ریاست عمومی رسیده گی به و ضعیت بی جاشده گان داخلی (اضطراری)

18-22

1-     تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پر سونل ریاست

2-     . ارایه پاسخ به پرسش نامه ریاست مالی وحسابی در رابطه به بودجه هفصدهزار دالر امریکایی که در بودجه انکشافی سال مالی 1396 جهت استقرار پایدار بیجاه شده گان داخلی منظور گردیده بود بعد از اخذ گزارش وراپور از ریاست های امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایات هرات وننگرهار .

3-     ارایه نظریات تیم تخنیکی این ریاست درمورد پالیسی پلانگذاری وزارت کاراموراجتماعی وشهدا ومعلولین ارسال آن غرض اجراات بعدی به مدیریت اجرائیه ریاست عمومی .

4-     سهم فعال این ریاست در هماهنگی موسسه محترم WHH به منطور تدویر سیمینار آگاهی دهی پالیسی ملی بیجاه شده گان داخلی وارایه تحقیقی خانم مونیکا که در (28) ولایات کشور در همکاری موسسهWHH در مورد تطبیق وعدم تطبیق پالیسی ملی بیجاه شده گان داخلی انجام داده است وهمچنان ارایه معلومات درمورد پیشرفت کار کمیته موظف پلان تطبیقی ولایت کابل توسط آقای تلاش در سیمینار یاد شده .

5-     ارایه دیدگاه ونظریات تیم تخنیکی این ریاست در مورد تفاهمنامه موسسه سیمین SDRO وشریک ساختن آن غرض اجراات بعدی به مدیریت اجرائیه ریاست عمومی .

6-     اشتراک سرپرست ریاست هماهنگی دریافت راه حل های دایمی که تحت ریاست معینه صاحب امور پناهنده گان در دفتر کارش در رابطه مشکلات بیجاه شده گان داخلی وزیرستان شمالی و توزیع تذکره تابعیت.

7-    شریک ساختن موضوع نظرخواهی پالیسی پلانگذاری وزارت کاروامور اجتماعی شهدا ومعلولین با مدیریت اجرائیه .

8-     سه تن کارمندان جهت بررسی (400) فامیل از وضعیت یبجاشده گان داخلی و لایات ننگرهار، لغمان، کنرها، بغلان، پروان، لوگر معرفی گردیده بود.

9-     ـ تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

10-  تهیه گزارش 15 روزه ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان و ارا ئیه آن به شورای امنیت.

11-  -تهیه گزارش از ولایات نا امن کشور و ارائیه آن به ریاست تثبیت و پاسخدهی همه روزه .

12-  -گزارش هفته وار از آمار و ارقام بیجاشده گان داخلی و ارائه آن به شورای امنیت.

13-  جمع آوری آمار وارقام تعداد (97509) فامیل بیجاشده گان داخلی سال 1396و 1397درسطع کشور.

14-  -در طول هفته 11 قطعه مکتوب از مراجع مختلف مواصلت نموده که 5 قطعه مکتوب آن به مراجع ذیربط، جهت حل مشکلات بیجاشدگان داخلی ارسال گردیده است.

15-  -اخذ گزارشات از وضعیت بیجاشدگان در 34 ولایت کشور، در طول هفته برای 852 فامیل فامیل بیجاشده داخلی مساعدت غذایی و غیر غذایی صورت گرفته است.

16-  -بازنگری مسوده تفاهم نامه همکاری در هماهنگی با ریاست حمایت حقوقی.

17-  -اشتراک دراسکرین کمیته ولایت کابل و ارزیابی 294 قطعه عریضه بیجاشدگان داخلی که در بر گیرنده 518 فامیل میشود.

18-  بتعداد (29) نفر  از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کردند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند

19-  . اشتراک در محل  (کمپ شهرک ذاکرین هده مزار)  جهت تبلیغات صحی.

از 11 الی 15 حمل

 1. ریاست تثبیت و پاسخدهی به اساس لایحه وظایف کارمندان خویش در جریان هفته امورات ذیل را انجام داده است.
 2. ترتیب گزارش از وضعیت بیجاشدگان داخلی در سطح کشور و ارسال آن به دفتر شورای امنیت ملی.
 3. -ارسال گزارشات ولایات نا امن به خصوص ولایت کنر به دفتر شورای امنیت ملی و اشتراک رئیس تثبت و پاسخدهی و آمر پاسخدهی اضطراری در جلسه بررسی وضعیت بیجاشدگان و کمک های انجام شده به بیجاشدگان ولایت کنر در دفتر معاون دفتر شورای امنیت ملی.
 4. -اشتراک در جلسه کمیسیون حل اختلافات کارمندان وزارت
 5. -اشتراک در جلسه اسکرین کمیته (کمیته شناسای مستحقین) در ریاست امور مهاجرین ولایت کابل به اشتراک نمایندگان موسسات همکار ملی و بین المللی.
 6. -اجرای کار های روتین و سایر امورات که از طرف ریاست به این آمریت سپرده شده است.
 7. ارسال عرایض (7) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .
 8. ـ تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .
 9. تهیه گزارش 15 روزه ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان و ارا ئیه آن به شورای امنیت.
 10. ـ تهیه گزارش از ولایات نا امن کشور همه روزه .
 11. ـ سه تن  کارمندان این آمریت در پروسه سروی و توزیع مساعدت ها مشترکاً با موسسه (OHW) یعنی موسسه خیریه بشری معرفی گردیده است.
 12. -گزارش هفته وار از آمار و ارقام بیجاشده گان داخلی و ارائه آن به شورای امنیت.
 13. -جمع آوری آمار وارقام تعداد (180321) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.
 14. . بتعداد (18) نفر  از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کردند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند
 15. -. اشتراک در جلسه با مسولین ریاست محترم صحت عامه کابل .
 16. در نتیجه ایشان خواستار جدول محلات بیجاشده گان داخلی که تحت پوشش صحی قرار دارند و تحت پوشش صحی قرار ندارند شدند تا محلات که تحت پوشش صحی قرار ندارند تحت پوشش صحی قرار بگیرند .
 17. -ارسال جدول بیجاشده گان داخلی که تحت پوشش خدمات صحی قرار دارند و تحت پوشش صحی قرار ندارند ضم مکتوب رسمی بریاست محترم صحت عامه کابل..

4الی 8 حمل

- ریاست تثبیت و پاسخدهی به اساس لایحه وظایف کارمندان خویش در جریان هفته امورات ذیل را انجام داده است .

2- تدویر جلسه هماهنگی و پاسخدهی به بیجاشدگان داخلی با ادارات UN و موسسات ملی و بین المللی در تالار کنفرانس های وزارت جهت هماهنگی و رسیدگی های لازم و به موقع به بیجاشدگان داخلی.

3- ارسال صورت مجلس به تمامی اعضای اشتراک کننده در جلسه هماهنگی و پاسخدهی به بیجاشدگان داخلی.

4- کار بالای گزارش جامع از وضعیت بیجاشدگان داخلی.

5- بازنگری مسوده تفاهم نامه همکاری در هماهنگی با ریاست حمایت حقوقی.

6- جمع آوری گزارشات مساعدت نهاد های ملی و بین المللی برای بیجاشدگان داخلی.

7- اشتراک کارمندان این اداره در پروسه سروی و نیاز سنجی بیجاشدگان داخلی در محلات مسکونی و در هماهنگی با موسسات ذیربط.

-اشتراک یکنفر در جلسه کمیته کاری شناسائی مستحقین.

