فعالیت کاری ریاست تکنالوژی معلوماتی

 

 

18 الی 22 حوت 1397

ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS به طورمداوم .
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه .
 3. تنظیم DVRوکمره های امنیتی.
 4. . ترمیم لپ تاپ / ریاست مالی / مدیریت معاشات
 5. ترمیم پرنتر / ریاست عمومی عودت.
 6. . انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست حقوق.
 7. انستالیشن پرنتر / ریاست مالی / مدیریت تصفیه و تحلیل.
 8. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست عودت / نظارت و ارزیابی از سر پناه.
 9. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / مشاوریت.
 10. تبدیل پاور سپلای / استفاده از پاور سپلای یک پایه کمپیوتر داغمه / ریاست پالیسی و پلان .
 11. انستالیشن ویندوز و سایر بزنامه های مورد نیاز / مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی.
 12. انستالیشن پرنتر / ریاست عودت و ادغام.
 13. انستالیشن ماشین شارپ 6026N / ریاست منابع / آمریت استخدام.
 14. تمدید یک لین انترنت و جاین نمودن کمپیوتر به شبکه / ریاست تفتیش داخلی.
 15. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست پلان .
 16. انستالیشن پرنتر / آمریت خدمات / مدیریت حفظ و مراقبت از سیستم ها
 17. انستالشین وایبر وتنظیم آن/ ریاست اطلاعات/ آمریت اطلاعات.
 18. پیگیری انترنت کمپ عبوری انصار ریاست محترم امور مهاجرین ولایت هرات که قبلاً از شرکت محترم افغان تیلیکام با عقد قرار داد اخذ گردیده بود و تقریباً یک ماه به این طرف نسبت مشکلات فایبر نوری از فعالیت باز مانده بود، به روز چهار شنبه مورخ 23/12/1397 بلاثر گزارش مدیریت تکنالوژی آنریاست محترم طی ایمیل رسمی از تصال و فعالیت مجدد آن خبر داده شد. هرچند برعلاوه اتصال مجدد از ضعیف بودن انترنت شکایت داشتند، آمریت تکنالوژی معلوماتی مشکلات عایده را طی ایمیل مجددً به بخش حمایت تخنیکی شرکت محترم افغان تیلیکام خبر داده و از چگونگی اجراات شان جویایی معلومات گردیده است.
 19. اشتراک آمر تکنالوژی معلوماتی برعلاوه از مدیریت برنامه های کاری روتین در جلسات ارزیابی 78 قلم قرطاسیه باب غیر مطبوع و تونر های مختلف النوع با دو تن از اعضاء هیئت همه روزه ادامه دارد جریان مفصل ارزیابی بعد از ختم پروسه و منظوری مقام محترم وزارت گزارش میگردد.
 20. تجدید رمز کاربری ایمیل آدرس رسمی آمریت امور مهاجرین و لایت زابل طی ایمیل جهت اجراات امورات رسمی به دسترس شان قرار گرفت.
 21. یک ایمیل رسمی تحت نام (C.R.I.Specialist@morr.gov.af ) نا اسم مکمل (Coordinator of Returnee and Integration Specialist ))  برای مشاور عودت و ادغام مجدد ریاست محترم عمومی عودت ایجاد و به دسترس شان جهت استفاده رسمی قرار داده شد.
 22. بالاثر تماس تیلفونی محترم محمد کاظم الهام نماینده عمومی موسسه محترم IOM که از عدم فعالیت دیتابیس (ARIS) در مرز های سپین بولدک و میلک خبر میداد هماهنگی های لازم صورت گرفت و بعد از برسی ها و پیگیری لازم دریافت مشکلات اصلی در انترنت افغان بیسم که قبلاً جهت اجرا پروسه برای شان عقد گردیده بود محسوس بود. موضوع مجدداً برای شان خبر داده شد و طی ایمیل رسمی وضاحت بیشتر را از محترم بصیرت مسؤول طرح و دیزاین دیتابیس آن موسسه محترم دریافتیم که بعضی اوقات شاید نسبت ضیعف بوده انترنت و دیگر معاذیر تخنیکی گاهی اوقات با پسوند (gov.af) مشکلات میداشته باشد جهت سهولت هرچه بیشتر کاربران میتوانند با IP آدرس منطقی (https://103.132.98.134) نیز به سیستم دیتابیس وارد شوند که بعد از هماهنگی های لازم به حل آن رسیده گی  صورت گرفت.  
 23. مسئولین شرکت محترم لوژستیکی تیمور سادات انجنیر سید تیمور و انجنیر محمد داود به وزارت تشریف آورده  . دستگاه ATS  و همچنان یکعدد بطری 12-V 100 AH) ) به جنراتور نصب. قراریکه ساعت 4:15 دقیقه عصر برای چک کردن به جنراتور خانه سرور روم مراجعه نمودیم. کیبل های دستگاه ATS شارت بوده. و با انجنیر سید تیمور شاه به تماس شده از مشکل و شارتی لین برای شان اطلاع داده شد . ومشکلات عایده دوباره توسط انجنیرشرکت مذکور برطرف گردید . همچنان سه عدد بطری 12-V 100 AH) ) توسط شرکت تیمورسادات نیز تسلیم داده شد .  ازجانب دیگر انجنیران شرکت محترم (UPS) را چک وبررسی نموده وچنین نتیجه گیری نمود .درقسمت کندکسور که یکفاز برق را قطع مینمود اظهارداشتند که باید تبدیل گردد در بازارقابل دریافت میباشد . مشکل روشن نشدن جنراتور ازاثرسوختگی چارجربرق میباشد که نمی تواند بطری را چارچ نماید باید تبدیل گردد .

اجراآت مدیریت اجرائیه :

 1. پیگیری پیشنهادات نیازمندی ارسال شده ازمرجع مربوطه .
 2. ترتیب وتنظیم(2)قطعه پیشنهاد به ارتباط نیازمندی اداره وارسال آن به مراجع ذیربط  .
 3. فهرست فایل ها ی سال 1397.
 4. مکاتیب وارده (13)قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده (9 )قطعه و ارسال آن به مراجع ذیربط .

فوقاً فشرده گزارش فعالیت های انجام شده هفته وار ریاست تکنالوژی  معلوماتی تقدیم  است .

11 الی 15 حوت 1397

ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS به طورمداوم .
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه .
 3. تنظیم دوپایه کمره وچک بررسی سیستم آنها.
 4. . ترمیم ماشین فوتوکاپی /مشاوریت اجتماعی.
 5. . تنظیم موز / مشاوریت معینت امور پناهنده گان.
 6. جابجایی شماره 363 لوکل به شماره 442 ملی / آمریت خدمات اجتماعی/ ریاست عودت.
 7. انستالیشن پرنتر/ / آمریت نظارت بر تخطی ها / ریاست حمایت حقوق
 8. انستالیشن پرنتر /آمریت خدمات/ مدیریت حفظ و مراقبت از سیستم ها
 9. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز یک پایه دیسکتاپ آمریت خدمات وهمچنان یک پایه دیسکتاپ مدیر یت املاک وسایر برنامه های مورد نیاز /ریاست اداری
 10. انستالیشن پرنتر و حل مشکل انترنت / ریاست تفتیش/ ریس تفتیش
 11. برطرف  نمودن مشکل کمپیوتر / / مدیریت حاضری/ ریاست منابع  بشری
 12. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر / آمریت خدمات / مدیریت خدمات / ریاست اداری
 13. برطرف نمودن مشکل برنامه ورد / / تفتیش های داخلی / ریاست اداری
 14. تبدیل کردن کنکتر تیلفون / MRC

اجراآت مدیریت اجرائیه :

 1. پیگیری پیشنهادات نیازمندی ارسال شده ازمرجع مربوطه .
 2. ترتیب وتنظیم(1)قطعه پیشنهاد به ارتباط تبادله دفاتر دیتابیس ها میان ریاست مهاجرین ولایت کابل وارسال آن به مراجع ذیربط  .
 3. فهرست فایل ها ی سال 1397.
 4. مکاتیب وارده (5)قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده (7 )قطعه و ارسال آن به مراجع ذیربط .

فوقاً فشرده گزارش فعالیت های انجام شده هفته وار ریاست تکنالوژی  معلوماتی تقدیم  است .

4 الی 8 حوت 1397

ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS به طورمداوم .
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه .
 3. برطرف نمودن حل مشکل پرنتر / / ریس پلان. / ریاست پلان
 4. تنظیم انترنت به کمپیوتر های صنف آموزش/ ریاست منابع بشری
 5. تبدیل نمودن کنکتر تیلفون / / ریس اداری / ریاست اداری
 6. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر و نصب برنامه های مورد نیاز / / آمریت طرح مشکل کمپیوتر و نصب برنامه های مورد نیاز/ آمریت طرح و تسوید تفاهم نامه ها/
 7. اکتیف ویندوز و آفیس کمپیوتر مشاور ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین
 8. برطرف کردن مشکل پرنتر آمریت ثبت بیجاشده گان داخلی / ریاست پاسخدهی بیجاشده گان .
 9. برطرف نمودن مشکل ایمیل / /مدیریت دفتر داری / ریاست مالی وحسابی
 10. انستالیشن آفیس / مدیریت تدارکات/ آمریت تدارکات
 11. تمدید دو خط لین انترنت / / مدیریت اجرائیه/ آمریت تدارکات
 12. . انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز/ مدیریت اجرائیه / آمریت  تدارکات

اجراآت آمریت طرح ودیزاین دیتابیس .

همکاری با نماینده موسسه محترم IOM  درورکشاپ (9)روزه ترننیگ ارتقاع ظرفیت اشتراک کننده گان واحدهای دومی . درمقروزارت

اجراآت مدیریت اجرائیه :

 1. پیگیری پیشنهادات نیازمندی ارسال شده ازمرجع مربوطه .
 2. صدور(3)قطعه پیشنهادات نیازمندی اداره بعدازطی مراحل وارسال آن به مراجع ذیربط  .
 3. فهرست فایل ها ی سال 1397.
 4. مکاتیب وارده (6)قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده (4 )قطعه و ارسال آن به مراجع ذیربط .

 

27 دلو الی 1 حوت 1397

ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

اشتراک در نشت جلسه ارتقاع ظرفیت وزارت با مسئولین سازمان بین المللی مهاجرت که روی موضوعات ذیل درزمینه تفاهم صورت گرفت .

 • دعوت روئسای واحدهای دومی درورکشاپ (9)روزه ارتقاع ظرفیت.
 • تهیه دعودت نامه به اشتراک کنندگان ورکشاپ همچنان مسئله پرواز وترانسپورت انها .
 • تهیه لست مواد ضروری برنامه آموزشی .
 • ثبت پرسشنامه استقرارمجدد درسرحدات سپین بولدک وتورخم همچنان تهیه  فورمه جات بیجاشدگان داخلی .

البته درقسمت تهیه فورمه جات بیجاشدگان داخلی موضوع ذریعه ایمیل به ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی رسانیده شد زمانیکه ازطریق ریاست مربوطه درمورد اطمینان ارائیه گردید موضوع با  تیم تخنیکی موسسه محترم IOM  درمیان گذاشته خواهد شد.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS به طورمداوم .
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه .
 3. برطرف نمودن حل مشکل پرنتر / ریاست پلان / ریس پلان.
 4. ارسال ایمیل هماهنگی تیم تخنیکی شرکت سادات  IT depatm.
 5. تبدیل کردن کنکتر های / آمریت ارتباط امور پارلمانی.
 6. انستالیشن پرنتر مدل M125a / / / مدیریت ترانسپورت/ ریاست اداری .
 7. برطرف نمودن مشکل شیرپرنتر / مدیریت اجرائیه /ریاست تحقیق.
 8. برطرف نمودن حل مشکل پرنتر مشاورین / کمیسیون عالی مهاجرت.
 9. برطرف نمودن مشکل انترنت و بروزر / آمریت تنظیم امور مهاجرت ها / ریاست ارتباط خارجه .
 10. تمدید یک لین تلفن داخلی به شعبه مشاورین.
 11.  برطرف نمودن مشکل پرنتر /ریاست مالی و حسابی.
 12. بر طرف نمودن مشکل پرنتر / / ریئس پلان / ریاست پلان .
 13. انستالیشن پرنتر/ / مدیریت توزیع زمین/ ریاست عودت وادغام مجدد.
 14. انستالیشن پرنتر/ مدیریت اجرایئه  /ریاست تحقیق.
 15. جابجایی لین های تیلفون /آمریت پاسخدهی و آمریت ثبت / ریاست پاسخدهی بیجاشدگان داخلی.
 16. وصل نمودن کمپیوتر به شیر پرنتر/ آمریت محاسبه / مدیریت حواله جات /ریاست مالی وحسابی .
 17. انستالیشن برنامه های مورد نیاز و تنظیم کمپیوتر ها / آمریت آموزش / ریاست منابع بشری .
 18.  انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز به چهار پایه کمپیوتر صنف آموزش/  آمریت آموزش و ارتقای ظرفیت / ریاست منابع بشری .
 19. انستالیشن پرنتر/ ریاست تحقیق / آمریت تحقیق
 20. ترتیب نمودن ایمیل های واحد های دومی ولایات / مدیریت تصفیه / ریاست مالی وحسابی .
 21. بر طرف کردن مشکل تیلیفون /ریاست حمایت حقوقی/ مدیریت اجراییه.
 22. دوتن ازانجنیران شرکت لوژستیکی سادات انجنیر سید تیمور و انجنیر محمد داود به وزارت تشریف آورده. بعد از چک ATS اظهارداشتند که باید به  ATS تبدیل شود
 23. به اساس ایمیل ارسالی محترم سید ابراهیم موزون قرار بود تیم تخنیکی شرکت لوژستیکی سادات برای سروی و ترمیمات جنراتور وزارت و سیستم دوران آن تشریف بیاورند. از اینکه در ایمیل ارسالی شان اسامی اشخاص و مشخصات وسیله نقلیه شان وضاحت نداشت طی ایمیل مجدد برای وضاحت بیشتر خبر داده شد.

دربخش امریت طرح ودیزاین دیتابیس .

 1. تکمیل نمودن ERD سیستم کتابخانه وجمع آوری معلومات ابتدایی .

دربخش مدیریت اجرائیه :

 1. پیگیری پیشنهادات نیازمندی ارسال شده ازمرجع مربوطه .
 2. مواصلت (6)قطعه پیشنهادات ادارات متقاضی وتسلیمی آن به مدیریت عمومی عمومی حفظ ومراقبت سیستم ها  به منظور اجراآت بعدی.
 3. ترتیب ف س (9)قرطاسیه باب غیرمطبوع مورد ضرورت دفاتر مربوطه ریاست بابت ربع اول سال مالی 1398 وارسال آن به مرجع مربوطه .
 4. ترتیب ف س(9)البسه باب زمستانی سه تن ازکارکنان خدماتی ریاست وارسال آن به مرجع مربوطه.
 5. فهرست فایل ها ی سال 1397.
 6. وارده (6)قطعه مکاتیب واصله  و صادره(2)قطعه مکاتیب اجراآت شده ارسال آن به مراجع ذیربط .

فوقاً فشرده گزارش فعالیت های انجام شده هفته وار ریاست تکنالوژی  معلوماتی تقدیم  است .

 

20 الی 24 دلو 1397

ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS.
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه .
 3. .تبدیلی خط تیلفون داخلی مدیریت عمومی بودجه انکشافی به ملی /ریاست مالی وحسابی.
 4. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر مدیریت تسهیل قرارداد ها آمریت تدارکات.
 5. برطرف نمودن مشکل پسورد یوزر امر نظارت وارزیابی /ریاست پلان وپالیسی.
 6.   برطرف نمودن مشکل تیلفون ملی ریاست تفتیش داخلی /دفتر  رئیس .
 7. برطرف نمودن مشکل تیلفون امریت مفتشین قسم اول /ریاست تفتیش داخلی.
 8. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر امریت ثبت بیجاشده گان داخلی /ریاست ریاست پاسخدهی بیجا شدگان داخلی / ریاست پاسخدهی بیجاشدگان.
 9. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر مدیریت اجرائیه /ریاست دفتر
 10. انستالیشن پرنتر امریت پلان وپالیسی /ریاست پلان وپالیسی
 11. تنطیم نمودن کمپیوتر ریاست دریافت راه حل دائمی به سیستم شبکه و تنطیم نمودن ایمیل آدرسoutlook جابجایی یوزراجراات صورت گرفت
 12. مورخ 21/11/1397 ایجاد دو ایمیل آدرس رسمی تحت نام های : 1- کمیته فرعی مهاجرت  2- کمیسیون عالی مهاجرت

Subcommittee on Immigration / SUBCOM@morr.gov.af

High Commission of Migration /  HICOM@morr.gov.af

 1. تنظیم نمودن کمیپوتر ریاست پاسخدهی به شبکه برطرفه نمودن مشکلات ایجاد شده در قسمت جهت اجراات رسمی شان صورت گرفت و رمز کار بری شان طی ایمیل آدرس در خواستی شان انتقال داده شده است
 2. وصل نمودن خط انترنت امریت پلان به کمپیوتر لبتاب /ریاست پلان وپالیسی.
 3. برطرف نمودن مشکل تیلفون امریت مفتشین قسم اول /ریاست تفتیش داخلی.
 4. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر امریت ثبت بیجاه شده گان داخلی / ریاست پاسخدهی بیجاشدگان داخلی و همچنان وصل نمودن یک خط تیلفون آمریت ثبت بیجاشدگان داخلی .
 5. وصل نمودن کمپیوترآمریت پلان به شبکه / ریاست پلان و پالیسی.
 6. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر مدیریت اجرائیه /ریاست دفتر.
 7. انستالیشن کمپیوتر لبتاب رئیس  / ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین.
 8. جابجای یک خط تیلفون مدیریت عمومی حفظ و مراقبت / همچنان برطرف نمودن مشکل لین تیلفون آمریت خدمات / ریاست  اداری .
 9. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز یک پایه کمپیوتر مدیریت عمومی جنسی /ریاست اداری.
 10. جابجایی دوخط لین تیلفون دفتر رئیس / ریاست منابع بشری.
 11. وصل نمودن یک خط انترنت مدیریت اجرایئه/ ریاست خدمات انجنیری.
 12. بلاثر مکتوب رسالی شماره(1831/1308)مورخ20/11/1397 مدیریت عمومی ارتباط هماهنگی امورولایات آمریت ارتباط وهماهنگی امورولایات و پیشنهاد یه آمریت امور مهاجرین ولایت کندوز به تعداد چهار ایمیل آدرس رسمی جدید و رمز گشایی دو ایمیل آدرس اسبق شان که معلومات ذیلاً درج است مطابق هدایت مافوق اجراات لازم صورت گرفته است.

  1. Kunduz.DoES@morr.gov.af

  2. Kunduz.RD@morr.gov.af
  3. Kunduz.FaAD@morr.gov.af
  4. Kunduz.ITapport@morr.gov.af

  1- legal@morr.gov.af
  2- legal.kunduz@morr.gov.af
 13. به اساس ایمیل ارسالی ریاست محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان هلمند که پیرامون عدم فعالیت انترنت اختصاصی شان خبر میداد با بخش حمایت تخنیکی شرکت محترم افغان تیلیکام از طریق تماس تلفونی صحبت صورت گرفت که پیرامون حل مشکلات عایده اطمینان دادند. برای فردای روز یکشبنه نتیجه که از آن ریاست محترم پرسیده شد گفتن که تا هنوز مشکلات رفع نشده است. مجدد موضو ع از طریق ایمیل به شرکت محترم افغان تیلیکام پیگیری و مشکلات عایده برای شان وضاحتاً ارسال شد. که بعد از ملاحظه ایمیل ارسالی مان بخش حمایت تخنیکی (Support) آن شرکت محترم خواستار یک شماره تلفون ارتباطی از ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند گردیدن تا به حل مشکلات شان به طور جدی عمل نمایند. که از جانب این آمریت شماره تلفون رئیس مربوطه توام با شماره مدیر تکنالوژی معلومات برای شان شریک گردید.

 

 1. انستالیشن و تنطیمات پرنتر رنگه / سکرتریت مقام وزارت.
 2. جابجایی کمپیوتر و انتقال فایل های رئیس /  ریاست عودت و ادغام.
 3. وصل نمودن یکپایه کمپیوتر آمریت تطبیق به شبکه /ریاست خدمات انجنیری.
 4. برطرف نمودن مشکلات ایجاد شده یوزر ها ، انترنت ، شبکه / آمریت تنظیم مهاجرتها.
 5. چک و بررسی دیتابیس حاضری الکترونیکی بر طرف نمودن مشکلات ایجاد شده آن
 6. انستالیشن پرنتر مدیریت عمومی محاسبه جنسی /ریاست اداری.
 7. انستالیشن پرنتر /ریاست مالی وحسابی.
 8. تمدید لین انترنت مدیریت حواله جات / ریاست مالی وحسابی.
 9. جابجای لین انترنت از شعبه مدیریت اجرائیه به آمریت طرح و انکشاف پالیسی / ریاست پالیسی
 10. تنظیم وبررسی کمره های امنیتی وپاک کاری انها
 11. برطرف نمودن مشکل یوزر مدیرروغنیات / مدیریت جنسی
 12. برطرف نمودن مشکل تیلفون دیجیتل /ریاست منابع بشری
 13. نصب ویندوز و سایر نرم افزار های مورد ضرورت / آمریت استخدام
 14. چک و بررسی کارمندان ثبت نشده در دیتابیس حاضری / ریاست منابع بشری
 15. چک و بررسی Outlook ریاست دریافت راه حل دائمی و ارائه آموزش های لازم در جهت استفاده درست از سیستم outlook.

