شهرک های عودت کننده گان

شهرکهای عودت کننده گان و عرضه خدمات زیر بنائی :

بعد ازصدور فرمان شماره (۱۰۴) مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۴ ریاست جمهوری الی اکنون در(۲۹) ولایت کشور(۶۱) شهرک که درمجموع ساحۀ (170160) جریب زمین بکروبایر دولتی رااحتوا می نماید ایجادوافتاح شده است ،که ازجمله (۳۹) شهرک که موازی (99852) جریب زمین رااحتوا می کند مطابق قانون تنظیم امورزمینداری اداره مستقل اراضی افغانستان رسماً به جانب وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان انتقال گردیده است .

برمبنای فرمان (۱۰۴) درمرکز وولایات کشور ،کمسیون های توزیع نمرات زمین به اشتراک ارگانهای ذیربط دولتی تحت ریاست معاونین ولایات ودرمرکزتحت ریاست یکی ازمعینان وزارت امورمهاجرین شروع بکارنمودند،کمیسیون متذکره ،مهاجرین وعودت رابرویت فورم( VRF) که هنگام پروسه عودت برای شان توزیع می گردد ، مورد رسیده گی قرارداده وبعدازتشخیص برای آنها درشهرکهای عودت کننده گان نمره زمین تعین وتوزیع می گردد که تاکنون (406883) عرایض جهت دریافت نمرات زمین درریاست های امورمهاجرین مرکز وولایات ثبت وراجسترگردیده است که ازجمله (115543) فامیل ازطریق کمیسیون های مربوط مستحق نمرات زمین شناخته شده و(72189) فامیل پول قیمت نمرات زمین خودرابه حساب واردات دولت تحویل بانک نموده اندو(68426) فامیل نمرات خویش راتسلیم شده اند و(30414) فامیل نمرات خود رادرشهرک هااعمارنموده .

همچنان رسیده گی به موقع درمورد بی سرپناهی عودت کننده گان به کمک کشورآسترالیا توسط موسسه UNDP تحت عنوان پروژه السکان (۱۰۲۵) باب منزل رهایشی واقع باریک آب ولسوالی قرباغ ولایت کابل که هریک شامل دواطاق نیشمین ،دهلیز وتشناب می باشد ،اعمار وازطریق کمیسیون موظف به مستحقین توزیع شده است .

به همینگونه ازعودت کننده گان درپنج مرکز،پلچرخی ولایت کابل  ،ثمرخیل ولایت ننگرهار،گردیزولایت پکتیا،جمال مینه ولایت کندهاروهرات پذیرای صورت می گیرد وبه هرعودت کننده توسط موسسه بین المللی UNHCR مبلغ ۲۰۰ دالر امریکای توزیع می شود وبرای عودت کننده ها، دربخش های ماین پاکی واکسین اطفال وسایربخش هادرانگشمنت سنترها رهنمای لازم صورت می گیرد.

وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان به منظور استقرارمجدد وتامین خدمات اجتماعی وزیربنائی درشهرک ها وبااستفاده ازبودیجه منظور شده انکشافی باموسسات بین المللی مساعی مشترک را ازقبیل جغل اندازی سرک های داخل شهرک های مرکزوولایات کشوربه طول (۳۹۲) کیلو متر،اعمار (۱۸۳۲) پل و پلچک ها،حفر(۸۱۴) چاه نیمه عمیق ،حفر(۲۴) حلقه چاه عمیق آب آشامیدنی ،اعمار (۲۴) ذخیره آب واعمار دیوراهای استنادی درشهرک ها انجام داده است .

همچنان به کمک ادارات وموسسات همکار زیربط بین المللی (۲۴) باب مکتب ، (۲۵) باب کلینک صحی و(۴۱) محراب مسجد رانیز اعمار نموده است .

درگزارش ارسالی علاوه شده است که ازسال ۲۰۰۲ الی ۲۰۱۴ به سازماندهی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان وبه همکاری موسسات همکاربخصوص UNHCR  درشهرک های عودت کننده گان وبی جاشده گان داخلی واقع در۳۴ ولایت کشور،(223825) منزل رهایشی یاشلتر اعماروتوزیع گردیده است.

هکذا برمبنای استراتیژی حل منطقوی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان بامساعی مشترک(UNHC) تدابیرواقدام عملی رادر(۴۸) ساحه و(۲۲) ولایت که دارای میزان بلند عودت بوده روی دست گرفته است .