موقعیت دفاتر اتشه های وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان مقیم ایران

شهرت

وظیفه

محل وظیفه

موقعیت دفتر

شماره تماس

ایمل آدرس

شماره

اسم

۱

محمد آصف درزابی

آمرنمایندگیها

تهران

تهران سفارت افغانستان

0098016340414

Officer_frg_irr@yahoo.com

2

سید علی حسن مصطفوی

اتشه امور مهاجرین تهران

تهران

تهران سفارت ایران

00989120891932

tehranrefugee@yahoo.com

3

نبی الله صمدی

اتشه مشهد

مشهد

قونسلی گری افغانستان مشهد

00989303640119

mashhadrefugee@gmail.com

4

مرتضی خرمی

اتشه زاهدان

زاهدان

خیابان جانبازان بیست متری هدایت

0098901745808

Morr.zahedan@yahoo.com