آمریت سوانح .
 26. ارسال مکتوب حفیظ الله سرخرودی به کمیسیون اصلاحات اداری بعد از بررسی همه جانبه از طرف کمیته رسیده گی به شکایات  .

فعالیت کاری از تاریخ 19 الی 22 سنبله 1396

نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (9) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

3- به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (37) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

4-ارسال نتایج ارزیابی اجراات (46) تن از کارکنان وزارت بریاست های مربوطه.

5-  (چهار)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

6- درج مکاتیب (19) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

7-درج ضوابط 5جلد حاضری کارکنان .

8- ترتیب فورم ( م-  9 ) چهارتن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

9- حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (10) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

10-ترتیب جدول نتایج ارزیابی وپیشنهاد منظوری قدم ( 48) تن از کارکنان مرکزی وولایتی بمقام .

11- مواصلت یک جلد دفتر سوانح کارکنان ولایتی .

12- ترتیب راپورمعاشات کارکنان باالمقطع ،پروژه ئی وC.B.Rازبابت برج سنبله بریاست مالی وحسابی وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی .

13-ارسال دفتر سوانح وسوابق کاری یک تن از کارکن ولایتی که به دیگرارگان تقررحاصل نموده. اخذ امتحان حمایوی بست رتبه 5 مدیر محاسبه جنسی مربوط ریاست اداری از طریق کمیته موظف.

14-تماس تلیفونی با کاندیدان بست رتبه 8 کار کن خدماتی ریاست پالیسی و پلان و ریاست در یافت راه حل به بیجاشدگان دایمی غرض اخذ امتحان.

15-تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه 6 مامور تحویل خانه مربوط ریاست اداری به شعبات مربوطه.

16- تکثیر مکتوب بست رتبه 4 مدیر عموی تنظیم سفرها و بورسها مربوط ریاست ارتباط خارجه به شعبات مربوطه.

17-قرار بود مطابق پلان دست داشته به تاریخ 21/6/1396 ارزیابی نمرات بست 5 مدیر محاسبه جنسی صورت گیرد به نسبت اینکه رییس صاحب اداری حاضر نشد، ارزیابی به تعویق افتاد.

18-اجراآت پیرامون 5 قطعه مکتوب موضوعات مختلف.

 1. تکثیر مکتوب تقرری بست 5 عضومسلکی حا لات اضطرار ریاست مهاجرین ولایت لغمان.
 2. ارسال مکتوب طی مراحل و معرفی کاندید ریزرفی بست 5 مدیر محاسبه جنسی ریاست زراعت ولایت تخار به مدیریت محاسبه جنسی ریاست امور مهاجرین ولایت تخار.
 3. تکثیر مکتوب در مورد معاشات طوری حکمی محترم عبدالسلام سرپرست مدیریت عمومی ادغام مجدد آمریت امور مهاجرین ولایت فراه.
 4. تکثیر مکتوب معرفی یک تن به رایاست قوه بشری جهت اخذ جواز کار.
 5. شارت لیست بست دوم ریاست امور مهاجرین ولایت جوز جان.
 6. به تعداد (5) بست های خالی ادارات که به این آمریت مواصلت ورزیده به جهت ابلاغ به کارکنان نصب بورد اعلانات گردید .
 7. معرفی و اعزام یکتن ازکارکنان ریاست اداری و یکتن از ریاست منابع بشری به شفاخانه های جمهوریت و میوند  جهت تشخیص و تداوی .
 8. همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .
 9. معرفی دوتن ازکارکنان جهت اخذ مثنی سیم کارت به شرکت های مخابرای افغان بیسیم و اتصالات .

 تهیه پیشنهاد تقدیر چهارتن ازکارکنان خدماتی شامل کورس سواد آموزی بمنظورگرامی داشت از روزبین المللی سواد و ارائه آن بمقام محترم وزارت جهت اخذ منظوری.

اجراآت ریاست منابع بشری از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

1.      معرفی چهارتن به انستیتوت جهت امتحان در رابطه به عزام شان به کشور هند.

2.      تدویر ورکشاپ رهبری برای بخش جندر به همکاری آمریت جندروزارت .