                    مدیریت اجرائیه :

 1. ترتیب وتنظیم تعداد(5)قطعه پیشنهادات نیازمندی اداره وارسال آن بعدازطی مراحل به آمریت تدارکات .
 2. پیگیری پیشنهادات نیازمندی ارسال شده ازمرجع مربوطه .
 3. مواصلت (5)قطعه پیشنهادات ادارات متقاضی وتسلیمی آن به مدیریت عمومی توسعه امنیت شبکه  به منظور اجراآت بعدی.
 4. فهرست فایل های مینوت مکاتیب ، حفظیه مکاتیب وپیشنهادات نیازمندی سال 1397 دردیتابیس تنظیم شده .
 5. وارده (3)قطعه مکاتیب واصله  و صادره(12)قطعه مکاتیب وپیشنهادات اداره وارسال آن به مراجع ذیربط .

فوقاً فشرده گزارش هفته وار ریاست تکنالوژی  معلوماتی دربرگیرنده (45)موارد عمده ومتفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید وانسجام تهیه وتقدیم  است .

 

13 الی 17 دلو 1397

ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه .
 3. نستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست اداری/ مدیریت کنترول.
 4. انستالیشن پرنتر / / مدیریت حاضری / ریاست منابع بشری.
 5. انستالیشن پرنتر / / مدیریت جنسی / ریاست اداری.
 6.  برطرف نمودن مشکل اتصال دستگاه حاضری الکترونیکی .
 7. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / / مدیریت جنسی / ریاست اداری
 8. برطرف نمودن مشکلات ایجاد شده درقسمت قطعی سیستم دیتابیس ARIS با کمک و همکاری بخش تخنیکی موسسه محترم IOM در وزارت مخابرات صورت گرفت.
 9. وصل نمودن وای فای مبایل به کمپیوتر / معینیت عودت/ مشاورین.
 10. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست اداری/ مدیریت عمومی ترانسپورت.
 11. برطرف نمودن مشکل پرنتر / مدیریت  کتابخانه / ریاست تحقیق معلومات مهاجرین 
 12. برطرف نمودن  مشکل  تیلفون / مدیریت اجرائیه  / ریاست حمایت حقوقی
 13. انستالیشن پرنتر، دانلود منیجر و دیکشنری / ریاست عودت و ادغام مجدد.
 14. برطرف نمودن  مشکل  شیرفولدر / مدیریت اسناد و ارتباط / ریاست دفتر
 15. برطرف نمودن مشکل بد سکتور هاردیسک کمپیوتر لب تاب / سکرترمعینیت مالی و اداری
 16. برطرف نمودن مشکل پرنتر / آمریت هماهنگی اطلاعات
 17. انستالیشن و یندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست خدمات انجنیری
 18. ایجاد نمودن یوزر و تنظیمات کمپیوتر به سیستم شبکه داخلی / آمریت آرشیف / ریاست  دفتر
 19. تنظیم نمودن سیستم ایمیل آدرس رسمی ریاست تحقیق و سیستم معلومات به   out loo
 20. تبدیل نمودن کنکتر های کیبل انترنت / ریاست دفتر/مشاوریت
 21. انستالیشن فونت /ریاست خدمات انجنیری / آمریت سروی
 22. تنظیم و بررسی کمره های امنیتی توسط عضوی  مسلکی  کمره امنیتی ریاست  تکنالوژی معلوماتی به طور روزانه .
 23.   آمریت تکنالوژي معلوماتی با در نظر داشت مکلفیت های کاری خویش جهت پیشبرد امورات عقد قرار داد انترنت بابت سال 1398 قبلاً لست نیاز سنجی های ولایتی را با شرکت محترم افغان تیلیکام به اشتراک گذاشته بود که اینک مورخ 17/11/1397 لست سروی امکانات عرضه خدمات انترنتی با تفکیک هر ولایت  از طریق ایمیل  شرکت محترم افغان تیلیکام به این اداره مواصلت ورزیده است. که مجدداً جدول ارسالی طریق ایمیل  « به اساس ضرورتمندی اداره، مبنی بر فراهم آوری تسهیلات عرضه خدمات انترنتی برای 21 ولایت به شمول میدان هوایی کابل به آمریت محترم تدارکات  جهت طی مراحل و اجراات بعدی ارسال گردید.  
 24. بتعداد (8) قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد (8 )قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

فوقاً فشرده گزارش هفتوار ریاست تکنالوژی  معلوماتی دربرگیرنده (24)موارد عمده ومتفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید وانسجام تهیه وتقدیم  است .

 

6 الی 10دلو 1397

 1. ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.
 2. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 3. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه 
 4. برطرف نمودن مشکل  برنامه گوگل ترانسلیت  / ریس اداری/ ریاست اداری
 5. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست حمایت حقوقی / ریس حمایت حقوقی
 6. انستالیشن پرنتر و حل مشکل ویندوز / دفتر مشاورین
 7. انستالیشن کمپیوتر laptop  ریاست حمایت حقوقی ونصب تمام نرم افزارهای مورد ضرورت صورت گرفت.
 8. انستالیشن کمپیوتر Laptop  آمریت ثبت بیجاشده گان داخلی ونصب تمام نرم افزارهای مورد ضرورت صورت گرفت.
 9. انستالیشن لبتاب آمریت ثبت بیجاشدگان داخلی ونصب تمام نرم افزارهای مورد ضرورت
 10. انستالیشن لبتاب دفتر کمیسیون عالی مهاجرت ونصب تمام نرم افزارهای مورد ضرورت آن
 11. نصب پرنتر دفتر کمیسیون عالی مهاجرت
 12. نصب نرم افزارهای مورد ضر ورت کمپیوتر دفتر عالی مهاجرت
 13. برطرف نمودن مشکل تیلفون مدیریت کنترول
 14. برطرف نمودن مشکل پرنتر آمریت اشتغال زایی / ریاست عودت ادغام مجدد
 15. انستالیشن کمپیوتر desktop آمریت اشتغال زایی / ریاست عودت وادغام مجدد
 16. نصب 3 دستگاه جدید حاضری الکترونیکی جهت سهولت برای کارمندان وزارت
 17. شیر نمودن یک دستگاه پرنتر مدیریت اجرائیه / ریاست تحقیق و سیستم معلومات
 18. ایجاد نمودن سیستم شیرفولدر بین آمریت و مدیریت های /ریاست مالی و حسابی
 19. ایجاد نمودن سیستم شیر فولدر بین ریاست دفتر و تمامی ریاست ها جهت ارسال مکاتیب
 20. برطرف نمودن مشکل اتصال انترنت کمپیوتر مقام وزارت
 21. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر سکرتریت مقام وزارت
 22. جلسه هئیت رهبری ارتقاء ظرفیت – وزارت مهاجرین وعودت کنندگان و سازمان بین المللی مهاجرت بتاریخ چهار شنبه 30 جنوری 2019 ساعت 10 قبل از ظهر در دفتر ریاست تکنالوژی
 23. کاربالای دستگاه حاضری الکترونیکی و برطرف نمودن مشکلات وارده در قسمت ثبت کاربالای دستگاه حاضری الکترونیکی و برطرف نمودن مشکلات وارده در قسمت ثبت و راجستریشن کارمندان
 24. جلسه الیوم 10 دلو در مورد موضوعات تعین هدف برای ثبت وراجستر در بخش ادغام مجدد، ثبت و راجستر در مزرها و مراکز معلوماتی استقرار مجدد ولایات 17 گانه،  برگزاری برنامه آموزشی برای کارمندان 8 ولایت، نگهداری و جمع و قید اجناس و وسایل ، پلانگذاری تریننگ برای کارمندان، ثبت و راجستر دیتابیس و تکمیل لایحه وظایف کارمندان پنج ولایت، بحث روی ثبت و راجستر عودت کنندگان به قسم آف لاین در مراکز ادغام مجدد ولایتی.
 25. بتعداد (8) قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد (4 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد .
 26. فوقاً فشرده گزارش هفتوار ریاست تکنالوژی  معلوماتی دربرگیرنده (24)موارد عمده ومتفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید وانسجام تهیه وتقدیم  است .

 

29جدی الی ۳ دلو ۱۳۹۷

ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه 
 3. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز /مدیریت حواله جات / ریاست مالی وحسابی
 4. برطرف نمودن مشکل  ایمیل/ آمریت محاسبه / ریاست مالی وحسابی
 5. انستالیشن خط فارسی ، بروزرکروم و شیر کردن پرنتر/مدیرت حواله جات / ریاست مالی وحسابی
 6. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / ریاست اداری
 7. انستالیشن پرنتر / معینیت پناهنده گان / دفتر سکرتریت
 8. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / /آمریت کمک های بشری / ریاست عودت ادغام مجدد
 9. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / مشاوریت حقوقی
 10. تبدیل کردن بطری مادر بورد کمپبوتر / آمریت نظارت و ارزیابی / ریاست پالیسی وپلان
 11. انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / جنراتور کار ریاست اداری
 12. حذف و نصب نمودن برنامه اتوکد / آمریت خدمات انجنیری / ریاست خدمات انجنیری
 13. وصل نمودن دوپایه دستکاه حاضری به شبکه / ریاست منابع بشری
 14. تبدیل کنکتر های تیلیفون / ریاست تفتیش / آمریت گروپ دوم
 15. انستالیشتن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز / / مدیریت تصفیه و تحلیل /ر یاست مالی وحسابی
 16. برطرف نمودن  مشکل انترنت / معینت امور پناهنده گان
 17.  انستالیشن فونت / آمریت آموزش / ریاست منابع بشری
 18. ایجاد کردن سیستم حاضری الکترونیکی با ظرفیت (600الی 800) کارمند قابل اتصال به بخش مالی وحسابی
 19. جمع آوری اجناس غیر قابل استفاده مطابق به شبکه داخلی وزارت (طبق پلان ربع دوم 75 %
 20. نصب یک خط لین انترنت  /  دفتر مشاوریت حقوقی
 21. انستالیشن برنامه آفیس و سایر برنامه ها مورد نیاز  در مدیریت تصفیه و تحلیل /  ریاست مالی وحسابی
 22. بر طرف نمودن   مشکل پسورد /آمریت ارتباط خارجه  / ریاست ارتباط خارجه
 23. شیرنمودن پرنتر مدیرت بودیجه به ریس مالی/ ریاست مالی و حسابی.
 24. بر طرف نمودن  مشکل کیبل انترنت/ / آمریت اطلاعات
 25. ارسال یک قطعه مکتوب به شرکت افغان تیلیکام از طریق ایمیل بابت حواله نمودن مبلغ 500 افغانی کریدیت ماهوار به یک شماره تلفون نوع سلام مطعلق به کارمندان امنیتی وزارت.
 26. الیوم مورخ 1/11/1397 افتتاح سیستم حاضری الکترونیکی که چندقبل از شرکت کابل بیومتریک خریداری گردیده بود و دوره آزماشی را فی میان ریاست های منابع بشری و ریاست تکنالوژی معلوماتی به خوبی سپری نموده است. با حضور داشت معینان ، روئسا و جمع کثیری از کارمندان این اداره که در تالار وزارت جلسه مقدماتی تدویر یافت صورت گرفت. گزارش مفصل آن از طریق ریاست محترم نشرات نیز انتشار یافته است.
 27. همکاری در تطبیق حاضری الکترونیکی با همکاران ریاست منابع بشری جهت رهنمایی کارمندان این وزارت و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از نگرفتن اثر انگشت و یا گزینه های بدیل آن: هکذا آگاهی دهی از نحوه استفاده و زمانبدی حاضری که از ساعت 7 صبح آغاز الی 9 بجه و تایم بعد از ظهر از ساعت 4 عصر آغاز الی ساعت (12 شب ) ادامه دارد.
 28. ارسال ایمیل رسمی به شرکت محترم افغان تیلیکام جهت سروی عرضه خدمات انترنیتی برای 21 ولایت و نماینده گی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی جهت ایجاد یک شرطنامه واقع بینانه با در نظر داشت امکان فراهم سازی.  بابت عقد قرار داد انترنت برای سال 1398.
 29. معرفی محترم محمد هارون صادقی منحیث نماینده با صلاحیت در بخش اکمال پروژه « هوسا» که جهت انجام پروسه های موثر که قرار است از طریق وزارت محترم مخابرات تدویر گردد.
 30.   فعال سازی ایمیل آدرس رسمی مدیریت بودجه انکشافی تحت نام « d.budget@morr.gov.af  » و ارسال ان به مراجعه مربوطه.
 31. فعال سازی مجدد ایمیل آدرس رسمی ریاست محترم امور مهاجرین ولایت بغلان و ارسال آن از طریق ایمیل ادرس مربوطه.
 32. تدویر جلسه با کمپنی IO-global جهت چگونگی عرضه خدمات انتر نتی موثر برای ادامه تطبیق شرط نامه معیاری و داشتن گزینه های مناسب.
 33. بتعداد (8) قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد (4 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد  .

فوقاً فشرده گزارش هفتوار ریاست تکنالوژی  معلوماتی دربرگیرنده (33)موارد عمده ومتفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید وانسجام تهیه وتقدیم  است .

22الی 26 جدی 1397

ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه 
 3. تبدیل کردن کنکتر های انترنت / ریاست دفتر / مشاورین
 4. برطرف نمودن مشکل پرنتر امریت ثبت بیجاشده گان داخلی /ریاست پاسخدهی بیجاشده گان داخلی
 5. برطرف نمودن مشکل یوزر / مدیریت اجرائیه ریاست مالی حسابی
 6. برطرف نمودن مشکل شیرپرنتر / آمریت تحقیق / ریاست تحقیق معلومات مهاجرین
 7. برطرف نمودن مشکل شیرپرنتر / آمریت تحقیق / ریاست تجقیق معلومات مهاجرین
 8. انستالیشن ویندوز و سایر سافت ویرهای مورد نیاز یک پایه کمپیوتر لتاپ مدیریت تصفیه وتحصیلی / ریاست مالی وحسابی
 9. ترمیم دوپایه پرنتر (HP laser jet 1002)امریت سوانح و ارزیابی ریاست منابع ترمیم دوپایه پرنتر (HP laser jet 1002)امریت سوانح و ارزیابی ریاست منابع بشری /سه پایه (Hp laser jet 1002)عوارض نموده بود که از انجمله دوپایه را فعال نمودیم .
 10. انستالیشن وندوز و سایر سافت ویرهای مورد نیاز یک پایه لب تاب مدیریت تصفیه وتحصیلی / ریاست مالی وحسابی 
 11. انستال نمودن  پرنتر و فونت ها / / آمریت سوانح/ ریاست منابع بشری
 12. نصب نرم افزار دیکشنری و نصب پرنتر / آمریت برنامه های استراتیژیک
 13. جابجای لین انترنت ارتباط کارکنان بدلیل خرابی لین شبکه
 14. برطرف نمودن مشکل شیرپرنتر / مدیریت اجرائیه معینیت امورپناهندگان
 15. انستالیشن پرنتر MFP 125 / / آمریت اشتغال زایی /
 16. برطرف نمودن مشکل شبکه پرنتر مدیریت عمومی استخدام /ریاست منابع بشری
 17. برطرف نمودن مشکل شبکه پرنتر مدیریت عمومی محاسبه جنسی /ریاست اداری
 18. برطرف نمودن مشکل شیر پرنتر مدیریت ااجرائیه /ریاست منابع بشری
 19. برطرف  نمودن  مشکل پرنتر /  مدیریت اجرائیه / ریاست مالی وحسابی 
 20. جلسه مورخ 24/1/139710 در دفتر ریاست تکنالوژی درمورد پلان سالی مالی 1398باکارمندان ریاست دایر گردید.
 21. انستالیشن کمپیوتر لبتاب کمکی چین / آمریت پاسخدهی ( ریاست پاسخدهی بیجاشده گان )
 22. برطرف کردن مشکل کمپیوتر آمریت ارزیابی و سوانح  /ریاست منابع بشری
 23. بمقدار 120 لیتر تیل به جنراتور سرور روم انداخته شد.
 24. نصب پرنتر آمریت اشتغال زایی.
 25. نصب پرنتر مدیرت بودیجه انکشافی.
 26. نصب آفیس 2007 به کمپیوتر لبتاپ آمریت خدمات اجتماعی ( ریاست عودت و ادغام مجدد)
 27. مورخ 26 / 10 / 1397 از کمپنی سنلایت انجنیر آقا سعید همرای یک انجنیر دیگر به وزارت تشریف آورده بود . بعد از چک بررسی UPS  گفتن که تا بطری ها یکه خراب است  خریداری نشود ، دستگاه ATS غیر فعال است باید دستگاه AST فعال نگردد و همچنان بطری جنراتورخراب است تا اینها خریدار و فعال نشود ما  UPS را فعال کرده نمیتوانیم.
 28. برطرف نمودن مشکل پرنتر آمریت اشتغال زایی.
 29. برطرف نمودن مشکل پرنتر ریاست مالی و حسابی مدیرت بودیجه.
 30. بتاریخ 25 / 10 / 1397 محترمان هریک روح الله و فرامرز کارمندان کمپنی حسینی گروپ به وزارت تشریف آوردن و جنراتور خانه را از نزدیک مشاهده نمودن و یادآور شدن که با موسسه IOM تماس میگیریم تا بعد از رهنمود ایشان بقیه امورات کاری خویش را انسجام بخشیم.
 31. برطرف نمودن مشکل ایمیل ریاست اداری.
 32. نصب بروزر های کروم و فایرفاکس به ریاست دفتر..
 33. بتعداد (8 ) قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد (3 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد  .

فوقاً فشرده گزارش هفتوار ریاست تکنالوژی  معلوماتی دربرگیرنده ( 33)موارد عمده ومتفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید وانسجام تهیه وتقدیم  است .

15 الی 19 جدی 1397

ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه 
 3. نصب نرم افزار پرنتر / ریاست اداری مدیریت تفتیش
 4. .استالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز به گمپیوتر پایه لبتاپ مدیریت اجراییه / ریاست تفتیش داخلی
 5. برطرف  نمودن مشکل win rar فایل / ریاست عودت و ادغام
 6. برطرف نمودن  مشکل تیلفون دیجیتل/ ریاست دفتر
 7. ترمیم نرم افزار دسکتاپ/ مدیریت عمومی پذیرش/ ریاست دفتر
 8. انستالیشن وندوز و سایر برنامه های مورد نیاز امریت پاسخدهی /ریاست پاسخدهی بیجاشده گان داخلی
 9. برطرف مشکل تیلفون دیجیتل/ ریاست دفتر
 10. انستالیشن پرنتر HP laser jet 225dn / تفتیش های اداره امور
 11. حل مشکل win rar فایل / ریاست عودت و ادغام
 12. ترمیم نرم افزاری دسکتاپ/مدیریت عمومی پذیرش / ریاست دفتر
 13. نصب نرم افزار پلیر  / مدیریت عمومی حاضر / ریاست منابع بشری
 14.  یبرطرف نمودن مشکل لبتاپ /تفتیش های اداره امور
 15. انستالیشن برنامه Google Earth / ریاست پالیسی و پلان
 16. برطرف نمودن مشکل ارسال ایمیل / ریاست تحقیق و سیستم معلومات
 17. انستالیشن بروزر کروم و حل مشکل ایمیل/ / مدیریت دفتر داری/ ریاست مالی وحسابی
 18. ترمیم ماشین فوتو کاپی امریت استخدام منابع بشری /تبدیلی ورنگ دپلوپر و پاک کاری آن
 19. برطرف نمودن مشکل یونت درم یونت ماشین فوتو کاپی مدیریت پذیرش و پاک درم یونت /  ریاست دفتر  
 20. به اساس نیازمندی کارمندان وزارت بتعداد (3000) قطعه سیمکارت گروپی روشن  از طرف ریاست  تکنالوژی معلوماتی موافقانه صورت  گرفت
 21. بتعداد  ( 4) قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد (2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد  .

فوقاً فشرده گزارش هفتوار ریاست تکنالوژی  معلوماتی دربرگیرنده ( 21)موارد عمده ومتفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید وانسجام تهیه وتقدیم  است .

8-12 جدی 1397

ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه 
 3. . تبدیلی لین و برطرف نمودن مشکل تلفن داخلی / مدیریت عمومی ترانسپورت/ ریاست اداری
 4. برطرف نمودن مشکل تلفن / آمریت آرشیف / ریاست دفتر
 5. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر و تبدیل نمودن کانکتور RJ45 و RJ 11 / ریاست خدمات
 6. برطرف نمودن مشکل شیرفولدر کمپیوتر / آمریت پاسخدهی
 7. برطرف نمودن مشکل انترنت مدیریت بودجه انکشافی
 8. برطرف نمودن مشکل شیرینگ و اتصال دودستگاه کمپیوتر به سیستم و نصب فونت مورد
 9. برطرف نمودن مشکل فایل Word مدیریت اسناد و ارتباط
 10. شیرنمودن پرنتر مدیریت اجرائیه/ ریاست منابع بشری
 11. اتصال یک خط تیلفون داخلی / امریت تدارکات
 12. انستالیشن ویندوز و سایر سافت ویر های مورد نیاز / ریاست حمایت حقوقی
 13. ترمیم تیلفون سرمیزی معینیت امور پناهنده گان
 14. فعال سازی حاضری الکترونیکی بصورت آزمایشی / ریاست تکنالوژی و منابع بشری
 15. برطرف نمودن مشکل نرم افزار مهندسی / ریاست خدمات انجنیری
 16. برطرف نمودن مشکل انترنت مدیریت اجراییه / ریاست عودت و ادغام مجدد
 17. ثبت و راجستریشن کارمندان باقی مانده درسیستم حاضری الکترونیکی
 18. انستالیشن پرنترآمریت  خدمات/ ریاست اداری 
 19. انستالیشن پرنتر مدیریت تصفیه و تحصیلی/ ریاست مالی و حسابی
 20. اتصال یک لین انترنت مدیریت تصفیه و تحصیلی/ ریاست مالی و حسابی
 21. انسالیشن ویندوز و سایر سافت ویر های مورد نیاز یک پایه کمپیوتر / اآمریت سوانح و ارزیابی/ ریاست منابع بشری
 22. انستالیشن پرنتر مدیریت تصفیه و تحصیلی / ریاست مالی و حسابی
 23. اتصال کمپیوتر به انترنت و شبکه / مدیریت استخدام / ریاست منابع بشری
 24. برطرف نمودن مشکل میل باکس / آمریت اسناد ارتباط / ریاست دفتر
 25. اتصال دوپایه کمپیوتر به پرنتر مدیریت تحریرات / ریاست دفتر
 26. انستالیشن پرنتر مدیریت عمومی ترانسپورت / ریاست اداری
 27. انستالیشن پرنتر امریت سوانح و ارزیابی / ریاست منابع بشری
 28. انستالیشن پرنتر مدیریت تحلیل و ارزیابی /ریاست حمایت حقوقی
 29. تبدیلی تونر پرنتر امریت امور ولایات /ریاست هماهنگی امور ولایات
 30. وصل نمودن کمپیوتر مدیریت اجراییه ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجا شده گان به شبکه انترنت
 31. انستالیشن خط های فارسی /امریت کارکنان
 32. صدور سه قطعه کارت هویت مشاورین
 33. جابجای لین انترنت / مدیریت اجرائیه ریاست اداری
 34. شیرنمودن پرنتر / آمریت آموزش / ریاس منابع بشری
 35. انستالیشن ویندوز وسایر سافت ویر مورد نیاز مدیریت اجرائیه امورپناهندگان
 36. بطرف نمودن مشکل نرم افزار مدیریت اجرائیه رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان .
 37. بتعداد 11) ) قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد (2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد

فوقاً فشرده گزارش هفتوار ریاست تکنالوژی  معلوماتی دربرگیرنده( 37 )موارد عمده ومتفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید وانسجام تهیه وتقدیم  است .

