ریاست تثبیت و پاسخدهی بی جاشده ګان داخلی

 

 جدول توحیدی بیجاشده گان  داخلی به شکل ماهوار از بابت سال 2017

جدول توحیدی بیجاشده گان داخلی بھ شکل ماھوار از بابت سال 1396

 

ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

 1. تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پر سونل ریاست .
 2. ارسال عرایض (54) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .
 3. تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .
 4. تهیه گزارش 15 روزه ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان و ارا ئیه آن به شورای امنیت.
 5. تهیه گزارش از ولایات نا امن کشور .
 6. گزارش هفته وار از آمار و ارقام بیجاشده گان داخلی و ارائه آن به شورای امنیت.
 7. جمع آوری آمار وارقام تعداد (208280) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.
 8. اشتراک پنج تن از کارمندان جهت سروی محلات شهر کابل با موسسات بین المللی توظیف گردیده است            
 9. گزارشات از وضعیت بیجاشدگان داخلی در 34 ولایت کشور، اخذ درطول هفته برای 14 فامیل بیجاشده داخلی در ولایت هرات از جانب موسسات ملی و بین المللی مساعدت گردیده است.
 10. بازنگری تفاهم نامه موسسه باز سازی اجتماعی افغان (آکرو) و ارسال آن به ریاست حمایت حقوقی.
 11. ارسال مکتوب به وزارت انکشاف دهات و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث جهت معرفی یک تن نماینده با صلاحیت شان به این اداره غرض بحث روی چگونگی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان ناشی از جنگ و خشکسالی.
 12. تهیه و ترتیب گزارش بیجاشدگان ناشی از خشکسالی در سطح کشور بصورت تفصیلی و ارسال آن به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث.
 13. ترتیب پلان پیش بینی بیجاشدگان داخلی ناشی از جنگ های اخیر در ولایت غزنی و ارسال آن به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.
 14. معرفی 526 فامیل بیجاشدگان ناشی از جنگ و خشکسالی به ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ غرض رسیدگی به آنها.
 15. اجرای امورات یومیه دریافت و ارسال مکاتیب به مراجع ذیربط بعد از هدایت مقامات ذیصلاح.با
 16. بتعداد (37) نفر از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت به کلینیک مراجعه که برای 20 تن شان ادویه توزیع گردید .
 17. معرفی یک تن به مرکز کنترول توبرکلود جهت تداوی .
 18. اجراات متفرقه در کلینیک .

 

جلسه اسکرین کمیته :

طی جلسه مورخ 18/11/1396اســـکرین کمیته بحضور داشت موســــسات همکار ملی و بین المللی  که دایر گــــردیده بود تعداد (887) فامیل که خودرا بیــــجاشـــده گان ولایات مخــــــتلف معرفی و بمقام محتـــــرم وزارت عارض گردیده بودند عـــــرایض خـــانواده های مذکور توسط اعضــــای  کمــــیته مورد بررسی قرار گـــــــرفت که از آن جمله تعداد (222) فامـــــــیل به تیم های مشترک سروی معرفی گردیدند که بعد از تائید مساعدت برایشان توزیع میــــگردد تعداد (566) فامیل نظر به دلایل مخـــــتلف مسترد  و تعداد (99) فامیل در جلسه غـــیر حاضر بودند.                                                                                  

جدول وضعیت بیجاشدگان

 

کمک های یکساله موسسه ACTED  به همکاری این ریاست در پنج ولایت:

1.     ولایت بدخشان: برای 1340 فامیل که از اثر نا امنی ها بیجاشده بودند مبلغ 27190000 افغانی که برای هر فامیل بین 14000 الی 30000 افغانی پول نقد توزیع نموده است.

2.     ولایت تخار: برای 665 فامیل که از اثر نا امنی ها بیجاشده بودند مبلغ 13642000 افغانی که برای هر فامیل بین 14000 الی 30000 افغانی توزیع پول نقد توزیع نموده است.

3.     ولایت بغلان: برای 1840 فامیل که از اثر  نا امنی و حوادث طبیعی بیجاشده بودند مبلغ 27268000 افغانی که برای هر فامیل بین 14000 الی 18000 افغانی پول نقد توزیع نموده است.