3.       تدویر کورس لسان انگلیسی توسط قونسلگری برتانیا در داخل وزارت به دو سطح ظرفیتی برای 35 تن کارمند مرکزی وزارت

4.      آموزش و ادامه پروگرام کمپیوتر (ویندوز واکسل)  وزبان انگلیسی برای (42) تن کارمند مرکزی وزارت.

5.      ترتیب خلص سوانح(11) تن از کارکنان وزارت وارسال آن به ریاست دفتر اداره امور.

6.      ترتیب (10) دفتر سوانح برای کارمندان واجیران مرکزوزارت .

7.      اجرای تقاعد یک تن کارکنان اسبق وزارت به خزینه تقاعد.

8.      ترتیب فورم (م-9) دوتن از کارکنان وزارت که به اساس احکام جداگانه به ولایات سفر نموده بودند.

9.      به اثر کنترول دفاتر حاضری  کارکنان وزارت (96) تن غایب وظیفه بودند .

10.  به تعداد (33) پست خالی ادارات مختلف مواصلت ورزیده به کارکنان ابلاغ گردید .

11.  معرفی یک تن  از کارکنان به شفاخانه جمهوریت جهت معاینه تداوی .

12.  اخذ امتحان بست رتبه  (3) آمریت استخدام از طریق کمیته عمومی CPR

13.  رسانیدن آگاهی  ازطریق ایمل  و تیلفون  برای  کاندیدان  بست رتبه  سوم آمریت  استخدام

14.  تنظیم  جدول های کاندیدان  موفق و ناموفق  و ارسال  آن غرض  نشر  شدن  ازطریق  سایت  بریاست  اطلاعات و ارتباط عامه  . 

15.  ارزیابی اسناد  امتحان  تحریر بست رتبه  (5)  مدیریت آف مس  ریاست  مالی و حسابی  .

16.  تنظیم  مکتوب  عنوانی  کمیسیون  مستقل اصلاحات  اداری  و خدمات ملکی  غرض معرفی  یک  نماینده جهت شارت لست  بست رتبه دوم مشاوریت .

17.  تنظیم  قطعه (7) قطعه پیشنهاد در عرصه های مختلف و ارایه  آن  به مقام  وزارت  غرض  اخذ هدایت .

18.  تماس تیلفونی  و ایمیل غرض  آگاهی  دهی  اخذ امتحان  بست رتبه (5) ریاست ارتباط خارجه .

19.  تماس  تیلفونی  با کاندیدان  واجد شرایط  غرض  امتحان                    

20.  تقرر  دو تن  از کارمندان  مهاجرین پنجشیر          

21.  تکثیر مکتوب  ثبت فراغت  یک تن         

 

ریا ست منابع بشری

1 –  ارسال فورم معلوماتی برای واحد های اولی ودومی وزارت که از معاوینت امور اداره وتنظیم ریاست ها و ادارات مستقل بودیجوی ریاست عمومی اداره ریاست جمهوری مواصلت ورزیده بود جهت خانه پری آنلاین  .

2-  ترتیب خلص سوانح دوتن از کارکنان وزارت

3-  نام نویسی کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند .

4 -  ترتیب استعلام و معرفی 4 تن از کارکنان که تقرر حاصل نموده اند جهت اخذ کارت معاش به عزیزی بانک  .

5 -  ترتیب وارسال راپور حاضری کارکنان قراردادی پرژه تامین خدمات تخنیکی از بابت برج جوزا  .

6 -  ترتیب لایحه وظایف 8 بست مرکزی و ولایتی مطابق فرمت CBR  .

 

7 -  بیوگرافی (CV )   کاندیدان بست های که از طریق سایت وزارت به اعلان سپرده میشود وبه ایمیل آدرس این ریاست مواصلت مینماید اخذ و بعد از ترتیب در فایل های مشخص آن به مدیریت استخدام جهت پروسه استخدام تسلیم داده میشود  .

فعالیت 

1 –  به تعداد ( 26 )  بست خالی ادارات که به این آمریت مواصلت  ورزیده به کارکنان ابلاغ کردید ، ومعرفی یک تن به شفا خانه وزیر اکبرخان جهت معاینه وشاکی بودن یک تعداد از کار کنان خدماتی در رابطه به کمک از طرف مشاوریت امور اجتماعی که با همکاری مشاور امور اجتماعی مشکل رفع گردید .

