ریاست هماهنگی و دریافت راه حل های دایمی برای بی جاشده گان داخلی

 

کار و فعالیت هیئات موظف ریاست هماهنگی در یافت راه حل های دایمی بیجا شدگان داخلی در طی هفده روز برای خانواده های بیجاشده اخیر ولایت کندز

محترما:

به حسب هدایت مقام محترم وزارت و کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث کارمندان ریاست عمومی رسیدکی به وضعیت بیجاشدگان  اعتبار از تاریخ 16/7/1395 یکجا با وزارت انکشاف دهات ،وزارت صحت عامه ،وزارت ترانسپورت ،اداره ملی مبارزه با حوادث وریاست شاروالی کابل در سه عرصه کار و فعالیت آغاز و ... سروی فامیل های بیجاشده ولایت کندز به دروازه ورودی شمال کابل زیر کوتل خیر خانه صورت گرفت و از جمله فامیل های بیجاشده که در شهر کابل جای برای بودوباش خود نداشتند توسط تیم مشترک به محل تعین شده واقع بوستان کابل انتقال و در یک ساختمان دو طبقه جابجاه و از طرف اداره مبارزه با حوادث سه تخته کمپل برایشان توزیع گردید. که با گذشت یک شبانه روز تعداد خانواده های از ولایت کندز روز افزون گردید تعمیر یادشده  گنجایش را نداشته و اداره مبارزه با حوادث بعد از تثبیت هر فامیل یک تخته ترپال توزیع و کمپ در فضای باز ایجاد گردید.  

و سه وقت غذای گرم توسط کارمندان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث تهیه و به خانواده توزیع می گردید که با گذشت روند بیجاشدگی خانواده های ولایت کندز و آمدن به کمپ بوستان قابل چشم گیر شد و کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث طی جلسه اضطراری تصمیم اتخاذ نمود چون ساحه بوستان قید و محیط مسکونی بوده باید کمپ به کاریز میر انتقال نماید که با ایجاد کمپ متذکره خدمات صحی از طرف تمی صحی وزارت امور مهاجرین – وزارت محترم صحت عامه – شفاخانه شخصی رحیمی- شفاحانه شخصی احمد شا بابا و کابل امبلانس بطور 24 ساعته صورت گرفته وادویه لازم و کافی بدسترس خانواده های که مریض داشتند قرار گرفت.

در عین حال تاجران ، شورا و مردم خیر اندیش کابل کوهدامن ،پروان ، کاپیسا ،پنجشیر و هم یکتعداد تاجران ولایت هرات کمک های شان از قبیل پول نقد – کمپل –لهاف –دوشک – البسه گرم و غذای پخته شده توزیع نمودند چون وضعیت خانواده ها نگران کننده بود و دولت صرفا یک باب خیمه و سه تخته کمپل عسکری ویک تخته ترپال پلاستیک دیگر امکانات در اختیار نداشت تا جوابگوی نیازمندی بیجاشدگان میشد اما کمک های یادشده هموطنان ما سبب شد تا از فاجعه و آسیب پزیری جلوگیری نماید در پهلوی عرضه خدمات دولتی وکمک رضامندانه مردم موسسات بین المللی نیز سهم فعال در بخش های مختلف ایفا نمودند مانند تهیه تشناب های سیار و جابجا نمودن تانکر های ذخیزه آب برای انتقال آب در همکاری ریاست ناحیه 17 شاروالی کابل وموسسه داکار توزیع پول نقد از طرف موسسه پاملرنه توزیع 15قلم جنس شامل کیت آشپز خانه، ترپال و کمپل از طریق موسسه برگشت خانواده ها بعد از امنیت به ولایت کندز بعد از فیصله رهبری حکومت اعتبار از تاریخ 26/7/1395 به محلات اصلی شان بعد امضأ تفاهمنامه  در همکاری وزارت محترم  ترانسپورت – اداره محترم  ملی امادگی مبارزه با حوادث و وزارت محترم امورمهاجرین وعودت کنندگان آغاز که الی تاریخ دوم عقرب بتعداد 783فامیل که شامل 4638 نفر میشود ذریعه 47 عراده موتر سرویس 404دولتی و 49عراده موتر شخصی از کمپ کاریز میر و نواحی شهر کابل به محلات اصلی شان انتقال گردید که عملا کمپ بیجاشدگان ولایت کندز الی ساعت 4 عصر دوم عقرب لغو و دفاتریکه به منظور عرضه خدمات ایجاد شده بود دوباره به مراکز ادارات شان انتقال گردید که بعد از سپری شدن پنج روز تعداد از فامیل های بیجاشده کندز که از پروسه انتقال باز مانده بودند و جمعا 26 فامیل شامل 109 نفر میشد بعد از ثبت نام در مرکز وزارت بتاریخ 9/8/1395 ذریعه دو عراده موتر 404 دولتی در همکاری وزارت محترم ترانسپورت انتقال گردید که مجموعاٌ809 فامیل توسط 49 موتر سرویس 404 و50 فامیل ذریعه موتر شخصی انتقال داده شد.