 

1-5 جدی 1397

ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه 
 3. برطرف نمودن مشکل شیر فولدر و تنظیم نمودن ایمیل آدرس رسمی اداره به سیستم  out look  آمریت سروی
 4. چک و بررسی کمپیوتربرطرف نمودن مشکل کمپیوتر متذکره / مدیریت اجرائیه ریاست تفتیش   
 5. برطرف نمودن مشکل ایمیل آدرس رسمی و تنظیمات آن در Outlook / ریاست هماهنگی امور ولایات
 6. برطرف نمودن مشکل شیر فولدر و تنظیم نمودن ایمیل آدرس رسمی اداره به سیستم Outlook  آمریت انتقالات
 7. برطرف نمودن مشکل شیر فولدر و تنظیم نمودن ایمیل آدرس رسمی اداره به سیستم Outlook آمریت پاسخدهی
 8. به اساس تفاهم نامه میان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان وشرکت مخابراتی روشن بتعداد0(3000) قطعه سیمکارت به تفاهم رسید  که در چوکات تشکیلاتی خویش سه معینیت ، دوریاست عمومی |، 14 ریاست های مرکزی ، سه آمریت مستقل  و34 ریاست ولایتی را دارمیباشد که در فاز اول بتعداد (100) قطعه سیمکارت روشن از طریق کارمندان ریاست تکنالوژی به ریاست ها وآمریت ها موافقانه توضیح صورت گرفت  .
 9. برطرف نمودن مشکل یوزر آمریت استخدام / ریاست منابع بشری
 10. برطرف نمودن مشکل یوزر آمریت استخدام / ریاست منابع بشری
 11. برطرف نمودن مشکل شیرپرنتر / آمریت پاسخدهی
 12. شیرنمودن پرنتر / مدیریت استخدام ولایتی
 13. چک وبررسی کمره های امنیتی ،اتصال لین کمره ها وتنظیمات آن بطوری اساسی
 14. چک بررسی  کمره های امنیتی ،اتصال لین کمره ها وتنظیمات آن بطوری اساسی
 15. بتعداد ( 7 ) قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد (27 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد

فوقاً فشرده گزارش هفتوار ریاست تکنالوژی  معلوماتی دربرگیرنده( 15)موارد عمده ومتفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید وانسجام تهیه وتقدیم  است .

24 الی 28 قوس 1397

 

ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه 
 3. برطرف نمودن مشکل شیرفولدر و شیرپرنتر / مدیریت عمومی اسناد و ارتباط
 4. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر معینیت امورپناهندگان
 5. انستالیشن پرنتر مدیریت حاضری ریاست منابع بشری
 6. جابجایی لین تیلفون آمریت ارشیف و مدیریت ارشیف/ ریاست دفتر
 7. برطرف نمودن مشکل پسورد کمپیوتر رئیس پاسخدهی بیجا شده گان
 8. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر مدیریت استخدام   / ریاست منابع بشری 
 9. ترمیم یک پایه ماشین فوتوکاپی Canon ریاست هماهنگی امور ولایات
 10. برطرف نمودن مشکل  کمپیوتر آمریت محاسبه /  ریاست مالی وحسابی
 11. تمدید دو لین انترنت / ریاست خدمات انجنیری
 12. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر مشاورین ارشد مقام وزارت 
 13. نصب تجهیزات حاضری الکترونیکی / ریاست منابع بشری
 14. شیرنمودن پرنتر مدیریت اسناد و ارتباط /  ریاست دفتر
 15. نصب و انستالیشن ویندوز و سایر نرم افزار های مورد ضرورت آنتی ویروس تحت شبکه و شیر فو لدر
 16. برطرف نمودن مشکل شیرپرنتر  مدیریت اجرائیه/ ریاست منابع بشری
 17. سروی دکنگ بلا گ D   ریاست  عمومی عودت 
 18. مورخ 27/9/1397اشتراک محترم سمیع الحق «حقیار » رئیس تکنالوژی معلوماتی بمنظور نشست مشورتی ویدیو کلیپ کوتاه  روز سه شنبه درتالار معاونیت تخینکی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگذار گردد 
 19. مورخ 27/9/1397 اشتراک رئیس تکنالوژی معلوماتی در محفل گرامی داشت از روز جهانی  مهاجر که در تالار قصرمرمرین برگذار گردید.
 20. مورخ 28/9/1397 اخذ امتحان   بست سوم آمر طرح ودیزاین دیتابیس   وبست جهارم مدیر عمومی دیتابیس ریاست تکنالوژی به حضور داشت (4) تن از نمانیده وزارت وزارت صورت گرفت.
 21. مورخ 27/9/1397 اشترا ک در جلسه رهبری پروژه ارتقاء ظرفیت همراه با جانب موسسه محترم  IOM وتیم مشترک وزارت جهت حل مشکلات موجود که در دفتر ریاست تحقیق و اداره معلومات مهاجرین تدویر یافت:  تصیم گرفته شد تا یک طرح منظم ترتیب و به مقام وزارت شریک گردد بعداز  اخذ هدایات لازم اجراات صورت گیرد.
 22. اشتراک سمیع الحق «حقیار » رئیس تکنالوژی معلوماتی در کنفرانس علمی و تخینکی تحت عنوان پلان استراتیژی تکنالوژی معلوماتی برای افغانستان که به تاریخ 26 الی 28 قوس سال جاری در تالار کنفرانس آن  وزارت تدویر یافت صورت گرفته است.

  23بتعداد (17) قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد (3) قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد

فوقاً فشرده گزارش هفتوار ریاست تکنالوژی  معلوماتی دربرگیرنده( 23)موارد عمده ومتفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید وانسجام تهیه وتقدیم  است .

19الی ۲۳ قوس ۱۳۹۷

ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه
 3. برطرف نمودن  مشکل پرنتر مدیراجرائیه/ ریاست اطلاعات 
 4. برطرف نمودن مشکل شیر پرنتر / آمریت استخدام ولایتی ریاست منابع بشری
 5. شیر نمودن پرنتر / آمریت تنظیم مهاجرتها
 6. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر سکرتریت مقام وزارت
 7. برطرف نمودن مشکل  پرنترآمریت خدمات / ریاست اداری
 8.  طوری که در جریان قرار دارید یک مقدار لین وصندق لین های تیلفون دیجیتل وزارت  به سرفت برده شده بود که بعداز  تمدید لین متذکره  تمام شماره دیجیتل از سیستم خارج وجابجا شده بودند که به اثر سعی وتلاش کارمندان تخینکی این ریاست  دوباره فعال ومورد استفاده قرار گرفت  
 9.  انستالیشن ویندوز ،آفیس و سایر سافت ویر های مورد نیاز یک پایه لبتاب آمریت  آموزش /ریاست منابع بشری
 10.  یک تن از انجنیرآن شرکت سن لایت جهت وصل نمودن UPS ده کیلوات به وزارت تشریف اورد  که بعداز چک وبررسی اظهار داشت که این 47 UPS امپیر میباشد قابل وصل شدن را به بطری ها ی موجود ندارد وهمچنان با شرکت تاصویر ATS ، UPS   وکنترولر را جهت مشوره با دیگر پرسونل شرکت اخذ نمود  .
 11.  جابجایی  لین تیلفون مشاور کمیسیون عالی مهاجرت از منزل سوم به منزل اول بلاک اول
 12. برطرف نمودن مشکل تیلفون  بین المللی معینیت امورپناهندگان
 13.    تمدید دو خط تیلفون جدید مشاورین جدیدالتقرر مقام وزارت 
 14. مورخ 10/9 /1397 اخذ امتحان تحریری(2)بست مدیریت دیتاابیس ریاست تکنالوژی معلوماتی به حضور داشت4تن از نمانیده وزارت صورت گرفت  
 15.    برطرف نمودن اتصال کمپیوتر های ریاست پاسخدهی به سیستم شبکه و شیر پرنتر  
 16.  نصب نرم افزار و برطرف نمودن مشکل پرنتر / آمریت سیستم و تحقیق/ ریاست تحقیق معلومات مهاجرین   
 17. تمدید یک لین شبکه جهت نصب حاضری الکترونیکی
 18. تمدید یک لین  شبکه برای ریاست عمومی عودت
 19. باز دید یک تن از انجنیران شرگت سن لایت جهت نصب (UPS 10KW) بطور موقعت الی ترمیم

( UPS)  قبلی تاقطع برق بالای سیستم جلوگیری بعمل آید.

از اینکه مشکلات جنراتور وزارت که تامین کننده برق مورد ضرورت (Server Room) و تاسیسات ریاست تکنالوژی معلوماتی میباشد با در نظر داشت پیگیری های همیشگی روز افزون گردیده است. تا بلاخره به تاریخ 19/9/1397 موفق به تدویر جلسه همرای با مسؤلین موسسه محترم IOM و کمپنی سنلایت گردیدیم رویداد جلسه به طور خلاصه تقدیم میگردد.
محترم فقیر مسول کمپنی سنلایت براز داشتن از اینکه قطعات UPS شما در داخل کشور قابل ترمیم و تهیه نبود ناگزیر آنرا خارج از کشور درخواست نمودیم. که این پروسه کمی زمانگیر است ولی ما در سدد این هستیم تا یک راه کار بدیل آنرا که بتواند تکافوی زمان قطعی برق شهری را نماید. در نظر بگیریم بعد از تبادل نظریات با انجنیر صاحب صادقی مسول فنی موسسه IOM نتیجه بر این شد تا یک پایه UPS 10kv که قبلاً تجهت تامین برق داخل سرور روم موجود بود آنرا عجالتاً نصب و منتاژ نماید. و عده کردند که یک تن از اشخاص فنی تخنیکی خویش را غرض این امر اعزام میفرمایند.

مورخ 7/9/1397 طوریکه شما در جریان قرار دارید بعد از وعده یکروز بعد، ایشان یک تن از انجنیران فنی خویش را به وزارت اعزام فرمودند و روی گزینه بدیل بررسی های خویش را  آغاز کرد، اما در نهایت به کدام نتیجه مطلوب دست نیافت و از ابراز نظریات نهایی خویش نیز اباء ورزید و صرف با اخذ چند قطعه عکس از UPS 10kv و دستگاه های منتاژه شده اکتفاء نمود، تا با سران کمپنی خویش مشوره کند. موضوع را که با محترم فقیری مطرح کردیم گفت که جریان بررسی هایش را آگاه شدیم از این شخص مذکور پیرامون UPS شما تجاربه قبلی نداشت اینکه شخص دیگر را برای تان میفرستم که از فنون الکترونیکی سرآمد کمپنی ماست. البته شخص ثانی معروف به محمد امین بود: موصوف طبق بررسی های قبلی از اول ویرینک تا انتها به همکاری دوشادوش همکار مان شریف جان یعقوبی طی طریق نمود و در نهایت نتیجه ای که ازوی بدست آمد همانا اتصال چند بطری محدود به UPS 10kv میباشد تا مقطعه های قطعی برق شهری را محصور نماید. اما زمانیکه انجام پروسه از وی تقاضا شد گفت باید از هیئت رهبری کمپنی طالب هدایت شوم. خلاصه این رفت و برگشت ها از طریق تماس های تلفونی ادامه داشت تا اینکه محمد امین نام وعده کرد که به روز شنبه به وزارت تشریف آورده توام با اتصال UPS ها میتواند وضعیت بقیه بطری ها را نیز مشخص نماید. ولی متاسفانه  تا هنوز که روز یکشنبه است از ایشان خبری نشده و اطلاع هم نداریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  20بتعداد (13) قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد (3) قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد

فوقاً فشرده گزارش هفتوار ریاست تکنالوژی  معلوماتی دربرگیرنده( 20)موارد عمده ومتفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید وانسجام تهیه وتقدیم  است .

 

30 میزان الی 2 عقرب 1397 

ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه
 3. تمدید نمودن (5)خط لین انترنت آمریت تدارکات
 4. تمد ید (3) خط لین شبکه به آمریت هماهنگی ولایات
 5. انستالیشن ویندوز ونصب سایر نرم افزار های مورد ضرورت  (2)پایه کمپیوتر ریاست انجنیری
 6. شیر نمودن پرنتر آمریت انتقالات
 7. شیر نمودن پرنتر مدیریت اسناد وارتباط / ریاست  دفتر
 8. شیر نمودن پرنتر مدیریت  جنسی  / ریاست اداری
 9. نصب پرنتر مدیریت آرشیف / ریاست دفتر
 10. تمید ید یک خط انترنت مدیریت اجرائیه ریاست عودت
 11. تمدید یک  لین شبکه به مدیریت اجرائیه ریاست انجنیری
 12. تمدید یک لین شبکه به آمریت اسکان
 13. شیر نمودن پرنتر  خدمات اجتماعی   
 14. نصب وانستالیشن  (2) پایه کمپیوتر مشاورین حقوقی
 15. انستالیشن ویندوز وسایرنرم افزار به کمپیوتر ریا ست حالات اضطرار
 16. نصب سافت ویرهای مورد ضرورت و انتی ویروس به (6) پایه کمپیوتر دسکتاب بخش رادا از کمک موسسه (IOM )  به ولایات کنر و لغمان صورت گرفت . 

16- بتعداد (  6)قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد(6 ) قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد.

فوقاً فشرده گزارش هفتوار ریاست تکنالوژی  معلوماتی دربرگیرنده ( 16)  موارد عمده ومتفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید وانسجام تهیه وتقدیم  است

7-11 میزان

ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 2. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه
 3. نصب وانستالیشن  چهار پایه لبتاپ و یک پایه دسکتاپ کمک های چین   ریاست های مختلف
 4. برطرف کردن مشکل ماشین فوتو  کاپی ریاست هماهنگی  امور ولایات.
 5. نصب انتی ویروس  برای (7) پایه  کمپیوتر جدید که از طرف موسسه ( Iom) در بخش ارتقاء ظرفیت برای ولایات ارسال گردیده است. 
 6. نصب وانستالیشن  د وپایه کمپیوتر دسکتاپ  ریاست هماهنگی امو رولایات
 7. مورخ  2018  sep 21 اشتراک در جلسه روساء IT  وزارت خانه ها وادارات دولتی در وزارت تکنالوژی  مخابراتی  - موضوع : ارایه پریزیشن در باره (CMS) جدید وبحث روی تغیرات درآن CMS
 8. مورخ   2018 sep 9  اشتراک در جلسه اداره امور – موضوع  ایجاد تکنالوژی ( Hub )درافغانستان جمع آوری نظریات روسای ( IT) تمام ادارات  وکمپنی ها ی خصوصی در موردایجاد تکنالوژی ) KUB)
 9. هماهنگی لازم جهت رفع مشکلات webmail  رسمی وزارت که به تماس تلفونی معین امور پناهندگان پیگیری های اجراای صورت گرفت بعد از تبادل نظریات با تیم تخنیکی بخش (ANDC) وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی « نسبت ایجاد IP جدید در (control panal) » مجدداً فعال و به بهر برداری سپرده شد.
 10. طوری در جریان قرار دارید دیتابیس (ARIS) قبلاً در دیتاسنتر موسسه محترم (IOM) منتاژ گردیده بود که بعد اکمال جهت امنیت بهتر آن طی قرار داد و ایجاد تفاهم نامه دو جانبه به دیتاسنتر وزارت محترم مخابرات انقال داده شد. که به تاریخ 4/7/1397 بعد از تبدیلی (Public IP) فعالیت آن تحت دومین اصلی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان آغاز یافت.
 11. به تاریج 4/7/1397 اشتراک آمر تکنالوژی معلوماتی در جلسه استعاع بودجه سال 1398 که به ساعت یک بجه بعد از ظهر در ترکیب هئیت با جلالتمآب وزیر امور مهاجرین و مسولین ریاست محترم مالی و اداری در تالار وزارت محترم مالیه صورت گرفت، بعد از گفت و شنود از وضعیت مصارف گذشته و ابراز نظریات مدبرانه جناب وزیر صاحب پیرامون برنامه های سال پیشرو بودجه ریاست تکنالوژی معلوماتی که در جمع کل بودجه پیشنهادی قرار داشت موفقانه مورد قبول قرار گرفت. آنچه مشخصاً بودجه ریاست تکنالوژی را جهت تحکیمات بزرگ ساخته بود مجهز سازی وزارت با کمره های امنیتی بود که به گفته وزیر محترم مالیه بعد از ابراز نظر اداره تنظیم خدمات مخابراتی « اترا» از طریق وزارت مالیه قابل قبول است. 
 12. بتاریخ 31 سنبله  الی 5 میزان 1397  اشتراک نمودن یک تن هیت  سفر رسمی  به ولایت بدخشان

هدف سفر:--

1.   افتتاح، بررسی و ارزیابی دیتابیس ریاست مهاجرین جوزجان.

2.   فراهم نمودن زمینه ایجاد کمیته استقرار مجدد ولایتی جوزجان( در این برنامه: ملاقات با والی و برگزاری یک ورکشاپ برای اعضای ولایتی کمیته در نظر گرفته شده است).

3.   بررسی میزان و نوعیت امکانات و ظرفیت کاری کارمندان ریاست امور مهاجرین.

4.     برسی از چگونگی وسایل تکنالوژی معلوماتی ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان

گزارش کاری در رابطه به وسایل تکنالوژی معلوماتی .

برطرف نمودن مشکلات کمپیوتر های ریاست امور مهاجرین ولایت بدخشان .

در روز نخست سفر تمام وسایل تکنالوژی ریاست امورمهاجرین بررسی گردید که  در نتیجه کمپیوتر ها این ریاست  مشکلات سافت ویری داشتن و به صورت درست قابل استفاده نبودند گذارش ان بطور مفصل قرار ذیل است.

1نصب PDF redder

2نصب Mozilla & google chrome  

3-نصب یک پایه پرنتر HP LaserJet PRO MFP m521dn

  4-جهت حفظ و نگهداری فایل های رسمی ریاست مهاجرین ولایت بدخشان انتی ویروس (Inti virus )که باخود از مرکز انتقال نوده بودیم نصپ گردید و از چگونگی استفاده آن رهنماهی های لازم ضورت گرفت .

5  -  و همچنان رهنماهی و آموزش استفاده درست از وسایل تکنالوژی به تمام کارمندان ریاست امورمهاجرین ولایت جوزجان  ارایه گردید .

چالش ها :

1تشکیل آمریت جواب گوی نیازمندی این ولایت نبوده  .

2کمبود بودجه، بنابر نبودن بودجه کافی کارمندان نمیتوانند به نقاظ دوردست و ولسوالی ها جهت سروی و تصویب مستحقین ، بیجاه شده گان داخلی اقدام نمایند .

3-  نبود هماهنگی بین پرسونل آمریت مهاجرین بدخشان

-10بتاریخ 13سنبله 1397 الی19/ سنبله 1397  اشتراک نمودن یک تن  از کارمند این ریاست ها جهت سفر رسمی ولایت هلمند

اهداف سفر:

      افتتاح، وتنظیم یوزر،پسورد  دیتابیس ریاست مهاجرین هلمند.

 1. همکاری جهت ایجاد کمیته استقرار مجدد ولایتی هلمند( در این برنامه: ملاقات با والی و برگزاری یک ورکشاپ برای اعضای ولایتی کمیته در نظر گرفته شده است).
 2. بررسی میزان و نوعیت امکانات و ظرفیت کاری کارمندان ریاست امور مهاجرین.
 3. بررسی از چگونگی وسایل تکنالوژی معلوماتی ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند
 4. کارکرد ها :
 5. - گزارش کاری در رابطه به وسایل تکنالوژی معلوماتی .

2-  برطرف نمودن مشکلات کمپیوتر های ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند  .

-3-در روز نخست سفر تمام وسایل تکنالوژی ریاست امورمهاجرین بررسی گردید که در نتیجه کمپیوتر ها این ریاست  مشکلات سافت ویری داشتن و به صورت درست قابل استفاده نبودند که در طی این سفر به دتعداد (4) پایه کمپیوتر،یک پایه پرنتر . سه عدد دانگل انترنت نصب وفعال گردیدو مورد  استفاده کارمندان متذکره قرار گرفت

4 جهت حفظ و نگهداری فایل های رسمی ریاست مهاجرین ولایت هلمند انتی ویروس (Inti virus )که باخود از مرکز انتقال نموده بودیم نصب گردید و از چگونگی استفاده آن رهنماهی های لازم صورت گرفت .