2 -  شار لست بست های (4) و ( 5 )  مدیر تنظیم سفر ها وگزارشات وهم چنان بست ( 7 ) ملا امام ، بست ( 8 ) کار کن خدماتی بورد مشاورین ، بست ( 3 ) آمریت استخدام ، آمریت اسناد وارتباط وآمریت گروپ اول مفتیشین از طریق CBR .

3 – ترتیب لایحه وظایف بست های ذیل ازطریق برنامه CBR  بست ( 3 ) سکر تر مقام وزارت ، بست ( 3)  آمریت خدمات ،بست ( 3 ) آمریت طرح برنامه های استرتتیژیک ریلست پلان ، بست ( 3 ) آمریت مالی وحسا بی ، بست ( 3 ) آمریت حالات استراری .

4 -  رسیدگی به شکایات دو نفر کاندید بست ( 2 ) ریاست مهاجرین پروان

 

5 –  ( 18 )  تن به علت غایب بودن وهم چنان ( 12 ) تن به علت حاضر نبودن در وقت اضافه کاری خانه های حاضری شان قید گردید .

گزارش ریاست منابع بشری از تاریخ 28 حمل الی 1 ثور

 • ارسال فورم ساختار تشکیلاتی منظور شده وزارت به ریاست های مرکزی.
 • اخذ ایمل های وارده از مراجع مختلف.
 • اخذ سی وی های کاندیدان بست های به اعلان سپرده شده.

اخذ امتحان رقابتی از 5 بست مربوط واحد های مرکزی.

گزارش ریاست منابع بشری از تاریخ 21 الی 25 حمل سال ب1395

-        خانه پری فورم معلومات شخصی کارکنان به رویت دفتر سوانح ،غرض ارسال به اداره امور .

-        ترتیب خلص سوانح برای 9 تن از کارمندان.

-        ابلاغ تشکیل سال 1395 وزارت به ریاست ها .

-        اخذ امتحان از متقاضیان 4 بست مربوط ریاست های مرکزی.

-        شارت لیست (8) بست کارمندان وپرسونل خدماتی.

-        به اعلان گذاشتن 9 بست .

-        ترتیب لایحه وظایف به منظور استخدام بست ها از طریق پروسه CBR.

گزارش ریاست منابع بشری از تاریخ 3 الی 11حمل سال 1395

 • اخذ امتحان یک بست ویک بست 4 و شارت لیست یک بست دو مربوط ریاست های مرکزی.
 • ثبت 25جلد دفتر سوانح اجیران دردیتابیس .
 • ترتیب 19 قطعه خلص سوانح.
 • دعوت 15تن از مسولین ریاست مهاجرین ولایات جهت اشتراک در نیاز سنجی.

گزارش ریاست منابع بشری از تاریخ 22 حوت الی 26 حوت سال 1394

 • ترتیب 3 جلد دفتر سوانح برای کارمندان .
 • ترتیب 5 قطعه خلص سوانح و درج 20 قطعه تحسین نامه کارمندان به دفاتر سوانح شان.
 • درج نتایج ارزیابی 10 تن کارمندان واحد های دومی به دفاتر سوانح شان.
 • اخذ امتحان از یک بست 3 ،یک بست 4 و یک بست 2 مربوط ریاست های مرکز .
 • ترتیب گزارش 25 روزه چهارم پلان صد روز سوم.
 • تهیه لایحه وظایف برای 13 بست مختلف.

ریاست منابع بشری از تاریخ 3 الی 7 دلو

 • تنظیم نهائی طرح وساختار تشکیلاتی سال 1395 وزارت .
 • ترتیب 7 قطعه خلص سوانح کارمندان مرکز.
 • درج نتایج ارزیابی اجراآت 40 نفر از کارکنان.
 • شارت لیست 7 بست مربوط ریاست های مرکزی.

اجراآت ریاست منابع بشری ازتاریخ19 الی 1394/10/23

-  درج نتایج14نفر کارمندمرکزوولایات به جدول نتایج.

-  درج ارتقا قدم 45 نفر کارمند ولایات به دفتر سوانح ایشان.

-  تدویر کورس اموزشی در مورد برآورد نقشه انجنیری برای 12 نفرکارمندان وزارت.

-  تدویر ورکشاپ درمورد توضیح پلان صد روزه.