8- اجرای امورات یومیه دریافت و ارسال مکاتیب به مراجع ذیربط بعد از هدایت مقامات ذیصلاح.

9- ترتیب سیستم پروفایلنگ سال 1397.

10- ارسال عرایض (66) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

11-  تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

12- تهیه گزارش 15 روزه ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان و ارا ئیه آن به شورای امنیت.

13- تهیه گزارش از ولایات نا امن کشور و ارائیه آن به ریاست تثبیت و پاسخدهی همه روزه .

14- به اساس هدایت ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشدگان داخلی بررسی (325) فامیل بیجاشدگان ولسوالی شیخ علی ولایت پروان که فعلاً در ساحه دیخدایداد ناحیه 16 ، چهارقلعه وزیر آباد ناحیه 10 و چهاراهی آهنگرها ناحیه 15 بسر میبرند صورت گرفته شده است.

15- گزارش هفته وار از آمار و ارقام بیجاشده گان داخلی و ارائه آن به شورای امنیت.

16-جمع آوری آمار وارقام تعداد (180321) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

17- اجراآت در مورد مکاتیب وارده و صادره و فهرست آن به دوسیه های مذکور.

18. بتعداد (29) نفر  از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کردند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند- 18

19. ترتیب پلان کاری ماهوار آمریت کلینیک صحی از تاریخ 05/01/1397 الی 03/03/-19

20. کار بالای گزارش ربع اول سال مالی -20

21. اجراات متفرقه در داخل کلینیک صحی

ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ( اضطراری ) ازتاریخ  از اول حمل الی 15 حمل

23 الی 29 حوت

-  تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پرسونل ریاست .

2- شریک ساختن تفاهمنامه افغان اید تحت عنوان انکشاف راه حل های پایدار وتقویت بهبود سریع معیشت در سکونت گاه های غیر رسمی به ولایات های هرات ، وقند هار  .

3- شریک ساختن تفاهمنامه موسسه افغان اید تحت عنوان پروژه معیشت وادغام مجدد خانواده هابه ولایات ننگرهار، ولوگر . 

رسیده گی به مشکلات (50) فامیل بیجاه شده گان ولایت سرپل مقیم بلخ به منظور رفع مشکلات ازطریق ریاست های مهاجرین بلخ، سرپل وموسسه OCHA  مقیم بلخ  .

4- شریک ساختن پروپوزل مبلغ(6834000 ) شش ملیون هشتصدو سی وچهار هزار افغانی ولایت هرات با ریاست پالیسی وپلان .

5- شریک ساختن مشکلات آمریت مهاجرین بامیان درموردتخصیص بودجه مشخص ، اعمارشلتر ویا سرپناه با ریاست پالیسی وپلان وریاست مالی وحسابی  . ابراز نظر درمورد تفاهمنامه های مطالعات عامه افغانستان، موسسه سولدریتی وموسسه اکتید . شریک ساختن تقاضای ریاست مهاجرین هرات مبنی بر تعدیل (10164669) افغانی از کود(22909) به کود (25909) با ریاست مالی وحسابی .

6- اشتراک آمر دریافت راه حل درجلسه کمیته تخنیکی به منظور ارایه آخرین ارقام سروی به دفتر WHH

7-بازدید آمر دریافت راه حل درهماهنگی تیم مشترک از پروسه سروی دریافت راه حل های دایمی شهر کابل . ارسال عرایض (24) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

8- تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

9- تهیه گزارش 15 روزه ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان و ارا ئیه آن به شورای امنیت.

10- تهیه گزارش از ولایات نا امن کشور و ارائیه آن به ریاست تثبیت و پاسخدهی همه روزه .

11- گزارش ربع چهارم سال مالی راجع به قاچاق انسان مربوط آمریت تثبیت بیجاشده گان داخلی مطابق فارمت خانه پوری وبه مراجع مربوط ارسال شد.

12- پروسیجر کاری ترتیب و به مراجع مربوط ارسال گردیده است.

13- گزارش هفته وار از آمار و ارقام بیجاشده گان داخلی و ارائه آن به شورای امنیت.

جمع آوری آمار وارقام تعداد (180386) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

14-  بتعداد (15)قعطه مکتوب ازوزارت ها ادارات مواصلت نموده که (7)قعطه آن  بعد از تحلیل و تجزیه بمراجع مربوط جواب ارائیه گردید.

15- اخذ گزارش ازرسیدگی به وضعیت بیجاشدگان و مساعدت به 687 فامیل بیجاشدگان در ولایات کشور و تو حید گزاراشات در جداول مربوطه.

16- اشتراک امرپاسخدهی به اسکرین کمیته درولایت کابل

17-اشتراک در جلسه کمیـته کــاری بازنگری پیشنویس تفاهم نامه ها به ریاست حمایت حقوقی.

18- ارسال گزارش ازوضعیت بیجاه شدگان ولایات های ناامن به شورای امنییت.

19) نفر  از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کردند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند

19-. ترتیب گزارش مختصرموسسه محترم (ای  . سی  . ایف ) طبق تفاهم نامه باوزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان .

20- . ترتیب پروسیجر کاری آمریت کلینیک صحی .

21- اجراات متفرقه در داخل کلینیک صحی .

ازتاریخ 19 الی 23 حوت

 1. تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پرسونل ریاست .
 2. معرفی چهارتن از کارمندان این ریاست که دربرنامه سروی دریافت راه حل های دایمی در ترینینگ آموزش سوپرویزران که توسط تیم مشترک UN HABITAT،NRC ریاست مهاجرین کابل ، اداره اداری افغانستان ، نماینده مقام محترم ولایت کابل ، آمردریافت راه حل بیجاه شده گان داخلی درهمکاری موسسهWHHدرتالارموسسه محترم دایر گردیده بود .
 3. اشتراک آمردریافت راه حل دایمی بیجاه شده گان داخلی در جلسه کمیته کاری پلان تطبیقی کابل بمنظورطرح وبرنامه ریزی سروی (63) محل که از جانب UNHCR، NRCوریاست مهاجرین کابل برعلاوه (41)محل که نزد این وزارت بیجاه شده های شهرکابل ثبت میباشد وبحث روی (22) محل جیداًبیجاه شده ها از طرف UNHCRوریاست مهاجرین کابل تثبیت گردیده  .
 4. نظارت وکنترول از تیم های سروی که درچهار زون کابل فعالیت دارند  .
 5. اخذ گزارش از آخرین سروی که توسط سرویران استخدام شده از جانب UN HABITATتوظیف وپروسه را مشترکاً تحت نظر کمیته کاری ولایت کابل پیش میبرند که مجموعاً الی تاریخ 17/12/1396 (6544) فامیل سروی گردیده ومتباقی سروی عملاً جریان دارد   
 6. رسیده گی به عرایض قشلاق قاضی ولسوالی درایم ولایت بدخشان که خواهان پول قیمت زمین که قبلاًازجانب ادارات مربوطه مشخص گردیده بود وارسال (48) اوراق وسوابق موضوع غرض طی مراحل بعدی به اداره ملی آماده گی مبارزه باحوادث .
 7. شریک ساختن مشکلات قراوقصبات مسجید سبز ولسوالی سنگ چاریک که از اثر جنگ های نیروی های دولت ومخالفین منازل شان تخریب وچاه های آب وکاریزای شان خشکیده به وزارت احیا وانکشاف دهات ، دفترOCHAمقیم بلخ وآمریت مهاجرین سرپل .
 8. ارسال تفاهمنامه افغان اید بعداز امضا مقام محترم وزارت به ریاست های امور مهاجرین هرات ، قندهار، لوگر وننگرهار که در بخش های دریافت راه حل های دایمی ومعشیت پایدار فعالیت دارد  .
 9. ارسال عرایض (23) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .
 10. تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .
 11. -تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت /
 12. تهیه گزارش از ولایات نا امن کشور و ارائیه آن به ریاست تثبیت و پاسخدهی .
 13. جمع آوری آماروارقام تعداد (176579) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.
 14. اجراآت در مورد مکاتیب وارده و صادره و فهرست آن به دوسیه های مذکور.
 15. تحلیل و تجزیه گزارشات ولایات در قسمت توزیع مواد به فامیل های بیجاشده داخلی.
 16. کار بالای گزارش در رابطه بیجاشدگان داخلی جهت شریک ساختن به دفتر شورای امنیت ملی.
 17. اشتراک در کمیته حل منازعات کارمندان وزارت.
 18. اشتراک در سروی نیاز سنجی فامیل های بیجاشده داخلی در سطح کابل به همکاری موسسات ملی و بین المللی که تا هنوز ختم نگردیده است.
 19. شریک ساختن مشکلات و ورقه های درخواستی بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف به مراجع ذیربط بعد از هدایت.
 20. شریک ساختن وضعیت بیجاشدگان داخلی به صورت دوامدار به دفتر شورای محترم امنیت ملی.
 21. اجراآت در زمینه کارهای روزمره و ترتیب سیستم فایلنگ.
 22. . بتعداد (15) نفر  از دیپورتی ها . بیجاشده گان و کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کرده اند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند
 23. اشتراک آمر کلینیک صحی در جلسه دیپارتمنت چشم وزارت صحت عامه در رابطه به موضوعات صحی بیجاشده گان داخلی.  
 24. به اساس مکتوب شماره 2241/4708 مورخ 2/11/1396 ولایت لوگراعمار کلینیک اساسی BHC درشهرک مهاجرین به همکاری ریاست محترم صحت عامه لوگر بتاریخ 29/8/1396 آغاز به کار نموده و کار آن توسط شرکت ساختمانی طیب به پیش برده میشود که کار آن 45% به پیش رفته است و مجموع بودیجه آن 6745000 افغانی میباشد

