ریاست خدمات انجینری

 

گزارش مختصر ریاست خدمات انجنیری

 

راپور فعالیت های پروژه وی آمریت تطبیق پروژه های انکشافی  ریاست خدمات انجنیری وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان سال مالی 1396 .

وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان بتاسی ازپالسی وبرنامه های حکومت وحدت ملی با درنظرداشت مسؤلیت ها مطابق لایحه وظایف خویش خدمات زیربنائی ذیل را در بخش پروژه های انکشافی درشهرک های مهاجرین مرکز و ولایات طی سال 1395 و 1396 انجام داده است .

·        پروژه های تکمیل شده:

1-    احداث واعمار (3.204 ) کیلومتر سرک و(39) پلچک شهرک قلموال مینه ولایت خوست که کار پروژه آن 100% تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

2-    اصافه کاری (14.46)فیصد اعمار (3.204) کیلومتر و (39) پلچک شهرک قلموال مینه خوست کار آن 100% تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

3-    نصب ومونتاژسیستم سولر برای (476) فامیل مستحق مهاجرین شهرک رباط پکتیا کار آن 100% تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

4-    حفر یک حلقه چاه عمیق ، ذخیره آب، تمدید شبکه آبرسانی ودیوار احاطه چاه شهرک سرجنگل ولایت غور کارپروژه آن 100% تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

5-    احداث واعمار (4.217) کیلومتر سرک و(2) پایه پل در شهرک البیرونی ولایت غزنی کار پروژه عملاً در ساحه 100% تکمیل ودر مرحله تسلیم گیری قراردارد.

6-    حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدید شبکه آبرسانی ، دیوار احاطه چاه وسیستم سولر شهرک دشت مور ولایت دایکندی کار عملی پروژه 100% تکمیل ودرمرحله بهره برداری  قراردارد.

7-    تحکیم کاری اطراف دیوار احاطه چاه عمیق شهرک خواجه الوان ولایت بغلان 100% تکمیل ودر مرحله تسلیم گیری قرار دارد.

·        پروژه های تحت کار:

1-    حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه آبرسانی وسیستم سولر شهرک عسقلان ولایت کندز ناامنی های متواتر مانع تطبیق پروژه گردیده که بودجه آبرسانی شهرک عسقلان ولایت کندزبه ولایت غور ومیدان شهر انتقال گردیده است.

2-    احداث واعمار (14.286) کیلومترسرک و(160) متر پایپ کلورت در شهرک بنی ورسک ولایت پروان تا اکنون پیشرفت کار عملی آن در ساحه 83% میباشد.

3-    کار حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدید شبکه آبرسانی، سیستم سولر با دیوار احاطوی چاه شهرک پنجوایی ولایت قندهارتا اکنون پیشرفت کار عملی آن درساحه 96% میباشد.

4-       حفر(21) حلقه چاه های نیمه عمیق شهرک عسقلان ولایت کندز به کمک مالی کشور هندوستان که کارپروژه آن تااکنون عملاً 90% پیشرفت نموده است.

5-       حفر یک حلقه چاه، سیستم سولر وذخیره آب در شهرک بنی ورسک ولایت پروان به کمک کشور هندوستان که پروپوزل پروژه مذکور ترتیب وغرض منظوری به مرجع مربوطه ارسال شده.

6-       حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک حضرت سلطان ولایت سمنگان که کارپروژه عملاً 6%پیشرفت نموده وکارآن متؤقف میباشد.

7-       حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک دشت قعله وزیر ولایت لوگر کارپروژه تااکنون عملاً 35% پیشرفت نموده است .

8- حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک میدان شهر ولایت میدان  وردک  کارپروژه عملاً 5% پیشرفت نموده است وفعلاً متؤقف میباشد.

9-    تحکیم کاری جویچه های سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان کارپروژه تا اکنون عملاً 88% پیشرفت نموده کار نورمال جریان دارد.

10-    پروژه توزیع نصب ومنتاژسیستم سولربرای 900 فامیل در شهرک مهاجرین امیرشنسیب ولایت غوردرپروسه تدارکاتی قرار دارد.

11-   حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک شیخ متی ولایت زابل که اسناد آن طی مراحل قرارداد میباشد.

12-   حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک دشت ناگمان ولایت کاپیسا تظاهرات کوچیها مانع تطبیق پروژه مذکور گردیده است.

13-   حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک باباصاحب ولایت لغمان سروی تخنیکی پروژه مذکورتکمیل گردیده ودیزاین پروژه مذکور تحت کار است .

14-   از جمله (3000)نمره رهایشی شهرک مهاجرین دشت باباصاحب ولایت لغمان (948) نمره خط اندازی گردیده که بعد از توزیع آن متباقی نمرات خط اندازی وتوزیع خواهد شد.

15-   خط اندازی (599)نمره رهایشی شهرک مهاجرین یکاولنگ ولایت بامیان کار پروژه(83%) تکمیل به اساس گزارش تیم سروی (101) نمره رهایشی درشهرک مذکور از طرف مردم تصرف گردیده .

16-   خط اندازی (2000) نمره رهایشی شهرک دشت قعله ولایت لوگردر آینده نزدیک کارخط اندازی نمرات مذکورآغاز خواهد گردید.

اجراآت ریاست خدمات انجنیری از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

1.       جریان کار بالای خط اندازی شهرک باریکآب ولایت کابل .

2.       آماده کردن لیست کارمندان خواهان اخذ نمره زمین در پروژه پیروزی و ارسال آن به ریاست دفتر .

3.       اشتراک در شارت لیست مدیر عمومی  برآورد .

4.       اشتراک در شارت لیست انجنیر آبرسانی و انجنیر برآورد .