-  درج نتایج ارزیابی 20نفر کارمند ولایات به جدول نتایج.

-  اخذامتحان تقریری بست5 مساعدت های مالی ریاست عودت وادغام مجدد.

-  اجراآت درقبال45 قطعه مکتوب ،پیشنهاد،استعلام وسایراسناد.

اجراآت ریاست منابع بشری از تاریخ ۷ الی ۱۱ قوس

 •  تهیه ۱۴ مکتوب ، پیشنهاد وراپور در موارد مختلف.
 • اخذ ۱۶ قطعه مکتوب .
 • دوام کورس کمپیوتر وانگلیسی.
 • ارسال جدول نتایج ارزیابی ۵۸ نفر از کارمندان ریاست های مرکزی وولایتی.
 • اخذ وارسال بیش از ۴۰ قطعه مکتوب ،راپور وگزارش.
 • درج ارزیابی ۳۴ نفر از کارمندان مرکز وولایات به دفاتر سوانح شان
 • ترتیب جدول کارمندان که سن شان ۵۰ ودرجه تحصیل شان بکلوریا پاس بوده.

گزارش کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۲۷ عقرب الی ۴ قوس ۱۳۹۴

 • درج نتایج ارزیابی ۱۲ تن از اجیران به دفاتر سوانح شان.
 • اخذ امتحان رقابتی از متقاضیان بست ۴ ریاست ارتباط خارجه.
 • ارسال تشکیل سال ۱۳۹۵ به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
 • اخذ وارسال بیش از ۷۰ قطعه  مکتوب .
 • اجراآت در قبال یک تعداد اسناد اداری دیگر.

گزارش ریاست منابع بشری از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ عقرب

 • درج نتایج ارزیابی ۴۱ نفر از کار مندان به جدول نتایج.
 • اخذ وارسال ۱۹۲ قطعه مکتوب.
 • اخذو امتحان حمایوی از کاندیدان بست ۵.
 • تنظیم طرح ساختار تشکیلات سال ۱۳۹۵ وزارت.
 • ارسال تشکیل به کمیسیون اصلاحات اداری.
 • تکثیر بیش از ۱۰ قطعه مکتوب به شعبات واجراآت در قبال برخی موضوعات دیگر.

فعالیت کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۹ الی ۱۳ عقرب

درج نتایج سالانه وارتقای قدم ۳۶ نفر ازکارمندان به جدول نتایج آنها.

درج نتایج ارزیابی اجراآت ۱۰ نفر از روسا وآمرین ولایات به جدول نتایج.

اخذ وارسال بیش از یکصد قطعه مکتوب .

اخذ امتحان حمایوی از متقاضیان بست ۵ .

ترتیب ساختار تشکیلاتی سال ۱۳۹۵ وزارت.

ارسال مکتوب متحد المال به ۳۴ ولایت غرض نشر یکتعداد از بست ها.

 

فعالیت کاری ریاست منابع بشری از تاریخ 21 الی 29 میزان

 • درج نتایج قدم 12 نفر کارکنان رسمی و اجیر به دفاتر سوانح شان .
 • ادامه کورس کمپوتر و انگلیسی در داخل وزارت .
 • تماس تلیفونی با 32 کاندید رقابتی جهت اخذ امتحان .
 • اخذ امتحان کاندیدان رقابتی بست های 5 وهفت .
 • طرح و دیزاین ساختار تشکیل وزارت برای سال 1395 .
 • 49 قطعه مکتوب به مراجع مرتبط در موارد مختلف ارسال شده است.

فشرده فعالیت ریاست منابع بشری از تاریخ ۷ الی ۱۵ میزان

 • معرفی دوتن از کارمندان وزارت در برنامه آموزشی به وزارت عدلیه.
 • تداوم آموزش کورس کمپیوتر وانگلیسی.
 • درج نتایج ارزیابی سالانه ۳۰ کارمند واحد های دومی به جدول نتایج.
 • اخذ وارسال ۷۰ قطعه مکتوب در موارد مختلف.
 • تماس تیلفونی با ۱۱۰ تن از متقاضیان امتحان رقابتی.
 • شارت لیست کاندیدان رقابتی .
 • اخذ امتحان حمایوی کاندیدان رقابتی.
 • کار بالای ساختار تشکیل وزارت برای سال ۱۳۹۵ .