 

1/ 12 /1396  8/12 /1396

1-     تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پرسونل ریاست .

2-     ارایه گزارش مشترک از فعالیت وکارکرد های ریاست عمومی به پاسخ مکتوب شورای امنیت .

3-     تحلیل وبازنگری شش تفاهمنامه توسط تیم تخنیکی ریاست هماهنگی دریافت راه حل وریاست تثبیت وپاسخ دهی وارسال آن به ریاست عمومی  .

4-     رسیده گی به مشکلات بیجاه شده گان (35)بیجاه شده ولایت لغمان که فعلاً درولایت پنجشیرزنده گی میکند .

5-     بازدید از محلات بودوباش بیجاه شده گان داخلی نواحی شهرکابل جهت آگاهی وتشویق آنها

6-     وهمچنان برگشت دوباره به محلات اصلی شان.

7-     ارتباط ازطریق ایمیل وتلفن باریاست های هرات وننگرهار ودرخواست ارایه سند مصرف ازبودجه ارسالی به م ارسال عرایض (15) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی

8-     -تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور

9-     تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت

10- -تهیه گزارش از ولایات نا امن کشور و ارائیه آن به ریاست تثبیت و پاسخدهی همه روزه.

11- ـ اشتراک یک تن از کارمند این آمریت جهت بررسی تعداد (1839) فامیل بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور که از جمله (364) فامیل تائید تعداد (654) فامیل رد و تعداد (821) فامیل غیر حاضر میباشد که در کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی اجراات صورت گرفته شده است.

12- جمع آوری آمار وارقام تعداد (176286) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

13- -بتعداد (21)قعطه مکتوب ازوزارت ها ادارات مواصلت نموده که (5)قعطه آن  بعد از تحلیل و تجزیه بمراجع مربوط جواب ارائیه گردید.

14- -معرفی 100فامیل به موسسات ملی وبین الملی جهت رسیدگی ومساعدت به انها.

15- اخذ گزارش ازرسیدگی به وضعیت بیجاشدگان و مساعدت به  1493فامیل بیجاشدگان در ولایت کشور و تو حید گزراشات در جداول مربوطه.

16- بتعداد (27) نفر از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کردند که ازادویه لازم و خدمات صحی مستفید شدند .

17-نسبت نبود موتر بعضی کارهای یومیه صحی کلینیک از اجرا باز مانده است .

21 – 25 دلو

1-      تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پرسونل ریاست .

2-      ارسال عرایض (21) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی

3-      ـ تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

4-      ـ تهیه فشرده گزارش از وضعیت بیجاشده گان  داخلی ولایات ناامنکشورننگرهار،سرپل،کندز،زابل،بغلان ،ارزگان،هلمند،غوروفاریاب.

5-      تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت

6-      جمع اوری آماروارقام تعداد (206137)فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

7-      بتعداد (19) قطعه مکتوب ازوزارت ها ادارات مواصلت نموده که (7)قطعه آن  بعد از تحلیل و تجزیه بمراجع مربوط جواب ارائیه گردید.

8-      اخذ گزارش ازرسیدگی به وضعیت بیجاشدگان و مساعدت به 2334فا میل بیجاشدگن در ولایت کشور و تو حید گزراشات در جداول مربوطه.

9-      اشتراک در جلسه کمیـته کــاری بازنگری پیشنویس تفاهم نامه ها.

10-  توحید گزارشات موسسات همکار و ترتیب جدول.

11- -بتعداد (22) نفر  از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک ..مراجعه کردند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند . 

12- -اعزام یک تن از پرسونل کلینیک صحی جهت نرخگیری قیمت ادویه با تیم تدارکات .

13- -اعزام یک تن از پرسونل کلینیک صحی به موسسه (ای سی اف ) جهت ارسال گزارش موسسه مذکور .

14- -هماهنگی با نماینده گان کمپ چهاراهی قمبر جهت رفع مشکل فی مابین پرسونل صحی بشری خیریه موسسه و اعضای کمپ مذکور که تا اکنون حل نگردیده است .

15- -ارسال یک قطعه مکتوب به موسسه (ای سی اف )  جهت گزارش شش ماه اخیر موسسه مذکور .

16- پیگیری مکتوب ریاست دفتر ریس اجرائیه و دارلانشای شورای محترم وزیران مبنی بر مشکلات (30) فامیل از بیجاه شده گان ولسوالی جوند ولایت بادغیس که فعلاً در کمپ شیدای ولایت هرات زنده گی میدارد جهت اعمار سرپناه وشریک ساختن آن به ریاست مهاجرین ولایت هرات .

17- جلسه با ریس ناحیه پنجم شهر کابل راجع به رسیده گی به وضعیت بیجاه شده گان ناحیه متذکره بخصوص چهار راهی قمبر وریکریشن .

18- بازنگری پروپوزل استقرار بیجاه شده گان داخلی ولایت هرات مطابق به جدول ارسالی تخمینی آن ولا.

19- ارائیه طرح از وضعیت بیجاه شده گان داخی به شورای محترم امنیت ملی به اساس مکتوب واصله آن  .

20- بازدید از محلات بود وباش بیجاه شده گان داخلی نواحی شهر کابل  جهت آگاهی وتشویق آنها وهمچنان برگشت دوباره به محلات اصلی شان .