و همچنان رهنماهی وآموزش استفاده درست از وسایل تکنالوژی به تمام کارمندان ریاست امورمهاجرین ولایت هلمند  ارایه گردید

 1. 11بتاریخ :1 میزان  1397 الی 4/ میزان 1397 اشتراک نمودن یک تن از کارمند این ریاست جهت سفر رسمی به ولایت پکیتکا
 2. گزارش کاری  دررابطه وسایل تکنالوژی معلوماتی
 3. برطرف نمودن مشکلات کمپیوتر های ریاست امور مهاجرین ولایت پکیتکا .
 4. در روز نخست سفر تمام وسایل تکنالوژی ریاست امورمهاجرین بررسی گردید که در نتیجه کمپیوتر ها این ریاست  مشکلات سافت ویری داشتن و به صورت درست قابل استفاده نبودند که در طی این سفر به تعداد (4)کمپیوتر،یک پایه پرنتر . سه عدد دانگل انترنت نصب وفعال گردید جهت  استفاده کارمندان متذکره قرار گرفت
 5. . جهت حفظ و نگهداری فایل های رسمی ریاست مهاجرین ولایت پکیتکا انتی ویروس (Inti virus ) )که باخود از مرکز انتقال نموده بودیم نصب گردید و از چگونگی استفاده آن رهنماهی های لازم صورت گرفت

                                                                                                                      :-- چالش ها

-نبودن رئیس  درریاست  امورمهاجرین ولایت پکیتکا

- نبود انترنت در ریاست امورمهاجرین ولایت پکیتکا

23- بتعداد( 6 )قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد(6) قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد.

فوقاً فشرده گزارش هفتوار ریاست تکنالوژی  معلوماتی دربرگیرنده (23 )  موارد عمده ومتفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید وانسجام تهیه وتقدیم  است .

1-4میزان

 1. ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.
 2. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 3. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه
 4. .نصب وانستالیشن دوپایه کمپیوتر دسکتاپ ریاست حمایت حقوقی
 5. .نصب یک پایه لبتاپ ریاست حمایت حقوقی
 6. برطرف کردن مشکل کمپیوتر لبتاپ سکرتریت مقام
 7. نصب وانستالیشن دوپایه لبتاپ ریاست هماهنگی امور ولایات
 8. وصل نمودن کمپیوتر رئیس امور ولایات به انترنت
 9. تبدیلی خط انترنت  آمریت مشاور های حقوقی
 10. تنظیم نمودن لیست کارمندان جهت ثبت و را جستریشن حاضری الکترونیکی
 11. نصب ویندوز و سایر نرم افزار های مورد ضرورت نصب آنتی ویروس تحت شبکه / آمریت دریافت راه حل دایمی
 12. برطرف نمودن رمز ورود کمپیوتر لب تاب سکرتریت مقام  وزارت
 13. برطرف نمودن مشکل پرنتر / ریاست ارتباط خارجه
 14. تبدیلی کانکتورتیلفون / مدیریت عمومی ترانسپورت / ریاست اداری
 15. نصب و انستالیشن ویندوز و سایر نرم افزار هتی مورد ضرورت نصب آنتی ویروس / مدیریت عمومی مهاجرت ها
 16. نصب و انستالیشن پرنتر / آمریت ارتباط کارکنان
 17. تنظیمات ایمیل آدرس رسمی در Outlook و نصب آنتی ویروس تحت شبکه / آمریت سروی خدمات انجنیری
 18. ثبت راجستریشن کارمندان و کارکنان وزارت در خصوص حاضری الکترونیکی
 19. بتاریخ 2/7/1397 چک وبررسی وپاک کاری از جنراتور سرور روم  بقدار 180 لیتر تیل به جنراتور اضافه شد
 20. برطرف کردن مشکل پرنتر / آمریت بودجه / ریاست مالی وحسابی
 21. برطرف نمودن مشکل شیرپرنتر MRC تنطیم نمودن outlook غیرفعال کردن updatewindowa
 22. بتعداد(4 )قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد(3) قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد.

فوقاً فشردۀ گزارش کاری هفتوار ریاست تکنالوژی معلوماتی که در برگیرنده(  22 ) موارد عمده و متفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید و انسجام تهیه و تقدیم است.

17-21سنبله

 1. ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.
 2. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 3. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه
 4. برطرف نمودن مشکل پرنتر مدیریت استخدام ریاست منابع بشری
 5. تبدیل نمودن (Hard disk) )و انستالیشن ویندوزو سایر سافت ویر های مورد نیاز مدیریت تصفیه وتحصیلی / ریاست مالی و حسابی
 6. نصب راه واندازی لبتاب / ریاست اداری
 7. نصب وراه اندازی لبتاپ مشاوریت اجتماعی
 8. نصب وراه اندازی پرنتر مشاوریت اجتماعی
 9. برطرف کردن  پرنتر آمریت هماهنگی امور ولایات
 10. در مورد نصب وراه اندازی  کمپیوتر های ریاست 
 11. برطرف کردن  مشکل پرنتر  مدیریت اجرائیه ریاست دریافت راحلهای دایمی
 12. نصب پرنتر مدیریت اجرائیه جنسی / ریاست اداری
 13. نصب وانستالیشن  وراه اندازی (5) پایه کمپیوتر دسکتاپ کمک چین
 14. نصب وانستالیشن (10) پایه لبتاپ کمک چین
 15. نصب وراه اندازی  سه پایه  پرنتر کمک چین
 16. برطرف کردن مشکل پرنتر آمریت تنظیم مهاجرت ها
 17. تبدیل کنکتر انترنت  وتیلفون  مدیریت اجرائیه ریاست عمومی عودت
 18. نصب وپرنتر مدیریت اجرائیه ریاست عمومی عودت
 19. برطرف  کردن مشکل انترنت مشاوریت
 20. برطرف کردن مشکل کمپیوتر آمریت تنظیم مهاجرت ها
 21. بتعداد(  7)    قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد (4) قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد.

فوقاً فشردۀ گزارش کاری هفتوار ریاست تکنالوژی معلوماتی که در برگیرنده) 21) موارد عمده و متفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید و انسجام تهیه و تقدیم است.

 

3-7سنبله1397

 1. ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.
 2. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 3. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه
 4. تنظیم پرجکتور ریاست ارتباط خارجه
 5. برطرف نمودن مشکل انترنت امریت پلان ریاست پلان وپالیسی
 6. تمدید تیلفون مدیریت اجرائیه ریاست عمومی عودت
 7. تمدید لین انترنت مدیریت اجرائیه معینیت امور پناهنده گان
 8. ترمیم موز کمپیوتر لبتاب رئیس حمایت حقوقی
 9. ترمیم ماشین فوتوکاپی مدیریت سبت عرایض ریاست دفتر
 10. برطرف نمودن مشکل انترنت سکریت معینیت امورپناهنده گان
 11. ترمیم و انستالیشن وندوز،افیس و غیره سافت ویر های مورد نیاز کمپیوتر لبتاب مشاور پالیسی وپلان
 12. جابجای لین تلفن داخلی و دیجیتل و همچنان لبن شبکه / ریاست منابع بشری
 13. برطرف نمودن مشکل پرنتر آمریت عودت و ادغام
 14. برطرف نمودن مشکل شیرپرنتر مدیریت استخدام مرکز / ریاست منابع بشری
 15. چک و بررسی اجناس درخواست شده تکنالوژیکی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ونظریات خریداری اجناس متذکره صورت گرفت
 16. صدور 4 قطعه کارت هویت کارمندان ولایتی (فراه / پکتیکا / ارزگان) و رئیس منابع بشری
 17. برطرف نمودن مشکل شبکه آمریت مفتشین قسم اول
 18. برطرف نمودن مشکل لین شبکه داخلی / مدیریت اجرائیه ریاست منابع بشری
 19. اجندای جلسه هیت رهبری ارتقاء ظرفیت  - وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان وسازمان بین اللمی مهاجریت سه شبنه 28 اگست  2018 ساعت 2بعداز ظهر

موضوعو مورد بحث جلسه

1 فرار داد انترنت  که باید تکمیل گردد به پنج ولایت باید تهیه شود

2- اماده گی برای ورکشاپ روسای ولایات 17گانه / تعین تاریخ جای ورکشاپ ، مسایل لوژستیکی واداری واجندا

3- افتتاح مراکز استقرار مجدد ولایتی در پنچ ولایت وسفر تیم به آن ولایات / تعین تاریخ واعضای تیم واجندا ومسایل لوژستیکی واداری

4- ارسال لایحه وظایف کمیته استقرار مجدد ولایتی به تمام ولایات وطرزالعمل کاری/ قبلا نیز صحبت شده بود که امید است ارسال شده باشد

5- ورکشاپ یکروزه درمورد لایحه وظایف کمیته استقرار مجدد ولایتی در پنج ولایت جدید وایجاد کمیته استقرار مجدد ولایتی / تعین تاریخ ، اعضای تاریخ ، اعضای تیم که سفر مینماید ومسایل لوژستیکی واداری

6-  ارسال کمپیوتر ها به لوگر وقرطاسیه به پنج ولایت

 1. تنظیم نمودن دستگاه های دیتابیس ARIS به ANDC وزارت محترم مخابرات

کارهایکه صورت گرفته است قرار ذیل میباشد:

۱- نصب و تنطیم نمودن ۳ دستگاه سرور

۲- نصب و تنطیم نمودن ۱ دستگاه بکاپ

۳نصب و تنظیم نمودن ۱  دستگاه  سویچ ۲۴ ‍‍‍پورت

۴- نصب و تنطیم نمودن ۲ دستگاه  فایروال

۵- اتصال انترنت

۶- تنظیم نمودن برق تجهیزات

سازمان‌دهنده: ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست تکنالوژی معلوماتی

ایجاد شده توسط :faridsaeed

 1. بتعداد(8  ) قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد(3) قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد.

فوقاً فشردۀ گزارش کاری هفتوار ریاست تکنالوژی معلوماتی که در برگیرنده) 21) موارد عمده و متفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید و انسجام تهیه و تقدیم است.

27-31اسد 1397

 1. ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.
 2. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 3. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه
 4. برطرف نمودن مشکل پرنتر ریاست عودت
 5. برطرف نمودن مشکل انترنت مدیریت بودجه انکشافی ریاست مالی و حسابی
 6. برطرف نمودن مشکل انترنت مدیریت اجرائیه ریاست اداری
 7. نصب و تنظیمات پرنتر ریاست حمایت حقوقی
 8. چک و بررسی کمپیوتر مشاور پلان جهت نصب نرم افزار
 9. برطرف نمودن مشکل تیلفون مدیریت اجرائیه ریاست تحقیق و مطالعات
 10. برطرف نمودن مشکل کارت گرافیک و سیستم شیر پرنتر / MRC
 11. تنظیم وفعال نمودن دوپایه کمره امنیتی در محل پارکینگ که ازفعالیت باز مانده بود
 12. برطرف نمودن مشکل لایسنس ویندوز / ریاست تحقیق
 13. . برطرف نمودن شیرفولدر و انترنت / آمریت ارتباط کارکنان
 14. . برطرف نمودن مشکل کمپیوتر و پرنتر معینیت امورپناهندگان
 15. فعال سازی انترنت ریاست مهاجرین ولایت کندهار

ریاست مهاجرین ولایت کندهار

الیوم مورخ 20/5/1397 به اساس ایمیل ارسالی شرکت محترم افغان تیلیکام کار نصب پایه و انستالیشن آنتن وای مکس برای دفتر مهاجرین ولایت کندهار آغاز گردید که به اساس ایمیل ارسالی مورخ 21/5/1397 که نمونه آن ذیلاً درج است اطمینان از صورت فعالیت آن به این اداره مواصلت ورزیده است.

 

 1. برطرف مشکل پرنتر  مدیر اجرائیه  / ریاست اطلاعات وارتباط عامه

17.     برطرف کردن مشکل پرنتر مدیریت استخدام/  ریاست منابع بشری

 1. اشتراک در جلسه توزیع تجهیزات برای ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار

دفتر معینیت محترم مالی و اداری

جلسه مورخی 21/5/139 که پیرامون توزیع تجهیزات الکترونیکی برای ریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار با اشتراک رئیس پلان و رئیس اداری در داخل دفتر معینیت مالی و اداری برگزار گردید بحث روی نیاز سنجی های تجهیزاتی آن ریاست محترم که در اولویت قرار دارد صورت گرفت که در نتیجه از جانب جناب معین صاحب وسایل کمکی کشور چین را که چندی قبل به وزارت انتقال یافته بود بنابر حجم پرسونل شان ذیلاً هدایت داده شد.

1- کمپیوتر دسکتاپ عجالتاً 10 پایه

2- کمپیوتر لبتاب  6 پایه

3- پرنتر سیاه و سفید 2 پایه

4- دستگاه چاپ سه کاره 1

5- هارد دسک () 1 عدد

6- فلش دسک () 10 عدد

7- پرجکتور () 1 پایه

و سایر تجهیزات دفتری از قبیل میز و چوکی که تعداد آن از طرف ریاست محترم اداری لست گرفته شد دستور داده شد تا تجهیزات مورد نیاز شانرا هرچه زودتر در دسترس شان قرار دهند.

 1. بتعداد( 17  ) قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد(1) قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد.

فوقاً فشردۀ گزارش کاری هفتوار ریاست تکنالوژی معلوماتی که در برگیرنده) 19) موارد عمده و متفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید و انسجام تهیه و تقدیم است.

6-10 اسد1397

1-      ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

2-      تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS

3-      چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه

4-      برطرف نمودن مشکل انترنت معینیت پناهندگان

5-      . برطرف نمودن مشکل انترنت ریاست ارتباط خارجه

6-      .برطرف نمودن مشکل پرنتر ریاست عودت ادغام مجدد

7-      نصب پرنتر رنگه آمریت خدمات

8-      نصب ویندوز سایر نرم افزار نرم افزار های مورد ضرورت کمپیوتر  آمریت تحقیق / ریاست تحقیق سیستم معلومات

9-      برطرف نمودن مشکل تیلفون آمریت ارشیف / ریاست دفتر

10- هماهنگی های لازم جهت اخذ انترنت برای پنج ولایت از طریق پروسه ارتقاء ظرفیت (CBRR) و اخذ قیمت های تجهیزات WiMAX و P2P جهت طی مراحل اسناد به موسسه IOM .

11- تبدیل نمودن رمز ایمیل آدرس رسمی ریاست محترم امور مهاجرین ولایت ننگرهار.

12- تبدیل نمودن رمز کار بری ایمیل آدرس رسمی آمریت محترم جندر.

13- مورخ (9/5/1394) اشتراک رئیس تکنالوژی معلوماتی در نشست تعارفی با محترم شهزاد اریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که با مسئولین بخش تکنالوژی معلوماتی وزارت خانه ها و نهاد های دولتی دیدار نموده و درباره الکترونیکی سازی سیستم وزارت خانه ها و نهاد های دولتی بحث و گفتگو نمود.
وزیر مخابرات تاکید نمود که باید تمام مکاتب، شفاخانه ها، پوهنتون ها وسایر دوایر دولتی ازطریق شبکه انترنت وصل گردند.  رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سعی دارد تا یک سیستم واحد را در سرتاسر افغانستان درسطح مرکز و ولایات کاربرد داشته باشد تهیه نماید، این از جمله پلان های دراز مدت این وزارت بوده که برای عملی شدن آن همکاری همه جانبه مردم ومراجع ذیربط نیاز است.
بر علاوه، محترم اریوبی درمورد برنامه CMS معلومات ارایه نموده افزود که این یک پروژه نهایت ارزشمند برای حکومت می باشد که عنقریب تکمیل میگردد. در کنار آن پالیسی پنج ساله ICT که از سوی وزارت مخابرات تدوین گردیده بودبا وزارت خانه های محترم شریک ساخته شد.
قابل ذکر است که کار بالای پروژه GRP نیز در چندین وزارت خانه و نهاد های دولتی جریان داشته است.
سپس مسئوولین وزارت خانه ها از کار های رهبری این وزارت استقبال و تقدیر نموده و آماده هر نوع همکاری در زمینه گردیدند. و همچنان محترم سمیع الحق حقیار رئیس تکنالوژی معلوماتی خواستار یک پریزنتیشن در مورد  GRP از طریق تیم تخنیکی آن وزارت محترم گردید که در نتیجه حمایت و ارائه آنرا وعده داده اند.

14- تماس تیلفونی  با تیم تخنیکی شرکت محترم افغان تیلیکام جهت حل مشکلات قطعی انترنت وزارت و پیگیری دوامدار که بعد از ارسال ایمیل و ارائه معلومات شرکت نسبت قطع شدن لین فایبر در قسمت دارالمان غیر فعال شده بود که بعد از سیع و تلاش کارمندان مربطه شان مجددً فعال گردید.

15- مورخ 8/5/1397 اشتراک در جلسه هیئت رهبری پروژه ارتقاء ظرفیت در مورد انجام امورات گذشته و چگونگی تدویر جلسات بعدی و رفع مشکلات مبنی بر ایجاد کمیته های ادغام مجدد ولایات و همچنان استعماع گزارش از اولین برگزاری جلسه ادغام مجدد در ولایت بلخ از جانب رئیس ادغام مجدد.

که رویداد مکمل جلسه بعداً به طور مفصل از جانب ریاست تحقیق که میزبان تدویر جلسه بود به اشتراک گذاشته خواهد شد.

 

16- بتعداد( 10()قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد(5) قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد.

فوقاً فشردۀ گزارش کاری هفتوار ریاست تکنالوژی معلوماتی که در برگیرنده (16) موارد عمده و متفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید و انسجام تهیه و تقدیم است.

1-4 اسد1397

1-      ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

2-      تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS

3-      چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه

4-      برطرف کردن مشکل پرنتر مدیریت اجرائیه ریاست تحقیق

5-      برطرف کردن مشکل تیلفون مدیریت مجله / ریاست تحقیق

6-      نصب نرم افزارهای  مورد ضرورت به کمپیوتر مشاور رئیس / پلان وپالیسی

7-      برطرف مشکل لین تیلفون آمریت تنظیم مهاجرت ها

8-      نصب اسکنر آمریت تنظیم مهاجرت ها

9-      نصب نرم افزار ها مورد ضرورت آمریت تحریرات / ریاست دفتر

10-  برطرف کردن مشکل پرنتر مدیریت حفظ مراقبت / ریاست اداری

11-  مورخ 2/5/1397 معرفی (3) تن از کارمندان ریاست تکنالوژی معلوماتی د رسمینیار یکروزه تحت عنوان آزار واذیت زنان واطفال درتالاروزارت از ساعت 10 :  12 ادامه یافت .

12-  مورخ 3/5/1397 بتعداد (3) ورق جدول نیازمند بودجوی بابت سال مالی 1398ریاست تکنالوژی معلوماتی  به ریاست مالی وحسابی ارسال شد .

13-  بتعداد( 11 )قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد(1) قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد.

فوقاً فشردۀ گزارش کاری هفتوار ریاست تکنالوژی معلوماتی که در برگیرنده(13) موارد عمده و متفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید و انسجام تهیه و تقدیم است

23-27سرطان1397

 1. ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.
 2. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 3. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه
 4. برطرف کردن مشکل پرنتر  معینیت مالی واداری
 5. نصب و انستالیشن کمپیوتر آمریت جندر
 6. بر طرف کردن  مشکل تیلفون کودکستان
 7. تبدیل  کنکستر تیلفون  آمریت آرشیف  / ریاست دفتر
 8. نصب پرنتر  آمریت خدمات
 9. نصب برنامه های مورد ضرورت  مدیریت تدارکات
 10. برطرف مشکل انترنت  مشاوریت
 11.  مورخ26/4/ 1397اشتراک در جلسه هماهنگی و انسجام روسای ریاست  تکنالوژی معلوماتی وزارت خانه ها و ادرات مستقل دولتی با معاونیت تخنیکی اداره امور ریاست جمهوری.
 12. برطرف کردن  پرنتر شبکه شده مدیریت ثبت احکام / ریاست دفتر
 13. مورخ 22/4/1397مشکلات بالای سیستم انتقال برق مربطه به سرور روم ایجاد گردیده بود. کارمندان حفظ و مراقبت سیستم ها  طبق نورمال همواره از سیستم Power Room  مراقبت نموده گزارش صحت و عدم انرا توضیح میدهند. مشکلات عایده نسبت تمدید برق اصلی وزارت که از فاز عمومی خانه های شهری جدا گردیده و به طور مستقل کیبل کشی شده است به وجود آمده بود. یعنی برق بالای ستپلایزر  power room میرسد اما به سرور های مربوطه انتقال پیدا نمیگرد تا اینکه طی ایمیل رسمی موضوع به تیم انجنیر موسسه (IOM) انتقال یافت و از طریق آنها در هماهنگی وزارت موضوع به بخش تخنیکی کمپنی منتاژ کننده اطلاع رسانی شد. از اینکه روز شنبه برای موسسه همکار تعطیل میباشد جریان در اثر سیع و تلاش آمریت تکنالوژی معلوماتی از طریق مکالمات تیلفونی  با رئیس کمپنی مطرح و خواستار اعزام یک تن از انجنیران فنی گردید. که به ساعت 3:40 دقیقه محترم انجنیر آقا سعید مسول منتاژ برق کمپنی به وزارت تشریف آورد بعد از بررسی و همکاری های تیم تخنیکی وزارت مشکلات عایده کاملاً برطرف گردید.
 14. مورخ 24/ برج سرطان یک تن از کارمندان شرکت ملا محمد جان به نام ملا محمد که قبلاً در پروسه داووطلبی قرطاسیه باب وزارت اشتراک نموده بود به ساعت 8:45 دقیقه تشریف آورده بعد از تصفیه موارد تدارکاتی سه عدد کارتریج را که در جریان پروسه به طور نموده آورده بود دوباره تسلیم شد.
 15. مورخ 26/4 /97 مکالمات مفصل از طریق ایمیل و تماس های تلفونی جهت هماهنگی های لازم برای اخذ انترنت اختصاصی  5 ولایت (هلمند ؛ پکتیکا، لوگر ، جوزجان و بدخشان ) با مسولین مارکیتنگ شرکت افغان تیلیکام صورت گرفت که در نتیجه امکانات اخذ انترنت برای چهار ولایت از طریق تجهیزات (Wimax) و برای ولایت بدخشان از طریق P2P فراهم گردید. که قیمت های فی واحد  وایمکس مبلغ 54000 افغانی و قیمت (1MB) انترنت مبلغ (7008) افغانی محاسبه گردید است. شایان ذکر است خریداری تجهیزات P2P  به دوش مشتری بوده در صورت خریداری و استفاده از آن پول صرفیه برق تحت نام (tower & power Rent ) جهت عرضه خدمات ماهوار مبلغ (7446) افغانی محاسبه گردیده است. در نتیجه جریان مکالمات جهت تسریع روند کاری موسسه محترم IOM  از طریق تماس تلفونی با محترم محمد کاظم الهام گزارش گردید که بعداً موضوع به جواب ایمیل ایشان رسماً نیز خبر داده شد و هکذا از مسولین مارکیتینگ شرکت افغان تیلیکام تفاضا شد تا فاکتور (Quotation) آنرا ترتیب و به اسرع وقت ارسال نماید.
 16. بتعداد( 17 )قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد(2) قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد.

