اتشه مهاجرین مقیم کویته بلو چستان

 

اجراآت اتشه کویته از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

 1. توزیع به تعداد 4800 قطعه اوراق تبلغاتی درمناطق مهاجر نشین شهر کویته .
 2. معرفی نماینده گان مهاجرین به اتشه اسلام اباد جهت ملاقات با جناب وزیر صاحب .
 3. عودت (101) فامیل مهاجرین افغان به کمیت 437 تن به کشور.
 4. توزیع 1193 قطعه فورم مفقودی کارت خروج اطفال از کارت والدین شان وتصیحیح کارت .

اتشه کویته

1.  توزیع 220 قطعه اوراق معلوماتی در مناطق مهاجر نشین کویته  .

2.  عودت 10 فامیل از طریق مرکز عودت داوطلبانه .

 

3.  رهایی 4 تن از مهاجرین افغان دارای کارت هویت از حوزه پلیس در کویته  .

فعالیت اتشه کویته پاکستان

اخبار رسیده از نمایندگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در شهر کویته ایالت بلوچستان پاکستان می رساند که این نمایندگی در دو ماه گذشته 58 جلسه را به منظور حل مشکلات مهاجرین در نقاط مختلف این شهر دایر نموده و با نمایندگان مهاجرین صحبت و گفتگو نموده است.

مسئولین اتشه وزارت امور مهاجرین در کویته می گوید که در جلسات یاد شده به صورت مجموعی 1264 نفر از نمایندگان مهاجرین و برخی مقامات اداره های ذیدخل شرکت نموده است.

منبع افزوده است که این نمایندگی در ماه ثور سال جاری به تعداد 28 جلسه مشترک با نمایندگان مهاجرین، دفاتر UNHCR و WESS  برگزار نموده که در آن 608 نفر اشتراک نموده است.

 

اتشه کویته:

-        توزیع 780 قطعه اوراق معلومات دهی برای مهاجرین درکویته.

-        ثبت 29 فامیل عودت کننده.

توزیع 84 قطعه فورم های نکاح خط کارت مثنی.

اجراآت اتشه امور مهاجرین کویته درجریان ماه حمل وهفته اول ماه ثور

-        اجراات در قبال 446 قطعه اسناد مربوط مهاجرین .

-        صدور 114 قطعه فورم مختلف النوع برای مهاجرین.

طی مراحل اسناد عودت داوطلبانه 109 فامیل از طریق مرکز DRC شهر کویته.

فعالیت اتشه امور مهاجرین کویته

از تلاشهای اتشه امور مهاجرین  و عودت کننده گان مقیم کویته ، 157 نفر افغانهای بدون اسناد که از ساحات مختلف پاکستان و بخصوص ایالت کویته دستگیر شده بودند ، به تاریخ 2 اپریل ، مطابق 14 حمل سالروان از قید پولیس پاکستان آزاد و از طریق سپین بولدک به افغانستان رد مرز شدند .

اجراآت اتشه امور مهاجرین مقیم کویته

نظارت از توزیع ماشین لباس دوزی، بایسکل ولچر ،گوشی شنوائی ،مرغ های خانگی برای یک تعداد از مهاجرین در لیسه مریم غوث آبا شهر کویته از طرف UNHCR.

اجراآت اتشه امور مهاجرین کویته از تاریخ ۱۷ قوس

 • تصحیح ۲۵ قطعه کارت مهاجرت .
 • توزیع ۱۸۹ قطعه کارت مهاجرت بعد از تصحیح .
 • توزیع ۲۱ قطعه کارت مستقل برای اطفال.
 • شمولیت اسمای ۶۸ طفل نوزاد در کارت های والدین شان.
 • صدور ۳۴ قطعه فورم مفقودی کارت مهاجرت.
 • صدور ۱۳۳ قطعه سند تولدی و ۳۰ ورق فورم نکاح نامه.