21- پیگیری تفاهمنامه giz از طریق وزارت مالیه .

22- تحلیل وارزیابی اسناد واصله مصارفات پروژه اسقرار مجدد ولایت هرات وشریک ساختن دوباره آن غرض اصلاح وتکمیل سند مصرف با ریاست مهاجرین هرات .

یک تعداد امور نسبت نبود موتر از اجرا باز مانده است .

14 – 18 دلو

1-      تدویر جلسات هفته وار  با پرسونل ریاست جهت بهبود وتسریع بخشیدن به امورات کاری ریاست ارایه گزاش از فعالیت های اساسی بنابرتقاضای شورای محترم امنیت به ریاست عمومی  .اشتراک کارمندان این ریاست درمجلس ترینیگ آموزشی که ازطرف موسسه WHH به منظوری سروی عمومی در(63) محل شهر کابل.

2-      توظیف چهار تن از کارمندان ریاست دریافت وپاسخ دهی بعد از هدایت ومکتوب مقام محترم وزارت دربرنامه سروی دریافت راه حل های دایمی اعتبار از تاریخ 22/11/1396 در تیم مشترک UNHABITAT,UNHCR,WHHوهمچنان نماینده ولایت کابل ریاست مهاجرین کابل به منظور طرح و تدوین پلان تطبیقی ولایت کابل که عملاً در (63) محل نواحی مختلف شهر کابل جریان دارد.

3-     کار بالای پروپوزل بودجه منظور شده در بخش استقرار یایدار 1397 بعد از هدایت مقام محتر وزارت وریاست عمومی به اساس تقاضای ریاست مجاجرین ولایت هرات . 

4-     ارایه دیده گاه ونظریات وتیم تخنیکی این ریاست در مورد پلان استراتیژیک پنج ساله .

5-      ارسال عرایض (20) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

6-      ـ تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

7-      تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

8-      تهیه گزارش از ولایات نا امن کشور و ارائیه آن به ریاست تثبیت و پاسخدهی.

9-      ـ اشتراک یک تن از کارمند جهت بررسی تعداد (887) فامیل بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور که از جمله (222) فامیل تائید تعداد (566) فامیل رد و تعداد (99) فامیل غیر حاضر میباشد که در کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی اجراات صورت گرفته شده است.

10- جمع آوری آماروارقام تعداد (176286) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

11- بتعداد (38) قطعه مکتوب از وزارت ها و ادارات مواصلت نموده که (12) قطعه اان بعد از تحلیل تو تجزیه بمراجع مربوط جواب ارایه گردید .

12- معرفی (2907) فامیل به موسسات ملی و بین المللی  جهت رسیدگی و مساعدت به انها .

13- اخذ گزارش از رسیدگی به وضیعت بیجا شد گان و مساعدت به (907) فامیل بیجا شده گان در ولایت کشور و توحید گزارشات در جداول مربوطه .

14- اشتراک در جلسه کمیته کاری بازنگری پیشنویس تفاهم نامه هابه ریاست حمایت حقوق     

15- ارسال گزارش ازوضیعت بیجا شدگان ولایت های نا امن به شورای امنیت               

16-  بتعداد (20) نفر  از دیپورتی ها . بیجاشده گان و کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کرده اند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند . 

17-  اشتراک در جلسه ریاست عمومی اضطرار .

18-  ملاقات با نماینده کمپ چهاراهی قمبر  در مورد مشکلات صحی ایشان .

19-  ملاقات با مسولین بشری خیریه موسسه در مورد عرضه خدمات صحی و مشکلات کمپ چهاراهی قمبر . 

20-  در سه محل  بیجاشده گان داخلی  واقع مرستون . قلعه وزیر و کمپ کارته پروان محل اول تبلیغات صحی صورت گرفت .

21- نظارت از عرضه خدمات صحی موسسه OHW در سه محل بیجاشده گان داخلی واقع کمپ بگرامی (کودکستان) . محل اول و دوم کارته نو صورت گرفت .

16 – 20 جدی

1-      تدویر جلسات هفته وار  با پرسونل ریاست جهت بهبود وتسریع بخشیدن به امورات کاری ریاست عمومی

2-    -ارسال عرایض (17) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

3-      ـ تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

4-      تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

5-      ـ تهیه گزارش از ولایات نا امن کشور و ارائیه آن به ریاست تثبیت و پاسخدهی.

6-      -اشتراک یک تن از کارمند این آمریت جهت بررسی تعداد (907) فامیل بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور که از جمله (177) فامیل تائید تعداد (494) فامیل رد و تعداد (223) فامیل غیر حاضر میباشد که در کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی اجراات صورت گرفته شده است.

7-      جمع آوری آماروارقام تعداد (198627) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

8-      بتعداد (20) نفر  از دیپورتی ها . بیجاشده گان و کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کرده اند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند .

9-      ترتیب پلان ماهوار آمریت کلینیک صحی از تاریخ 23/10/1396 الی 30/11/1396.

10-  . هماهنگی با موسسه محترم (ای سی اف ) در مورد ارسال گزارش سالانه ایشان صورت گرفت ولی پاسخ ارایه نکردند و مسولین پروژه تبدیل شده اند .

11-  . اشتراک در جلسه تجلیل از چهاردهمین سالروز قانون اساسی افغانستان .

12-  . نسبت نبود موتر یک سلسله کارها از اجرا بازمانده است .

13-  -بتعداد (11) قطعه مکتوب ازوزارت ها ادارات مواصلت نموده که (4)قطعه  آن بعد از تحلیل و تجزیه بمراجع مربوط جواب ارائیه گردید.

14-  معرفی 107 فامیل بیجاشده غرض سروی و در یافت مساعدت به ولایت مربوطه شان.

15-  اخذ گزارش ازرسیدگی به وضعیت بیجاشدگان و مساعدت به آنها  در 34 ولایت کشور و تو حید گزراشات در جداول مربوطه.

16-  اشتراک وهمکاری  یک تن کارمند درتوزیع مساعدت با موسسه الغاسیه عربستان سعودی درشهر کابل .

9 – 13 جدی

1-      تدویر جلسه گزارشدهی هفته وار کارمندان ریاست جهت بهبود امور کاری .

2-      بتعداد (30) قطعه مکتوب ازوزارت ها ادارات مواصلت نموده که (14) قطعه  آن  بعد از تحلیل و تجزیه بمراجع مربوط جواب ارائیه گردید.

3-      معرفی 494 فامیل بیجاشده غرض سروی و در یافت مساعدت به ولایات مربوط شان.

4-      اخذ گزارش ازرسیدگی به وضعیت بیجاشدگان وتوزیع مواد غذائی ،غیرغذائی ،وپول نقد برای 7148فامیل مساعدت صورت گرفته

5-      ـ ارسال عرایض (238) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

6-      ـ تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

7-      تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

8-      ـ تهیه گزارش از ولایات نا امن کشور و ارائیه آن به ریاست تثبیت و پاسخدهی.5ـ اشتراک یک تن از کارمند این آمریت جهت بررسی تعداد (235) فامیل بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور که از جمله (56) فامیل تائید تعداد (136) فامیل رد و تعداد (43) فامیل غیر حاضر میباشد که در کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی اجراات صورت گرفته شده است.

9-      اشتراک چهارتن از کارمندان این آمریت در پروسه سروی بیجاشدگان ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی که فعلاً در ناحیه 13 شهر کابل زیست مینمایند.