4.     ولایت فاریاب: برای 2449 فامیل که از اثر نا امنی ها بیجاشده بودند مبلغ 37784000  افغانی که برای هر فامیل بین 14000 الی 26000 افغانی پول نقد توزیع نموده است.

5.     ولایت کندز: برای 1540 فامیل که از اثر نا امنی ها بیجاشده بودند مبلغ 284000 افغانی که برای هر فامیل بین 14000 الی 30000 افغانی پول نقد توزیع نموده است.

کمک های فوق در هماهنگی با ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین و عودت کنندگان به اساس گزارش ارسالی موسسه که عکس های توزیع نیز ضم گزارش می باشد صورت گرفته است. 

جدول بیجاشدگان

ارقام بیجاشدگان از برج قوس 1396

عرضه خدمات صحی توسط بشری خیریه موسسه در (21) محل بیجاشده گان داخلی درولایت کابل عملآ آغاز گردید . 

 

در جلسه مورخ 05/09/1396 که بریاست محترم نور احمد "حقجو" ریس تثبیت و پاسخدهی وهماهنگی آمریت کلینیک صحی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان با موسسات همکار ملی و بین المللی ذیل

  1. موسسه دی جینیتر

 2 . بشری خیریه موسسه 

 3 . موسسه محترم شاردو

تدویر یافت در رابطه به پروژه دو ساله که موسسه دی جینیتر جرمنی حمایتگر آن و بشری خیریه موسسه تطبیق کننده آن میباشد عرضه خدمات صحی را در (21) کمپ بیجاشده گان داخلی به شکل ثابت و سیار برای مدت دوسال که از اول دسمبر 2017 آغاز خواهد شد صحبت همه جانبه صورت گرفت و فیصله شد تا بشری خیریه موسسه بطور ماهوار گزارش به آمریت کلینیک صحی این وزارت ارایه نمایند وامور صحی در هماهنگی هم صورت گیرد .

17-13 عقرب

ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

1-      تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پرسونل ریاست .

2-      پیگیری مساعدت های که بنا برهدایت مقام محترم ریاست اجرائیه برای بیجاه شده گان ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهاربه خصوص قوم های گروخیل واسماعیل خیل .

3-      اشتراک آمردریافت راه حل های دایمی در رابطه به تدوین پلان تطبیقی ولایت کابل به دفتر WHH  .

4-      اشتراک آمر دریافت راه حل های دایمی بیجاه شده گان داخلی در اولین جلسه گروپ کاری موظف بمنظور طرح وترتیب چهار چوب پلان تطبیقی ولایتی کابل در تالار موسسه WHH.

5-      تعقیب مکاتیب از ولایات بخاطر ارقام دقیق بیجاه شده گان که دوباره به مناطق اصلی خویش برگشت نموده اند  .

6-      اعزام دوتن از کارمندان این ریاست بعداز طی مراحل قانونی ازطریق ریاست منابع بشری جهت ارتقاع ظرفیت به کشور هندوستان .

7-      اشتراک سرپرست ریاست هماهنگی دریافت راه حل ها درجلسه که تحت ریاست معین پناهنده گان به منظور رسیده گی به مشکلات تعلیم وتربیه کمک ها موسسات همکار بیجاه شده های وزیرستان شمالی دایر شده بود     .

8-      بازدید کارمندان آمریت انتقالات بیجاه شده گان داخلی ازبیجاه شده گان باغ داود وریکریشن جهت برگشت به محلات اصلی شان ضمن صحبت های که به آنها صورت گرفته که درپاسخ به موضوع فامیل هااظهار داشتند که مایان حاضر به برگشت به محلات اصلی نمیباشیم که تعداد فامیل های متذکره در حدود(800) فامیل بوده صرف به تعداد (35) فامیل که درباغ داود زنده گی مینمایند دروضعیت نامناسب به سرمیبرند .

9-    ارسال عرایض (10) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

10-  تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

11-  تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

12- اشتراک یک تن از کارمند این آمریت جهت بررسی تعداد (308) فامیل بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور که از جمله (71) فامیل تائید تعداد (219) فامیل رد و تعداد (18) فامیل غیر حاضر میباشد که در کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی اجراات صورت گرفته شده است.