فوقاً فشردۀ گزارش کاری هفتوار ریاست تکنالوژی معلوماتی که در برگیرنده( 16) موارد عمده و متفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید و انسجام تهیه و تقدیم است.

16-20سرطان1397

 1. ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.
 2. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS
 3. چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه
 4. . برطرف نمودن مشکل پرنتر آمریت خدمات ریاست اداری

5.       موافقتنامه قرار داد عقد شده انترنت بتاریخ 1 سرطان میان وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان وشرکت  افغان تیلیکام از  10|mbبه 14mb افغان تیلیکام الی تاریخ /2/ سرطان /1398 مدار اعتبار  به برای  ولایت(9)   قیمت مجموعی  دومیلیون هشتادوهزار افغانی –

6.       اخذ امتحان یک بست 8 کارمند خدماتی از طریق رقابت آزاد.

 1. اشتراک دو نفر از کارمندان این ریاست جهت آموزش سمینار 10 روزه در بخش (Training of Trainers)
 2. .تبدیل لین های انترنت مشاوریت
 3. نصب وراه اندازی کمپیوتر  معیینت پناهنده گان
 4. بر طرف کردن  مشکل  پرنتر آمریت خدمات
 5. برطرف کردن مشکل انترنت ریاست خدمات انجینری
 6. برطرف کردن مشکل انترنت  مشاوریت
 7. نصب پرنتر  آمریت محاسبه / ریاست مالی وحسابی
 8. نصب وانستالیشن  وسایر نرم افزار های کمپیوتر مدیر یت تحریرات  / ریاست دفتر
 9. نصب وسافت مورد ضرورت  ریاست تفتیش
 10. ترمیم  وتنظیم یک پایه کمره امنیتی  در پارکینک موتر
 11. مورخ 19/4/1397 سیمینار آموزشی 10 روزه ولایات که قبلاً به تاریخ 10/4/1397به همکاری مالی موسسه محترم IOM در سه بخش تکنالوژیکی (Microsoft office package , IT and afghan Returnees information system  ) طرح و ترتیب  گردیده بود بطور موفقانه سپری و  سرتفکیت های شان توزیع گردید.
 12. بتعداد (22 )قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد(5) قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد.

فوقاً فشردۀ گزارش کاری هفتوار ریاست تکنالوژی معلوماتی که در برگیرنده (18) موارد عمده و متفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید و انسجام تهیه و تقدیم است.

9-13سرطان1397

1-      ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

2-      تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS

3-      چک و بر رسی  و پاک کاری  جنرانور سرور روم  همه روزه

4-      ترمیم چارجر مخابره پوسته امنیتی پولیس وزارت

5-      . برطرف نمون مشکل شبکه آمریت ثبت بیجا شده گان / ریاست پاسخدهی بیجاشده گان

6-      . ترمیم ماشین فوتوکاپی ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان ( سرویس و پاک  fuser film

7-      . تمدید یک خط لین انترنت برای آمریت تدارکات

8-      نصب ویندوز و تمام سافت ویر های مورد ضرورت کمپیوتر / ریاست هماهنگی امور ولایات

9-      نصب سافت ویرهای مورد ضرورت کمپیوتر آمریت تثبیت بیجاشده گان داخلی

10- نصب نرم افزار اختصاصی Autocad 2017 و فعال سازی آن / آمریت سروی خدمات انجنیری

11- برطرف نمودن مشکل شیر پرنتر آمریت خدمات اجتماعی و تنظیم نمودن 3 پایه کمپیوتر جهت پرنت نمودن

12- تنظیم و اتصال کمپیوتر مدیریت اجرائیه ریاست خدمات انجنیری به شبکه و ایجاد نمودن نام کابری  جدید مدیریت اجرائیه

13- تنظیم پرجکتور صنف آموزش دیتابیس به کارمندان ولایتی

14- برطرف نمودن مشکل تیلفون آمریت محاسبه / ریاست مالی و حسابی

15- هماهنگی فی میان موسسه محترم (IOM) و ریاست امور مهاجرین ولایت قندهار جهت نصب یک عدد پایه مستحکم برای منتاژ تاور انترنت.

16- بتعداد(4 )قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد( 2) قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد.

فوقاً فشردۀ گزارش کاری هفتوار ریاست تکنالوژی معلوماتی که در برگیرنده (32) موارد عمده و متفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید و انسجام تهیه و تقدیم است.

2-6سرطان1397

1-      ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

2-      تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS

3-      جک و بر رسی  از جنرانور همه روزه

4-      .برطرف کردن  مشکل  تیلفون دیجیتل/ سکرتریت مقام وزارت

5-      . برطرف کردن  مشکل پرنتر/  آمریت تدارکات

6-      . تمدید یک خط لین انترنت   / ریاست دفتر مقام

7-      برطرف کردن مشکل پرنتر  آمریت ارتباط خارجه

8-      برطرف نمودن مشکل برنامه آفیس ریاست اطلاعات

9-      چک و بررسی جنراتور سرور روم

10-  برطرف نمودن مشکل انترنت ریاست تفتیش

11-  برطرف نمودن مشکل تخنیکی کمپیوتر مدیریت ترانسپورت

12-  نصب پرنتر و اسکنر دفتر امور پارلمانی

13-  چک و بررسی جنراتور سرور روم

14-  نصب ویندوز و تمام سافت ویر های مورد ضرورت کمپیوتر سکرتریت مقام

15-  برطرف کردن مشکل موبائیل آمریت تفتیش داخلی

16-  برطرف کردن مشکل تیلفون معینیت امور پناهنده گان

17-  انتقال فایل های مشاوریت اجتماعی از (Hard disk ) به (Hard disk) دیگر

18-  چک و بررسی از جنراتور سرور روم ، ساعت 7:50 دقیقه صبح جنراتور روشن و ساعت (10:30) خاموش گردید.

19-  یک تن از کارمندان کمپنی سن لایت بنام آقا سعید یکی از پرزه های (ATS) را برای ترمیم با خود برد

20-  جابجایی خط تلفن آمریت آرشیف از یک شعبه به شعبه دیگر

21-  برطرف نمودن مشکل پروگرام آفیس ریاست اطلاعات

22-  چک و بررسی جنراتور سرور روم ( ساعت 10:40 ) قبل از ظهر روشن و ( ساعت 11:10) خاموش گردید

23-  جابجایی فایل مشاوریت امور اجتماعی از کمپیوتر دسکتاپ به کمپیوتر لپ تاپ

24-  نصب ویندوز و تمام نرم افزارهای مورد ضرورت کمپیوتر لپ تاپ آمریت  ریاست حمایت حقوقی

25-  ترمیم ماشین فوتوکاپی ریاست خدمات انجینری

26-  مورخ 4/4 ملاقات با بخش (ANDC) وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پیرامون انتقال وچگونگی  عقد قرار داد سرور های دیتابیس وزارت به دیتاسنتر آن وزارت محترم .  که بعد از بحث و تبادل افکار نتیجه بر چنین شد:  اینکه فاز اول ارتقا ظرفیت در بخش موسسه محترم IOM رو به اختتام است و در این سه ماه ای که از پروژه  باقی مانده است باید قرار داد صورت میگرفت ولی وزارت مخابرات در مورد انتقال و نصب تجهیزات وزارت خانه ها کمتر از یکسال قرار داد ندارد و حد اکثر 3 سال باید فارم قرار داد نهایی گردد.  بعد از اینکه موضوع به اطلاع همکاران موسسه محترم همکار اطلاع رسانی گردید آنها نیز پرداخت پول را بدون عقد قرار داد در موعد تعین شده پرداخت کرده نمیتوانند. یکبار دیگر این موضوع با بخش مارکیتنگ دیتاسنتر صحبت شد تا انوایس های مصرفی این وزارت را بعد از قرار داد برای بار اول ماهوار و دفعات بعدی را سالانه ارسال نماید. که تا هنور جواب ممکن و عدم آن برای این اداره مواصلت نورزیده است. نتایج نهایی بعد از ارائه پاسخ از جانب مسئولین مارکیتنگ مفصلاً گزارش میگردد.

27-  ملاقات با بخش (PABX) شرکت محترم افغان تیلیکام: قبلاً مشکلاتی در قسمت (Incoming call & out going call )  تلفونهای (PABX) به وجود آمده بود که به اثر سیع و تلاش تیم تخنیکی آنشرکت ومحترم و پیگیری های متداوم آمریت تکنالوژی معلوماتی مشکلات عایده در قسمت( دریافت و انتقال تماس های تیلفونی از بیرون و داخل) حل گردید. در نتیجه ریاست های محترم مرکز و همکاران میتوانند که با اضافه نمودن پیشوند (0202951) از طریق مبایل خویش برعلاوه از تیلفونهای ملی حتی به تیلفونی های داخلی شعبات مربوطه نیز تماس برقرار نمایند. هکذا مشکلاتی که در قسمت عدم شفافیت در تماس های خارج از وزارت داشت نیز رفع گردیده است.

28-  قبلاً ذریعه حکم مقام وزارت 1256مورخ 29 /3/1397 یک نفر متخصص دربخش (GIS) مشاور ذریعه مکتوب شماره 704 / 1264 مورخ 4/4/1397 طی (9) بند لایحه وظایف جهت طی مراحل آن به وزارت اقتصاد فرستاده شد است.

29-  در طول هفته جاری کما فی سابق پیکر بندی فایروال (Sophos) ، (Net Backup) و (Servers upgrading from 2008 to 2012) با تمام جزئیات مشمول ترشریح بعضی موضوعات در جریان کار  ادامه داشته که عنقریف در اواسط هفته بعدی به پایه اکمال خواهد رسید. که جریان مفصل آن با نتایج بدست آمده بطور کامل به مقام محترم وزارت نیز گزارش خواهد شد. 

30-  ترمیم ماشین فوتو کاپی آمریت خدمات انجنیری ریاست خدمات انجنیری .

31-  ترمیم و برطرف نمودن مشکل چارچ لب تاب معنیت امور پناهنده گان .

32-  بتعداد(4  )قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد (3) قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد

فوقاً فشردۀ گزارش کاری هفتوار ریاست تکنالوژی معلوماتی که در برگیرنده (32) موارد عمده و متفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید و انسجام تهیه و تقدیم است.

18-22

ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری و جنراتور.
 2.  برطرف نمودن مشکل پرنتر مدیریت اجرایه ریاست دفتر
 3. برطرف نمودن مشکل پرنتر مدیریت اجرایئه ریاست دفتر
 4. تبدیل نمودن لین تیلفون / آمریت برنامه های استراتیژیک
 5. بازدید نمودن از ساحه مهمانخانه جهت برآورد لین شبکه و انترنت ریاست عمومی عودت
 6. اکتیو نمودن ویندوز و برطرف نمودن مشکل انترنت/ آمریت سروی ریاست خدمات انجنیری
 7. تنظیم نمودن فایل اکسل / مدیریت حاضری / ریاست منابع بشری
 8. نصب دایور گرافیک کارت / آمریت سروی ریاست خدمات انجنیری

9.                 چک و بررسی پرنتر آمریت اشتغال زایی و ارسال پرزه آن به بازار جهت ترمیم اساسی

10.           نصب ویندوز و سایر نرم افزار های انجنیری / ریاست خدمات انجنیری

11.           نصب سافت ویرمورد ضرورت کمپیوتر مدیریت ثبت عرایض وصل ساختن آن به پرنتر تحت شبکه / ریاست دفتر

12.           مورخ 18 /1/ 1397 یوم شبنه اشتراک در جلسه نوبتی معینیت مالی و اداری جهت استعماع گزارشات گفته گزشته و ارائه گزارش از پیشرفت کاری این ریاست به مقام معنیت مالی و اداری. 

13.           نیازسنجی های مقدماتی برای دفتر ریاست عمومی عودت ه از بلاک دوم به منزل دوم تعمیر مهمانخانه انتقال یافته است حسب ضرورت شان یک کارتن لین انترنت و کلفت برای نصب لین انترنت ابراز نظر گردیده است.

14.           مورخ 19/1/1397 ساعت (10: 30)  قرار بود که امتحان رقابتی کارمند خدمات این ریاست اخذ گردد اما نسبت عدم پذیرش نماینده این ریاست از طرف کمتیه امتحانات به تعویق افتاد.

15.           به اثر ایمیل ارسالی شرکت محترم افغان تیلیکام که پیرامون مقروضیت های وجود مالی عرضه خدمات مخابراتی به این اداره مواصلت ورزیده بود طی تماس تیلفونی با مسولین آمریت محترم محاسبه شریک و جهت رفع سوء تفاهمات اقدامات عملی در نظر گرفته شد.

16.           ارجاع مکتوب امور مهاجرین ولایت ارزگان که جهت دریافت تخصیص برای استفاده انترنت از طریق مودیم صورت گرفته است.

17.           مورخ 19/1/1397 اشتراک در جلسه رهبری که با همکاران موسسه (IOM) پیرامون علل توقف در امورات کاری شان و چگونگی تسریع آن را در بر میگرفت در دفتر کار مقام محترم وزارت دایر گردید نکات مهم و عمده آن از طرف نماینده ریاست محترم دفتر یاداشت گرفته شد که رویداد جلسه بعداً به طور مفصل به اشتراک گذاشته میشود.

18.           ارسال ایمیل به ریاست محترم مالی و حسابی جهت پرداخت پول مصرفی انترنت ازطریق موسسه (IOM) در مطابقت با تفاهم نامه منعقد شده.

19.           ارائه پیشنهاد مزین با ملاحظه شد مقام محترم وزارت به ریاست محترم دفتر تا در هماهنگی با کمیته امنیتی وزارت تثبیت جای برای نصب دستگاه (ATM) را در نظر داشته از چگونگی پیشرفت کار اطمینان خواهند داد.

20.           بنابر تقاضاء ریاست محترم منابع بشری که نصب حاضری الکترونیکی را جز پلان کاری سال 1397 خویش گرفته بودیم ارائه پیشنهاد آن به مقام محترم صورت گرفت و جهت طی مراحل به آمریت محترم تدارکات ارسال گردیده است.

21.           اشتراک در جلسه مورخی 22 برج جاری که در تالار وزارت با اشتراک تیم تخنیکی موسسه محترم (IOM) و ریاست های مرتبط با کمیته ارتقا ظرفیت دایر گردید اجندا روی چگونگی کاری دیتابیس (ADRIS) و تغیرات دیگری که در جریان سال به وجود آمده بوبود صورت گرفت که نتایج نهایی با رویداد جلسه مفصلاً ارجاع میگردد.

22.           مورخ 22/1/1397 ایجاد هماهنگی و فراهم آوری تسهیلات برای پرداخت پول انترنت بابت برج حوت سال 1396 فی میان بخش تدارکات موسسه (iom) و مدیریت عمومی حواله جات ریاست محترم مالی و حسابی.

23.           رفع مشکل انترنت امور مهاجرین ولایت پکتیا که طی مکتوب رسمی به این اداره ارسال گردیده بود از طریق مدیریت توسعه و امنیت شبکه در تفاهم با مدیریت تکنالوژی آن ولایت پیگیری و در قسمت حل آن پرداخته شد، هکذا رفع مشکل رمز کاربری ایمیل آدرس رسمی شان نیز الیوم مرفوع گردید.

24.          بتعداد(10) قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد (  6) قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد .

 فوقاً فشردۀ گزارش کاری هفتوار ریاست تکنالوژی معلوماتی که در برگیرنده(24   ) موارد عمده و متفاوت میباشد به طور خلاصه جهت توحید و انسجام تهیه و تقدیم است. 

از 11 الی 15 حمل1397

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری و جنراتور.
 2. مورخ 10 / 1/97 ایجاد جلسه با عزیزی بانک جهت طرح پیش نویس تفاهم نامه فی میان وزارت امور مهاجرین و عزیزی بانک . خامه تفاهم نامه که مشتمل بر 6 ماده میباشد جهت تاییدی بعد از ملاحظه شد معینیت محترم مالی وادار به عزیزی بانک فرستاده شد.
 3. اشتراک در جلسه نوبتی هفتوار معینیت مالی و اداری با ارایه کار کرد های هفته گذشته و استعماع فعالیت های ریاست های موازی.
 4. مورخ 13/1/1397 ایجاد جلسه با نماینده هماهنگ کننده موسسه محترم IOM جهت پراخت چگونگی مصارف انترنت وزارت مطابق به طرح تفاهم نامه.
 5. مورخ 13/1/1397 ارسال ایمیل به ریاست محترم مالی و حسابی پیرامون فرستادن انوایس های مصارفاتی بابت بروج جدی، دلو و حوت بطور رسمی به دفتر محترم IOM جهت پرداخت آن به شرکت افغان تیلیکام.
 6. مورخ 14/1/1397 اشتراک در جلسه تیم تخنیکی ارتقا ظرفیت که در دفتر کار ریاست محترم اسکان و ادغام مجدد برگزار گردیده بود. در این جلسه بحث پیرامون چگونگی دریافت را حلها برای انجام امورات پلانی و برنامه های کاری که از قبل نیز باقی مانده بود مطرح گردید.
 7. برطرف نمودن مشکل ایمیل آدرس رسمی / آمریت ثبت بیجاشده گان
 8. تبدیل ساکت برق کمره های امنیتی که از اثر شارتی برق سوخته بود به همکاری برقی وزارت
 9. نصب ویندوزوسایرنرم افزارتخصصی انجنیری نصب آنتی ویروس و تنظیمات کمپیوتر در شبکه داخلی / آمریت سروی / ریاست خدمات انجنیری
 10. تبدیل نمودن کانکتور RJ11 تیلفون دیجیتل سکرتر مقام وزارت
 11. نصب پرنتر درسه پایه کمپیوتر های / آمریت برنامه های استراتیژیک
 12. نصب سافت ویر مورد ضرورت مدیریت ویب سایت / ریاست اطلاعات وارتباط عامه
 13. نصب نرم افزار اختصاصی    Sketch up / آمریت سروی ریاست خدمات انجنیری
 14. تمدید یک خط انترنت جهت استفاده روزه مره / تمدید لایسنس ویندوز/ آمریت تحقیق و پژوهش
 15. برطرف نمودن مشکل انترنت/ ریاست ارتباط خارجه
 16. برطرف نمودن مشکل شیر پرنتر و دسترسی کاربران / ریاست ارتباط هماهنگی امورولایات
 17. بتعداد(12) قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد (3) قطعه مکتوب صادره و به مرجع مربوطه ارسال شد .

4الی 8 حمل1397

ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری و جنراتور
 2. برطرف نمودن مشکل پورت انترنت / آمریت برنامه های استراتیژیک
 3. برطرف نمودن مشکل پرنت / معینیت مالی و اداری
 4. برطرف نمودن اتصال به سایت وزارت مالیه
 5. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر / مدیریت جنسی
 6. جابجا نمودن لین تیلفون ، انترنت و پرنتر / سکرتریت معینیت امورپناهنده گان
 7. هماهنگی جلسه میان عزیزی بانک در خصوص نصب دستگاه خودپرداز ATM در داخل وزارت:

ریاست تکنالوژی معلوماتی بعد از بررسی های همه جانب که در نتیجه تلاشهای کارمندان این ریاست بدست آمده بود طرح نصب دستگاه اخذ معاشات کارمندان را با جناب معین صاحب مالی و اداری مطرح و خواستار اخذ جلسه با نماینده با صلاحیت عزیزی بانک گردید که در نتیجه نماینده بانک فوق الذکر بعد از یک نشست تعارفی پرسش های معلوماتی مقدماتی خویش را تکمیل و از ساحه دیدن نمودن که گفته میشود 80 فیصد انتخاب طرفین مورد قبول قرار گرفته است. 