بدین اساس  روند انتقال و عرضه خدمات در مجموع برای بیجاشدگان کندز در کابل خاتمه و خانواده های که نمی خواهند دوباره به کندز انتقال نماید از طریق موسسات بین المللی سروی شان جریان و در قسمت کمک رسانی تصامیم اتخاذ خواهد گردید.

و هکذا به اساس گزارش ریاست مهاجرین ولایت بلخ بیجاشدگان کندز در ان ولایت 854 فامیل که مجموعا 5981 نفر میرسد که توسط 43 عراده موتر سرویس 404 و 260 عراده موتر شخصی از تاریخ 22-25/7/1395 به ولایت کندز انتقال داده شده است.

 

گزارش ورکشاپ سه روزه ارتقاع ظرفیت کارمندان واگاهی از مفردات ومحتویات پالیسی ملی بیجاشده گان

دفتر محترم (WHH) در تفاهم و همکاری این ریاست به منظور بلند بردن سطح ارتقاع ظرفیت و اگاهی از مفردات و محتویات پالیسی ملی بیجاشده گان داخلی ورکشاپ سه روزه را اعتباراز تاریخ 14 /6/ 1395 الی 16/6 / 1395 در تالار وزارت امور مهاجرین تدویر نموده که ورکشاپ اجندآ رسمآ بعداز تلاوت قرانکریم از جانب محترم فضل احمد عظیمی معین پالیسی وپلان آغاز واین ورکشاپ را یک گام موثر برای رشد ارتقاع کارمندان دانستن که بعدآ ورکشاپ توسط همکاران موسسه ( WHH  )شروع به کار نموده و از جانب محترم "مظفری" محقق و دانشمند که گردانده گی وتدریس ورکشاپ را بدوش داشت پیشبرده میشد که ورکشاپ در سه مرحله دایر گردید.

روز اول اختامیه و معلومات ومعرفی پالیسی با ارایه سلایت ها توسط پروجکتور .

روز دوم پرزنتیشن در سه مرحله سوالات و جوابات

روز سوم کار گروپی ورکشاپ ادامه یافت در خاتمه بعداز جمع بندی عمومی نتایج ورکشاپ از طرف اشتراک کننده گان کارکردان ، مدیریت و برنامه ورکشاپ متذکره را موثر وپردست آور تلقی نموده با  اخذ سرتیفیکیت و یک عدد فلش که بداخل آن تمامآ موارد سه روزه ورکشاپ وجود داشت ختم گردید.

 

گزارش ورکشاپ یک روزه نظر خواهی نمانیده گان (52) محل بیجاشده گان نواحی شهرکابل :

 

ریاست هماهنگی دریافت راه حل های دایمی بیجاشده گان داخلی در همکاری با موسسه محترم (WHH) به منظور دریافت راه حل های دایمی و چالش سر راه بیجاشده گان داخلی ورکشاپ یکروزه را با اشتراک نماینده گان (52) محل بیجاشده گان نواحی شهر کابل در تالار وزارت بتاریخ  19 /  8 / 1395 دایر تا باشد مطابق به پلان های کاری این ریاست نظریات وپیشنهادات نماینده گان بیجاشده ها را مشترکآ شونیده و یا داشت نماید که در این نشست ابتدآ بعداز خوش آمدید توسط رئیس عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی اهداف نشست را مختصرآ تشریح نموده وهم دعوت به دریافت یک راه حل مقعول ومنطقی نمود تا باشد دیگر نیاز فضای دور تشویش همه اعضای خانواده ها تا زنده گی نمایند و همه مانند سایر اتباع کشور دسترسی به همه عرصه خدمات داشته باشند.

