اتشه مهاجرین مقیم پشاور

اتشه پشاور

 1. ملاقات با بزرگان کمپ های در مورد عودت به وطن تحت کمپاین ( خپل وطن گل وطن ) .
 2. -سفر به اسلام اباد وشرکت در جلسه سه جانبه .
 3. بازدید ازمرکز PCMو VRC .
 4. -رهنمایی و ترجمانی 3290 نفر در مرکز ثبت وراجستر مهاجرین .
 5. رهنمایی وترجمانی 3899 نفر در مرکز عودت داوطلبانه .
 6. توزیع 295 قطعه فورم مفقودی کارت شمول اطفال در کارت والدین شان اصلاح نام و خروج اطفال از کارت والدین شان ، فورم نکاحنامه و تصدیق فوتی.

 

اتشه پشاور:

-        اشتراک در جلسه بانمایندگان کمیته صحت مهاجرین.

-        ملاقات با بررگان کمپ های دیر ،خراسان وصوابه در مورد مشکلات مهاجرین.

-        رهنمائی لازم برای 291 نفر مهاجر وعودت کننده درمراکز ثبت عودت .

توزیع 108 قطعه فورم مختلف النوع به مهاجرین

اجراآت اتشه امور مهاجرین خیبر پشتونخوا

 • اتشه امور مهاجرین مقیم خیبر پشتونخوا ،اخیراً به منظور استماع مشکلات مهاجرین افغان ،به کمپ های باغبانان ،مسکین و شمشتو رفته ودر جلسات با نمایندگان مهاجرین ،مشکلات آنها را یاد داشت ودر رفع آن به ایشان اطمینان داد.

انفجار در شهر پشاور به مهاجرین هم اثر گزار بود

خبر های رسیده از نمایندگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در شهر پشاور، حاکی از آن است که در انفجار هفته ای گذشته در شهر پشاور پاکستان دو مهاجر افغان کشته و زخمی گردیده است.

منبع می افزاید که در انفجار یاد شده یک تبعه ای افغانستان به نام محمد شفیق که باشنده اصلی ولایت بغلان بوده و ساکن کمپ مهاجرین جلاله می باشد، کشته شده و یک باشنده اصلی ولایت لغمان بنام مرجان زخم برداشته است.

نماینده وزارت امور مهاجرین در شهر پشاور در مراسم فاتحه مهاجر کشته شده، تاثر عمیق اش را ابراز نموده و از جلب کمک های موسسات خیریه برای خانواده مذکور خبر داده است.

اتشه امور مهاجرین خیبر پشتونخوا

 • ملاقات با مسولین نادرا بخاطر بازگشائی مرکز ثبت وراجستر مهاجرین در پشاور.
 • اشتراک در جلسه نمایندگان کمپ اکوله ختک غرض رفع مشکلات صحی آنها.
 • ملاقات با نمایندگان کمپ شمشتو در ارتباط به مرض دینگی.
 • اشتراک در جلسه هماهنگی ومساعی مشترک با اشته های امور معارف ،ترانسپورت ووکیل وتجار مقیم پشاور.

اجراآت اتشه امور مهاجرین وعودت کنندگان مقیم پشاور از تاریخ ۲۰ الی ۲۷عقرب

 • توزیع ۸۵ تصدیق مفقودی کارت برای مهاجرین مقیم در کمپ ها ی واقع پشاور.
 • دیدار با نمایندگان کمپ ها یمهاجرین پشاور غرض رفع مشکلات آنها.