 1. چک و بررسی انترنت مودیم معینیت مالی و اداری
 2. جابجای تلفن داخلی از بلاک A به بلاک C مهمانخانه
 3. برطرف نمودن مشکل ماوس کمپیوتر / آمریت بودجه انکشافی
 4. جابجای تلفن داخلی از بلاک A به بلاک C مهمانخانه
 5. طوریکه همه روزه جنراتور و سیستم برق تمویل کننده (Server Room) از نزدیک مشاهده میگردد یک سلسه مشکلات که ناشی از عدم هماهنگی های قبلی شرکت تنظیم کننده پروگرام های (Automatic) تبدیل برق شهری به جنتراتور و برعکس آن » پیدا شده بود به اساس گزارش مدیریت عمومی حفظ و مراقبت سیستم ها موضوع از طریق ایمیل به آگاهی تیم تخنیکی موسسه محترم (IOM) رسانیده شد. که متعاقباً تیم تخنیکی با انجنیر مربوطه خویش از سیستم های ذخیره برق و جنراتور از نزدیک دیدن کردن که وموارد پیشنهادی مدیریت مربوطه برایشان وضاحت داده شد. و بعد از یاداشت وعده سپردن که تمام مشکلات عایده را با مسئول عمومی شرکت قرارداد کننده مطرح و در سدد تعمیر آن خواهند بود.
 6. برطرف نمودن مشکل ماوس کمپیوتر / آمریت بودجه انکشافی
 7. لین کمره ای مهمانخانه که ازاثر حوادث محیطی تخریب شده وآسیب پذیرشده بود وصل وترمیم صورت گرفت
 8. اشتراک درجلسه  معینیت مالی واداری

موضوع بحث قرارداد انترنت !( هماهنگ با ریاست اداری هرچه عاجل پیگیری گردد و گزارش آن به معینیت ار سال گردد.

پیشنهادات اجرانشده ریاست تکنالوژی معلوماتی  (پیگیری گردد و هرچه زود تر از پیشرفت کار گزارش ارائه گردد.

  18.تمدید لین شبکه و انترنت ریاست عمومی عودت توسط (هرچه زود تر پیگیری صورت گیرد در صورت اجرا نشده آن توسط IOM  توسط وزارت اجرات صورت گیرد.

 1. برطرف نمودن مشکل لین تیلفون داخلی / مدیریت اجرائیه ریاست پلا ن
 2. الیوم مورخ (7/1/1397) مقدار (12) تیل را که آمریت محترم خدمات جهت فعال نگهداشتن جنراتور های وزارت قبلاً از نزد مسولین این ریاست بطورقرضه گرفته بود. بمقدار 100 لیترآنرا دوباره به  جنراتور سرور روم برگردانیده اند. و (112) لیتر تیل هنوز باقیدارمیباشد.
 3. برطرف نمودن مشکل گزارش دهی / آمریت کلینیک
 4. برطرف نمودن مشکل لین تیلفون داخلی / مدیریت اجرائیه ریاست پلان
 5. بتعداد(8) قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد

(3(قطعه مکتوب صاد ره به مرجع مربوطه ارسال شد .

از تاریخ 19 الی 23 حوت1396

ریاست تکنالوژی معلوماتی در هفته گذشته با تیم مشترک کاری خویش توانسته است امورات ذیل را به انجام برساند هرچند امورات روتین و مشوره های فنی و تخنیکی این اداره همواره ادامه داشته است که قابل تذکر نمیدانیم آنچه که جدیداً درطول یک هفته انجام یافته است به طورفشرده درج است.

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری و جنراتور
 2. تنظیم نمودن لین انترنت آمریت سروی ریاست خدمات انجنیری
 3. تمدید نمودن 3 لین تیلفون  داخلی و ملی ریاست عودت و ادغام مجدد

آمریت و مدیریت های که به تعمیر جدید مهمانخانه انتقال نموده اند و دارای شماره تیلفون ملی بوده لین تیلفون آن به سیستم وصل گردیده است که از قرار ذیل می باشد.

 1. آمریت خد مات اجتماعی = انتقال گردید
 2. آمریت اشتغال زایی = انتقال گردید
 3. آمریت اسکان مجدد= انتقا ل گردید
 1. انتقال لین تیلفون امریت اسکان از بلاک اول به بلاک مهمان خانه
 2. انتقال لین تیلفون رئیس عودت و ادغام از بلاک اول به بلاک مهمان خانه
 3. ایجاد یک یوزر به امریت تحلیل و ارزیابی ریاست تفتیش
 4. شبکه ساختن پرنتر مدیریت ثبت احکام ریاست دفتر
 5. شبکه ساختن پرنتر مدیریت ثبت احکام ریاست دفتر
 6. اکتیف نمودن ویندوز کمپیوتر ریاست حمایت حقوقی
 7. تمدید لایسنس ومشکلات نرم افزاری دو پایه کمپیوتر دسکتاپ مدیریت ویب سایت / ریاست اطلاعات
 8. چک و بررسی جنراتور سرور روم : آمریت خدمات ریاست اداری جهت فعال گذاشتن جنراتور های وزارت یک بیلرتیل و (132) لیتر تیل دیگر را از نزد مسولین این ریاست الی قرار دارد تیل بطور قرضه از سهمیه ارسالی موسسه محترم (IOM)گرفته بود. که بتاریخ 21/12/1396 بمقدار 120 لیترآنرا در جنراتور سرور روم انداخته اند. یک بیلر  و (12) لیتر تیل هنوز باقیدارمیباشد. موضوع جهت وضاحت و آگاهی به ریاست محترم نیز تقدیم است.
 9. به اساس مکتوب ارسالی نماینده گی امور مهاجرین ولایت بامیان مبنی بر اخذ انترنت اختصاصی از شرکت محترم افغان تیلیکام، که از طریق ریاست هماهنگی ارتباط ولایات به این اداره مواصلت ورزیده است. پیگیری و اجراات لازم صورت گرفته است. طوریکه بررسی ها از شرکت مرکزی  افغان تیلیکام آغاز گردیده تماس های تیلفونی گام به گام تقعیب شد، در نتیجه اداء آمریت محترم ولایت بامیان بنابر قطع بودن فایبر نوری بی اساس قرار گرفته الی اتصال مجدد فایبر میتوانند از انترنت مودیم که از طریق موسسه محترم (IOM) در نزد شان قرار دارد استفاده نمایند. که گزارش مفصل به مقام در جلسه نوبتی هفتوار نیز ارائه گردیده است.
 10. موضوع رفع مشکلات انترنت امورمهاجرین ولایت پکتیا هنوز تحت بررسی قرار دارد نتیجه بررسی های تا در گزارش هفته پیشرو به اشتراک گذاشته میشود.
 11. گزارش و بررسی کمپیوتر مشاوریت محترم امور اجتماعی طی متن ذیل نیز به مقام محترم وزارت ارائه گردیده است. « طوریکه بررسی های انجام شده توسط تیم تخنیکی مدیریت حفظ و مراقبت سیستم ها ملاحظه گردید، کمپیوتر (HP-3500) مربوط مشاوریت امور اجتماعی از اثر شارتی برق (Mother board) آن عوارض تخنیکی نموده که در داخل وزارت قابل ترمیم نمیباشد. زمانیکه توسط هیئات خریداری به خارج از وزارت جهت ترمیمات اساسی ارسال گردید، با توجه به بررسی های که از جانب پرسونل فنی  تعمیر گاه کمپیوتر تحت نام (CBS) نیز صورت گرفته است غیر قابل ترمیم پنداشته اند. قابل یاد آوری دانسته میشود در این اواخر بتعداد چهار پایه کمپیوتر های دیگر نیز در عین حالت قرار گرفته اند که ناشی از بی توجه ایی کارمندان و غیر منظم بودن برق جنراتور میباشد. دوپایه آن قابل ترمیم و دو دیگر آن تحت جستجویی ترمیماتی قرار دارد.

موضوع باکارمندان استفاده کننده و آمریت محترم خدمات نیز مطرح گردیده تا به همکاری های ایشان توانسته باشیم  راه حل های مناسب جهت جلوگیری از کثرت خسارات را دریافت نمایم. »

 1. مکتوب تفاهم نامه قرارداد انترنت که به کمک مالی موسسه محترم (IOM) بابت سال 2018 جهت ملاحظه شد مقام محترم وزارت ارسال گردیده بود، بعد از امضاء و ملاحظه مقام محترم وزارت به تاریخ (19/12/1396) جهت طی مراحل و ارتقاء انترنت از (10mb به 14mb) ارسال گردیده و به تاریخ 23برج جاری پیگیری های نیز صورت گرفته است.
 2. ایجاد ایمیل آدرس رسمی جدید تحت نام (Procurement@morr.gov.af) برای آمریت تدارکاتی طی ایمیل رسمی جهت انجام امور تدارکاتی برای کارمندان جدید التقرر آمریت تدارکات تسلیمی داده شد.
 3. بتعداد(9 )قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد.

1_12 حوت 1396 

1-     تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری و جنراتور

2-     . ترمیم پرنتر آمریت  مفتیشن قسم اول / ریاست تفتیش داخلی

3-     چک و بررسی مودیم انترنت معینیت مالی و اداری از نظر کارکرد

4-     چک  بررسی کمپیوتر / مدیریت دیتابیس آمریت سیستم معلومات

5-     برطرف نمودن مشکل پرنتر / مدیریت تصفیه و تفصیلی

6-     تبدیل نمودن فایل ویدیوی / سکرتریت مقام وزارت

7-     برطرف نمودن مشکل کمپیوتر / مدیریت اجرائیه ریاست مالی و حسابی

8-     انستالیشن پرنتر رنگ جهت کارهای روزمزه / آمریت خدمات

9-     برطرف کردن مشکل کمپیوتر مدیریت مجله / ریاست تحقیق ومطا لعات

10- نصب فوتوشاپ برای کمپیوتر مدیریت مجله / ریاست تحقیق ومطالعات

11- نصب وانستالیشن سایر نرم افزار مورد ضرورت کمپیوتر مدیریت اجرایئه معینیت  مالی واداری

12- برطرف نمودن مشکل آدرس  مفتیش تدارکات

13- تمدید 3 خط لین تلفن 6 خط لین شبکه جهت اتصال به شبکه داخلی و یا انترنت / ریاست های عمومی عودت خدمات انجنیری وعودت ادغام مجدد

14- برطرف نمودن مشکل اسکن / مدیریت کتابخانه / ریاست تحقیق ومطالعات

15- اشتراک در جلسه نوبتی بورد اجرائیوی هیئت رهبری مقام محترم وزارت برعلاوه تطبیق آجندای روز یکی از بحث های که متوجه ریاست تکنالوژی معلوماتی بود: پیرامون تغیر نام دیتابیس (ARIS) که بعد از نظر سنجی های کلی اکثریت اشتراک کننده گان به گزینه اول عبارت از (ADRIS) اکتفاء نموده مورد قبول قرار گرفت.

16- تمدید رمز کاربری ایمیل آدرس رسمی امور مهاجرین ولایت سمنگان.

17- ارسال اجندای ریاست تکنالوژی معلوماتی با همکاران تیم تخنیکی ارتقاء ظرفیت.

بتعداد( 7 )قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد 

21 – 25 دلو1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری و جنراتور
 2. چک ، بررسی و روشن نمودن جنراتور سرورروم
 3. برطرف نمودن مشکل پورت های یو از بی / مدیریت اسناد و ارتباط / ریاست دفتر
 4. وصل نمودن کمپیوتر مدیریت اجرائیه ریاست مالی وحسابی به شبکه
 5. تمدید لین خط انترنت دفتر کمیسیون عالی مهاجرت
 6. برطرف نمودن مشکل انترنت / آمریت تنظیم مهاجرت ها
 7. بعد از برسی کمره ها از اثرشارتی برق dvr کمره ها سوخته بود جهت پیشبرد امورامینتی وزارت یک پایه dvr جدید خریداری شد
 8. چک وبررسی دی وی ار کمره ها واطمینان از کارکرد انها بک اب تنظیمات لازم صورت گرفت
 9. چک نمودن تیل ، مبلایل، آب لیلیتر و روشن کردن جنراتور سرور روم
 10. برطرف نمودن مشکل انترنت و آپدیت نمودن آنتی ویروس کمپیوتر مربوطه / مفتشین اداره امور
 11. برطرف نمودن مشکل پرنتر و لایسنس نمودن نرم افزار فوتوشاپ / دفتر MRC
 12. برطرف نمودن مشکل پرنتروتنظیمات کمپیوتردر شبکه داخلی / آمریت بودجه/ ریاست مالی وحسابی
 13. برطرف نمودن  مشکل شبکه  کمپیوتر آمریت آرشیف / ریاست دفتر
 14. برطرف نمودن سه پایه کمپیوتر ریاست مالی وحسابی بخاطر وصل ساختن با وزارت مالیه
 15. برطرف نمودن مشکل تیلفون آمریت آرشیف / ریاست دفتر
 16. تبدیل کردن خط انترنت از یک کمپیوتر به کمپیوتر دیگر آمریت تدارکات
 17. update انتی ویروس کمپیوتر ریاست انجینری
 18. نصب وتنظیم نمودن  ‘کپچرکارت  برای مدیریت مجله / ریاست تحقیق مطالعات
 19. برطرف نمودن مشکل یوزرپرنتر مدیریت اجرایئه پلان
 20. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر آمریت تنظیم مهاجرت ها
 21. نصب وتنظیم  نمودن انتن تلویزیون  ریاست مالی وحسابی
 22. برطرف نمودن مشکل انترنت / آمریت اطلاعات / ریاست اطلاعات وارتباط عامه
 23. برطرف نمودن مشکل پرنتر آمریت ارتباط خارجه
 24. بتعداد(9(قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد        (3) قطعه مکتوب صاد ره به مرجع مربوطه ارسال شد .

14 – 18 دلو1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری و جنراتور
 2. نصب ویندوز و تمام سافت ویر های مورد ضرورت کمپیوتر های صنف آموزشی
 3. تمدید لین خط انترنت به دفتر تفتیش های اداره امور
 4. انستالیشن پرنتر تفتیش های اداره امور
 5. برطرف نمودن مشکل انترنت / آمریت اطلاعات
 6. چک وبررسی dvr جدید کی بجای dvr قبلی (تکمیل شدن میعاد استهلاک که غیر قابل استفاده بود
 7. برطرف نمودن مشکل پرنتر / آمریت ثبت بیجاشده گان
 8. نصب ویندوز 10 و نرم افزار آفیس 2016 برای پنچ پایه کمپیوتر جهت آموزش برای کارمندان وزارت آمریت آموزش  صنف درسی
 9. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر آمریت بودجه / ریاست مالی وحسابی
 10. برطرف نمودن مشکل پرنتر / آمریت ثبت بیجا شده گان
 11. چک و بررسی کمپیوتر مدیریت پذیرش / ریاست دفتر
 12. برطرف نمودن مشکل خط انترنت و تبدیل کانکتور45 RJ / آمریت خدما ت
 13. اتصال یک خط انترنت جهت اتصال به وزارت مالیه AFMIS / آمریت بودجه انکشافی
 14. بتعداد(11 (قطعه مکتوب وارده بعدازملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد        (3) قطعه مکتوب صاد ره به مرجع مربوطه ارسال شد .

16 – 20 جدی1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری و جنراتور
 2. . برطرف نمودن مشکل دستگاه کاپی شارپ و اتصال موبایل معینیت به انترنت / سکرتریت معینیت
 3. تمدید دو لین انترنت / مرکز مهاجرت MRC
 4. ست کردن ایمیل آدرس رسمی در مبایل / رئیس عودت و ادغام
 5. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر و ایجاد یوزر نیم جدید / ریاست عودت و ادغام مجدد
 6. برطرف نمودن مشکل شیرپرنتر / آمریت دریافت راه حل دائمی
 7. برطرف نمودن مشکل نرم افزاری / مشاور پلان
 8. برطرف نمودن  مشکل ماشین فتوکاپی / سکرتریت معین پناهندگان
 9. برطرف نمودن مشکل شیر پرنتر / آمریت انتقالات
 10. چک نمودن پرنتر (Office jet) سکتریت مقام وزارت
 11. برطرف نمودن مشکل انترنت ریاست مالی و حسابی
 12. نصپ پرنتر سکتریت معینیت پالیسی و پلان
 13. برطرف کردن مشکل تیلفون سرمیزی / مدیریت کتابخانه
 14. برطرف کردن مشکل تیلفون دیجیتل ریاست منابع بشری
 15. تبدیل نمودن کانکتور تلفن مدیریت ترانسپورت
 16. انستالیشن 3 پایه کمپیوتر و سایر نرم افزار های مورد ضرورت / مدیریت احصائیه پلان
 17. اتصال یک لین انترنت و برطرف نمودن مشکل کمپیوتر متذکره / آمریت خدمات اجتماعی
 18. اشتراک در جلسه اداری و ارائه گزارش از کارکرد های هفتوار ریاست در دفتر جلسات معینیت محترم مالی و اداری.
 19. از اینکه ایجاد جنراتور به سیستم اتوماتیک برای تمویل برق سرور روم و سویچ های نصب شده کار بسیار عالی و نیک پنداشته میشود اما تا جاییکه بررسی ها صورت گرفته است هنوز هم آنچه توقع میرود به جایی اصلی خود تقرر حاصل نکرده است. یکبار دیگر مورخ 17/10 سال جاری با بخش تدارکات موسسه محترم IOM پیرامون رفع مشکلات عایده صحبت گردید که ایشان وعده همکاری های مزید خویش ارائه نمودند. و به تاریخ 18/10/96 انجنیر آقا سعید با همکار تخنیکی خویش از جنراتور دیدن کردند که بعد از برسی هایشان دریافت گردید که سویچ های انتقال برق از یک سیستم به سیستم دیگر از فعالیت باز مانده و نیاز به تمدید دارد. همچنان موضوعات تخنیکی دیگر را که بر میگردد به سیستم برق در ابراز نظریات شان وجود داشت که توضیحات خویش را طی گزارش مفصل به موسسه محترم IOM انتقال داده کاپی آنرا به این ریاست نیز محول میدارد.
 20. رفع مشکلات ایمیل ادرس امور مهاجرین ولایت وردک با تبدیل نمودن رمز کاربری و توضیحات از چگونه طرز استفاده ایشان صورت گرفت.
 21. بررسی نیازمندی های شبکوی دفتر ICMPD با حضور داشت سکرتر مقام محترم وزارت صورت گرفت که در نتیجه رسیده گی های لازم برای شان انجام یافت.
 22. طرح و انسجام نهایی فارمت پلان کاری سال مالی 1397 به همکاری کارمندان این ریاست که هر یک با ابراز نظریات سود مند خویش جهت پیشرفت و ایجاد هماهنگی سالم در راستایی عرضه خدمات بهتر داشتن تهیه گردیده و به ریاست محترم پلان جهت تائید و تطبیقات بعدی ارسال گردید.

23.  بتعداد( 6)قطعه مکتوب وارده بعداز ملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد4)) قطعه مکتوب صادره به مرجع مربوطه ارسال شد .

9 – 13 جدی1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری و جنراتور
 2. . چک و بررسی جنراتور ، تبدیل نمودن چارجر ، چک نمودن مبلایل و آب انترفریز
 3. . نصب نرم افزار های تخصصی و سایر نرم افزار مورد   ضرورت به دفتر  MRC 
 4.  شیرنمودن پرنتر تحت شبکه برای سه پایه کمپیوتر دفتر MRC
 5. . برطرف نمودن مشکل شیرپرنتر / آمریت ثبت بیجاشده گان داخلی
 6. جلسه مشترک با موسسه محترم IOM

پیرامون کار کرد های گذشته و چگونگی انتقال دیتابیس از سرور های IOM به سرور وزارت گزارش مطابق به رویداد بعد از ختم جلسه تحریر گردد.

 1. برطرف نمودن مشکل سافت ویری کمپیوتر ریاست  انجینری
 2. برطرف نمودن مشکل کمپیوتر مدیریت پذیرش /ریاست دفتر
 3. برطرف نمودن  مشکل پرنتر شیر آمریت  اشتغال زایی
 4. نصب برنامه  photohap  به کمپیوتر سکرتریت مقام
 5. تمدید  لین تیلفون  مدیریت اجرایئه  ریاست پلان
 6. برطرف نمود ن مشکل کمپیوتر مدیریت اجرایئه ارتباط خارجه
 7. نصب مجدد ویندوز سافت ویر office وسایر مورد ضرورت به کمپیوتر آمریت آرشیف /ر یاست دفتر
 8. برطرف نمودن مشکل پرنتر اشتغال زایی
 9. نصب سافت ویر پرنتر مدیریت  اجرایئه ریاست پلان
 10. اشتراک در جلسه هفتوار معینیت مالی و اداری جهت استعماع گزارشات از چگونگی کار های روتین و مشکلات عایده در جریان کار.
 11. ارسال ایمیل برای 22 ولایت پیرامون ارسال لست تجهیزات دست داشته تکنالوژی معلوماتی اداره و نیازمندی های بعد شان به تجهیزات مورد نیاز جهت اتصال به دیتابیس مرکزی وزارت.
 12. اشتراک در جلسه مورخی 12/10/1396 با موسسه محترم (IOM) در دفتر کار مقام محترم وزارت پیرامون چگونگی سروی 22 ولایت و نیاز سنجی تجهیزاتی شان، که فیصله و رویداد جلسه به طور مفصل از طرف ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین همگانی خواهد شد.

19.   بتعداد(  7 )قطعه مکتوب وارده بعداز ملاحظه شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد4)) قطعه مکتوب صادره به مرجع مربوطه ارسال شد .