13-  جمع آوری آمار وارقام تعداد (177770) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

14- درهفته جاری برای تعداد (975)فامیل بیجاه شده درولایات برای بیجاه شده گان  مساعدت های بشری  صورت گرفته است

15- اشتراک آمرپاسخدهی درورکشاپ دو روزه در رابط به چهارچوب سندائی در اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث.

16- بتعداد (25) نفر  از کارمندان . دیپورتی ها . بیجاشده گان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کرده اند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند . 

17- اشتراک آمرکلینیک صحی در جلسه (ارزیابی خطرات صحی ) به وزارت محترم صحت عامه .

18-در یک محل واقع کمپ قصبه تبلیغات صحی صورت گرفت .

10-6 عقرب

ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

1-    ارسال عرایض (14) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

2-      تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

3-      تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

4-      اشتراک یک تن از کارمند این آمریت جهت بررسی تعداد (198) فامیل بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور که از جمله (39) فامیل تائید تعداد (140) فامیل رد و تعداد (19) فامیل غیر حاضر میباشد که در کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی اجراات صورت گرفته شده است.

5-      جمع آوری آماروارقام تعداد (175405) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

6-      بتعداد (128) مریض در کمپ حسین خیل بگرامی و (71) مریض در کمپ سرک دوم پروژه تایمنی  و (115) مریض در کمپ پل کمپنی محل ریگریشن به کمک پرسونل صحی بنیاد خیریه زنان رضاکار افغان و پرسونل کلینیک صحی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان معاینه و برایشان ادویه لازمه تجویز و توزیع گردید .

7-      که مجموعآ برای  (314) مریضان عرضه خدمات صحی صورت گرفت .

8-      از یک محل واقع شهرک ذاکرین نظارت صورت گرفت که در نتیجه ایشان خواهان ارسال داکتر و ادویه شدند .

9-      بتعداد (15) نفر  از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کردند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند . 

10-  در سه محل واقع کمپ حسین خیل بگرامی . سرک دوم پروژه تایمنی و پل کمپنی محل ریگریشن تبلیغات صحی صورت گرفت .

11-  درهفته جاری برای تعداد (2449)فامیل بیجاه شده درولایات هرات ،فراه ،بادغیس ،نیمروز،خوست ،وپکتیکا مساعدت های بشری صورت گرفته است

12-  گزارشات واحدهای دومی تحلیل وتجزیه گردید درزمینه اتخاز وتدابیرلازم صورت گرفته است .

13-  بخاطر تحقق مصوده شمار ه(10)وجلسه شماره (11)مورخ 17/7/1396شورای وزیران  ج.ا.ا جهت رسیده گی به بیجاه شده گان ولسوالی شاه ولی کوت ولایت کندهار،سنگین ولایت هلمند وچوره ولایت ارزگان هما هنگی با نهادهای زیربط صورت گرفت است.

14-  اشتراک ریس هماهنگی دریافت راه حل های دایمی درمجلس ایکه تحت ریاست معینت امور پناهند ه گان ونماینده UNHCR به منظور رفع مشکلات بیجاه شده گان وزیرستان شمالی در دفتر کارشان دایر شده بود .

15-  درطول هفته گذشته به تعداد (10) قطعه مکاتب از مراجع  مختلف مواصلت ورزیده وبعد از هدایت مقامات صالحه اجراات لازم صورت گرفته است .

16-  اشتراک آمر دریافت راه حل های دایمی بیجاه شده گان داخلی در اولین جلسه گروپ کاری موظف بمنظور طرح وترتیب چهار چوب پلان تطبیقی ولایتی کابل در تالار موسسه WHH .

17-  ارایه طرح پروژه های پیشبینی شده ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاه شده گان داخلی از بابت 2018 بنا بر تقاضای ریاست پلان وپالسی به داخل دو ورق وپنج فعالیت به آن ریاست  .

18-  ارسال مکاتیب به ولایات تخار وبغلان بعد از اخذ هدایت به منظور رسیده گی به عریضه ومکتوب عبدالرحیم اخندزاده نماینده (2500) فامیل قوم گجردر ولایت بغلان .