گزارش کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۱۵ الی ۱۷ سنبله

 • درج نتایج ارتقای قدم 30 تن از کارکنان خدماتی و 26 تن کارمندان ریاست های مرکزی به دفاتر سوانح آنها.
 • درج نتایج ارتقای قدم 9 تن از رؤسا وآمرین ولایات به دفاتر سوانح آنها.
 • ترتیب دفتر سوانح برای دوتن از کارکنان جدیدالتقرر و ترتیب دو قطعه خلص سوانح برای دوکارمند دیگر.
 • بازنگری وتصحیح لایحه وظایف 20 بست مربوط ریاست اداری.
 • اجراآت در قبال 43 قطعه مکتوب در رابطه به موضوعات مختلف اداری.
 • تکثیر 8 قطعه مکتوب به مراجع مربوط.
 • دوام کورس انگلیسی در دوگروپ.
 • اجرای یک تعداد اسناد مختلف دیگر .

اجراآت ریاست منابع بشری از تاریخ ۷ الی ۱۱ سنبله ۱۳۹۴

 • اجراآت در قبال ۸۴ قطعه مکتوب وارده و صادره در ارتباط به موارد مختلف چون ، پیشنهاد، استعلام در ارتباط به قرارداد یان باالمقطع ، اعلان 2 بست ، تبدیلی ، مقرریها ، ارسال دفاتر سوانح کارمندان و سایر موضوعات اداری.
 • دوام کورس کمپیوتر و انگلیسی از طرف استادان داخل وزارت و برنامه آموزش لسان انگلیسی از طرف برتش قنسل بریتانیا و همچنان دوام برنامه آموزشی بخش IT.
 • اخذ منظوری ارتقاء قدم 208 نفر از کارمندان مرکز و ولایات .
 • ارسال مکاتیب نتایج ارزیابی اجراآت 210 بست بریاست مالی و حسابی .
 • ترتیب دفتر سوانح برای سه کارمند جدید التقرر.
 • کنترول از حاضری کارمندان و ترتیب راپور معاشات کارکنان بالمقطع .
 • باز نگری و تصحیح لایحه وظایف 20 بست ریاست اداری .

گزارش فعالیتهای ریاست منابع بشری از تاریخ ۲۷ اسد الی ۴ سنبله ۱۳۹۴

 • ارسال لیست رؤسا و آمرین امور مهاجرین ولایات به انستیتوت خدمات ملکی وریاست هماهنگی ولایات جهت آموزش در انستیتوت خدمات ملکی.
 • داوم کورس کمپیوتر وانگلیسی از طریق  استادان داخل وزارت ،وبرنامه آموزش لسان انگلیسی در دوگروپ از طرف برتش قنسلی بریتانیا .
 • تدویر برنامه آموزشی IT برای کارمندان IT به همکاری IOM.
 • ۴ تن از کارکنان ریاست پالیسی و پلان وعودت وادغام مجدد مورد ارزیابی سالانه قرار گرفتند.
 • درج نتایج ارزیابی سالانه ۲۰ تن از کارکنان ریاست هاوآمریت های ولایات به جدول نتایج.
 • ثبت معلومات ۳  جلد دفتر سوانح کارکنان به دیتابیس وترتیب دفتر سوانح برای  پنج نفر کارمندان جدید التقرر از طریق پروسه آزاد.
 • ترتیب پنج قطعه خلص سوانح کارمندان.
 • کنترول یومیه از حاضری کارمندان به شکل دوامدار.
 • ترتیب راپور معاشات کارکنان باالمقطع وارسال آن به ریاست مالی وحسابی.
 • اجرای حقوق تقاعد ایام کار کرده گی یک تن دریور اسبق وارسال آن به ریاست محترم خزینه تقاعد.
 • اجرآت در قبال ۶۰ قطعه مکتوب ،در موارد مختلف.
 • معرفی یک نفرکارمندان ریاست ارتباط خارجه به آمریت امورمهاجرین ولایت فراه طور خدمتی به اساس حکم مقام محترم وزارت.
 • ارسال خلص سوانح یک تن از کارمندان ولایتی با ابراز موافقه به وزارت محترم معارف.