2 – 6 جدی1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری و جنراتور
 2. . ترمیم پرنتر سکرتریت معینیت مالی واداری
 3. ترمیم پرنتر آمریت طرح تسوید ریاست حمایت حقوقی
 4. چک وپاک کاری جنراتور خانه  همه روزانه
 5. برطرف نمودن مشکل تیلفون سکرتریت مقام
 6. برطرف نمودن مشکل کنکتر تیلفون آمریت آرشیف / ریاست دفتر
 7. نصب وانستالیشن وسایر نرم افزار های مورد ضرورت کمپیوتر آمریت طرح برنامه های استراتیژی ریاست پلان
 8. دسته بندی  فایل های مورد ضرورت سکرتریت معینیت امور پناهند گان داخل(CD)بطور نرم افزاری.
 9. برطرف نمودن مشکل تیلفون  مدیریت پذیرش/ ریاست  دفتر
 10. برطرف نمودن مشکل تیلفون  آمریت اشتغال زایئ  / ریاست اسکان
 11. تمدید یک خط تیلفون داخلی به شعبه مرکز اگاهی رسانی مهاجرت(MRC) ) جهت تامین ارتباطات به سایرشعبات داخل وزارت.
 12. جابه جایی شماره تیلفون آمریت طرح تسوید و آمریت مشوره های حقوقی ریاست حمایت حقوق با در نظر داشت تبدیلی دفتر های کاری شان.
 13. چک وبررسی DVR کمره های امنیتی  و اطمنیان از کا رکرد آنها
 14. اشتراک در جلسه بورد اجرائیوی مقام محترم وزارت که مطابق بند اول و دوم مصوبه شورای عالی توسعه شهری ایجاد دیتابیس برای ثبت و راجستریشن مهاجرین و عودت کننده گان به این داره وظیفه سپرده شده بود گزارش از چگونگی عمل کرد فعلی دیتابیس به طور مفصل ارائه گردیده است.

اشتراک در جلسه با شرکت محترم افغان تیلیکام جهت انجام سروی دفتر ریاست حمایت حقوقی برای اخذ انترنت اختصاصی از طریق تجهیزات (Wimax) سروی موفقانه انجام گردیده است گزارش مفصل آن به ریاست محترم اداری جهت طی مراحل قرار داد بعد از شریک نموده به مقام محترم وزارت سپرده میشود. 

25 – 29 قوس1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری و جنراتور
 2. . نصب و انستالیش وسایر نرم افزار ها مورد ضرورت/ آمریت ارتباط خارجه
 3. . برطرف نمودن مشکل تیلفون سکرتریت مقام وزارت
 4. . برطرف نمودن مشکل کمپیوتر آمریت تحقیق / ریاست تحقیق ومطالعات
 5. .تمدید یک لین تیلفون آمریت آرشیف / ریاست دفتر
 6. برطرف نمودن مشکل انترنت آمریت اطلاعات / ریاست اطلاعات وارتباط عامه
 7. برطرف نمودن مشکل پرنتر آمریت اطلاعات / ریاست اطلاعات وارتباط عامه
 8. نصب انتی ویروس کمپیوتر  ریاست خدمات ا نجینری
 9. برطرف   نمودن مشکل تیلفون  مدیریت جنسی
 10. برطرف نمودن مشکل تیلفون سکرتریت مقام وزارت
 11. الیوم مورخ 29/9/1396 روز چهار شنبه ساعت یکونیم بجه بعدازظهر انجنیر اقاسعید از بخش تخنیکی شرکت سن لایت جهت تنظیم نمودن سیستم اتومات جنراتور به وزارت تشریف اورده بود که بعد از مشاهد ه و بررسی تمام سیستم ها اتومات جنراتور که بگونه جداگانه صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم .

1-   سیستم اتومات یا (سولرکنترولر) جهت خاموش نمودن جنراتور با وصل شدن برق شهری کارمیکند.

2-   سیستم اتومات (سولرکنترولر) بعد از فول شدن چارچ بطری از طریق جنراتورکارکرده جنراتور را خاموش میسازد.

3-   بعد از چک نمودن هشت عدد بطری که توسط میگرصورت گرفت دو عدد ان قابل استفاده نبوده یعنی چارچ نمیگرند.

بناً به این نتیجه رسیدیم که باید تمام بطری ها چک شود تا معلوم گردد که چندعددبطری از استفاده باز مانده است نظر به بررسی انجنیر شرکت سن لایت مشکلات عمده که جنراتوربشکل اتومات روشن نمیشود از کار افتادن بطری ها است .

نوت : در صورت کم بودن یا کارنکردن بطری ها سیستم اتومات و ( UPS) به شکل درست و نورمال کارنمیکند و باعث ازدیاد مشکلات بعدی میگردد هرچه زودتر جهت  تهیه بطری نو اقدام صورت گیرد.

 1. چک وبررسی کمره شماره (5)  که درنتیجه بررسی تخینکی ادبتر(پاور کبیل )کمره متذکره ا ز اثر شارتی برق سوخته است .
 2. تنظیم  نمودن کمره های امنیتی شماره (8)
 3. بتعداد (4 ( قطعه مکتوب وارده بعداز ملاحظه  شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد ( 2) قطعه مکتوب صادره به مرجع مربوطه ارسال شد 

18 – 22 قوس1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری و جنراتور
 2. . برطرف نمودن مشکل کمپیوتر لپ تاپ مقام وزارت
 3. برطرف نمودن مشکل دستگاه کاپی آمریت سوانح/ ریاست منابع  بشری
 4. برطرف نمودن مشکل دستگاه کاپی / مدیریت عمومی اسناد و ارتباط/ ریاست دفتر
 5. تمدید یک خط لین انترنت مدیریت عمومی احصائیه و دیتابیس / از اینکه قبلاً پورت های انترنت در شعبات نظر به تعداد افراد شعبه در نظر گرفته شده بود. نظر به کمبود پورت و نیازمندی شدید شان از پورت اضطراری دهلیز به شبکه وصل گردید.
 6. سرویس و تبدیل نمودن کارتریج پرنتر ریاست عمومی عودت.
 7. برطرف نمودن مشکل انترنت آمریت تدارکات.
 8. برطرف نمودن مشکل پرنتر مدیریت عمومی محاسبه جنسی به اساس تقاضای ریاست اداری.
 9. روز شبنه مورخ 18/9/1396 اشراک در جلسه هفتوار معینیت مالی و اداری و ارائه گزارشات هفته گذشته و مروری برکار کرد ریاست های مرتبط به معینیت مالی و اداری .
 10. جابجایی شماره تیلفون 390 و 380 مربوط مدیریت اجراایه ریاست پلان و پالسی.
 11. ارسال ایمیل برای شرکت محترم افغان تیلیکام دیپارتمنت سیمدار مربوط به زون کارته چهارم جهت رفع مشکلات 10 خط تلفونهای (020) لیندار مربوط به وزارت که از تاریخ 18/9/1396 روز شنبه غیر فعال گردیده بود صورت گرفته است.
 12. برطرف نمودن انترنت مشاور معینیت مالی و اداری .
 13. ارسال ایمیل برای شرکت محترم افغان بیسیم در خصوص تمدید قرارداد انترنت معینیت مالی و اداری و پیگیری پرداخت وجه مصرفی جهت فعال سازی مجدد .
 14. ارسال ایمیل پیگیری به شرکت افغان تیلیکام جهت سروی دفتر حمایت حقوقی واقع میدان هوای حامدی کرزی بخاطر اخذ انترنت اختصاصی.
 15. تدویر جلسه با نماینده تخنیکی موسسه IOM و محترم سید ابراهیم موزن هماهنگ کننده آن موسسه پیرامون حل مشکلات فنی جنراتور و دستگاه سیستم برق سرور روم. چندی قبلاً سیستم اتوماتیک آن غیرفعال گردیده بوده که مطابق به تفاهم نامه عرضه خدمات پس از منتاژ به دوش کمپنی گذاشته شده است. باوجود اینکه چندین بار انجنیران موظف مراجعه نموده به ترمیمات آن پرداخته اما نتیجه متوقع حاصل نگردید. بنابر تماس های مکرر و ارسال ایمیل به مسؤلین ذیصلاح الیوم مورخ 20/9/1396 حاضر به مذاکره و نظر سنجی های فنی و تخنیکی گردیدیم. طی این نظر سنجی های و بررسی های حضوری مسؤل فنی و تخنیکی دفتر (IOM) گزارشات خویش را تکمیل نموده عیب یابی های فنی خویش را نیز درج گزارش نمودن که نتایج حاصل از پیگری های خویش را توام با رویداد جلسه کتباً ارسال خواهند داشت.
 16. اشراک در جسله نیاز سنجی با کمپنی مخابراتی روشن / از اینکه در این اواخر کمپنی ها در نرخ های مکالماتی و عرضه خدمات انترنتی خویش برای سال 2018 سهولت های در نظر گرفته اند خواهان تحت پوشش قرار دادن کارمندان وزارت خانها تحت یک نتورک واحد میباشند. طوریکه مقام محترم وزارت در جریان قرار دارد وزارت امور مهاجرین چندی قبل از طریق ریاست محترم اداری تحت پوشش سیم کارت های افغان بیستم و از طریق ریاست محترم اسکان تحت پوشش سیم کارت های اتصالات قرار گرفته بود. به هر لحاظ غیر مسلکی و غیر تخنیکی صورت گرفته بو. اما کمپنی روشن که یک کمپنی منحصر به مفرد خویش میباشد خواهان پیش برد این برنامه از طر یق ریاست تکنالوژی معلوماتی گردیده است. تا جوابگوی نیاز مندی های پکیچ های متفاوت باشد. در نتیجه بعد از بحث و گفتگو های لازم تخنیکی ریاست تکنالوژی معلوماتی نظریات آنها را یاداشت کرده و نظریات خویش را بعد از شریک نمودن با مقامات محترم رهبری وزارت تقدیم خواهد داشت.
 17. اشتراک در جلسه رفع مشکلات تلفونهای دیجیتال (020) با آقای اندر مسول عمومی دیپارتمنت سیمیدار در این گفتگو نتیجه براین بود که: قبلاً از طرف افراد مغرض و شاید دزدان مقدار 400 متر کیبل (cable manhole) سرقط برده شده و نیاز به باز سازی دارد. در پایان جلسه شماره تماس شخص مسؤل جهت پیگیری و تسریع خدمات شان اخذ گردید.
 18. از این که در آستانه بهربرداری از تفاهم نامه فاز دوم موسسه محترم (IOM) قرار داریم جهت تمدید تفاهم نامه بابت پرداخت پول انترنت (10 Mb) برای مرکز وزارت و مقدار (1:1 Mb/ps) انترنت برای (9) ولایت تحت پوشش برنامه ارتقاء ظرفیت لست ظرفیت انترنت مرکز و لایات توام با قیمت آن با اساس ایمیل ارسالی آن موسسه محترم به «رویت قرار دارد منعقد» ارسال گردید.
 19. تنطیم نمودن سوند سیستم ریاست اطلاعات و ارتباط عامه در تالار جهت برگزاری ورکشاپ غذای جهان
 20. پیگیری از ف س (9)  اجناس مورد ضرورت
 21. بتعداد ( 9) قطعه مکتوب وارده بعداز ملاحظه  شد آمرذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد ( ) قطعه مکتوب صادره به مرجع مربوطه ارسال شد 

11 – 15 قوس1396

1-      تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور

2-      نصب وانستالیشن وسایر نرم افزار ها مورد ضرورت کمپیوتر آمریت کلینیک

3-      نصب وانستالشین کمپیوتر وپرنتر آمریت تحقیق / ریاست تحقیق ومطالعات

4-      برطرف  نمودن مشکل پرنتر مدیریت اجرایئه ریاست اسکان مجدد

5-      برطرف نمودن مشکل کمپیوتر امریت کمک های بشری

6-      تبدیل نمودن تیلفون کمیسیون عالی مهاجرت

7-      برطرف کردن مشکل ماشین فوتوکاپی / آمریت خدمات

8-      تنظیم دستگاه ماشین فوتوکاپی شارپ به سیستم شبکه و شیرنمودن آن برای کمپیوتر های ریاست

9-      تنطیم سوند سیستم ریاست اطلاعات در تالار جهت ورکشاپ در مورد زنان

10-  برطرف نمودن مشکل پرنتر بورد مشاورین/ و اکتیو نمودن کمپیوتر

11-  برطرف کردن مشکل پرنتر/آمریت امور انتقالات

12-  برطرف کردن مشکل کمپیوتر / آمریت پاسخدهی

13-  برطرف کردن مشکل پرنتر / مدیریت کتابخانه / ریاست تحقیق مطالعات

14-  تمدید یک خط  لین تیلفون داخلی مشاوریت امور پناهنده گان جهت تامین ارتباطات به شعبات داخل وزارت

15-  نصب وراه اندازی یک جوره بطری جهت بلند بردن ظرفیت برق کمره ها و dvr بادرنظرداشت فعالیت

16-  چک وبرسی کمره ها واطیمنان از کارکرد درنتیجه لین های اتصالی دو پایه کمره از ازاستفاده وحوادث طبیعی (شارتی برقی) لین آن از کار افتاده که نیاز به لین کشی مجدد دارد .

17-  چک وبرسی وفعال نگهداشتن کمره  امنیتی وزارت

18-  ترمیم کمره امنیتی ptz شماره(5) در ساحه پارکینگ موتر ها به طوراساسی .

19-  پیگیری  ف س  5 اجناس مورد ضرورت

20-  .بتعداد (  6) مکتو ب وارده بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد ( 2) قطعه صادره به مرجع مربوطه ارسال شد .

4 – 8 قوس1396

1-      تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور

2-      سه عدد لپ تاپ ؛ یک دستگاه ماشین فتوکاپی که از بودجه انکشافی خریداری گردیده بود از لحاظ مشخصات داده شده بررسی و مورد تائید قرار گرفت / ریاست خدمات انجنیری و مدیریت بودجه انکشافی

3-      نصب ویندوز سایر نرم افزارهای م ریاست پالیسی وپلان صورت گرفته است.

4-      انستالشین ویندوز وسایرنرم افزار ها مورد ضرورت، تنظیمات کمپیوتر در شبکه  مربوط به  متخصص تدارکات / ریاست اداری به طور کامل انجام یافته و قابل استفاده میباشد.

5-      جابجای لین انترنت / آمریت ارتباط خارجه نظر به تقاضای ریاست مربوطه جهت اخذ گزارشات و ایمیل  نماینده گی های خارج از کشور.

6-      انستالیشن کمپیوترو نصب تمام نرم افزارهای مورد ضرورت /ریاست پلان وپالیسی

7-      حل مشکل ایمیل آدرس سکرتریت معینیت پلان و پالیسی.

8-      برطرف نمودن مشکل ماشین فوتو کاپی آمریت تحریرات / ریاست دفتر

9-      تمدید نمودن یک لین خط تیلفون لوکل جهت حل مشکلات اداره به مدیریت اجرایئه ریاست تحقیق 

10-  انستالیشن پرنتر و تنظیمات آن درشبکه داخلی / آمریت ارتباط خارجه

11-  برطرف نمودن مشکل کمپیوتر ریاست مالی وحسابی

12-  نصب وانستالشین وسایر نرم افزارها مورد ضرورت  کمپیوتر انجینری

13-  برطرف  نمودن مشکل تیلفون مدیریت  اجرایئه  / ریاست تحقیق

14-  شبکه ساختن ماشین فوتو کاپی آمریت  امو رولایات

15-  ساخت ایمیل آدرس (skype) ریاست  تحقیق

16-  نصب فونت سافت ویری آمریت تحقیق

17-  پیگیری  ف س  5 اجناس مورد ضرورت

18-  مورخ 5/9/1396  ارسال ایمیل به موسسه محترم (IOM) جهت رفع عوارض جنراتور  و مشکلات غیر فعال بودن سیستم اتوماتیک آن صورت گرفت که به تارخ 6/9/ مشکلات از طریق تلفونی نیز انعکاس یافته و به تاریخ 7/9 همکاران تخنیکی مراجع نمودن و در ترکیب مدیریت حفظ و مراقبت سیستم ها و عضو مسلکی سیستم امنیت شبکه مشکلات عایده توضیحات داده شد. پروسه ترمیمات الی دو روز دیگر ادامه دارد.

19-  ارسال ایمیل به شرکت محترم فغان تیلیکام جهت یاد آوری و پیگیری سروی دفتر میدان هوایی مربوط به ریاست حمایت حقوقی در خصوص اخذ انترنت اختصاصی.

20-  مورخ 6/9/96 اشتراک در جلسه تصحیح پروپوزل (CBR) که قبلاً کمیته موظف آنرا به انجام رسانیده بود  و به علت افزودن کمند های از جانب مسولین دفتر CBR توضیح و تشریح آن از طرف احمد بشیر حسینی برای اعضاء کمیته صورت گرفت و در نتیجه برای ریاست های مربوطه وظیفه سپرده شد تا نظریات و طرح های خویش را پیرامون یک اداره سالم و در حد کارا براز بدارند.

21-  اشتراک در جلسه استعماع پرزنتیشن از جانب کمپنی (Web flow ) برای چگونگی ایجاد یک اتومایسون اداری و به اشتراک گذاری شیوه کاری وزارت از طرف اعضاء کمیته موظف.

22-  هماهنگی و پیگیری برای خریداری یک تانکر تیل با ظرفیت (800 lit) با هیئت خریداری و ریاست محترم اداری.

23-  اشتراک در جلسه سه جانبه با موسسه محترم (UNHCR) و کمپنی (IMAP) که در دفتر کاری ریاست تحقیق برگزار گردید و صورت جلسه توام با نتیجه گیری قرار است از جانب آن ریاست محترم به اشتراک گذاشته شود.

24-  همکاری و استجواب مکتوب امریت تدارکات پیرامون پرداخت پول تمدید ویب سایت که سالانه از طریق ریاست محترم اطلاعات و ارتباط عامه طی مراحل آن صورت میگیرفت و در سال جدید موضوع به آمریت تدارکات محول گردیده تا از طریق ریاست محترم مالی و حسابی پول ویب سایت اجراات گردد.

25-بتعداد (  (9   مکتو ب وارده بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد ( 5 ) قطعه صادره به مرجع مربوطه ارسال شد

20 – 24 عقرب1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 2. .پاک کاری  کمره  های امنیتی
 3. ترمیم  کمره شماره (6) بطور اساسی  نصب وراه اندازی آن
 4. سروی کمپیوتر ها وپرنتر ها  پنج ریاست مرکزی وزارت
 5. برطرف کردن مشکل  تیلفون آمریت پلان / ریاست پلان
 6. برطرف کردن مشکل کمپیوتر مدیریت اجرایئه /ریاست اداری
 7. برطرف کردن مشکل  پرنتر آمریت ارزیا بی  پلان  /ریاست  پلان
 8. برطرف کردن مشکل کمپیوتر آمریت پلان /   ریاست پلان
 9. پیگیری ار فورم ف س  5  اجنا س موردضرورت
 10. به اشتراک گذاری فارم نیاز سنجی های ریاست تکنالوژی معلوماتی بابت سال 2018 به ریاست محترم پالیسی و پلان.

ایجاد جلسه پیرامون دریافت چگونگی ایجاد و نیازسنجی های اداره برای داشتن یک اتومایسون اداری با شرکت (Best Algorithm system soft ) به اشتراک حفیظ الله صمدی و سید بصیر «علی» کارمند برنامه نویس بعد از بحث و گفتگو نتیجه بر این شد که برای ایجاد اتوماسیون اداری بهتر است که مراحل ذیل مد نظر قرار گیرد.

·         نیازسنجی به منظور تفکیک و اهمیت اسناد اداری، تهیه متن های مشخص برای اسناد اداری، تهیه فارمت های مشخص برای الکترونیکی کردن، مشخص نمودن فرایند های اداری.

·         ایجاد تیم برای تعریف ساختار و تهیه نقشه جهت طی مراحل اسناد اداری از طریق اتوماسیون اداری.

·         تطبیق آزمایشی سیستم، ارزیابی و انکشافی آن. با در نظر داشت موثریت و مثمریت.

 1. ارسال ایمیل و تماس های تیلفونی با نماینده محترم ریاست حمایت حقوقی موظف در میدان هوایی حامد کرزی جهت فراهم آوری تسهیلات برای سروی دفتر شان از طرف شرکت افغان تیلیکام که بعد ازسروی قرارداد اخذ انترنت صورت گیرید. هرچند تا هنوز هم زمینه سازی صورت نگرفته است اما به گفته رئیس مربوطه پیشنهاد کتبی را به ریاست هوانوردی جهت هماهنگی های لازم ارسال داشته اند.
 2. رفع مشکلات و نیازمندی های انترنتی آمریت های امور مهاجرین ولایت خوست و بامیان از طریق سروی انجام شده توسط تیم های کاری شان و اطلاع رسانی آن به موسسه محترم (IOM) از اینکه شرکت افغان تیلیکام نمیتواند عرضه خدمات انترنت را بنابرملحوظات تخنیکی به انجام برساند. لازم است تا از خدمات انترنتی شرکت های بدیل و موثر دیگر مانند افغان بیسیم و روشن صورت گیرید.
 3. ارسال ایمیل بنابر تقاضای آمریت محترم مالی و حسابی به شرکت محترم افغان تیلیکام : از اینکه انوایس های مربوط به تیلفونهای دیجیتال (020)  بابت ماه های جدی، حمل ، میزان و عقرب به این اداره مواصلت نورزیده است نیز صورت گرفته است.
 4. بتعداد (6) قطعه مکتوب وارده بعداز ملاحظه شد آمر ذیصلاح درکارتن مربوطه جابجای وبتعداد (4 )قطعه مکتوب صادره به مرجع مربوطه ارسا ل شد .

