اتشه مهاجرین مقیم تهران

اجراآت اتشه تهران از تاریخ  2/5/1395 6/5/1395

1.            {C}صدور 495 نامه ابطال کارت وارایه خدمات برای بقیه اعضای خانواده آنها

2.            {C}صدور 61 قطعه نامه به شفاخانه ها در مورد مساعدت صحی ، بازگشت به کشور به طب عدلی غرض تحویل جنازه ها ، غرض شناسایی ورایه خدمات ، نامه به زندانها جهت ملاقات با اعضای خانواده ها ی شان .

3.            {C}صدور 307 نامه مساعدت آموزشی جهت ثبت نام به مدرسه ، تماس تیلفونی با رئیس دفتر کل اتباع در مورد ثبت نام دانش آموزان فاقد مدرک اقامتی .

4.            {C}به تعداد 863 نامه رسمی پیرامون رفع مشکلات مهاجرین عنوانی مراجع مختلف از دفتر نماینده گی تهران در یک هفته صادر گردیده است .

 

1.       صدور 495 نامه ابطال کارت وارایه خدمات برای بقیه اعضای خانواده آنها

2.       صدور 61 قطعه نامه به شفاخانه ها در مورد مساعدت صحی ، بازگشت به کشور به طب عدلی غرض تحویل جنازه ها ، غرض شناسایی ورایه خدمات ، نامه به زندانها جهت ملاقات با اعضای خانواده ها ی شان .

3.        صدور 307 نامه مساعدت آموزشی جهت ثبت نام به مدرسه ، تماس تیلفونی با رئیس دفتر کل اتباع در مورد ثبت نام دانش آموزان فاقد مدرک اقامتی .

4.         به تعداد 863 نامه رسمی پیرامون رفع مشکلات مهاجرین عنوانی مراجع مختلف از دفتر نماینده گی تهران در یک هفته صادر گردیده است .

     اشته تهران

1 . صدور 592 نامه در مورد حل مشکلات مهاجرین افغان در کشور ایران ،صدور نامه به طب عدلی جهت تحولی جنازه از پژشک قانونی ایرانشهر ، ملاقات و صدور نامه به زندان ، نامه بازگشت به کشور ، ابطال کارت مهاجرت و غیره  .

اتشه تهران:

-        صدور 100 قطعه مکتوب به مراجع مختلف جهت رفع مشکلات مهاجرین.

صدور 90 قطعه مکتوب به UNHCR در ارتباط به مسایل مهاجرین.

اجراآت نماینده گی مهاجرین مقیم تهران از تاریخ ۲۰ الی ۲۷ عقرب

 • صدرو ۱۷ معرفی نامه به طب عدلی جهت تحویلی جناز ها یمهاجرین به خانواده های آنها.
 • صدور ۵ معرفی نامه به اقارب زندانیان افغن، جهت ملاقات با زندانی های خویش.
 • صدور ۱۰ مکتوب به UNHCR عرض کمک به افراد بی بضاعت مهاجر.
 • صدور ۹ نامه به شفاخانه ها.
 • صدور ۱۲ نامه خروجی به همراهان مریضان وجنازه ها.
 • ۲۶ نامه دیگربه مراجع زیربط غرض رفع مشکلات مهاجرین .
 • ملاقات با نمایندگان مهاجرین مقیم تهران غرض رفع مشکلات آنها.

گزارش  نماینده گی تهران در جریان ماه عقرب

 • صدور ۱۵۱ معرفی نامه به طب عدلی،زندان ها  وunhcr در موارد مختلف غرض رفع مشکلات مهاجرین.
 • ارسال ۴۸ گواهی نامه غرض ثبت نام وتخفیف در هزینه های مدارس برای اطفال مهاجرین.
 • صدور ۱۴۰ مکتوب به شفاخانه ها ،کانون اصلاح وتربیت تهران،وزارت امور مهاجرین، میدان های هوائی نمایندگی ها وسفارت در مورد مسایل مختلف مرتبط به مهاجرین.
 • اشتراک در جلسه مهاجرین مقیم استان های قم وتهران.
 • اشتراک در ملاقات سفیر افغانستان با محمدی فر مدیرکل امور اتباع ومهاجرین خارجی وزارت کشور ایران.

در اثر حادثه ترافیکی که بتاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۷ در مسیر شهرستان خاش تهران بوقوع پیوست ، پنج افغان جان باختند .

تاریخ نشر: Apr 25, 2015 رده : عمومی

محمد آصف درزابی آمر نماینده گی های مهاجرین مقیم تهران ، به نقل از نماینده گی امور مهاجرین افغان در تهران ، به ریاست اطلاعات وراتباط عامه این وزارت خبر داد که یک موتر نوع پژو  ۴۰۵ که پنج نفر افغان را حوالی عصر۱۳۹۴/۱/۲۷ از مسیر شهرستان خاش طور قاچاق به تهران انتقال میداد به اثر تیز رانی راننده از جاده منحرف و بعد از تصادم طعمه حریق شد.

به گفته منبع در این حادثه ۵ نفر افغان یاد شده و راننده واسطه ، همه جان باختند .#