سپس نظریات وپیشنهادات نماینده گان (52) محل بیجاشده گان از طریق گروپی روی تخته چارت تحریر و از زبان خود شان بیان وشنیده شد و هم یکجاه نظریات خویش برای برگشت در صورت فراهم شدن تمامآ نیازمندی ها به شمول زمین واعمار سرپناه ،عرضه خدمات بشری دسترسی به انتقال ،مکتب ،کلینیک وسایر مورد ضرورت اعلان داشتن که یاداشت ها ازطرف موسسه ملل متحد وسازمان های کمک کننده گرفته وعده هر نوع همکاری را در راستایی  فراهم نمودن زمینه برگشت ویاهم دریافت راه حل های دایمی برای اشتراک کننده گان داده اند که محفل به دعوآ وخیر فلاح کشور خاتمه یافت.

گزارش در مورد اعمار پروژه آب رسانی دره مرغ گیران ولسوالی پغمان ولایت کابل

محترماٌ:

اینجانب عبدالمتین تلاش آمر دریافت راه حل های دایمی مطابق پلان کاری و تفاهم نامه موسسه محترم WHH به اساس هدایت مقامات ذیصلاح بتاریخ 27/9/1395 بخ منظور اعمار پروژه آبیاری کانال مرغ گیران ولسوالی پغمان در جمع از مسولین دولتی سازمان های اجتماعی اشتراک نموده بودم.

ابتدا محفل با سخنرانی ولسوال پغمان آغاز و از وزارت امور مهاجرین و موسسه WHH بخاطر عرضه خدمات برای خانواده های بیجاه شده و عودت کننده ابراز سپاس و قدردانی نموده اند سپس به نماینده گی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان بنده این پروژه حیاتی را برای باشنده گان اهالی قریه جات دره مرغ گیران تبریک گفته و از فامیل ها تقاضآ بعمل آمده تا در حفظ و نگهداری این پروژه سهم فعال خویش را داشته باشند.

بعد از قطع نوار سنگ تهداب کانال متذکره به طول 1،8 کیلومتر وساخت یک سربند، یک ذخیره کلان و دیوار های محافظوی در جمع از اهالی منطقه گذاشته و افتتاح گردید که سپس در مورد جزیات پروژه نماینده محترم موسسه WHH  برای باشنده گان محل معلومات داده و همکاری های بیشتر خویش را در تکمیل کانال اظهار نموده اند که جریان محفل بعد از تلاوت قران عظیم الشان و دعآ خیروفلاح مردم خاتمه یافت.

گزارش آمر دریافت راه حل های دایمی و آمر انتقالات ریاست دریافت ره حل های دایمی در رابطه به (33) فامیل برگشت کننده گان که 18 فامیل از ولایت کندهار 13 فامیل از ولایت هلمند یک فامیل از ولایت فراه و یک فامیل از ولایت کابل می باشند .

به اساس هدایت شفاهی ریاست هماهنگی و دریافت راه حل های دایمی مایان هر یک عبدالمتین تلاش و احمد شاه رحمانی نزدیک فامیل های برگشت کننده از کشور پاکستان مقابل دروازه وردی وزارت رفته بعداز استماع اسناد دست داشته و گفتگو با نماینده گان فامیل ها ، نامبرده گان بیشتر از (30) سال میشود که در کشور پاکستان زنده گی می کردیم  اما در این آواخر بنابر فشار و اذیت از جانب آنکشور مجبور شدیم بدون کدام امتیاز بشکل اجبار به وطن عودت نمایمم از اینکه پروسه دفتر یونسیار فعلآ متوقف بوده و از امتیاز مالی و معنوی برنامه استفاده نکردیم اما اسناد وردی بداخل کشور از نماینده سرمرزی سپین بولدک کندهار را اخذ نمودیم و از جانب دیگر چون ما بتعداد (55) فامیل که بیشتر از ولایت کندهار هلمند وفراه میباشم در ولایات اصلی خویش مکان برای بود و باش نداریم ناگزیر مجبور شدیم تا غرض سپری نمودن شبانه روزی خویش با اولاد های خود به کابل بیایم و مدت دو شب را درکمپنی به وضعیت رقت باد سپری نمودیم ولی دیگر جای برای بود و باش در محل متذکره نبوده ناگزیر به مرکز وزارت امور مهاجرین با تمامآ اسباب وسایل خانه و اولاد های خویش امدیم تا رسیده گی به وضعیت ما  و همچنان جای بود وباش برای ما از جانب وزارت تعین گردد.