10-  جمع آوری آماروارقام تعداد (200919) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

11-  بتعداد (19) نفر  از کارمندان . دیپورتی ها . بیجاشده گان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کرده اند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند . 

12- نظارت از آغاز عرضه خدمات صحی بشری خیریه موسسه در کمپ چهارراهی .

13- برگشت رئیس این ریاست از ولایت ننگرهار که در ترکیب هیت ریاست اجرائیه  جهت رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ولسوالی خوگیانی و پچیرا گام آنولا اعزام گردیده بود . 

14- اشتراک آمر دریافت راه حل های دایمی این ریاست در جلسه کمیته کاری پلان تطبیقی ریاست ولایت کابل با همکاری نهاد های ملی و بین المللی که در تالار کنفرانس های موسسه (WHH) دایر گردیده بود.

15- پیگیری مبلغ (350000) دالر امریکایی به منظور استقرار مجدد بیجاشده گان داخلی که به ولایات ننگرهار وهرات ارسال گردیده بود جهت ارائیه گزارش از کار ، فعالیت و مصرف بودجه متذکره .  

16- ارسال فورم ارزیابی امردریافت راه حل های دایمی و مدیر عمومی دریافت راه حل های دایمی بعداز امضآ و خانه پوری به آمریت محترم ارزیابی و سوانح ریاست منابع بشری.

17-  معرفی مدیر عمومی دریافت راه حل های دایمی نظر به تقاضآ دفتر (WHH) درپروسه سروی و تثبیت مستحقین (550)تن از خانم ها در پروژه مرغ داری ولسوالی های ده سبز وبگرامی وهمچنان معرفی پنج تن از کارمندان این ریاست و ریاست پاسخدهی در پروسه نظارت و مانیتورینگ برنامه سروی به منظور ساخت و ترتیب پلان تطبیقی ولایت کابل به دفتر محترم (WHH).

8

2 – 6 جدی

-  سفر رئیس این ریاست در ترکیب هیت ریاست اجرائیه  به ولایت ننگرهار جهت رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ولسوالی خوگیانی و پچیرا گام آنولا . 

2-  اشتراک آمر دریافت راه حل های دایمی این ریاست در جلسه کمیته کاری پلان تطبیقی ریاست ولایت کابل با همکاری نهاد های ملی و بین المللی که در تالار کنفرانس های موسسه (WHH) دایر گردیده بود.

3- پیگیری مبلغ (350000) دالر امریکایی به منظور استقرار مجدد بیجاشده گان داخلی که به ولایات ننگرهار وهرات ارسال گردیده بود جهت ارائیه گزارش از کار ، فعالیت و مصرف بودجه متذکره .  

4-  باز دید ازبیجاشده گان داخلی که فعلا در بلاک های هیواد وال و چمن حسین خیل بود باش دارند و همچنان تشویق آنها جهت برگشت دوباره به محلات اصلی شان .

5-  تعقیب از کار و فعالیت موسسات (NRC,WHH,UNABITAT,GIZ)که در بخش بیجاشده گان داخلی عرضه خدمات دارند.

6- معرفی 527 فامیل بیجاشده غرض سروی و در یافت مساعدت به ولایت مربوطه شان.

7-  اخذ گزارش ازرسیدگی به وضعیت بیجاشدگان و مساعدت به آنها  در 34 ولایت کشور و تو حید گزراشات در جداول مربوطه

8-  ارسال عرایض (479) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

9-  تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

10-  تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

11-  تهیه گزارش از ولایات نا امن کشور و ارائیه آن به ریاست تثبیت و پاسخدهی.

12- اشتراک یک تن از کارمند جهت بررسی تعداد (386) فامیل بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور که از جمله (121) فامیل تائید تعداد (216) فامیل رد و تعداد (50) فامیل غیر حاضر میباشد که در کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی اجراات صورت گرفته شده است.

13-  جمع آوری آماروارقام تعداد (201012) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

. بتعداد (25) نفر  از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کردند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند . 

14- ترتیب گزارش ربع چهارم سال مالی 1396 آمریت کلینیک صحی و ارسال آن بریاست محترم تثبیت و پاسخدهی

15-ترتیب گزارش سال مالی 1396 آمریت کلینیک صحی و ارسال آن بریاست محترم تثبیت و پاسخدهی 

25 – 29 قوس

1-     جلسه با نماینده  موسسه WFP  ونمایند گان بیجاشده گان به ارتباط کمک های زمستانی به بیجاشده گان 

2-     اشتراک تمام کارمندان درجلسه اسکوب در  تالار کنفرانسهای وزارت .

3-     ارسال عرایض (209) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

4-     تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

5-     ـ تهیه گزارش از ولایات نا امن کشور و ارائیه آن به ریاست تثبیت و پاسخدهی.

6-     جمع آوری آماروارقام تعداد (189883) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

7-     -بتعداد (26) نفر از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کردند که از ادویه لازم و خدمات صحی مستسفید شدند .

8-     -ارسال مکتوب به صحت عامه و موسسه اوچا جهت بهبود وضیعت صحی 42 کمپ بیجا شده گان داخلی شهر کابل صورت گرفت .

9-     معرفی 700 فامیل بیجاشده غرض سروی و در یافت مساعدت به ولایت مربوطه شان.

10- اخذ گزارش ازرسیدگی به وضعیت بیجاشدگان و مساعدت به آنها  در 34 ولایت کشور و تو حید گزراشات در جداول مربوطه.

11- اشتراک امر پاسخدهی درجلسه رسیدگی به بیجاشدگان در وزارت اقتصاد بتاریخ 21/9/1396.

12- اشتراک امر پاسخدهی در پروسه توزیع تذکره برای بیجاشدگان.

18 – 22 قوس

1-      تدویر جلسات هفته وار  با پرسونل ریاست جهت بهبود وتسریع بخشیدن به امورات کاری ریاست همومی

2-      اشتراک رئیس عمومی درجلسه شورای امنیت  .

3-      سفر رئیس ریاست دریافت راه حل دائمی در ترکیب هیت ریاست اجرائیه  به ولایت ننگرهار جهت رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ولسوالی خوگیانی و پچیرا گام آنولا .

4-      اشتراک آمر ریاست هماهنگی دریافت راه حل های دایمی در جلسه کمیته کاری دریافت راه حل های دایمی که با همکاری نهاد های ملی و بین المللی که در تالار کنفرانس های وزارت دایر گردیده بود.

5-      جلسه مشورتی تحت ریاست رئیس عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی نماینده موسسه (WHH) و محترم حفیظ ندیم آمر اضطرار ریاست مهاجرین ولایت کابل به منظور پیشبرد نوحه پلان تطبیقی ولایت کابل .

6-      جلسه با نماینده  موسسه WFP  ونمایند گان بیجاشده گان به ارتباط کمک های زمستانی به بیجاشده گان 

7-      اشتراک تمام کارمندان درجلسه اسکوب در  تالار کنفرانسهای وزارت .

8-      ارسال عرایض (209) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

9-      ـ تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

10-  تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

11-  ـ تهیه گزارش از ولایات نا امن کشور و ارائیه آن به ریاست تثبیت و پاسخدهی.

12-  جمع آوری آماروارقام تعداد (189883) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

13-  -بتعداد (26) نفر از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کردند که از ادویه لازم و خدمات صحی مستسفید شدند .

14-  -ارسال مکتوب به صحت عامه و موسسه اوچا جهت بهبود وضیعت صحی 42 کمپ بیجا شده گان داخلی شهر کابل صورت گرفت .