اجراآت اتشه امور مهاجرین کویته از تاریخ ۳ الی ۱۰ قوس

 • اشتراک در جلسات مهاجرین افغان در ساحات مختلف.
 • تدویر ۸ جلسه به اشتراک تیم شورا.
 • ثبت ۵ فامیل عودت کننده در مرکز VRC.
 • اجراآت در قبال تصحیح ۲۴ قطعه کارت مهاجرت ، ۴۸ قطعه فورم مفقودی کارت مهاجرت ، ۱۲۶ قطعه کارت مهاجرت ،توزیع ۶۱ قطعه کارت اطفال ،شامل نمودن اسمای ۶۳طفل در کارت های والدین شان و صدور ۵۳ قطعه فورم مفقودی کارت.

گزارش نماینده گی امور مهاجرین وعودت کنندگان مقیم کویته از تاریخ ۲۵ الی ۲۹ عقرب

 • استماع مشکلات مهاجرین طی جلسات درساحات مختلف منطقه ژوب وقلع سیف الله.
 • انتقال یک طفل مفقود شده افغان از شهر کویته به کمیساری نیرو های سرحدی سپین بولدک .
 • تسلیمی ۶۶ نفر مهاجر رها شده از حبس به پولیس میدان هوائی شهر کویته غرض انتقال آنها به محلات شان.
 • اشتراک در ۹ جلسه شورای مهاجرین.
 • ثبت ۳ فامیل عودت کننده.
 • تصحیح۱۱ کارت مهاجرت.
 • توزیع ۱۹۴ کارت مهاجرت بعد از تصحیح وطی مراحل فورم مفقودی.
 • توزیع کارت برای ۶۵ طفل.
 • شامل نمودن اسمای ۷۵ طفل نوزاد در کارت والدین شان.
 • صدور ۲۵ قطعه فورم مفقودی کارت.
 • صدور ۶۹ قطعه سند تولدی و ۲۵ ورق نکاح نامه.

۶۱۵فامیل مهاجر در ربع سوم سال روان از طریق کویته به کشور عودت نموده اند

به اساس معلومات حبیب الرحمن شمس سرپرست اتشه امورمهاجرین مقیم کویته در جریان ربع سوم سال روان (سرطان ،اسد ،سنبله) اسناد 615 فامیل شامل 2993 نفر از طریق مرکز VRC واقع بلیلی شهرکویته ایالت بلوچستان ،طی مراحل واز مرز چمن طور داوطلبانه به کشور عودت نمودند.

همچنان برای خانواده های مذکور 620 ورق معلوماتی نیزتوزیع شده است.

گفتنی است که از آغاز سال 2015 الی اخیر سپتامبر مطابق 10/9/1393 الی 9/6/1394 ،2108 فامیل که شامل10071 بودند ،طور داوطلبانه از مسیر چمن به کشور عودت نموده اند.

نمایندگی امورمهاجرین کویته در جریان ربع دوم سال روان 636 اسناد خانواده عودت کننده را طی مراحل نموده است

به اساس معلومات حبیب الرحمن شمس سرپرست اتشه امور مهاجرین در کویته ،ازتاریخ 1/4/1394 الی 31/6/1394 ،اسناد 636 خانواده مهاجر که شامل 2971 نفر بودند ،از طریق مرکز عودت داوطلبانه VRC واقع بلیلی شهر کویته طی مراحل و18 فامیل دیگر را که خواهان عودت گروپی به وطن بودند ،غرض همکاری با ایشان به دفتر UNHCR معرفی شدند.

منبع علاوه نمود که همچنان در همین مدت درقبال 7442 قطعه کارت مهاجرت ،فورمه مفقودی ،درج اسمای اطفال درکارتها،کارتهای جدید برای اطفال وفورمه های مفقودی اجراآت مقتضی صورت گرفته است.

همچنان در مدت یاد شده 63 جلسه درکمپ های دوازده گانه مهاجرین غرض آگاهی دهی در مورد عودت داوطلبانه ،توزیع کارت مهاجرت دایر شده است وعلاوه برآن 6000 ورق تبلیغاتی در مورد راجستریشن اطفال نوزاد ،تعدیل کارتهای مهاجرت وبرنامه های UNHCR ، در میان مهاجرین توزیع شده است.