19-  معرفی دوکارمند آمریت دریافت راه حل های دایمی بمنظور بلند بردن ارتقاع ظرفیت به کشور هندوستان بعد از طی مراحل قانونی   .7- کار مشترک بالای قطعنامه 1325 در مورد ارتقاع ظرفیت زنان با آمریت تثبیت وپاسخ دهی .

20-  شریک ساختن تفاهمنامه GIZ به وزارت محترم عدلیه به منظور ارایه مشوره حقوقی مطابق به قانون معاهدات .

21-  همکاری دوتن از کارمندان آمریت انتقالات با ریاست تثبیت وپاسخ دهی در پروسه سروی خانواده های بیجاه شده ولسوالی غوربند ولایت پروان که فعلاً در ناحیه 11شهر کابل جابجاه میباشد .

22-  اشتراک مدیر عمومی انتقال غرض همکاری در سروی بیجاه شده گان شهر کابل با موسسه خیریه پناه بمنظور عرضه خدمات .

29- 3 عقرب

ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

1-      تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پرسونل ریاست .

2-      درطول هفته گذشته به تعداد (9) قطعه مکاتب از مراجع  مختلف مواصلت ورزیده وبعد از هدایت مقامات صالحه اجراات لازم صورت گرفته است .

3-      اشتراک رئیس این ریاست با نماینده گان دفتر وزیر در امور رسیده گی با حوادث ،سره میاشت ،اداره مستقل ارگان های محلی درکاخ شورای وزیران در رابطه به رسیده گی مشکلات بیجاشده گان مناطق  توره بوره ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار که تحت ریاست رئیس عمومی دارالانشآ وزیران تدویر گردیده بود.

4-      تهیه و ترتیب پروژه خیاطی و بافنده گی در رابط به نیاز پروزه ها سال 2018 .

5-      ارسال یک قطعه مکتوب به دفتر NRC جهت اعمار (400) باب شلتر برای فامیل های بیجاشده گان و عودت کننده گان ولایت سرپل که ازکشور های همسایه برگشت نموده اند.

6-      مواصلت هشت قطعه مکتوب ازبیجاشده گان  ولایات هرات،ننگرهار،کندز،خوست و غور جهت تقاضآ کمک وانتقال دوباره آنها به مناطق اصلی شان  .

7-      اعزام کارمندان آمریت انتقالات این ریاست به محلات زیست بیجاشده گان (سرک پنج تایمنی ،چمن ببرک ،چهاراهی گل سرخ و مکتب تاجور سلطانه )جهت آگاهی دهی و تشویق بیجاشده گان محلات متذکره دوباره به مناطق اصلی شان.

8-    -ارسال عرایض (6) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

9-      ـ تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

10- تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

11- ـ اشتراک یک تن از کارمند جهت بررسی تعداد (220) فامیل بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور که از جمله (78) فامیل تائید تعداد (73) فامیل رد و تعداد (69) فامیل غیر حاضر میباشد که در کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی اجراات صورت گرفته شده است.

12- جمع آوری آماروارقام تعداد (172877) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

13- قرار گزارشات واصله برای (905)فامیل بیجاه شده گان داخلی مساعدت های بشری صورت گرفته.

14- بیست قطع مکتوب مواصلت ورزیده ازجمله یازده قطع آن به مراجع مربوط رجعت داده شد.

15- کاربالای چهارتفاهم نامه جهت آماده ساختن آن به امضآبازنگری گردیده.

16- . بتعداد (128) مریض در کمپ حسین خیل بگرامی و (71) مریض در کمپ سرک دوم پروژه تایمنی  و (115) مریض در کمپ پل کمپنی محل ریگریشن به کمک پرسونل صحی بنیاد خیریه زنان رضاکار افغان و پرسونل کلینیک صحی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان معاینه و برایشان ادویه لازمه تجویز و توزیع گردید .

17- که مجموعآ برای  (314) مریضان عرضه خدمات صحی صورت گرفت .

18- . از یک محل واقع شهرک ذاکرین نظارت صورت گرفت که در نتیجه ایشان خواهان ارسال داکتر و ادویه شدند .

19- . بتعداد (15) نفر  از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کردند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند . 