15- معرفی 700 فامیل بیجاشده غرض سروی و در یافت مساعدت به ولایت مربوطه شان.

16- اخذ گزارش ازرسیدگی به وضعیت بیجاشدگان و مساعدت به آنها  در 34 ولایت کشور و تو حید گزراشات در جداول مربوطه.

17- اشتراک امر پاسخدهی درجلسه رسیدگی به بیجاشدگان در وزارت اقتصاد بتاریخ 21/9/1396.

اشتراک امر پاسخدهی در پروسه توزیع تذکره برای بیجاشدگان.

11 – 15 قوس

- ارسال عرایض (99) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

- تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

- اشتراک یک تن از کارمند جهت بررسی تعداد (316) فامیل بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور که از جمله (130) فامیل تائید تعداد (112) فامیل رد و تعداد (74) فامیل غیر حاضر میباشد که در کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی.

- جمع آوری آماروارقام تعداد (181449) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

- بتعداد (20) نفر  از دیپورتی ها . بیجاشده گان و کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کرده اند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند .

-  نظارت از عرضه خدمات صحی موسسات همکار و همچنان پرسش مشکلات صحی بیجاشده گان داخلی در دو محل واقع هوتل گل سرخ و شهرک پولیس چمن ببرک صورت گرفت .

- قرار گزارشات ریاست ها وآمریت های ولایات کشور برای (789) فامیل موادغذائی و غیرغذائی البسه ازطرف موسسات ملی و بین اللملی توزیع صورت گرفته است.

- اشتراک ریس دریافت راه حل دایمی در ورکشاپ دو روزه کاهش خطرات که از طرف دفترفوکش به همکاری اداره ملی مبارزه با حوادث صورت گرفته بود .

- تعقیب مواد کمکی برای بیجاه شده گان ولسوالی توره بوره قوم های گری خیل وسلیمان خیل از مراجع مربوطه که درجواب اداره ملی مبارزه با حوادث اطمینان داده اند که برای سه هزار فامیل این دوقوم مقدارنیاز برنج به ولایت ننگرهار انتقال داده شده وهمچنان وزارت محترم زراعت درقسمت انتقال گندم به این خانواده ها آماده گی دارند که عنقریب انتقال مینمایند وروغن مورد نیاز ازشهر جلال آباد برای این فامیل ها خریداری میگردد  .

-  آماده گی های لازم برای تدویر ورکشاپ یکروزه در رابطه به بازنگری چارچوپ پالیسی وهمچنان تفهیم اهداف کاری ونظرخواهی درپلان عمل پالیسی بیجاه شدگان وعودت کننده گان  .

- جلسه بانماینده های بیجاه شده گان که فعلاً درقریه کمری وشینه بود باش دارند  .

ترتیب گزارش سال مالی 1396 درهماهنگی با ریاست عمومی .

4 – 8 قوس

-جلسه اداری و اخذ گزارشات هفته وار  از کارمندان و آمرین .

-ارسال عرایض (99) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

ـ تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

- تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

- اشتراک یک تن از کارمند جهت بررسی تعداد (316) فامیل بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور که از جمله (130) فامیل تائید تعداد (112) فامیل رد و تعداد (74) فامیل غیر حاضر میباشد که در کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی اجراات صورت گرفته شده است.

- جمع آوری آماروارقام تعداد (181449) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

- بتعداد (20) نفر  از دیپورتی ها . بیجاشده گان و کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کرده اند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند .

- ترتیب و تنظیم مصرف چهار قلم ادویه خریداری شده (توسط وزارت ).

-  نظارت از عرضه خدمات صحی موسسات همکار و همچنان پرسش مشکلات صحی بیجاشده گان داخلی در دو محل واقع هوتل گل سرخ و شهرک پولیس چمن ببرک صورت گرفت .

- قرار گزارشات ریاست ها وآمریت های ولایات کشوربرای(789)فامیل موادغذائی وغیرغذائی البسه ازطرف موسسات ملی وبین اللملی توزیع صورت گرفته است.

20 – 24 عقرب

1-      سفر رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی به ولایت هرات جهت نظارت از روند برگشت خانواده های بیجاشده و عودت کننده.

2-      اشتراک یک تن کارمند جهت توزیع پول نقد برای (37)فامیل بیجاشدگان با همکاری موسسه (DRC)

3-      بتعداد (28) نفر  از دیپورتی ها . بیجاشده گان و کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کرده اند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند . 

4-      ملاقات با مسولین اتحادیه خدمات دوایی افغانستان در مورد ادویه که در نتیجه ایشان وعده همکاری نمودند .

5-      اشتراک و سهم گیری فعال روسا، آمرین و کارمندان در سومین سیمنار علمی مهاجرت فرصت ها وچالش ها که درقصر مرمرین برگزارشده بود.

6-      -ارسال عرایض (34) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

7-      جمع آوری آماروارقام تعداد (180101) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

8-      اشتراک ریس وآمرریاست هماهنگی دریافت راه حل های دایمی به نمایشگاه عکس مهاجرت های غیرقانونی که درتالار کنفرانس پوهنتون کابل برگزارشده بود .

بازدید کارمندان ریاست دریافت راه حل دایمی ازبیجاه شده گان شهرک زاکرین جهت برگشت به محلات اصلی شان ضمن صحبت های که به آنها صورت گرفته که درپاسخ به موضوع فامیل ها اظهار داشتند چون مناطق ما نا امن است ومایان حاضر به برگشت به محلات اصلی نمی باشیم .

22-26 میزان

1-      تدویر جلسات هفته وار  با پرسونل ریاست جهت بهبود وتسریع بخشیدن به امورات کاری ریاست همومی

2-      نشست با گروپ کاری ساحوی ساحات غیر رسمی  در رابطه به  تدابیر احتمالی زمستانی برای بیجاشده گان نواحی شهر کابل .

3-      برگشت آمر انتقالات این ریاست از ولایت جوزجان که جهت بررسی بیجاشده گان داخلی در ولسوالی های پنجگانه آقچه و درز آب ولایت جوزجان و ارائیه گزارش آن بقام محترم وزارت .

4-      معرفی دو تن از کارمندان این ریاست جهت سروی بیجاشده گان ولسوالی ولایت غوربند که فعلا در ناحیه های یازده هم و هفده هم شهر کابل زنده گی میدارند.

5-      ارسال عرایض (81) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

6-      تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

7-      تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

8-      اشتراک یک تن کارمند جهت بررسی تعداد (229) فامیل بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور که از جمله (63) فامیل تائید تعداد (116) فامیل رد و تعداد (50) فامیل غیر حاضر میباشد که در کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی ا اشتراک پنج تن  از کارمندان در جلسه گروپ کاری محلات غیر رسمی با موسسات همکار ملی و بین المللی .

9-      جمع آوری آماروارقام تعداد (163029) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

10-  جراات صورت گرفته شده است. تفاهم نامه میان موسسه CHAووزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان آماده امضآساخته شده.

11-  بتعداد سی قطع مکتوب مواصلت ورزیده ازجمله 15 قطع آن به مراجع مربوط رجعت داده شده

12-  شش تفاهم نامه موسسات مختلف که خواهان امضآآن باوزارت امورمهاجرین می باشد بازنگری ،اصلاح وآماده امضآشده است.

13-  تحلیل وتجزیه گزارشات واحد های دومی جهت اتخاز تدابیری بعدی .

14-  تهیه وترتیب گزارش مساعدت های بشری به بیجاه شده گان داخلی از سال 1392الی 1396و بمراجع مربوط ارسال گردیده است.