که در پاسخ عرض مایان خدمت خانواده چنین بود از اینکه وزارت امور مهاجرین کدام مکان مناسب برای بود وباش خانواده ها ندارد شما میتوانید به یک محل معصون و یا در پهلوی اقارب خویش زنده گی بدارید و مشکلات تان جمع آوری شد خدمت مقام محترم رسانیده میشود بعداز اخذ هدایت مقام وزارت به اطلاع تمامآ نماینده گان رسانیده خواهد شد .

گزارش از مراسم فراغت (960) تن از سواد آموزان!

محترما!

به اساس هدایت ریاست محترم عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاه شده گان داخلی اینجانب عبدالمتین تلاش آمر دریافت راه حل های دایمی بیجاه شده گان داخلی بتاریخ 20 عقرب 1395 در مراسم توزیع شهادت نامه برای (960) تن فارغان سواد آموزی بیجاه شده گان و عودت کننده گان شهرک اتفاق و انصار دشت برچی در جمع از نماینده گان ادارات دولتی به اساس تقاضا موسسه محترم انافی که تطبیق کننده کورس های سواد آموزی بوده اشتراک نمودهم مراسم بعد از تلاوت قرانکریم در مسجد قمرالبنی هاشم رسماً آغاز و در ابتدا محترم سردار احمد رحیمی معین سواد آموزی، آموزش تعلیم و تربیه را در کشور یک امر ضروری دانسته و از اداراتیکه در این راستا همکاری نموده قدر دانی نموده.  سپس  به نماینده گی وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان بنده این موفقعیت را برای (960) تن از بیجاه شده گان و عودت کننده گان تبریک گفته و همکاری همیشگی و زارت امور مهاجرین و عودت کننده گان را در راستا خدمت گزاری برای این خانواده ها در همه عرصه ابراز داشته که در اخیر شهادت نامه ها به حضور داشت جناب آقای جمشیدی مشاور معاونیت دوم ریاست اجرائیه و معین سواد آموزی برای مستحقین توزیع گردید.

گزراش کار و فعالیت ریاست دریافت راه حل های دایمی بیجاشدگان داخلی

مورخ 13/11/1395

  انتقال (31) فامیل شامل 156 تن از بیجاشده گان ولایات هلمند و کندهار که در پل شینه ولسوالی بگرامی ولایت کابل جابجا گردیده بودند خانواده های متزکره از مدت سه ماه بدین طرف درتعمیر نیمه کاره به سرمی برند در این مدت مساعدت های نقدی غذایی و غیر غذایی نهاد های ملی و بین المللی بعد از سروی دقیق مستفید گردیدند اما از اینکه هوا روز بروز رو به سردی بوده خانواده ها طی درخواست خواهان انتقال خویش به ولایت کندهار گردیده که بعد از هدایت و حکم مقام محترم وزارت این فامل ها توسط دو عراده سرویس 404( میوند  وردک ترانسپورت) با مصارف دولتی از بودجه اضطراری به ولایت کندهار بتاریخ 13/11/1395 انتقال شدند و همچنان غذای طبخ شده گرم برای اعضای خانواده ها توزیع گردید.