13- 17 عقرب1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 2. . تبدیل DRUM Unit  ماشین  فتوکاپی آمریت هماهنگی امو رولایات
 3. تبد یل لین تیلفون  کمیسیون عالی  مهاجرت
 4. نصب پرنتر آمریت » مفیتشین  قسم  دوم »
 5. ترتیب  نمودن  لست تجهیزات تکنالوژیکی که از طریق موسسات همکار به وزارت کمک شده است و شامل لست قبلی این ریاست نگردیده بود. از قبیل پرنتر کمپیوتر و..
 6. انستالیشن کمپیوتر و نصب تمام نرم افزارهای مورد ضرورت / آمریت مفتیشین ریاست تفتیش
 7. نصب  نرم افزار  مورد ضرورت برطرف نمودن مشکل شبکه / آمریت تهیه وتدارکارت
 8. حل مشکل ماشین فوتو  کاپی  آمریت استخدام / ریاست منابع بشری
 9. انستالیشن کمپیوتر و نصب تمام نرم افزارهای مورد ضرورت / آمریت خدمات اجتماعی ، ریاست ادغام مجدد 
 10. پیگیری از ف س (5) اجناس مورد ضرورت
 11. انستالیشن دستگاه کاپی آمریت استخدام / ریاست منابع بشری
 12. انستالیشن کمپیوتر لبتاب و نصب تمام نرم افزارهای مورد ضرورت / آمریت ثبت بیجاشده گان داخلی
 13. پاک کاری جنراتور چک و بررسی کارکرد سیستم UPS و بطری ها جهت آنلاین نگهداشتن برق مصرفی سرور روم .
 14.  طوریکه در جریان قرار دارید مطابق به اجندای جلسه بورد اجرائیوی هیئت رهبری وزارت که برای چند تن از همکاران وظیفه سپرده شد، تا بررسی های خویش پیرامون ایجاد یک سیستم اتومایسون اداری آغاز نمایند و نتیجه آنرا به اشتراک بگذارند. مورخ 10/8/1396 جلسه ابتدایی را جهت چگونگی ایجاد یک اتومایسون اداری به اشتراک همکاران مسؤل دایر نمودیم. بعد از ابراز نظریات همه اعضاء محترم جلسه نتیجه بر این شد تا عرض جلوگیری از ضیاع وقت تقسیم وظایف صورت گیرید. به همین ترتیب بررسی ایجاد سافتویر و مصارف هزینه های احتمالی به دوش محمد حسین صادقی سرپرست آمریت آرشیف ، نیازسنجی پروسه عملیاتی و بررسی ها پیرامون برخود با چالش های احتمالی به دوش سید مظفر حسینی و محمد عالم محمد مشاورین ارتقا ظرفیت ، بررسی مزایا و طرح کابری آن به دوش سید حسین حسینی مشاور (IT) و فراهم آوری تجهیزات و تسهیلات تکنالوژیکی آن بدوش مسؤلین تکنالوژی معلوماتی این ریاست سپرده شد. که قرار است معلخیر جماوری نتایج انجام یافته به تاریخ 20/8/1396 طی یک نشست کاری اعضاء کمیته صورت گیرید. و آماده پیشکش به مقام محترم وزارت گردد. 
 15. اشتراک در جلسه مورخ 15/8/1396 IOM  که در ریاست تحقیق  و برگزار گردیده بود پیرامون چگونگی جایگزین نمودن سیستم بایومتریک در دیتابیس ARIS    تدویر یافته بود بحث و تبادل نظر صورت گرفت. از اینکه یک جلسه اختصاصی میان اعضاء محترم کمیته مرکزی نیاز است رویداد جلسه توام با نتیجه گیری های سالم بعد از بررسی های همه جانبه به اشتراک گذاشته خواهد شد.
 16. .مکتوب وارده  بتعداد( 9 )بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح در کارتن مربوطه جابجای وبتعداد (3) قطعه صادره به مرجع مربوطه ارسال شد.

10-6 عقرب1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 2. تمدید یک لین تیلفون  از لین موجوده / آمریت خدمات / ریاست اداری
 3. جابجای و اتصال کمپیوتر سکرتریت معینیت امورپناهندگان
 4. برظرف نمودن مشکل ایمیل آدرس رسمی / آمریت تنظیم مهاجرتها و آموزش طریقه ار سال ایمیل
 5. جابجای لین شبکه / آمریت مشوره های حقوقی
 6. شبکه نمودن یک کمپیوترتمدید 2 لین و نصب آنتی ویروس دو دستگاه کمپیوتر / آمریت کمکهای بشری
 7. برطرف نمودن مشکل لین شبکه آمریت انتقالات  / ر یاست دریافت راه حلهای دایمی
 8. برطرف نمودن مشکل فایل ورد مدیریت عمومی کتابخا نه / ریاست تحقیق مطالعات
 9. اشتراک در جلسه کمیته GIS که در وزارت محترم زراعت و آبیاری تدویر یافته بود صورت گرفته که در این جلسه بر مبنای اهمیت GIS و چگونگی استفاده آن در افغانستان ایجاد گردیده بود، پرزنتیشنی را از طرف ریاست مرکزی احصائیه توسط دکتور (Mike) پیشکش گردید که جلسه از ساعت 1:30 الی 4:30 ادامه داشت و با جمع بندی سه کتگوری(نظارت این کمیته تحت ریاست های (احصائیه مرکزی ، اراضی و وزارت مخابرات)) که آیا این کمیته چگونه فعالیت های خویش را آغاز نماید خاتمه یافت.
 10. پیگیری از ف س (5) اجناس مورد ضرورت

11 .مکتوب وارده  بتعداد( 9 )بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح در کارتن مربوطه جابجای وبتعداد (3) قطعه صادره به مرجع مربوطه ارسال شد. 

29 - 3 عقرب1396

1-      تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور

2-       تبدیل نمودن تونر پرنتر ریاست انجینری

3-      ریکاوری فایلهای از دست رفته کمپیوتر لب تاب مشاور روابط بین الملل

4-      برطرف کردن مشکل کمپیوتر لب تاب مشاور روابط بین الملل

5-      تمدید یک لین شبکه و شبکه ساختن پرنتر بین (3 )کمپیوتر / مدیریت جنسی /ریاست اداری

6-      تمدید یک لین شبکه و شیر ساختن پرنتر / آمریت تحقیق

7-      تمدید یک لین شبکه جهت شیرساختن دستگاه کاپی برای 3 کمپیوتر / ریاست تحقیق

8-      رفتن بخاطرتیلفون لین ازمعینیت  امورپناهند گان  به شرکت افغان تیلی کام 

9-      را ه اندازی سیستم کمپیوتر جدید مدیریت اجرائیه با تمامی نرم افزار های مورد ضرورت /ریاست تکنالوژی

10- برطرف نمودن مشکل دستگاه کاپی / آمریت تهیه و تدارکات/ ریاست اداری

11- اسکچ  ساحه  همراه انجینر شرکت افغان تیلی کام

12- نصب  ویندوز وسایر نرم افزار ها مورد ضرورت /  آمریت ثبت بیجاشد گان داخلی

13- پیگیری از ف س (5) اجناس مورد ضرورت

14- ایجاد کردن شیرفولدر جدید بخش گزارشات و سیستم فایلنگ آمریت تهیه و تدارکات/ ریاست اداری

15- مورخ 1/7/1396 برگزاری جلسه با اشتراک همکاران موسسه محترم (IOM) و ریاست تکنالوژی معلوماتی ، ریاست محترم اداری و ریاست محترم تحقیق و اداره سیستم معلومات مهاجرین پیرامون موارد ذیل صورت گرفت:

16- فعال نمودن انترنت در نقاط که قبلا در توافقنامه ذکر گردیده بشمول مرکز- وزارت .

17-  فعال نمودن انترنت در ولایات خوست، بامیان و میدان هوای بین المللی حامد کرزی.

18-  چالش ها و راه حل برای فعال نمودن انترنت در نقطه سرحدی سپین بولدک، ریاست مهاجرین کندهار،  نقطه سرحد اسلام قلعه و ریاست مهاجرین هرات. بحث و تبادل نظر صورت گرفت که رویداد مکمل ضم تنایج حاصله در گزارشات ربعوار انعکاس داده میشود.

19- ارسال ایمیل به شرکت محترم افغان تیلیکام جهت سروی انترنت در سه ولایت تحت پوشش برنامه ارتقاء ظرفیت.

20- توضیح:ازاینکه آمریت تهیه و تدارکات یک آمریت مستقل زیراثر معینیت مالی و اداری می باشد بناٌ به شیر فولدر مجزا ضرورت  احساس گردیده.

21-  مکتوب وارده  بتعداد (8)بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح در کارتن مربوطه جابجای وبتعداد (3) قطعه صادره به مرجع مربوطه ارسال شد. 

22-26 میزان1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 2. چک و بررسی جنراتور    1- بطری سرورروم چارچ خود را ازدست میدهد بخاطریکه بطری چارچ جنراتور غیرفعال است 2- یک نوع مواد سرخ رنگ درجنراتور دیده شده است مشخص ، نیاز به بررسی های فنی دارد.  
 3. برطرف نمودن مشکل شیرفوالدرریاست عمومی عودت
 4. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت / آمریت سوانح
 5. تمدید لین شبکه (path) استفاده شیرشدن پرنتر / آمریت آرشیف ریاست دفتر
 6. برطرف نمودن مشکل دستگاه کاپی مدیریت تهیه و تدارکات
 7. برطرف نمودن مشکل پرنتر مدیریت تهیه / ریاست اداری
 8. تمدید لین شبکه پهت استفاده شیرشدن پرنتر / آمریت آرشیف ریاست دفتر توضیح : جهت استفاده از شیر پرنتر
 9. ابدیت  کمپیوتر لب تاب مشاور روابط بین المللی
 10. نصب برنامه فوتوشاپ / بورد مشاورین
 11. برطرف نمودن مشکل تخنیکی ایمل / ریاست مالی و حساب
 12. تبدیل نمودن کنکتر / ریاست اداری
 13. (update)  کمپیوتر لب تاب مشاور روابط بین المللی
 14. ارسال مکتوب تغیر امتیازات کردیت کارت نوع سلام از یک کارمند امنیتی به به کارمند دیگر .
 15. ارسال مکتوب به وزارت محترم مخابرات جهت انتقال یک لین تلفون دیجیتال برای مقام معنیت امور پناهند گان!
 16. ملاقات با کمپنی (IMAP) جهت دریافت نکات مورد همکاری و رفع نیاز مندی های دیتا بیس (ARIS) .
 17. تمدید دولین شبکه / اتصال پرنتر به شبکه داخلی وزارت جهت سهولت استفاده پرنتر های تحت شبکه برای سکرتریت مقام وزارت

    18-  توضیح  از اینکه در اطاق متذکره پورت وجود نداشته بناٌ تمدید دو لین شبکه جهت شیرشدن پرنتر ها به شبکه داخلی                 نیاز مبرم  بوده که از اطاق همجوارآن تمدید گرید و پرنتر های متذکره به شبکه اتصال پیدا کرده است .    

 1. پیکیری از فورم ف  س  5 اجنا س  مور د ضرورت
 2. بتعداد)5) مکتوب وارده بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح د رکارتن مربوطه جا بجای وبتعداد (3)  قطعه صا دره به مرجع مربوطه ارسال شد .

15-19 میزان1396

 1. تنظیمات ماشین فتوکاپی در شبکه و اتصال 6 کمپیوتربه سیستم پرنتر شیر / مدیریت تحریرات /ریاست دفتر
 2. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت / آمریت اطلاعات و ارتباط
 3. نصب نرم افزار Typing ریاست اداری
 4. برطرف نمودن مشکل دستگاه کاپی / مدیریت اجرائیه معنیت پناهندگان
 5. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت/ مدیریت تدارکات/ ریاست اداری
 6. نصب پرنتر / آمریت خدمات / ریاست اداری
 7. جلسه سه جانبه بین وزارت امورمهاجرین موسسه محترم IMAP  ,  UNHCR ریاست پلان ، ریاست تکنالوژی ، ریاست تحقیق برگزار گردید که دررابطه با چگونگی اجرائی پروژه IMAP  جهت انکشاف دیتابیس ARIS  صحبت گردید که قرار شد موسسه IMAP در هفته آینده از تجهیزات سرور روم دیدن کرده و نتیجه را بعداٌ اعلان خواهد کرد .
 8. نصب نرم افزار مورد  نیاز / ریاست تفتیش
 9. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت / ریاست حمایت حقوقی
 10. پیکیری از فورم ف  س  5 اجنا س  مور د ضرورت
 11. پیکر بندی سرور (Database ARIS) داخل سرور روم وزارت جهت آماده برای انتقال دیتابیس از قبلاً منتاژ شده.

بتعداد)5) مکتوب وارده بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح د رکارتن مربوطه جا بجای وبتعداد (3)  قطعه صا دره به مرجع مربوطه ارسال شد

از 8 - 12 میزان 1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 2. برطرف کردن مشکل انترنت وشبکه کردن دوپایه کمپیوتر / آمریت انتقالات
 3. تنظیمات ماشین فتوکاپی در شبکه و اتصال 4 کمپیوتربه سیستم پرنتر شیر / مدیریت اجرائیه معنیت امورپناهندگان
 4. برطرف کردن مشکل پرنتر / مدیریت کتابخانه / ریاست تحقیق مطا لعات .

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 2. مورخ 2/7/1396 ایجاد ایمیل آدرس تحت نام (Policy Development Department) (PDD@morr.gov.af) برای آمریت انکشاف پالیسی که قرار مکتوب شماره (107/76) و فعال سازی مجدد ایمیل آدرس ریاست محترم پلان تحت نام (plan@morr.gov.af) که قبلاً ایجاد گردیده بود. جهت بهره برداری سپرده شد.
 3. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت/ آمریت هماهنگی امور ولایات
 4. نصب ویندوز و سا یر نرم افزارهای مورد ضرورت / مشاوریت ارتقای ظرفیت
 5. نصب ویندوز و سا یر نرم افزارهای مورد ضرورت / آمریت آرشیف/  ریاست دفتر
 6. نصب نرم افزار و آنتی ویروس / ریاست خدمات انجنیری
 7. برطرف نمودن مشکل پرنتر تحت شبکه / آمریت ثبت بیجاشده گان
 8. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت/ مدیریت کتابخانه/ ریاست تحقیق ومطالعات
 9. نصب پرنتر/ سکرتریت مقام
 10. پیگیری ازفورم ف س 5 اجناس مورد ضرورت
 11. حل مشکلات کنترول پنل (web mail)  طی ارسال ایمیل به بخش (support) ریاست دولتداری الکترونیکی وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
 12. مورخ 2/6/1396 ایجاد ایمیل آدرس رسمی برای متخصص تدارکارت ریاست محترم  اداری تحت نام (P.Specialist@morr.gov.af) که طی مکتوب به این ریاست مواصلت ورزیده است.
 13. نظارت و بررسی از صفحات دیتابیس (ARIS) جهت تطبیق گزارشات و چگونگی دیتا راجستریش مرز ها.
 14. ارسال گزارش ربع سوم مطابق به پلان کاری سال مالی  1396 طی فارمت ارسالی ریاست محترم پلان با در نظر داشت فیصدی پیشرفت امورات انجام گرفته شده .
 15. مدیریت عمومی حفظ و مراقبت سیستم ها ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است در طول این هفته بتعدد (161) پرنتر وبتعداد (15) پایه ماشین فو توکاپی را در تمام شعبات وزارت سروی نماید. که مطابق به پلانهای کاری و هدایت مقام محترم وزارت بررسی ها چنین نگاشته میشود که به تعداد ( 79) پرنتر قابلیت (shear) شدن را از طریق شبکه دارد که با اتصال شان از طریق (Network)  میتواند به تعداد ( 82) پرنتر دیگر فاضل گردد.
 16. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 17. برطرف کردن مشکل انترنت وشبکه کردن دوپایه کمپیوتر / آمریت انتقالات
 18. تنظیمات ماشین فتوکاپی در شبکه و اتصال 4 کمپیوتربه سیستم پرنتر شیر / مدیریت اجرائیه معنیت امورپناهندگان
 19. برطرف کردن مشکل پرنتر / مدیریت کتابخانه
 20. تنظیمات ماشین فتوکاپی در شبکه و اتصال 6 کمپیوتربه سیستم پرنتر شیر / مدیریت تحریرات ریاست دفتر
 21. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت / آمریت اطلاعات و ارتباط  

22-بتعداد (10) مکتوب وارده بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح د رکارتن مربوطه جا بجای وبتعداد (2)  قطعه صا دره به مرجع مربوطه ارسال شد

فعالیت کاری از تاریخ 19 الی 22 سنبله 1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 2. . چک وارسی از فعالیت کمره های امنیتی وزارت
 3. تمدید لین انترنت دفتر مدیریت اجرائیه معینیت مالی و اداری
 4. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت/ ریاست خدمات انجینری
 5. بسته بندی و نصب سه دستگاه کاپی شارپ و تنظیمات آن در شبکه ( آمریت سوانح ریاست منابع بشری/ مدیریت تحریرات ریاست دفتر/آمریت خدمات ( ریاست اداری)
 6. نصب نرم افزار مورد ضرورت/ آمریت انکشاف پالیسی و پلان
 7. پیگیر ی پیشنهادات اجناس مورد ضرورت این ریاست که مزین با حکم مقام محترم وزارت میباشد  همواره از طرف مدیریت اجرائیه این اداره  صورت میگیرید، اما مدت بیشتر از یک ربع میشود که از خریداری آن کدام خبری نیست. در صورتیکه که گزارش کاری این ریاست مورد مداقعه قرار میگیرید، پیشنهاد میداریم تا لطفاً پیگیری اسناد های معطل گذاشته شده این ریاست یکبار دیگر از جانب ریاست محترم دفتر پیگیری جدٌی صورت خواهند گرفت.
 8. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت/ آمریت اشتغال زایی
 9. ترمیم دستگاه کاپی / آمریت استخدام ریاست منابع بشری
 10.  اشتراک در جلسه تیم مشترک کمیته ارتقا ظرفیت که مورخ 20/6/1396 یوم دو شنبه در معقر وزارت با اشتراک تیم کاری موسسه (IOM) دایر گردید پیرامون اجندای مشخص و ابراز نظریات اشتراک کننده گان درمورد اجرای امورات کاری فار دوم. که رویداد جلسه بعد از تکثیر اداره مربوطه به دست نشر سپرده میشود.
 11.  اشتراک در جلسه با ریاست محترم جمع آوری عواید شرکت محترم افغا تیلیکام جهت ایجاد هماهنگی و دریافت راه حل چگونگی پرداخت پول مصرفی انترنت از طرف موسسه محترم (IOM)
 12. ترتیب و تکثیر انوایس سه ماهه انترنت مصرف شده مرکز و ولایت تحت برنامه ارتقاء ظرفیت برای موسسه IOM  و ریاست محترم مالی و اداری وزارت.
 13. ایجاد ایمیل آدرس برای ریاست خدمات انجیری
 14. حل مشکل ایمیل آدرس رسمی آمریت های میدان رودک و پکتیا و ریاست امور مهاجرین ولایت هرات.
 15. تبدیل نمودن یک شماره تلفون مربوط به آمریت سروی انجنیری از عادی به ملی به رویت حکم مقام محترم وزارت.
 16. طرح نیاز سنجی استفاده انترنت سایر ولایات. 
 17. مکتوب وارده  بتعداد (9)قطعه بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح در کارتن مربوطه جابجای اجراات صورت گرفت .

اجراآت ریاست تکنالوژی معلوماتی از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

 

1.       نصب پرینتر و sharing   آمریت ارتباط  ( ریاست ارتباط خارجه )

2.       رفع مشکل ایمل آدرس رسمی معین امور پناهندگان.

3.       رفع مشکل موس آمریت بودجه ( ریاست مالی و حسابی )

4.       نصب، انستالیشن و ویروس یابی کمپیوتر سکرتریت معینت امور پناهندگان

5.       رفع مشکل انترنیت سکرتر وزیر

6.       نصب سی دی آموزش زبان انگلیسی مشاوریت امور پناهندگان

7.       تبدیل RJ 45 و نصب سافت ویر تلفون مدیریت نظارت و ارزیابی ( ریاست پالیسی و پلان )

8.       تغییر مسیر لین انترنیت جهت بهبود کیفیت خدمات انترنت معینیت امور پناهندگان

9.       رفع مشکل پرینتر ریاست عودت و ادغام

10.   نصب فونت ها در آمریت جندر

11.   نصب پرنتر رنگه معینیت امورپناهندگان

12.   نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت ریاست دفتر

13.   نصب آنتی ویروس تحت شبکه ریاست دفتر

14.   همکاری روزانه با تمام اپریتران کمپیوتر و ماشین های فتوکاپی مرکز و ولایات و برطرف نمودن مشکلات ایمیل آدرس های رسمی شان که به شکل روتین همواره درجریان می باشد.

15.   ایجاد ایمیل آدرس رسمی برای ریاست های هماهنگی دریافت راه حل های دایمی برای بیجا شده های داخلی و آمریت تنظیم مهاجرت های  ریاست ارتباط خارجه.

16.   همکاری در تصحیح و اصلاحات فارم تعدیل قرار داد ویب سایت با مسؤل ویب سایت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه.

 

ریاست تکنالوژی معلوماتی

1-  تبدیل نمودن کار تریج پرنتر رنگه آمریت پلان .

2-  سرویس وپاک کاری دستگاه کاپی وتنظیم مجدد فیوز فیلم ریاست دفتر .

3-  برطرف نمودن مشکل ( شیر فولدر ) ریاست انجنیری .

4-  برطرف نمودن مشکل کمپیوتر آمریت اسکان .

5-  آبدیت نمودن دومورد آنتی ویروس لب تاپ ریاست انجنیری .

6-  نصب ویندوز وسایر نرم افزار های تخصصی مورد ضرورت ریاست انجنیری .

7-  همکاری در قسمت تنظیم نمودن سیستم صدا ومایکروفون های تالار ریاست نشرات وآمریت جندر جهت نحوه بهتر برگزاری گرامی داشت ازروز جهانی مادر .

8-  چک وسرویس نمودن تمام سرور های داخلی وزارت جهت بهتر شدن نحوه کار آنها .

فعالیت کاری 

1-    کار بالای دستگاه فتو کاپی مدیریت جنسی ریاست اداری

2-    تمدید لین شبکه آمریت های پلان که در تعمیر C  قرار دارد

3-    تمدید لین شبکه ریاست انجینیری

4-    بر طرف کردن مشکل خط تلفن ریاست منابع بشری و ریاست دفتر

5-    بر طرف کردن مشکل کمپیوتر و انترنت مدیریت تهیه ریاست اداری

6-    برطرف کردن مشکل پروگرام آفیس و مشکل تلفن ملی آمریت استخدام ریاست منابع بشری