15-  سهم گیری فعال دردومین جلسه گروپ موظف کاری بیجاه شده گان داخلی طبق اجندا که در تالار وزارت برگزار گردید .

16-  بتعداد (28) نفر  از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کردند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند . 

هماهنگی با ریاست محترم کوچی ها صورت گرفت .   

15-19 میزان

1-      تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پرسونل ریاست .

2-      درطول هفته گذشته به تعداد (11) قطعه مکاتب از مراجع  مختلف مواصلت ورزیده وبعد از هدایت مقامات صالحه اجراات لازم صورت گرفته است .

3-      اشتراک آمر دریافت راه حل های دایمی این ریاست در نشست یک روزه تحت عنوان بازار کار، نیروی انسانی و مهاجریت در تالار کنفرانس وزارت کار امور اجتماعی شهدا ومعلولین .  

4-      سفر آمر انتقالات این ریاست در ترکیت هئیات مختلط وزارت امور رسیده گی به حوادث و دو تن از مشاورین مقام عالی ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان جهت تثبیت و رسیده گی به مشکلات بیجاشده گان ولسوالی های پنجگانه آقچه و درز آب ولایت جوزجان .

5-      معرفی دو تن از کارمندان این ریاست جهت سروی بیجاشده گان ولسوالی ولایت غوربند که فعلا در ناحیه های یازده هم و هفده هم شهر کابل زنده گی میدارند.

6-      ارسال عرایض (29) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

7-      تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

8-      تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

9-      اشتراک سه تن از کارمندان جهت سروی بیجاشدگان فندقستان ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان که در محلات مختلف شهر کابل جابجا گردیده اند با موسسات بین المللی .

10- جمع اوری آماروارقام تعداد (159175) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

11- نامه از ولایت جوزجان مواصلت ورزیده 2000هزار نفر ازوقریه جات قلیچ آبادر،خوش تیپه درحومه ولسوالی خانقا تجمع نموده اند ذریع مکتوب رسمی به اداره مبارزه موسسه (OCHA)وریاست امورمهاجرین غرض مساعدت خبرداده شد.

12- دررابط به اطفال بیجاه شده درولایات کشورمکاتیب ارسال گردید تاااجراات که صورت گرفته گزارش خویش راارسال نمائیند.

13- گزارشات ولایات تحلیل وتجزیه درزمینه اجراات صورت گزفته

14- مشکلات دررابط به تفاهم نامه های موسسات همکار وجود داشت درزمینه نماینده گان موسسات خواسته شد بعداز تبادل نظر مشکلات حل گردید.

15- کاربالای شش تفاهم نامه باموسسات همکار ازطریق کمیته موظف تحت کارمی باشد.

16- گزارش هذا ترتیب و صحت است .

17- . بتعداد (16) نفر  از بیجاشده گان . دیپورتی  و کارمندان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه نمودند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند . 

18- . نظارت از شش محل واقع  مقابل لیسه تاجور سلطانه . ناصرخسرو بلخی . سرک دوم پروژه تایمنی . سرک پنجم پروژه تایمنی . شهرک پولیس چمن ببرک و هوتل گل سرخ  صورت گرفت و ایشان خواستار کلینیک صحی میباشند .

19-باشنده گان محلات مذکور خواهان ارسال داکتران و ادویه شدند و از مشکلات صحی زیاد شکایت داشتند . . باشنده گان چهار  محل واقع قلعه برقی محل اول . قلعه برقی محل دوم مقابل بلاک های هیواد وال و سرک دوم کارته نو از تبلیغات صحی بهره مند شدند

از 8 - 12 میزان 1396

1-      ریاست عمومی بیجا شده گان طی هفته اول ماه میزان فعالیت های ذیل رامطابق لایحه وظایف انجام داده است .

2-      تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پرسونل ریاست .

3-      ارسال عرایض (30) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی

4-      ـ تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

5-      تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

6-      ـ اشتراک یک کارمند جهت بررسی تعداد (239) فامیل بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور که از جمله (115) فامیل تائید تعداد (73) فامیل رد و تعداد (51) فامیل غیر حاضر میباشد که در کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی اجراات صورت گرفته شده است.

7-      ـ اشتراک دو تن کارمند در جلسه مساعدت های بشری به بیجاشدگان داخلی نواحی شهر کابل با موسسه WFP .

8-      ـ اشتراک یک کارمندا در جلسه گروپ کاری محلات غیر رسمی با موسسات همکار ملی و بین المللی .

9-      جمع اوری آماروارقام تعداد (160508) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

10- تدویرجلسات باموسسه همکار(wfp)غرض تنظیم وتثبت مساعدت های بشری  بیجاه شده گان داخلی  (42)محل مسکونی غیر پلانی  نواحی شهر کابل.

11- کاربالای تفاهم نامه های موسسات (DRC-APA-ADA-AHEAD-DACAR)درهماهنگی ریاست تامین حقوق.

12- رسیده گی (14)قطعه مکتوب  ازجمله (2)قطعه آن به مراجع مربوط ارسال گردید.

13- کاربالای دو پروژه شامل استقرار وادغام بیجاه شده گان داخلی در جامعه. وپروژه کمک های عاجل برای بیجاه شده گان داخلی درسال 1367.

14- رجعت دهی کتبی بیجاه شده گان به مراجع زیربط غرض دریاقته مساعدت .

15- بتعداد (20) تن  از دیپورتی ها . بیجاشده گان و کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کرده اند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند . 

16- . در دو محل واقع کمپ پل کمپنی محل اول و محل دوم تبلیغات صحی صورت گرفت و باشنده گان محلات مذکور از تبلیغات صحی (بروشر و پوستر ) بهره مند شدند . 

17- . نظارت از عرضه خدمات صحی موسسات همکار در محلات بیجاشده گان داخلی و پرسش مشکلات صحی بیجاشده گان در دو کمپ  واقع پل کمپنی محل اول و محل دوم صورت گرفت .

18- در نتیجه ایشان خواستار فعال شدن دوباره کلینیک صحی ثابت محل خویش شدند و از مشکلات صحی بی نهایت شکایت داشتند .

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. ریاست عمومی بیجا شده گان طی هفته اول ماه میزان فعالیت های ذیل رامطابق لایحه وظایف انجام داده است .
 2. تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پرسونل ریاست .
 3. تدویرجلسه بتاریخ 3/7/1396  باموسسات همکار ملی وبین المللی جهت اتخاذ تدابیر مساعدت های زمستانی برای بیجا شده گان داخلی .
 4. اشتراک در جلسات ملی وبین المللی .
 5. اشتراک آمرین دریافت راه حل های دایمی ،انتقالات و مدیر عمومی دریافت راه حل های دایمی این ریاست در جلسه مشورتی در مورد تعلیم و تربیه و حفاظت محیط زیست داخل کمپ های بیجاشده گان نواحی شهر کابل در همکاری با موسسه محترم (WHH)که بتاریخ 4/7/1396 در تالار رستورانت گلها واقع سرک پوهنتون دایر گردیده بود.
 6. نشست با نماینده موسسه محترم (WHH) بتاریخ 4 /7/1396 جهت پلان های کاری اینده آنها در مربوطات ناحیه سیزده هم شهر کابل .
 7. ترتیب وتهیه دوپروزل دربخش های استقرارمجدد بیجاشده گان داخلی وپاسخ دهی اضطراری برای بیجاشده گان داخلی .
اینک گزارش هفته وار این ریاست طورفشرده ترتیب وصحت است

فعالیت کاری از تاریخ 19 الی 22 سنبله 1396

تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پرسونل ریاست .