گزارش بازدید از کورسهای سواد آموزی برای بیجا شدگان در ساحه شهرک اتفاق، شهرک عبدالله انصاری و ولسوالی پغمان ولایت کابل

به اساس هدایت مقام محترم ریاست عمومی با در نظر داشت تفاهم نامه که با دفتر محترم WHH صورت گرفته ونظارت از موادات تفاهمنامه یکی از وظایف وزارت امور مهاجرین می باشد بتاریخ 11/7/1395 اینجانب حفیظ الله "سرخرودی " سرپرست ریاست هماهنگی دریافت راه حل دایمی با برهان الدین مدیر تنظیم وراجستر ونماینده موسسه ولت هلفی هنگر  که تدویر کورس مربوط انها می گردد غرض بازدید از کورسهای که در ساحه دشت برچی شهرک عبدالله انصاری که دارای 10 صنف درسی بوده وتوسط 10 استاد ویک سوپروایزر در ساعات مختلف تدویر میگردد باکمیت 243 شاگرد که تماماٌ از شاملین کورس زنان ودختران بودند به پیش برده میشد.

همچنان بعدا در ساحه قلعه قاضی شهررک اتفاق به تعداد 21 صنف موجود بوده که مجموع 500 شاگرد توسط 21 استاد وسه سوپروایزر درس داده میشود.  

همچنان نظر به تفاهم نامه به یک تعداد از شاگردان کورس 20 قطعه مرغ با وسایل ساخت وساز مرغ آنچه از طرف دفتر WHH  داده شده اما اکثریت دیگر شکایت دارند که تا هنوز برایشان مرغ و وسایل مورد ضرورت ان از طرف دفتر متذکره داده نشده است .

هیئت بعد از بازدید وشنیدن مشکلات انها موضوعات را یاداشت نموده وسایل وامکانات کورس تا حدی تکمیل بود اما شاملین کورس در مجموع علاقمند ادامه کورس بودند.

بعد از ظهر هیئت با نماینده دفتر WHH  به صوب ولسوالی پغمان رفته که در ولسوالی پغمان 10 صنف که مجموعاٌ 250 شاگرد توسط 10 استاد تدریس میگردد اشتراک کنندگان در ولسوالی علاقه زیادی به تدریس نداشته وغیر حاضری انها هم زیاد بود همچنان شاملین در کورسهای پغمان در رابطه به پروسس میوه که قبلا از طرف دفتر WHH  برایشان وعده داده شده بود اجرا نگردیده است شکایت داشتند .

دفتر محترم WHH امکانات استادان مجرب را برای تدریس در کورسها آماده نموده اند پیشنهاد میگردد تا با دفتر WHH صحبت شود در صورت امکان کورس ها ادامه یابد.

اینک گزارش هذا به مقام محترم ریاست عمومی نگاشته شد تا در مورد هرانچه هدایت می فرمایند موجب تحمیل است.

 

گزارش مورخ 18/12/1395

محترما

اینجانب عبدالمتین تلاش آمر دریاقت راه حل های دایمی بیجاشده گان داخلی بنا بر تقاضای دفتر محترم WHHو هدایت محترم سرپرست ریاست بیجاشده گان داخلی بتاریخ 18/12/1395 بمنظور ی اشتراک در تریننینگ آموزیشی بخش زراعت برای (140) تن دهقانان در قریه مرغ گیران ولسوالی پغمان دایر گردیده بود توظیف گردیده بودم  که گزارش خویش را قرار ذیل ابراز میدارم .

موسسه محترم WHH به اساس تفاهم نامه امضاٌ شده میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان قبلاً کانال آب را به مساعت (1،8) کیلومتر اعمار گردیده  بود تا کانال ساخته شده جریان آب را منظم و از ضایع شدن آب جلوگیری نماید که این کار سبب شده تعداد (140) فامیل عودت کننده ، بیجاه شده گان و آسیب پزیر بر علاوه آب آشامیدنی برای مزرعه خویش نیز استفاده نمایند موسسه WHH به خاطر استفاده خوب از آب و هم بهره برداری از محصولات زراعتی برنامه آموزشی را بدون امتیاز برای (140) دهقان و زمین دار قریه مرغ گیران پغمان ایجاد نموده و عملاٌ (140) تن دهقانان حاضر شده اند که بدون کدام حق الضمه در پروگرام متزکره حاضر و برنامه را پیگیری نموده و در آینده استفاده خوب نمایند و این هم موفقیت را نتایج زحمت کشی و برنامه ریزی های خوب وزارت امور مهاجرین دانسته و از وزارت امور مهاجرین ابراز قدردانی نموده اند که در اخیر اینجانب نیز به نماینده گی از وزارت امورمهاجرین یاد آور شده.