20-     در سه محل واقع کمپ حسین خیل بگرامی . سرک دوم پروژه تایمنی و پل کمپنی محل ریگریشن تبلیغات صحی صورت گرفت

گزارش ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی

مورخ 30/07/1396

ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی زمینه امضآ تفاهم نامه را با موسسه CHA))تحت برنامه رسیده گی به (995) فامیل بیجاشده  که دارای نیازمندی های خاص اند در سطح زون مرکز فراهم نموده و تفاهم نامه میان معین صاحب پالیسی و پلان و ریس موسسه مذکور به امضآ رسیده است . 

طی جلسه مورخ 10/8/1396اســـکرین کمیته بحضور داشت موســــسات همکار ملی و بین المللی  که دایر گــــردیده بود تعداد (308) فامیل که خودرا بیــــجاشـــده گان ولایات مخــــــتلف معرفی و بمقام محتـــــرم وزارت عارض گردیده بودند عـــــرایض خـــانواده های مذکور توسط اعضــــای  کمــــیته مورد بررسی قرار گـــــــرفت که از آن جمله تعداد (71) فامـــــــیل به تیم های مشترک سروی معرفی گردیدند که بعد از تائید مساعدت برایشان توزیع میــــگردد تعداد (219) فامیل نظر به دلایل مخـــــتلف مسترد  و تعداد (18) فامیل در جلسه غـــیر حاضر بودند.

بعد از نشست های مکرر ریاست تثبیت و پاسخدهی با تلاش مسولین کلینیک صحی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان بنیاد خیریه زنان رضاکار افغان آماده تهیه یک مقدار ادویه برای مریضان بیجاشده در کمپ های ذیل گردید .

1 . بتعداد (71) مریض در کمپ سرک دوم پروژه تایمنی

2 . بتعداد (128) مریض در کمپ حسین خیل بگرامی

3 . بتعداد (115) مریض در کمپ پل کمپنی محل ریگریشن.

که از تاریخ 1 الی 3 برج عقرب سال 1396 مجموعآ بتعداد (314) نفر که شامل طبقه ذکور . اناث و اطفال بودند توسط تیم مشترک صحی بنیاد خیریه زنان رضاکار افغان و تیم صحی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان بعد از معاینه ادویه لازم برای  ایشان تجویز و توزیع گردید که در سه محل فوق تبلیغات صحی نیز توسط تیم صحی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان صورت گرفت .

طی جلسه مورخ 3/8/1396 اسکرین کمیته بخضورداشت موسسات همکار ملی و بین المللی که دایر گردیده بود تعداد 198 فامیل که خود را بیجاشدگان ولایات مختلف معرفی و بمقام محترم وزارت عارض گردیده بودند عرایض خانواده های مذکور توسط اعضای کمیته مورد بررسی قرار گرفت که از آن جمله تعداد 39 فامیل به تیم های مشترک سروی معرفی گردیدند که بعد از تائید مساعدت برایشان توزیع میگردد تعداد 140 فامیل نظر به دلایل مختلف مسترد و تعداد 19 فامیل در جلسه غیرحاضر بودند.

 گزارش از رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی

ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی جهت حمایت  و رسیدگی به بیجاشدگان متضرر ناشی از زلزله 2015  در ولایات پروان ،پنجشیر،کاپیسا و تخار  تفاهم نامه را تحت نام پاسخ به زلزله 2015 در افغانستان با موسسه بین المللی DRC به امضا رسانیده که متابق پروژه متذکره به تعداد 169 باب شلتر اعمار گردید که تعداد مجموعی مستفدین مستقیم 1309 تن در چهار ولایت فوق الذکر می باشد.

شماره

ولایت

تعداد مستفدین

1

پروان

29 فامیل

2

پنجشیر

34 فامیل

3

کاپیسا

42 فامیل

4

تخار

64 فامیل

مجموع در چهار ولایت

169 فامیل که در برگرنده 1309 تن میشود

 

 طی جلسه مورخ 26/7/1396  اســـکرین کمیته بحضور داشت موســــسات همکار ملی و بین المللی  که دایر گــــردیده بود تعداد (220) فامیل که خودرا بیــــجاشـــده گان ولایات مخــــــتلف معرفی و بمقام محتـــــرم وزارت عارض گردیده بودند عـــــرایض خـــانواده های مذکور توسط اعضــــای  کمــــیته مورد بررسی قرار گـــــــرفت که از آن جمله تعداد (78) فامـــــــیل به تیمم های مشترک سروی معرفی گردیدند که بعد از تائید مساعدت برایشان توزیع میــــگردد تعداد (73) فامیل نظر به دلایل مخـــــتلف مسترد  و تعداد (69) فامیل در جلسه غـــیر حاضر بودند.     