ارسال یک قطعه مکتوب به ریاست امور مهاجرین و عودت کننده ولایت هرات جهت ارسال پلان تطبیقی ولایتی آنولا بعداز اصلاحات و بازنگری آن.

اشتراک رئیس این ریاست در وزارت معارف جهت رسیده گی به موضوع تعلیمی اطفال بیجاشده گان داخلی .

6- قرار گزارشات ریاست های امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایات فراه و زابل بتعداد (1279) فامیل از ولایت فراه و (170) فامیل از ولایت زابل بیجاشده گان داخلی آنولا یات که  از اثر نا امنی به محلات دیگر جابجا گردیده بودند بعداز اخذ مواد غذایی و غیر غذایی دوباره به محلات اصلی شان برگشت نموده اند.

ارسال عرایض (17) فامیل بیجاشدگان ولایات -مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی

ـ تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

-تهیه فشرده گزارش از وضعیت بیجاشده گان  داخلی ولایات ناامنکشورننگرهار،سرپل،کندز،زابل،بغلان ،ارزگان،هلمند،غوروفاریاب.

- تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت .

ـ اشتراک یک تن از کارمند جهت بررسی تعداد (159) فامیل بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور که از جمله (38) فامیل تائید تعداد (50) فامیل رد و تعداد (71) فامیل غیر حاضر میباشد که در کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی اجراات صورت گرفته شده است .

- جمع اوری آماروارقام تعداد (159297)فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

-- تفاهم نامه موسسه(DRC) شامل (10)پروژه می باشد تحلیل وبرسی گردید.

- کاربالای احجام کاری ریاست عمومی صورت گرفت .

- جمع آوری و جمع بندی اجراات کاری آمریت ارایه گزارش به مراجع مربوط.

- تحلیل وتجریه گزارشات ولایات جهت اجراات بعدی.

- جمع آوری معلومات از واحدهای دومی درجهت رسیده گی به وضعیت بیجا شد گان داخلی .

-بتعداد (25) نفر از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کردند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند. 

-ملاقات با اتحادیه خدمات دوایی افغاستان صورت گرفت و ایشان وعده همکاری نمودند .

اجراات متفرقه در داخل کلینیک صحی صورت گرفت .     

مساعدت دولت جرمنی برای 3800خانواده بی جاشده توزیع شد

 

کمکهای زمستانی دولت جرمنی برای 3800فامیل بی جاشده در ولایات کابل، بلخ از تاریخ 4 جدی الی 4 دلو 1395 از طریق وزارت امور مهاجرین توزیع گردید .

به اساس معلومات  مهر خدا صبار رییس عمومی رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان داخلی ، این مساعدتها در 9 ساحه شهر کابل ، برای 2800 فامیل بی جاشده از ولایات محتلف کشور که از طرف هئیت موظف سروی شده بودند ، به همکاری سفارت جرمنی در کابل و موسسات ADRA و RARA، تحت نظر هیت موظف وزارت امور مهاجرین توزیع گردید که شامل 220 کیلو گرام چوب محروقاتی برای هر خانواده بود .

موصوف علاوه نمود که همچنان برای 1000 خانواده بی جاشده دیگر در 20 ساحه ولایت بلخ مساعدت جرمنی که شامل      4تخته لحاف و 74 کیلوگرام زغال چوب بلوط برای هر فامیل بود ، به همکاری موسسات مذکور و تحت نظر هئیت وزارت امور مهاجرین از تاریخ 26 جدی الی 4 دلو 1395توزیع گردید . 

اجراآت ریاست عمومی  رسیده گی به و ضعیت بی جاشده گان داخلی (اضطراری) از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

1.         تدویر جلسه با مسوول دفتر ORCD در رابطه به چگونگی فعالیت های آنها برای رسیدگی به بیجاشدگان وزیرستان شمالی در ولایت پکتیکا.

2.         تدویر جلسه کاری پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی با اشتراک موسسات همکار ملی و بین المللی.

3.         تدویر جلسه فوق العاده با گروپ کاری پالیسی ملی بیجاشدگان جهت ارایه و بحث روی پلان عملیاتی ولایت هرات.

4.         معرفی ( 2200 ) فامیل بیجاشده داخلی به سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه باحوادث غرض کمک وهمکاری .

5.         قرارگزارش ریاست امور مهاجرین ولایت خوست به تعداد ( 700 ) فامیل بیجاشده مناطق قبایلی وزیرستان شمالی از طرف موسسات محترم (WFP,IOM,APA)مواد غذائی دریافت نموده اند.

6.         مستفید شدن 22 تن از کارمندان از خدمات صحی آمریت کلنیک.

7.         از جمله (287) فامیل بیجاشده که بخاطر سروی و مساعدت به کمیته کاری معرفی شده بودند (90) فامیل مورد تائید و (134) فامیل از طریق کمیته رسیده گی و شناسائی مستحیقن رد شدند.

8.         ارسال عرایض تعداد (101)فامیل بیجاشده گان ولایات مختلف به کمیته رسیدگی به عرایض بیجاشد گان جهت سروی ومساعدت.

9.         اشتراک در جلسات کمیته رسیدگی به عرایض بیجاشده گان جهت سروی ومساعدت و جلسه رسیده گی به مهاجرین فاقد مدرک از کشور های میزبان.

10.         درجریان هفته از تمام ولایات نا امن گزارش از وضعیت بیجاشده گان داخلی و همچنان از کاهش و افزایش شان تهیه گردیده است که جمعآبتعداد (162574)فامیل بیجاشده درسطع کشور تثبیت وراجستر شده است.

 

ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

1-  تدویر جلسه اداری جهت سهولت بخشیدن در روند کاری ریاست با کارمندان ریاست عمومی  .

2- در رابطه با پلان صد روز سوم که قبلا 65 فیصد آن ترتیب وبه مراجع زیربط ارسال شده بود به تعقیب آن فارمت 35 فیصد متباقی آن به ریاست محترم پالیسی و پلان جهت اجراات ارسال گردیده  است  .

3- نظارت از بخش سواد آموزی پروژه معیشت پایدار موسسه (WHH  )در ساحات خواجه عبدالله انصار مربوط ناحیه سیزدهم شهر کابل  .

4- تنظیم واشتراک فعال در جلسات متعدد بامسئول دفتر (وستا ) در رابطه به امضا تفاهم نامه تحت عنوان نظارت از مصئونیت حقوقی بیجاشدگان داخلی از اثر جنگ وناامنی در ولایات زون مرکز و پیگیری موضوع  .

5- تنظیم و اشتراک فعال در جلسه با مسئول اداره پلانگذاری افغان در رابطه به امضا تفاهمنامه تخت عنوان پروگرام مساعدت به افراد دارای نیازمندی های خاص ( PSN ) در ولایات زون مرکز  .

6- اشتراک یک تن کارمند ریاست تثبیت بیجاشدگان در جلسه مشترک کمیته کاری رسیدگی به عرایض بیجاشدگان داخلی صورت گرفته است .

7-  ازتمامی ولایات بخصوص از ولایات ناامن کشور گزارش از وضعیت بیجاشدگان داخلی و همچنان از کاهش و افزایش شان تهیه گردیده است  .

8-  آمریت کلینیک در مجموع به تعداد (40 ) نفر پرسونل وزارت از خدمات لازم طبی مستفید شده اند  .