گزارش کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۴-۱۳۹۴/۵/۲۷

 • معرفی یکنفر از کارمندان ریاست حمایت حقوقی در برنامه قوانین با تطبیق قانون اساسی.
 • معرفی دو کارمند بخش IT جهت امتحان در برنامه آموزشی مسلکی به کشور هند به انستیتوت خدمات ملکی.
 • ارسال لست روسای ولایتی به انستیتوت خدماتی ملکی وریاست هماهنگی امور ولایات جهت آموزش آنها در انستیتوت خدمات ملکی.
 • معرفی آمره جندر در برنامه جلسات ربع وار واحد های جندر.
 • تداوم کورس های انگلیسی در دو گروپ از طریق سفارت برتش قنسل وکورسهای کمپیوتر وانگلیسی از طریق استادان داخل وزارت وبرنامه آموزش IT  برای کارمندان  IT توسط موسسه IOM.
 • بازنگری وتصحیح لایحه وظایف 7 بست ریاست اطلاعات وارتباط عامه و ۲ بس معینیت پالیسی وپلان.
 • اخذ وارسال ده قطعه مکتوب در موارد مختلف از مراجع مختلف ،به مراجع زیربط.

گزارش کاری هفته وار آمریت های مربوطه ریاست منابع بشری

آمریت استخدام:

 1. صادره ووارده(291) قطعه مکتوب از طریق کتاب صادره ووارده
 2. تقرر (7) تن بعد از تکمیل اسناد ابتدایی عجالتاً الی تطبیق سیتم جدید رتب ومعاش.
 3. تقرر محترم محمد انور فرزند صفدر علی بحیث آمر پلان ریاست پالیسی وپلان.
 4. تقرر محترم عبدالواحد فرزند سلطان عزیز بحیث مدیر عمومی مهاجرت وانکشاف ریاست ارتباط خارجه.
 5. تقرر محترم شفیع الله فرزند عزیز الله بحیث مدیر املاک ریاست اداری.
 6. تقرر محترم صلاح الدین فرزند نور علی خالد بحیث مدیر عمومی ارزیابی سوانح ریاست منابع بشری.
 7. تقرر محترم محمد آصف فرزند ناظر حسین بحیث انجنیر ساختمانی ریاست عودت وادغام مجدد.
 8. تقرر محترم سید بسم الله فرزند سید حسین بحیث انجنیر برق ریاست پالیسی وپلان.
 9. تقرر محترم سید محمد ضیا فرزند سید حسین بحیث آمر تحقیق پیرامون وضعیت مهاجرین ریاست تحقیق و معلومات.
 10. تقرر محترم حفیظ احمد میاخیل بحیث مشاور اطلاعات ریاست اطلاعات وارتباط عامه.
 11. جواب به مکاتیب لوی څارنوالی در رابط به اعزام کارمندان مظنون به لوی څارنوالی.
 12. به اعلان سپردن (30)  بست وزارت به منظور تکمیل بست و سپردن کار به اهل آن.
 13. تقرر یکتن از طبقه اناث بطور بالمقطع.

آمریت آموزش:

 1. معرفی (40) تن از کارمندان وزارت جهت تریننگ یک روزه (پروگرام ملی کنترول ایدز) از طریق وزارت صحت عامه در مقر وزارت.
 2. معرفی(65) تن از کارمندان وزارت جهت اشتراک د رسیمنار دو روزه تحت عنوان مزایا و اهمیت قانون اساسی که در مقر وزارت راه اندازی شده بود.
 3. معرفی واعزام چهار تن جهت آموزش به کشور هندوستان.
 4. تداوم کورس های دوگروپ از طریق سفارت برتش قنسل وکورسهای کمپیوتر وانگلیسی از طریق استادان داخل وزارت.

