موقعیت دفاتر اتشه های وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان مقیم پاکستان

شهرت

وظیفه

محل وظیفه

موقعیت دفتر

شماره تماس

ایمل آدرس

شماره

اسم

۱

مصری مومند

اتشه اسلام آباد

اسلام آباد

سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد

0923348877782

Morr_islamabad@yahoo.com

2

الوزی غازی

اتشه پشاور

پشاور

چنار رود خانه نمبر 34

92315937457

Morr_peshawar@yahoo.com

3

حبیب الرحمن شمس

سر پرست اتشه کویته

کویته

قونسلگری افغانستان مقیم کویته

0092345944189

Directorate_morr_quetta@yahoo.com