ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست تکنالوژی معلوماتی مسؤلیت  راه اندازی سیستم های اطلاعاتی ،  انکشاف وتوسعه تکنالوژی معلوماتی، ایجاد اداره الکترونیکی، ،تنظیم سیستم های معلوماتی وایجاد شبکه های کمپیوتری این وزارت و محافظت آنرا به عهده دارد..

اهداف:

زیر بنا سازی سیستم های تکنالوژی معلوماتی مطابق به استندرد های جهانی جهت انسجام امور در راستای میکانیزه نمودن وزارت با تکنالوژی جدید غرض تطبیق پالیسی مناسب برای بهبودی وضع سیستم تکنالوژی معلوماتی و فراهم سازی تسهیلات برای راجستریشن مهاجرین و عودت کننده گان از طریق شبکه های انترنتی و بانک اطلاعاتی (Database)، ارایه خدمات و تسهیلات  تکنالوژي ارتباطی  ومعلوماتی  با استندرد های بین المللی ،رفع نواقص و مشکلات استفاده کننده گان لوازم تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی  درسطح وزارت را از اهداف آن ریاست است.

مقاصد عمده:

الکترونیک ساختن اموراین وزارت ، انکشاف و توسعه سیستم های اطلاعاتی با استفاده ازکمپیوتروانتر نت، ایجاد زیربنا های تکنالوژی معلوماتی، داشتن سیستم مرکز معلومات یا دیتا سنتر برای سروی و راجستریشن مهاجرین و عودت کننده گان، اتصال نماینده گی های ولایاتی از طریق (VPN) به مرکزوزارت، ایجاد شبکه داخلی جهت فراهم نمودن تسهیلات در گزارش گیری ، جلوگیری از مصارف قرطاسیه ،استهلاک تجهیزات تکنالوژی قبل از زمان معین آن .

 

تاریخچه ریاست تکنالوژی معلوماتی:

 ریاست تکنالوژی معلوماتی قبل از سال 1380 در  تشکیل وزارت در سطح مدیریت کمپیوتر ایجاد در سال 1386 به مدیریت عمومی ارتقا یافت و در سال 1391 به آمریت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی ارتقاء نمودو سال 1395 از آمریت به ریاست ارتقاء یافت.

دست آوردها:

ریاست تکنالوژی معلوماتی با امکانات محدود اقداماتی را انجام داده و خریداری دستگاه جدید و مدرن (p2p microwave link ) به عوض دستگاه رادیویی (وایلن ) ، تمدید شبکه داخلی مرکزوزارت (درحدود 150 پورت )، ایجاد بیش از 100 پورت تلیفون های داخلی ، ملی و بین المللی ، انتقال (10) خط تلفون دیجیتال (020) به مرکزوزارت ، راه اندازی دستگاه های (PABX) طرح ، رااندازی و کنترول تخنیکی دیتابیس مربوط به راجستریشن مهاجرین ولایت کابل ، رفع مشکلات تخنیکی تکنالوژی و ارایه خدمات برای تمام پرسونل وزارت امور مهاجرین که دسترسی به استفاده  لوازم تکنالوژی ،ازجمله کارهای مهم این بخش است.

همچنان تجهیز دفاتر کارمندان با وسایل تکنالوژیکی  (به همکاری  دفتر IOM)، اتصال  34واحد دومی وزارت توسط انترنت ، بلند بردن ظرفیت انترنت مرکز وزارت از یک (MB) به (6mb\se) ،فعال سازی سیستم های امنیتی و حمائیوی تکنالوژی معلوماتی ،راه اندازی نامه های برقی رسمی وزارت  تحت دومین (morr.gov.af) ، راه اندازی (shared folder) گزارش گیری برای ریاست های و شعبات مرتبط شان ، طرح و ترتیب پالیسی استفاده از نامه برقی رسمی وزارت ،استفاده از انترنت ،طرزالعمل میز کمک و ده ها پالیسی دیگر که جهت تامین امنیت شبکه و تسهیلات بیشتر به استفاده کننده ها و تدویرپنج دوره آموزش کمپیوتربرای کارمندان بخش تکنالوژی و سایر شعبات مختلف مرکزی مرکزی نیزبه اثر سعی وتلاش این ریاست انجام شده است.

این ریاست عضویت شورای تکنالوژی معلوماتی و دولت داری الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را با درنظرداشت فعالیت های که درعرصه تکنالوژی دروزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان  انجام یافته است  دارا میباشد.

پلان های آینده:

  1. راه اندازی دیتاسنتر مرکزی وزارت.
  2.  تمدید و باز سازی شبکه برای تعمیر وزارت بلاک های (A.B.C).
  3. اتصال (9) ولایت سرحدی به دیتاسنتروزارت.
  4.  انتقال فزیکی سرور دیتابیس وزارت به محل مورد نظر،جهت تامین امنیت و استفاده منظم بدون قطع برق.
  5.  ایجاد (Server Room) استندرد با تمام امکانات که قبلاً نیازسنجی ابتدایی آن صورت گرفته است.
  6. - ایجاد سیستم فایلنگ که در بر گیرنده فاز دوم (Shared Folder) است (چگونگی جابجایی فایل های رسمی        وزارت و حفاظت آن از هر نوع خطرات احتمالی).
  7.   نیازسنجی تجهیزات تکنالوژیکی توسط بخش تحلیل اطلاعات و تکنالوژی معلوماتی (IOM) که هدف کلی این نیاز سنجی شناحت ضروریات و کمبود های وزارت مهاجرین و عودت کننده گان در جهت انکشاف منابع و ظرفیت برای تاسیس و اجرای متداوم سیستم معلومات عودت کننده گان افغانستان (ARIS) میباشد.
  8.  بکارگیری فناوری های جدید جهت سهولت وامنیت تکنالوژی.
  9.  ایجاد ظرفیت منابع بشری.
  10. - تدویر ورکشاپ ها و کورس های کوتاه مدت و دراز مدت آموزشی برای کارمندان تکنالوژی معلوماتی درمرکزو واحد های دومی وزارت.