اجراآت آمریت سوانح وارزیابی 1/4/1393 الی 3/5/1394

 •  26 تن از کارکنان ریاست های عودت وادغام مجدد وحمایت حقوقی مورد ارزیابی سالانه قرار گرفتند.
 • درج نتایج ارزیابی سالانه 58 تن از کارکنان ریاست های مرکزی به دفاتر سوانح شان.
 • 73 شماره مکاتیب وارده وصادره گردیده اند.
 • ارسال 97 قطعه فورم ارزیابی اجراآت سالانه کارکنان خدماتی مرکز وزارت به ریاست های مربطه شان.
 • ثبت معلومات 5 حلد دفتر  سوانح کارکنان به دیتابس.
 • برای 6 تن از کارکنان که الی پروسه رقابت آزاد مقرر گردیده اند دفتر سوانح ترتیب وثبت اندراج گردید.
 • ترتیب شش قطعه خلص سوانح کارمندان به اساس درخواست شان.
 • 91 شماره مکتوب دربخش دیتابیس وارده وصادره گردیده است.
 • کنترول یومیه از حاضری کارمندان به شکل دوامدار.
 • ترتیبت راپور معاشات ماهوار واضافه کاری کارکنان بطور ماهوار وارسال آن به ریاست محترم مالی وحسابی.
 • معامله رقعه رخصتی ،ضروری ورخصتی کارمندان به دفاتر حاضری عندالموقع به تعداد 63 تن.
 • مدیریت عمومی حضری 43 قطعه مکتوب وارده وصادره نموده است.
 • اجرای حقوق تقاعد ایام کار کرده گی چهار تن از کارکنان مرکز وولایات وارسال آن به ریاست محترم خزینه تقاعد.

گزارش کاری هفته وار مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی

از طریق این مدیریت در هفته گذشته تعداد از لوایح وظایف مرکز وولایات بازنگری گردیده است.

 • مرکز:- بازنگری وتصحیح لایحه وظایف 6 بست ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات و 3 بست آمریت ارتقای ظرفیت ها وآموزش ریاست منابع بشری.
 • ولایات:- بازنگری وتصحیح لایحه وظایف 4 بست آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان.

گزارش کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۹ الی ۱۷ جوزا .

آمریت استخدام :

 1. طی مراحل تقرر استخدام (۵) نفر از جمله (۲) نفر از طریق رقابت آزاد در مرکز و (۳) نفر بطور غیر ریفورمی ، یک نفر تبدیلی و یکنفر از ولایت به مرکز .
 2. پیگیری بست ریاست های امور مهاجرین ولایت خوست و مالی و حسابی جهت اعلان از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی .
 3. طی مراحل استخدام دو نفر مشاورین پروژه ایجاد شهرک ها و معرفی آنها به ریاست های پالیسی وپلان و ارتباط خارجه غرض استحصال وظیفه .
 4. (۷۴) مورد کار در دفتر شامل ، ارسال و مرسول مکاتیب ، ثبت و راجستر آنها منجمله معرفی (۴) تن از کارکنان این وزارت به څارنوالی جهت روشن شدن قضایای مربوطه .
 5. بررسی دوسیه های متقاضیان بست های (۵) به تعداد (۱۴۰) نفر و مجموعاً (۱۸۴) نفر شارلست و آماده مصاحبه و امتحان شدند.
 6. بمنظور اشتراک گسترده متقاضیان بست کمبود و ایجاد فضای شفافیت در پروسه استخدام از طریق رقابت آزاد برای (۱۳۰) تن بمنظور تکمیل اسناد آنها از طریق تلیفون تماس حاصل شد.
 7. همه روزه بست های شارت لست شده غرض اطلاع رسانی به متقاضیان بست های کمبود این وزارت ، بریاست محترم اطلاعات و ارتباط عامه جهت نشر از طریق ویب سایت وزارت ارسال گردیده است .

آمریت آموزش :

 • معرفی (۲۴) تن از کارمندان وزارت جهت اشتراک در برنامه آموزشی تحت عنوان حقوق بین الملی مهاجرت و حقوق بشر و همچنان دعوت و معرفی کارمندان پنچ وزارت خانه جهت اشتراک در برنامه فوق الذکر.

فعالیت کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۱۸ الی ۲۹ثور

 • پنج نفر از کارمندان وزارت به کشور هندوستان غرض آموزش در کورسهای قصیر المدت معرفی و اعزام شدند.
 • کورس آموزش انگلیسی برای ۲۲ نفر از کارمندان وزارت دایر شد.
 • کورس آموزش کمپوتر برای ۱۲ نفر از کارمندان دایر شد.
 • کورس آموزش انگلیسی از طریق قونسلگری انگلستان برای ۱۶ نفر از کارمندان وزارت دایر شد.
 • اسناد ۲۰۵ نفر متقاضی برای هفت بست کمبود ، بررسی و ۲۰۶ نفر آنها شارلست گردید.
 • درج نتایج ارزیابی ارتقای قدم هفت تن از کارمندان به دفاتر سوانح آنها .
 • بیش از ۵۰ قطعه مکتوب ، پیشنهاد و سایر اسناد دفتری طی مراحل گردیده است .