طبق یک خیر دیگر اتشه امور مهاجرین وعودت کننده گان مقیم کویته از تاریخ 10 سنبله الی 8 میزان سال روان در قبال 7337 قطعه کارت مهاجر،فورم مفقودی کارت اطفال سندی تولدی وسند نکاح اجراآت لازم را انجام داده است.

سر پرست اتشه امورمهاجرین مقیم کویته بلوچستان از مرکز آموزشی (WTTC) دیدن نمود

به اساس معلومات حبیب الرحمن شمس سرپرست اتشه امورمهاجرین مقیم کویته بلوچستان ،مرکز آموزشی WTTC ، از طرف موسسه مرسی کورپس تمویل می شود.

 وی علاوه نمود که ۱۶۰  نفر از مهاجرین قشر اناث در مرکز مذکور مصروف آموزش گلدوزی ،خیاطی ،کمپیوتر ودیزاین می باشند.

منبع علاوه نمود که درجریان آموزش ،از طرف موسسه یاد شده برای شاگردان یونیفورم ،معاش ،قرطاسیه وکرایه موتر پرداخته می شود.

شمس گفت که از مرکز مذکور دیدن نموده وشاملین آن از فراهم بودن شرایط مناسب آموزشی اظهار رضایت نمودند.

فعالیت دفتر نماینده گی مهاجرین مقیم کویته بلوچستان از تاریخ ۱ الی ۱۷ جوزا ۱۳۹۴

 • 264قطعه کارت مهاجرت غرض تصحیح تحت اجراآت قرار گرفته .
 • 177 قطعه فورم مفقودی کارت مهاجرت به دفترنادرا مواصلت ورزیده است .
 • 4827 قطعه کارت مهاجرت بعد از تصحیح و طی مراحل فورم مفقودی توزیع گردیده .
 • اسمای 1305 طفل از کارتهای والدین شان خارج و برای شان کارت های مستقل توزیع گردید .
 • اسمای 1067 طفل نوزاد در کارتهای مهاجرت والدین شان افزوده شده است .
 • 214 قطعه فورم مفقودی کارت مهاجرت از طریق این اتشه صادر شده است .
 • 9 قطعه فورم مفقودی سند تولدی و 15 نامه تائیدی برای تصحیح کارت مهاجرت صادر شده است .

فعالیت های اتشه امور مهاجرین و عودت کننده گان مقیم کویته در جریان ماه اپریل مطابق ۱۲ حمل الی ۱۰ ثور ۱۳۹۴ .

 • ۱۶۵ قطعه مهاجر کارت غرض تصحیح تحت اجراآت قرار گرفت .
 • ۱۱۵ قطعه فورمه مهاجر کارت ، غرض صورت کارت ، تحت کار قرار گرفت .
 • ۲۲۷۷ قطعه کارت مهاجر بعد ازتصحیح وطی مراحل فورمه مفقودی توزیع گردید.
 • اسمای ۹۲۴ نفر طفل از کارتهای والدین شان خانه و برای ایشان کارت مستقل توزیع شد .
 • اسمای ۸۴۱ طفل نوزاد در کارتهای والدین شان تحریر گردید.
 • ۸۱ قطعه سند تولدی برای اطفال مهاجر صادر شد .

بیش از ۱۷۰ فامیل مهاجر به وطن عودت نمودند.

تاریخ نشر: Apr 26, 2015 رده : عمومی

نزدیک به ۱۸۰ خانواده مهاجر از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ الی ۱۳۹۴/۱/۱۱ از پاکستان به طور داو طلبانه عودت نمودند.

به اساس معلومات اتشه امور مهاجرین و عودت کننده گان مقیم کویته پاکستان ، اسناد ۱۷۴ فامیل مهاجر متشکل از ۸۷۳ نفر از طریق مرکز VRC  واقع بلیلی شهرکویته ایالت بلوچستان طی مراحل و طور داو طلبانه از مرز چمن به کشور عودت نمودند .

به گفته منبع از آغاز سال ۲۰۱۵ الی اخیر ماه مارچ مطابق ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ الی ۱۳۹۴/۱/۱۱ هجری شمسی شمار عودت کننده گان داوطلب از این طریق به ۲۷۱ خانواده متشکل ۱۳۰۶ نفر میرسد .