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان همیشه کوشش نموده تا از طریق نهاد های ملی و بین المللی احتیاج فامیل های عودت کننده و بیجاه شده گان را مرفوع نموده به خصوص ایجاد برمانه های زیربنای که بتواند جوابگوی همه نیاز مندی های خانواده شود و در اخیر این فامیل ها تقاضاً مکتب و کلینیک را نیز از این وزارت نموداند.

 

گزارش هیات موظف هر یک عبدالمتین تلاش، امین الله مرزائی و برهان الدین برهان در  رابطه به بررسی (80) خیمه نصب شده واقع سر چشمه خروتی ولسوالی قره باغ ولایت کابل.

محترما!

گزارش تاریخ 10/5/1395 مدیر اراضی، مدیر عمومی قریه جات و نماینده قومندانی امنیه ولسوالی قره باغ ولایت کابل ذریعه نامه شماره 35869/817 مورخ 4/ 8/ 1395  اداره اراضی افغانستان بخاطر جابجائی (80) خیمه مهاجرین بالای قطعه نمبر یک کدستری واقع ولسوالی قره باغ به این ریاست مواصلت ورزیده که بعد از حکم ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاه شده گان داخلی و هدایت ریاست هماهنگی دریافت راه حل های دایمی سه تن از کارمندان آمریت دریافت راه حل ها همرای با انصارالله کارمند آمریت اضطرار ریاست مهاجرین ولایت کابل به تاریخ 29 / 8/ 1395 به محل متزکره در ولسوالی قره باغ سفر نمودیم که یافته ها و چشم دید خویش را چنین تحریر میداریم.

1: خانواده های ذکر شده که (80) فامیل در گزارش تذکر یافته تعداد شان (80) فامیل نبوده بلکه (120) فامیل میباشد که خانواده های یاد شده قرار اظهارات خودشان ابتداً در زمین های دولتی مسکن گزین شده بودند که ادارات دولتی ولسوالی قره باغ از افراز خیمه وایجاد سرپناه از طرف فامیل ها جلوگیری نموده و این عمل مامورین ملکی و نظامی ولسوالی قره باغ سبب شد تا به مقدار (40) جریب زمین از قرار فی جریب مبلغ یکصد هزار افغانی از نزد محترمان هر یک محمد اکرم،  خواجه مقصود و راز محمد  که ملکیت شخصی شان بوده در بدل پول نقد خریداری نمودیم و در مقابل اسناد حاوی شصت و مهر مالکین زمین تاپه و امضاٌ ولسوالی بوده از ایشان اخذ و بدست داریم که بعد از پرداخت پول و عقد پرتوکول به ساخت ساز منازل خویش اقدام نموده و اکنون (120) فامیل در این محل زنده گی میدارند.

2: ساحه ایکه فامیل ها زنده گی میدارند مقابل شهرک السکان به سمت غرب موقعیت دارد که حدوداٌ 100 متر از سرک قیر و یا جاده عمومی کابل بگرام فاصله دارد که چهار اطراف (40) جریب زمین ملکیت خویش را با خشت پخته مانند یک قلعه بزرگ دیوار نموده و در بین قلعه منازل خویش را اعمار نموده اند.

3: عرضه خدمات بشری مانند حفظ الصحه (تشناب و حمام) از طرف موسسه داکار برای خانواده ها ساخته شده آب آشامیدنی توسط تانکر غرض استفاده متداوم از طرف موسسه داکار انتقال داده مشود.

4: یک حلقه چاه کوبه ای از طرف شخصی خیر خواه در حالت حفر کردن بوده که تقریباً %80 کار تکمیل گردیده و عنقریب مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در اخیر این فامیل ها از وزارت امور مهاجرین تقاضا داشتن تا شامل مساعدت های زمستانی گرددند و همچنان تماماٌ فامیل ها عودت کننده کشور پاکستان میباشند .