۱۴۴نفر برای اجرای وظیفه دریک بست (۶) ، امتحان رقابتی را امروز ۱۳۹۴/۲/۲۹ در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان سپری نمودند.

تاریخ نشر: May 19, 2015 رده : عمومی

حفیظ الله سرخرودی رئیس منابع بشری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که برای بست ۶ مخزن ریاست دفتر ، ۱۹۰ نفر ثبت نام نموده بودند.

وی علاوه نمود که از مجموع افراد متقاضی ۱۴۴ نفر آنها بشمول ۱۹ نفر از قشر اناث حاضر به امتحان شدند و در حضور داشت نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر اعضای کمیته امتحانات ، مرحله اول امتحان را که شامل 4 سوال تحریر حمایوی بود سپری نمودند.

سرخرودی اظهار داشت که بعد از ارزیابی پارچه های امتحان ۳ الی ۵ نفر آنها که بلند ترین نمره را اخذ نموده باشند ، وارد مرحله دوم امتحان می شوند و از آنها ۶ سوال تقریری می شود و در نهایت یک نفر آنها که نمره بیشتر اخذ نماید موفق شناسای می گردد.

محمد موسی نوری نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که رقابت ۱۴۴ نفر برای یک بست ۶ ، خود نماینگر میزان بلند بیکاری در کشور است و وظیفه دولت است که در فراهم آوری شرایط کار برای مردم و بخصوص برای قشر جوان اقدامات جدی نماید .

وی در ارتباط به سطح دانش متقاضیان گفت که بیشتر آنهای که حاضر به رقابت می شوند ، سواد کافی ندارند و در پارچه های  آنها غلطی املای به کثرت دیده می شود .

نوری گفت که دولت باید بر کیفیت تدریس در نهاد های تحصیلی دولتی و خصوصی توجه جدی نماید .

از جریان امتحان امروزی در تالار و صحن این وزارت ، فضل احمد عظیمی معین پالیسی و پلان دیدن نمود .

برای ۱۲ بست اعلان شده در وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان بیش از ۱۰۹۰ نفر متقاضی ، فورم کاریابی را در یافت نموده اند.

تاریخ نشر: Apr 06, 2015 رده : عمومی

این مطلب را حفیظ الله سرخرودی ، رییس منابع بشری  وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان ، به خبر نگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت اظهار داشته گفت که دوازده بست شامل (۱۰ بست ۵ ،۱ بست ۶ و ۱ بست چهار ) می باشد ، برای مدت ۱۲ روز کاری به اعلان سپرده شده .

Capture.JPGوی علاوه نمود که معیاد اعلان به تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۹خاتمه می یابد و تا اکنون ، ۱۰۹۰ نفر متقاضی برای بست های مذکور ، فورم کاریابی را از این اداره دریافت نموده و بدون شک بر تعداد متقاضیان افزایش بعمل می آید ، زیرا همین اکنون ده ها نفر غرض در یافت فورم مراجعه کرده اند .

سرخرودی گفت که ازدحام متقاضیان به این تعداد برای ۱۲ بست ، در جریان ماموریت این جانب بی سابقه و جالب است .

وی گفت که کارمندان این اداره آماده توزیع فورم برای شایقین بوده و تا معیاد ختم ، اعلان آماده گی کامل در این مورد دارند .

سرخرودی علاوه نمود که مطابق طرز العمل ، در مرحله بعدی در حضور داشت نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ، با اخذ امتحان حمایوی از مجموع متقاضیان ، آنهای که واجد شرایط شناسای می شوند ، شامل شارلست و امتحان رقابتی محول می گردند.

وی پروسه امتحانات و شارلست شدن را با درنظر داشت این تعداد متقاضی ،  کارعادی نخوانده و گفت که هر کار واقدام عملی ، که باید با صد در صد شفافیت انجام شود ، تا جائی مشکل خواهد بود ، اما برای انجام این کار آماده گی لازم اتخاذ شده است .