گزارش دومین جلسه گروپ ساحوی شهر کابل مورخ 24/میزان / سال 1396

جلسه گروپ ساحوی شهر کابل با تلاوت  آیات چند از کلام الله مجید آغاز سپس  تحت ریاست محترم مهر خدا "صبار" ریس عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی (اضطراری) در تالار وزارت تدویر یافت .

جلسه روی موضوعات آتی فیصله نمود

1.     لایحه وظایف جلسه که قبلا ترتیب گردیده بود  بعد ازبحث وگفتگو به تصویب رسید.

2.     غرض کمک ادویه به  کلینک صحی  از سوی ریئس تثبیت وپاسخدهی به جلسه پشنهاد گردید که موسسه یونسیف وعده همکاری نمود

3.     دفتر محترم (WFP) در رابطه به کمک های زمستانی برای 5909 فامیل خبرداد که همه آماده گی ها گرفته شد وعنقریب توزیع آن آغاز خواهد شد. که البته پول نقد میباشد.

 

4.     فیصله صورت گرفت تا چهار تیم  از موسسات همکار ملی وبین المللی  با وزارت تنظیم وغرض  جمع آوری ودریافت معلومات وضیعیت بیجا شدگان  به کمپ ها اعزام گردد که این مسولیت به موسسه WHH که معاونیت جلسه  رابدوش دارد سپرده شد تا هرچه عاجل اقدام نماید.

فعایت های ریاست تثبیت و پاسخدهی بیجاشدگان داخلی:

به اساس هدایت مقام محترم ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی (اضطراری) جلسه مشترک با موسسات همکار ملی . بین المللی و نماینده گان قریه جات دره فندقستان در دفتر  westa  غرض رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان دره فندقستان ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان تدویر وفیصله گردیدتا هرچه عاجل تیم های مشترک سروی را توظیف نموده تا خانواده های که به شهر کابل بیجاشده اند سروی ومساعدت گردد که در رابطه تیم های موسسات همکار مشترک باتیم های سروی ریاست تثبیت وپاسخدهی بیجاشده گان داخلی عملآ در نواحی مختلف شهرکابل توظیف شده است که  جدول سروی قرارذیل میباشد .

جدول سروی

نوت : اکثرآ خانواده ها در نواحی 11. 15 . 17 و 7 زیست مینمایند به اساس گزارشات تیم های سروی خانواده های که عارض گردیده در جریان سروی مشخص گردیده که حدود 90 فیصد آن سابقه دار بوده که از سالهای قبل در نواحی یاد شده در منازل شخصی خویش سکونت دارند .

طی جلسه مورخ 9/7/1396  اســــکرین کمیته بحضور داشت موســــــسات همکار ملی و بین المللی  که دایر گــــردیده بود تعداد (229) فامیل که خودرا بیــــجاشـــده گان ولایات مخــــــتلف معرفی و بمقام محتـــــرم وزارت عارض گردیده بود عـــــرایض خـــانواده های مذکور توسط اعضــــای  کمــــیته مورد بررسی قرار گـــــــرفت که از آن جمله تعداد (63) فامـــــــیل به تیم های مشترک سروی معرفی گردید که بعد از تائید مساعدت برایشان توزیع میــــگردد تعداد (116) فامیل نظر به دلایل مخـــــتلف مسترد  و تعداد (50) فامیل در جلسه غـــیر حاضر بودند.

جدول های طی سال 2017

جدول توحیدی 

جدول جنوری 2017جدول فیبریوری 2017

 جدول مارچ 2017

جدول آپریل 2017

جدول می 2017

جدول جون 2017

جدول جولای 2017

جدول آگست 2017

جدول سبتامبر 2017

جدول اکتوبر 2017